Josef Hrdlička


doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Korespondenční adresa:
Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Sídlo:
Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, 110 00
místnost č. 18

E-mail: josef.hrdlicka@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 523

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Josef Hrdlička vystudoval český jazyk a literaturu a filosofii na FF UK, kde pokračoval v doktorském studiu. Přepracovanou disertaci vydal po názvem Obrazy světa v české literatuře. Studie o způsobech celku: Komenský, Mácha, Šlejhar, Weiner (Malvern, 2008). Živil se jako překladatel, pracoval v Národní knihovně ČR a od roku 2010 vyučuje komparatistiku na FF UK. Odborně se zabývá mimo jiné teorií poezie, komparatistikou a ekokritikou. V roce 2017 vydal soubor studií o poezii a poetice Poezie a kosmos (Malvern) a v roce 2020 monografii Poezie v exilu. Čeští básníci za studené války a západní básnická tradice (Karolinum, česká a anglická verze). Dlouhodobě spolupracuje se studenty a doktorandy Ústavu české literatury a komparatistiky na rozhlasových pořadech a kolektivních publikacích převážně věnovaných poezii (Básně a místa, 2015, spolueditor s Klárou Soukupovou a Michalem Špínou; Hrdinové v básních, 2017, spolued. s Matoušem Jaluškou; Věci v básních, 2020, spolued. s Martinem Pšeničkou, anglická verze 2022 a Marianou Machovou; Na hranicích podobnosti: česká poezie po roce 1945 v komparativní perspektivě, 2002, spolued. s Eliškou Härtelovou). Je redaktorem časopisu Svět literatury a spolueditorem edice Studia poetica věnované teoretickým textům o poezii. Spolu se Sylvou Fischerovou pořádá každoroční čtení básníků na FF UK. Vydal tři básnické sbírky a jeden soubor esejů spojených s básněmi, příležitostně vede semináře zaměřené na tvůrčí psaní.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • Ph.D. – FF UK Praha, 2005
 • Mgr. – český jazyk a literatura, filosofie, FF UK Praha, 1998

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • doc. – FF UK, 2019

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 2010 FF UK Praha

Granty, výzkumné záměry

 • 2021–2022 grantový projekt GAUK 297821 Česká poválečná poezie v zahraniční perspektivě (vedoucí)
 • 2018–2019 grantový projekt GAUK 682218 Básně o věcech (vedoucí)
 • 2016–2018 – grantový projekt GAČR 16-00522S Poesie v exilu
 • 2016–2018 – rozvojový projekt UK Úvod do lyriky
 • 2015–2016 – účast na grantovém projektu GAUK 127215 Hlasy míst v české a světové poezii
 • 2008–2011 – spolupráce na grantovém projektu GAČR 405/08/0379 Fenomenologie v literatuře, výtvarném umění a psychologii řešeného na FF UK (řešitel prof. Josef Vojvodík)
 • 2007–2008 – spolupráce na grantovém projektu GAČR 405/06/0671 Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy (40.–60. let 20. století) řešeného na ÚČL AV ČR (řešitel dr. Marie Langerová)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • od 2019 vedoucí redaktor časopisu Svět literatury
 • editor edice Studia poetica věnované teorii poezie v nakladatelství Karolinum
 • člen International Comparative Literature Association
 • International Network for the Study of Lyric (INSL) člen Consultants Council
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Teorie a dějiny novější české literatury na FF Jihočeské univerzity
 • hlavní organizátor mezinárodní konference Básně o věcech (FF UK Praha, 30. 1.– 2. 2. 2019)
 • hlavní organizátor mezinárodní konference Básně a místa (FF UK Praha, 27.–29. 1. 2016)
 • dlouhodobá spolupráce s ČRo Vltava na kolektivních pořadech o poezii (poesie.ff.cuni.cz)
 • garantování kurzů tvůrčího psaní na FF UK


Publikační činnost

 

Monografie

 • Poezie v exilu. Čeští básníci za studené války a západní básnická tradice, Praha: Karolinum 2020.
 • Poetry in exile: Czech Poets During the Cold War and the Western Poetic Tradition. Praha: Karolinum 2020. (anglická verze výše uvedené knihy)
 • Poezie a kosmos. Studie o poezii a poetice. (Poetry and Cosmos. Studies on Poetry and Poetics) Malvern, Praha 2017.
 • Obrazy světa v české literatuře. Studie o způsobech celku. Komenský, Mácha, Šlejhar, Weiner. (Images of the World in Czech Literature: Studies on the Modes of the Whole) Malvern, Praha 2008.

Kolektivní monografie

 • Hrdlička, Josef, Machová, Mariana, eds.  Things in poems . Prague: Charles University, Karolinum Press, 2022 (opravená anglická verze knihy Věci v básních).
 • Hrdlička, Josef, Pšenička, Martin, Snelling, Alena, eds. Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020.
 • Hrdlička, Josef, Jaluška, Matouš, Pšenička, Martin, eds. Hrdinové v básních: eseje o poezii. (Heroes in Poems: Essays on Poetry) Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017.
 • Jaluška, Matouš, ed. Eseje o poezii a době Karla IV. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
 • Hrdlička, Josef, Soukupová, Klára, Špína, Michal, eds. Básně a místa: eseje o poezii. (Poems and Places. Essays on Poetry) Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015.
 • Langerová, Marie, Vojvodík, Josef, Tippnerová, Anja, Hrdlička, Josef. Symboly obludností: mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.-60. let. Praha: Malvern, 2009.

Kapitoly v knihách

 • Slova na scéně: k otázce fikce v lyrice. In David Skalický, Jan Wiendl, eds. Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022, s. 41–50.
 • Doslov k českému vydání. In Culler, Jonathan. Teorie lyriky, přel. Martin Pokorný, Praha: Karolinum, 2020, s. 431–438.
 • Emigracja i nomadyzm w czeskiej kulturze XX wieku. In Kiklewicz, Aleksander, Dudziak, Arkadiusz, eds. Nomadyzm i nomadologia: rozważania i analizy. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2018, s. 113–126.
 • Autobiografie Květoslava Minaříka v kontextu popkultury. In Bílek, Petr A., Šebek, Josef, eds. Česká populární kultura: transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. 98–122.
 • O spojování míst v básních. In Soukupová, Klára, Špína Michal, eds. Hlasy míst: prostor, místo a geografie ve světové poezii. Praha, Vydavatelství FF UK, 2016, s. 205–219.
 • Vyhnanci v budoucí vlasti. Utopická místa romantické a postromantické poezie. In Bílek, Petr A., Procházka, Martin, Wiendl, Jan, eds. Vektory kulturního vývoje: Identity, utopie, hrdinové. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 109–122.
 • „Hrdina“ po katastrofě. In Bílek, Petr A., Procházka, Martin, Wiendl, Jan, eds. Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, FF UK, 2016, s. 137–150.
 • „Být na dvou místech.“ K básnickým obrazům Konstantina Biebla. In: Wiendl, Jan, ed. Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK, 2011, s. 47–57.
 • Zlidštit vědu o člověku“: k metapsychologii a antropokosmologii Eugèna Minkowského (s Josefem Vojvodíkem). In Eugène Minkowski: Vstříc kosmologii: Filozofické fragmenty. Praha, Malvern, 2011, s. 221–261.
 • Kosmos a obraz. Ke dvěma Bachelardovým Poetikám. In Gaston Bachelard: Poetika snění. Praha, Malvern, 2010, s. 201–225.
 • Slovo úvodem (s Jiřím Starým). In: Starý, J.; Hrdlička, J., eds. Spánek a sny. Herrmann & synové, Praha 2008, s. 7–28.

Články v odborných časopisech a sbornících

 • Ekokritika a fáze uvědomění v české literatuře, Svět literatury, 2022, 32, 66, s. 95–110.
 • Město a hranice semiózy v Hrabalových Svatbách v domě. Slovenská literatúra 68, 2021, No. 3, p. 348–356.
 • Hranice ostrova. In Prášek, Petr Roreitnerová, Alena, eds. Myšlení hranice / hranice myšlení. Praha: Karolinum, 2021, s. 274–281. 
 • Exile and Shelter in the Work of Egon Hostovský, Vilém Flusser and Ivan Blatný. Central Europe 18, 1, s. 1-15, 2020, DOI: 10.1080/14790963.2020.1758448.
 • Jazyky v poezii exilu. Svět literatury 29 (60), 2019, s. 55-63.
 • Cullerova Teorie a problémy lyriky. Česká literatura: časopis pro literární vědu, 2018, 66, 3, s. 423–437.
 • À l’ombre du souvenir. Exil, littérature et exclusion du souvenir. Revue de littérature comparée, 2018, 92, 1, s. 3–17.
 • O místech v básních, Svět literatury, 2017, 27, 55, s. 147–149.
 • Rimbaudova idyla v zelené, Svět literatury 2017, 27, 55, s. 159–163.
 • Jan Čep a Milada Součková. Dvě polohy nostalgie. Bohemica Olomucensia 2015, 7, 2, s. 51–61.
 • Dvě komparativní skici o identitě básníka. Slovo a smysl (Word and Sense) 2014, 11, 21, s. 255–261.
 • Cruelty and melancholy. The stones of Roger Caillois. In Vydra, Anton, ed. The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, s. 185–203.
 • „Četl a v nitru se měnil“. Poznámky k „duchovnímu braku“. Slovo a smysl/Word & Sense, 2013, 10, 20, s. 181–189
 • K lyrické paměti po druhé světové válce: Paul Celan a Jiří Kolář. Svět literatury, 2012, 22, 45, s. 109–126.
 • Paměť a exil v Sešitech Josefíny Rykrové. Slovo a smysl/Word & Sense, 2012, 9, 17, s. 61–81.
 • Zrcadlo a reflexe. Šíma, Weiner, Biebl. Svět literatury 2010, 20, 42, s. 5–27.
 • Vrhnout se do obrazu ve tvaru ženy (studie o Zbyňku Havlíčkovi). Souvislosti, 2010, 21, 3, s. 194–201.
 • Prolegomena poezie Zbyňka Havlíčka a otázka druhé avantgardy. Česká literatura, 2008, 56, 5, s. 690‒694.
 • Komenského Labyrint a člověk v labyrintu. Souvislosti, 2006, 17, 2, s. 19–40.
 • Druhý čas Máje. Souvislosti, 2003, 14, 4, s. 162–187.
 • K. H. Mácha a jeho duch. Souvislosti, 2003, 14, 3, s. 243–296.
 • Richard Weiner. Souvislosti, 2000, 11, 3–4, s. 121–141.
 • Osudy duše [studie o J. K. Šlejharovi s ukázkami z jeho pozůstalosti]. Souvislosti, 1998, 9, 2, s. 107–130.

Recenze

 • Dvě knihy o lyrice. Svět literatury, 2021, 31, 64, s. 163–167. (Matejov, Fedor. Lekcie (z) poézie. Bratislava: SAP — Slovak Academic Press, 2019. Kubínová, Marie. Časoprostor lyriky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020.)
 • Pokus o teorii psaní. Česká literatura, 2017, 65, 4, s. 616–620 (Komenda, Petr. Událost psaní: (slovo a tvar v poezii Františka Halase). Praha: ÚČL AV ČR, 2016).
 • Příspěvek k fenomenologii niternosti. Česká literatura, 2017, 65, 3, s. 474–478 (Chrétien, Jean-Louis. L’espace intérieur. Paris: Minuit, 2014).
 • Básník, jemuž nemůžeme rozumět. O českých překladech Paula Celana. A2 2017, č. 22, s. 18–19.
 • Dvě bachelardovské monografie. Svět literatury 2013, č. 23, s. 196-200.
 • K celanovské recepci u Radka Malého. Svět literatury 2013, č. 23, s. 193-196.
 • Básník na svobodě /Ivan Blatný: Pomocná škola Bixley/. Souvislosti, 2013, č. 24, s. 110-113.
 • Růžena Grebeníčková, čtenářka Máchy. Souvislosti, 2012, č. 23, s. 29-34.
 • Na plátně cizí paměti. /Součková, Milada: Sešity Josefíny Rykrové/. Souvislosti 21, 2010, č. 3, s. 269–271.
 • Ke Kritickému sborníku. Souvislosti 21, 2010, č. 2, s. 212–214.
 • Ve smutku vysokých cest /Hodrová, Daniela: Spatřené hlavy/. Souvislosti 19, 2008, č. 2, s. 228–230.
 • Na sklonku věku knihy /Manguel, Alberto: Dějiny čtení/. Souvislosti 18, 2007, č. 3, s. 23–28.
 • Život a smrt ve tvaru prázdna /Gilbert-Lecomte, Roger: Život, láska, smrt, prázdno a vítr/. Souvislosti 18, 2007, č. 2, s. 242–244.
 • Kontradikce Ladislava Klímy. Souvislosti 17, 2006, č. 4, s. 27–36.
 • Poezie bratra Stříbroně /Leśmian, Bolesław: Rostla višeň na královském sadě/. Souvislosti 17, 2006, č. 2, s. 267–270.
 • Poznámka k Vojvodíkovu Březinovi. Souvislosti 16, 2005, č. 4, s. 240–245.
 • O znacích, zrcadlech a kritice /Eco, Umberto: O zrcadlech a jiné eseje/. Souvislosti 14, 2003, č. 3, s. 376–381.
 • Vydávání Richarda Weinera. Souvislosti 8, 1997, č. 2, s. 220–232.

Překlady, edice

 • Král, Oldřich. Studie z komparatistiky a čínské literatury, ed. Lucie Olivová, Vydavatelství FF UK, 2020 [2021]. (bibliografie a spolupráce na edici)
 • Minkowski, Eugène. Vstříc kosmologii. Praha: Malvern, 2011. (doslov spolu s Josefem Vojvodíkem)
 • Bachelard, Gaston. Poetika snění. Praha: Malvern, 2010.
 • Bachelard, Gaston. Poetika prostoru. Josef. Praha: Malvern, 2009.
 • Vojvodík, Josef, Hrdlička, Josef, eds. Osoba a existence: z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie (1930-1968). Brno: Host, 2009 /část překladu/.
 • Caillois, Roger. Kameny a další texty. Praha: Malvern, 2008.
 • Foster, Hal et. al. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2007 /část překladu/.
 • Bergson, Henri. Dva zdroje morálky a náboženství. Praha: Vyšehrad, 2007.
 • Bataille, George. Vnitřní zkušenost. Metoda meditace. Praha: Dauphin, 2003.
 • Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Kafka. Za menšinovou literaturu. Praha: Herrmann & synové, 2001.
 • Deleuze, Gilles. Proust a znaky. Praha: Herrmann & synové, 1999.
 • Šlejhar, Josef K. Zločin /rekonstrukce a edice textu, ediční poznámka, doslov/ Praha: Herrmann & synové, 2007.

Poezie, eseje

 • Předkové kostí. Martínkovice: Opus, 2021.
 • Kočka v ohni. Zblov: Opus, 2014.
 • Uvnitř světa. Zblov: Opus, 2012.
 • Loďstvo vyplouvá z temnot. Zblov: Opus, 2010.


Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Sichingerová, Sára 2018 Obrazy USA v reportážích Ludvíka Aškenazyho a Miroslava Holuba
Diplomové práce
Sixta, Tomáš 2023 Modlitba jako literární žánr a jeho realizace v současné české poezii
Dohňanský, Tadeáš 2021 Kde cesty nevedou. Region jako motiv i prostředek narace v současné české a polské poezii
Panušková, Charlotte 2021 Reflexe environmentální krize v současné české poezii
Šplíchal, Martin 2020 Svět románů Davida Mitchella
Vaněk, Jakub 2020 Sítiny pohrom. Komparace
Dostál, Mojmír 2019 „Zavřeny slunci otvírají se slavnému mlčení hvězd“: Pokus o analysu motivu uzavřenosti, jím generovaných témat a jejich konsekvencí v literatuře a „literaturách“ přelomu století
Fauknerová, Anna 2018 Proměny a adaptace mýtu o Amorovi a Psyché v literatuře
Härtelová, Eliška Dana 2018 Předmět v poezii fin de siècle
Smékalová, Anna 2018 Karel Hynek: „Společně se naplníme, společně se vyprázdníme“
Stančáková, Alžběta 2018 (Dez)integrace. Návrat. Přešetření. Příklady literárního zpracování fenoménu cizinectví
Baštová, Kristýna 2017 Literární podoby měst: Paříž a Praha
Sechovcová, Monika 2017 Mezi literaturou a fotografií. Čtení (prázdných) míst v dílech G. Rodenbacha, W.G. Sebalda a P. Krále
Jelínek, Jiří 2014 Fiktivní jazyky v literatuře
Disertační práce
Matuszkiewicz, Iwona 2023 Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století
Jelínek, Jiří 2018 Konstruované jazyky v literatuře
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Josef Hrdlička