Daniel Vojtěch

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 411 (4. patro)

E-mail: daniel.vojtech@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 251

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

Odborný profil

Daniel Vojtěch absolvoval magisterské a poté doktorské studium bohemistiky na FFUK. 1997-2010 byl vědeckým pracovníkem ÚČL AVČR, kde patřil k autorskému a posléze i redakčnímu týmu Lexikonu české literatury. 1996 obdržel Masarykovo stipendium na Škole slovanských a východoevropských studií Londýnské university, 1999 Jan Patočka Junior Visiting Fellowship v Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni, 1993 Fulbrightovo stipendium na University of Wisconsin v Madisonu a v roce 2017 Mercator Fellowship na univerzitě Eberharda Karla v Tübingen. V roce 2008 vydal knihu Vášeň a ideál o raném českém modernismu a proměnách literární kritiky na přelomu 19. a 20. století, na jejímž základě se 2010 habilitoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Od 2010 působí jako docent Ústavu české literatury a komparatistiky FFUK, kde učí kurzy věnované dějinám české literatury ve srovnávacím kontextu a metodám literární historie. Kromě dějin moderní (české) literatury se zaměřuje na dějiny kritiky, metodologii literární vědy, problémy intelektuálních dějin ve střední Evropě a interakci mezi českou a německy psanou literaturou v českých zemích. Jako editor se podílel na sebraných spisech Jana Patočky (texty o umění, literature a estetice) a na spisech Josefa Čapka.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2001: Ph.D., Ústav české literatury a literární vědy FF UK na základě disertační práce Proměny české literární kritiky v prvním desetiletí 20. století.
 • 2001: PhDr.
 • 1994: Mgr., Katedra české a slovenské literatury a Katedra českého a slovenského jazyka FF UK.

Habilitační řízení a udělení vědecké hodnosti

 •  2010: doc., Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě habilitační práce Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha, Academia 2008.

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2010 – dosud:  Ústav české literatury a literární vědy FF UK (odborný asistent, od 2011 docent)
 • 2004 – 2011: The School of the Art Institute Chicago: Winter and Summer Prague Programs
 • 1997 – 2010: Ústav pro českou literaturu AV ČR: odborný, později vědecký pracovník v oddělení dějin literatury a literární lexikografie (později oddělení dějin literatury), člen autorského a     redakčního týmu Lexikonu české literatury (do 2009).
 • 1997 – 2006: Council on International Educational Exchange při Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
 • 2006: CET Academic Programs in Prague – Jewish and Central European Studies in Prague
 • 2003: Department of Slavic Languages and Literatures, University of Wisconsin, Madison
 • 1996 – 1999, 2001, 2007:  Katedra [Ústav] české literatury a literární vědy FF UK
 • 1994 – 1997: FFUK, interní doktorand

Granty, výzkumné záměry

 • 2016 – dosud: Riss in der Zeit. Zur Bedeutung der deutsch- und tschechischsprachigen Moderne-Bewegungen in Böhmen im mitteleuropäischen Kontext
 • 2016 – 2017: Universität Tübingen, Mercator Fellow – Überschneidungen und Abgrenzungen in Raum und Zeit – der literarische Diskurs der Prager Moderne/n/
 • 2009 – 2010: Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (člen týmu, řešitel PaedDr. Luboš Merhaut, CSc., grant GAČR 405/09/1106)
 • 2007 – 2009: Myšlení o literatuře: příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách (člen týmu; řešitel PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.), grant GA ČR 405/07/1251.
 • 2004 – 2007: Problém literárních dějin ve vztahu k dějinám myšlení (Výzkum české rané literární moderny a metodologické otázky literární historiografie. Evropský kontext), grantový projekt typu postdoc, GA ČR P/079/2004.
 • 1999 – 2004: Lexikon české literatury. Díl 4. – dokončení  a Lexikon české literatury – závěrečná redakce (člen týmu; řešitel PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.), granty GA ČR 405/99/0322 a 405/02/0269.
 • 2000 (leden – prosinec): Česká literatura na konci tisíciletí, grant GA ČR 405/00/0001.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • předseda Oborové rady doktorského studia, studijního programu Dějiny české literatury a teorie literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2003 – 2006:  člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Publikační činnost

 

