Erasmus+ studijní pobyty

Erasmus+

Seznam smluv FF UK pro program Erasmus najdete na této stránce. Ústavním koordinátorem ÚČLK je Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (marie.skarpova@ff.cuni.cz).

Výběrové řízení

 

Výběrové řízení se obvykle vyhlašuje v průběhu března. Po ukončení výběrového řízení je komisí sestaveno pořadí uchazečů. Přednost mají uchazeči vyšších stupňů studia. Studentům může být v závislosti na rozpočtové situaci univerzity výjezdní stipendium poměrným způsobem kráceno. V rámci přihlášky do výběrového řízení požadujeme:

 1. motivační dopis obsahující
 • jméno a příjmení, e-mail, studijní obor a ročník studia
 • předpokládaný ročník studia v době výjezdu a preferovanou dobu výjezdu (ZS, LS)
 • údaj, zda jde o první, nebo opakovaný výjezd v rámci programu Erasmus+
 • případná znevýhodnění ve studiu (specifické zdravotní potřeby, sociální znevýhodnění, …)
 • maximálně tři univerzity pro zamýšlený studijní pobyt (v pořadí podle preferencí)
 • zdůvodnění, proč chcete jet na nejvíce preferovanou univerzitu (souvislost s tématem, i zamýšleným, bakalářské nebo diplomové práce a se specializací v průběhu studia, proč právě Vás by měla komise vybrat, které předměty hodláte v zahraničí absolvovat a proč)
 1. stručný životopis (česky nebo anglicky, případně v jazyce plánované zahraniční univerzity)
 2. doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být min. B2)
 3. výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student/ka si vygeneruje v SIS) a další související výsledky (např. stipendium za vynikající prospěch, publikační činnost v oboru, vystoupení na konferenci, účast na projektu, pomocná vědecká síla na ústavu)

Krátkodobý studijní pobyt 

 

Studující Ph.D. programu mají v rámci programu Erasmus+ vedle standardního semestrálního studijního pobytu možnost využít tzv. krátkodobý studijní pobyt v délce 5–30 dní. 

Výběrové řízení na krátkodobý studijní pobyt se koná čtyřikrát ročně v těchto termínech:

 • pro výjezdy v období od 1.1. do 31.3.– termín přihlášení v listopadu předcházejícího roku
 • pro výjezdy v období od 1.4. do 30.6.– termín přihlášení v únoru
 • pro výjezdy v období od 1.7. do 30.9.– termín přihlášení v květnu
 • pro výjezdy v období od 1.10. do 31.12.– termín přihlášení v srpnu

Základní informace a popis administrativního postupu jsou k dispozici zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/kratkodobe-phd-pobyty/.

Uznání předmětů

 

Poté, co jste uspěli ve výběrovém řízení, je třeba sestavit studijní plán s uvedením předmětů, které chcete na zahraniční univezitě studovat. Sepište si podle nabídky zahraniční univerzity seznam předmětů, které chcete studovat, a s katederním koordinátorem se domluvte, jaké předměty na UK Vám za ně mohou být uznány. Chcete-li v zahraničí studovat předmět, který máte ve svém studijním plánu jako povinný (např. předmět Introduction to Literary History budete chtít uznat jako povinný předmět na UK s názvem Úvod do literární historie), je třeba se na jeho uznání domluvit s vyučujícím tohoto předmětu na FF UK a jeho souhlas předložit katedernímu koordinátorovi (stačí e-mail).

Pokud chcete v zahraničí absolvovat předměty, které nemají svůj ekvivalent v povinných předmětech Vašeho studijního plánu, mohou Vám být uznány (po schválení ústavním koordinátorem) v rámci skupiny povinně volitelných předmětů. V takovém případě si v SIS zapište předměty s názvem Erasmus (I–X, každý po 3 kreditech) tak, aby počet kreditů z těchto předmětů odpovídal počtu kreditů z předmětů absolvovaných v zahraničí.

Komparatisté přijatí do roku 2020/2021 včetně si erasmovské předměty zapisují následujícím způsobem:

 • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 1 (Srovnávací dějiny literatury), zapíše si předmět Erasmus I, případně i Erasmus VII.
 • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 2 (Srovnávací dějiny motivů a stylů), zapíše si předmět Erasmus II.
 • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 3 (Literatura v kulturním kontextu), zapíše si předmět Erasmus III, případně i Erasmus VIII.
 • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 4 (Poetika/rétorika/dějiny literatury), zapíše si předmět Erasmus IV.
 • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 5 (Poetika/estetika/teorie literatury), zapíše si předmět Erasmus V, případně i Erasmus IX.
 • Pokud chce student absolvovat předměty, které odpovídají skupině PVP 6 (Mezioborová literární věda), zapíše si předmět Erasmus VI.

Komparatisté přijatí od roku 2021/2022 si erasmovské předměty zapisují takto:

 • Skupina PVP 1 (Literatura v teorii): předměty Erasmus I, V, IX, XIII
 • Skupina PVP 2 (Světová literatura v mediálních podobách): předměty Erasmus II, VI, X, XIV
 • Skupina PVP 3 (Historická poetika): předměty Erasmus III, VII, XI, XV
 • Skupina PVP 4 (Studia současnosti): předměty Erasmus IV, VIII, XII, XVI

Kódy jednoltivých předmětů:

ABOE01 Erasmus I
ABOE02 Erasmus II
ABOE03 Erasmus III
ABOE04 Erasmus IV
ABOE05 Erasmus V
ABOE06 Erasmus VI
ABOE07 Erasmus VII
ABOE08 Erasmus VIII
ABOE09 Erasmus IX

ABOE10 Erasmus X
ABOE11 Erasmus XI
ABOE12 Erasmus XII
ABOE13 Erasmus XIII
ABOE14 Erasmus XIV
ABOE15 Erasmus XV
ABOE16 Erasmus XVI

Všechny atestace po návratu zapisuje ústavní koordinátor (po přeložení dokladu o absolvování).

Často se stává, že sestavený studijní plán je třeba po příjezdu do zahraničí změnit podle aktuální situace, např. některé předměty se ten rok nerealizují, některý seminář je zaplněn apod. V případě změn je nutné vyplnit formulář Changes, domluvit se na uznatelných ekvivalentech na UK s katederním koordinátorem a postupovat podle popisu na fakultních webových stránkách.

Informace o výjezdech do Velké Británie.

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Erasmus+ studijní pobyty