Erasmus+ studijní pobyty

Erasmus+

Seznam smluv FF UK pro program Erasmus v akademickém roce 2016/2017 (stav k 22. 10. 2015) – Ústav české literatury a komparatistiky zde figuruje pod starým názvem ,,Ústav české literatury a literární vědy“

Kontaktní osoba, tzv. katederní koordinátor ÚČLK je doc. Libuše Heczková

Výběrové řízení

Výběrové řízení se vyhlašuje v průběhu března nebo v prvních týdnech dubna. Po ukončení výběrového řízení je komisí sestaveno pořadí uchazečů. Mezi prvovýjezdy mají přednost mají uchazeči vyšších stupňů studia (doktorský, mgr., bc.). Studentům může být v závislosti na rozpočtové situaci univerzity výjezdní stipendium poměrným způsobem kráceno. V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme mj. motivační dopis. Uveďte v něm prosím následující údaje: jméno a příjmení, email, jazykové znalosti a potvrzení o nich (např. mezinárodní zkoušky z cizích jazyků, bak. titul v oboru, maturita apod.), studijní obor, ročník studia, předpokládaný ročník studia v době výjezdu, dobu výjezdu (letní nebo zimní semestr), pořadí maximálně tří univerzit, kam chcete jet, a podrobný popis, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (jak souvisí s tématem, i zamýšleným, bak. nebo dipl. práce, s Vaší specializací v průběhu studia, proč právě Vás by měla komise vybrat, které předměty a proč hodláte v zahraničí absolvovat, jakých studijních a souvisejících výsledků jste dosáhli, např. stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu apod.). Přiložte výpis studijních výsledků.

Uznání předmětů

Poté, co jste uspěli ve výběrovém řízení, je třeba sestavit studijní plán s uvedením předmětů, které chcete na zahraniční univezitě studovat, a určit,jakým způsobem Vám předměty absolvované v zahraničí uzná Univerzita Karlova. Sepište si podle nabídky zahraniční univerzity seznam předmětů, které chcete studovat, a s katederním koordinátorem se domluvte, jaké předměty na UK Vám za ně mohou být uznány.Chcete-li v zahraničí studovat předmět, který máte ve svém studijním plánu jako povinný (např. předmět Introduction to Literary History budete chtít uznat jako povinný předmět na UK s názvem Úvod do literární historie), je třeba se na jeho uznání donluvit s vyučujícím tohoto předmětu na UK a jeho souhlas předložit katedernímu koordinátorovi (stačí email).
Totéž platí v případě, kdy chcete v zahraničí nějaký předmět absolvovat jako ekvivalent konkrétního povinně volitelného předmětu na UK. Do ISu a do indexu Vám atestaci z těchto předmětů poté, co přijedete ze zahraničí a předložíte doklad o absolvování (Transcript of Records), zapisuje vyučující ekvivalentu na UK. Pokud chcete v zahraničí absolvovat ekvivalent povinně volitelného předmětu na UK, může Vám být – po odsouhlasení katederním koordinátorem – uznán jako povinně volitelný tříkreditový Erasmus I (ABO500013), Erasmus II (ABO500014), Erasmus III (ABO500015) atd. Do ISu a do indexu Vám atestaci těchto předmětů poté, co přijedete ze zahraničí a předložíte doklad o absolvování, zapisuje katederní koordinátor.

Pokud chcete v zahraničí absolvovat ekvivalent volitelného předmětu na UK, bude Vám uznán počet kreditů rovnající se počtu přivezených ECTS kreditů za předměty absolvované v zahraničí. Zapíše se do ISu a do indexu jako „Uznané volitelné předměty ve výši xy kreditů“, index s tímto předmětem podepisuje katederní koordinátor, předmět v ISu zanáší Vaše studijní referentka, jíž katederní koordinátor na základě Vámi absolvovaných předmětů v zahraničí posílá žádost.

Často se stává, že sestavený studijní plán je třeba po příjezdu do zahraničí změnit podle aktuální situace, např. některé předměty se ten rok nerealizují, některý seminář je zaplněn apod. V případě změn je nutné vyplnit formulář Changes, domluvit se na uznatelných ekvivalentech na UK s katederním koordinátorem a postupovat podle popisu na fakultních webových stránkách.

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Erasmus+ studijní pobyty