Doktorské studium

Seznam obhájených disertačních prací z oboru dějiny české literatury a teorie literatury (od roku 2006)

Seznam obhájených disertačních prací z oboru obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (od roku 2006)

Doktorský / teoreticko-metodologický seminář

 

V akademickém roce 2020/2021 bude doktorský / teoreticko-metodologický seminář probíhat ve středu v čase 17:30–19:00 v m. č. 18 v Hybernské 3, Praha 1 (Šporkův palác). Povede jej doc. Josef Hrdlička. Konkrétní data, v nichž bude seminář probíhat, budou včas oznámena.

Obecné informace

 

Informace týkající se zápisu do studia, imatrikulací, zadávání tématu disertační práce do SIS, zkoušky z cizího jazyka a filozofie, vypracovávání a odevzdávání disertačních prací, promocí atd. naleznete na stránkách oddělení vědy FF UK (zde).

Informace ke studiu oborů ÚČLK

 

ÚČLK má akreditovány dva obory doktorského studia: Dějiny české literatury a teorie literatury a Obecná a srovnávací literatura (komparatistika). Organizace studia je velice podobná, respektuje spřízněnost, ale také jedinečnost obou oborů.

Průběh studia

 

RÁMCOVÝ STUDIJNÍ PLÁN OBORU

 • Studium obou oborů je koncipováno jako čtyřleté; realizuje se formou prezenční či kombinovanou. Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí: (A) Povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci; (B) základní studijní povinnosti; (C) odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity. Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) pro všechny tři oblasti jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.
 • Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace.

A. DISERTACE

Postup práce na disertaci bude ve studentově ISP kontrolován pomocí následujících studijních povinností:

1) Doktorandský seminář I, II, III, IV atd.

 • Student je povinen se Doktorandského semináře účastnit po celou dobu svého studia.
 • Seminář v každém školním roce vede jeden stanovený vyučující (případně dvojice vyučujících). Na vystoupení svých doktorandů do semináře docházejí i školitelé, přizváni mohou být i další pedagogové ÚČLK. Seminář nabízí prostor pro kontrolu a ověřování postupu vlastní práce na disertaci, ale i prostor pro získání podnětů či korekci vlastních předpokladů a postupů. Základní náplní semináře je doktorandská prezentace postupu práce na disertaci, následovaná diskusí a připomínkami. Seminář je i prostorem kritické reflexe textů napsaných doktorandy. Zároveň slouží jako prostor sdílení zkušeností ze studijních cest a konferencí, sdílení podnětů z nově publikované literatury a případných akademických událostí v oboru. Doktorandské prezentace jsou založeny na následujících žánrech, které se odvíjejí od fáze studia:
  a) 1. ročník (opakovaně v ZS i LS): Prezentace rozvinutého konceptu disertace (způsob výměru a ohraničení materiálu, využitelné metodologie, charakter závěrů, jež mohou z navrhovaného postupu vyplynout);
  b) 2. ročník (jednorázově): Prezentace textu určeného k publikaci (studie; ve zdůvodněných případech i překlad, edice, rozsáhlá recenze do odborného časopisu či konferenční vystoupení) s prokázáním schopností okomentovat strategii a záměr textu a obhájit zvolenou metodologii, způsob argumentace i vyplývající závěry (s přihlédnutím k žánru a publikačnímu médiu).
  c) 2. ročník (jednorázově): Prezentace tezí disertační práce (předložený text, jeho ústní komentář a obhajoba).
  d) 3. ročník (jednorázově): Prezentace ucelené (relativně dokončené a uzavřené) kapitoly disertační práce. Text práce poskytnutý semináři v dostatečném časovém předstihu a následná debata nad otázkami, které vyvolává.
 • V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
 • Termín: Povinnost Doktorandský seminář I, II, III, IV atd. bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia.

2) Obhajoba tezí disertační práce

 • Teze zahrnují: tematické vymezení disertace (kritéria výběru a způsobu ohraničení i textového prezentování materiálu), hlavní kladené otázky, metodu, pojmy, rozvržení práce, používanou domácí a zahraniční odbornou literaturu, hypotézy, předpokládané závěry a časový harmonogram dalšího postupu.
  Rozpracované teze disertační práce mají ukázat, že student již splnil převážnou část úkolů v rámci přípravy disertační práce, a ověřit, zda bude schopen připravenou „synopsi“ disertace textově realizovat. Forma tezí může být strukturovaná do jednotlivých bodů, anebo mohou být teze rozpracovány ve formě souvislého textu. Rozsah předkládaných tezí: cca 8-15 normostran.
 • Termín: ve 2. roce studia.

B. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI

Společný základ doktorského studia na FF

3) Cizí jazyk

 • Angličtina, němčina, francouzština.
 • Termín: 1.– 2. rok studia.

4) Teoreticko-metodologický seminář I–II: Metodologické aspekty současného literárněvědného myšlení.

 • Oborový teoreticko-metodologický seminář se zaměřuje na produktivní metodologické otázky soudobé literární teorie a historie. Je každoročně koncipován jako uspořádaná série přednášek pozvaných odborníků (z řad pracovníků ÚČLK, ale především externistů domácích i zahraničních); ti prezentují zvolené téma vlastního bádání, jež má potenciál přesahu směrem k obecným, univerzálně využitelným závěrům, jež z řešení tématu vyplývají. Přednáškový výklad následuje diskuse, moderovaná každoročně stanoveným vyučujícím semináře, do níž se zapojují i doktorandi. Součástí seminárních aktivit je obvykle i četba odborné literatury či beletrie, která je ke každému konkrétnímu tématu přednášejícím stanovena. Rozbor metodologických textů diskusní formou může být prohlouben i zadávanými responsemi (texty doktorandů, jež na zadanou četbu reagují). Seminář zahrnuje i diskusi nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z disertačních projektů, byť vzhledem k rozrůzněnosti témat nemůže pokrývat celé spektrum disertací.
 • Termín: 1. a 2. (v odůvodněných případech, např. z důvodu zahraniční stáže, i 3.) rok studia.

Oborový studijní program – individuální část

5) Individuální studijní povinnosti

 • Školitel stanovuje dle povahy tématu disertace další povinnosti v rozsahu minimálně jedné, maximálně dvou oborových atestací. Školitel tuto oborovou atestaci (příp. oborové atestace) stanovuje jako studijní povinnost na základě tématu disertace v rámci ISP, v němž bude specifikována atestace z konkrétního předmětu (ať už realizovaného na ÚČLK či na jiné katedře nebo ústavu, anebo z předmětu vymezeného pro dané disertační téma), složená dohodnutou formou (PP či ústní zkouška) u zvoleného vyučujícího. Cílem atestace je ověření prohloubených studentových znalostí v některé z oblastí související s tématem disertace (odborná specializace). Jako oborovou individuální atestaci lze stanovit i zkoušku pasivní znalosti z druhého jazyka, je-li to žádoucí vzhledem k tématu disertace.
 • Termín: 1.–3. rok studia

C. ODBORNÉ AKTIVITY

6) Zahraniční stáž

 • Zahraniční stáží se rozumí souvislý institucionalizovaný pobyt mimo území ČR v rozsahu minimálně 3 měsíců (ve zdůvodněných případech lze realizovat i jako několik krátkodobých pobytů, jejichž součet odpovídá délce 3 měsíců). Hostitelskou institucí je pedagogické nebo akademické pracoviště, jehož zaměstnanec souhlasí s rolí garanta tohoto pobytu; hostitelská instituce poskytne doktorandovi přístup do knihoven či archívů a doktorand má možnost během pobytu konzultovat postup a výsledky svého bádání s pracovníky dané hostitelské instituce. Před odjezdem předkládá doktorand svému školiteli plán pobytu, po návratu sepíše zprávu o zahraničním pobytu a jeho výsledcích, kterou poskytne školiteli a předsedovi oborové rady.
 • V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem zahraniční stáž nahradit dvěma aktivitami z kategorie Dalších odborných aktivit (nad rámec stanovený v rámci standardního plnění kategorie Další odborné aktivity).

7) Další odborná aktivita: odborná publikace

 • Publikace studie, skici či rozsáhlé odborné recenze v minimálním rozsahu 10 NS v odborném časopise či sborníku nebo kolektivní monografii. Jako publikace se uznává i odborný překlad (v rozsahu min. 20 NS) či komentovaná edice (v rozsahu min. 30 NS).

8) Další odborná aktivita: aktivní účast na konferenci

 • Přednesení referátu na tuzemské nebo zahraniční konferenci či workshopu. Uznávají se konference a workshopy pořádané akademickými institucemi nebo odbornými organizacemi. Svoji účast doktorand dokládá vytištěným či na webu zveřejněným programem.

9) Další odborná aktivita: akademická výuka

 • Doktorand odučí jeden semestrový seminář (obvykle v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského či navazujícího magisterského studia), který se tematicky váže na téma jeho disertace a studentům udělí stanovené atestace. Výuka zahrnuje i vypracování sylabu kurzu a další standardní výukové náležitosti.
  Student je povinen v rámci odborných aktivit vykonat zahraniční stáž a splnit minimálně dvě povinnosti v kategorii Dalších odborných aktivit (lze splnit i dvě aktivity v rámci téže kategorie).
 • Termíny nejsou stanoveny, rozvržení aktivit se ale plánuje v ISP na počátku studia, a podléhá tedy kontrole v rámci každoročního hodnocení. Splnění stanovených aktivit není podmínkou pro přihlášení k SDZK, je ale podmínkou pro konání obhajoby disertační práce.

Další odborné aktivity nad rámec výše vymezených povinností jsou vítány a mají-li vztah k tématu disertace, student je vykazuje v rámci pravidelného ročního hodnocení.

Další povinnosti

U všech doktorandů jsou požadovány pravidelné konzultace s vedoucím práce, spolupráce na výzkumných projektech realizovaných v rámci ústavu, na dílčích grantových úkolech apod. U doktorandů se předpokládá i schopnost navazovat a udržovat zahraniční kontakty a spolupodílet se na případných projektech zahraniční spolupráce (účast na přednáškách pozvaných zahraničních odborníků, organizační záležitosti s těmito aktivitami spojené.

Státní doktorská zkouška

 

 • Státní doktorskou zkoušku je student povinen složit do konce 3. roku studia.
 • U státní doktorské zkoušky se ověřují metodologické, konceptuální, terminologické i faktografické znalosti oboru jako celku a je prověřována připravenost doktoranda pro vědeckou práci v oboru zejména z hlediska poznatků, které dosud získal při přípravě doktorské práce, ale také se zřetelem na schopnost orientovat se v širší literárněvědné problematice.
 • K doktorské zkoušce předkládá doktorand relativně dokončenou část či části disertační práce (v rozsahu min. 80 NS); rozprava nad textem je součástí SDZK. Ke zkoušce předkládá také strukturovaný seznam přečtené odborné literatury. V návaznosti na téma disertace stanoví zkušební komise na návrh školitele minimálně 14 dnů před konáním zkoušky dva tematické okruhy (jeden z oblasti literární teorie, druhý z oblasti literární historie), které sdělí doktorandovi. Tyto dva tematické okruhy jsou jádrem SDZK; student má prokázat schopnost tyto okruhy – s akcentací na metodologickou stránku – vyložit a v následné diskusi prokázat zevrubnou orientaci v dané problematice, včetně schopnosti aplikovat odbornou literaturu k tématu a problematizovat jednotlivá pojetí či komentovat jednotlivé způsoby výkladu problematiky.
Úvod > Studium > Doktorské studium