Libuše Heczková

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 415 (4. patro)

E-mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 233

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

 • Literatura a kulturní historie 20. století
 • Genderová studia
 • Literární teorie 
 • Didaktika literatury

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1992: ukončení magisterského studia Učitelství český jazyk a literatura – ruský jazyk a literatura (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze). Diplomová práce: Jiří Karásek ze Lvovic a Fjodor Sologub. Dva typy dekadence. (1990-1991 stáž Tartu Ullikool Estonia/SSSR)
 • 2000: ukončení postgraduálního studia oboru Dějiny české literatury na Katedře české literatury a literární vědy FF UK (školitel Doc.Jiří Brabec,CSc.). Ph.D. na základě obhajoby disertační práce Zkušenost tří samot: K některým otázkám recepce díla Friedricha Nietzsche v české kultuře konce 19. a počátku 20. století. T. G. Masaryk, F. X. Šalda, Růžena Svobodová.

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2010: jmenována docentkou Univerzity Karlovy v Praze pro obor dějiny české literatury na základě obhajoby habilitační práce Píšící Minervy. Kapitoly z dějin české literární kritiky.

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2021: ředitelka Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 2011 − 2021: zástupkyně ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 2018 – 2019: proděkanka pro vědu FF UK
 • 2018: visiting Profesor Research Fellowship, Sapienza University, Roma    
 • 2010 – 2011: director of the Czech Studies, University of Texas, Austin
 • 2009 – 2010: odborná asistentka  Ústavu české literatury a literární vědy
 • 2008: lektorka DIEO, Universita degli Studi di Udine, Itálie 
 • 1997 – 2007: odborná asistentka Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 1996 – 1997: assistant professor, Hankuk University of Foreign Studies, Soul, Jižní Korea

Granty, výzkumné záměry

 • 2023 – 2027: ALKARO. Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945. 4. program NAKI, DH23P03OVV013, hlavní řešitel MZK (prof. Tomáš Kubíček), další spoluřešitel ÚČL AV ČR (dr. Vojtěch Malínek). Spoluřešitelka za FF UK.
 • od 2022: členka koordinačních rad Cooperatio (Literatura a Sociologie) na UK.
 • 2019 – 2021: spoluřešitelka standardního projektu GAČR 19-08667S Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století. (Hlavní řešitelka Marie Bahenská. Masarykův ústav AV. ČR)
 • 2017 – dosud: The Politics of Literary History. Changes in the uses of literary history in Russia, Estonia, Latvia, Czechoslovakia, GDR and Finland from 1970s to the present. Hlavní řešitelka Liisa Steiby, University of Turku, členka mezinárodního týmu.
 • 2017 – 2019: spoluřešitelka standardního projektu GA ČR 17-20238S Civilizovaná žena. Paradoxy Československé vizuální kultury v období první republiky (hlavní řešitelka Martina Pachmanová VŠUP, spoluřešitelka Kateřina Svatoňová)
 • 2016 – 2017: Luoghi strani/Dislocazioni e spostamenti dell’espressione e del significato nelle società illiberali nel Novecento, Sapienza Università di Roma, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, degli studi di Udine, Univerzita Karlova Praha, Institutul de Lingvistica si Istorie Literara „Sextil Puscariu“. Hlavní řešitelka Annalisa Cosentino, Sapienza Roma.
 • 2013 – 2016: spoluřešitelka grantového úkolu GA ČR č. 13-29729S Ženská práce a moderní společnost v českých zemích. (Hlavní řešitelka Dana Musilová  FF UHK)
 • 2012 – 2014: člen realizačního týmu projektu Výzkum modelů reprezentací v literárních diskursech (CZ.1.07/2.3.00/20.0125 OPVK) při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 2009 – 2011: spoluřešitelka standardního projektu GA ČR č. 409/09/1173 České feministické myšlení 19. a 20. století. (Hlavní řešitelka Dana Musilová, FF UHK)  
 • 2006 – 2011: člen realizačního týmu samostatného Centra výzkumu české umělecké avantgardy (LC06053) při ÚČLLV FFUK
 • 2006 – 2011: člen realizačního týmu výzkumného záměru MSM 6007665803: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (výzkumný záměr FF JU, 2005–2009 a 2010–2011). Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, členka řešitelského týmu.

Granty pedagogické, rozvojové, ediční apod.

 • Centralizované rozvojové projekty Podpora rozvoje učitelství na filozofických a přírodovědných fakultách 2019, Hlavní řešitel JCU (hlavní spoluřešitelka za UK)
 • Fond vzdělávací politiky MŠMT: Inovace malých strategicky významných programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy FF UK, FF MU, FF UPOL, (2018, 2019), Hlavní řešitel FF UPOL, (koordinátorka za FF UK)
 • Koordinace přípravy OPVVV Pregraduální vzdělávání II ve funkci proděkanky 2019
 • M. Ripellino and Czech Art. Charles University Prague, společně s Museum Kampa Praha, IPSL, Sapienza Universitá di Rome. (Hlavní řešitelka Annalisa Cosentino, ediční a výstavní projekt 2017-2019)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2022: členka vědecké rady FF UPOL 
 • 2022: členka dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
 • 2020 – 2021: členka hodnotícího panelu TA ČR
 • 2020 – dosud: členka redakce  Ricerche Slavistice   
 • 2019 – dosud: předsedkyně oborové rady Germanoslavistika Mezinárodní doktorský studijní program Double degree s Universitá Sapienza Roma. Členka Executive Board programu.
 • 2019 – dosud: členka oborové rady doktorského studia oboru Filmová věda na FF UK
 • 2019 – dosud: členka vědecké rady FF JU
 • 2019 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
 • 2019 – 2021:  členka kolegia děkana FF UK
 • 2019 – dosud: členka poroty ceny E. E. Kische
 • 2019 – dosud: členka hodnotícího panelu GAUK
 • 2018 – 2019: proděkanka pro vědu a výzkum FF UK
 • 2018 –2022: členka vědecké rady FF UK
 • 2018 – dosud: členka oborové rady doktorského studia oboru Dějiny novější české literatury na FF JU
 • 2016 – 2021: členka Rady pracoviště Masarykova ústavu AV ČR
 • 2016 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK
 • 2015 – 2021: členka komise pro udílení Ceny Jaroslava Seiferta při Nadaci Charty 77.
 • 2015 – dosud: členka Akademického senátu FF UK
 • 2011 – 2018: předsedkyně Nadačního fondu Společnosti F.X. Šaldy
 • 2010 – dosud: koordinátorka Centra genderových studií FF UK (společně s Evou Kalivodovou)
 • 2004 – dosud: členka (zakládající) redakce časopisu Slovo a smysl/Word and Sense

Akademická ocenění, stipendia, ceny apod.

 • 2021: Visting professorship Université Sorbonne Paris (uděleno na rok 2021 ale odloženo kvůli pandemii do roku 2022)
 • 2018: Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu (kategorie II – dílo vydané během posledních tří let) za knihu Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci (s M. Bahenskou a D. Musilovou)
 • leden 2018: Visiting Research Fellowship, Sapienza Roma, Italy.
 • 2018: Cena poroty za encyklopedii historickou (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).
 • 2017: Cena Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin v oblasti humanitních a společenských věd za rok 2017 za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).
 • Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958 (spolueditor).
 • 2010: Kniha roku nakladatelství Academia za Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).
 • Cena Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).

Seznam absolvovaných stáží

 • Výukové pobyty v rámci programu Erasmus Wien, Sorbonne, Roma, Udine.
 • CEEPUS Krakow, Wien.
 • Universität Hamburg, SRN, Institut fűr Slavistik.

Jazykové znalosti

 • česky (rodilý mluvčí), anglicky (slušně), rusky (výborně), polsky a německy (obojí pasivně), italsky (pasivně)

Záliby

 • Z Prahy do Benátek a zpět – pěšky.
 • Detektivky Rexe Stouta a poezie v jazycích, kterým nerozumím.
 • Rytí zahrady.

