Konference Egon Hostovský – literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

V souvislosti se 110. výročím narození spisovatele Egona Hostovského uspořádá ve dnech 23. – 24. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem pro studium holocaustu a židovské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci věnovanou dílu tohoto spisovatele.

Centrem zájmu bude Hostovského dílo, nahlížené jak z hlediska jeho proměn, tak jako významná součást psychologicky a existenciálně laděné meziválečné a poválečné prózy. Rádi bychom v těchto souvislostech uvažovali nad spisovatelovou tvorbou nejen v perspektivě dílčích analytických sond, vztahujících se k jednotlivým prozaickým textům a etapám díla, ale také srovnávacím způsobem, a to jak v rámci domácích souvislostí, tak z hlediska mezinárodního kontextu.

Významnou pozornost bychom chtěli věnovat rovněž problematice uplatnění českého a židovského elementu v Hostovského tvorbě. Dílo spisovatele, který byl ve své době významnou osobností asimilačního hnutí, ale zároveň neskrýval svůj vztah k židovské kulturní tradici, navozuje z tohoto hlediska celou škálu závažných otázek.

V neposlední řadě bychom chtěli věnovat pozornost dosavadnímu edičnímu zpracování díla Egona Hostovského a možnostem jeho dalšího rozvíjení.

Rádi bychom Vás proto požádali o uvážení Vaší účasti na této konferenci a o rozšíření této konferenční výzvy mezi své kolegy na Vašich pracovištích. Vyplněné přihlášky prosíme posílejte do 31. 10. 2017 na mailovou adresu tajemníka konference Mgr. Ivana Kafky (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za pořadatelský tým

doc. PhDr. Libuše Heczková, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK)

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (zakladatel Centra pro studium holokaustu a židovské literatury při Ústavu české literatury a komparatistiky, FF UK)

PhDr. Václav Vaněk, CSc. (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK)