Luboš Merhaut

doc. PaedDr. Luboš Merhaut CSc.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 413 (4. patro)

E-mail: lubos.merhaut@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 247

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Luboš Merhaut, literární historik, editor a lexikograf. Po studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pracoval v letech 1987–2010 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze (od roku 1992 vědecký pracovník, v letech 2003–2009 vedoucí oddělení dějin české literatury a lexikografie), kde se mj. významně autorsky a redakčně podílel na Lexikonu české literatury (též jako vedoucí redaktor 4. dílu, 2008); v roce 2009 převzal cenu Magnesia Litera za přínos české literatuře za přípravu Lexikonu české literatury (s Vladimírem Forstem a Jiřím Opelíkem a kolektivem spolupracovníků). Od roku 2006 působí v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK v Praze, od 2021 jako docent; je členem redakce časopisu Slovo a smysl. V roce 2010 byl jedním ze zakladatelů Institutu pro studium literatury, o. p. s. Zabývá se především literaturou přelomu 19. a 20. století, otázkami modernismu a polemiky a historií českého literárního dějepisectví. Knižně vydal monografie Cesty stylizace (1994) a Cesty polemiky (2021) a studii Knihy Josefa Čapka o umění (2013); je spoluautorem publikací V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 (2006), Kultura a totalita I–IV (2013–17), Klubko Ariadnino (2014), Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století (2015). Je spolupořadatelem souborů Moderní revue 1894–1925 (1995), „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007 (2007). Edičně připravil mj. antologie Čtení o Jaroslavu Haškovi (2014) a Čtení o T. G. Masarykovi (s Lucií Merhautovou, 2017) a soubor Kritiky a eseje z let 1892–1924 Arnošta Procházky (2020), jako editor se podílel na spisech Arthura Breiského, Josefa Čapka, F. X. Šaldy a T. G. Masaryka.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • CSc., ÚČL AV ČR, 1992
 • PaedDr., PedF UK Praha, 1986
 • dipl., PedF UK Praha, 1986

 Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • doc., FF UK, 2021

 Praxe od ukončení VŠ studia 

 • od 2006: ÚČLK FF UK Praha
 • 1991–1992: SSEES, University of London
 • 1987–2010: ÚČL AV ČR Praha

Granty, výzkumné záměry

 • 2017–2019: řešitel projektu Arnošt Procházka – kritik a esejista (GA ČR).
 • člen řešitelského týmu podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09
 • 2013–2016: člen řešitelského týmu projektu Soubor díla F. X. Šaldy (GA ČR). 
 • 2013–2014: člen řešitelského týmu projektu Inovace bakalářského studia v ÚČLK (OPPA)
 • 2009: řešitel grantového projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (GAČR, 405/09/1106)
 • 2007–2009: řešitel projektu Myšlení o literatuře: Příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách (GA ČR)
 • 2002–2004: řešitel projektu Lexikon české literatury – závěrečná redakce (GA ČR)
 • 1999–2001: řešitel projektu Lexikon české literatury. Díl 4. – dokončení (GA ČR)
 • 1998–1999: řešitel projektu Polemics in Czech Literary Criticism at the Turn of the Century (RSS of Central European University)
 • 1995: řešitel projektu Literárněvědná bohemistika v zahraničí (GA ČR)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity          

 • 2011–2019: přednáškové pobyty na Università La Sapienza Roma
 • od 2010: vědecký redaktor časopisu Slovo a smysl
 • 2010 spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Institut pro studium literatury (od 2012 zástupce ředitele)
 • 2009–2015: přednáškové a výukové pobyty na Università degli Studi di Udine
 • 2009: Magnesia Litera za přínos české literatuře za přípravu Lexikonu české literatury (s Vladimírem Forstem a Jiřím Opelíkem a kolektivem spolupracovníků)
 • 2007–2009: člen odborné komise pro podporu literárních periodik a literárních akcí Ministerstva kultury ČR
 • 2005–2011: člen Rady programu Ministerstva kultury ČR pro hodnocení programových projektů výzkumu a vývoje v oboru literatury
 • 2005–2009: člen správní rady Nadačního fondu Františka Langera
 • 2003–2014: člen mezinárodní poradní rady časopisu Central Europe (SSEES, University College London)
 • 2002: přednáškový pobyt na Slavistickém institutu v Aarhusu
 • od 2000: člen Pražského lingvistického kroužku
 • 1999–2016: člen oborové rady doktorského studia studijního oboru Dějiny české literatury a teorie literatury v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 1999–2009 vedoucí redaktor Lexikonu české literatury (1993–2009 člen redakční rady a redaktor)
 • od 1997: člen výboru Společnosti F. X. Šaldy
 • 1996–2006: člen a posléze místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR (2006 její předseda)

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • Merhaut, Luboš: Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Opera Facultatis philosophicae Universtitatis Carolinae Pragensis, XX), 2021. 476 s. ISBN 978-80-7671-020-7, 978-80-7671-021-4.
 • Merhaut, Luboš: Gli scritti sull’arte di Josef Čapek / Knihy Josefa Čapka o umění. Trad. Gaia Seminara. A cura di Annalisa Cosentino. Udine: Forum (Lezioni e letture. Nuova serie, 20), 2013. 48 s. ISBN 978-88-8420-812-5.
 • Merhaut, Luboš: Cesty stylizace. Stylizace, „okraj“ a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV (Ursus) 1994. 234 s. ISBN 80-85778-03-3.

Kapitoly v monografiích

 • Merhaut, Luboš: Ecce homo – Haškův Švejk. In Hájková, Dagmar – Horák, Pavel (ed.): Republika československá. 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 508–509. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Merhaut, Luboš: Masaryk lidem „jen trochu myslícím“. Každodennost a hilsneriáda. In Klimeš, Ivan – Wiendl, Jan (ed.). Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. 124–150. ISBN 978-80-7308-701-2
 • Merhaut Luboš: Naše „krize modernová“. Česká moderna a Šalda v korespondenci Machar – Masaryk. In Kokešová Helena (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2015, s. 13–48. ISBN 978-80-87782-51-4.
 • Merhaut, Luboš: „Pohyb proti klidu“. Možnosti a proměny pojmu literární revoluce na konci 19. století. In Klimeš, Ivan – Wiendl, Jan (ed.). Kultura a totalita III. Revoluce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, s. 150–182. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Merhaut, Luboš: Dějepis literatury naučný. První české encyklopedie a literatura. In Vojtěch, Daniel (ed.). Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Trivium, sv. 6), 2014, s. 116–176. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Merhaut Luboš: Švejk a „švejkování“ v české kritice dvacátých až čtyřicátých let 20. století. In Klimeš, Ivan – Wiendl, Jan (ed.). Kultura a totalita II. Válka. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Varia, sv. 33), 2014, s. 267–304. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Merhaut, Luboš: Čas apelů a rozhledů. Diskuse o národní literatuře 1886–1888. In Klimeš, Ivan – Wiendl, Jan (ed.). Kultura a totalita I. Národ. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Varia, sv. 20), 2013, s. 100–123. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Merhaut, Luboš: „Vrchol a propast v jednom“. Proměny dekadentních souřadnic v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Koncepce knihy a ed. Urban, Otto M. Autoři textů a bibliografie: Urban, Otto M. – Merhaut, Luboš – Vojtěch, Daniel. Praha: Obecní dům a Arbor vitae, 2006, s. 41–57. ISBN 80-863000-72-2. – Též v anglické verzi: „A Summit and Abyss in One“: Transformations of Decadent Coordinates in Czech Literature at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries. In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914. Tamtéž 2006, s. 41–57. ISBN 80-86300-84-6. 
 • Merhaut, Luboš: Haškův svět mystifikace. In Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (ed.). Česká literatura na předělu století. 2., upravené vyd. Praha: H+H, 2001, s. 191–219. ISBN 80-86022-82-X.
 • Merhaut, Luboš: Přehled událostí. – Revue estetismu. – Přehledy, soupisy a aparát. In Merhaut, Luboš – Urban, Otto M. (ed.). Moderní revue 1894–1925. Praha: Torst, 1995, s. 12–23, 57−67, 350–370, 378–396 (Přehled událostí s O. M. Urbanem). ISBN 80-85639-63-7.

Knižně vydané práce (edice, bibliografie apod.)

 • Merhaut, Luboš (ed.): Procházka, Arnošt. Kritiky a eseje z let 1892–1924. Praha: Institut pro studium literatury, 2020. ISBN 978-80-87899-98-4.
 • Merhaut, Luboš – Petrbok, Václav (ed.): E*forum 2019. Fórum pro (germano)bohemistiku / (Germano)bohemistisches Forum. Praha: Institut pro studium literatury, 2020. ISBN 978-80-7657-000-9
 • Merhaut, Luboš (ed.): Masaryk, T. G. Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900. Spisy TGM, sv. 24a, 24b. Praha: Ústav T. G. Masaryka – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87782-99-6.
 • Topor, Michal – Merhaut, Luboš (ed.): E*forum 2018. Fórum pro (germano)bohemistiku / (Germano)bohemistisches Forum. Praha: Institut pro studium literatury, 2019. ISBN 978-80-87899-76-2.
 • Jelínková, Eva – Merhaut, Luboš (ed.): E*forum 2017. Fórum pro (germano)bohemistiku / (Germano)bohemistisches Forum. Praha: Institut pro studium literatury, 2018. ISBN 978-80-87899-74-8.
 • Špirit, Michael – Merhaut, Luboš (ed.): Šalda, F. X. Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Soubor díla F. X. Šaldy 23. Praha: Institut pro studium literatury, 2017. ISBN 978-80-87899-51-9.
 • Merhautová, Lucie – Merhaut, Luboš (ed.): Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938). Praha: Institut pro studium literatury, 2017. ISBN 978-80-87899-66-3.
 • Merhaut, Luboš: Soupis prací Jiřího Opelíka o Josefu Čapkovi. In Opelík, Jiří. Josef Čapek. 2. vydání, Praha: Triáda, 2017, s. 319–331. ISBN 978-80-7474-190-6.
 • Špirit, Michael – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan (ed.): Pistorius, Jiří – Macek, Emanuel. Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha: Institut pro studium literatury, 2017. ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Jaroslav Vlček – Jan Jakubec: Zevrubné dějiny českého písemnictví doby nové… Slovo a smysl 14, 2017, č. 27, s. 111–119. ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Čtení o Jaroslavu Haškovi: ohledávání 1919–1948. Praha: Institut pro studium literatury (Antologie, sv. 3), 2014. ISBN 978-80-87899-11-3.
 • Merhaut, Luboš: Bibliografie Jiřího Opelíka 2000–2013. In Vojtěch, Daniel (ed.). Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Trivium, sv. 6), 2014, s. 229–251. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Čapek, Josef. Povídejme si, děti! Praha: Triáda, 2014. ISBN 978-80-7474-101-2.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Čapek, Josef. Beletrie pro děti. Spisy 3. Praha: Triáda, 2013. ISBN 978-80-7474-077-0.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Čapek, Josef. Knihy o umění. Spisy 5. Praha: Triáda, 2009. ISBN 978-80-87256-09-1.
 • Merhaut, Luboš (vedoucí redaktor): Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4 (S−Ž, Dodatky k LČL 1–3). Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Praha: Academia, 2008. IBSN 978-80-200-1670-6 + ISBN 978-80-200-1671-3; ISBN 978-80-200-1572-3 (celek). 
 • Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan (ed.): „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007. Brno: Host, 2007. ISBN 978–807294–258–9.
 • Merhaut, Luboš: Bibliografie Jana Lehára. In Lehár, Jan. Studie o sémantizaci formy. Praha: Karolinum 2005, s. 143–164. ISBN 80-246-1055-8.
 • Merhaut, Luboš: Bibliografie Jiřího Opelíka. In Opelík, Jiří. Milované řemeslo. Praha: Torst, 2000, s. 357–448. ISBN 80-7215-116-9.
 • Merhaut, Luboš – Urban, Otto M. (ed.): Procházka, Arnošt – Hlaváček, Karel. Prostibolo duše. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela (edice Soumrak), 2000 (s Otto M. Urbanem). ISBN 80-902653-3-2.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Breisky, Arthur. V království chimér: Korespondence a rukopisy z let 1902–1910. Spisy 1. Praha: Thyrsus, 1997. ISBN 80–901774–7–6.
 • Merhaut, Luboš (ed.): Světová literárněvědná bohemistika. Sv. 1. Historie a současný stav. – Sv. 2. Úvahy a studie o české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (Edice K), 1996. ISBN 80-85778-15-7 + ISBN 80-85778-16-5; ISBN 80-85778-14-9 (soubor).
 • Merhaut, Luboš – Urban Otto M. (ed.): Moderní revue 1894–1925. Praha: Torst, 1995 (s Otto M. Urbanem). ISBN 80-85639-63-7.

Studie a články v recenzovaných časopisech, sbornících, edicích

 • Merhaut, Luboš: Ediční poznámka – Arnošt Procházka (1869–1925) – Literatura o Arnoštu Procházkovi. In Procházka, Arnošt. Kritiky a eseje z let 1892–1924. Ed. Luboš Merhaut. Praha: Institut pro studium literatury, 2020, s. 747–752, 1067–1130. ISBN 978-80-87899-98-4.
 • Merhaut, Luboš – Špirit, Michael: Bibliografie Arnošta Procházky. In Procházka, Arnošt. Kritiky a eseje z let 1892–1924. Ed. Luboš Merhaut. Praha: Institut pro studium literatury, 2020, s. 801–1064. ISBN 978-80-87899-98-4.
 • E*forum 2019 – Píše Luboš Merhaut – Merhaut, Luboš (ed.). In Merhaut, Luboš – Petrbok, Václav (ed.). E*forum 2019. Fórum pro (germano)bohemistiku / (Germano)bohemistisches Forum. Praha: Institut pro studium literatury, 2020, s. 3, 19–21, 37–38, 87–90, 124–126. ISBN 978-80-7657-000-9.
 • Merhaut, Luboš: Ediční poznámka – Bibliografie hilsneriády. In Masaryk, T. G. Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900. Spisy TGM, sv. 24a, 24b. Ed. Luboš Merhaut. Praha: Ústav T. G. Masaryka – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019, s. 1063–1082. ISBN 978-80-87782-99-6.
 • E*forum 2018 – Píše Luboš Merhaut – Merhaut, Luboš (ed.). In Topor, Michal – Merhaut, Luboš (ed.): E*forum 2018. Fórum pro (germano)bohemistiku / (Germano)bohemistisches Forum. Praha: Institut pro studium literatury, 2019, s. 3, 60–65, 91, 114–118, 132–133, 148–150. ISBN 978-80-87899-76-2.
 • Merhaut, Luboš: „Orlové literární revoluce.“ F. X. Šalda a/versus Arnošt Procházka (a Moderní revue). Slovo a smysl 15, 2018, č. 30, s. 71–101. ISSN 1214–7915.
 • E*forum 2017 – Píše Luboš Merhaut. In Jelínková, Eva – Merhaut, Luboš (ed.). E*forum. Fórum pro (germano)bohemistiku 2017. Praha: Institut pro studium literatury, 2018, s. 4, 21, 93–94, 96, 59–61, 197. ISBN 978-80-87899-62-5
 • Špirit, Michael – Merhaut, Luboš: Komentáře – Poznámky vydavatelů. In Šalda, F. X. Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Soubor díla F. X. Šaldy 23. Ed. Špirit, Michael – Merhaut, Luboš. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 683–825, 643–682. ISBN 978-80-87899-51-9.
 • Merhaut, Luboš: Vlčkova a Jakubcova kritika Bačkovského Zevrubných dějin. Slovo a smysl 14, 2017, č. 27, s. 107–110. ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Úvodník/Editorial. Slovo a smysl 14, 2017, č. 27, s. 7–10; Za redakci Slova a smyslu LM. ISSN 1214–7915.
 • Merhautová, Lucie – Merhaut, Luboš: Úvod. – Bibliografie, Ediční poznámka, Rejstříky. In Merhautová, Lucie – Merhaut, Luboš (ed.): Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938). Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 5–12, 283–359. ISBN 978-80-87899-66-3.
 • K Echům 2016. – Píše Luboš Merhaut. In Špirit, Michael (ed.) – Vrabcová, Eva (red.). Echa 2016. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2017, s. 4, 5–7, 25–27, 56–58, 76–77, 94–96. ISBN 978-80-87899-62-5.
 • Špirit, Michael – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Uvedení. In Pistorius, Jiří – Macek, Emanuel. Bibliografie díla F. X. Šaldy.  Ed. Špirit, Michael – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 9–27. ISBN 978-80-87899-49-6
 • Merhaut, Luboš: Nesamozřejmé a inspirativní hledání a nalézání smyslu. Slovo a smysl 13, 2016, č. 25, s. 239–241. ISSN 1214–7915.
 • K Echům 2015. – Píše Luboš Merhaut. In Jelínková, Eva – Špirit, Michael (ed.) – Vrabcová, Eva (red.). Echa 2015. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2016, s. 4, 21–22, 33–34, 46–47, 63, 90–91, 96. ISBN 978-80-87899-45-8.
 • Merhaut Luboš: Obraz Szwejka Jaroslava Haška w czeskiej krytyce międzywojennej. In Goszczyńska Joanna (ed.). Wojna – retoryka walki. Warszawa, Wydział Polonistyki Universytetu Warszawskiego, 2015, s. 117–136. ISBN 978-83-64111-18-1
 • Píše Luboš Merhaut. In Jelínková, Eva – Špirit, Michael (ed.). Echa 2014. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2015, s. 25–27, 73–77, 95–97, 115–118, 137–139, 160–161. ISBN 978-80-87899-20-5.
 • Merhaut Luboš: Cestami symbolismu v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. In Urban, Otto M. Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích 1880–1914. Řevnice, Arbor vitae, 2014, s. 369–377. ISBN 978-80-7467-051-0. – Paths of Symbolism in Czech Literature around 1900. In Urban, Otto M. Mysterious Distances. Symbolism and Art in Bohemian Lands, 1880–1914. Řevnice, Arbor vitae, 2014, s. 369–377. ISBN 978-80-7467-052-7.
 • Merhaut, Luboš: Úvod. – Bibliografie, Ediční poznámka, Rejstříky. In Merhaut, Luboš (ed.): Čtení o Jaroslavu Haškovi: ohledávání 1919–1948. Praha: Institut pro studium literatury (Antologie, sv. 3), 2014, s. 5–12, 134–163. ISBN 978-80-87899-11-3.
 • Merhaut, Luboš: Magor polemický. In Onuferová, Edita – Pokorná, Terezie (ed.). Magorova konference (k dílu I. M. Jirouse). Praha: Revolver Revue, 2014, s. 88–93. ISBN 978-80-87037-62-1.
 • Píše Luboš Merhaut. In Jelínková, Eva – Špirit, Michael (ed.). Echa 2013. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. 12–14, 56–58, 89–91, 110–112, 137–139, 173–175. ISBN 978-80-87899-02-1.
 • Píše Luboš Merhaut. In Jelínková, Eva – Špirit, Michael (ed.). Echa 2012. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. 9–11, 24–26, 46–50, 63–66, 77–80, 103–106, 132–133. ISBN 978-80-87899-05-2.
 • Píše Luboš Merhaut. In Jelínková, Eva – Špirit, Michael (ed.). Echa 2010–2011. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. 12–14, 47–49, 55–57, 68–70, 82–83, 106–107, 121–123, 151–153. ISBN 978-80-87899-08-3.
 • Merhaut, Luboš: „Sziklaszirt és egyben szakadék“. A dekadencia koordinátái a századforduló cseh irodalmában (přel. Tamás Berkes). Helikon (Budapest) 59, 2013/14, č. 1, s. 29–46. ISSN 0017-999X.
 • Merhaut, Luboš: Proměny ohlasu tvorby a osobnosti Karla Hynka Máchy na přelomu 19. a 20. století. Ricerche slavistiche (Roma) 11 (57) 2013, s. 5–22. ISSN 0391-4127.
 • Merhaut, Luboš: Ediční poznámka. In Čapek, Josef. Beletrie pro děti. Spisy 3. Ed. Merhaut, Luboš, Praha: Triáda, 2013, s. 265–302. ISBN 978-80-7474-077-0.
 • Merhaut, Luboš: „Umělecký zmatek“. Obecní dům a časopisy v roce 1912. In Urban, Otto M. – Wittlich, Filip (ed.). 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha: Arbor vitae a Obecní dům, 2012, s. 209–224. ISBN 978-80-7467-010-7.