Publikační činnost

 

Knižně vydané práce (recenzované autorské monografie a studie)

 • Bahenská Marie, Heczková, Libuše, Musilová, Dana: Nezbytná, pomlouvaná, osvobozující. O ženské práci. České Budějovice, Veduta 2017.
 • Hanáková, Petra, Heczková Libuše, Kalivodová, Eva, Svatoňová Kateřina: Volání rodu. Praha, Akropolis, 2013. (výbor z článků věnovaných genderové teorii a historii v literatuře a filmu.)
 • Bahenská, Marie, Libuše Heczková, and Dana Musilová. Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice, Veduta, 2011.
 • Heczková, Libuše. Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009.

Autorské kapitoly v recenzovaných knižně vydaných kolektivních monografiích

 • Svatoňová, Kateřina, Heczková, Libuše: Laterna Magika during the Period of Normalization: A Case of Cultural Dislocation and Defence: Christiane Brenner – Michal Pullmann – Anja Tippner (eds.): After Utopia: Czechoslovak Normalization Between Experiment and Experience, 1968-1989. (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 41). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, s. 315–232.
 • Heczková, Libuše: Drama: Ve službách „správnosti“. Papoušek a kol.: Chór a disonance. Česká literatura 1947- 63 (The Czech Literature 1947-1963). Praha: Akropolis 2022, s. 513- 582.
 • Medailony žen první republiky In Martina Pachmanová: Civilizovaná žena, UMPRUM: Praha 2021,(Albína Dratvová, Olga Fastrová, Běla Friedlanderová, Jožka Jabůrková, Milena Jesenská, Františka Plamínková, Alice Masaryková, Růžena Schützová, Albertina Szillay, Marie Tumlířová).
 • Heczková, Libuše, Svatoňová, Kateřina: Without Tradition and Without Female Generation? The Case of Czech Artist Ester Krumbachová. In: Anna Artwińska – Agnieszka Mrozik (eds).: Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond. New York: Routledge 2021, s. 166–194.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová, Kateřina: Most k irelevanci. In: Petr Prášek – Alena Roreitnerová (ed.): Myšlení hranice / Hranice myšlení. Praha: Karolinum 2021, s. 282–294.
 • Heczková, Libuše: Tančilo se, ale jen dnes – Světový festival mládeže a studentstva, léto 1947. In: Cosentino, Annalisa et al. Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím: příběh české avantgardy = Prague was more beautiful than Rome: story of the Czech avant-garde. Překlad Peter Gaffney. Praha, Museum Kampa, 2019. 
 • Heczková, Libuše: My a svět. In: Hájková, Dagmar; Horák, Pavel (eds.): Republika československá: 1918‒1939. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, s. 552-576.
 • Heczková, Libuše: Časopisy pro ženy, ženské časopisy, časopisy o ženách. Polyperspektivní prezentace a reprezentace žen v časopisech první republiky. In: Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš (eds.): Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918‒1938. Moravská zemská knihovna, Brno 2018, s. 23-35.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová, Kateřina: Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Máchy w czasach normalizacji. In: Alina Molisak – Danuta Sosnowska – Jagoda Wierzejska (eds.): Turystyka i politika: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Warszaw: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 117–137.
 • Heczková, Libuše: Slovo – zvuk, slovo – gesto, slovo – útočiště. In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny „nové“ moderny. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935‒1947. Praha, Academia, 2017, s.385 – 456.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová, Kateřina: Sentimentální cesta. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Revoluce. Praha, FF UK 2015, s. 183–200.
 • Heczková Libuše, Svatoňová Kateřina, Španihelová Magda: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalitaVálka. Praha, FF UK 2015, s. 89–130.
 • Heczková, Libuše: Tre nocciole per Cenerentola. In: Cenerentola come testo culturale. Řím, Lithos Editrice, 2016, s. 103-112. Přepracované pro italské prostředí z Heczková, Libuše: Národní spisovatelka a její pohádka v čase normalizace. Poznámky k Pavlíčkovu scénáři k filmu Tři oříšky pro Popelku. In: Klimeš, Ivan; Wiendl, Jan /eds./: Kultura a totalita. Národ. FF UK, Praha 2013, s. 395-406.
 • Heczková Libuše, Słowik Olga: Der einende Turm zu Babel: Das Deutsche und andere Sprachen bei Libuše Moníková und Irena BrežnáIn: Migrantenliteratur im Wandel. Leipzig, Leipziger Universitätverlag 2016, s. 229-243.
