Dějiny české literatury a teorie literatury

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2018/2019 najdete zde. Na této stránce si také můžete podat přihlášku ke studiu (do 30. 4. 2018).

Charakteristika oboru

Doktorské studium oboru Dějiny české literatury a teorie literatury umožňuje individuální profilaci studenta, danou jeho odbornými zájmy a preferencemi, v souladu s rámcovým vymezením oboru. Student získá hlubší vhled do filologických literárněvědných metod, historiografie dějin české literatury, literární teorie, interpretace textu a povědomí o evropském a světovém kontextu dějin české literatury.

Studium je založeno na kombinaci společných studijních povinností a individuální práce, směřované k přípravě a realizaci textu disertační práce, jež je doplněna individualizovaným výčtem odborných aktivit, které student během studia vykonává.Předpokladem studia je schopnost samostatné odborné práce (samostudium, písemně zpracované referáty, bibliografie, textologické a ediční práce). Filologický přístup tvoří základ interpretačních postupů, ale i metod literárního dějepisu ve vztahu k dalším humanitním a sociálněvědným přístupům k historickým otázkám a k specifičnosti dějin literatury v rámci kulturních dějin. Cílem studia je příprava vyhraněných badatelů tvořících si samostatný názor na situaci současné literární vědy v interakci a funkčním propojení domácí a zahraniční diskuse.

Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v oboru Dějiny české literatury a teorie literatury je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole, včetně obhájení diplomové práce, která se stává východiskem k posouzení dosažené odborné úrovně uchazeče i vstupního pohovoru s ním. Uchazeč by měl prokázat dobré znalosti v oblasti domácí a světové literární teorie a dějin české literatury. Základem pohovoru je projekt disertační práce, založený na vstupních propozicích a tezích a podložený prostřednictvím odborné literatury. Předpokládá se také dostatečný vhled do problematiky literárněvědné práce vůbec. Uchazeč seznámí zkušební komisi se svým předchozím odborným školením, eventuálně odbornou prací, doloženou dosavadní publikační činností, zejména v souvislosti se svým badatelským záměrem.

Přijímací zkouška je ústní a skládá se ze tří částí:

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce;
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče;
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury.

Průběh studia a státní doktorská zkouška

Studium oboru je koncipováno jako čtyřleté; realizuje se formou prezenční či kombinovanou. Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace. Státní doktorskou zkoušku je student povinen složit do konce 3. roku studia.
Podrobnější informace k tomuto bodu nalezenete ZDE.

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Dějiny české literatury a teorie literatury