Navazující magisterské studium

Na ÚČLK FF UK v Praze je možno studovat dva bohemisticky zaměřené obory navazujícího magisterského studia, učitelskou kombinaci (Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy) a tzv. neučitelskou kombinaci (Český jazyk a literatura). Obě formy studia, které ÚČLK zajišťuje společně s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, se liší svým cílovým zaměřením, z hlediska odborné náročnosti, promítnutné do podoby přijímacího řízení, profilace jednotlivých kurzů a náročnosti atestů jsou však rovnoměrně vyvážené. Oba obory je možné studovat jedno či dvouoborově.
Třetím navazujícím magisterským oborem, zajišťovaným ÚČLK  je Komparatistika, kterou lze též studovat v jedno či dvouoborové formě.

Studium učitelství obecně je možné realizovat ve čtyřech možných variantách, z nichž všechny jsou fakultou a jednotlivými katedrami podporovány a ve všech získají absolventi vedle oborové kvalifikace i plnou kvalifikaci učitelskou. Informace o možnostech studia učitelství a kombinovatelnosti.

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium