ÚČLK spoluřešitelem nového projektu ALKARO

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK společně s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem pro českou literaturu AV ČR získal podporu Ministerstva kultury na období 2023–2027 pro projekt 4. programu NAKI III (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity). Projekt má název ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945 a klade si za cíl zpracovat nepravá periodika, mezi něž patří almanachy, kalendáře a ročenky, a zkompletovat tak řadu České retrospektivní bibliografie, která zdokumentovala stav periodik vydaných v českých zemích do roku 1945.

Tato periodika představovala ve sledovaném období důležitou součást kulturní komunikace v českých zemích, suplovala nedostatečně vyvinutý systém časopiseckého a knižního trhu a fungovaly jako důležitý nástroj osvěty a šíření informací u nejširší populace: almanachy reprezentovaly kulturní ruch a dávaly program literárnímu dění nebo připomínaly výročí kulturních institucí či spolků, kalendáře kombinující praktický a později i vzdělávací a zábavný aspekt se staly jedním z nejrozšířenějších typů lidové četby; ročenky zase fungovaly jako vítaný nástroj pro průběžnou prezentaci aktivit konkrétní instituce nebo jako publikace souborně mapující aktuální dění v daném regionu. Těmto publikacím byla často připisována značná symbolická prestiž a významně se tak podílely na formování moderní české kultury.

Za ÚČLK se na projektu podílí Petr Bílek, Libuše Heczková, Luboš Merhaut, Michael Špirit, Václav Vaněk a Jan Wiendl.