Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Typ studijního programu: navazující magisterský

Forma: prezenční

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s jinými obory učitelství pro střední školy (Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ)

Den otevřených dveří: 13. 1. 2018

Počty uchazečů: Ke studiu v akademickém roce 2017/2018 bylo přijato 24 uchazečů z 39 přihlášených.

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní; přijímací zkoušku nelze prominout.

Přihlašovací formulář: zde

Termín přihlašování (pro navazující magisterské studium): 31. 3. 2018

Základní charakteristika koncepce studijního oboru

Koncepce studijního oboru ve studijním programu Učitelství pro střední školy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Jde o pojetí profesionality učitele, který

1. prohlubuje a rozšiřuje své kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik),
2. se vzdělává v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době,
3. se rozvíjí prostřednictvím styku se svými kolegy, v procesu sdílení, příp. konstruktivní kolegiální konfrontací různorodých přístupů k vyučovací činnosti,
4. je partnerem vedení školy v rozpracování školských programů, specifikaci kurikula.

Základní profil studenta studijního oboru

Absolvent studijního programu má založeny základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, tj.:

1. oborové odborné kompetence,
2. pedagogicko-psychologické kompetence včetně příslušné sociálně profesní kompetence
3. oborově didaktické a metodické kompetence.

Rozumí vzdělávacímu prostředí a svému místu v něm, má vytvořeny komplexy dovedností vážících se k výukové činnosti, rozvoji školské instituce i vlastnímu sebevzdělávání a na základě těchto dovedností je schopen konat ve prospěch žáků i optimalizace vzdělávacího prostředí.
Absolventi se dle zákona č. 563/2004 Sb. uplatňují jako učitelé na všech druzích a typech středních škol, dále na vyšších odborných školách; tj. absolvent navazujícího magisterského studia oboru Učitelství v oboru český jazyk a literatura je vybaven tak, aby byl schopen úspěšně vyučovat na středních školách všech typů a v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé, pro rodilé mluvčí i cizince.

Jazykovědná část oboru vede studenta k následujícím znalostem a kompetencím

1. má velmi dobrou praktickou i teoretickou znalost současného českého jazyka a základní znalosti o jeho historickém vývoji a vývojových tendencích;
2. na dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech, zná základní odbornou literaturu z oboru a je schopen ji využívat pro svou práci;
3. orientuje se ve vývoji jazykové a šíře komunikační kompetence dětí a mládeže od narození do dospělosti; zná základní charakteristiky jazyka/mluvy mládeže, zvláště školní, i faktory, které ji ovlivňují, a je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum;
4. orientuje se v problematice pedagogické komunikace a komunikace ve škole; je schopen posoudit a zhodnotit komunikační prostředí školy a třídy, volit vhodné komunikační strategie; je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum;
5. má velmi dobrou teoretickou a praktickou znalost didaktiky předmětu český jazyk a literatura, jeho složek obligatorních i fakultativních, zná aktuální programové dokumenty, další kurikulární a ve výběru i učební materiály, je schopen samostatně je posoudit a implementovat do vyučovací praxe.

V literární části oboru je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti, získané v bakalářském studiu, specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb střední školy. Jsou zaměřeny především na specifičnost středoškolských studentů jako čtenářů a na praktickou interpretační práci s textem, skrze niž by středoškolští studenti měli získávat znalosti i dovednosti jak z literární historie, tak i z teorie. V bloku doporučených volitelných předmětů by měl absolvent získat hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných a z hlediska středoškolské četby produktivních žánrech, stejně jako ve vybraných aspektech světové literatury.

Absolvent literární části oboru by měl studiem získat dostatečné znalosti pro výuku české a světové literatury na střední škole, a to včetně komparativního propojování obou sfér, ale také dostatečné dovednosti pro průběžné sledování proměn oboru v době, kdy už bude působit v praxi. Měl by být vybaven nejen v oblasti pedagogicko-didaktické, ale i v oblasti odborné tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí výuky českého jazyka a literatury na střední škole.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní.

Části přijímací zkoušky:

1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury; lingvistická analýza krátkého českého textu; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů)

2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury (max. 50 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

  • seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou vybraných lingvistických textů ze seznamu povinné literatury,
  • seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy.

Seznam literatury a přehled dosavadní odborné činnosti se předkládají přijímací komisi v den konání ústního kola přijímací zkoušky.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy