Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)

Aktuální podmínky přijímacího řízení najdete zde.

Charakteristika oboru

Doktorské studium oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) umožňuje individuální profilaci studenta, danou jeho odbornými zájmy a preferencemi, v souladu s rámcovým vymezením oboru. Student získá hlubší vhled do srovnávacích metod humanitních studií, literární teorie, interpretace textu a povědomí o dějinách evropské a světové literatury.

Studium je založeno na kombinaci společných studijních povinností a individuální práci, směřované k přípravě a realizaci textu disertační práce, jež je doplněna individualizovaným výčtem odborných aktivit, které student během studia vykonává. Předpokladem studia je schopnost samostatné odborné práce (samostudium, písemně zpracované referáty, bibliografie, překlady a komparace). Komparativní metoda jako základna, vymezující specifičnost oboru, může být aplikována jak na interpretaci pouze literárních textů, tak i na jejich srovnávací výklad z hlediska vztahu k jiným druhům umění a dalším jevům a rysům kultury a jednotlivých médií, jež kulturní významy vytvářejí. Cílem studia je příprava vzdělaných, samostatných a kreativních odborníků, schopných badatelské práce v oblasti srovnávání různých literatur a literárních fenoménů na pozadí obecnějších souvislostí kultury, interdisciplinarity a zvláštností multikulturního světa.

Předsedou oborové rady je prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A., tajemníkem oborové rady prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v oboru Obecná a srovnávací literatura je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole, včetně obhájení diplomové práce, která se stává východiskem k posouzení dosažené odborné úrovně uchazeče i vstupního pohovoru s ním. Uchazeč by měl prokázat dobré znalosti v oblasti domácí a světové literární teorie a jedné konkrétní národní literatury, podepřené dobrou znalostí jednoho a dostatečnou (schopnost četby a rozumění) znalostí druhého cizího jazyka. Předpokládá se také dostatečný vhled do problematiky komparativní práce vůbec. Uchazeč seznámí zkušební komisi se svým předchozím odborným školením, eventuálně odbornou prací, doloženou dosavadní publikační činností, zejména v souvislosti se svým badatelským záměrem.

Základem pohovoru je projekt disertační práce, založený na vstupních propozicích a tezích a podložený prostřednictvím odborné literatury. ÚČLK doporučuje konzultovat připravovaný disertační projekt v náležitém předstihu s tajemníkem oborové rady prof. Bílkem (petr.bilek@ff.cuni.cz), který zároveň zájemci o doktorské studium doporučí případného školitele.

Přijímací zkouška je ústní a skládá se ze tří částí:

  1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (max. 30 bodů);
  2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 15 bodů);
  3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (max. 15 bodů).

Minimální počet bodů pro přijetí je 30.

Povinnou součástí přihlášky ke studiu jsou tyto přílohy:

  1. doktorandský projekt (doporučuje se konzultovat jej s tajemníkem oborové rady prof. Bílkem; maximální doporučený rozsah: 15 normostran včetně odborné literatury spjaté s projektem)
  2. přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, výuková činnost, organizační činnost spjatá s oborem, přehled řešených grantů a dalších výzkumných aktivit)
  3. seznam odborné četby (jde o prostudované tituly, které se vztahují nejen k předkládanému projektu, ale které mají doložit celkovou obeznámenost uchazeče s oborem)
  4. životopis

Průběh studia a státní doktorská zkouška

Studium oboru je koncipováno jako čtyřleté; realizuje se formou prezenční či kombinovanou. Studijní plán je navržen tak, aby student všechny své základní studijní povinnosti včetně SDZK splnil již ve 3. roce studia, a ve 4. roce studia se tak mohl plně věnovat psaní disertace. Státní doktorskou zkoušku je student povinen složit do konce 3. roku studia. Podrobnější informace k tomuto bodu nalezenete ZDE.

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium > Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)