 • Merhaut, Luboš: Úvodník/Editorial. Slovo a smysl 8, 2011, č. 16, s. 11–14 (s Petrem A. Bílkem, Libuší Heczkovou, Janem Wiendlem). ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Pynsent, to je něco jiného… (R. B. Pynsent: Ďáblové, ženy a národ). Slovo a smysl 8, 2011, č. 15, s. 213–219. ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Úvodník/Editorial. Slovo a smysl 7, 2010, č. 14, s. 11–14 (s Petrem A. Bílkem a Janem Wiendlem). ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Rozhraní (interface) úpadku čili Lexikografie „nového druhu“. Slovo a smysl 7, 2010, č. 13, s. 202–207. ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Nad ohlasy Lexikonu české literatury (s týmem LČL). Česká literatura 58, 2010, č. 1, s. 97–101. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: Ediční poznámka, Soupis vyobrazení, Rejstřík zeměpisný a etnický, Rejstřík jmenný. In Čapek, Josef. Knihy o umění. Spisy 5. Ed. Merhaut, Luboš. Praha: Triáda, 2009, s. 511–532, 593–616.
 • Merhaut, Luboš: Od polemiky k aféře. Tzv. aféra anonymních listů a její paměť. In Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan (ed.). „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007. Brno: Host, 2007, s. 213–231. ISBN 978–807294–258–9.
 • Merhaut, Luboš: [Diskusní vstupy.] In Wiendl, Jan (ed.). Hledání literárních dějin v diskusi. Praha – Litomyšl: Paseka – Ústav české literatury a literární vědy FF UK, 2006, s. 71–72, 78. ISBN 80–7185–775–0.
 • Merhaut, Luboš: Sborník k pětasedmdesátinám Jiřího Brabce… (Docela i sborník…). Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 280–281. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: Jan Lehár (January 23 1949 – February 29 2004). Central Europe (London) 3, 2005, č. 2, s. 151–153.
 • Merhaut, Luboš: Vskutku… [Otázka pro… literární historie?] Slovo a smysl 1, 2004, č. 2, s. 207–209. ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Periodika a polemika: aktualita a paměť (nad spory o Hálka). Slovo a smysl 1, 2004, č. 2, s. 70–90. ISSN 1214–7915.
 • Merhaut, Luboš: Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce). In Bláhová, Kateřina – Petrbok, Václav (ed.). Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2004, s. 250–274. ISBN 80-85778-43-2.
 • Merhaut, Luboš: Polemika – spojení a odloučení: K charakteristice literární generace devadesátých let. In Bláhová, Kateřina (ed.). Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2002, s. 307–325. ISBN 80-85917-88-2.
 • Merhaut, Luboš: Prostibolo duše Arnošta Procházky. In Merhaut, Luboš – Urban, Otto M. (ed.). Procházka, Arnošt – Hlaváček, Karel: Prostibolo duše. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela (edice Soumrak), 2000, s. 57−70. ISBN 80-902653-3-2.
 • Merhaut, Luboš: Svetat na mistifikaciite na Hašek (přel. Bosila Dončeva). Homo bohemicus (Sofija) 2000, č. 2–3 (Množaštijat se smisal), s. 64–71. ISSN 1312-9252.
 • Merhaut, Luboš: Polemika: Dialog a nerozumění. Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 500−504. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: Picture & Poesis (The interplay of literature and art). In Becker, Edwin – Prahl, Roman – Wittlich, Petr (ed.). Prague 1900. Poetry and Ecstasy. Amsterdam − Frankfurt a. M.: Van Gogh Museum − Museum of Applied Art, 1999, s. 23−29. – Též v holandské a německé verzi: Pictura & Poesis. Die Kunst als Inspirationsquelle der Literatur. In Prag 1900. Poesie und Ekstase. Tamtéž. ISBN 90-400-9391-1, ISBN 90-400-9415-2, ISBN 90-400-9389-X.
 • Merhaut, Luboš: Hledání nové syntézy: Koncepční výkony českého literárního symbolismu. In Maliti, Eva (ed.). Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1999, s. 210−216. ISBN 80-88815-11-8.
 • Merhaut, Luboš: Soupis osobností a děl. In Zemanová, Gabriela M. – Zach, Aleš (ed.). Breisky, Arthur. Triumf zla – Dvě novely. Spisy 3. Praha: Thyrsus, 1997, s. 170–244 (s přispěním editorů). ISBN 80-901774-8-4.
 • Merhaut, Luboš: Z korespondence Arthura Breiského. In Pokorná Zuzana (ed.). Z času Moderní revue. Literární archiv, sv. 28. Praha: PNP, 1997, s. 87–111. ISBN 80-85085-25-9.
 • Merhaut, Luboš: Beznadějný snivec. In Merhaut, Luboš (ed.). Breisky, Arthur. V království chimér: Korespondence a rukopisy z let 1902–1910. Spisy 1. Praha: Thyrsus, 1997, s. 7−15. ISBN 80–901774–7–6.
 • Merhaut, Luboš: Arnošt Procházka: Theoretician of Autonomous Art and of „Moderní revue“. In Paszkiewicz, Piotr (ed.). Totenmesse (Modernism in the Culture of Northern and Central Europe). Warsaw: Institute of Art, 1996, s. 141−152. ISBN 83-85938-81-8.
 • Merhaut, Luboš: Problémy s oživujícím čtením (I. Slavík: Viděno jinak). Česká literatura 44, 1996, č. 4, s. 436–439. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: Setkání literárněvědných bohemistů (1. kongres světové literárněvědné bohemistiky). Česká literatura 43, 1995, č. 5, s. 557–559. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: „Důsledně nedůsledný“ nakladatel Jiří Karásek ze Lvovic (A. Zach: Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic). Česká literatura 43, 1995, č. 5, s. 555–556. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: Znovučtení 1945–1970 (Česká literatura 1945–1970). Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 102–104. ISSN 0009–0468.
 • Proměnlivý a podnětný „okraj“. In Lotko, Edvard (ed.). Literatura a komerce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994, s. 12–15. ISBN 80-70673-64-8
 • Merhaut, Luboš: Breiského životy, masky a zpovědi. Česká literatura 41, 1993, č. 3, s. 273–291. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: The Mosaic Character of Škvorecký’s Novels. Slovo. An Inter−Disciplinary Journal of Contemporary Russian & East European Affairs (London) 5, č. 1, December 1992, s. 63−70. ISSN 0954-6839.
 • Merhaut, Luboš: K příběhu Jindřicha Chalupeckého. Česká literatura 40, 1992, č. 5, s. 535−539.
 • Merhaut, Luboš: „Tvůrčí“ stylizace jako jeden z případů stylizace v literárním díle. Česká literatura 39, 1991, č. 5, s. 413–433. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: V Plzni o smíchu (sympozium Smích v umění). Česká literatura 38, 1990, č. 3, s. 283–286. ISSN 0009–0468.
 • Merhaut, Luboš: Nelehká cesta za poznáním zla (Interpretace Fuksova románu Myši Natálie Mooshabrové). Česká literatura 37, 1989, č. 5, s. 398−412. ISSN 0009–0468.