 • Heczková, Libuše: (Ženské) tělo zdravé, invalidní, mizející a plodné. In: Papoušek, Vladimír a kol: Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924‒1934. Academia, Praha 2014, s. 322‒386.
 • Heczková, Libuše: Etika možností. In Jurij Lotman: Kultura a exploze. Brno, Host 2013, s. 7-12. 
 • Heczková Libuše: Die misbrauche Frauenkratf: Laura Marholm und Ellen Key in der ZeitIn. Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die Zentraleurpäische Moderne. Studie – Dokumente. Praha, Klartext, 2013, s. 66-79.. přepracováno z Heczková, Libuše:
  Zneužitá ženská síla: poznámky k textům Laury Marholmové a Ellen Keyové v časopise Die Zeit a některým souvislostem s českým prostředím. Libuše Heczková.  Střed : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. = Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries. 2, č. 1 (2010), s. 74-85.
 • Heczková, Libuše: Šestého června 1912. Urban, Otto, Wittlich, Filip, Ježek, Vlastimil (eds): 1912. 100 let od otevření Obecního domu. Arbor Vitae, Praha 2012, s. 252 – 265.
 • Heczková Libuše: Civilizovaná žena (In: Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan /eds./: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908‒1958. FF UK – Togga, Praha 2011, s. 99-104; překlad kapitoly in: Civilised Woman. In: Bílek, P. A.; Vojvodík, J,; Wiendl, J. /eds./: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908‒1958. FF UK – Togga, Prague 2011, s P. A. Bílkem a J. Vojvodíkem, Trans. David Short.
 • Heczková, Libuše, Plívová, Alžběta: Tělo. Antropologické konstanty. In: Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan /eds./: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908‒1958. FF UK – Togga, Praha 2011, s. 372-376; překlad kapitoly in: Civilised Woman. In: Bílek, P. A.; Vojvodík, J,; Wiendl, J. /eds./: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908‒1958. FF UK – Togga, Prague 2011, s P. A. Bílkem a J. Vojvodíkem, Trans. David Short.
 • Heczková, Libuše: 1905. Ornamenty revoluce. In: Papoušek V. a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010, s. 68-87.
 • Heczková. Libuše: 1909. Děti čistého živého. Lux et tenebris. In: Papoušek V. a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Academia, Praha 2010, s.145-158.
 • Heczková, Libuše: Tělo v pohybu. Národní sokolské tělo. od daltonismu k rytmice. In:Petrasová, Taťána, Machalíková, Pavla, eds. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 26.-28. února 2009. Praha, Academia, 2010, s. 157-167.
 • Heczková, Libuše: Exil jazyka a jazyk v exilu: Poznámky k němčině a Čechám v tvorbě Ingeborg Bachmann a Libuše Moníkové. In. Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha, FF UK 2009, s. 229-236.
 • Heczková, Libuše: Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939.Dějiny – teorie – kritika. 5, 2008, č. 2, s. 302-306. 
 • Heczková, Libuše: Víra kulturní. In: Kubíček, T.; Merhaut, L.; Wiendl, J. (eds.): „Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 1867–1937‒2007. Host, Brno 2007, s. 112-138.
 • Heczková, Libuše. První léta časopisu Ženské listy. Co chtěla kritička Eliška Krásnohorská. In: Čadková, Kateřina, Lenderová, Milena, Stráníková, Jana. Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století, 2006, s. 323-334.
 • Heczková, Libuše. Spása. Sumínova verze mariánského zjevení. Wiendl, Jan; Kubíček, Tomáš (eds.): Víra a výraz. Sborník z konference „… Bývalo u mne zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Host, Brno 2005, 480 s.
 • Heczková, Libuše: Pokus o Masaryka a Nietzsche (Dvě cesty modernity), Masarykův sborník XII-XIII, Praha, Ústav T. G. Masaryka 1999-2003, 2004 (vyd.), s. 64-88. 
 • Heczková, Libuše: Revolty, mateřství a sémiotika. Doslov. In: Kristeva, Julia: Jazyk lásky. Eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství. One Woman PressPraha 2004.
 • Heczková, Libuše: Zašlé časy: Anna (1850-1937) a Eliška (1846-1916) Řehákovy – učitelky a spisovatelky.In: Učitelé – autoři učebnic a dětské literatury: materiály z odborné konference, konané 22.-23. června 2004 v Přerově. Přerov, Muzeum Komenského 2005 s. 67-81.
 • Heczková, Libuše: Netvor síly? Friedrich Nietzsche a metafora ženy. In: Eva Kalivodová a Blanka Knotková-Čapková (eds.): Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy. Praha: FF UK 2003, s. 92-103.
 • Heczková, Libuše: Hledaní hlasu a těla, in Annalisa Cosentino et al: Cinque letterature oggi: atti del convegno internazionale, Udine, novembre-dicembre 2001[russa, polacca, serba, ceca, ungherese]. Udine, Forum 2002, s. 347–358, http://digital.casalini.it/10.1400/72975.

Knižně vydané práce (edice, antologie, uspořádané kolektivní monografie, sborníky, bibliografie apod.)

 • Heczková, Libuše: Čtení o Boženě Němcové. Institut pro studium literatury, Praha, 2021. 
 • Heczková, Libuše: Čtení o Elišce Krásnohorské. Institut pro studium literatury, Praha, 2019.
 • Bahenská Marie, Heczková Libuše, Musilová Dana (eds.): O ženské práci. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2014.
 • Heczková, Libuše, Pachmanová, Martina, Šámal, Petr: Jako odlesk měsíce v jezeře. Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945. Praha, Arbor Vitae 2014.
 • Bahenská, Marie, Libuše Heczková, and Dana Musilová. O ženské práci: dobové (sebe) reflexe a polemiky. Masarykův Ústav a Archiv AV ČR, v.v. i, 2014.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová, Kateřina (eds.): Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2012.
 • Bahenská, Marie, Heczková, Libuše, Musilová, Dana: Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav 2010. 
 • Dratvová, Albína: Deník 1921-1961. Scientific diary. (Čápová, Heczková, Leštinová eds.) Academia, 2008.
 • Heczková, Libuše, ed. Vztahy, jazyky, těla: texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií.(Vstupní poznámky Libuše Heczková, Věra Sokolová), Ermat pro FHS UK, 2007.
 • Hanáková, Petra, Heczková, Libuše, Kalivodová, Eva (eds.): V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 2006.
 • Milý příteli… Dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic Edvardu Klasovi (Vladimíra Jedličková), Heczková, Libuše, A. Zach and G. Zemanová eds., Praha, Thyrsus 2001.

Studie a články v zahraničních a domácích recenzovaných časopisech

 • Birgitta Bader-Zaar,Marie Bahenská, Libuše Heczková,Dana Musilová: Frauenwahlrechtsjubiläen in zwei Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie. L’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 32, 2021, n. 1, pp. 105-116.
 • Heczková, Libuše, Klára Koudelková: Jurij Lotman revisted. Česká literatura 54. 2021,no.1, s.54-77.
 • Heczková, Libuše: Dopisy Antievy. Slovo a smysl 37, 2021, s. 137-146.
 • Heczková, Libuše. „Pohyb, pohled a detail. Kritika a esejistika „garsonky “Marie Pujmanové.“ Slovo a smysl 16, č.32, 2019, s. 313-326.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: Most: zona off limits. In: Città strane. Sguardi insoliti sullo spazio urbano, numero monografico di Romània Orientale, 31, 2018, pp. 61–81.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: Esteřiny vraždy: Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti. Iluminace 30, 2018, č. 1., s. 29–44.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: Difermineto, dislocazione, stratificazione: Luoghi strain nel teatro socialista. In: A. Cosentino – A. Tarantino: Luoghi straini: Dislocazioni e spostamenti dell’espressione e del significato nelle società illiberali nel Novecento, Romània Orientale 2017, č. 30, s. 93-119
 • Heczková, Libuše. „Ke knize Paul Claudel et la Bohême. Dissonances et accord.“ Slovo a smysl 2016, s. .
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: Ostranenie Does Not Equal Ozvláštnění: An Issue of a Term Transferred and Misunderstood. Slovo a smysl (Word and Sense), 2015, č.12, s.50-58.
 • Heczková Libuše, Yu SunBee, Kim Kyujin.: Antonín Sova a básnící korejského modernismu. Česká literatura, 2014, č. 61, s. 572-591.
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: Quoting Francis Bacon, Caravaggio a Mieke Balová. Slovo a smysl 10, 2013, č. 19, s. 116–120.
 • Heczková, Libuše: Eugenika, Extase a Emanuel (Rádl). Několik poznámek k erotice a zdraví ženy ve třicátých letech 20. století. Slovo a smysl (Word and Sense), 2013, č. 10, s. 25-39. 
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: Tři ženy, tři deníky. Slovo a smysl 8, 2011, č. 15, s. 147–156
 • Heczková, Libuše, Svatoňová Kateřina: „Aktualizace“ Poetiky kompozice aneb Boris Uspenskij z několika hledisek. Svět literatury 21, 2011, č. 1. s. 114–124.
 • Heczková, Libuše: Úvodní poznámky k biosémiotice. Slovo a smysl 6, 2008, č. 11/12. 
 • Heczková, Libuše: Na cestě za rodem a národem. Česká literatura 56.4 (2008): 594-595.
 • Heczko, Oleg, Heczková, Libuše: Symfonie a melancholie. Poznámky k esejům Smutek vzdělanců a Hledání ztraceného kosmu. Slovo a smysl 6, 2008, č. 11-12. 
 • Heczková, Libuše: Divoké kachny. Řeč severu. Slovo a smysl 4, 2007, č. 7
 • Heczková, Libuše: Lumírovci k večeři.  Česká literatura 55, 2007, č. 6., s. 772-789.
 • Heczková, Libuše: Jiřina Hauková. January 27 1919 – December 2005. Slovo a smysl 4, 2007, č. 7.
 • Heczková, Libuše: Světla Mathauserová – vědecká imaginace, láska k Puškinovi a starost o druhé. Slovo a smysl 3, 2006, č. 5.
 • Heczková, Libuše, Pachmanová, Zdenka: Zdenka Košáková, Architektka a literátka. Slovo a smysl 2, 2005, č. 3.
 • Heczková, Libuše: Mimo svět a několik dalších poznámek. Slovo a smysl 1, 2004, č. 2004.
 • Heczková, Libuše, and Eva Kalivodová: Čtyry doby Boženy Němcové osobní i veřejné. Česká literatura 51, 2003, č. 1, s. 44-50.
 • Heczková, Libuše: Chtonické křivky ornamentu: Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a Růžena Svobodová. Česká literatura 49, 2001, č. 3, s. 519-530.
 • Edice specializovaných čísel časopisu Slovo a smysl:
  • Slovo a smysl 26/2016 – Zvukokrajina (spolueditorka Kateřina Svatoňová)
  • Slovo a smysl 15/2011 – Radostný gender (spolueditorky Petra Hanáková, Kateřina Svatoňová, Eva Kalivodová.

Studie, články a recenze v odborných (nerecenzovaných) časopisech a sbornících

Práce v encyklopediích, slovnících a dalších odborných příručkách

 • Heczková, Libuše: Ženská revue, Ženské listy, Ženský svět. Merhaut, Luboš a kol. /eds./: Lexikon české literatury 4, sv. II. Academia, Praha 2008, s. , s. ,s. ; ISBN 978–80–200–1671–3.
 • Heczková, Libuše: Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková. In: Francisca de HaanKrassimira DaskalovaAnna Loutfi (eds.): A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest: CEU Press 2006, s. 
 • Heczková, Libuše, Irena Kreitlová: Božena Viková-Kunětická, In: Francisca de HaanKrassimira DaskalovaAnna Loutfi (eds.): A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest: CEU Press 2006, s.

Poskytnuté rozhovory, audio, video

Rozhovory

 • Cixous, Hélène. „Nevěřím v psaní, které není druhem odporu.” Interview s Libuší Heczkovou. Revolver Revue 34, s. 75-8.
 • Hanáková Petra, Heczková, Libuše: Za vše může strach ze psaní. Rozhovor s Laurou Mulveyovou. Slovo a smysl 8, 2015, č. 15.
 • Glanc, Tomáš, Heczková, Libuše Heczková: Hranice je vždy mimořádně zajímavá, rozhovor s Jurijem Lotmanem (původní rozhovor z roku 1992), Slovo a smysl 1, 2004, č. 2.

Zahraniční účast na konferencích (výběr), stáže a zvané přednášky

 • prosinec 2016 – 2019: Eva Rossenbaum seminario (přednáškový cyklus filmové a literární teorie pro Sapienza Universita di Roma) společně s Kateřinou Svatoňovou
 • listopad 2018: Der Aufstieg der tschechischen Frau unter Masaryks Stern Kolloquiums „Staatsmann, Intellektueller, Visionär: Tomáš Garrigue Masaryk revisited“, Universität Leipzig
 • listopad 2018: společně s Kateřina Svatoňová Czech Experimental Stage Laterna Magica During the Time of Normalisation – the Case of Cultural Dislocation and Defense, Jahrestagung 2018 des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • říjen 2018: Fitness of the female body and Czech nationalism during and after the war Confernce Figures de femmes aux confins de l’Europe en guerre Paris, France
 • březen 2017: Czech Writers in the Cemetery of Subcarpathian Ruthenia. The New Multi-cultural State of Czechoslovakia — The Old Problems of Austro-Hungary?,  Annual Conference of the Austrian Studies Association, University of Chicago Illinois,  Chicago.
 • září 2016: Mateřství a politické kontexty doby. Honza Krejcarová und der tschechische Underground. (Re-)Konstruktionen eines Mythos“, Institut für Slawistik der Universität Wien.
 • prosinec 2015: Der einende Turm zu Babel: Das Deutsche und andere Sprachen bei Libuše Moníková und Irena Brežná. Confrence  Migrantenliteratur im Wandel,Collegium Polonicum, Slubice (Pol)/Frankfurt (Oder), together with PhD. Student Olga Slowik.
 • červen 2014: Tschechische Nachfolgerinnen Bertha von Suttners. Berta von Suttner im Kon/Text. Interdisziplinäre Konferenz, Oestereichisches Kulturforum im Prague.

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Novák, Filip 2021 Eva Švankmajerová: proti statutu quo
Marušák, Vít 2020 Poezie Františka Hrubína ve 40. letech 20. století
Tomášek, Lukáš 2020 Časopis Vlajka: metody, prostředky a cíle
Truhlářová, Nikola 2020 Povídky Eriky Oláhové
Babilonová, Nikola 2019 Žena jako vyprávěcí strategie, ideová konstrukce a žitá zkušenost v raných povídkách Marie Majerové
Bečanová, Nikola 2018 Didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života
Kuglerová, Tereza 2018 Vypravěčské strategie v prózách Jany Krejcarové-Černé
Martinovská, Anna 2018 Tělo v prózách Libuše Moníkové
Bártková, Kateřina 2017 Spisovatelky Moderní revue a tematizace ženství v období české dekadence
Eichlerová, Barbora 2017 Marie Pujmanová: Předtucha
Chochrunová, Ivana 2016 Alegorie módy (případ Luisa Ziková)
Dlabajová, Nikola 2015 Tvůrčí účast ženy v české literární kritice. Literárněkritický odkaz Věry Liškové
Rozbořilová, Adéla 2015 Problémy poetismu. Poezie v pojetí Karla Teigeho a E.F. Buriana
Schödelbauerová, Viktorie 2015 Vlasta a Libuše. Mytické reprezentace ženy v eposech Julia Zeyera
Blahoňovská, Šárka 2014 Od Ženského klubu k Šrámkově Sobotce. Osobnost a dílo Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové
Hummel, Michaela 2014 Petr Borkovec: Básník formy
Rabová, Anna-Marie 2014 Problém adaptace děl tzv. červené knihovny do filmové podoby
Boháčová, Gabriela (Schlupková) 2013 Dandysmus dnes. Současná literárně teoretická reflexe fenoménu
Boudová, Jitka 2013 Národopisné aspekty v obrazné konceptualizaci prostředí v české próze 19. století
Doležalová, Dominika 2013 Antiutopie v Bílé nemoci
Fialová, Iveta 2013 Ženské hrdinky a Gabriela Preissová. Ženské postavy v českém realistickém dramatu.
Šimková, Eva 2012 Úloha merend a jiných společenských událostí v životě české ženy 19. století
Vitouš, Ladislav 2012 Surrealistická „hra“ a její využití v díle Richarda Weinera Hra doopravdy
Levy, Veronika 2011 Performance a sexualita v próze Jakuby Katalpy
Jehlička, Jakub 2010 Stanislaw Przybyszewski: evropský modernista a česká Moderní revue v kontextu české a polské reflexe
Kunová, Kateřina 2010 Tělo a tělesnost v díle Svatavy Antošové
Diplomové práce
Bečanová, Nikola 2020 Anotovaná bibliografie díla Růženy Vackové z let 1929–1948
Nováková, Anna 2020 Utrpení knížete Sternenhocha. Naratologická perspektiva
Rozbořilová, Adéla 2018 Josef Čapek: „V barokním temnosvitu“.
Alferyová, Jana 2017 Tělo, tělesnost a identita v románu Klub rváčů
Jíša, Martin 2017 Fenomén trampingu v české literatuře
Marková, Eva 2017 Mateřství jako básnická figura
Fojtíková, Jiřina 2016 Žádná růže nekvete celý rok: Obraz Viktorky v Babičce Boženy Němcové
Kuchařová, Markéta 2016 Karel Teige, Jan Mukařovský, a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu
Čermochová, Klára 2014 Tónický verš a čeština
Słowik, Olga 2014 Feministická a literární publicistika Pavly Moudré
Krčálová, Tereza 2012 Kontrast života a smrti v díle J. K. Šlejhara
Tichá, Veronika 2012 Utrpení knížete Sternenhocha z hlediska Klímovy filozofie
Hladíková, Zuzana 2011 „Všechno je lehounké a vše je nahoře a nejvýše je tanec slonů“. Metafory pohybu v díle Vladimíra Holana.
Konvalinková, Veronika 2011 Proces jako divadlo – Proces s Miladou Horákovou a jeho literární a divadelní podoby
Rychlá, Eliška 2011 Téma rodiny v českém dramatu posledních dvaceti let
Kacetlová, Klára 2010 Jurij Lotman – sémiotika kultury a pojem textu
Králíková, Kateřina 2010 Tanec – tělo – slovo
Plívová, Alžběta 2010 Gender v surrealismu. Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala – pokus o srovnání přístupů
Jirsa, Tomáš 2008 Únik ze zajetí smyslu: k subverzivní síle textů F. M. Dostojevského, F. Kafky a W. Gombrowicze
Klimeš, Ondřej 2008 Hledání nečitelného těla. Tělo jako způsob myšlení literárních děl
Frantesová, Edita 2007 Skrytá ženskost Jiřiny Haukové
Karlíková, Lucie 2007 Poezie Jiřího Mahena
Leštinová, Zuzana 2007 Albína Dratvová: scientific diary (1921–1961). Deník české filozofky přírodních věd
Votrubová, Renata 2006 Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů žen
Disertační práce
Čermochová, Klára 2019 Koncept národního verše v české a zahraniční versologii 19. a 20. století – otázky, problémy, polemiky
Hylmar, Radek 2017 Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914)
Jirsa, Tomáš 2012 Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu
Kalivodová, Eva 2010 Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací
Hůlková Nývltová, Dana 2009 Femme Fatale české avantgardy? Marie Majerová z pohledu genderu

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Libuše Heczková