 • Autorské kapitoly v recenzovaných knižně vydaných kolektivních monografiích
 • Vojtěch, Daniel: „Nich so leicht in die Augen springend…“ Grenzen der Methode wechselseitiger Bereicherung und ihre bedenklichen Schösslinge. In Petrbok, Václav – Stašková, Alice – Zbytovský, Štěpán (Hg): Otokar Fischer (1883–1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar 2020, s. [247]–260.
 • Vojtěch, Daniel: Ideas on the Move: Approaching the Changes of Modernist Periodicals in the Czech Lands After 1900 and the Early Reception oof Psychological Anthropology (Sigmund Freud, Otto Weininger). In Nekula M.: Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n. Heidelberg, Universitätsverlag Winter Heidelberg, 2019, s. 35–47. ISBN 978-3-8253-6999-6.
 • Vojtěch, Daniel: Zum Sinn des Rokoko-Gartens : Camill Hoffmann un der „Prager Kontext“ vor 1914 : Übersetzungen, Kritiken, Interpretationen. In Weinberg M., Wutsdorff I., Zbytovský Š.: Prager Moderne(n). Bielefeld, Tanscript, 2018, s. 67–84. ISBN 978-3-8376-4174-5.
 • Vojtěch, Daniel: Le temple invisible. Amis pragois de Paul Claudel et situation de „l’école moderne“ vers 1910. In Alexandre D., Galmiche X.: Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord. Paris, Classiques Garnier, 2015, s. 153–168. ISBN 978-2-8124-3071-8.
 • Vojtěch D.: Zwischen den Kontexten : Zum kritischen Schaffen Camill Hoffmanns zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Ifkovits K.: Die Wiener Wochenschrift Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Studien – Dokumente. Praha; Essen; Wien, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Klartext; Österreichisches Theatermuseum, 2013, s. 104–115. ISBN 978-80-86495-99-6.
 • Vojtěch, Daniel: Kritický modernismus – bohemistická perspektiva. In Kubíček T., Wiendl J.: Moderna / Moderny. Olomouc, Univerzita Palackého, 2013, s. 13–22. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Vojtěch D.: „Frühling in Prag“ oder Konflikte – Parallelen – Interaktionen : Anmerkungen zum deutsch-tschechischen Kontext zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Becher P., Knechtel A.: Praha – Prag 1900–1945 : Literaturstadt zweier Sprachen. Passau, Verlag Karl Stutz, 2010, s. 183–196. ISBN 978-3-88849-150-4.

Knižně vydané práce (edice, antologie, uspořádané kolektivní monografie, sborníky, bibliografie apod.)

 • Málek, Petr – Holý, Jiří – Nichtburgerová, Hana – Činátl, Kamil – Vaněk, Václav – Merhaut, Luboš – Vojtěch, Daniel – Holeček, Lukáš – Just, Vladimír – Szczepanik, Petr – Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan – Špirit, Michael – Česálková, Lucie: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Havelka M. – Vojvodík, Josef – Málek, Petr – Vojtěch, Daniel – Vaněk, Václav – Merhaut, Luboš – Heczková, Libuše – Svatoňová, Kateřina – Mareš, Petr – Topor, Michael – Wiendl, Jan – Holeček, Lukáš – Just, Vladimír, Nová Kateřina: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch, Daniel – Málek, Petr – Merhaut, Luboš – Špirit, Michael – Opelík, Jan – Cosentino, Annalisa – Heftrich, Urs – Kosák Michal: Klubko Ariadnino : Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2014. 267 s. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Vojtěch, Daniel – Vojvodík, Josef – Hanáková, P. – Heczková, Libuše – Svatoňová, Kateřina – Španihelová Magda – Málek, Petr – Klimeš, Ivan – Vaněk, Václav – Hylmar, Radek – Dobeš, Jan – Topor, Michal – Merhaut, Luboš – Špirit, Michael: Kultura a totalita II, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Havelková, Tereza – Ljubková, Marta – Pšenička, Martin – Heczková, Libuše – Špirit, Michael – Holeček, Lukáš – Málek, Petr – Vojtěch, Daniel – Holý, Jiří – Vaněk, Václav – Hanáková, Petra – Bílek, Petr – Mareš, Petr – Dobeš, Jan: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Vojtěch, Daniel: Živé plameny. O některých slovesných událostech roku 1912. In 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha, Arbor Vitae – Obecní dům, 2012, s. 225–241. ISBN 978-80-7467-010-7.

Studie a články v odborných periodicích

 • Vojtěch, Daniel: Zářivá hlubina. K druhému vydání monografie Jiřího Opelíka Josef Čapek. In Slovo a smysl / Word & Sense, 2018, č. 15, s. 57–66. ISSN 1214-7915.
 • Vojtěch, Daniel: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace kolem roku 1910. In Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. 8, s. 47–60. ISSN 1214-7915.

Překlady, odborná (odpovědná) redakce

 • Vojtěch, Daniel: Josef Čapek: Beletrie 1. Spisy Josefa Čapka 1. Praha, Triáda, 2011, s. 313–367. ISBN 978-80-87256-56-5.
 • Vojtěch, Daniel: Josef Čapek: Beletrie 1. Spisy Josefa Čapka 1. Praha, Triáda, 2011. 370 s. ISBN 978-80-87256-56-5.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Cepník, Jakub 2021 Vztah jedince a společnosti v románech Jiřího Weila Moskva-hranice a Dřevěná lžíce
Pulcová, Tereza 2015 Filosofické aspekty v tvorbě Josefa Čapka
Semsch, Alžběta 2013 Konverze a rekonverze Emanuela Haunera v období fin de siècle
Diplomové práce
Postlová, Lucie 2023 Divadelní kritik Václav Řezáč
Prchal, Jan 2022 Nová skutečnost. Cesta člověka k lidskosti a lepšímu světu díky učitelům-čarodějům
Fučíková, Zuzana 2017 Věcnost a komika v povídkovém díle Ladislava Dvořáka
Malá, Lucie 2016 Interpretace románu Spas Ivana Matouška
Červeňáková, Eva 2013 Rané literární dílo Josefa Čapka v kontextu moderního umění
Disertační práce
Klíma, Matěj 2023 Ladislav Klíma v české kultuře
Pospíšil, Jan 2021 České drama v době moderny: obrazy vůdce
Kantoříková, Jana 2018 Program českého dekadentního hnutí a otázka intertextuality. Dílo Miloše Martena
Kolařík, Karel 2012 Věčné jinošství Jiřího Karáska ze Lvovic
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Daniel Vojtěch