Seznam diplomových prací obhájených v ÚČLK (1956–1965)

Řešitel práce Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Blažíček, Přemysl 1956 Básnické obrazy Jiřího Wolkera
Bočková, Taťjána 1956 Hviezdoslavove Krvavé sonety
Břízová, Ludmila 1956 Neumannův život a vývoj
Černá-Šavrdová, Alena 1956 Česká lidová balada a její ohlas v 1. polovině 19. stol.
Červenka, Miroslav 1956 Stanislav K. Neumann v boji proti Mnichovu
Dimitrov, Nikolaj 1956 Umělecké mistrovství Jana Drdy v „Němé barikádě“
Dostálová, Vlasta 1956 Eliška Krásnohorská – kritička
Frýbort, Zdeněk 1956 Vývoj vzájemných vztahů postav v díle Vl. Vančury
Haman, Aleš 1956 Vlastenecká lyrika z let 1885–1895
Hrách, Karel 1956 Fučíkova tvorba za jednotnou frontu v první polovině třicátých let
Hrzalová, Hana 1956 Historická dramata J. K. Tyla
Hyklová, Dagmar 1956 Obrana české společnosti v Nerudových Povídkách malostranských
Chlíbcová, Milada 1956 Boj Julia Fučíka proti fašismu
Jirásek, Bohumil 1956 K základním otázkám tvorby a činnost S. K. Neumanna z let 1935–1937
Karfíková, Věra 1956 Hrubín dětem
Komínková, Libuše 1956 Vlastenectví Karla Hynka Máchy
Kortus, Bohumír 1956 František Halas
Košlerová, Eva 1956 Město a venkov v díle Karoliny Světlé
Kvasničková, Karla 1956 Jiráskova hra v Národním divadle
Kyslíková, Hana 1956 Odraz národně osvobozeneckého boje jižních Slovanů v české literatuře v 60. a 70. letech 19. století
Mašek, Jiří 1956 Kolektiv v novém socialistickém dramatu
Matys, Jaromír 1956 Cesta Františka Kubky k socialistickému realismu v povídce
Měchová-Hašková, Dagmar 1956 Sovova próza v předválečném období
Mourková, Jarmila 1956 Myšlenkový vývoj Josefa Hory se zvláštním zřetelem k období kolem Mnichova
Nohýnek, Josef 1956 Cesta Josefa Kainara k socialistickému realismu
Pavlásková, Věra 1956 J. Vrchlický – překladatel
Pludková, Květa 1956 Typy buditelů v Jiráskově díle
Puš, Miroslav 1956 Husitství v díle Svatopluka Čecha
Semela, Jaromír 1956 Umělecké mistrovství reportáže
Svobodová, Magdaléna 1956 Svárovská stávka v české literatuře
Šavrda, Jaromír 1956 Boj S. K. Neumanna za realismus v umění 1933–1937
Tax, Jaroslav 1956 Sabina libretista a dramatik
Trojanová, Eva 1956 Vesnice v díle Hálkově
Vohryzek, Josef 1956 S. K. Neumann v letech 1938–1947
Baloušková, Zdeňka 1957 Bohumil Mathesius překladatel dramat z ruštiny (30.–40. léta)
Bečka, Jiří 1957 H. Sienkiewicz v Čechách
Běhounková, Hana 1957 Levá fronta jako organisace inteligence a její účast v bojích o orientaci české literatury a kultury na počátku třicátých let
Binder, Jan 1957 H. G. Schauer a cizina
Bursíková, Milada 1957 Kritika měšťácké rodiny v prvním období tvůrčího procesu Anny Marie Tilschové od „Fany“ až po „Dědice“
Cibula, Václav 1957 Zájem o cizí literatury v době českého obrození a jeho vyvrcholení ve Václavu Bolemíru Nebeském, zakladateli české metody literárně srovnávací
Dibelková, Anna 1957 Julius Fučík jako propagátor a překladatel sovětské literatury
Fabianová-Štěpánová, Zdeňka 1957 Ideový rozbor díla Řehoře Hrubého z Jelení
Fabriová, Zdeňka 1957 V. Mrštík jako překladatel „Vlády tmy“
Faleda, V. 1957 K umělecké metodě poezie J. Seiferta
Heřman, Zdeněk 1957 Publicistika Fráni Šrámka
Hodoušek, Eduard 1957 J. K. Tyl jako první český překladatel Calderóna
Hronková, D. 1957 Příspěvek k otázce soc. realismu
Chvojková, Stanislava 1957 Pokus o monografické zpracování díla Jaromíra Johna
Kopecký, M. 1957 Tatry a tatranský lid
Málková, L. 1957 Surrealismus
Mikeš, Vlad. 1957 Příspěvek k charakteru českého romantismu
Mráz, Zdeněk 1957 Příspěvek k myšlenkovému a uměleckému vývoji K. V. Raise v jeho počátečním období
Petiška, Eduard 1957 Vliv evropské dobové myšlenky o vztazích individua k společnosti v zrcadle Moderní revue a české literatury dekadentní v letech 1895–1905
Plaňanská, Jana 1957 Géza Včelička /1928–1937/
Rejdlová, H. 1957 Cesta Terézy Novákové k realismu
Řeháková, Eva 1957 Obraz umělce v díle K. M. Čapka-Choda
Sísová, Drah 1957 Tylovy prostonárodní časopisy
Skalník, Milan 1957 O dramatických problémech …
Steinská, Dagmar 1957 K vývoji národního typu v původní dramatické tvorbě 20. let 19. století
Střížková, Libuše 1957 První reportáže z SSSR 1920–1929
Synková, Jitka 1957 Vlčkova „Osvěta“ o Rusku a ruské literatuře
Šašek, Václav 1957 K otázce hrdiny Šrámkových próz, zejména románů Křižovatky a Past
Šimsová, Libuše 1957 Jazyk Karla Poláčka v „Bylo nás pět“
Štěpánová, Eva 1957 Povaha doby Jiráskova „Temna“
Týč, Josef 1957 Petr Křička jako překladatel z ruštiny
Uhlíř, Kamil 1957 Španělsko v tvorbě Julia Zeyera
Veverková, Marie 1957 Karel Nový: pokus o zachycení literárního vývoje
Volfová, H. 1957 Novinářská práce K. Čapka
Zadražil, Ladislav 1957 Čelakovský a Rusko
Burdová, Eva 1958 Obraz mladé generace v próze Jiřího Mahena
Dáňa, Antonín 1958 Gercen a Češi
Demeterová, E. 1958 Význam Čapkovy Francouzské poezie nové doby
Doubravská, Drahomíra 1958 Vratislav z Pernštejna
Drozda, M. 1958 Literární politika KSR(b) a česká proletářská literatura 1917–25
Havlová, Fr. 1958 Metody a praxe vydávání novočeských autorů
Hlinková, H. 1958 Milan Stehlík – vesnické drama
Chaloupka, Otakar 1958 Balady a romance a Zpěvy páteční: k problematice uměleckého mistrovství
Jánský, Lad. 1958 Jungmannova práce lexikografická
Janýšková, Ludmila 1958 Selství v naší literatuře
Kafková, Jana 1958 Polské hry na scéně Národního divadla za Kvapilovy éry
Karpatský, Dušan 1958 F. X. Šalda v období Bojů o zítřek
Kim, Džung Kvon 1958 Povídky Jaroslava Haška
Kořínková, Milena 1958 Tvorba Karla Nového pro mládež
Kosobudová, Blažena 1958 Drama Jiřího Mahena: počátky dramatické tvorby
Kubálek, Vratislav 1958 Ladislav Stroupežnický – dramatik
Leichterová, M. 1958 Některé otázky Hrubínovy tvorby
Linke, Arno 1958 Šaldův zápisník: charakteristika a pohled na některé základní problémy
Nejedlá, Jaromíra 1958 Kladensko v díle Marie Majerové
Nezkusil, Vladimír 1958 Próza Viléma Mrštíka ve vrcholném období jeho tvorby
Pančenko, Alexandr M. 1958 České kroniky o Štilfrídovi a Bruncvíkovi a ruská „Pověst o Bruncvikě“
Petráčková, Anna 1958 K prvnímu období Řezáčovy tvůrčí cesty
Plch, Jar. 1958 Nástin liter. tradic Českého ráje
Polák,Karel 1958 Růžena Svobodová: rozbor jejího díla
Rejdák, Zdeněk 1958 Příspěvek k tvůrčí metodě Františka Halase
Ri, Džong-Gyn 1958 Rozbor románu Karla Nového Chceme žít (Stručný životopis K. Nového a průřez jeho děl): překlad některých kapitol z knihy Chceme žít do korejštiny
Růžičková-Bílková 1958 Jan Neruda – kritik umění i společnosti
Svozil, Bohumil 1958 K některým problémům satiry J. Hausmanna
Valášek, Zdeněk 1958 K otázce ohlasovosti u K. J. Erbena
Velíšek, Jaroslav 1958 Próza Fráni Šrámka
Žáková, Blanka 1958 Překlady ruských pohádek
Bartoš, Otakar 1959 Adolf Černý – pěstitel česko-polské vzájemnosti
Fischerová, Viola 1959 Viktor Dyk – dramatik
Gréc, Ad. 1959 Literární dílo V. Vančury
Haupann, Nicolae 1959 Boj proti fašismu…
Hellriegerová, O. 1959 Srovnání staročeské legendy…
Janatová, Radmila 1959 České pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena
Kukuk, Klaus 1959 Utopie v díle Karla Čapka jako umělecký prostředek k zobrazení společenských rozporů
Pak, Pong-dzu 1959 Nástup Václava Řezáče
Šmahelová, Naďa 1959 Milostná lyrika Adolfa Heyduka
Štroblová, Jana 1959 Básnická osobnost J. Ortena
Tejno, Ant. 1959 Anarchismus v české literatuře let devadesátých
Weigert, Jiří 1959 Karel Hlaváček
Barcza, Katalin 1960 Básnická tvorba V. Nezvala po 2. světové válce
Brožová, Ludmila 1960 Vojtěch Martínek
Gregor, Josef 1960 Bojovný kritický realismus Josefa Gregora Tajovského
Haladejová-Švarcová, Eva 1960 Jindřich Hořejší
Hruška, Jiří 1960 K problematice díla J. Havlíčka jako představitele českého psychologického romanopisectví 30. let
Jiránková, Ludmila 1960 Antal Stašek a Polsko
Klímová, Helena 1960 Továrny na smrt
Kolářová, Zdeňka 1960 Česká literatura v Maďarsku po r. 1945
Koluzák, Matej 1960 Ľudovít Štúr – vlastenec a Slovan
Kozáková, Libuše 1960 Budovatelská próza v letech 1948–1956
Kučerová, Alena 1960 Válka a okupace očima českých básníků
Lui, Šin-can 1960 České pohádky
Magdolenová-Červinková, Eva 1960 Severské motivy v díle Jaroslava Vrchlického
Malaščenko 1960 První období dramatické tvorby
Manusová, Milena 1960 Studentské časopisy v první…
Marušiak, Martin 1960 Idea slovanská a vlastenecká u Kollára
Mašková, Marie 1960 K. Čapek proti fašismu a válce
Moldanová, Dobrava 1960 Fráňa Šrámek Tělo: rozbor
Nerušil, Zdeněk 1960 Jan Neruda – proletář a česká společnost
Nikos, Apostolaras 1960 Vývoj tvůrčí osobnosti Ivana Olbrachta v prvním období jeho literární činnosti
Říhová, Eliška 1960 Literatura pro děti do 11 let v letech 1945–1959
Suchý, Jiří 1960 Vlastenectví J. K. Tyla
Svatošová, Ludmila 1960 Rozbor Burianových dramatických přepisů původních děl české prózy
Šlapal, Miroslav 1960 Humanismus K. Čapka
Tenzer, Al. 1960 Společenské názory Ľud. Štúra
Altangerel, Dašdordžijn 1961 Otčenáškův román Občan Brych
Černá-Skalická, Jitka 1961 Dramatické dílo Františka Langra
Duong, Tát Tu 1961 Jiří Wolker a To Huu jako typy socialistických básníků
Hříbal, Vladimír 1961 Oldřich Mikulášek: k některým problémům jeho tvorby
Janoušková, Václava 1961 Česká satira v letech 1945–1960
Jungová, Jana 1961 Literárně kritická činnost A. M. Píši ve dvacátých letech
Klatovská, Jana 1961 Vliv Jiřího Wolkera na slovenskou básnickou generaci dvacátých let
Křiváková, Božena 1961 Výklad Zlomků epopeje a Nových zlomků epopeje J. Vrchlického
Kynčilová, Eva 1961 Zapadlí vlastenci a Západ: srovnání studie dvou obrazů o působení inteligence na venkově
Lochmanová, Eva 1961 Lidové tradice v díle Jana Drdy
Luvsan, Budžan 1961 Maryša bratří Mrštíků
Malá, Vendula 1961 Románová kronika Vladimíra Neffa
Mikoláš, Karel 1961 Zábavná próza 2. poloviny 15. století
Palatová, Olga 1961 K problematice tak zvaného „dívčího románu“
Panev, Petr 1961 Ohlas překladů české literatury v Bulharsku 1944–1960
Pirulej, Njama 1961 Odraz boje proti fašismu a válce v trilogii M. Pujmanové
Špína, Petr 1961 Gellnerovo prozaické dílo a jeho vztah k A. P. Čechovovi
Trnková-Ceplová, Zuzana 1961 F. V. Krejčí – typ kritika z generace 90. let
Trofimkin, Igor 1961 Vývoj českého dramatu v letech 1955–1960
Voců, Anna 1961 Místo Sršatce a Trnu ve vývoji pokrokové literatury 20. let
Werner, Anna 1961 Dramatické dílo V. Nezvala
Bechynská-Jirásková, Jana 1962 Počátky soc. realismu v české próze 20. let
Doležal, Bohumil 1962 František Hrubín
Dvořák, Jan 1962 Prozaické dílo Ludvíka Aškenazyho
Fiedlerová, Alena 1962 Využití erotických motivů v díle Konstantina Biebla
Havránek, Eduard 1962 Národní umělec František Langer: přehled dramatického díla
Janoušová, Jaroslava 1962 Vývoj současné české povídky
Křepinská, Maruše 1962 Nový kult a jeho význam v literatuře na přelomu století
Leskovjanová-Zábranová, Marie 1962 Povstalecká tématika v díle V. Mináče
Lopatka, Jan 1962 Vančurova próza v rozhlase: k teoretickým základům rozhlasové reprodukce slovesného díla
Macáková, Květa 1962 Životopisný román pro mládež
Mášová, Milena 1962 Dílo J. Otčenáška
Navrátil, Jiří 1962 Z dramatické tvorby Vítězslava Nezvala: problémy původních Nezvalových her v období dvacátých a třicátých let
Nedvěd, Jan 1962 Básnický vývoj Jiřího Šotoly
Sochrová, Marie 1962 Pavel Sula – náčrt života a díla
Spurná, Zuzana 1962 České historické drama 50. a 60. let 19. století
Sudová, Helena 1962 Vztah Terézy Novákové ke Karolině Světlé
Sviták, Zdeněk 1962 Novinářská práce Jakuba Arbesa v „Šotku“
Ševčík, Jiří 1962 O vztahu J. B. Foerstra k J. V. Sládkovi: k otázce poměru básnictví a hudby
Vinařová, Milena 1962 K problematice dramatického díla Petera Karvaše
Zahradníková, Marta 1962 Žurnalistické prózy Vítězslava Hálka
Zímová, Alena 1962 Některé problémy současné uměleckonaučné literatury pro děti
Burešová – Einhornová, Alena 1963 Příspěvek k problematice současné vědeckofantastické literatury
Fialová, Stanislava 1963 J. S. Machar prozaik
Matějková, Eva 1963 Wolkerova balada
Turzíková, Milada 1963 Pronikání lyrismu do prózy na přelomu století
Vávrová, Alena 1963 Odraz války v próze 20. let
Altmanová, Dorotka 1964 Obraz mladého člověka v současné české próze
Baier, Jiří 1964 Syžety v Arbesových prózách
Bartoš, Ivo 1964 Thámův překlad Schillerových Loupežníků a jeho divadelní úprava
Budovcová-Uhrová, Vilma 1964 Drdova předválečná a poválečná próza
Černá, Blažena 1964 Helena Šmahelová: pokus o portrét
Habětín, Václav 1964 Jaroslav Hůlka a proletářská próza
Hlinková, Petra 1964 Druhá vlna válečné tematiky v současné próze
Hlubučková, Miroslava 1964 Josef Hora – literární kritik
Horáček, Jan 1964 Estetický ideál v díle K. V. Raise
Houška, Jan 1964 Vývojové tendence nejmladší básnické generace české
Hrdličková, Jana 1964 Jan Weiss – monografie
Kaniewski, Wladislaw 1964 Rudolf Fabry a některé otázky slovenského nadrealismu
Korecká, Helena 1964 Sloupek v žurnalistické a literární činnosti Karla Čapka
Kremsová, Věra 1964 Progresivní prvky v zábavné literatuře 16. stol. ve srovnání se zábavnou literaturou 18. stol.
Kubrechtová, Věra 1964 Petiškova próza pro děti
Mouchová, Alena 1964 Román epopeje v české literatuře na sklonku devatenáctého století
Mrázová, Milena 1964 Dílo Čestmíra Jeřábka ve 20. letech
Murdychová, Běla 1964 Vývojové tendence současné mladé české prózy
Podlešák, Jan 1964 Historický a literární obraz husitství v „Kronice české“ Václava Hájka z Libočan
Richter, Elfriede 1964 Dvě verze Staškova Ševce Matouše
Rychlíková, Marie 1964 Kulturně historický obraz studentských časopisů /léta 1934–1952/
Saxlová, Marie 1964 Monografie Benjamina Kličky se zaměřením k románu sociálnímu a generačnímu
Sobková, Eva 1964 R. Jašík a jeho místo ve slovenské literatuře
Svobodová, Jaroslava 1964 Časopis Roj
Sýkorová, Jana 1964 Postava ženy v Čapkových dramatech
Valentová, Anna 1964 Dílo K. Čapka v maďarských překladech
Vondráčková, Anna 1964 Postavení Antala Staška v české próze na rozhraní 19. a 20. století
Vondráková, Jana 1964 Prózy Jaromíra Johna pro mládež
Zaletělová, Věra 1964 Vztah faktu a výmyslu v knihách Adolfa Branalda Král železnic a Ztráty a nálezy
Baudinaud, Ivana 1965 Vliv Jiřího Mahena na meziválečnou avantgardu
Beckerová, Helena 1965 Karel Konrád a jeho Rozchod! : pokus o rozbor románu
Blechová-Balcarová, Miloslava 1965 Názory na umění Otokara Březiny
Durčáková, Marie 1965 Vztah Josefa Hory k ruskému umění
Havelková-Semíková, Jana 1965 Prolínání epických prozaických forem do umělé pohádky
Horádková, Vítězslava 1965 K problematice literárních textů tzv. malých divadel
Hotová-Pokorná, Hana 1965 Zakarpatská Ukrajina (Podkarpatská Rus) v české literatuře
Jirsa, Jaroslav 1965 Teorie socialistické literatury v letech 1929–30
Jirsová, Ivana 1965 J. Havlíček – Neviditelný ( příspěvek k problematice odcizení)
Kaska, Ladislav 1965 Vývoj charakterů v díle M. V. Kratochvíla
Katzschmann, Helga 1965 Vztahy českých a německých kulturních pracovníků v levicových časopisech třicátých let
Kučerová-Hartmannová, M. 1965 Tvůrčí vývoj Karla Schulze
Luchartová, Eva 1965 Funkce humoru v díle Karla Čapka
Malá, Jarmila 1965 Tvůrčí vývoj Karla Ptáčníka
Mráz, Leopold 1965 Determinismus v próze K. Klostermanna
Novotná, Bedřiška 1965 Společenská a historická dramata P.etra Karvaše
Novotná, Hana 1965 Reportáž v díle Ladislava Mňačka
Onoda, Isao 1965 Pokus o hodnocení „Trilogie“ Karla Čapka
Otáhalová, Marta 1965 Židovská otázka v české poválečné próze
Pávek, Milan 1965 Čapek – Klíma – Problémy filos. prózy
Pěkný, Tomáš 1965 O humoru Voskovce a Wericha
Pragerová, Miroslava 1965 Nástin tvůrčího vývoje Milana Kundery
Pravda, Rudolf 1965 Milevský kraj: literární a kulturní tradice
Rybáková, Olga 1965 Kramářské písně: pokus o všeobecnou charakteristiku
Sochorová, Ludmila 1965 Pololidové divadlo 18. století: pokus o příspěvek k rozboru
Švejnohová, Marcela 1965 Tři studie o Karlu Čapkovi
Trnková, Marie 1965 F. X. Šalda a marxistická kritika: některé aspekty vzájemného vztahu
Tuhý, Ladislav 1965 Ladislav Quis Marie Kozlíková
Veverka, Přemysl 1965 Atlas poezie: čtyři kapitoly o časopise ReD
Vondrů, Anna 1965 U-Blok a vývoj jednotné antifašistické fronty
Voráček, Ivan 1965 Eduard Bass – Cirkus Humberto

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Seznam diplomových prací obhájených v ÚČLK (1956–1965)