Seznam obhájených disertačních prací z oboru dějiny české literatury a teorie literatury (od roku 2006)

Jméno doktoranda Rok obhajoby Název disertační práce Jméno školitele
Iwashita, Daniela 2006 První a poslední slovo. Geneze stylu Jakuba Demla v počátečních kritických, básnických a editorských pracích z let 1896 až 1907 Binar, Vladimír
Šámal, Petr 2006 Kapitoly z budovatelské literární kultury Holý, Jiří
Činátlová, Blanka 2007 Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie Bílek, Petr
Charypar, Michal 2007 Karel Sabina: epigon a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání o Sabinově díle a jeho vztazích k dílům jiných autorů, zvláště K. H. Máchy Vojvodík, Josef
Lukavec, Jan 2007 V napětí protikladů – recepce G.K.Chestertona v české meziválečné kultuře Vojvodík, Josef
Záborcová, Milada 2007 Fenomén smrti v české literatuře 20. století Bílek, Petr
Činátl, Kamil 2008 Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa
Šmahelová, Hana
Jürgens, Zuzana 2008 Literární kritik Bedřich Fučík (1900–1984) Brabec, Jiří
Matějec, Tomáš 2008 František Jan Vavák na cestě za vzděláním a kulturou Kolár, Jaroslav
Matonoha, Jan 2008 Psaní vně logocentrismu (Diskurz, gender, text) Bílek, Petr
Merhautová, Lucie 2008 Mezi Prahou a Vídní. Hermann Bahr a J.S. Machar v prostorech (středo)evropského modernismu Brabec, Jiří
Riedlbauchová, Tereza 2008 Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře Pelán, Jiří
Šidák, Pavel 2008 Literatura architextového pnutí. Poetika posvátného Wiendl, Jan
Beracková, Dáša 2009 Kontexty „estetickej mentality“ ranej avantgardy Vojvodík, Josef
Derdowska, Joanna 2009 Urbánní problematika a literární dílo – Městský prostor a jeho zobrazování v současné české literatuře Bílek, Petr
Hadžagič, Sandra 2009 Paměť v exilu
Papoušek, Vladimír
Hůlková Nývltová, Dana 2009 Femme Fatale české avantgardy? Marie Majerová z pohledu genderu
Heczková, Libuše
Kolár, Robert 2009 Vznešenost přírody Miloty Zdirada Poláka
Šmahelová, Hana
Kosák, Michal 2009 Oldřich Králík, textolog a editor (díla Petra Bezruče) Špirit, Michael
Koten, Jiří 2009 Fikční komunikace a zobrazení vědomí v narativní literatuře Kubíček, Tomáš
Říha, Ivo 2009 Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury)
Šmahelová, Hana
Studený, Jiří 2009 Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní Bílek, Petr
Flaišman, Jiří 2010 L.P. 1920 (Nástup nejmladší básnické generace na počátku 20. let 20. století) Wiendl, Jan
Kalivodová, Eva 2010 Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací
Heczková, Libuše
Topor, Michal 2010 Minima prosaica. Česká drobná próza v letech 1890–1900 Merhaut, Luboš
El-Dunia, Zita 2011 Básnické dílo Jana Kameníka
Červenka, Miroslav
Flack, Patrick 2011 The expressiveness of experience: a structural and phenomenological account of the Russian formalists‘ „aesthetic of estrangement“ Vojvodík, Josef
Fronková, Markéta 2011 Sémiotická specifika postmoderní tvorby
Šmahelová, Hana
Kudlová, Klára 2011 Časově-symbolické horizonty postav v několika typech současného českého románu Bílek, Petr
Müller, Richard 2011 Autorský subjekt jako gesto, stopa, hypotéza Bílek, Petr
Soukup, Daniel 2011 Cikánství a jeho vztah k „naší“ vesnici v české literatuře 19. století
Šmahelová, Hana
Špidla, Kryštof 2011 Uvěřitelnost narativních textů a jimi budovaných (fikčních) světů Bílek, Petr
Švéda, Josef 2011 Mašínovský mýtus. Ideologie v české literatuře a kultuře od druhé půle dvacátého století k dnešku Janoušek, Pavel
Tomáš, Filip 2011 Holokaust jako fikce Holý, Jiří
Yu, SunBee 2011 Znaky, styl a dramata Karla Čapka Mareš, Petr
