Marie Škarpová

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 411

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • dějiny starší české literatury, hymnografie raného novověku
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • Mgr., český jazyk a literatura – hudební výchova, PdF MU Brno, 2000
 • Ph.D., FF MU Brno, 2006
 • Bc., teologie a spiritualita zasvěceného života, CMTF UP Olomouc, 2012
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 2013 – nyní: ÚČLK FF UK Praha
 • 2011 – nyní: FF JU České Budějovice
 • 2006 – 2010: ÚČL AV ČR Praha
 • 2004 – 2006: FF MU Brno
Granty, výzkumné záměry
 • 2007–2009: grant GAČR „Myšlení o literatuře: příspěvky k historii literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách“ (členka řešitelského týmu)
 • 2009: grant GAČR „Lexikon české literatury pro příští tisíciletí“ (členka řešitelského týmu)
 • 2010–2012: grant GAČR „Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice“ (členka řešitelského týmu)
 • 2013: grant GA FFJU „Šteyerův kancionál a český hymnografický kánon 17. století“

Publikace v OBD

 • Škarpová M.: Slova od srdce. Česká literatura, 2018, č. • no. 66, s. • p. 106-112. ISSN 0009-0468.
 • Škarpová M.: Rozkoš z textu sester Šporkových. Slovo a smysl / Word & Sense, 2018, č. • no. 15, s. • p. 229-234. ISSN 1214-7915.
 • Škarpová M.: Sláva české barokní hagiografie. Jezuité Jan Tanner a Felix Kadlinský jako hagiografové. In Zand G., Newerkla S.: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, Host, 2018, s. • p. 83-117. ISBN 978-80-7577-698-3.
 • Škarpová M.: Píše Marie Škarpová 9. 8. 2017. In Jelínková E., Merhaut L.: E*forum 2017. Fórum pro germano-bohemistiku / Germano-bohemistisches Forum. Praha, Institut pro studium literatury, 2018, s. • p. 83-85. ISBN 978-80-87899-76-2.
 • Škarpová M.: Rozhovor a exemplum v jezuitském modu catechizandi : Několik poznámek ke Křesťanskému učení veršemi vyloženému Fridricha Bridela. In Brtáňová E.: Gizela Gáfriková. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. • p. 13-32. ISBN 978-80-88746-24-9.
 • Škarpová M.: Vydání českých rorátů Janem Hostivítem Pospíšilem : Drobnička k recepci staré české hymnografie. In Faktorová V., Pácalová J., Urválková Z.: Víno, ženy, zpěv. V(dúěčné téma literárních dějin. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. • p. 57-70. ISBN 978-80-7394-673-9.
 • Škarpová M.: Roráte karlo-arnoštské : Kapitola z historie českých obrozenských mystifikací. Slovo a smysl / Word & Sense, 2017, č. • no. 14, s. • p. 115-140. ISSN 1214-7915.
 • Škarpová M.: Kirchenlieder als verborgene Kontroverstheologie? In Zavarský S., Nicholas L., Riedl A.: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. • p. 277-287. ISBN 978-1-4438-8735-9.
 • Škarpová M.: Píše Marie Škarpová (26. 10. 2016). In Špirit M.: Echa 2016. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2016, s. • p. 78-81. ISBN 978-80-87899-62-5.
 • Škarpová M.: Píše Marie Škarpová (4. 5. 2016). In Špirit M.: Echa 2016. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2016, s. • p. 35-37. ISBN 978-80-87899-62-5.
 • Škarpová M.: Píše Marie Škarpová (12. 8. 2015). In Jelínková E., Špirit M.: Echa 2015. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2016, s. • p. 74-76. ISBN 978-80-87899-45-8.
 • Škarpová M.: Nálezová zpráva o dobovém německém překladu Slávy svatoprokopské F. Bridela. Česká literatura, 2016, č. • no. 63, s. • p. 92-98. ISSN 0009-0468.
 • Škarpová M.: Znovu, leč dosti jinak o české literatuře raného novověku. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 212-216. ISSN 1214-7915.
 • Škarpová M.: Exulantský kancionál Václava Klejcha a utváření české kolektivní paměti. Česká literatura, 2015, č. • no. 62, s. • p. 515-540. ISSN 0009-0468.
 • Škarpová M.: Durchsetzung des Begriffs "Barock" in die tschechische Literaturgeschichtsschreibung : Einige Thesen zu methodologischen Innovationen des Begriffs "Barock" in der tschechischen Literaturgeschichte. In Kačic L.: Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa - in der Slowakei. Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, s. • p. 15-26. ISBN 978-80-89489-25-1.
 • Škarpová M.: Rukopisný kancionál jako svébytné hymnografické médium 17. a 18. století. Několik předběžných poznámek. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 42, s. • p. 177-184. ISSN 0567-8269.
 • Škarpová M.: Mariánské motivy v českých vánočních písních 14. - 17. století. In Holubová M., Suchomelová M.: Salve Regina : mariánská úcta ve středních Čechách. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2014, s. • p. 27-41. ISBN 978-80-87112-88-5.
 • Škarpová M.: "Žalmy svatého Davida velmi krásnou českou řečí v líbezné zpěvy uvedl". Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 137-140. ISSN 1214-7915.
 • Škarpová M.: Maria, mater et sponsa Christi - středověk v české hymnografii 17. století? Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 67-85. ISSN 1214-7915.
 • Škarpová M., Kosek P., Slavický T., Bělohlávková P.: Editorial. In Antiqua Cuthna. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla F. Bridelia SJ (1619-1680). Praha, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, 2011, s. • p. 7-9. ISBN 978-80-86772-51-6.
 • Merhaut L., Topor M., Škarpová M., Přibil M., Sichálek J.: O nesamozřejmém. Tři otázky pro čtyři literární historiky. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 207-214. ISSN 1210-2881.
Publikační činnost – v pdf

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Marie Škarpová