Práce v encyklopediích, slovnících

 • Merhaut, Luboš: Julius Skarlandt, Srdce, Svítilna, Syrinx, Josef Šimánek, V. V. Štech, Jindřich Štyrský, Otakar Theer, František Unger, Jiří Voskovec, Valdemar Vyleťal, Q. M. Vyskočil, Jan Welzl, Jan Werich, Luisa Ziková, Karel Žitný, Jiří Živný. In Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4 (S−Ž, Dodatky). Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Vedoucí red. Merhaut, Luboš. Praha: Academia, 2008. IBSN 978-80-200-1670-6 + ISBN 978-80-200-1671-3; ISBN 978-80-200-1572-3 (celek). 
 • Merhaut, Luboš: Jan Lehár. In Slovník českých spisovatelů. Vedoucí red. Menclová, Věra – Vaněk, Václav. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha: Libri, 2005, s. 407–408. ISBN 80–7277–179–5.
 • Merhaut, Luboš: Jiří Mahen, Máj, Břetislav Mencák, Josef Merhaut, Moderní revue, Moderní život, Jan Morávek, Stanislav Mráz, Alois Mrštík, Vilém Mrštík, Neruda, Bohumil Novák, Ferdinand Oliva, G. R. Opočenský, O. K. Oresitrofos, Josef Ošmera, V. Otomar, Josef Pachmayer, Anna Pammrová, Vladimír Pazourek, Jan Pilař, Bohumír Polách, Arnošt Procházka, Václav Prokůpek, Marie Pujmanová, Adolf Racek, Eduard Rada, ReD, Zdeněk Rón, Milan Rusinský, F. J. Rypáček, Zdeněk Řezníček. In Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3 (M−Ř). Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Vedoucí red. Opelík, Jiří. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0708-3.
 • Merhaut, Luboš: Jaroslav Hašek. In Serafin, Steven (ed.). Dictionary of Literary Biography. Vol. 215. Twentieth-Century Eastern European Writers. Detroit − San Francisco − London − Boston: A Bruccoli Clark Layman Book, 1999, s. 90−98. ISBN 0-7876-3109-4.
 • Merhaut, Luboš: Jan Morávek, Marie Pujmanová. In Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. Vedoucí red. Janoušek, Pavel. Praha: Brána – Knižní klub, 1998. ISBN 80-7243-014-9.
 • Merhaut, Luboš: Čestmír Jeřábek, František Langer. (Spoluautor.) In Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2 (H–L). Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Vedoucí red. Forst, Vladimír. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0345-2 (soubor).

Studie, články a recenze v ostatních časopisech, sbornících atp.

