Seznam obhájených diplomových prací v letech 1996–2005

Řešitel práce Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Černíková, Marie 1996 Od Realistických slok k Vybouřeným smutkům – poezie Antonína Sovy v dobové kritické recepci
Janáčková, Jaroslava
Kempná, Věra 1996 Generační střety v dramatu v letech 1948-1968 Menclová, Věra
Kostiha, Stanislav 1996 Schema jako tvůrčí princip v díle Olgy Scheinpflugové Menclová, Věra
Lapáčková, Jaroslava 1996 Recepce díla Maurice Maeterlincka v ruském a českém prostředí na předělu 19. a 20. století
Janáčková, Jaroslava
Magincová, Dagmar 1996 Jiří Mucha – prozaická tvorba 40. let Brabec, Jiří
Opavská, Zdeňka 1996 Detektivní trilogie Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého: pokus o nové pohledy Menclová, Věra
Petrbok, Václav 1996 Josef Liboslav Ziegler jako iniciátor východočeského jazykověliterárního obrození a nositel kulturních tradic 18. století Stich, Alexandr
Pickettová, Vanda 1996 Poetika českého cestopisu (na materiálu 19. století) Menclová, Věra
Röhrichová, Alice 1996 Pekař Jan Marhoul: dramatičnost epického textu Málek, Petr
Šeráková, Karolína 1996 Moderní česká pohádka ve 20. a 30. letech 20. století
Šmahelová, Hana
Špirudová, Jana 1996 Z česko-slovinských literárních vztahů v meziválečném období Stich, Alexandr
Titlová, Jindřiška 1996 František Khol
Štědroňová, Eva
Vorlová, Marcela 1996 Pokus o monografické zpracování díla Milana Uhdeho se zaměřením na drama Menclová, Věra
Zábrodský, Pavel 1996 Postmoderní tendence v tvorbě Pavla Kohouta
Hoffmann, Bohuslav
Dršatová, Marta 1997 Kancionál český veleslavného bratrstva českého pod titulem Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie při koleji velebných pánův páterův tovaryšstva Pána Ježíše v královském městě Linda, Jaromír
Formánková, Eva 1997 Uznávaný prozaik – zapomenutý dramatik: interpretace vybraných dramatických textů Ivana Klímy ze šedesátých let
Hoffmann, Bohuslav
Hrdlička, Josef 1997 Richard Weiner
Jiroušková, Lenka 1997 Kapitoly o staročeských Sporech duše s tělem Kolár, Jaroslav
Kadečka, Robert 1997 Poetika tendenční tvorby a její rysy v tvorbě P. Kohouta a J. V. Tománka
Hájková, Ladislava
Kopsida, Pavlína 1997 Cesty z Čech do Svaté země v 15. a 16. století Kolár, Jaroslav
Kučerová, Stanislava 1997 Básnické dílo Bohuslava Reynka: tematologické sondy
Červenka, Miroslav
Landovská, Beatrice 1997 Zapomenutá autorka Pavla Buzková 1885-1949 Brabec, Jiří
Marková, Dana 1997 Kritická recepce děl Růženy Svobodové 1894-1912 Brabec, Jiří
Pátková, Petra 1997 Parodická tvorba Karla Maška na pozadí literárních sporů sklonku sklonku devatenáctého století
Janáčková, Jaroslava
Poláčková-Vítová, Andrea 1997 Bájná Vlasta v eposu 19. století Maidl, Václav
Smutná, Alena 1997 Kritický ohlas prózy Arnošta Lustiga v letech 1958-1969 Špirit, Michael
Sobotková, Marta 1997 Strom vštípený při tekutých vodách od Johanna Adama Höffeleho a jeho vztah k německé předloze Linda, Jaromír
Steinerová, Pavla 1997
Motivická výstavba fikčního světa L. Fukse
Svoboda, Luděk 1997 Vývoj interpretace básnického díla Jiřího Ortena
Šafařík, Petr 1997 Recepce postmodernismu v české bohemistice
Hoffmann, Bohuslav
Šapiro, Táňa 1997 Ženské postavy v díle Jaroslava Havlíčka
Mravcová, Marie
Šrámek, Petr 1997 Kritické variace Bohumila Doležala Vaněk, Václav
Štochl, Josef 1997 Verš Ortenovy Čítanky jaro
Červenka, Miroslav
Typlt, Jaromír 1997 Proměny českého surrealistického textu mezi lety 1938-1953 Brabec, Jiří
Vocel, Richard 1997 Specifika prózy slovenského naturismu a její české paralely Chmel, Rudolf
Zouharová, Daniela 1997 Domov, poutník a úzkost v díle Jana Čepa Binar, Vladimír
Hajíčková, Pavla 1998 Nonsens v české poezii pro děti a mládež
Šmahelová, Hana
Ježková, Jana 1998 Disticha Catonis: časoměrné překlady J. A. Komenského a V. J. Rosy Linda, Jaromír
Köhlerová, Monika 1998 Takzvaná deníková próza v teorii a praxi Špirit, Michael
Kubešová, Martina 1998 Literatura pro děti a mládež v samizdatu a exilu v letech 1948-1989
Šmahelová, Hana
Kuchařová, Alexandra 1998 Svéráz románového komponování u Karla Matěje Čapka-Choda: analýza včleňování původních novel do románu Antonín Vondrejc
Mravcová, Marie
Matějec, Tomáš 1998 Dvě sousedské hry o Tobiášovi Linda, Jaromír
Pánková, Lenka 1998 „Židovství“ v prozaické tvorbě Egona Hostovského a Jiřího Weila ve 40.-60. letech
Hoffmann, Bohuslav
Papoušková, Petra 1998 Hledání identity v literárním díle: (Kdo je Karol Sidon) Brabec, Jiří
Pflimpflová, Andrea 1998
Nad prózami Milady Součkové
Plívová, Kateřina 1998 Literární okruh manětínské větve rodu Lažanských Linda, Jaromír
Rajchlová, Štěpánka 1998 Svatováclavská legenda Ut annuncietur
Šaldová, Zdeňka 1998 Obraz Balkánu v české cestopisné literatuře 19. století Menclová, Věra
Šetek, Jan 1998 Dvě povídky Růženy Svobodové na pozadí secesního umění
Štědroňová, Eva
Štědrá, Blanka 1998 Počátky časopisu Ost und West
Šmahelová, Hana
Tomanová, Pavlína 1998 Vývoj motivů v prózách Milana Kundery
Hájková, Ladislava
Větrovská, Pavlína 1998 Epika v díle Vladimíra Holana
Šmahelová, Hana
Vodrážka, Daniel 1998 Motivy a symboly ve vzpomínkových prózách Bohumila Hrabala
Hoffmann, Bohuslav
Wimmer, Stanislav 1998 Božena Němcová o Babičce: k autorské interpretaci vlastního díla
Janáčková, Jaroslava
Zelenková, Radka 1998 Milan Kundera dramatik
Hoffmann, Bohuslav
Bekešová, Martina (Šulcková) 1999 Sestra Jáchyma Topola: hledání smyslu v postmoderní době Bílek, Petr
Jílková, Jana 1999 Časový a místní návrat v próze šedesátých let Špirit, Michael
Kopecká, Alena 1999 Jan Lopatka a francouzský poststrukturalismus Špirit, Michael
Kozár, Aleš 1999 Vyprávění v raných dílech Josefa Škvoreckého Špirit, Michael
Mendlíková, Veronika 1999 Pavel Kohout – prozaik
Hoffmann, Bohuslav
Mikolášková, Klára 1999 Cestou otevřenou: český ideologický román socialistického realismu v období 1950-1955 Bílek, Petr
Pechová, Gabriela 1999 Pohádka v názorech literární kritiky od počátku 20. století do poloviny 70. let
Šmahelová, Hana
Plzák, Lukáš 1999 Románová kronika Rok na vsi bratří Mrštíků a její dramatizace
Hoffmann, Bohuslav
Prombergerová, Markéta 1999 Řeč jako prostor setkání lidského „já“ se světem, s druhým a se sebou samým: problematika řeči a porozumění v díle Věry Linhartové Špirit, Michael
Sedláček, Jakub 1999 Vztah výtvarného a slovesného projevu: cyklus Z Kasemat spánku Jindřicha Heislera a Toyen Brabec, Petr
Suková, Ludmila 1999 Doma a na cestách: motivistický rozbor povídek Terézy Novákové Menclová, věra
Vacková, Martina 1999 Próza imaginativní, hravá a obrazná: krátké prozaické útvary 20. let 20. století jako půda pro hledání nových možností prózy
Mravcová, Marie
Záborcová, Milada 1999 Horská krajina v literárním textu: (obraz hor v dílech české meziválečné prózy) Bílek, Petr
Zedníková, Jitka 1999 Textové varianty v Halasově souboru do usínání
Červenka, Miroslav
Bláhová, Andrea 2000 Prózy Oty Pavla
Hájková, Ladislava
Bláhová, Edita 2000 Obraz Šumavy v české próze 19. století Vaněk, Václav
Boudová, Dana 2000 Základní problémy v přístupu k literárnímu dílu Josefa Váchala Brabec, jiří
Dětáková, Zuzana 2000 Začátky literárního kritika Bedřicha Fučíka (1900-1932) Brabec, Jiří
Fidlerová, Alena 2000 Jan Klatovský: Fundací aneb Založení i vystavění města Klatov: literárněhistorický rozbor a edice Linda, Jaromír
Formanová, Lucie 2000 Významná českojazyčná periodika v Kanadě po roce 1945
Hoffmann, Bohuslav
Homolová, Hana 2000 Hrubínův žánrový triptych: Srpnová neděle – Romance pro křídlovku – Zlatá reneta : (interpretace a filmová adaptace)
Mravcová, Marie
Hrnčíř, Michal 2000 Kašpar Lén mstitel – Turbína – Experiment: tři analytické sondy do díla Karla Matěje Čapka-Choda
Mravcová, Marie
Novák, Lukáš 2000 Nonsensová poezie jako hra pro děti a dospělé
Šmahelová, Hana
Nowaková, Monika 2000 Obraz Poláka v české literatuře 19. století a obraz Čecha v polské literatuře 19. století Menclová, Věra
Růžková, Jana 2000 Vokno 1979-1989: historie časopisu: bibliografie Špirit, Michael
Stáňová, Jolana 2000 Sešity pro mladou literaturu (1966-1969) Špirit, Michael
Storchová, Barbara 2000 Žena v Erbenově Kytici Vaněk, Václav
Stránská, Anna 2000 Mezi slovem a skutečností Bílek, Petr
Stuchlíková, Daniela 2000 Intertextovost v básnickém díle Jiřího Koláře Bílek, Petr
Vojancová, Klára 2000 Impresionistické rysy v „okrajové“ tvorbě Viléma Mrštíka Menclová, Věra
Vrbová, Jana 2000 Koncepty prostoru v románových trilogiích Daniely Hodrové a Jiřího Kratochvíla Bílek, Petr
Žabková, Markéta 2000 Fenomén nesmyslu v oblasti semiotiky a literárních žánrů
Šmahelová, Hana
Dobiáš, Dalibor 2001 O literatuře Jiřího Gruši Holý, Jiří
Doležalová, Markéta 2001 Neautorské textové změny na příkladu jezuitské cenzury v tištěné literární produkci konce 16. století Linda, Jaromír
Dunovská, Pavlína 2001 Román o románu
Mravcová, Marie
Eisenhammerová, Jitka 2001 Balbínova Bohemia docta a její překlad do českého jazyka Hošna, Jiří
Jajtner, Tomáš 2001 Básník a existence: prolegomena k dílu Bohuslava Reynka Wiendl, Jan
Janoušková, Jana 2001 Polopřímá řeč Pechar, Jiří
Jonášová, Iva 2001 Možnosti individuální a sociální dobové recepce české experimentální poezie 60. let (v kontextu světového uměleckého hnutí 60. let)
Kostrbová, Lucie 2001 F. V. Krejčí: První léta Brabec, Jiří
Kotrouš, Michal 2001 Oblíbené žánry venkova v počátcích národního obrození a jejich vzájemná interakce Hošna, Jiří
Matonoha, Jan 2001 Diskurs: geneze, charakter, fenomén, symptom, problém Bílek, Petr
Onufer, Petr 2001 Poe v Příběhu inženýra Lidských duší Špirit, Michael
Říha, Ivo 2001 Ženské postavy v ještědských románech Karoliny Světlé Vaněk, Václav
Škvor, Jiří 2001 Vzájemná korespondence Viktora Dyka a Otakara Theera Wiendl, Jan
Tomáš, Filip 2001 Časopis a skupina Květen Špirit, Michael
Uhlířová, Lenka 2001 Próza Egona Bondyho Špirit, Michael
Vaňková, Blanka 2001 Příběh města (Literární chronotop města) Bílek, Petr
Boháčková, Kamila 2002 Topos dvojníka a princip zdvojení z hlediska sémantiky možných světů a strukturální tematologie Bílek, Petr
Brát, Martin 2002 Raná poezie Konstantina Biebla Wiendl, Jan
Čermáková, Kristina 2002 Kapitoly o Václavu Bolemíru Nebeském Menclová, Věra
Černíková, Radka 2002 Obraz venkova v povídkové tvorbě 90. let 19. století a počátku 20. století: K. V. Rais Rodiče a děti, A. Mrštík – V. Mrštík Bavlnkovy ženy a jiné povídky, T. Nováková Úlomky žuly, J. Kratochvíl Vesnice
Mravcová, Marie
Doležalová, Šárka 2002 Cesty sebepoznání v díle Věry Linhartové Bílek, Petr
Flaišman, Jiří 2002 Rané texty Jaroslava Seiferta Brabec, Jiří
Frisch, Martin 2002 Proměna mimetické platnosti světa v díle Ladislava Fukse
Hájková, Ladislava
Fučík, Zdeněk 2002 Literatura a tělo
Heczková, Libuše
Garová, Lenka 2002 Obraz vysídlení sudetských Němců v české próze po roce 1945 Holý, Jiří
Gebert, Adam 2002 Textová a filmová verze Spalovače mrtvol: komparace filmového a literárního prostoru Bílek, Petr
Guse, Michal 2002 Téma pouti v kanonizovaných dílech české literatury: Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, Pouť krkonošská Karla Hynka Máchy a Kulhavý poutník Josefa Čapka
Mravcová, Marie
Hošna, Jiří 2002 Básnické dílo Josefa Kostohryze Binar, Vladimír
Jícha, Jan 2002 Reflexe životního prostředí v českém cestopise
Hájková, Ladislava
Karková, Hana 2002 Pohádka v literární teorii a ve školní praxi
Hoffmann, Bohuslav
Kipeťová, Monika 2002 Detektivní prózy Eduarda Fikera: příspěvek k teorii literatury Menclová, Věra
Kosák, Michal 2002 Ediční a textologické koncepty na přelomu devatenáctého a dvacátého století Bílek, Petr
Kotas, Tomáš 2002 Vývoj motivů v próze Michala Viewegha
Hájková, Ladislava
Pelánová, Eva 2002 Siegried Kapper, prozaik, básník a překladatel Špirit, Michael
Pinková, Jitka 2002 Ghetto bez zdí: zobrazení ghetta bez zdí v textech J. Weila Život s hvězdou, L. Fukse Pan Theodor Mundstock a H. Bělohradské Bez krásy, bez límce Holý, Jiří
Riedlbauchová, Tereza 2002 Zeyerův Vyšehrad v kontextu současného umění
Červenka, Miroslav
Rudá, Daniela 2002 Jaroslav Vrchlický jako překladatel maďarské literatury
Janáčková, Jaroslava
Šídák, Pavel 2002 Poetika posvátného: Jan Čep a křesťanský archetext
Zahajská, Blanka 2002 Ediční principy starších českých textů ze slezské nářeční oblasti na základěě jazykové analýzy Knihy pamětí z let 1632-1685 Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště Linda, Jaromír
Adéeová, Magdalena 2003 Básnické dílo Bohuslava Reynka Wiendl, Jan
Bartoňová, Lucie 2003 Kritika a šedesátá léta Špirit, Michael
Bezdíček, Vít 2003 Samizdatový okruh Sborníku X („Desítka“) / Violit a Edice Pro více Špirit, Michael
Blažková, Soňa 2003 Žofie Pohorecká: publikační činnost do roku 1914
Heczková, Libuše
Diblíková, Kamila 2003 Uplatňování postmoderních tendencí v prózách Milana Kundery, Daniely Hodrové a Jiřího Kratochvila Bílek, Petr
Dobrev, Viktor 2003 Vladimír Holan v protivenstvích doby: I. Vydávání díla V. Holana v letech 1948-1989, II. Soupis původního díla V. Holana Holý, Jiří
El Dunia, Zita 2003 Subjekty v poezii Jana Kameníka
Červenka, Miroslav
Honzáková, Petra 2003 Recepce Křesadlových Mrchopěvců a jejich postmodernost Bílek, Petr
Charypar, Michal 2003 Vlast, slunce a smrt u Máchy
Červenka, Miroslav
Ibrahim, Robert 2003 Experimentální tvorba Ladislava Nebeského
Červenka, Miroslav
Jarošová, Olga 2003 Proměny vyprávění v díle Vladimíra Körnera Holý, Jiří
Ješátková, Tereza 2003 Mistr Sun a Jiří Kolář o básnickém umění
Hoffmann, Bohuslav
