Bakalářské studium

 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

 

 

Modelové testy – Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 


Doporučená literatura (literární část přijímací zkoušky) – Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

 • Brukner, Josef; Filip, Jiří: Poetický slovník. Praha, Mladá fronta 1997.
 • Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002.
 • Červenka, Miroslav a kol.: Slovník básnických knih. Praha, Československý spisovatel 1990.
 • Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997.
 • Hodrová, Daniela a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Praha, H&H 1997.
 • Lederbuchová, Ladislava: Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany, H&H 2002.
 • Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text: Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Olomouc, Periplum 2008.
 • Ibrahim, Robert: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha, Akropolis 2010.
 • Ibrahim, Robert: Teorie literatury pro SŠ. Plzeň, Fraus 2014.
 • Lehár, Jan; Stich, Alexandr; Janáčková, Jaroslava; Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, NLN 1998.
 • Machala, Lubomír a kol.: Panorama české literatury do roku 1989 (1). Praha, Knižní klub 2015.
 • Machala, Lubomír a kol.: Panorama české literatury po roce 1989 (2). Praha, Knižní klub 2015.
 • Vodička, Felix a kol.: Svět literatury (Sv. 1). Praha, Fortuna 1995.
 • Texty k Semináři České knižnice (dostupné na www.kniznice.cz/pro-skoly)
 • Mluvící hlavy, projekt FF UK (dostupné na: www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/mluvici-hlavy/)

 

Další informace o oboru Český jazyk a literatura

 

Charakteristika studijního oboru

Studium českého jazyka a literatury je jedním ze stěžejních a tradičních oborů filologického studia. Bohemistická pracoviště v České republice jsou navíc už z podstaty věci základem pro rozvoj bohemistického bádání a výuky českého jazyka a literatury ve světě.
Program bakalářského studia respektuje aktuální společenskou poptávku po rozšíření forem vysokoškolského studia; zároveň však usiluje o zachování dobrého standardu výuky bohemistiky na FF UK v Praze. Jednooborové bakalářské studium českého jazyka a literatury je tříleté, ukončené obhájením bakalářské práce a vykonáním státní bakalářské zkoušky. Koncepce výuky v bakalářském programu stejně jako náročnost jednotlivých forem průběžné kontroly studia umožňují po vykonání přijímací zkoušky další studium v navazujícím magisterském studijním programu. Studium se skládá ze dvou rovnoměrně zastoupených složek, lingvistické a literární.

Cíle studijního oboru

Cílem lingvistické složky oboru je zprostředkovat poznání struktur českého jazyka a způsobů jeho užívání v komunikaci. Studium vybaví posluchače celkovou znalostí gramatiky současného českého jazyka a jeho slovní zásoby (včetně tvoření slov) i poznatky o stylových rysech textů vytvářených v češtině. Synchronní pohled je doplněn pohledem na kořeny současného stavu českého jazyka. Vedle toho získává student hlubší vhled do vybraných oblastí lingvistiky, např. do kognitivní lingvistiky, sociolingvistiky, lingvistické pragmatiky, a prostřednictvím doporučených volitelných předmětů se může důkladněji seznámit i s dalšími složkami oboru.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkovat rámcové podněty pro hlubší obeznámení se základními vývojovými tendencemi české literatury s přihlédnutím ke kontextu literatury světové i k širším kulturním kontextům, a zároveň vybavit absolventy dostatečným repertoárem dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu i dění, z hlediska nakládání s textem, ale také z hlediska metodologických a pojmově konkretizačních přístupů. Absolvent by tak měl získat obecné vývojové povědomí, které mu umožní profilovat svůj vlastní hlubší zájem o konkrétní problematiku v rámci literární historie, teorie, kritiky či aplikačních literárních věd. Česká literatura je materiálovým cílem studia, ale zároveň je i materiálem se zástupným potenciálem: skrze studium české literatury by měl být vybaven i pro odbornou práci s jakýmikoli dalšími systémy založenými na utváření významu a komunikujícími prostřednictvím okolností, které umožňují význam konkretizovat a interpretovat. Cílem studia je tedy i osvojení si komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu rozumění textům a jevům, profilované na literárním materiálu.

Profil absolventa studijního oboru

Lingvistická složka oboru připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi.

V literárněvědné části oboru absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

a) Absolvent bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu témže oboru nebo ve specializovaných oborech (jako je Český jazyk – specializační studium, Komparatistika, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka).

b) Absolvent se může uplatnit v profesích předpokládajících znalosti jazyka (a jeho kultivované užívání) a znalosti o jazyce, tedy např. jako korektor, redaktor či editor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem.

c) Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům. 


Studijní plán naleznete zde.

 

Další informace o oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Charakteristika studijního programu

Bakalářské studium je tříleté, ukončené obhájením bakalářské práce a vykonáním státní bakalářské zkoušky. Koncepce výuky v bakalářském programu stejně jako náročnost jednotlivých forem průběžné kontroly studia umožňují po vykonání přijímací zkoušky další studium v navazujícím magisterském studijním programu. Oborová část studia se skládá ze dvou rovnoměrně zastoupených složek, lingvistické a literární. Oborovou část doplňuje složka didaktická.

V obecně učitelské oblasti získá student základní znalosti práce s žáky založené na propedeutických pedagogických předmětech a absolvuje úvodní náslechovou praxi. V oblasti oborově učitelské přispívá bakalářské studium studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání k utváření základů didaktických kompetencí, které absolventovi umožní rozvinout v navazujícím magisterském studiu učitelství znalosti a dovednosti relevantní pro učitelskou profesi v daném oboru. V oblasti oborové je bakalářské studium Českého jazyka a literatury se zaměřením na vzdělávání orientováno především na utváření základních kompetencí, znalostí a dovedností týkajících se oboru.  Lingvistická složka oboru připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho stylovém rozvrstvení a užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce a jazykovědě aplikovat v praxi.

V literárněvědné části studijního programu absolvent získá ucelenou představu nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to jak didaktické, tak obecně kulturní (redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami).

Cíle studijního oboru

Cílem lingvistické složky oboru je zprostředkovat poznání struktury českého jazyka a způsobů jeho užívání v komunikaci. Studium vybaví posluchače celkovou znalostí gramatiky současného českého jazyka a jeho slovní zásoby (včetně tvoření slov) i poznatky o stylových rysech psaných i mluvených textů. Synchronní pohled je doplněn pohledem na historické kořeny současného stavu českého jazyka. Vedle toho získává student základní vhled do vybraných oblastí aplikované lingvistiky a projde základním seznámením s didaktikou českého jazyka. V rámci bakalářského studia je pro studenty povinná úvodní náslechová praxe. Prostřednictvím doporučených volitelných předmětů se student může důkladněji seznámit i s dalšími složkami oboru.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkovat rámcové podněty pro hlubší obeznámení se základními vývojovými tendencemi české literatury s přihlédnutím ke kontextu literatury světové i k širším kulturním kontextům a zároveň vybavit absolventy dostatečným repertoárem dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu, ale také z hlediska metodologických a pojmově konkretizačních přístupů. Absolvent by tak měl získat obecné vývojové povědomí, které mu umožní profilovat svůj vlastní hlubší zájem o konkrétní problematiku v rámci literární historie, teorie, kritiky či aplikačních literárních věd. Česká literatura je materiálovým cílem studia, ale zároveň je i materiálem se zástupným potenciálem: skrze studium české literatury je absolvent vybaven i pro odbornou práci s jakýmikoli dalšími systémy založenými na utváření významu a komunikujícími prostřednictvím okolností, které umožňují význam konkretizovat a interpretovat. Cílem studia je tedy i osvojení si komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu rozumění textům a jevům, profilované na literárním materiálu.

Profil absolventa studijního oboru

Lingvistická složka oboru připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi.

V literárněvědné části oboru absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Absolvent studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání disponuje ucelenými znalostmi a dovednostmi v těchto kurikulárních oblastech:

 • v učitelské propedeutice, která poskytuje základ pro pedagogicko-psychologické vzdělání studentů učitelství;
 • v oborově-učitelské přípravě s jádrem v aplikované lingvistice a v náslechové praxi;
 • v oborové přípravě.

Absolvent studijního programu má na základě propojení zmíněných kurikulárních oblastí založeny základní kompetence pro vykonávání profesí, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí češtiny a znalostí principů jazykové akvizice a jazykového vyučování. Zároveň je vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do navazujících magisterských programů učitelské bohemistiky s cílem získat potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání učitele.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

a) Absolvent bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu témže oboru nebo ve specializovaných oborech (jako Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Český jazyk a literatura, Český jazyk – specializační studium, Komparatistika).

b) Absolvent se může uplatnit v profesích předpokládajících výborné oborové i pedagogické kompetence, tedy jako lektor v jazykových školách a neziskových organizacích, dále také v profesích předpokládajících znalosti jazyka (a jeho kultivované užívání) a znalosti o jazyce, tedy např. jako korektor, redaktor či editor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí a firem.

c) Bohemistické vzdělání na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům.

Stdijní plán oboru najdete zde.

 

Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium