Státní závěrečná zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k SZZK v SIS (obhajoba je jednou z částí SZZK)

Termín pro odevzdání diplomových prací
Kontrola plnění studijních povinností před SZZK Obhajoby diplomových prací Ústní část SZZK

6. 12. 2023

27. 12. 2023 (do 23:59 do SIS) 10. 1. 2024 5. 2. 2024 6. a 7. 2. 2024
(komparatistika 5. 2. 2023)

9. 5. 2024

8. 5. 2024 (do 23:59 do SIS) 29. 5. 2024 17. 6. 2024 18. a 19. 6. 2024
(komparatistika 17. 6. 2024)
9. 7. 2024 24. 7. 2024 (do 23:59 do SIS) 13. 8. 2024 9. 9. 2024 10. a 11. 9. 2023
(komparatistika 9. 9. 2024)

Pozdější termíny odevzdání diplomové práce ÚČLK nepovoluje.
Odevzdávání tištěných exemplářů diplomových praxí bylo zrušeno.
Student odevzdává pouze elektronickou verzi do SIS.

 

Přihlášení

 

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) se studenti hlásí se prostřednictvím studijního informačního systému (SIS), kde se zapisují ke konkrétním státnicovým předmětům (návod lze dohledat zde). Aby SIS umožnil toto přihlášení, je třeba si v něm předtím v určitém předstihu provést kontrolu plnění svého studijního plánu.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (podrobnosti zde).

Pořadí částí státní zkoušky

 

U všech navazujících magisterských oborů lze jednotlivé části SZZK absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat).

Průběh státní závěrečné zkoušky

 

Charakteristika SZZK u oborů Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 

Náplní státní závěrečné zkoušky za oblast české literatury je celý literárněhistorický vývoj české literatury a základy literární teorie a praktických literárněvědných disciplín (konkrétní části SZZK si lze dohledat v příslušném studijním plánu). V rámci studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je součástí SZZK také ověření toho, zda a jak student dokáže získané oborové znalosti a dovednosti aplikovat v didaktickém a vzdělávacím kontextu. Relevantní je v tomto případě otázka, v jakém vztahu je získané oborové zázemí (přehled o odborné literatuře oboru, znalosti literárněhistorické a literárněteoretické) k didaktice a jak lze uchopit didaktické otázky výuky literatury jako metodologický problém.

Smyslem zkoušky je prokázat schopnost samostatného a odbornou četbou poučeného uvažování o literárních dějinách, jednotlivých dílech, autorských osobnostech i o teorii předmětu. Student by se zde měl předvést své schopnosti pojednat daný problém v širších souvislostech, s vědomím konceptuálních možností přístupu k diskutovanému tématu. Předpokládá se i základní faktografická znalost dějin české literatury, schopnost samostatné orientace v nich a povědomí o elementárních historických a kulturních souvislostech. Závažné neznalosti v těchto oblastech mohou být důvodem hodnocení “neprospěl”.

Ústav nepoužívá systém losovaných otázek či předem stanovených tematických okruhů. V okamžiku sestavení a zveřejnění komisí (obvykle nejpozději 7–10 dnů před konáním SZZK na úvodní stránce tohto webu) kontaktují studenti toho ze zkoušejících, který je v konkrétní komisi určen jako garant pro literaturu. Ten na základě seznamu literatury, ale také se zohledněním šíře témat přednášených a diskutovaných v průběhu předchozích let studia, určí dva problémově koncipované okruhy otázek. Student má nárok promyslet si různé způsoby odpovědí v rámci domácí přípravy. Tímto způsobem je zamýšlen vytvořit ze SZZK prostor, který studentu umožní kvalitní přípravu, a zkoušejícímu pak otevře prostor pro hlubší zkoumání studentových znalostí a dovedností.

Vodítkem pro sestavení seznamu literatury je tento soupis.

 

Charakteristika SZZK oboru Komparatistika

 

Náplň státní závěrečné zkoušky na studijním programu Komparatistika

Náplní státní závěrečné zkoušky ze studijního oboru komparatistika jsou předměty „Teorie literatury“ a „Obecná komparatistika“ (pro studenty, kteří začali studium v ak. roce 2020/21 a dříve), respektive „Teorie literatury“ a „Komparativní literární historie“ (pro studenty, kteří začali studium v ak. roce 2021/22 a později). V každém z předmětů se zkouška realizuje výkladem určitého tématu a následnou debatou. Zadání tématu dostává student v předstihu minimálně 7 dnů před datem konání SZZK. Zadání tématu přihlíží k odevzdaným seznamům četby a případně i k diplomové práci.

Na základě domácí přípravy by studenti měli být schopni krátce a výstižně popsat základní přehled problematiky a reagovat na doplňující otázky členů komise, které se mohou zaměřit na dílčí problémy v rámci zadání. Představení tématu by mělo být rozvrženo na cca 5 minut, po něm následuje diskuze.

Smyslem zkoušky je prokázat schopnost samostatného a odbornou četbou poučeného uvažování o literatuře ve vývojovém, typologizujícím i interpretačním ohledu, a to včetně teorie předmětu. Student má při SZZK předvést své schopnosti pojednat daný problém v širších souvislostech, s vědomím konceptuálních možností přístupu k diskutovanému tématu. Předpokládá se i základní faktografická znalost dějin literatury, schopnost samostatné orientace v nich a povědomí o elementárních historických a kulturních souvislostech. Závažné neznalosti v těchto oblastech mohou být důvodem hodnocení „neprospěl“.

Cílem předmětu „Teorie literatury“ je, aby student prokázal své znalosti a dovednosti v teoretickém rámci, v němž myšlení o literatuře svou metodologií či kladením určitého typu otázek a jejich řešením přesahuje do obecné sféry humanitních studií, a to především filozofie, estetiky, kulturálních studií, antropologie, sémiotiky apod. Tento předmět má prokázat studentovu schopnost uvažovat o předmětu svého bádání v metodologických souvislostech, s teoretickým vybavením, které vychází ze znalosti historického i soudobého myšlení o literatuře.

Cílem předmětu „Komparativní literární historie“ (ve starší akreditaci pod možná příliš obecným názvem „Obecná komparatistika“) je prokázat studentovu schopnost samostatně uvažovat na základě vlastní četby, sekundární literatury ke konkrétním textům i na základě obecných či teoretických předmětů v konceptech směrových typologií, vývojových tendencí charakterizujících určité období či dobových poetik, které překračují horizont jedné národní literatury či literatury obecně; student má být schopen na základě svých znalostí a dovedností vyložit procesy konstituování určitého vidění světa v dané literatuře či druhu umění, analyzovat totožnost i jinakost využívání výrazových (tvarových i stylových) prostředků (poetiky) i motivů a témat v rámci stanoveného uměleckého směru, ale i komparovat vývojový potenciál jednotlivých směrů v rámci jejich lineárně-vývojové osy.

Seznamy literatury

Seznamy přečtené literatury musí odeslat student přihlášený k SZZK e-mailem předsedovi komise a ostatním členům komise (v kopii) nejpozději 14 dnů před konáním SZZK. Samostatně se v jednom wordovském souboru předkládá seznam přečtené beletrie a ve druhém seznam přečtené odborné literatury. U seznamů beletrie doporučujeme rozčlenění na základní období literární historie a v nich uspořádání chronologické, u seznamu přečtené odborné literatury stačí řazení abecední podle autorů, případně lze seznam rozčlenit do oddílu literární teorie a literární (a kulturní) historie.

„Povinná“ četba, obsažená v Seznamech základních textů pro studium programu Komparatistika (online zde), se do seznamů nezahrnuje; její znalost se předpokládá.[1] Texty obsažené v Seznamech základních textů pro studium programu Komparatistika by měl u SZZK student znát na takové úrovni, aby k nim v průběhu rozpravy dokázal odkazovat a používat je jako reference.

[1] Celý princip seznamů povinné četby se netýká studentů, kteří zahájili studium ve školním roce 2019/2020 a dříve.

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Státní závěrečná zkouška