Erasmus+ studijní pobyty

Erasmus+

Seznam smluv FF UK pro program Erasmus najdete na této stránce. Ústavním koordinátorem ÚČLK je Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (marie.skarpova@ff.cuni.cz).

Výběrové řízení

Výběrové řízení se vyhlašuje v průběhu března. Po ukončení výběrového řízení je komisí sestaveno pořadí uchazečů. Přednost mají uchazeči vyšších stupňů studia. Studentům může být v závislosti na rozpočtové situaci univerzity výjezdní stipendium poměrným způsobem kráceno. V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme mj. motivační dopis. Uveďte v něm prosím následující údaje: jméno a příjmení, email, jazykové znalosti a potvrzení o nich (např. mezinárodní zkoušky z cizích jazyků, bakalářský titul v oboru, maturita apod.), studijní obor, ročník studia, předpokládaný ročník studia v době výjezdu, dobu výjezdu (zimní nebo letní semestr), pořadí maximálně tří univerzit, kam chcete jet, a podrobný popis, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (jak souvisí s tématem, i zamýšleným, bak. nebo dipl. práce, s Vaší specializací v průběhu studia, proč právě Vás by měla komise vybrat, které předměty a proč hodláte v zahraničí absolvovat, jakých studijních a souvisejících výsledků jste dosáhli, např. stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu apod.). Přiložte výpis studijních výsledků (poskytne Vám jej studijní referentka).

Uznání předmětů

Poté, co jste uspěli ve výběrovém řízení, je třeba sestavit studijní plán s uvedením předmětů, které chcete na zahraniční univezitě studovat. Sepište si podle nabídky zahraniční univerzity seznam předmětů, které chcete studovat, a s katederním koordinátorem se domluvte, jaké předměty na UK Vám za ně mohou být uznány. Chcete-li v zahraničí studovat předmět, který máte ve svém studijním plánu jako povinný (např. předmět Introduction to Literary History budete chtít uznat jako povinný předmět na UK s názvem Úvod do literární historie), je třeba se na jeho uznání domluvit s vyučujícím tohoto předmětu na FF UK a jeho souhlas předložit katedernímu koordinátorovi (stačí e-mail).

Pokud chcete v zahraničí absolvovat předměty, které nemají svůj ekvivalent v povinných předmětech Vašeho studijního plánu, mohou Vám být uznány (po schválení ústavním koordinátorem) v rámci skupiny povinně volitelných předmětů. V takovém případě si v SIS zapište předměty s názvem Erasmus (I–X, každý po 3 kreditech) tak, aby počet kreditů z těchto předmětů odpovídal počtu kreditů z předmětů absolvovaných v zahraničí.

Komparatisté přijatí do roku 2020/2021 včetně si erasmovské předměty zapisují následujícím způsobem:

  • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 1 (Srovnávací dějiny literatury), zapíše si předmět Erasmus I, případně i Erasmus VII.
  • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 2 (Srovnávací dějiny motivů a stylů), zapíše si předmět Erasmus II.
  • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 3 (Literatura v kulturním kontextu), zapíše si předmět Erasmus III, případně i Erasmus VIII.
  • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 4 (Poetika/rétorika/dějiny literatury), zapíše si předmět Erasmus IV.
  • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 5 (Poetika/estetika/teorie literatury), zapíše si předmět Erasmus V, případně i Erasmus IX.
  • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 6 (Mezioborová literární věda), zapíše si předmět Erasmus VI.

Komparatisté přijatí od roku 2021/2022 si erasmovské předměty zapisují takto:

  • Skupina PVP 1 (Literatura v teorii): předměty Erasmus I, V, IX, XIII
  • Skupina PVP 2 (Světová literatura v mediálních podobách): předměty Erasmus II, VI, X, XIV
  • Skupina PVP 3 (Historická poetika): předměty Erasmus III, VII, XI, XV
  • Skupina PVP 4 (Studia současnosti): předměty Erasmus IV, VIII, XII, XVI

Kódy jednoltivých předmětů:

ABOE01 Erasmus I
ABOE02 Erasmus II
ABOE03 Erasmus III
ABOE04 Erasmus IV
ABOE05 Erasmus V
ABOE06 Erasmus VI
ABOE07 Erasmus VII
ABOE08 Erasmus VIII
ABOE09 Erasmus IX

ABOE10 Erasmus X
ABOE11 Erasmus XI
ABOE12 Erasmus XII
ABOE13 Erasmus XIII
ABOE14 Erasmus XIV
ABOE15 Erasmus XV
ABOE16 Erasmus XVI

Všechny atestace po návratu zapisuje ústavní koordinátor (po přeložení dokladu o absolvování).

Často se stává, že sestavený studijní plán je třeba po příjezdu do zahraničí změnit podle aktuální situace, např. některé předměty se ten rok nerealizují, některý seminář je zaplněn apod. V případě změn je nutné vyplnit formulář Changes, domluvit se na uznatelných ekvivalentech na UK s katederním koordinátorem a postupovat podle popisu na fakultních webových stránkách.

Informace o výjezdech do Velké Británie.

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Erasmus+ studijní pobyty