Petr A. Bílek

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 415

Konzultační hodiny: najdete zde

 1. Odborné zaměření:

Literární teorie, naratologie, dějiny moderní české literatury, dějiny a teorie populární kultury

 1. Vzdělání a odborná kariéra:
 • 2008: jmenován profesorem: profesorské řízení na JU v Českých Budějovicích v oboru dějiny novější české literatury
 • 2004: jmenován docentem: habilitační řízení na FF UK v Praze v oboru česká literatura na základě habilitační práce Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu)
 • 1994: hodnost CSc. na FF UK za disertační práci Lyrický subjekt (K problému subjektivity a identity subjektů literárního díla)
 • 1986: titul PhDr. v oboru český jazyk a literatura (rigorózní zkouška)
 • 1980 – 1985: magisterské studium oborů čeština a angličtina na FF UK (diplomová práce Lyrický subjekt a objektivní realita v poezii Františka Hrubína)
 1. Zaměstnání:
 • 2008 – dosud: profesor Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze
 • 2015 – dosud: profesor Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích
 • 2016 – dosud: ředitel Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích
 • 2015 – 2016: ředitel Ústavu kulturálních studií FF JU v Českých Budějovicích
 • 2006 – 2014: vědecký pracovník FF JU v Českých Budějovicích (část. úvazek)
 • 2004 – 2008: docent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 2004 – 2007: vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR (část. úvazek)
 • 2003 – 2005: redaktor časopisu Česká literatura (část. úvazek)
 • 2000 – 2009: ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 2000: visiting professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1997 – dosud: vyučující na Collegium Hieronymi Pragensis
 • 1995 – 1997: assistant professor v pozici Mellon Post-Doctoral Fellow, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1994 – 1995: visiting assistant professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1990 – 2004: odborný asistent, katedra české literatury FF UK
 • 1990 – 1991: šéfredaktor literárního časopisu Iniciály
 • 1987 – 1991: interní aspirant, katedra české literatury FF UK
 • 1986 – 1987: stážista, katedra české literatury FF UK
 1. Akademická ocenění, stipendia, ceny apod.:
 • 2014: Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 a A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958 (spolueditor).
 • 2011: Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).
 • 1995 – 1997: Mellonovo postdoktorální stipendium (Brown University, Providence, USA)
 • 1994 – 1995: jednoroční stipendium od American Council of Learned Societies na výuku slovanských kultur v USA (Brown University, Providence, USA)
 1. Granty, výzkumné záměry

5.1. Granty vědecké:

 • PROGRES 02: Literatura a performativita (hlavní řešitel: Jan Wiendl). Podprojekt Literatura jako legitimizace (2017-2021). Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • GAČR 15-22141S: Neopragmatické myšlení a literární věda (2015-2017). Hlavní řešitel Petr Bílek (FF JU v Českých Budějovicích).
 • PRVOUK 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní řešitel: Jan Wiendl). Podprojekt Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury (2012-2016). Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • GAČR 405/09/0011: Re-prezentace a literární historie (2009-2011).
 • Hlavní řešitel: Vladimír Papoušek (FF JU v Českých Budějovicích), spoluřešitel Petr Bílek.
 • GAČR 405/09/H003: Identita české literatury a její mezinárodní kontext (2009-2012).
 • Hlavní řešitel: Dalibor Tureček (FF JU v Českých Budějovicích), spoluřešitel za FF UK v Praze Petr Bílek.
 • LC06053: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy. 2006-11. Projekt center výzkumu MŠMT ČR. Hlavní řešitel Petr Bílek.
 • Centrum pro výzkum oficiální kultury  50. let 20. století. Specifický výzkum na FF UK v Praze, 2007. Hlavní řešitel Petr Bílek.
 • MSM 6007665803: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (výzkumný záměr FF JU České Budějovice, 2005-2009 a 2010-11). Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, spoluřešitel Petr Bílek.
 • GAČR 405/05/H562: Nadnárodní dimenze české národní literatury (doktorandský grant JU v Českých Budějovicích. 2005-08. Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, spoluřešitel za FF UK v Praze Petr Bílek.
 • GA ČR 405/04/1095: Problémy teorie vyprávění. Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2003-06. Hlavní řešitel Tomáš Kubíček, spoluřešitel Petr Bílek.
 • Fond rozvoje vysokých škol, č. 1442/1997: Soudobá světová literární teorie a interpretace. 1997-98. Hlavní řešitel Petr Málek, spoluřešitel Petr Bílek.

5.2. Granty pedagogické, rozvojové, ediční apod.:

 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2011: Projekt Elektronická knihovna české literatury a komparatistiky na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2010: Projekt Elektronická knihovna české literatury a komparatistiky na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek
 • Projekt www.normalizace.eu . Specifický výzkum v rámci FF UK v Praze, 2009. Webové rozhraní věnované české oficiální kultuře 70. a 80. let 20. století. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2009: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české a světové literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Projekt www.sorela.cz . Specifický výzkum v rámci FF UK v Praze, 2008. Webové rozhraní věnované české oficiální kultuře 50. let 20. století. Hlavní řešitel Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2008: Podpora habilitačních a profesorských řízení. Řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2008: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české a světové literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2007: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2007: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Literatura jako výchova k rozumění. Hlavní řešitel: Václav Vaněk, spoluřešitel Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK 2005; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK 2005; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2004: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2004: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2003: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2002: Vybudování základů pro bakalářské studium, změny metod výuky magisterského studia a výuka české literatury a literární teorie pro zahraniční studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2001: Příprava koncepce bakalářského studia. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • Comenius Web. Hypertextual Interactive Anthology of Czech Language, Literature, and Culture. Curricular Development Grant for 2000-1 through the Francis Wayland Collegium for Liberal Learning, Brown University, Providence, USA. Hlavní řešitel Masako Fidler-Ueda, spoluřešitel Petr Bílek; 2000-2001.
 1. Akademická a pedagogická působnost:
 • 2015 – dosud: proděkan pro vědu a výzkum FF JU v Českých Budějovicích
 • 2014 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Mediální a kulturální studia na FF UP
 • 2014 – 2016: předseda knihovní komise FF UK
 • 2012 – 2016: předseda oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
 • 2012 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Film Studies na FF UK
 • 2011 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie literatury na FF UP
 • 2010 – 2016: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK
 • 2008 – 2012 a 2014: External Examiner pro státní zkoušky na School of Modern Languages, University of Glasgow, Velká Británie
 • 2006 – dosud: člen vědecké rady FF JU
 • 2006 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Novější česká literatura na FF JU
 • 2006 – 2008: předseda akademické rady programu East and Central European Studies na FF UK
 • 2006 – 2008: předseda zahraniční komise FF UK
 • 2006 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
 • 2002 – 2007: koordinátor katedrového programu výuky v cizích jazycích Czech Literature In and Out
 • 1998 – 2000: člen Akademického senátu FF UK
 • 1997 – 2000: člen ediční komise FF UK
 • 1997 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK
 • 1991 – 1994; 2000 – 2008: autor či spoluautor přijímacích testů z české literatury pro obor ČJL na FF UK
 1. Odborná působnost:
 • 2017 – dosud: člen hodnotícího panelu GA ČR
 • 2015 – dosud: člen Literární rady projektu Česká knihovna
 • 2015 – 2017: člen komise Ministerstva kultury pro podporu knižních publikací
 • 2014 – dosud: člen redakční rady časopisu A & P: Art Communication and Popculture (Nitra, Slovensko)
 • 2012 – 2016: předseda poroty literární ceny Česká kniha
 • 2012 – dosud: předseda poroty výroční ceny Nadace Český literární fond za literární tvorbu a předseda poradní rady pro udělování grantů a stipendií Nadace Český literární fond
 • 2011 – dosud: člen redakční rady časopisu Porównania (Poznań, Polsko)
 • 2011 – 2015: člen redakční rady časopisu Bohemica Olomucensia
 • 2010 – dosud: člen redakčního kruhu časopisu Slovo a smysl/Word and Sense
 • 2010 – 2011: člen poroty ceny Nadace Českého literárního fondu za původní knižní tvorbu
 • 2009 – 2011: člen poroty ceny Nadace Českého literárního fondu za propagaci knižní kultury
 • 2009 – 2011: člen poroty Ceny F. X. Šaldy
 • 2008 – 2013: editor edice Cesty avantgardy (nakladatelství Host; spolu s Libuší Heczkovou, Josefem Vojvodíkem a Janem Wiendlem)
 • 2008 – dosud: editor edice Možné světy (nakladatelství Academia spolu s Lubomírem Doleželem, Tomášem Kubíčkem a Petrem Koťátkem)
 • 2008 – dosud: editor edice Skrytá moderna (nakladatelství Akropolis; spolu s Vladimírem Papouškem a Filipem Tomášem)
 • 2006 – 2008: redaktor časopisu Host do školy (příloha časopisu Host)
 • 2005 – dosud: člen redakční rady časopisu Česká literatura
 • 2005 – 2007; 2009 – 2012: člen odborné komise MK ČR pro podporu překladů české literatury v zahraničí
 • 2004 – 2010: předseda redakčního kruhu časopisu Slovo a smysl/Word and Sense
 • 2003 – 2006: člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 2003 – 2004: člen vědecké rady Památníku národního písemnictví
 • 2003 – 2007: editor edice Theoretica, kterou vydával Ústav pro českou literaturu AV ČR (spolu s Tomášem Kubíčkem)
 • 2003 – dosud: editor edice Scholares, kterou vydává ÚČLK původně v rámci nakladatelství Paseka a od roku 2007 v nakladatelství Pistorius & Olšanská (spolu s Vladimírem Pistoriusem)
 • 2002 – 2005: člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 • 2001 – 2006: člen komise pro udílení Ceny Jaroslava Seiferta
 • 2001 – 2004: člen poroty literární ceny Knižního klubu
 • 2000: člen výboru pro udělování ceny Svazu českých knihkupců a nakladatelů
 • 1998 – 2004: předseda správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů
 • 1998 a 2002: člen komise pro udělení Státní ceny za literaturu
 • 1998 – 2003: člen Pražského lingvistického kroužku
 • 1997 – 1999: člen grantové komise pro humanitní vědy Grantové agentury Akademie věd
 • 1993 – 2000: člen českého centra PEN klubu
 • 1993 – 1994: člen výboru Sdružení na podporu vydávání literárních časopisů
 • 1992 – dosud: člen Společnosti F. X. Šaldy (1992 – 1994 člen výboru)
 • 1991 – 1993; 1998 – 1999; 2008 – 2010: člen poroty literární ceny Jiřího Ortena (2009 – 2010 předseda)
 • 1991 – 1994: předseda redakční rady časopisu Iniciály
 • 1990 – 2006: člen Obce spisovatelů (1992 – 1994 předseda revizní komise; 1991 – 1994 člen výboru její nadace)
 1. Přehled výuky v posledním období – semestrové a delší kurzy:
 • Jára Cimrman: Performance, apropriace a legitimizace „tradice“ – semestrový seminář FF UK (2017)
 • Emil Zátopek jako kulturní obraz: Proměny významů jednoho vlastního jména v sociokulturním kontextu sedmdesáti let – semestrový seminář FF UK (2016)
 • Karel Gott: Verbalizace a narativizace popkulturní ikony – semestrový seminář FF UK (2016)
 • Teorie diskursu a kulturní produkce – semestrový seminář FF JU (2016 – dosud)
 • Kulturní texty v kulturálních kontextech – semestrový seminář FF JU (2015 – dosud)
 • Velké desky 70. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie – semestrový seminář FF UK (2015)
 • Velké desky 60. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie – semestrový seminář FF UK (2014)
 • Sherlock Holmes a/kontra Drákula: Významové prostory mezi texty, médii, žánry a dekádami – semestrový seminář FF UK (2014)
 • Popkulturní hrdina a antihrdina – semestrový seminář FF JU (2013 – dosud)
 • Teorie populární kultury – semestrová přednáška FF JU (2013 – dosud)
 • Popkulturní obrazy dějin – semestrový seminář FF UK (2013)
 • Současná česká povídka: Interpretační seminář – semestrový seminář FF UK (2013 – dosud)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury – dvousemestrová přednáška, FF JU (2012 – dosud)
 • Teorie a praxe literárního a kulturního pole Pierra Bourdieu – semestrový seminář FF UK (2012)
 • Poetika poezie, prózy a dramatu – dvousemestrová přednáška, FF UK (2008 – dosud)
 • Četba děl české literatury 20. století II (od r. 1939) – semestrová přednáška, FF UK (2009 – dosud)
 • Naratologie – semestrová přednáška, FF UK (2002 – 2006; 2011 – dosud)
 • Hvězdné války jako součást soudobých kulturních a ideologických prostředí – semestrový seminář FF UK (2011)
 • Za královnu a vlast“: Sémantika a ideologie (super)hrdiny ve světové a české populární kultuře 20. století – semestrový seminář FF UK (2011)
 • The Image of Prague: The City as a Metaphor of Human Soul – semestrový kurz, Collegium Hieronymi Pragensis (2002 – 2014)
 • Semiotics of Popculture: Icons of American and Czech Popular Culture – semestrový kurz, Collegium Hieronymi Pragensis (2005 – 2014)

      9. Seznam absolvovaných stáží:

 • Výukové pobyty v rámci programu Erasmus na University of Glasgow, Velká Británie (vždy cca 8 dnů, 2004 – 2011)
 • Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 2000 – 30. 6. 2000: visiting professor.
 • Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 9. 1995 – 30. 6. 1997: Mellon Post-Doctoral Fellowship.
 • Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 9. 1994 – 30. 6. 1995: visiting assistant professor.
 • Universität Hamburg, SRN, Institut fűr Slavistik. 1. – 30. 12. 1993: pedagogicko-výzkumná stáž.
 1. Jazykové znalosti:
 • česky (rodilý mluvčí), anglicky (výborně), rusky (slušně), polsky a německy (obojí pasivně)
 1. Personalia:
 • Narozen: 6. dubna 1962, Vlašim, okres Benešov u Prahy
 • Ženatý (Klára Bílková), synové Tomáš, Antonín a Prokop
 1. Záliby:
 • Mainstreamové filmy (Star Wars, James Bond, Indiana Jones, Alien, Blade Runner, Die Hard) a seriály (Star Trek: Original Series, Red Dwarf, Twin Peaks, X-Files)
 • Komiksy s melancholickými superhrdiny (Batman, Sandman, Hovory z rezidence Schlechtfreund)
 • Hudba – klasický rock 60. a 70. let (Bob Dylan, Velvet Underground, Frank Zappa, Jefferson Airplane, Rolling Stones, Deep Purple, King Crimson, Van der Graaf Generator, Family, Peter Green), folk-rock (Fairport Convention, Renaissance, Strawbs) a punk (Iggy Pop, Patti Smith, Clash)

(aktualizováno: červen 2017)

 

Publikace v OBD

 • Bílek P.: La poétique du texte. In Pier J., Wallance L., Bílek P., Kubíček T.: Jan Mukařovský. Écrits 1928-1946. Paris, Editions des archives contemporaines, 2018, s. • p. 81-88. ISBN 978-2-8130-0248-8.
 • Bílek P.: Rukopisné boje po francouzsku. In Sedmá funkce jazyka. Praha, Argo, 2018, s. • p. 363-372. ISBN 978-80-257-2144-5.
 • Bílek P.: John Fiske - romantický solitér, který stál na počátku. In Jak rozumět populární kultuře. Praha, Akropolis, 2018, s. • p. 297-315. ISBN 978-80-7470-190-0.
 • Bílek P.: Propaganda jakožto opuštěný pojem v kulturním prostoru. In Kopal P.: Film a dějiny 7: Propaganda. Praha, Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. • p. 18-30. ISBN 978-80-87292-44-0.
 • Bílek P., Kubíček T.: Définir le structuralisme tchèque. In Pier J., Vallance L., Bílek P., Kubíček T.: Jan Mukařovský. Écrits 1928-1946. Paris, Editions des archives contemporaines, 2018, s. • p. 1-26. ISBN 978-2-8130-0248-8.
 • Bílek P., Zbytovský Š., Sládek P., Janeček P., Hrdlička J., Svatoňová K., Machek J., Jirsa T., Demeter P., Dlask J., Činátl K., Pýcha Č., Soukupová K., Daniel O.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita KArlova, Filozofická fakulta, 2017. 432 s. • p. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • Bílek P.: Karel Gott: The Ultimate Star of Czechoslovak Pop Music. In Mazierska E.: Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm. London, Palgrave Macmillan, 2016, s. • p. 217-241. ISBN 978-1-137-59272-9.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L., Bílek P. , et al.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K., Bílek P. , et al.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M., Bílek P. , et al.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Bílek P.: Čtenář (ve) vyprávění. In Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha, Dauphin, 2013, s. • p. 167-223. ISBN 978-80-7272-592-2.
 • Bílek P.: Topolův román ...uličnický... In Říha I.: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha, Torst, 2013, s. • p. 40-45. ISBN 978-80-7215-451-7.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Papoušek V., Bílek P.: Cosmogonia: Alegorické reprezentace "všeho". Praha, Akropolis, 2012. 228 s. • p. ISBN 978-80-87481-61-5.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 511 s. • p. ISBN 978-80-7308-374-8.
 • Bílek P.: Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru. Příbram, Pistorius a Olšanská, 2011. 144 s. • p. ISBN 978-80-87053-61-4.
 • Bílek P.: Socialistický realismus a avantgarda. In Vojvodík J., Wiendl J.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. • p. 319-330. ISBN 978-80-7308-356-4.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Togga, 2011. 477 s. • p. ISBN 978-80-87258-56-9.
 • Bílek P.: K práci i oddechu: Znakový systém normalizační pop music. In Bílek P., Činátlová B.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 57-75. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Bílek P.: Módní systém. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 127-133. ISSN 1214-7915.
 • Bílek P.: Kalendárium 1970-1989. In Bílek P., Činátlová B.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 188-249. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Bílek P., Papoušek V.: Reprezentace, performance historie a současná literární věda. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 53-67. ISSN 1214-7915.
 • Bílek P.: Diskurs, re-prezentace, narativita, textovost a další pole interdisciplinárního překryvu: Literární věda a mediální studia. Kultura - Média - Komunikace, 2010, č. • no. 1, s. • p. 147-164. ISSN 1804-0365.
 • Bílek P., Papoušek V.: Models of Representations in Czech Literary History. Boulder, Colorado, USA, East European Monographs, 2010. 209 s. • p. ISBN 978-0-88033-680-2.
Kompletní bibliografie

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Petr A. Bílek