Bedřich, Martin 2012 Obrazové principy v literatuře raného novověku Vojvodík, Josef
Jirsa, Tomáš 2012 Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu
Heczková, Libuše
Kolařík, Karel 2012 Věčné jinošství Jiřího Karáska ze Lvovic Vojtěch, Daniel
Matějková, Veronika 2012 Komparativní přístupy Karla Krejčího v jeho pojetí české a polské literatury Janoušek, Pavel
Schmarc, Vít 2012 Zem ocele a lyr. Subjekty a ideologie v kultuře českého stalinismu (1948–1953) Bílek, Petr
Laiblová Urban, Izabela 2013 Václav Havel a Slawomir Mrozek – absurdní divadlo za železnou oponou Holý, Jiří
Králíková, Andrea 2014 Řeč obrazů (Obraz autora jako paratext v perspektivě kulturního transferu) Bílek, Petr
Malínek, Vojtěch 2014 Kapitán generace? Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919–1924 Wiendl, Jan
Andreas, Petr 2015 Politika interpretace. Rétorické, diskursivní a textové hry v normalizační literární kritice Bílek, Petr
Holeček, Lukáš 2015 Tradice a venkov v české meziválečné literatuře Wiendl, Jan
Kořínek, Pavel 2015 Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry – modely – světy Bílek, Petr
Kořínková, Lucie 2015 František Gellner. Text – obraz – kontext Wiendl, Jan
Říha, Jakub 2015 Rým a strofika v českém verši, obzvláště u Jana Nerudy Vaněk, Václav
Smyčková, Kateřina 2015 Vytváření písňového kánonu v rukopisných kancionálech 17. a 18. století Škarpová, Marie
Petruželková, Adéla 2016 Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Špirit, Michael
Stejskalová, Anna 2016 Podoby autobiografických forem. Přestupný rok – Disiecta membra – Let let Špirit, Michael
Šebek, Josef 2016 Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování Vojvodík, Josef
Trpka, Vladimír 2016 Od metafikce k sebereflexivnímu vyprávění (Teorie a praxe sebeodhalující fikce v české literatuře) Trávníček, Jiří
Borovička, Lukáš 2017 Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století Janáček, Pavel
Flanderka, Jakub 2017 Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století). Trávníček, Jiří
Hylmar, Radek 2017 Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914)
Heczková, Libuše
Kopal, Petr 2017 Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české kronice Hošna, Jiří
Kantoříková, Jana 2018 Program českého dekadentního hnutí a otázka intertextuality. Dílo Miloše Martena Vojtěch, Daniel
Řadová Holanová, Markéta 2018 Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928) Janáček, Pavel
Sichálek, Jakub 2018 Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském
Rychterová, Pavlína
Čermochová, Klára 2019 Koncept národního verše v české a zahraniční versologii 19. a 20. století – otázky, problémy, polemiky
Heczková, Libuše
Hesová, Petra 2019 Josef Václav Frič (1829–1890): V mé bibliothece Merhaut, Luboš
Koryntová, Lucie 2019 Holanova metafora ve sbírkách Vanutí a Na postupu ve světle Ricœurovy „živé“ metafory Vojvodík, Josef
Seminara, Gaia 2019 Varianta v poetice Bohumila Hrabala Špirit, Michael
Šimková, Hana 2019 Poetika Vladimíra Holana ve sbírkách z 30. let. Od neosymbolismu k tvůrčí občanské angažovanosti Wiendl, Jan
Pospíšil, Jan 2021 České drama v době moderny: obrazy vůdce Vojtěch, Daniel
Sirovátka, Štěpán 2021 Pravda potřebuje tělo. Rozbité zrcadlo moderny v díle Jiřího Karáska ze Lvovic Vojvodík, Josef
Klíma, Matěj 2023 Ladislav Klíma v české kultuře Vojtěch, Daniel
Vojtíšek, Ondřej 2023 Cestami textem: Didaktická interpretace a interpretační úlohy ve středoškolské výuce literatury Králíková, Andrea
Úvod > Studium > Doktorské studium > Seznam obhájených disertačních prací z oboru dějiny české literatury a teorie literatury (od roku 2006)