Jan Wiendl

 


doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 418 (4. patro)

E-mail: jan.wiendl@ff.cuni.cz

Telefon: 221 619 253

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Literární historik a editor. Narozen v Klatovech. V letech 1983–1987 vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni. Poté byl zaměstnán jak pomocný projektant a stavební dělník v Okresním stavebním podniku v Klatovech. V roce 1993 absolvoval na FF UK obor český jazyk a literatura – historie. Zaměstnán byl nejprve v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze, od 1997 přednáší dějiny české literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jejímž je od roku 2009 docentem. V letech 1997–2001 působil jako redaktor časopisu Česká literatura, 2004 spoluzaložil na FF UK časopis pro mezioborová bohemistická studie Slovo a smysl / Word and Sense. V letech 2009–2021 ve funkci ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Spolu s řadou individuálních i kolektivních grantových projektů řešených v průběhu let v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, působil na FF UK jako vědecký koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho devátého programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (P09, 2012–2016), jako koordinátor rozvojového programu Univerzity Karlovy Progres, program Q12 – Literatura a performativita (2017–2021). V současnosti řídí Program rozvoje vědní oblasti programu Cooperatio na Univerzitě Karlově pro vědní oblast Literatura/Medievistika. Je členem oborových rad doktorských studijních programů Dějiny české literatury a teorie literatury (FF UK), Germanoslavistika (Univerzita Karlova – Università La Sapienza Roma); Teorie a dějiny novější české literatury (FF Jihočeské univerzity), Česká literatura (FF Univerzity Palackého Olomouc), Kulturní a duchovní studia (PF Univerzity Hradec Králové).

Zabývá se zejména problematikou moderní české literatury a umění 20. století. Z monografických prací vydal např. knihy Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny dvacátého století (2007), Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století (2014) či Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence (s J. Vojvodíkem, 2018). S kolektivních projektů se autorsky a edičně podílel např. na publikaci Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908‒1958 (2011, angl. verze A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908‒1958, 2011), či na ediční řadě Dějiny nové moderny: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (2010), Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924‒1934 (2014), Dějiny „nové“ moderny. Česká literatura v letech 1935-1947 (2017), Chór a disonance. Česká literatura v letech 1947-1963 (2022). Podílel se na koncepci a redigoval též čtyřsvazkovou ediční řadu Kultura a totalita I. – IV. (2013–2016). Z pramenných edic publikoval např. svazky Jan Zahradníček: Verše. Leopoldovský sešit poezie (2017) či Karel Teige: Deníky 1912‒1925 (2022). Kompletní CV a bibliografie https://uclk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/jan-wiendl/.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1993: ukončení magisterského studia český jazyk a literatura – historie (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • 1999: ukončení postgraduální studium oboru Dějiny české literatury na Katedře české literatury a literární vědy FF UK (školitel PhDr. Vladimír Binar). Ph.D. a PhDr. 1999 na základě obhajoby disertační práce Kapitoly z předválečné poezie Jana Zahradníčka. Poetika a kontext.

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2008: jmenován docentem Univerzity Karlovy v Praze pro obor dějiny české literatury na základě obhajoby habilitační práce Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století.

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2009 − 2021: ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 2006 – 2017: vědecký pracovník Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2000 – 2009: zástupce ředitele Ústavu české literatury a literární vědy
 • 1997 – 2008: odborný asistent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 1997 – 2002: redaktor časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR)

Granty, výzkumné záměry

 • 2022 ‒ dosud: koordinátor Programu rozvoje vědní oblasti programu Cooperatio na Univerzitě Karlově pro vědní oblast Literatura/Medievistika.
 • 2017 – dosud: člen výzkumného týmu projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světa (KREAS) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 • 2017 – dosud: koordinátor rozvojového programu Univerzity Karlovy Progres, program Q12 – Literatura a performativita
 • 2015 – 2017: spoluřešitel standardního projektu GA ČR 15-04068S Básnické dílo Jana Zahradníčka (s Josefem Vojvodíkem)
 • 2013 – 2016: řešitel grantového úkolu GA ČR 13.37296S Soubor díla F. X. Šaldy
 • 2012 – dosud: řešitel podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09.
 • 2012 – dosud: koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho devátého programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (P09)
 • 2012 – 2014: člen realizačního týmu projektu Výzkum modelů reprezentací v literárních diskursech (CZ.1.07/2.3.00/20.0125 OPVK) při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 2006 – 2011: člen realizačního týmu samostatného Centra výzkumu české umělecké avantgardy (LC06053) při ÚČLLV FFUK
 • 2006 – 2011: člen realizačního týmu výzkumného záměru MSM 6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech
 • 2005 – 2011: člen realizačního týmu grantového úkolu GAČR 405/05/H562 Nadnárodní dimenze české národní literatury
 • 2001 – 2002: řešitel grantového úkolu GAČR 405/02/0268 50. let časopisu Česká literatura

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2021 ‒ dosud: člen hodnotícího panelu P406 – Lingvistika a literární věda GA ČR.
 • 2019 – dosud: člen oborové rad doktorského studijního programu Studi germanici e slavi, Università La Sapienza (Roma)
 • 2018 – dosud: člen grantové komise Magistrátu hl. města Prahy
 • 2018 ‒ dosud: člen vědecké rady Filozofické fakulty UK
 • 2015 – dosud: řídí ediční řadu vydavatelství FF UK Mnemosyne
 • 2015 – dosud: místopředseda správní rady Nadačního fondu České knižnice
 • 2015 – dosud: člen redakční rady Literárního archivu, sborníku Památníku národního písemnictví
 • 2015 – dosud: člen vědecké rady časopisu Tekstualia (Warszawa)
 • 2014 – dosud: člen komise pro vědu a ediční komise Filozofické fakulty UK
 • 2014 – dosud: člen Akademického senátu FF UK
 • 2014 – 2018: člen koncepčního grémia děkanky FF UK
 • 2013 – dosud: člen Oborové rady doktorského studia, studijního programu Česká literatura Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
 • 2013 – dosud: člen vědecké redakce ediční řady Lezioni e letture (Universtità di Udine)
 • 2011 – dosud: člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2011 – dosud: člen Oborové rady doktorského studia, studijního oboru Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2010 − dosud: spoluzakladatel a místopředseda správní rady Institutu pro studium literatury
 • 2010 – 2014: člen Rady Památníku Národního písemnictví v Praze
 • 2010 – 2012: člen komise pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2009 – dosud: člen správní rady Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy
 • 2008 – dosud: člen oborové rady doktorského studia, studijního oboru Dějiny české literatury a teorie literatury v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 2008 – 2013: editor edice Cesty avantgardy (nakladatelství Host; spolu s Petrem A Bílkem,  Libuší Heczkovou, Josefem Vojvodíkem)
 • 2007 – 2009: člen etické komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2007 – 2010: člen Rady Ústavu české literatury Akademie věd, v.v.i.
 • 2006 – dosud: člen redakční rady Sborníku Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie
 • 2006 – 2008: člen poroty pro udílení Státní ceny za literaturu
 • 2005 – 2011: člen Rady programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR pro obor literatury
 • 2005 – 2008: člen Literární komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR
 • 2004 – dosud: spoluzaložil (s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem) a rediguje časopis Slovo a smysl/Word and Sense (Časopis pro mezioborová bohemistická studia)
 • 2004 – dosud: řídí ediční literárněvědnou řadu Opera literarum bohemicarum magistrorumque při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 2003 – 2004: člen redakčního kruhu časopisu Dějiny a současnost
 • 2002 – 2004: místopředseda Akademického senátu FFUK
 • 2002 – 2006: člen Akademického senátu Filozofické fakulty UK
 • 2000 – 2006: místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR
 • 2000 – 2004: člen správní rady Nadačního fondu Františka Langera
 • 1998 – 2010: člen Poradního sboru pro archiválie Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově
 • 1997 – 2002: člen redakce časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR)
 • 1997 – 2009: předseda Společnosti F. X. Šaldy

