Navazující magisterské studium

Na ÚČLK FF UK v Praze je možno studovat dva bohemisticky zaměřené obory navazujícího magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a Český jazyk a literatura. Obě formy studia, které ÚČLK zajišťuje společně s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, se liší svým cílovým zaměřením, z hlediska odborné náročnosti, promítnutné do podoby přijímacího řízení, profilace jednotlivých kurzů a náročnosti atestů jsou však rovnoměrně vyvážené. Oba obory je možné studovat jedno či dvouoborově. Třetím navazujícím magisterským oborem zajišťovaným ÚČLK je Komparatistika, kterou lze též studovat v jedno či dvouoborové formě.

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium