Bakalářské studium

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2019/2020

Teoretická a praktická východiska

Studium českého jazyka a literatury je jedním ze stěžejních a tradičních oborů filologického studia. Bohemistická pracoviště v České republice jsou navíc už z podstaty věci základem pro rozvoj bohemistického bádání a výuky českého jazyka a literatury ve světě.

Program bakalářského studia respektuje aktuální společenskou poptávku po rozšíření forem vysokoškolského studia; zároveň však usiluje o zachování dobrého standardu výuky bohemistiky na FF UK. Jednooborové bakalářské navazující studium českého jazyka a literatury je tříleté, ukončené obhájením bakalářské práce a vykonáním státní bakalářské zkoušky. Umožňuje ukončení vysokoškolského studia s titulem bakalář (Bc.). Koncepce výuky v bakalářském programu stejně jako náročnost jednotlivých atestů umožňují po vykonání přijímací zkoušky další návazné studium v magisterském studijním programu.

Cíle studia

Cílem jazykové složky oboru je zprostředkovat poznání struktur českého jazyka a způsobů jeho užívání v komunikaci. Studium vybaví posluchače celkovou znalostí gramatiky současného českého jazyka a jeho slovní zásoby (včetně tvoření slov) i poznatky o stylových rysech textů vytvářených v češtině. Synchronní pohled je doplněn pohledem na kořeny současného stavu českého jazyka a na vztah češtiny a dalších jazyků, zvláště slovanských.

Cílem literární složky je zprostředkovat rámcové podněty pro hlubší obeznámení se základními vývojovými tendencemi české literatury s přihlédnutím ke kontextu literatury světové i k širším kulturním kontextům, a zároveň vybavit absolventy dostatečným repertoárem dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu i dění, z hlediska nakládání s textem, ale také z hlediska metodologických a pojmově konkretizačních přístupů. Absolvent by tak měl získat obecné vývojové povědomí, které mu umožní profilovat svůj vlastní hlubší zájem o konkrétní problematiku v rámci literární historie, teorie, kritiky či aplikačních literárních věd. Česká literatura je materiálovým cílem studia, ale zároveň je i materiálem se zástupným potenciálem: skrze studium české literatury by měl být vybaven i pro odbornou práci s jakýmikoli dalšími systémy založenými na utváření významu a komunikujícími prostřednictvím okolností, které umožňují význam konkretizovat a interpretovat. Cílem studia je tedy i osvojení si komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu rozumění textům a jevům, profilované na literárním materiálu.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium