Pozvánka na předání ceny PREMIA BOHEMICA Stefanovi Michaelu Newerklovi (11. 10. 2023, 17:00)

Všechny zájemce srdečně zveme na slavnostní předání ceny PREMIA BOHEMICA Stefanovi Michaelu Newerklovi. Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. Z pověření Ministerstva kultury ČR ji uděluje Moravská zemská knihovna. O udělení ceny rozhoduje komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Reiner Kunze (2004) atd. Posledním laureátem se stal v roce 2022 Alessandro Catalano.

Stefan Michael Newerkla se narodil v roce 1972 v dolnorakouském městě Rohy (Horn) v blízkosti českých hranic. Již během gymnaziálních studií se v něm probudil zájem o slavistiku, neboť studoval na gymnáziu ve Světlé (Zwettl), kde se mu dostalo širokého vzdělání ve světových jazycích, včetně ruštiny, na jejíž výuku bylo gymnázium ve Světlé zaměřeno. Ještě před svou imatrikulací na vídeňské univerzitě se stal v roce 1991 frekventantem letní školy českého jazyka na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1992-1996 absolvoval vysokoškolské studium vídeňské slavistiky (a také anglistiky a amerikanistiky). Své zaměření prohloubil a v roce 1998 na téže univerzitě získal doktorský titul pro oblast bohemistiky a školské pedagogiky. S praktickou výukou češtiny pak získal zkušenosti během učitelské praxe na střední průmyslové škole v Holabrunu (Hollabrunn). Po ukončení učitelské praxe se však definitivně rozhodl pro akademickou kariéru na vídeňské univerzitě: nejprve jako badatel v projektu a tutor, poté jako odborný asistent, a nakonec od roku 2004 jako profesor pro západoslovanské jazyky.

Profesorem byl Stefan Newerkla jmenován v roce, kdy dosáhl 32 let, čímž se stal jedním z nejmladších profesorů jazykovědné slavistiky na světě. Od té doby zastával nejen na mateřské univerzitě řadu důležitých akademických funkcí od vedoucího ústavu po člena akademického senátu. Mimo svou alma mater byl však aktivní i v dalších akademických pozicích: za mnohé jmenujme prestižní členství v Rakouské akademii věd – nejprve jako člen-korespondent, později jako řádný člen. Svou bohemistickou službu neomezuje Stefan Newerkla jen na rodné Rakousko. S velkou obětavostí se účastní chodu rozličných rad, grémií či komisí českých akademických institucí, jako jsou Vědecká rada AV ČR, Akademický sněm AV ČR, Vědecká rada FF MU v Brně, řídicí grémium bilaterálního česko-rakouského programu pro podporu spolupráce ve vzdělávání a vědě AKTION, Stálá konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví Ministerstva zahraničních věcí a rakouského Ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti atd. Zdroj: Ladatio, autor: prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.