Josef Šebek

 

Mgr. Josef Šebek, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 412

E-mail: josef.sebek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 252

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Josef Šebek vystudoval český jazyk a literaturu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho disertační práce obhájená tamtéž vyšla v přepracované podobě pod názvem Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé (FF UK, 2019). Při studiu působil jako redaktor a překladatel odborné literatury, v letech 2016–2018 byl pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR a od roku 2017 vyučuje na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK (od roku 2019 odborný asistent). Od roku 2022 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na sociálněkritické přístupy k literatuře, zejména na kulturní materialismus, na sociologii Pierra Bourdieua a na současnou frankofonnní sociologii literatury. Společně s Richardem Müllerem připravil publikaci Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře (Academia, 2014). V návaznosti na zmíněné přístupy se začal zabývat rovněž teorií diskurzu a současnou rétorikou. Věnuje se též mediálnímu myšlení o literatuře, mj. je spoluautorem knihy Za obrysy média. Literatura a medialita (Richard Müller, Tomáš Chudý a kol., Karolinum 2020; angl. vyjde v Bloomsbury 2024). K jeho dalším odborným zájmům patří žánry psaní o sobě a queer studia. Uvedené přístupy k literatuře se snaží navzájem propojovat a využívá je při psaní o české, francouzské a dalších literaturách. Přispěl do oborových příruček a kompendií, například Za (de)konstruktivismem (Jan Matonoha a kol., Academia 2017) nebo Slovník literárněvědného strukturalismu (Ondřej Sládek a kol., Host 2018). Věnuje se rovněž překladatelské, redakční a editorské činnosti, je mj. výkonným redaktorem časopisu Slovo a smysl / Word & Sense a členem redakce časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2016 Ph.D. – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, dějiny české literatury a teorie literatury
 • 2010–2011 – School of Slavonic and East European Studies, University College London (dvousemestrální pobyt)
 • 2008 Mgr. – FF UK, český jazyk a literatura – estetika

Praxe od ukončení VŠ studia

 • Od 2018 – výkonný redaktor časopisu Slovo a smysl
 • Od 2017 – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK (od 2017 vědecký pracovník, od 2019 odborný asistent)
 • 2016–2018 – Ústav pro českou literaturu AV ČR, grant GA ČR Literární komunikace ve světle „média“, člen týmu
 • Od 2008 – redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics
 • Od 2005 – externí nakladatelský redaktor, překladatel odborné literatury

Granty a výzkumné záměry

 • 2019–2022: člen výzkumného týmu projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (FF UK)
 • 2016–2018 – GA ČR 16-11101S Literární komunikace ve světle „média“, člen týmu (ÚČL AV ČR)
 • 2011–2012 – GA UK 432011 Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace. Sborník studií, hlavní řešitel (FF UK)
 • 2007–2009 – GA ČR 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury, člen týmu (FF UK)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Člen Společnosti pro estetiku, Společnosti F. X. Šaldy a International Comparative Literature Association.


Bibliografie

 

Monografie

 • Šebek, Josef: Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2019.

Editované knihy

 • Bílek, Petr A. – Šebek, Josef (eds.): Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017.
 • Müller, Richard – Šebek, Josef (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení
  o literatuře
  . Praha, Academia 2014.

Kapitoly a studie

 • Šebek, Josef: „“Sketch for a Self-Analysis”: Self-Reflexivity in Bourdieu’s Approach to Literature.“ In: Vojtěch Kolman, Tereza Matějčková (eds.): Perspectives on the Self: Reflexivity in the Humanities. De Gruyter, Berlin – New York, 2022, s. 209–227.
 • Šebek, Josef: „The Author in the Making: Ethos, Posture, and Self-Creation.“ In: Vojtěch Kolman, Tomáš Murár (eds.): Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective. Praha, Karolinum, 2022, s. 152–172.
 • Šebek, Josef: „‚And Don’t Forget To Subscribe…‘ Reality show RuPaul’s Drag Race mezi komplexní reprezentací queer identity a komodifikací individuality.“ In David Skalický,Jan Wiendl (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 229–245.
 • Šebek, Josef: „Social Space, Physical Space, Representation of Space: Spatiality and Bourdieu’s Theory of the Literary Field.“ Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 35, 2021, č. 2, s. 7–21.
 • Šebek, Josef: „‚Práce, o kterou se pokoušíte, se vám ani v nejmenším nedaří‘. Reflexe psaní v povídkách Karla Miloty.“ Svět literatury 31, 2021, č. 63, s. 41–58.
 • Šebek, Josef: „Komunikace, roztok a medialita. K paradoxnímu charakteru Williamsova myšlení o médiu.“ In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 393–418.
 • Müller, Richard – Chudý, Tomáš – Jedličková, Alice – Šebek, Josef – Fedrová, Stanislava: Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 567–581.
 • Šebek, Josef: „Komunikace a roztok. K pojetí média u Raymonda Williamse.“ Česká literatura 67, 2019, č. 5, s. 684–710.
 • Šebek, Josef: „Mezi sociální determinací a singularitou. Autorská postura podle Jérôma Meizoze.“ Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 261–262.
 • Šebek, Josef: „Postmoderna.“ In Ondřej Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno, Host 2018, s. 540–549.
 • Šebek, Josef: „Moderna.“ In Ondřej Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno, Host 2018, s. 461–470.
 • Šebek, Josef: „Habitus.“ In Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha, Academia 2017, s. 332–337.
 • Šebek, Josef: „Kulturní kapitál.“ In Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha, Academia 2017, s. 312–318.
 • Šebek, Josef: „Literární pole.“ In Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha, Academia 2017, s. 318–332.
 • Šebek, Josef: „Výjimečný stav. Násilí a válka v prózách Ladislava Fukse.“ In Vít Schmarc (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis 2015, s. 315–323.
 • Šebek, Josef: „K Alanu Sinfieldovi.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 558–565.
 • Šebek, Josef: „K Pierru Bourdieuovi.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 208–213.
 • Müller, Richard – Šebek, Josef: „Úvodem.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 7–16.
 • Šebek, Josef: „Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha.“ Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia 42, 2014, č. 3, s. 211–221.
 • Šebek, Josef: „‚Ach! Ach! Ach! Je to opakování.‘ Repetitivnost v prozaických textech.“ In Tomáš Jirsa (ed.): Ale mým očím nutno stále házeti potravu. Josefu Vojvodíkovi k 50. narozeninám. Praha 2014, s. 63–82.
 • Šebek, Josef: „Je literatura (pouhá) instituce? Pierre Bourdieu o literárním poli.“ Psí víno, 2012, č. 61, s. 71‒74.
 • Šebek, Josef: „Literárněvědná metodologie Alexandra Sticha.“ Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 479–516.

Recenze odborné literatury

 • Šebek, Josef: Recenze knihy Roman Kanda, Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu. E*forum, Institut pro studium literatury, 25. 5. 2022.
 • Šebek, Josef: „Jan Mukařovský stodvacetiletý… vlastně už stotřicetiletý.“ Recenze sborníku Jan Mukařovský dnes. Tradice a perspektiva českého strukturalismu, in: Litikon. Časopis pre výskum literatúry IV, 2019, č. 2, s. 143–378. Česká literatura 70, 2022, č. 1, s. 101–106.
 • Šebek, Josef: „Fragmenty literárněsociologického diskurzu.“ Recenze knihy Jiří Trávníček (ed.), Za textem. Antologie polské sociologie literatury. Slovo a smysl 17, 2020, č. 33, s. 319–325.
 • Šebek, Josef: „Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost.“ Recenze knihy David Skalický, Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost. Česká literatura 66, 2018, č. 6, s. 870–876.
 • Šebek, Josef: „Roman Kanda a kol.: Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti.“ Recenze knihy. Filosofický časopis 66, 2018, č. 1, s. 147–154.
 • Šebek, Josef: „Ta, která se vyjevuje.“ Recenze knihy Alice Jedličková, Stanislava Fedrová (eds.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Svět literatury 27, 2017, č. 55, s. 194–197.
 • Šebek, Josef: „Průvodce a jeho dvojenec.“ Recenze knihy Vladimír Macura, Alice Jedličková (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. Česká literatura 62, 2014, č. 1, s. 90–99.
 • Šebek, Josef: „Mají čeští homosexuálové své dějiny?“ Recenze knihy Pavel Himl, Jan Seidl, Franz Schindler (eds.): „Miluji tvory svého pohlaví.“ Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2014, č. 3, s. 26.
 • Šebek, Josef: „Mimesis mezi kritikou a reinterpretací.“ Recenze knihy Gregory Currie, Petr Koťátko, Martin Pokorný (eds.): Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics. Svět literatury 23, 2013, č. 47, s. 213‒218.
 • Šebek, Josef: „Vladimír Papoušek – Petr A. Bílek, Cosmogonia. Alegorické reprezentace všeho.“ Recenze knihy. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2013, č. 7, s. 31.
 • Šebek, Josef: „Slovníková bilance ‚éry teorie‘.“ Recenze knihy Pavel Šidák, Richard Müller (eds.): Slovník novější literární teorie. Glosář pojmů. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2012, č. 5, s. 8.
 • Šebek, Josef: „Obrazy toho, o čem se mlčí.“ Recenze knihy Martin C. Putna (ed.): Homosexualita v dějinách české kultury. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2012, č. 5, s. 6.
 • Šebek, Josef: „Stanislava Fedrová – Alice Jedličková (eds.), Intermediální poetika příběhu.“ Recenze knihy. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2012, č. 25, s. 29.
 • Šebek, Josef: „Jan Mukařovský ‚z podzemí postmoderny‘.“ Recenze knihy Emil Volek, Znak – funkce – hodnota. Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 265–272.
 • Šebek, Josef: „Krok k objevení Julie Kristevy.“ Recenze knihy Julia Kristeva: Jazyk lásky. Hospodářské noviny, 14. 3. 2005.
 • Šebek, Josef: „Duch v plné práci.“ Recenze knihy Václav Jamek: Duch v plné práci. Lidové noviny, Orientace, 3. 6. 2004.
 • Šebek, Josef: „Fryeův dialog s literaturou.“ Recenze knihy Northrop Frye, Anatomie kritiky. Lidové noviny, Orientace, 15. 5. 2004.
 • Šebek, Josef: „Průvodce světem rodokapsu.“ Recenze knihy Pavel Janáček, Michal Jareš, Svět rodokapsu. Lidové noviny, Orientace, 7. 6. 2003.
 • Šebek, Josef: „Bílkovo hledání jazyka interpretace.“ Recenze knihy Petr A. Bílek, Hledání jazyka interpretace. Lidové noviny, Orientace, 23. 8. 2003.
 • Šebek, Josef: „Zrození fikce z ducha lyriky.“ Recenze knihy Miroslav Červenka, Fikční světy lyriky. Lidové noviny, Orientace, 22. 11. 2003.
 • Šebek, Josef: „Estetika na dlani.“ Recenze knihy Brigita Ptáčková (ed.), Karel Stibral: Estetika na dlani. Aluze 5, 2002, č. 3, s. 162–164.

Překlady odborné literatury

 • Henry Jenkins: Pytláci textů. Televizní fanoušci a partictipativní kultura. Praha, Akropolis 2019.
 • Jérôme Meizoz: „Moderní dědictví postury. Jean-Jacques Rousseau.“ Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 263–274.
 • Martin Conboy: Tisk a populární kultura. Praha, Akropolis 2018.
 • Daniel Baric: „Finis Austriae: pád dvouhlavého orla (říjen–listopad 1918). K mezinárodní konferenci konané v Paříži 8. a 9. února 2018.“ Slovo a smysl 15, 2018, č. 30, s. 49–53.
 • Nelson Goodman: „Interpretace a identita. Může dílo přežít svět?“ In Nelson Goodman, Catherine Z. Elginová: Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017, s. 74–88.
 • Fredric Jameson: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha, Rybka Publishers 2016, s Olgou Sixtovou.
 • John Guillory: „Zrod pojmu médií.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 462–519.
 • Alan Sinfield, „Estétství a dekadence.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 566–596.
 • Peter Stallybrass – Allon White, „Město. Stoka, pohled a znečišťující dotek.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 531–557, s Markem Jurčíkem.
 • Raymond Williams, „Literární teorie.“ In Richard Müller, Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014, s. 162–207.
 • David Novitz: „Způsoby tvorby umění. Vysoké a populární v umění.“ In Pavel Zahrádka (ed.): Estetika na přelomu milénia. Brno, Barrister and Principal 2011, s. 229–246.
 • Pierre Bourdieu: „Historický původ čistého estetična.“ In Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011, s. 325–341.
 • Morris Weitz: „Role teorie v estetice.“ In Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011, s. 51–64.
 • Nelson Goodman: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha, Academia 2007, s kolektivem.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Staša, Vít 2022 Mélos a opsis. Zvuková a vizuální stránka poezie Zbyňka Hejdy
Linhartová, Barbora 2022 Postava jako funkce a postava jako individuum v kontextu české fantasy literatury
Pavlíková, Karolína 2022 Literární experiment Aleny Vostré. Aspekty nového románu v díle Vlažná vlna
Hamajda, Štěpán 2021 Písně skupiny Marsyas v kontextu dobového hudebního provozu
Kabelová, Ester 2021 Vztah techniky a kouzel ve fikčních světech seriálů Miloše Macourka a Václava Vorlíčka
Schewczuková, Kamila 2021 Genderově situované vyprávění v prózách Milady Součkové
Prchal, Jan 2020 My a oni: O centričnosti v literatuře
Diplomové práce
Chaloupecká, Aneta 2023 Médium autorské knihy
Martinovská, Anna 2020 „Stávám se řečí.“ Smrt a návrat autora v perspektivě filosofie identity
Blažková, Hana 2019 Způsoby politického čtení v postsocialistickém Česku a Polsku
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Josef Šebek