Český jazyk a literatura

Typ studijního programu: bakalářský

Forma: prezenční

Studijní obor lze studovat jednooborově i v kombinaci s jiným oborem.

Po absolvování bakalářského studia je možno ucházet se o přijetí do navazujícího magisterského studia.

Den otevřených dveří: sobota 13. 1. 2018

Počty uchazečů. Ke studiu v akademickém roce 2017/2018 bylo přijato 149 uchazečů z 420 přihlášených, tj. cca 35,5 %

Vypisované kombinace. Obor lze kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí.

Přijímací zkouška je jednokolová, písemná a trvá maximálně 180 minut. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Přihlašovací formulář: zde

Termín pro přihlašování (do bakalářského studia): 28. 2. 2018

Profil absolventa

Jazykovědná složka oboru připravuje absolventa vybaveného základními vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace a o základních nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi. V literární části oboru absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent bakalářského studia oboru Český jazyka a literatura je připraven a) pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů, b) uplatnit se v profesích předpokládajících znalosti jazyka a schopnost kultivovaného vyjadřování, např. jako korektor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem. Absolvování oboru mu vytváří výchozí půdorys specializovaného vzdělání, které je zároveň dostatečně univerzální na to, aby jeho případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na bakalářský obor Český jazyk a literatura mají jednu část – písemnou. Konají se v termínu shodném s ostatními obory na FF UK, tedy obvykle na počátku června.

Písemnou část zkoušky tvoří test, při kterém lze dosáhnout maximálně 100 bodů (50 bodů z jazykové a 50 bodů z literární části). Na vypracování testu mají uchazeči obvykle 3 hodiny (180 minut). Používání slovníků, přehledů ani jiných pomůcek není dovoleno.
Literární část testu se skládá z otázek, které se vztahují k dějinám české literatury (částečně pak i k dějinám literatur světových) a z otázek, které zkoumají schopnost uchazeče porozumět odbornému textu, vyznat se v základních termínech, které literární věda používá, a umět je použít při rozboru konkrétního básnického a prozaického textu.

Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem bodů jazykové i literární části písemného testu. Skutečná hranice pro přijetí je dána kapacitními možnostmi fakulty a fyzickými možnostmi vyučujících a bývá stanovena každý rok jinak, podle počtu úspěšných uchazečů.

MODELOVÉ TESTY ke stažení:

Literární část přijímacího testu – uzavřené otázky

Literární část přijímacího testu – otevřené otázky

Statistika

Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Český jazyk a literatura