 • Jiří Weil… (J. Weil: Reportáže a stati. 1920–1933). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 20. 10. 2021. ISSN 2533-6908.
 • Kniha František Kobliha… E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 2. 6. 2021. ISSN 2533-6908.
 • Spisovatel Jaroslav Maria… (Já. Vlastní životopis). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 3. 2. 2021. ISSN 2533-6908.
 • Teď něco plausibilního ze života… In Orientační běh Michaela Špirita (sedmnáct textů a jeden úvod k symetrickému výročí). Připravila Terezie Pokorná ve spolupráci s Lucií Malou a Terezou Šnellerovou. Bubínek Revolveru (www.bubinekrevolveru.cz) 11. 5. 2020.
 • „Tato kniha je tedy pokusem ukázat…“ (Michael Špirit: Textologie dnes). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 29. 4. 2020. ISSN 2533-6908.
 • Výbor sloupků Arne Nováka… (A. Novák: Nic malého neuzříš… Ed. Jiří Opelík). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 11. 12. 2019. ISSN 2533-6908.
 • V rámci ediční řady Korespondence TGM… (Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, sv. 2). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 10. 4. 2019. ISSN 2533-6908.
 • V uplynulých výročních měsících… (T. G. Masaryk: Národ a dějiny jako sociologický problém). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 12. 12. 2018. ISSN 2533-6908.
 • Dodatkové Kritické projevy nutně zahrnují všehochuť… In Otázka / Luboš Merhaut, Michael Špirit. Bubínek Revolveru (www.bubinekrevolveru.cz) 26. 2. 2018.
 • Nakladatelství Torst vydalo… knihu Milena Jesenská: Křižovatky… E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 31. 5. 2017. ISSN 2533-6908.
 • Příručka Jak se píšou dějiny… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 21. 12. 2016. ISSN 1805-8736.
 • Knihu nazvanou Deník dekadentního intelektuála… (J. Gebauer ml.)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 12. 10. 2016. ISSN 1805-8736.
 • Druhý soubor (osmi) studií a statí… (J. Opelík: Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi /a opět s jedním přívažkem o Josefovi/)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 27. 7. 2016. ISSN 1805-8736.
 • Monografie o Michelu Foucaultovi… (P. Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 30. 3. 2016. ISSN 1805-8736.
 • „Výsledné seskupení těchto statí…“ (M. Jankovič: Cesty za smyslem literárního díla II)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 6. 1. 2016. ISSN 1805-8736.
 • „Co se chce ode mne?“ (P. Bourdieu: Co se chce říct mluvením)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 30. 9. 2015. ISSN 1805-8736.
 • Knihu O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky (M. Bahenská, L. Heczková a D. Musilová)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 8. 7. 2015. ISSN 1805-8736.
 • Knížku s titulem Jaroslav Hašek: Historie moudrého vola (R. Pytlík)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 20. 5. 2015. ISSN 1805-8736.
 • Humor v obrazech (Karikatura a její příbuzní)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 8. 4. 2015. ISSN 1805-8736.
 • Kniha Petry Ježkové nadepsaná Obležen národem dramatiků… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 18. 2. 2015. ISSN 1805-8736.
 • Čtení o Jaroslavu Haškovi… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 29. 10. 2014. ISSN 1805-8736.
 • Reprezentativní výbor literárněvědných prací Karla Krejčího Literatury a žánry v evropské dimenzi… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 17. 9. 2014. ISSN 1805-8736.
 • Soubor Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 30. 7. 2014. ISSN 1805-8736.
 • Kniha historičky umění a antropoložky Barbory Půtové Félicien Rops: enfant terrible dekadence… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 11. 6. 2014. ISSN 1805-8736.
 • Obraz zájmů, invence a jedinečnosti díla… Emanuela Frynty (Eseje)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 23. 4. 2014. ISSN 1805-8736.
 • Knihu Literární dandysmus 19. století ve Francii (K. Beckerová)…, Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 12. 2. 2014. ISSN 1805-8736.
 • Kniha Karel Havlíček (B. Doležal)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 11. 12. 2013. ISSN 1805-8736.
 • Dubnové nedožité devadesátiny Vratislava Effenbergera (Republiku a varlata)…, Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 25. 9. 2013. ISSN 1805-8736.
 • Vstříc neutuchajícímu čtenářskému či diváckému zájmu (F. Cinger: Smějící se slzy aneb Soukromý život Jana Wericha)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 24. 7. 2013. ISSN 1805-8736.
 • Publikaci Jaroslav Hašek (R. Pytlík)…, Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 5. 6. 2013. ISSN 1805-8736.
 • Příspěvky čtrnácti autorů přináší soubor… Konec a počátek (usp. A. Housková a V. Svatoň)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 4. 4. 2013. ISSN 1805-8736.
 • Vydáním Druhého dílu souboru aforismů Lidské, příliš lidské (F. Nietzsche)… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 16. 1. 2013. ISSN 1805-8736.
 • Kniha Bída relativismu… Raymonda Boudona… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 14. 11. 2012. ISSN 1805-8736.
 • Úsilí o nový literární zeměpis… (P. Casanova: Světová republika literatury). Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 12. 9. 2012. ISSN 1805-8736.
 • „Toto není životopis“… (P. Bourdieu: Sociologické hledání sebe sama). Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 18. 7. 2012. ISSN 1805-8736.
 • „Co říci o české Wikipedii…“ Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 20. 6. 2012. ISSN 1805-8736.
 • Objemnou knihu historika a učence Martina Kučery Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 9. 5. 2012. ISSN 1805-8736.
 • Vydání svazku Pravda a metoda II… (H.-G. Gadamer). Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 7. 3. 2012. ISSN 1805-8736.
 • Víření titulů… (J. Toman: Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948). Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 25. 1. 2012. ISSN 1805-8736.
 • „Chyby jsou tím nesnesitelnější, čím jsou nenapravitelnější“… (G. Steiner: Errata). Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 7. 12. 2011. ISSN 1805-8736.
 • Rovněž poslední číslo (1/2011) časopisu Dějiny – Teorie – Kritika… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 12. 10. 2011. ISSN 1805-8736.
 • V knize Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918–1945 (Karolinum 2011) historik Ota Konrád… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 31. 8. 2011. ISSN 1805-8736.
 • Nakladatelská aktivita Fakulty polských studií Varšavské univerzity… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 22. 6. 2011. ISSN 1805-8736.
 • Kniha Bernarda Michela Prague, belle époque… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 11. 5. 2011. ISSN 1805-8736.
 • Z ostudy kafemlejnek (polemika). Revolver Revue 2011, č. 82, s. 235–236.
 • Některé tituly z produkce nakladatelství Pavel Mervart… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 6. 4. 2011. ISSN 1805-8736.
 • Sociolog a filozof Pierre Bourdieu… Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 3. 2011. ISSN 1805-8736.
 • Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví… (G. Lanson a narozeniny J. Opelíka). Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 28. 11. 2010. ISSN 1805-8736.
 • O snadnosti (v bloku Za Lexikonem české literatury). Revolver Revue 2010, č. 79, s. 179–191 (i Bibliografie, s. 192–194).
 • Ohrazení (kauza Lexikon). A2 6, 2010, č. 3, s. 3.
 • Obsese Pavla Janouška (polemika). Lidové noviny 1. 2. 2010, s. 13.
 • Nos na básníky (Píseň o nosu, ed. I. Wernisch). A2 1, 2005, č. 2, s. 31.
 • Zapadlo slunce… Srp bílý měsíce na cestu vrhá svit (Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, ed. I. Wernisch). Pěší zóna 2001, č. 9, s. 86–88.
 • Alois Mrštík, Vilém Mrštík. In Mrštíkové A. a V. Maryša. Národní divadlo v Praze 1999, s. 9–17.
 • „Hands off, kleštěnci!“… (polemika s článkem M. C. Putny). Kritická příloha Revolver Revue č. 10, 1998, s. 73–74.
 • Kritický sborník (1997/ č. 3). Literární noviny 8, 1997, č. 28, s. 6.
 • „Užívat místo barev a kontur slov…“ (Na liniích mezi literaturou a výtvarným uměním přelomu století). Ateliér 10, 1997, č. 9, s. 2 a 7.
 • Kritický sborník (1996/ č. 1). Literární noviny 7, 1996, č. 46, s. 7.
 • Umění (1996/č. 1). Literární noviny 7, 1996, č. 31, s. 5.
 • Závěrečné poznámky a Rejstřík. Světová literárněvědná bohemistika. Sv. 2. Úvahy a studie o české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (Edice K) 1996, s. 745–790.
 • „Státi se skutečným“ (J. Hron Metánovský: Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby). Literární noviny 6, 1995, č. 30, s. 6.
 • Nové růže zahrad a smrti (Moderní revue). Týdeník Rozhlas 5, 1995, č. 19.
 • Črty a miniatury (L. Tuček: Odvaha na pravém místě). Literární noviny 6, 1995, č. 14, s. 7.
 • Kritický sborník (1994/č. 3). Literární noviny 6, 1995, č. 2, s. 15.
 • „Blahoslavené metody a postupy“ Ladislava Fukse. Literární noviny 5, 1994, č. 44, s. 7.
 • Když se řekne regionalismus (Román a „genius“ loci). Literární noviny 5, 1994, s. 23, s. 6.
 • Mezi „východoevropskými“ literaturami (Readers Encyclopedia of Eastern European Literature). Literární noviny 5, 1994, č. 6, s. 7.
 • „Překřičený“ a objevený hlas (K. Čapek a S. Mráz). Zpravodaj Společnosti bratří Čapků č. 32, 1993, s. 22–28.
 • Havranizovat… (P. Rákos: Korvína čili Kniha o havranech). Literární noviny 4, 1993, č. 44, s. 7.
 • Druhé město, kniha cesty (M. Ajvaz: Druhé město). Literární noviny 4, 1993, č. 37, s. 6.
 • „Samomluvy nahlas“ (F. Kautman: Mrtvé rameno a Prolog k románu). Literární noviny 4, 1993, č. 31, s. 6.
 • Význačná hrabalovská… (S. Rothová: Hořká samota a hlučné štěstí Bohumila Hrabala). Literární noviny 4, 1993, č. 24, s. 7.
 • Pokusem… (K. Hvížďala: Raroh). Literární noviny 4, 1993, č. 15, s. 7.
 • Česká literatura (1992/č. 5). Literární noviny 4, 1993, č. 9, s. 15.
 • Takový hravý dům (J. Janatka: Návštěva v Dumdivu). Literární noviny 4, 1993, č. 9, s. 7.
 • Linka č. 2 (L. Martínek). Literární noviny 4, 1993, č. 7, s. 6.
 • Kruhy Karla Eichlera. Literární noviny 4, 1993, č. 5, s. 7.
 • T. B. