Rigorózní řízení

Pokyny k rigoróznímu řízení v rámci ÚČLK FF UK

 

1. Obecné podmínky rigorózního řízení stanovuje Rigorózní řád Filozofické fakulty, viz vnitřní předpisy FF UK: zde.

2. Profil absolventa v souladu s koncepcí FF UK: „Absolvent rigorózního řízení musí být schopen vystupovat jako akademik, který nejen dobře ovládá své odborné téma, ale dokáže je též zasazovat do širších souvislostí, je schopen hlubší reflexe teoretických předpokladů a metodologie, umí srozumitelně prezentovat vlastní stanoviska, jasně je vymezovat vůči stanoviskům jiných akademiků a přesvědčivě odpovídat na případné protiargumenty.“

3. Uchazeč o vykonání rigorózní zkoušky musí vypracovat rigorózní práci v rozsahu cca 100 stran. Podle tématu, kterým se hodlá zabývat, se uchazeč obrátí na některého z pracovníků Ústavu české literatury a komparatistiky a požádá ho, aby během přípravy práce působil jako konzultant. Po odevzdání práce a splnění veškerých náležitostí budou ustanoveni dva oponenti, kteří vyhotoví posudky práce. O případném uznání uchazečovy diplomové práce a o uznání disertační práce napsané v rámci doktorského studia za práci rigorózní rozhoduje rigorózní komise. I v tomto případě se k práci musejí vyjádřit dva oponenti.

4. O uznání rigorózní zkoušky vykonané podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorské zkoušky vykonané podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jako ústní rigorózní zkoušky k získání titulu PhDr. rozhoduje rigorózní komise.

5. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby rigorózní práce a následně z ústní zkoušky z těchto předmětů: a) teorie a metodologie literatury, b) dějiny české literatury.

6. Předsedu a členy příslušné rigorózní komise a oponenty rigorózních prací jmenuje ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky. Administrátorem rigorózního řízení v Ústavu české literatury a komparatistiky je PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Úvod > Uchazeč > Rigorózní řízení