Zdeněk Hrbata

prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hybernská 3
Místnost č. 18

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • tematika, významové konfigurace a „topoi“ evropského romantismu v literatuře a kulturní historii
 • komparativní studie o české a francouzské literatuře
 • vybrané problémy z poetiky novější a moderní literatury
 • odborně se věnuje i některým minoritním evropským kulturám a literaturám (belgická frankofonní, švýcarská frankofonní a bretonská literatura)
 • překlady francouzské poezie a prózy i odborné literatury
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • dipl. francouzština a čeština, FF UK Praha, 1978
 • PhDr., FF UK Praha, 1978
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 •  CSc., Ústav pro českou a světovou literaturu, ČSAV Praha, 1984
 • doc., FF UK Praha, 1997
 • prof., FF MU Brno, 2010
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 1978 ‒1980: Čs. rozhlas Praha
 • 1981‒ 1993: Ústav pro českou a světovou literaturu, ČSAV Praha
 • od 1993: FF UK Praha
 • od 1998: Ústav pro českou literaturu, AV ČR Praha
 • 2002 ‒ 2013: PedF UK Praha
Granty

a) řešitelem grantu
‒ 1999 ‒2001 grant GA ČR „Romantismus a romantismy“
‒ 2003 publikační grant (výstup: monografie Z. Hrbaty a M. Procházky Romantismus a romantismy, Praha: Karolinum, 2005)
‒ 2006 ‒2008 grant GA ČR „Srovnávací výzkum keltských literatur ve středověku a novověku“
b) člen řešitelského týmu
‒ 1998 ‒ 1999 grant GA ČR „Poetika literárního díla 20. století“
‒ 2001‒ 2003 grant GA ČR „Poetika literárního díla 20. století“ (výstup: kapitola „Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle“ v kolektivní monografii Na cestě ke smyslu, Praha: Torst, 2005)
‒ 2003‒2005 grant GA ČR „Text v pohybu“
‒ 2003‒ 2004 výzkumný záměr MSM „Srovnávací poetika v multikulturním světě“
‒ 2005 ‒ 2011 výzkumný záměr MSM „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie“
‒ 2014 ‒ 2016 grant GA ČR „Slovník literárněvědného strukturalismu“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • člen oborové rady doktorského studia ‒ obecná a srovnávací literatura (komparatistika), FF UK Praha
 • člen oborové rady doktorského studia ‒ estetika, FF UK Praha
 • člen oborové rady doktorského studia ‒ česká literatura , PedF UHK Hradec Králové
 • člen vědecké rady CEFRESu (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) v Praze
 • člen Česko-slovenskej asociále porovnávej literárnej vedy
 • koeditor mezinárodního věd. čas. Litteraria Pragensia
 • člen poradního sboru věd. čas. Svět literatury
 • člen redakčního kruhu věd. čas. World Literature Studies (Časopis pre výskum svetovej literatúry)

Publikace v OBD

 • Hrbata Z.: Goethovy italské krajiny. Svět literatury, 2017, č. • no. 27, s. • p. 67-82. ISSN 0862-8440.
 • Hrbata Z.: Haškovy cestovní povídky. In Podhajský F.: Fikce Jaroslava Haška. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2016, s. • p. 49-78. ISBN 978-80-88069-27-0.
 • Kratochvil A., Antošíková L., Flanderka J., Hrbata Z., Ondroušková S., Segi S., Smyčka V., Soukup J.: Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Tomáš Filip - Akropolis, 2015. 341 s. • p. ISBN 978-80-7470-109-2.
 • Hrbata Z.: Kontinuita a transformace básnictví. K Baudelairově i Gautierově poetice. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 67-83. ISSN 0862-8440.
 • Hrbata Z.: "Le panache blanc" - bílý chochol na klobouku. Gaskoňští kadeti a emblémy Rostandova Cyrana z Bergeraku. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 10-410. ISSN 1214-7915.
 • Pilný O., Horová M., Humpál M., Hrbata Z., Kovář M., Kovářová B., Kolinská K., Beran Z., Vichnar D., Nováková S., Ulmanová H., Veselá P., Robbins D., Wallace C.: ’Tis to Create and in Creating Live´. Essays in Honour of Martin Procházka. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 327 s. • p. ISBN 978-80-7308-445-5.
 • Hrbata Z.: Bretaň - popis jednoho zápasu: Rozhovor se Zdeňkem Hrbatou. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 8, s. • p. 2-6. ISSN 1802-4734.
 • Hrbata Z.: Bretonský kněz, spisovatel a lingvista v Praze. Svět literatury, 2011, č. • no. 21, s. • p. 179-183. ISSN 0862-8440.
 • Hrbata Z.: Máchovy krajiny. In Křivánek V.: Karel Hynek Mácha a jeho dědicové. Praha, Obec spisovatelů, Svoboda Servis, 2011, s. • p. 49-52. ISBN 978-80-904218-7-5.
 • Hrbata Z.: Obrazy Bretaně. Svět literatury, 2010, č. • no. XX, s. • p. 131-145. ISSN 0862-8440.
 • Hrbata Z.: Le mythe des "Tetes de chien". In Kányádi A.: Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d´un panthéon variable. Paris, Institut d´études slaves, 2010, s. • p. 121-126. ISBN 978-2-7204-0463-4.
Bibliografie vědeckých a odborných prací

 

Závěrečné práce

 

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Zdeněk Hrbata