Jirkalová, Karolína 2003 Literatura přímé výpovědi Bílek, Petr
Kubáčková, Hana 2003 Obraz ženy v žurnalistice Terézy Novákové (Ženský svět 1896-1907)
Heczková, Libuše
Lančová, Petra 2003 Využití kontrastu v díle Ludvíka Aškenazyho: na materiálu jeho textů pro děti a mládež
Šmahelová, Hana
Macibobová, Tereza 2003 Próza Emila Vachka z hlediska žánrových typů 20., 30. a 40. let
Mravcová, Marie
Majerová, Radka 2003 Dramatik Jan Bartoš a úhel pohledu na český expresionismus Holý, Jiří
Marková, Lucie 2003 Tři variace „Kaina“ v prózách Bohumila Hrabala
Hoffmann, Bohuslav
Mašínová, Martina 2003 Josef Jedlička Kde život náš je v půli se svou poutí Bílek, Petr
Mašková, Drahuše 2003 Typologická analýza pohádkové prózy: (Karel Čapek – Nůše pohádek 1918, 1919, 1920)
Šmahelová, Hana
Navrátil, Tomáš 2003 Skautská samizdatová literatura v komunistických koncentračních táborech Wiendl, Jan
Němcová, Radka 2003 Literární a filmová zpracování tematiky holocaustu Holý, Jiří
Onderková, Zuzana 2003 Karel Josef Beneš – osobnost a dílo: pokus o monografické zpracování málo komentované osobnosti
Mravcová, Marie
Ondřejová, Kateřina 2003 Moderní básník a folklor: (Šiktancovy cykly Český orloj a Tanec smrti)
Červenka, Miroslav
Pospíšil, Jan 2003 Básnické počátky Vítězslava Nezvala: proměny básnického obrazu Brabec, Jiří
Potyková, Zlata 2003 Myšlenkový svět v lidové písni z Čech a Moravy: (Analýza tematiky a motiviky české lidové písně) Tyllner, Lubomír
Servusová, Jana 2003 Postavení Karla Hynka Máchy a Josefa Kajetána Tyla v rámci českého romantismu
Šmahelová, Hana
Scheinostová, Alena 2003 Romipien: cesta k moderní identitě Bílek, Petr
Svobodová, Kateřina 2003 Literární tvorba terezínských dětí
Hájková, Ladislava
Taucová, Radka 2003 Listy pro umění a kritiku (1933-1937): geneze, koncepce a bibliografie Wiendl, Jan
Tomíčková, Pavla 2003 Objektivizace ověřování literárněteoretických znalostí a dovedností na pozadí středoškolských učebnic literatury Bílek, Petr
Topor, Michal 2003 Luisa Ziková. Monografická studie
Heczková, Libuše
Trojanová, Eva 2003 Bibliografie publicistiky Josefa Čapka z Lidových novin Holý, Jiří
Uhrová, Daniela 2003 Holanova epika
Červenka, Miroslav
Vondrová, Michaela 2003 Dobové ohlasy na románovou tvorbu Karla Čapka Holý, Jiří
Vůjtková, Lucie 2003 Nad prózou Miroslava Stoniše Holý, Jiří
Zelená, Lucie 2003 Výstavba postav v prozaickém díle Jaroslava Durycha Holý, Jiří
Forková, Veronika 2004 Obraz české literatury v polské bohemistice v 80. a 90. letech 20. století Bílek, Petr
Gebhartová, Markéta 2004 Stylizace a modely „autentické ženskosti“ v dílech vybraných současných autorek z aspektu gender literární teorie
Heczková, Libuše
Holubová, Iveta 2004 Vzájemný vztah syna a otce ve vybraných dílech české literatury 2. poloviny 20. století
Hájková, Ladislava
Hošková, Marie 2004 Jan Čep esejista Wiendl, Jan
Křesáková, Pavla 2004 Osobnost nakladatele Jaroslava Pilze Wiendl, Jan
Mazaná, Šárka 2004 Ženské postavy v próze Arnošta Lustiga
Hájková, Ladislava
Myslivečková, Radka 2004 Květa Legátová – vznik a zánik jednoho mýtu Bílek, Petr
Nová, Kateřina 2004 Polemiky Jaroslava Durycha s Karlem Čapkem
Hájková, Ladislava
Novotný, Jakub 2004 Píšeme, když jiného nezbývá (Jiří Kolář, Nový Epiktet): autenticita jako literární fenomén na pozadí české literární tvorby 1945-59 Bílek, Petr
Procházková, Michaela 2004 Komiks Rychlé šípy Janáček, Pavel
