Český jazyk a literatura

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 najdete zde. Na této stránce si také můžete podat přihlášku ke studiu (do 31. 3. 2019).

 

Obecné informace

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk a literatura bude vzdělán rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Bude schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné či literárněvědné problematice, a bude tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství, kulturní rubriky novin či časopisů, korektor, editor, pracovník na nižších pozicích v akademických ústavech.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK najdete zde.

Základní profil studenta studijního oboru

Jazykovědná část oboru vede absolventa k následujícím znalostem a kompetencím:

1. má velmi dobrou praktickou znalost současného českého jazyka, velmi dobrý odborný projev mluvený i psaný;
2. má přehled o oborové literatuře; na velmi dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech;
3. jeho teoretická průprava zahrnuje současnou synchronní i diachronní problematiku českého jazyka a komunikace na obecnělingvistickém základě;
4. má dobrý celkový přehled o problematice dílčích jazykovědných disciplín, získané vědomosti je schopen tvůrčím způsobem aplikovat v praxi; má předpoklady pro další rozvoj osvojených dovedností a samostatný výzkum;
5. orientuje se v lingvoliterárních i jiných interdisciplinárních souvislostech svého oboru.

V literární části oboru je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb oboru. Absolvent v navazujícím magisterském studiu by měl již mít nejen možnost, ale i schopnost profilace, volby části oboru tak, aby pronikl v jejím rámci do skutečně odborných diskursivních polí, byl schopen sledovat a tvůrčím způsobem recipovat soudobou odbornou literaturu domácí i mezinárodní a byl schopen samostatného zvládání problematiky. V bloku volitelných předmětů by měl absolvent získat hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných produktivních oblastech, a to jak literární historie, tak i teorie.

Absolvent literární části oboru by měl studiem získat dostatečné znalosti pro profesionální působení v oboru, a to včetně potenciálu k doktorskému studiu; měl by také mít dostatečné dovednosti pro průběžné sledování proměn oboru v době, kdy už bude působit v praxi. Měl by být vybaven tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí jeho aplikací v praxi. Jeho vzdělání by mělo být dostatečně univerzální, aby se mohl pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře, ale také v širších sférách kultury obecně.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Český jazyk a literatura