Dějiny české literatury a teorie literatury

Aktuální podmínky přijímacího řízení najdete zde.

Charakteristika oboru

Doktorské studium oboru Dějiny české literatury a teorie literatury umožňuje individuální profilaci studenta, danou jeho odbornými zájmy a preferencemi, v souladu s rámcovým vymezením oboru. Student získá hlubší vhled do filologických literárněvědných metod, historiografie dějin české literatury, literární teorie, interpretace textu a povědomí o evropském a světovém kontextu dějin české literatury.

Studium je založeno na kombinaci společných studijních povinností a individuální práce, směřované k přípravě a realizaci textu disertační práce, jež je doplněna individualizovaným výčtem odborných aktivit, které student během studia vykonává.Předpokladem studia je schopnost samostatné odborné práce (samostudium, písemně zpracované referáty, bibliografie, textologické a ediční práce). Filologický přístup tvoří základ interpretačních postupů, ale i metod literárního dějepisu ve vztahu k dalším humanitním a sociálněvědným přístupům k historickým otázkám a k specifičnosti dějin literatury v rámci kulturních dějin. Cílem studia je příprava vyhraněných badatelů tvořících si samostatný názor na situaci současné literární vědy v interakci a funkčním propojení domácí a zahraniční diskuse.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v oboru Dějiny české literatury a teorie literatury je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole, včetně obhájení diplomové práce, která se stává východiskem k posouzení dosažené odborné úrovně uchazeče i vstupního pohovoru s ním. Uchazeč by měl prokázat dobré znalosti v oblasti domácí a světové literární teorie a dějin české literatury. . Předpokládá se také dostatečný vhled do problematiky literárněvědné práce vůbec. Uchazeč seznámí zkušební komisi se svým předchozím odborným školením, eventuálně odbornou prací, doloženou dosavadní publikační činností, zejména v souvislosti se svým badatelským záměrem.

Základem pohovoru je projekt disertační práce, založený na vstupních propozicích a tezích a podložený prostřednictvím odborné literatury. ÚČLK doporučuje konzultovat připravovaný disertační projekt v náležitém předstihu s předsedou oborové rady doc. Vojtěchem (daniel.vojtech@ff.cuni.cz), který zároveň zájemci o doktorské studium doporučí případného školitele.

Přijímací zkouška je ústní a skládá se ze tří částí:

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (max. 30 bodů);
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 15 bodů);
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (max. 15 bodů).

Minimální počet bodů pro přijetí je 30.

Povinnou součástí přihlášky ke studiu jsou tyto přílohy:

  1. doktorandský projekt (doporučuje se konzultovat jej s předsedou oborové rady doc. Vojtěchem; maximální doporučený rozsah: 15 normostran včetně odborné literatury spjaté s projektem)
  2. přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, výuková činnost, organizační činnost spjatá s oborem, přehled řešených grantů a dalších výzkumných aktivit)
  3. seznam odborné četby (jde o prostudované tituly, které se vztahují nejen k předkládanému projektu, ale které mají doložit celkovou obeznámenost uchazeče s oborem)
  4. životopis

Průběh studia a státní doktorská zkouška

Studium oboru je koncipováno jako čtyřleté; realizuje se formou prezenční či kombinovanou. Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace. Státní doktorskou zkoušku je student povinen složit do konce 3. roku studia. Podrobnější informace k tomuto bodu nalezenete ZDE.

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Dějiny české literatury a teorie literatury