Akademická ocenění a stipendia

 • Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK za rok 2018 za ediční řadu Kultura a totalita I. ‒ IV. UK FF, Praha 2013-2016 (hlavní editor a spoluautor).
 • Cena poroty za encyklopedii historickou (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (editor a spoluautor).
 • Cena Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin v oblasti humanitních a společenských věd za rok 2017 za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (editor a spoluautor).
 • Ocenění v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK za monografii za rok 2016 Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století. UK FF, Praha 2014.
 • Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 a A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. UK FF, Praha 2011 (spolueditor a spoluautor).
 • Kniha roku nakladatelství Academia za Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010 (editor a spoluautor).
 • Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010 (editor a spoluautor).

Publikační činnost

 

Knižně vydané práce (recenzované autorské monografie a studie)

 • Wiendl J.; Vojvodík J.: Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence. Institut pro studium literatury, Praha 2018. 388 s.; ISBN 978-80-87899-79-3.
 • Wiendl, Jan: Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, 305 s.; ISBN 978-80-7308-505-6.
 • Wiendl, Jan: Sulla via per l’arte di Jan Čep. Forum, Udine 2013, 45 s. Trad. Paolo Baiocchi; ISBN -88-8420-786-9.
 • Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny dvacátého století. Dauphin, Praha 2007, 311 s.; ISBN 978-80-7272-111-9.
 • Wiendl, Jan: Il momento e ľeternità. Appunti sul tema di arte e religione nelľopera di František X. Šalda. Forum, Udine 2006, ed. Lezioni e letture, sv. 12, 40 s. Trad. Andrea Venturini; ISBN 88–8420–372–4.
 • Wiendl, Jan: Cercatori di bellezza e ordine. La Letteratura ceca di orientamento cristiano nella prima metà del XX secolo. Forum, Udine 2003, ed. Lezioni e letture, sv. 3, 44 s.. Trad. Andrea Venturini; ISBN 88–8420–142–X.

Autorské kapitoly v recenzovaných knižně vydaných kolektivních monografiích

 • Wiendl, Jan; Vojvodík, Josef: “Priests in prisons”: Religious Experience in Extreme Circumstances – the Theopoetics of Jan Zahradníček’s (1951–1960) Poems Written behind Bars. In: The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the context of Postsecular Thought, edited by Danuta Sosnowska, Ewelina Drzewiecka, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, pp. 198‒243, transl. David Short; ISBN 978-83-235-3717-5.
 • Wiendl, Jan; Vojvodík, Josef; Zbytovský, Štepán: Tradice i modernost. In: Hájková, Dagmar; Horák, Pavel (eds.): Republika československá: 1918‒1939. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, s. 482‒518; ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Wiendl, Jan: Metamorfózy básnického obrazu. Poezie, vize, skepse a angažovanost. In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny „nové“ moderny. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935‒1947. Praha, Academia, 2017, s. 323384; ISBN 978-80-200-2736-8.
 • Wiendl, Jan: Kilka refleksji na temat wiersza Jana Zahradníčka „Žalm roku dvaačtyřicátého“ jako typu czeskiej poezji wojennej. In: Wojna – rétorika walki (ed. Joanna Goszczyńska). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 77–96, překl. Olga Słowik; ISBN 978-83-64111-18-1; výchozí text pro adaptovaný překlad: Wiendl, Jan: „Co říkal bych, co říkal bych, co všichni víte?“ Glosy k básnické skladbě Jana Zahradníčka Žalm roku dvaačtyřicátého jako integrálnímu typu české válečné poezie. In: Klimeš, Ivan; Wiendl, Jan /eds./: Kultura a totalita II. Válka. FF UK, Praha 2014, s. 336‒349. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Wiendl, Jan: Syntézy v poločase rozpadu. Generačně založené kritické a básnické koncepty let 1924‒1934. In: Papoušek, Vladimír a kol: Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924‒1934. Academia, Praha 2014, s. 322‒386; ISBN 978-80-200-2296-7.
 • Wiendl, Jan: Podoby a proměny národního a internacionálního horizontu v diskusi teoretiků a kritiků české literatury a umění přelomu 20. a 30. let 20. století. In: Klimeš, Ivan; Wiendl, Jan /eds./: Kultura a totalita. Národ. FF UK, Praha 2013, s. 354‒362. ISBN 978-80-7308-488-2); překlad studie in: Wiendl, Jan: „International“ and „National“ Horizon in Generational Re-prezentations of Members of Avant-garde Art During 1920s. In: Skalický, David; Bauer, Michal; Brdek, Zdeněk; Papoušek, Vladimír: Jazyky reprezentace 2. Nakladatelství Akropolis, Praha 2014, s. 136‒145, přel. Petra Johansson; ISBN 978-80-7470-073-6.
 • Wiendl, Jan: Hledání „pravé“ moderny. Tvar, řád a tradice jako výzvy české literatuře a umění v meziválečném období. In: Kubíček, Tomáš, Wiendl, Jan /eds./: Moderna/moderny. Univerzita Palackého, Olomouc 2013, s. 170−201. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Wiendl, Jan: Řád nového života a tvorby (In: Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan /eds./: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908‒1958. FF UK – Togga, Praha 2011, s. 285‒304; ISBN 978–80–7308–332–8, 978–80–87258–56–9); překlad kapitoly in: Wiendl, Jan: The new order of life and art. In: Bílek, P. A.; Vojvodík, J,; Wiendl, J. /eds./: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908‒1958. FF UK – Togga, Prague 2011, s P. A. Bílkem a J. Vojvodíkem, s. 291 – 310. Trans. David Short; ISBN 978–80–7308–374–8, 978-80-87258- 77-4.
 • Wiendl, Jan: O jednej z form czeskiej poezji więziennej lat pięćdziesątych. Profil poetyki więźnia nr 25060 – Jana Zahradníčka. (In: Goszczyńska, Joana; Królak, Joanna; Kulmiński, Robert: Doświadczenie i dziedzictwo totalitarizmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Uniwersytet Warszawski, Institut slawistyki zachodniej i południowej, Warszawa 2011, s. 182–196. Przeł. Aneta Wysztygiel. ISBN 978-83-7151-013-7; výchozí text pro adaptovaný překlad: Wiendl, Jan: „Nesluší slunce cele mé“. Poznámky k vězeňské poezii Jana Zahradníčka. In: Nováková, Luisa ed.: Literatura určená k likvidaci. Obec spisovatelů, Brno 2004, s. 145–156; ISBN 80–239–3298–5.
 • Wiendl, Jan: 1912. Rok sporů, úniků, vizí a katastrof. In: Papoušek V. a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010, s. 191–211; ISBN 978–80–200–1792–5.
 • Wiendl, Jan: 1911. Rok úzkosti, rozpaků i kázně. In: Papoušek V. a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010, s. 175–190; ISBN 978–80–200–1792–5.
 • Wiendl, Jan: Ráje a utopie F. X. Šaldy (In: Kubíček, T.; Merhaut, L.; Wiendl, J. (eds.): „Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 1867–1937‒2007. Host, Brno 2007, s. 35–54; ISBN 978–807294–258–9); adaptovaná a rozšířená verze studie in: Wiendl, Jan: Demokratická revoluce v permanenci. Poznámky na okraj pojmů demokracie a revoluce v meziválečných úvahách F. X. Šaldy. In: Klimeš, Ivan; Wiendl, Jan (eds.): Kultura a totalita III. Revoluce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2015, s. 240–262. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Wiendl, Jan: Souznění a rozluky – poznámky k tématu umění a náboženství v raném díle F. X. Šaldy. In sb. Czytanie modernizmu. Eds. Maria Olszewska, Grzegorz Bąbiak. Wydział polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 381–396; ISBN 83–89663–05–8.
 • Wiendl, Jan: Obraz Němce v české poezii v letech 1945–1946 (In: Transfer. Vertreibung/Aussiedlung – Vyhnání/Odsun im Kontext der tschechischen Literatur/ v kontextu české literatury. Eds. Gertraude Zand, Jiří Holý. Host, Brno 2004, s. 58–75; ISBN 80–7294–127–5)
 • Wiendl, Jan: „V blízkosti jsi za smrtí…“ Nad básněmi Violy Fischerové. In: Janáček, Pavel ed.: Česká a slovenská literatura dnes, Ústav pro českou literaturu AV ČR – Slezská univerzita, Praha – Opava 1997, s. 135–141, ISBN 80–85778–19–X.

Knižně vydané práce (edice, antologie, uspořádané kolektivní monografie, sborníky, bibliografie apod.)

 • Wiendl, Jan; Nodl, Martin (eds.): Slovo a smysl 17, 2020, č. 35, zvláštní číslo: Ve stavu ochromení a útlumu. Sondy do období tzv. normalizace humanitních věd v Československu 1969–1989. 195 s.; ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan; Vojvodík Josef (eds.): Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930‒1960 (Institut pro studium literatury: Praha, 2018. 578 s.; p. ISBN 978-80-87899-80-9)
 • Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš (eds.): Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918‒1938. Moravská zemská knihovna, Brno 2018, 284 s.; 978-80-7051-267-8.
 • Wiendl, Jan; Vaněk, Václav (eds.): Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Praha 2018, 146 s.; ISBN 978-80-7308-887-3; ISSN 2336-6680).
 • Wiendl, Jan; Wiendlová, Zdena (eds.): Ve znamení „jadis“. Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937-1950. Pistorius&Olšanská, Praha 2018, 204 s.; ISBN 978-80-7579-029-3.
 • Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš (eds.): „Vykoupeni z mlh a chaosu…“ Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury (Moravská zemská knihovna, Brno 2017, 349 s.; ISBN 978-80-7051-227-2.
 • Wiendl, Jan; Špirit, Michael; Merhaut Luboš: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, 684 s.; ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Wiendl, Jan (ed.): Jan Zahradníček: Verše. Leopoldovský sešit poezie. Brno, Moravská zemská knihovna 2017, 159 s.; ISBN 978-7051-223-4.
 • Wiendl, Jan; Bílek, Petr A.; Procházka Martin (eds.): Vektory kulturního vývoje: Identity, utopie, hrdinové (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Praha 2016, 273 s.; ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Wiendl, Jan; Klimeš, Ivan (eds.): Kultura a totalita 4. Každodennost. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016, 442 s.; ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Wiendl, Jan; Klimeš, Ivan (eds.): Kultura a totalita 3. Revoluce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2015, 515 s.; ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Wiendl, Jan (ed.): Čtení o Karlu Teigovi. Vize, realizace, divergence 1919–1938. Edice Antologie. Institut pro studium literatury, Praha 2015, 210 s.; ISBN 978-80-87899-27-4.
 • Wiendl, Jan; Klimeš, Ivan (eds.): Kultura a totalita 2. Válka. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, 496 s.; ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Wiendl, Jan (ed.): Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924‒1934. Academia, Praha 2014, 622 s.; ISBN 978-80-200-2296-7.
 • Wiendl, Jan; Klimeš, Ivan (eds.): Kultura a totalita. Národ. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2013, 474 s.; ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš (eds.): Moderna/moderny. Univerzita Palackého, Olomouc 2013, 402 s., s Tomášem Kubíčkem; ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Wiendl, Jan (ed.): Tělo, smysly, emoce v literatuře. FF UK, Praha 2012, 180 s.; ISBN 978-80-7308-443-1.
 • Wiendl, Jan; Bílek, Petr A.; Vojvodík, Josef (ed.): A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908‒1958. FF UK – Togga, Prague 2011, trans. David Short; 511 s.; ISBN 978–80–7308–374–8.
 • Wiendl, Jan; Vojvodík, Josef (eds.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908‒1958. FF UK – Togga, Praha 2011, 477 s.; ISBN 978–80–7308–332–8, 978–80–87258–56–9.
 • Wiendl, Jan; Brabec, Jiří (eds.): Papoušek V. a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010, 627 s.; ISBN 978–80–200–1792–5.
 • Wiendl, Jan (ed.): Obraz člověka v literatuře. FF UK, Praha 2010, 135 s.; ISBN 978–80–7308–324–3).
 • Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš; Merhaut, Luboš (eds.): „Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 1867–1937‒2007. Host, Brno 2007, 400 s.; ISBN 978–807294–258–9.
 • Wiendl, Jan (ed.): Literatura a kánon. FF UK, Praha 2007, 75 s.; ISBN 978–80–7308–193–5.
 • Wiendl, Jan (ed.): Hledání literárních dějin v diskusi. Paseka, Praha 2006, 144 s., ISBN 80–7185–775–0.
 • Wiendl, Jan (ed.): O četbě básní. Tři přednášky Jana Zahradníčka. Jako Zápisník o Šaldovi č. 14 vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k 22. 12. 2005.
 • Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš (eds.): Víra a výraz. Sborník z konference „… Bývalo u mne zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Host, Brno 2005, 480 s.; ISBN 80–7294–163–1.
 • Wiendl, Jan; Špirit, Michael (eds.): Těm, kdož neumějí čísti… Zápisník o Šaldovi č. 12, vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k 22. 12. 2003, 85 s.
 • Wiendl, Jan; Komárek, Jan (eds.): Není dálky…Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930–1949. Paseka – Katedra české lit. FF UK, Praha 2003, 128 s.; ISBN 80-7185-591-X.
 • Wiendl, Jan (ed.): Normy normalizace. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Slezská univerzita: Praha – Opava 1996, 136 s.; ISBN 80–85778–17–3.
 • Wiendl, Jan: Česká nezávislá literatura v ohlasech. Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990. Primus, Praha 1994, 285 s.; s Františkem Knoppem a Jiřím Mikou; ISBN 80–85625–38–5.

Studie a články v zahraničních a domácích recenzovaných časopisech

 • Wiendl, Jan; Cosentino, Annalisa: The Poet in a State of Emergency: Ivan M. Jirous. Slovo a smysl 18, 2021, č. 38. Special Issue. The Humanities in Central and Eastern Europe in the XXth Century: Academics, Translators and Other Literati Facing Wars, Revolutions, Regimes, s. 95‒110; ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan: Slovo, hlas, médium. K esteticko-ideové povaze rozhlasových esejů Jana Čepa v době studené války. Slovo a smysl 17, 2020, č. 34, s. 80‒91; ISSN 1214-7915
 • Wiendl, Jan: In search of a shared expression: Karel Čapek’s travel writing and imaginative geography of Europe. Slavonica (Glasgow) 25, 2020, i. 1, pp. 86-88; ISSN 1361-7427
 • Wiendl, Jan: Deníky Karla Teigeho v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Slovo a smysl 16, 2019, č. 32, s. 231‒309; ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan: Psát okem na zeď cely… Črta k vězeňské lyrice Václava Renče. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 132‒146; ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan; Vojvodík, Josef: „Tělo…, jaký to terč pro šípy nejstrašlivějších muk“. Zahradníčkova báseň „Ó Šebestiáne“ jako průsečík jeho antropoetiky a teopoetiky. Česká literatura 66, 2018, č. 6, s. 813‒840; ISSN 0009-0468.
 • Wiendl Jan; Vojvodík, Josef: „Qui la finestra nonfinestra / li la porta nonporta“. Le metamorfosi di spazio e temponella poesie del carcere di Jan Zahradníček. Romania orientale, 2017, no. 25, p. 234‒259, přel. Gaia Seminara, ISSN 1121-4015; výchozí text pro adaptovaný překlad: Wiendl, Jan; Vojvodík, Josef: „Výkyv každodenní / z propasti do propasti“. Téma každodennosti a jeho transformace ve vězeňské lyrice Jana Zahradníčka. In: Klimeš, Ivan; Wiendl, Jan: Kultura a totalita IV. Každodennost. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016, s. 250–276; ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Wiendl Jan; Vojvodík, Josef: Dwa akordy apokalipsy. La Saletta (La Salette) i Znamení moci (Znak mocy) Jana Zahradníčka. Tekstualia (Warszawa), 2017, no. 51, s. 267‒295; ISSN 1734-6029.
 • Wiendl, Jan: Paul Claudel a hledání pravé moderny v meziválečné české literatuře. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. 13, s. 133‒138; ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan; Vojvodík, Josef: „Krev k hrdlu stoupá, s mým se mísí slovem“: lidské mimo lidskost a poetika nesnesitelného. K válečné poezii Jana Zahradníčka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. 13, s. 30‒61; ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan: “Between my Brow and the Stars…” Linkages Between the Categories of Subject, Space and Time in Jan Zahradníček’s Verse of Second Half of the 1930s. Central Europe 14, n. 1, pp. 49-57, May 2016, transl. David Short; ISSN 1479-0963; též in: Wiendl, Jan: O użiciu symboliki poetyckiej w czeskiej pozji międtywojennej. „Spragnione lato“ („Žíznivé léto“) i „Pozdrowienie słońcu“ („Pozdravení slunci“) Jana Zahradníčka (Bohemistyka /Poznań/ 12, 2012, č. 2, s. 107−118, tłum. Aneta Wysztygiel; ISSN 1642-9893; výchozí text pro adaptované překlady: Wiendl, Jan: Krajina, člověk, víra. Ideologický aspekt v Zahradníčkově poezii 2. poloviny třicátých let. Česká literatura 48, 2000, č. 5, s. 476–483, ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: „Of the Time, Yet Timeless“: a Sketch on the Subject of Art and Religion in the Work of. F. X. Šalda. Russian Literature /Amsterdam/ 77, 2015, N. 1, pp. 135‒150, transl. David Short; ISSN 0304-3479; výchozí texty pro adaptovaný překlad: Wiendl, Jan: F. X. Šalda a „básníci transcendentna.“ K otázce diskontinuity v pozdním Šaldově kritickém díle. In: Kubíček, Tomáš; Wiendl, Jan (eds.): Víra a výraz. Sborník z konference „Bývalo u mne zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Host, Brno 2005, s. 223–235; ISBN 80–7294–163–1; Wiendl, Jan: Pokušení Šaldovo. Svět literatury 17, 2007, č. 36, s. 61‒83; ISSN 0862–8440.
 • Wiendl, Jan: Karel Hynek Mácha v zrcadle české meziválečné poezie 20. století. Ricerche slavistiche /Roma/57, 2013, č. 11, s. 185‒205; ISSN 0391-4127.
 • Wiendl, Jan: Literární „druhá republika“ /J. Med: Literární život ve stínu Mnichova, 1938–1939/. Česká literatura 59, 2011, č. 4, s. 604‒613; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: F. X. Šalda Bohumíra Lifky. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 55, 2010, č. 1‒2; ISSN 0036–5351.
 • Wiendl, Jan: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka. Svět literatury 20, 2010, č. 41, s. 254–257; ISSN 0862–8440.
 • Wiendl, Jan: Mezi archivem a posluchačem /J. Med: Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře/. Česká literatura 55, 2007, č. 2, s. 262‒266; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Barbaři a apoštolové. Črty k otázce tendenčnosti a neporozumění v české literatuře počátku 20. let 20. století. Slovo a smysl/Word and Sense 1, 2004, č. 2, s. 154–175; ISSN 1214–7915.
 • Wiendl, Jan: Báseň a strategie. „Expresionismus“ a česká avantgarda 20. let. Slovo a smysl/Word and Sense 1, 2004, č. 1, s. 140–151; ISSN 1214–7915.
 • Wiendl, Jan: Smrt v poezii mladých básníků konce století. In: Cosentino, Annalisa et. al. (eds.): Cinque letterature oggi. Ed. Annalisa Cosentino et al. Forum, Udine 2002, s. 347–358, ISBN 88–8420–084–9; rozšířená verze studie in: Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 288–304, ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Milý příteli a druhu… /Quadriolog. B. Havránek, Z. Havránková, R. Jakobson, S. Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930–1978; ed. M. Havránková/. Česká literatura 49, 2001, č. 4, s. 414–418, ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Katolická moderna – velkorysý portrét z přelomu století /Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život 1896–1907; eds. R. Musil a A. Filip/. Česká literatura 49 2001, č. 3, s. 297–305, ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Poznámky ke kompozici Kostohryzovy básnické skladby Prameny ústí. Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 562–564, ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Kontury básnického světa Zahradníčkových Jeřábů. Česká literatura 47, 1999, č. 2, s. 193–216, ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka. Česká literatura 45, 1997, č. 3, s. 258–276, ISSN 0009–0468.

Redakční texty v recenzovaném periodiku Slovo a smysl/Word and Sense (ISSN 1214–7915)

 • Wiendl J.: Miroslav Červenka: Deset let poté… Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. 13, s. 167‒168. ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan: Úvodník. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. 13, s. 7‒10. ISSN 1214-7915.
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… O. Krále a V. Svatoně (Slovo a smysl/Word and Sense 11, 2014, č. 21, s. 319‒327, koncipováno společně s L. Heczkovou, nepodepsáno).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 11, 2014, č. 21, s. 9‒12).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… (Slovo a smysl/Word and Sense 10, 2013, č. 19, s. 115–116; ISSN 1214–7915; koncipováno společně s J. Vojvodíkem, podepsáno -red-).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 10, 2013, č. 19, s. 7–10; ISSN 1214–7915).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 7, 2010, č. 14, s. 11–14, ISSN 1214–7915; s P. A. Bílkem a Lubošem Merhautem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… (Slovo a smysl/Word and Sense 7, 2010, č. 13, s. 129, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 6, 2009, č. 11‒12, s. 13–16, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl č. 1–10 (Slovo a smysl/Word and Sense 5, 2008, č. 9–10, s. 395–417, ISSN 1214–7915).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 5, 2008, č. 9‒10, s. 13–23, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… (Slovo a smysl/Word and Sense 4, 2007, č. 7, s. 231–232; ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 4, 2007, č. 7, s. 13–20; ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… (Slovo a smysl/Word and Sense 3, 2006, č. 6, s. 219–220; ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 3, 2006, č. 6, s. 15–20, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… starší literatura? (Slovo a smysl/Word and Sense 3, 2006, č. 5, s. 219–220, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovu a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 3, 2006, č. 5, s. 15–20; ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… ještě avantgarda? (Slovo a smysl/Word and Sense 2, 2005, č. 4, s. 243–244, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 2, 2005, č. 4, s. 15–22, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… strukturalismus? (Slovo a smysl/Word and Sense 2, 2005, č. 3, s. 229–230, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 2, 2005, č. 3, s. 15–17, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… literární historie? (Slovo a smysl/Word and Sense 1, 2004, č. 2, s. 201, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovu a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 1, 2004, č. 2, s. 15–18, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem).
 • Wiendl, Jan: Otázka pro… smysl? (Slovo a smysl/Word and Sense 1, 2004, č. 1, s. 183, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem; pod. –red–).
 • Wiendl, Jan: Úvodník/Editorial (Slovo a smysl/Word and Sense 1, 2004, č. 1, s. 15–17, ISSN 1214–7915; s Libuší Heczkovu a Josefem Vojvodíkem).

Redakční texty v recenzovaném periodiku Česká literatura (ISSN 0009–0468)

 • Wiendl, Jan: Hledání expresionistických poetik. Česká literatura 52, 2004, č. 3, s. 441–443; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Představujeme: revue Pěší zóna. Česká literatura 50, 2002, č. 4, s. 434–436; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Kolokvium o české meziválečné umělecké avantgardě. Česká literatura 50, 2002, č. 1, s. 105–107; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Pětkrát o současné literatuře. Česká literatura 50, 2002, č. 1, s. 104–105; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Užitečné setkání /27. roč. česko-polské meziuniverzitní konference/. Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 110–11; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Znovuzrozený sborník /Jan Mukařovský and the Prague School/. Česká literatura 48, 2000, č. 2, s. 211–214; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Studentský sborník k jubileu M. Červenky. Česká literatura 46, 1998, č. 2, s. 211–213; ISSN 0009–0468.
 • Wiendl, Jan: Polemos 1997 /úvodní text k prezentaci příspěvků z šaldovské konference v Liberci konané 21. – 22. 10. 1997. Česká literatura 46, 1998, č. 3, s. 227–228; ISSN 0009–0468.

Studie, články a recenze v odborných (nerecenzovaných) časopisech a sbornících

 • Wiendl, Jan: Až na dně života… Črta k repertoáru básnického skicáře Josefa Čapka. Soouvislosti 30, 2020, č. 1, s. 4‒9; ISSN 0862-6928.
 • Wiendl, Jan: Oldřich Král (13 September 1930–21 June 2018). Annals of the Náprstek museum 39, 2018, n. 2, pp. 3-4; ISSN 0231-844 X.
 • Wiendl, Jan: Podněty Karla Teigeho. Fraktál (Bratislava), 1, 2018, č. 1, s. 85-89; ISSN 2585-8912.
 • Wiendl Jan: F. X. Šalda a idea češství v období Zápisníku. In „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. 25-32. ISBN 978-80-7394-672-2.
 • Wiendl, Jan: Leopoldovský sešit vězeňské poezie Jana Zahradníčka z konce 50. let – zpráva o nálezu. In: Lukáš Kopecký (ed.): Spisovatelé za mřížemi. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeń 2017, s. 17‒27; ISBN 978-80-86944-64-7.
 • Wiendl Jan: V závěru stati. Litikon (Nitra), 2017, č. • no. 2, s. • p. 21-22. ISSN 2453-8507
 • Wiendl, Jan: Jan Zahradníček. Universum. Revue České křesťanské akademie XXV, 2015, č. 3, s. 35–37; ISSN 0862-8238.
 • Wiendl, Jan: Chvála elitářství. Několik poznámek ke skončenému semestru v humanitních vědách. A2 6, 2010, č. 13, s. 10; ISSN 1803–6635.
 • Wiendl, Jan: „Ale sny se slétají jako ptáci k rozsévajícímu…“ Šalda a Březina – sen o Řádu. Host 23, 2007, č. 4, s. 43–47; ISSN 1211–9938.
 • Wiendl, Jan: F. X. Šalda. Duha. Informace o knihách a knihovnách z Moravy 21, 2007, č. 3, s. 10–12.
 • Wiendl, Jan: Doma? Host do školy 1, 2006, č. 1, s. 20–21; ISSN 1211–9938.
 • Wiendl, Jan: Ad glosa Nové kousky starého psa. A2 1, 2005, č. 2, s. 2; s L. Heczkovou.
 • Wiendl, Jan: Komentář a ediční poznámka. In: O četbě básní. Tři přednášky Jana Zahradníčka. Jako Zápisník o Šaldovi č. 14 vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k 22. 12. 2005, s. 38–43.
 • Wiendl, Jan: Mužové iluzí a činů, příspěvek k dějinám demokratického odboje na Klatovsku. In: Fischer, Marcel (ed.): Sborník prací z historie a dějin umění 2/ 2003 „Klatovy“; Galerie Klatovy/ Klenová – Historická společnost Klatovy, Klatovy – Klenová 2003, s.157–174; ISBN 80–85628–78–3); též in: Wiendl, František (ed.): Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. 5. sv. edice Klatovy v prostoru a čase. Město Klatovy, Klatovy 2015, s. 180–195, ISBN 978-80-906037-0-7.
 • Wiendl, Jan: Svět Rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. st.; ed. P. Janáček a M. Jareš. Dějiny a současnost 15, 2003, č. 5, s. 64, ISSN 0418–5129.
 • Wiendl, Jan: Korespondence – Rudolf Pannwitz, Otokar Fischer, Pavel Eisner; ed. Marie-Odile Thirouin-Déverchère. Dějiny a současnost 15, 2003, č. 4, ISSN 0418–5129.
 • Wiendl, Jan: Cena F. X. Šaldy obnovena! Literární noviny 2002, č. 13, příl. Nové knihy, s. IV.
 • Wiendl, Jan: Umřít musí každej… Poznámky na okraj poezie a prózy Miloše Doležala. Kritická příloha Revolver Revue 2000, č. 18, s. 70–75, ISSN 1211–118X.
 • Wiendl, Jan: Muž bez souvislostí /Ale mne tato doba bolí… Karel Schulz básník, prozaik a novinář, LA PNP č. 31/1999/. Literární noviny 2000, č. 32, s. 9, ISSN 210–0021.
 • Wiendl, Jan: Angelo Maria Ripellino /medailon, s Milenou Honzíkovou/. In: Vladimír Binar (ed.): A. M. Ripellino: Tři studie z české literatury, Zápisník o Šaldovi č. 11, vyd. Společnost F. X: Šaldy v r. 1999.
 • Wiendl, Jan: O Společnosti FXŠ. Tvar 1999, č. 6, s. 2, pod. –wie–; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Navzdory tmám /J. Palivec: Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel, ed. J. Rambousek/. Tvar 1997, č. 4, s. 21; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Zlý pes, který nekouše /F. Listopad: Zlý pes bez zahrady/ (Nové knihy 1996, č. 42, s. 3, 6. 11.)
 • Wiendl, Jan: „A svět je nedohledná poušť…“ /P. Král: Soukromý život“. Nové knihy 1996, č. 18, s. 1, 9. 5.
 • Wiendl, Jan: Dvě sbírky poezie z Torstu /V. Jirousová: Co je tu, co tu není; V. Kremlička: Cizrna/. Nové knihy 1996, č. 11, s. 3, 20. 3.
 • Wiendl, Jan: Fantomy snů a slov /L. Kundera: Sny též/. Nové knihy 1995, č. 48, s. 3, 20. 12.
 • Wiendl, Jan: Podél podivických mezí /M. Doležal: Podivice/. Tvar 1995, č. 21, s. 22; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Podél literatury, tentokrát gratulace /k 75. nar. Z. Rotrekla/. Tvar 1995, č. 16, s. 2.
 • Wiendl, Jan: Zápisník, Dílo a vrtkavé století /F. X. Šalda: fotorep. Šaldova Zápisníku I.–IX. / Tvar 1995, č. 13. s. 20; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Jan Zahradníček – Dílo III. /dtto/. Nové knihy 1995, č. 44, s. 1, 22. 11.
 • Wiendl, Jan: Výkřiky do nicoty /J. Hauková: Světlo v září/. Nové knihy 1995, č. 42, s. 1, 8. 11.
 • Wiendl, Jan: „Splín a ideál“ /Pět na jednoho/. Nové knihy 1995, č. 32, s. 2, 30. 8.
 • Wiendl, Jan: Rozpačitý soud /F. Křelina: Soud nad Bábelem/. Nové knihy 1995, č. 22, s. 1, 7. 6.
 • Wiendl, Jan: Dovolená a jiné divy /D. P. Munk: Dovolená a jiné prózy/. Nové knihy 1995, č. 20, s. 3, 24. 5.
 • Wiendl, Jan: „Ach jako smrt je silné milování“… /J. Veselský: Dívenky jdou Brnem/. Nové knihy 1995, č. 12, s. 3, 29. 3.
 • Wiendl, Jan: Zúžený prostor Václava Černého /V. Černý: V zúženém prostoru/. Tvar 1995, č. 6, s. 17; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Píseň o poezii a člověku. Nad kritickou metodou Bedřicha Fučíka. Tvar 1995, č. 2, s. 10; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Nad básněmi Aloise Volkmana /A. Volkman: Stáčení podzimu/. Tvar 1994, č. 21, s. 17–18; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Intelektuál a čas /Z. Kalandra: Intelektuál a revoluce; ed. J. Brabec/. Tvar 1994, č. 13, s. 20–21, ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Cesta truvérů /V. Černý: Paměti I./ Tvar 1994, č. 10, s. 20; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Zápisky emigrantovy /L. Martínek: Persona non grata/. Nové knihy 1994, č. 13, s. 3.
 • Wiendl, Jan: Píseň a poezie /Jasná páka – Hudba Praha; Psí vojáci/. Nové knihy 1994, č. 10, s. 3.
 • Wiendl, Jan: Byla jsem na světě /O. Scheinpflugová: dtto/. Nové knihy 1994, č. 9, s. 3.
 • Wiendl, Jan: Svět šimpanzí poezie /M. Rynt: Ani jeden šimpanz/. Nové knihy 1994, č. 4, s. 3.
 • Wiendl, Jan: Sestra života a smrti /J. Čep: Sestra úzkost/. Tvar 1994, č. 4, s. 20–21; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Proměny neproměny poezie Ludvíka Kundery /L. Kundera: Spád věcí a jiné básně/. Tvar 1994, č. 3, s. 21.
 • Wiendl, Jan:Boření mýtů… /M. Marková-Kotyková: Mýtus Milena/. Tvar 1993, č. 51–52, s. 20–21; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Číslo do nebe /I. Kraus: dtto/. Nové knihy 1993, č. 48, s. 2.
 • Wiendl, Jan: Vzdálená přítomnost Františka Listopada /F. Listopad: Daleko blízko/. Tvar 1993, č. 49–50, s. 20–21; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Nejenom poslouchat… /V. Koubek: Povídky/. Nové knihy 1993, č. 45, s. 2.
 • Wiendl, Jan: Ladění Milana Cilera /M. Ciler: Uvařené slzy/. Nové knihy 1993, č. 43, s. 3.
 • Wiendl, Jan: O původu mravního poznání /F. Brentano: dtto/. Nové knihy 1993, č. 43, s. 2.
 • Wiendl, Jan: Byla Lukrécie krvežíznivá? /C. Saint Laurent: Lukrécie z Borgiů/. Nové knihy 1993, č. 40, s. 3, 27. 10.
 • Wiendl, Jan: Osamělé květy poezie Jaroslava Durycha /J. Durych: Osamělé květy/. Tvar 1993, č. 35–36, s. 20; ISSN 0862–657 X.
 • Wiendl, Jan: Drama vášně a smrti /S. Zweig: Marie Stuartovna/. Nové knihy 1993, č. 28, s. 3, 21. 7.
 • Wiendl, Jan: Deník slečny Celestiny /O. Mirbeau: Deník komorné/. Nové knihy 1993, č. 23, s. 2, 16. 6.
 • Wiendl, Jan: Svoboda a naděje /Ch. Péguy: Eseje/. Nové knihy 1993, č. 23, s. 1, 16. 6.
 • Wiendl, Jan: Meyrink neznámý /G. Meyrink: Neviditelná Praha/. Nové knihy 1993, č. 22, s. 3, 9. 6.
 • Wiendl, Jan: Život jako řeka /B. Clavel: Zlato země/. Nové knihy 1993, č. 20, s. 2, 26. 5., pod. JW.
 • Wiendl, Jan: Afrika lvů a skutečnosti /G. Adamson: Můj život s Joy/. Nové knihy 1993, č. 14, s. 2, 14. 4.
 • Wiendl, Jan: Minikronika lidstva /G. Casselli: Život po staletích/. Nové knihy 1993, č. 11, s. 2, 24. 3.
 • Wiendl, Jan: J. H. Knittel: Via mala. Nové knihy 1993, č. 11, s. 2, 24. 3, pod. JW.
 • Wiendl, Jan: Prázdniny pod paní Horou /E. Kriesová: Terezka a Majda na horách/. Nové knihy 1993, č. 6, s. 6, 17. 2.
 • Wiendl, Jan: Lidé z malého domu (L. Ingallsová-Wilderová: Uprostřed lesů a mezi indiány/. Nové knihy 1993, č. 5, s. 6, 10. 2.
 • Wiendl, Jan: J. H. Burns: Galerie. Nové knihy 1993, č. 5, s. 2, 10. 2., pod. JW.
 • Wiendl, Jan: Dívčí román, jako když vyšije /H. Halířová: Simona/. Nové knihy 1992, č. 47, s. 8, 16. 12.

Práce v encyklopediích, slovnících a dalších odborných příručkách

 • Wiendl, Jan: František Svejkovský. In: Štrbáňová, Soňa; Kostlán, Antonín (eds.): Sto českých vědců v exilu. Academia, Praha 2011, s. 498–500, ISBN 978–80–200–1915–8.
 • Wiendl, Jan: Jiří Wolker. Merhaut, Luboš a kol. /eds./: Lexikon české literatury 4, sv. II. Academia, Praha 2008, s. 1637‒1648; s Jitkou Pelikánovou; ISBN 978–80–200–1671–3.
 • Wiendl, Jan: Bednář, Kamil; Binar, Vladimír; Blažíček, Přemysl; Borkovec, Petr; Čep, Jan; Durych, Jaroslav; Dvořák, Miloš; Hauková, Jiřina; Chudožilov, Petr; Jirousová, Věra; Justl, Vladimír; Kameník, Jan; Koenigsmark, Alex; Kolmačka, Pavel; Körner, Vladimír; Kremlička, Vít; Milota, Karel; Nápravník, Milan; Pecka, Dominik; Pištora, Jiří; Prokůpek, Václav; Richterová Sylvie; Scheinpflugová, Olga; Stöhr, Martin; Strož, Daniel; Svejkovský, František; Svozil, Bohumil; Topol, Jáchym; Vladislav, Jan; Vokolek, Vladimír; Zahradníček, Jan. Žáček, Jan. (hesla, in Slovník českých spisovatelů. Eds. V. Menclová a V. Vaněk. Libri, Praha 2000, ISBN 80–7277–007–1 /2. vyd. 2005, ISBN 80–7277–179–5/; 2. vydání Libri, Praha 2005, ISBN 80–7277–179–5.
 • Wiendl, Jan: Česká křesťansky orientovaná literatura (přehledová studie s vybranými autorskými hesly, in Nicole Lemaîtrová, Marie-Thérèse Quinsonová, Véronique Sotová: Slovník křesťanské kultury. Garamond, Praha 2002, s. 429–445; ISBN 80–86379–41–8)
 • Wiendl, Jan: Překlad a doplnění hesel z oblasti literární teorie (in Universum – všeobecná encyklopedie I.–X. /s použitím podkladů něm. orig. Das Bertelsmann Lexikon/ Odeon – Euromedia Group, k. s., Praha 2000–2001, ISBN 80–207–1060–4.
 • Wiendl, Jan: Binar, Vladimír; Borkovec, Petr; Kaloč, Zdeněk; Koenigsmark, Alex; Körner, Vladimír; Milota, Karel; Murrer, Ewald; Nápravník, Milan; Pecka, Dominik; Polan, Bohumil; Rambousek, Ota; Richterová, Sylvie; Scheinpflugová, Olga; Strož, Daniel; Svejkovský, František; Štech, Václav Vilém; Topol, Jáchym; Vladislav, Jan; Žáček, Jan (hesla, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945 I –II., Ústav pro českou literaturu – Brána, Praha 1995–1998, ISBN 80–85946–16–5).

Překlady, odborná (odpovědná) redakce

Překlady

 • Wiendl, Jan: Překlady německých básnických a esejistických textů, in Otto M. Urban: Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo. Arbor vitae, Praha 2002, ISBN 80–86300–20–X.
 • Wiendl, Jan: Pavel Gan – Dobrodružství asijského světového revolucionáře Jaroslava Haška cestou od Bajkalu do Mongolska na podzim 1920 /z něm./ In: Daniel Vojtěch (ed.): Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z II. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky, ÚČL AV ČR, Praha 2201, s. 497–518, ISBN 80–85778–31–9; 80–85778–30–0.
 • Wiendl, Jan: Birgit Krehl – Jaroslav Durych o rytmu české prózy /z něm./ In. Daniel Vojtěch (ed.): Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z II. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky,ÚČL AV ČR, Praha 2201, s. 481–493, ISBN 80–85778–31–9; ISBN 80–85778‒30‒0.
 • Wiendl, Jan: Překlady německých básnických a esejistických textů, in Arthur Breisky: V království chimér. Korespondence a rukopisy z let 1902–1910 (edičně připravil Luboš Merhaut, Thyrsus, Praha 1997, ISBN 80–901774–7–6).

Odborná (odpovědná) redakce

 • Wiendl, Jan: „Všechny cesty vedou k životu.“ F. X. Šalda a hudba. (Ed. připravil a úvodní studii napsal Rudolf Pečman; Jako Zápisník o Šaldovi č. 13 vydala Společnost F. X. Šaldy, Praha 2004, 76 s.)
 • Wiendl, Jan: Česká literatura 1953–2002. Článková bibliografie (edičně připravila Věra Vladyková, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2003, 527 s., ISBN 80–85778–37–8), s Marií Havránkovou.
 • Wiendl, Jan: Otázka „F. X. Š“ 1945–1948 (jako Zápisník o Šaldovi č. 10 edičně připravil a bibliografii sestavil Michael Špirit; Vydala Společnost F. X. Šaldy, Praha 2002, 97 s.)

Disertační práce

 • Wiendl, Jan: Kapitoly z předválečné poezie Jana Zahradníčka (FF UK, Katedra české literatury a literární vědy, Praha 1999, 186 s.) 

Články, eseje a recenze v denním tisku a ostatní publikace

 • Wiendl, Jan: Jednostopá poezie. In: Buddeus, Ondřej: Je to jízda. O svobodě na kole – ve městě i krajině. Paseka, Praha 2021, s.  144‒159.
 • Wiendl, Jan: Skica jubilantu půlstoletému… In: Franková, Jana (ed.): To se nikdy nebude opakovat [Sborník k 50. narozeninám Miloše Doležala]. Nezávislý podmelechovský spolek, Praha 2020, s. 185‒187.
 • Wiendl, Jan: Čin, slovo i výzva: zachovat jednotu díla /Vladimír Binar: Čin a slovo/. Lidové noviny 18. prosince 2010, s. 29; ISSN 0862–5921.
 • Wiendl, Jan: Krajiny, iluze, sny. Pars 2003, č. 2, s. 32–33, MK ČR E 13777.
 • Wiendl, Jan: Revolver Revue mezi Karlínem a Papeete /rec. Revolver Revue č. 41/. Babylon 2000, č. 5, Literární a výtvarná příloha č. 1/2000, s. II.
 • Wiendl, Jan: Na okraj kroniky. Protikomunistický odboj na Klatovsku. In: Kronika šumavských hvozdů, Papyrus, Vimperk 1998, s. 115–117.
 • Wiendl, Jan: Stankovičův staronový příběh J. Floriana /A. Stankovič: Okradli chudého/. Lidové noviny 1998, č. 143, s. 20, 20. 6.
 • Wiendl, Jan: Experimentující laureát Milota. Týden 1997, č. 39, s. 79, 22. 9.
 • Wiendl, Jan: Esejista Lubomír Martínek /L. Martínek: Nomad´s Land/. Svobodné slovo 3. 8. 1994.
 • Wiendl, Jan: Netopýří otazníky /E. Kriseová: Klíční kůstka netopýra/. Svobodné slovo 1994, č. 145. 21. 6., s. 7.
 • Wiendl, Jan: Válka proti Zlýmu /J. Topol: Sestra/. Svobodné slovo 1994, č. 129, s. 9.

Poskytnuté rozhovory, audio, video

Rozhovory s jinými

 • Wiendl, Jan: Pět odpovědí Vladimíra Binara. „Udělat ze svého života operu…“ Tvar 1995, č. 20, s. 3, 30. 11.

Scénáře k výstavám, literárním večerům, realizace výstav apod.

 • Slovo a smysl a jeho lidé… FF UK, Praha 1. 5. 2017 – 31. 12. 2018.
 • Miroslav Červenka (5. 11. 1932 – 19. 11. 2005): Deset let poté… FF UK, Praha 23. 11. 2015 – 20. 2. 2016.
 • Básník Jan Zahradníček (1905–1960) „…bývalo u mne zotvíráno…“ Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, 13. 11. 2005 – 18. 12. 2005; scénář Tomáš Kubíček a Jan Wiendl; reinstalace in: Památník národního písemnictví Praha – Strahov, 16. 2. 2006 – 2. 4. 2006.
 • F. X. Šalda v proudu času 1867–1937–1997. Památník národního písemnictví Praha –Strahov, 2. 10. 1997 – 30. 11. 1997; scénář: Daniel Vojtěch a Jan Wiendl; spolupráce na scénáři J. Brabec a O. M. Urban; výtvarné řešení: Václav Sokol a Emil Zavadil.
 • Alchymie slova. Pásmo z veršů francouzských básníků s komentářem F. X. Šaldy. Praha, Viola 13. 6. 1994; s Vladimírem Binarem; repríza Praha, FF UK, 13. 12. 2006.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Janečková, Karolína 2023 „A v té chvíli já se zděsil…“ Téma ohrožení člověka v básnických skladbách na přelomu 40. a 50. let 20. století
Krátký, Aleš 2023 Poezie Josefa Hory druhé poloviny 20. a 30. let
Martanová, Petra 2023 Prozaická tvorba Milady Součkové (s důrazem na analýzu díla Amor a Psyché)
Rodová, Anna 2021 Cestopisy Karla Čapka
Černá, Anežka 2020 Idyla a didaktika v cyklu Školák Kája Mařík
Fedičová, Natálie 2020 Krajina v díle Jana Zahradníčka a Jana Čepa 30. let
Stehlíková, Blanka 2020 Dětská perspektiva v poezii básníků rané české avantgardy
Knappová, Alžběta 2018 Obraz města v rané tvorbě Jiřího Koláře
Ondrák, Vít 2018 Teorie a praxe v Teigeho manifestech a v tvorbě vybraných básníků ze sdružení Devětsil
Karlovcová, Michaela 2017 Aspekt postav v povídkovém díle Čapka-Choda
Nováková, Anna 2017 Recepce umělecké tvorby Ladislava Klímy
Čepec, Richard 2016 Popkulturní vzorce v poetismu
Geldnerová, Petra 2016 Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla Muži v ofsajdu
Panchártková, Iva 2016 Bernard Horst – souvislosti života a díla
Snopková, Marie 2016 Typy radosti v básnickém díle Ivana Slavíka
Hájek, Matěj 2015 Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa
Merthová, Kristýna 2015 Básník František Daniel Merth
Barylová, Hana 2014 Psí víno Anny Blažíčkové
Čeplová, Miroslava 2014 Stanislav Zedníček: nešťastný hledač
Čížková, Hana 2014 Přírodní motivy prvních pěti sbírek Jana Zahradníčka
Kašparová, Jana 2014 Sociálně orientovaná próza Karla Nového ve 20. a 30. letech 20. století
Marešová, Babeta 2014 Motivy ve vybraných poetistických prózách Karla Schulze, Vladislava Vančury a Karla Konráda
Frýbová, Milena 2013 Polemiky o Wolkrův odkaz
Havlátová, Bára 2013 Život a raná tvorba Josefa Macha
Baštová, Kristýna 2012 Ticho a mlčení v básních Františka Halase a Vladimíra Holana
Melichar, Dominik 2011 Gellner – básník současnosti
Hlaváčková, Eva 2010 Sondy do poezie přelomu 10. a 20. let 20. století
Diplomové práce
Merthová, Kristýna 2018 Tematika Sportovních povídek Vítězslava Kocourka
Smějsíková, Magdaléna 2018 Prozaická tvorba Anny Blažíčkové
Havlátová, Bára 2017 Pozdější a zahraniční tvorba Josefa Macha
Sudzinová, Tereza 2017 Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond
Bailey, Vendula 2016 Křídla v okovech. Politické procesy 50. let a vězeňská, poezie Václava Renče a Jana Zahradníčka
Hübnerová, Radka 2016 Niterná krajina: symbol v rané poezii Václava Renče optikou bremondovské poesie pure
Hošnová, Kateřina 2015 Publicistika Josefa Čapka
Manová, Vilma 2013 Sondy do české poezie 90. let 20. století
Bílková, Petra 2012 Konec karnevalu – poetismus na přelomu 20. a 30. let
Brkičová, Nea 2012 Motiv ženy v díle Jakuba Demla
Fauknerová, Jana 2012 Jan Zahradníček a jeho tvorba v období 40. a 50. let 20. století
Hanus, Ondřej 2012 Český, sonet v první polovině 20. století
Havelka, Jan 2012 Zbyněk Havlíček – reflexe díla a osobnosti
Jumrová, Pavla 2012 Postavy v krátkých prózách Jaroslava Durycha
Mashehová, Lajla 2012 Josef Knap – spisovatel a redaktor
Vandasová, Anna 2012 Zahradníčkův Akord
Beníšková, Edita 2011 „Podivnými zbraněmi bojující polemik.“ Literární publicistika a esejistika Aloyse Skoumala.
Esserová, Jitka 2010 Řád. Revue pro kulturu a život (1932–1944)
Hromek, Jakub 2008 Literárněkritická a překladatelská, činnost Alberta Vyskočila
Schafferová, Dagmar 2008 Esejistika Jana Čepa
Frausová, Jitka 2006 Ivan Slavík – esejista a publicista
Hradová, Jana 2006 Klement Bochořák: osobnost a dílo
Komárek, Jan 2006 Kritická recepce Šlejharova díla
Malínek, Vojtěch 2006 Zdeněk Kalista jako literární kritik
Šindelka, Jan 2006 Český ruralizmus: literatura a ideologie
Disertační práce
Šimková, Hana 2019 Poetika Vladimíra Holana ve sbírkách z 30. let. Od neosymbolismu k tvůrčí občanské angažovanosti
Holeček, Lukáš 2015 Tradice a venkov v české meziválečné literatuře
Kořínková, Lucie 2015 František Gellner. Text – obraz – kontext
Malínek, Vojtěch 2014 Kapitán generace? Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919–1924
Flaišman, Jiří 2010 L.P. 1920 (Nástup nejmladší básnické generace na počátku 20. let 20. století)
Šidák, Pavel 2008 Literatura architextového pnutí. Poetika posvátného
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jan Wiendl