Rajfová, Helena 2004 Středověké drama pohledem analytické psychologie Hošna, Jiří
Rathouská, Kateřina 2004 Kulturně-politické stati Václava Černého z roku 1945 v kontextu dobového komunistického tisku Bílek, Petr
Růžková, Ilona 2004 Románová tvorba Fráni Šrámka: (obraz postavy)
Mravcová, Marie
Sailerová, Veronika 2004 Josef Karel Šlejhar
Heczková, Libuše
Slívová, Lenka 2004 Druhá polovina devadesátých let v české poezii 20. století se zaměřením na okruh básníků kolem časopisu Weles
Hájková, Ladislava
Sušická, Adéla 2004 Durychova publicistika ve 20. a 30. letech [rukopis] : bibliografie Akordu (1928-1932) Wiendl, Jan
Škodná, Alice 2004 Obrazy měst v prózách Viktora Fischla Holý, Jiří
Šmejkalová, Michaela 2004 Zobrazení domu v literatuře
Mravcová, Marie
Štěchová, Radka 2004 Miloslav Bureš ve světle archivních dokumentů: monografická studie Wiendl, Jan
Tamchynová, Olga 2004 Prózy Vladimíra Macury s důrazem na prvek hry
Hoffmann, Bohuslav
Uhdeová, Jana 2004 Textologické a ediční zpracování Pamětí Františka Weyra
Červenka, Miroslav
Valková, Jarmila 2004 Macbeth: pozoruhodné aspekty českých překladů
Mravcová, Marie
Vondra, Jakub 2004 Pražský německý časopis „Ost und West“ (1837-1848)
Šmahelová, Hana
Bozděchová, Petra 2005 Publicistická a prozaická tvorba Jaroslava Jana Paulíka
Mravcová, Marie
Čapek, Karel 2005 Proces utváření textů mezi realitou a literaturou: (Prusko-rakouská válka roku 1866 v Čechách)
Sedláček, Zbyněk
Černušáková, Klára 2005 Zločin a trest v české próze v první polovině 20. století
Mravcová, Marie
Klufa, Jan 2005 Autobiografie a memoáry v české literatuře devatenáctého století
Šmahelová, Hana
Kopřivová, Klára 2005 Povídka v České včele mezi lety 1834-1848
Kusáková, Lenka
Kouba, Karel 2005 Mytologizace v umění socialistického realismu Bílek, Petr
Lysá, Jana 2005 Příběh různosti čtení: (recepce Kunderova románu Žert a povídek Třetího sešitu směšných lásek v českém a německém kontextu) Bílek, Petr
Lysoňková, Michala 2005 Podoby české spirituální poezie 90. let 20. století Färber, Vratislav
Macura, Ondřej 2005 Naši Josefa Holečka (Jihočeská selská epopej a její literárněhistorické souvislosti)
Šmahelová, Hana
Neumannová, Olga 2005 Bibliografie a interpretace literárněvědných bohemistických příspěvků ve slavistických periodikách z anglofonní oblasti od 70. let do současnosti Bílek, Petr
Nováková, Vendula 2005 Nastavte zrcadlo! Téma poúnorového režimu v próze šedesátých let: zobrazovací a evaluační postupy Holý, Jiří
Říhová, Stanislava 2005 František Gellner v zrcadle archivních dokumentů: poznámky k životu a dílu Wiendl, Jan
Schmarc, Vítek 2005 Nová skutečnost: fikční světy výrobního a vesnického dramatu v Sešitech Divadelní žatvy (1948-1952) Bílek, Petr
Stehlíková, Eliška 2005 Recepce cizojazyčných literárních textů Bílek, Petr
Táborská, Eva 2005 Božena Viková-Kunětická: vliv mytizačních tendencí na recepci literárního díla
Šmahelová, Hana
Titěra, Samuel 2005 Písňové texty jako specifický poetický žánr Bílek, Petr
Turková, Karolína 2005 Literární kritiky Ferdinanda Peroutky Holý, Jiří
Vodehnalová, Jana 2005 Modelování prostoru v budovatelském románu první poloviny 50. let 20. století Bílek, Petr
Volná, Kristina 2005 Česká SF v letech 1976-1989
Hájková, Ladislava
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Seznam obhájených diplomových prací v letech 1996–2005