Český jazyk a literatura

ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA

 

Typ studijního programu: bakalářský

Forma: prezenční

Studijní obor lze studovat jednooborově i v kombinaci s jiným oborem.

Po absolvování bakalářského studia je možno ucházet se o přijetí do navazujícího magisterského studia.

Den otevřených dveří: sobota 12. 1. 2019

Počty uchazečů: Ke studiu v akademickém roce 2018/2019 bylo přijato 147 uchazečů z 321 přihlášených, tj. cca 46 %.

Vypisované kombinace. Obor lze kombinovat se všemi obory studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí.

Přijímací zkouška je jednokolová, písemná a trvá maximálně 180 minut. Přijímací zkoušku nelze prominout.

Přihlašovací formulář: zde

Kurz pro uchazeče: podrobnější informace zde

Termín pro přihlašování (do bakalářského studia): 28. 2. 2019

Oblasti přijímací zkoušky:  

 • Písemný test z českého jazyka (pravopis, morfologie, syntax, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce). Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů.
 • Písemný test z české literatury (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu). Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů.

 

Profil absolventa

 

Jazykovědná složka oboru připravuje absolventa vybaveného základními vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace a o základních nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi. V literární části oboru absolvent získá ucelenou představou nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy v aplikaci, a to v případě redakční a nakladatelské práce, práce v médiích či v oblastech spojených s těmito aktivitami.

Uplatnění absolventa v praxi

 

Absolvent bakalářského studia oboru Český jazyka a literatura je připraven a) pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů, b) uplatnit se v profesích předpokládajících znalosti jazyka a schopnost kultivovaného vyjadřování, např. jako korektor v nakladatelských redakcích, v redakcích novin a časopisů, v rozhlase, televizi, v tiskových odděleních veřejných institucí, podniků a firem. Absolvování oboru mu vytváří výchozí půdorys specializovaného vzdělání, které je zároveň dostatečně univerzální na to, aby jeho případné navazující studium nemuselo být vázáno na obor bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či kulturologickým oborům.

Přijímací řízení

 

Přijímací zkoušky na bakalářský obor Český jazyk a literatura mají jednu část – písemnou. Konají se v termínu shodném s ostatními obory na FF UK, tedy obvykle na počátku června.

Písemnou část zkoušky tvoří test, při kterém lze dosáhnout maximálně 100 bodů (50 bodů z jazykové a 50 bodů z literární části). Na vypracování testu mají uchazeči obvykle 3 hodiny (180 minut). Používání slovníků, přehledů ani jiných pomůcek není dovoleno.
Literární část testu se skládá z otázek, které se vztahují k dějinám české literatury (částečně pak i k dějinám literatur světových) a z otázek, které zkoumají schopnost uchazeče porozumět odbornému textu, vyznat se v základních termínech, které literární věda používá, a umět je použít při rozboru konkrétního básnického a prozaického textu.

Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem bodů jazykové i literární části písemného testu. Skutečná hranice pro přijetí je dána kapacitními možnostmi fakulty a fyzickými možnostmi vyučujících a bývá stanovena každý rok jinak, podle počtu úspěšných uchazečů.

 

Modelové testy ke stažení:

 

Doporučená literatura (literární část přijímací zkoušky)

 

 • Brukner, Josef; Filip, Jiří: Poetický slovník. Praha, Mladá fronta 1997.
 • Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002.
 • Červenka, Miroslav a kol.: Slovník básnických knih. Praha, Československý spisovatel 1990.
 • Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997.
 • Hodrová, Daniela a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Praha, H&H 1997.
 • Lederbuchová, Ladislava: Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany, H&H 2002.
 • Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text: Kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Olomouc, Periplum 2008.
 • Ibrahim, Robert: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha, Akropolis 2010.
 • Ibrahim, Robert: Teorie literatury pro SŠ. Plzeň, Fraus 2014.
 • Lehár, Jan; Stich, Alexandr; Janáčková, Jaroslava; Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, NLN 1998.
 • Machala, Lubomír a kol.: Panorama české literatury do roku 1989 (1). Praha, Knižní klub 2015.
 • Machala, Lubomír a kol.: Panorama české literatury po roce 1989 (2). Praha, Knižní klub 2015.
 • Vodička, Felix a kol.: Svět literatury (Sv. 1). Praha, Fortuna 1995.
 • Texty k Semináři České knižnice (dostupné na www.kniznice.cz/pro-skoly)
 • Mluvící hlavy, projekt FF UK (dostupné na: www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/mluvici-hlavy/)

Statistika

 

Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Český jazyk a literatura