Seznam obhájených diplomových prací v letech (1976–1985)

 

Řešitel práce Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Aso, Teluo 1976 Charakteristika postav a prostředí ve Vančurově próze dvacátých let
Feuereisl, Emil 1976 Zobrazení reality v české literatuře pro mládež s aktuální tematikou
Hájková, Jaroslava 1976 Výbory z české poezie 17. a 18. století
Křižanová, Vladimíra 1976 O některých typech současné reportážní literatury
Loudová, Hana 1976 Společenská realita a její ztvárnění v díle J. Glazarové
Lukeš, Jan 1976 Význam Rozhledů pro formování moderny
Poučková, Ladislava 1976 F. X. Šalda a soudobá slovenská literární kritika: ze vztahů mezi Šaldovou a Matuškovou koncepcí literatury
Řičicová, Magdalena 1976 Historická společenská realita a její umělecké zobecnění v antifaš. dílech K. Čapka
Scheuflerová, Ivana 1976 Společenský aspekt v žánru fantastické prózy
Smržová, Jaroslava 1976 Ze vztahů české a slovenské poezie v období poetismu
Šisler, Petr 1976 Z typologie českého a slovenského válečného románu / k Polím orným a válečným Vladislava Vančury a k Živému biči Milo Urbana
Urbanová, Iva 1976 Umělecká publicistika Ed. Basse v Lidových novinách [rukopis] / Iva Urbanová
Vrhelová, Jindřiška 1976 Sociální a místní složky ve venkovském realismu českém a německém
Adamcová-Kubecová, Marie 1977 Román Marie Majerové Náměstí republiky z hlediska typologického
Bastlová, Zdeňka 1977 První etapa románové tvorby A. M. Tilschové
Burešová, Zdeňka 1977 Antika u Josefa Svatopluka Machara: aktualizace historické látky
Fábera, Michal 1977 Bohumil Říha: estetická hodnota a společenská působnost jeho díla pro mládež
Holý, Jiří 1977 Problém lidovosti v tvorbě a v teoretických názorech Vladislava Vančury
Chmelíková, Věra 1977 Autorský typ prózy: Ota Hofman – vztah literatury k televizi a filmu
Makovec, Ladislav 1977 Tvůrčí typy současných prozaiků nejmladší literární generace
Měšťanová, Marie 1977 K včleňování folklóru do venkovské prózy na rozhraní století – Baar a Chodská trilogie
Peisertová, Alena 1977 Specifická literární a společenská hodnota beletrie Miloše V. Kratochvíla pro mládež
Pešička, Jiří 1977 Antifašistická literární tvorba z vězení a koncentračních táborů
Buriánek, František
Šibravová, Marie 1977 Proměny tzv. venkovského tématu v české novodobé próze, zvláště s přihlédnutím k próze po roce 1945 do současné doby
Valchářová, Ivana 1977 Psychologická próza Ladislava Fukse
Burgerová, Jana 1978 Přírodní próza Jaromíra Tomečka
Fořtová, Růžena 1978 Mladá próza hledá svého hrdinu
Choulíková, Jaromíra 1978 Ivan Skála – básník
Chudá, Jana 1978 Vypravěč v románech Karla Čapka
Jánová, Hana 1978 Halas a Polsko
Jindrová, Lenka 1978 Historická podmíněnost literární postavy: na materiálu próz Jana Otčenáška
Killichová, Jana 1978 Česká a slovenská próza s venkovským tématem v období kritického realismu
Kleňková, Blanka 1978 S. Richardson a H. Fielding a počátky novočeské prózy. K typologii počátků novočeské prózy
Knapová, Jiřina 1978 Obraz mladé generace v české próze první poloviny 70. let
Kopecká, Jana 1978 K otázce společenského obsahu a významu populární humoresky Karla Tůmy
Koukolíková, Ruth 1978 Baladické prvky v kramářské písni
Křepelková, Olga 1978 Význam literárních listů pro formování moderní české kritiky v 90. letech XIX. století
Langerová, Marie 1978 Prózy bratří Čapků v jejich prvém tvůrčím období
Lodrová, Marie 1978 Nové tendence v historické próze sedmdesátých let
Maidl, Václav 1978 Přínos a místo Miroslava Floriana v poezii pro děti
Melich, Jiří 1978 Revolta individua a její zobrazení v raném díle Ivana Olbrachta
Mikešová, Eva 1978 Božena Němcová a slovenská pohádka
Petrášková, Renata 1978 Vývojová konfrontace psychologické prózy s dívčí postavou /próza Stanislava Rudolfa a Ivy Hercíkové/
Šimandl, Josef 1978 K problematice historického smyslu Lumírovské prózy: vývoj Julia Zeyera ke konfrontaci s realitou buržoazní společnosti své doby
Švejcarová, Ludmila 1978 Kainarova poezie pro děti (a vztahy k jeho ostatní tvorbě)
Tošnarová, Anna 1978 Psychologická próza Heleny Šmahelové s dívčí postavou
Troupová, Helena 1978 Hrubínova literární tvorba pro děti
Vitoň, Jan 1978 Pojetí české historie v díle Niny Bonhardové
Vojtěch, Vít 1978 Jindřich Hořejší překladatel Jehana Rictuse
Zítková, Libuše 1978 Písňová tvorba Jiřího Suchého
Adamcová, Jitka 1979 Rým v satirách Hradeckého rukopisu
Čadilová, Jindra 1979 Pohádková tvorba Václava Čtvrtka
Čupok, Dmitrij 1979 J. John – obraz českého člověka ve válce
Doubravová, Alice 1979 K problematice prózy mladých autorů sedmdesátých let
Chvalinová, Věra 1979 Obraz mladého člověka v české literatuře vydané v r. 1977-1978
Korejčík, Jiří 1979 Prózy Vítězslava Nezvala v historickém kontextu
Kovaříková, Hana 1979 Helena Malířová: pokus o monografický náčrt
Krejčová, Šárka 1979 Ke společenské působnosti české prózy pro mládež: O literatuře s tematikou II. světové války 1945 – současnost
Lamperová, Věra 1979 Problematika vypravěčství v díle Jiřího Marka
Mrvík, Antonín 1979 Dva typy historické prózy Vladimíra Neffa
Najmanová, Lenka 1979 Autorský typ prózy Oty Pavla
Rubášová, Dagmar 1979 Ohlas básnického díla L. Novomeského v české literární kritice
Říhová, Klára 1979 K problematice životopisných románů Františka Kožíka
Sedláčková, Miluška 1979 Aktuální společenské otázky v díle Zdeňka Pluhaře
Schlegel, Henning 1979 Cesta české historické prózy 60. – 80. let k principům kritického realismu
Svoboda, Jaroslav 1979 Románová tvorba V. Neffa v kontextu současné historické prózy
Šmoldas, Ivo 1979 Sociální aspekty díla Jaroslava Havlíčka / Ivo Šmoldas
Tilkeridu, Eleni 1979 Dílo Eduarda Petišky pro děti a mládež
Verecký, Ladislav 1979 Vypravěč v díle Vladislava Vančury
Bártová, Raduca 1980 Renesance sonetu v současné české poezii
Botinová, Jelena 1980 Sovětské motivy v tvorbě Jana Kozáka
Cinger, František 1980 Ivan Skála, literární kritik a publicista (v období mezi III. a IV. sjezdem Svazu československých spisovatelů)
Drbohlav, Josef 1980 Vztah Lad. Novomeského k sovětské literatuře v meziválečném období jako součást koncepce formování socialistické literatury na Slovensku
Holubová, Marie 1980 Umělecké zobrazení reality středověkého života v staročeské literatuře
Horáčková, Eva 1980 Pokroková úloha družstevní práce v rozvoji české literární tvorby meziválečné a česko-slovenských vztahů
Hořejší, Jana 1980 Literárně historický výklad dramatiky českých lidových loutkařů
Hradečný, Aleš 1980 Groteskní hyperbola v předválečné povídkové tvorbě Jaroslava Haška
Chrástová, Ivana 1980 Žánr historického románu a české historické povídky 1. pol. 19. stol.
Janoušek, Pavel 1980 Výzamová výstavba Páralových děl: Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult
Janoušková, Jiřina 1980 Obyčejný život ve filozofickém pojetí a v uměleckém ztvárnění Karla Čapka a Bohumila Hrabala
Jirásková, Jana 1980 Obraz osvobození Československa Sovětskou armádou v poezii současných básníků
Jirmusová, Milena 1980 Obraz venkovského života v současné próze pro mládež
Kaduchinová, Irina 1980 Poválečná tvorba Vladimíra Neffa jako součást nových tendencí historické prózy po roce 1945
Knotová-Verbířová, Renáta 1980 Obraz mladého hrdiny v aktuální historicko-společenské próze pro mládež ( B. Říha, E. Horelová, D. Šajner )
Kockrdová, Milena 1980 Cestovatelský syžet jako ideový a kompoziční konstitutivní prostředek románu
Kostečka, Jiří 1980 Téma emigrace v současné české próze
Kostrounová, Libuše 1980 Příběhová próza ze života dětí pro začínající čtenáře
Krásenský, Zdeněk 1980 Dílo Jaroslava Haška ve světě dříve a dnes: k stému výročí narození Jaroslava Haška
Mentelová, Alexandra 1980 Literatura pro děti a mládež jako jedna z vrstev národní a světové literatury
Mon, Oleg 1980 Názorové dozrání mladé generace v protifašistickém boji
Morkesová, Ludmila 1980 K problematice mezilidských vztahů v současné české próze se zvláštním zaměřením na vztahy milostné
Pavelka, Zdenko 1980 Konfrontace Jaroslava Kratochvíla s tzv. legionářským románem
Pešková, Alena 1980 Člověk práce v české próze po roce 1945
Raiend, Küllike 1980 Československo-estonské literární styky jako překladatelský problém
Samec, Zdeněk 1980 Cestopisný žánr v starší české literatuře
Simon, Hidrun 1980 Problematika mezilidských vztahů v současné české literatuře
Smutný, Milan 1980 Karel Sabina a demokratická literatura německá: Sabina, jeho prozaická a publicistická činnost do májového spiknutí roku 1849 ve vztahu k Mladému Německu
Svobodová, Eva 1980 Vývoj metodologie literárněhistorického studia nejstarší česky psané kroniky
Šimandlová, Olga 1980 Obraz boje českého proletariátu za socialismu na sklonku 19. století [rukopis] : se zvláštním zřetelem na dílo Marie Majerové, Antonína Zápotockého a Vladimíra Neffa
Tvrzníková, Bronislava 1980 Motiv práce a jeho ideově-estetická funkce v literární tvorbě 50. let
Vacíková, Věra 1980 Antonín Macek: pokus o monografickou studii
Vágner, Milan 1980 Protiměšťácká satira v mladé tvorbě bratří Čapků (1907-1922)
Buriánek, František
Vobr, Ladislav 1980 Satirické rysy v próze sedmdesátých let aneb jak jsou v dílech J. Marek: Můj strýc Odysseus; J.Kostrhún: Pytláci; J. Frais: Klec plná siláků; S.Rudolf: Barvoslepý; J.Matějka: Náš dědek Josef odhalovány různé projevy maloměšťáctví
Vondrová, Olga 1980 Literární tvorba Jana Rysky
Aubrecht, František 1981 K Haškovým politickým a sociálním dějinám strany mírného pokroku v mezích zákona [rukopis] / František Aubrecht
Beneš, Milan 1981 Slovenská poezie 70. let v zrcadle české a slovenské kritiky
Budková, Eva 1981 Siréna Marie Majerové: geneze díla a charakteristika z hlediska žánrového typu a stylu
Erleová, Jan 1981 Obraz mezilidských vztahů v současné české próze pro mládež: Hofman, Bořkovcová, Stýblová, Rudolf
Fencl, Pavel 1981 Holečkova próza v procesu společenské recepce
Fričová, Lidmila 1981 Proměny historického žánru
Hemelíková, Blanka 1981 Humoristická literatura v době národního obrození
Hochmanová-Pokorná, Daniela 1981 Konfrontace Hrubínovy a Čtvrtkovy autorské pohádky a její výchovný vliv
Horáková, Jana 1981 Česká literatura ve výtvarné interpretaci Josefa Čapka
Chalupská, Helena 1981 Konfrontace literárního díla Eduarda Štorcha s ilustracemi Zdeňka Buriana
Izáková, Ludmila 1981 Zápas o charakter české prózy druhé poloviny šedesátých let
Kosová, Jitka 1981 Uměleckonaučná beletrie Ludvíka Součka
Košuličková, Jiřina 1981 Motiv tuláků v české literatuře na počátku 20. století
Kozlíková, Hana 1981 Obraz ženy v české povídkové tvorbě na začátku století a srovnání s anglickým literárním kontextem / K. Mansfieldová
Kroupová, Ivana 1981 Umělecký obraz socializace vesnice v próze v konfrontaci se sociální realitou 50. a 70. let [rukopis] / Ivana Kroupová
Kyrášková, Ivana 1981 Žánrové rysy současné psychologické prózy s dívčí postavou
Louková, Ladislava 1981 Národní a sociální složka v zápase o samostatný stát v románové trilogii B. Benešové
Mraštíková, Helena 1981 K sociálnímu aspektu tvorby Viktora Dyka
Nosková, Lenka 1981 Vztah k minulosti v povídce a románě májové generace
Novák, Luboš 1981 Literární a ilustrační tvorba Daisy Mrázkové
Odvody, Josef 1981 Využití různých básnických forem v české poezii druhé poloviny 70.let na materiálu básnické tvorby J. Taufra, J. Pilaře, M. Floriana
Pfeffer, Ondřej 1981 Motiv práce jako faktor lidského vědomí v próze 50. a 60. let
Podolák, Jan 1981 Román Anna proletářka jako pokus o soc.-real. dílo
Pochmon, Jaroslav 1981 Přínos Milana Rúfuse k rozvoji socialistické poezie
Pochylá, Ivana 1981 Jilemnického Kompas v nás jako výraz syntetizačních úsilí socialistické prózy
Šádková, Markéta 1981 Hudební náměty v české próze
Šimoníková, Jana 1981 Postava v povídkovém díle Karla Matěje Čapka-Choda
Taborski, Zdenka 1981 Česká literární tvorba v Jugoslávii
Tenková-Švábová, Anna 1981 K typologii hrdiny v nové české próze: s přihlédnutím k dílům tzv. severočeské literární školy: J Švejdy, J. Voláka, V. Duška
Vašíčková, Eva 1981 Satirická negace měšťáctví v próze Viktora Dyka
Wozniak, Malgorzata 1981 Srovnání obrazu české a polské vesnice, jak jej vytváří současná próza
Zrnová, Jarmila 1981 Poezie po boku lidového protifašistického hnutí
Blechová, Iva 1982 Zeyerova novela Kunálovy oči a její dramatické zpracování
Brožová, Věra 1982 Umělecké pojetí historického faktu v díle Zikmunda Wintra
Štěpánek, Vladimír
Drvotová, Bohuslava 1982 Vývoj žánru literární biografie v české literatuře 50. let
Rzounek, Vítězslav
Dvořáková, Jana 1982 Povídková tvorba F. Gellnera
Hanzal, Dalibor 1982 Kronika venkovského života Evy Bernardinové v kontextu autorské tvorby a příběhové prózy
Havlíček, Michal 1982 Didakticko-vlastenecká próza v kontextu prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století
Štěpánek, Vladimír
Houdková, Dagmar 1982 Problematika Anny Proletářky z hlediska recepce
Rzounek, Vítězslav
Kohoutková, Ivona 1982 Cesta k současnému hrdinovi Marek, Jiří
Marešová, Vladislava 1982 Proměna venkovské prózy
Rzounek, Vítězslav
Nedobitá, Renata 1982 Sportovní téma v próze pro mládež
Voráček, Jaroslav
Němečková, Eva 1982 Kritické dílo S. K. Neumanna v předválečném, moderním umění
Nejedlá, Jaromíra
Němečková, Jana 1982 Historická a teoretická koncepce příběhové prózy
Voráček, Jaroslav
Pixová, Jitka 1982 K typologii hrdiny současné české literatury Marek, Jiří
Riegrová, Taťana 1982 Osobnost a dílo Smila Flašky z Pardubic ve světle názorů literární historie
Štěpánek, Vladimír
Tandyová, Hana 1982 Umělecké ztvárnění rozporu ideálu a reality v tvorbě J. Havlíčka
Zahradníčková, Hana 1982 Srovnání koncepce česko-polské literatury pro mládež
Voráček, Jaroslav
Bartelc, Jiří 1983 Vývoj Osvobozeného divadla v politické satiře
Bartušková, Magdalena 1983 Obraz české společnosti v Dalimilově kronice
Wollman, Slavomír
Demlová, Lenka 1983 Obrany a oslava jazyka a národ v starší české literatuře po dobu Balbínovu Hošna, Jiří
Drašnarová, Marie 1983 Vybrané sbírky Ivana Skály a Jana Pilaře v zrcadle soudobé kritiky
Dvořáková, Jana 1983 Otázka současnosti v prózách Jana Kostrhuna, Miroslava Rafaje a Pavla Francouze
Voráček, Jaroslav
Fousková, Dagmar 1983 Teréza Nováková v dopisech
Hájková, Ladislava 1983 Lyrická próza z období moderny
Rzounek, Vítězslav
Huhnerová, Martina 1983 Příspěvky ke genezi díla A. Jiráska
Iblerová, Jaroslava 1983 Trilogie Karla Nového jako výraz autorovy koncepce člověka v souvislostech s jeho dílem
Nejedlá, Jaromíra
Jeřábková, Irena 1983 Básnické počátky ortenovsko-kainarovské generace ve studentském časopise
Nejedlá, Jaromíra
Jirásko, Jan 1983 Drobné prózy Jiřího Mahena z počátku století z hlediska žánrových forem a uplatnění jednotlivých složek epických
Voráček, Jaroslav
Juklová, Marie 1983 Arthur Breiský: monografická studie o zapomenutém příslušníku české dekadence
Kamarytová, Milada 1983 Balbínova obrana ve světle obdobných traktátů u jiných národů Hošna, Jiří
Kamoňová, Eva 1983 Současná vědecko-fantastická literatura
Keharová, Jaroslava 1983 Téma “ paměť “ v poezii šedesátých a sedmdesátých let
Nejedlá, Jaromíra
Kosová, Marie 1983 Ota Pavel: monografie
Hoffmann, Bohuslav
Kryštofová, Ludmila 1983 Vývoj žánru literární biografie v české literatuře 50. let
Lojdová, Marie 1983 Didaktické testy ve vyučování literatuře na středních školách
Hoffmann, Bohuslav
Machová, Soňa 1983 Lyrickoepický útvar v české moderní poezii a jeho specifické znaky: na materiálu díla Josefa Hory, Vítězslava Nezvala, Vladimíra Holana a Františka Hrubína
Panušová, Marta 1983 Kontext Nohejlovy tvorby pro dospělé a pro mládež
Voráček, Jaroslav
Píša, Vladimír 1983 Aktuální problémy historického a teoretického vývoje české poválečné literární kritiky
Rzounek, Vítězslav
Prajzlerová, Jana 1983 Psychologické aspekty v povídkové tvorbě počátku 20. století
Procházková, Jiřina 1983 Historická próza M. V. Kratochvíla do roku 1945
Nejedlá, Jaromíra
Průhová, Jana 1983 Hájkova kronika a její zařazení do literárního úsilí české renesance a humanismu
Rezková, Milada 1983 Význam literárněkritické činnosti Jana Petrmichla
Voráček, Jaroslav
Riegrová, Ivona 1983 Vlastní životopis Karla IV. jako literární dílo Hošna, Jiří
Sehnalová, Alena 1983 Společensko-historický román Elišky Horelové
Voráček, Jaroslav
Siručková, Olga 1983 Řešení uměleckého zobrazení skutečnosti v próze padesátých let ve vzájemné konfrontaci prvé a druhé poloviny
Rzounek, Vítězslav
Stádníková, Markéta 1983 Klášter svatého Jiří, abatyše Kunhuta a česká vzdělanost
Stehlík, Milan 1983 Proměny venkovské tematiky v próze po roce 1945
Rzounek, Vítězslav
Šmídmajer, Miloslav 1983 Obraz hrdiny a společenského kontextu v lit. a scénaristických dílech J. Otčenáška
Špičák, Josef 1983 Odraz skutečnosti v sociálním románu Jakuba Arbesa
Jeřábek, Jaroslav
Tvrdíková, Vlasta 1983 Básnická povídka májového období a její dobový ohlas: problémy romantismu šedesátých let devatenáctého století
Štěpán, Vladimír
Válek, Ladislav 1983 Reportáž jako součást pokrokové literatury mezi dvěma válkami
Nejedlá, Jaromíra
Vančurová, Dana 1983 Výchovně vzdělávací funkce a druhy motivace při vyučování současné literatuře na střední škole
Vízdalová, Ivana 1983 Koncepce socialistické literatury v zrcadle literární kritiky v kulturní rubrice Rudého práva v letech 1970-1979 a ve vybraných literárněvědných publikacích daného období
Wenzlová, Renata 1983 Ideově tematické srovnání mravně narušené mládeže u M. V. Šukšina a V. Duška
Zdeborová, Jana 1983 Člověk v pracovním prostředí
Nejedlá, Jaromíra
Zubov, Vladimír 1983 České ilustrované časopisy let 60. a 70. 19. století
Rzounek, Vítězslav
Žížalová, Hana 1983 Překlady krásné literatury NDR v českém kontextu v letech 1948–1956
Rzounek, Vítězslav
Balčev, Nikolaj 1984 Všelidské problémy ve fantastickém světě J. Nesvadby
Bartošová, Vítězslava 1984 Česká otázka v lit. programech a soudech na stránkách lit. časopisů 90. let 19. stol.
Bechyně, Pavel 1984 Vliv filmové techniky na ideově tematický základ a kompozici vybrané tvorby pro mládež v 70. letech (Ota Hofman – Červená kůlna, Markéta Zinnerová – Tajemství proutěného košíku)
Voráček, Jaroslav
Brokl, Jan 1984 Kosmovo pojetí dějin
Wollman, Slavomír
Dokulilová, Šárka 1984 Konfrontace klasického a současného baladického typu v poezii
Kalabzová, Jarmila 1984 Prokopské legendy a jejich modifikace (11.-14. století)
Wollman, Slavomír
Kálal, Jiří 1984 Obraz vládce v karlovských kronikách a autobiografii Karla IV. na pozadí dobových představ o ideálním panovníkovi Hošna, Jiří
Kvízová, Hana 1984 Autorské varianty poezie pro děti a mládež 70. let
Voráček, Jaroslav
Laštovková, Taťána 1984 Tvorba M. Majerové, I. Olbrachta a M. Pujmanové z 30. let v zrcadle dobové kritiky
Mrkvičková, Markéta 1984 Román Viléma Mrštíka Pohádka máje v procesu geneze a recepce Tax, Jaroslav
Pícha, Alexandr 1984 Rozbor vědecko-fantastických povídek J. Nesvadby z hlediska využití vědecko-fant. prvků
Rálková, Marie 1984 Hynek z Poděbrad a evropská renesance
Wollman, Slavomír
Raška, Pavel 1984 Pohled na prózy Vladimíra Párala a jejich literárně kritickou recepci
Rzounek, Vítězslav
Skořepa, Martin 1984 Poezie Vladimíra Holana z doby okupace
Soukup, Martin 1984 Neumannova koncepce civilismu
Voráček, Jaroslav
Šmejkalová, Jiřina 1984 Postava mladého člověka ve vybrané próze pro mládež 70. let: v konfrontaci s mladou postavou v dílech F. Šrámka a B. Benešové
Voráček, Jaroslav
Šmídová, Iva 1984 Umělecký obraz významné osobnosti v současné próze pro mládež
Voráček, Jaroslav
Šubrtová, Milena 1984 Ignát Herrmann v korespondenci
Švecová, Jitka 1984 Burianovy dramatizace české původní tvorby na scéně D 34
Vejdovská, Marcela 1984 Čechovy Květy a jejich význam pro vývoj české prózy Hošna, Jiří
Vitnerová, Karla 1984 Zobrazení společnosti v románové tvorbě Vladimíra Neffa
Hoffmann, Bohuslav
Vybíral, Zbyněk 1984 Motivický rozbor poezie Josefa Hory
Voráček, Jaroslav
Bártová, Lenka 1985 Lyrizovaná próza Oty Pavla
Voráček, jaroslav
Bílek, Petr A. 1985 Kategorie básnického obrazu a jeho vývoj v poezii Františka Hrubína
Rzounek, Vítězslav
Černá, Ilja 1985 Vítězslav Nezval v systému vyučování literatuře na gymnáziu
Hoffmann, Bohuslav
Černá, Jana 1985 Motiv práce jako formující faktor společenského vědomí v próze po roce 1945 (na vybraných dílech českých autorů z období 50. a 70.let)
Nejedlá, Jaromíra
Dudová, Hana 1985 Vývoj a analýza tzv. kouzelných pohádek Václava Říhy-Tilleho
Voráček, jaroslav
Filipová, Martina 1985 Hálkovy a Raisovy venkovské povídky v procesu formování české realistické prózy Hošna, Jiří
Háková, Libuše 1985 Literatura (umění) a doba v Šaldově zápisníku z hlediska domácího a světového kontextu
Hrazdirová, Ywetta 1985 Učebnice literatury pro 2. stupeň základní školy
Lapáčková, Zuzana 1985 Lyrické prózy Marie Majerové a jejich místo v autorčině tvorbě
Nejedlá, Jaromíra
Lepková, Jana 1985 Odraz ideového a tvůrčího vývoje Marie Pujmanové v autorčině literárně-kritické tvorbě (1917-1928) Tax, Jaroslav
Mlejnková, Yvona 1985 Venkovská próza 70. let
Voráček, jaroslav
Petříček, Petr 1985 Místo básnické sbírky L. Novomeského Svätý za dedinou v kontextu české a slovenské literatury
Rzounek, Vítězslav
Pokorný, Milan 1985 Vladimír Körner
Rzounek, Vítězslav
Smutná, Světlana 1985 Geneze Maryši bratří Mrštíků a její ohlas (na podkladě rukopisné pozůstalosti)
Rzounek, Vítězslav
Vejvodová, Lenka 1985 Pojetí historických postav a historických událostí v dílech A. Pludka, J. Spěváčka a F. Kožíka
Vimrová, Jana 1985 Funkce světové literatury při vyučování české literatuře na gymnáziu: se zvláštním zřetelem k anglicky psané literatuře
Hoffmann, Bohuslav
Voříšková, Jana 1985 Jirásek a Sienkiewicz (typologická konfrontace)
Zelenka, Miloš 1985 Dílo L. Fukse v 60. letech

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Seznam obhájených diplomových prací v letech (1976–1985)