Sympozium Město a literatura

Centrum medievistických studií – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého si dovolují všechny zájemce pozvat na pracovní zasedání sympozia

 

MĚSTO A LITERATURA

 

pořádaného s podporou programu Strategie 21/23 – Město jako laboratoř změny, Centra urbánních studií (společného pracoviště AV ČR a UP) programu základní institucionální podpory vědy a výzkum na Univerzitě Karlově Cooperatio (vědní oblast Literatura – Medievistika).

Město a literatura již po staletí nesporně patří k sobě. Město dalo v mnoha ohledech vzniknout literatuře jako umělecké reflexi žité reality. Město a především měšťané jako nositelé vzdělanosti dynamizovali rozvoj literárních snah, i když ve středověku a raném novověku si konkurovali s prostředím dvorským a šlechtickým. Již od pozdní antiky se však město v literárních obrazech potýkalo s ideálem venkova jako opozita vůči zkaženému městskému světu. Téma města v literatuře a umění je ale rovněž po desetiletí spojeno s rozličnými projevy modernity. Jak prohlásil Zygmunt Baumann – „Ne každý městský život je moderní – ale veškerý moderní život je životem městským.“ Město a modernita nabízejí rovněž úvahy nad mnohdy rozporuplnými vazbami moderního života a umění, které město v jeho složité struktuře zesiluje a vyostřuje, anebo naopak zeslabuje. V neposlední řadě zde (velko)město nabízí svůj obraz v podobě své mytizace, a to jak v literatuře, tak na divadle a ve filmu.

Z vědomí těchto skutečností vychází naše snaha zamyslet se v mezioborovém, literárně-umělecko-historickém dialogu nad proměnami vztahu literatury a městského prostředí, a to od pozdní antiky, přes středověkou a modernizující se společnost, až po naši současnost. Důraz bychom chtěli klást např. na tato témata:

 • Ambivalentní obraz města ve středověké literatuře
 • Sociální funkce města v raně novověké urbánní literatuře
 • Opozitum města a venkova, vytěsňování venkova městem v literatuře raného novověku a 19. století
 • Zobrazení maloměsta/velkoměsta v české próze 19. a 20. století
 • Megapole jako fenomén moderní literatury

Dále bychom se chtěli soustředit na témata typu:

 • Výzkum městské samosprávy a její reflexe v literatuře
 • Antropologické postupy v mapování obrazu města v literatuře (město jako labyrint, město jako palimpsest, město ve smyslu kontradikce centrum a periferie, město jako organismus, role města v popkulturním kontextu).
 • Mapa města jako metafora města (angažované, politické čtení města)
 • Obraz města v pozdně normalizační próze jako historický pramen pro charakteristiku „střední třídy“ a její profilace v 80. letech 20. století
 • Město a literatura jako prostor mezikulturních transferů; téma protínání vizuality a textualizace města, hledání města včerejška
 • Město jako metafora ekologicko-urbánního prostoru.

Sympozium se uskuteční ve dnech 27. a 28. 11. 2023 v Akademickém konferenčním centru Husova 4, Praha 1.

Témata příspěvků s krátkými anotacemi posílejte na adresy organizátorů doc. Martina Nodla (nodl@centrum.cz), doc. Erika Gilka (erik.gilk@upol.cz) a doc. Jana Wiendla  (Jan.Wiendl@ff.cuni.cz) do 30. 4. 2023.

Plánovaná je tištěná publikace jako výstup z konference. Organizátoři si nárokují možnost nepřijetí příspěvku.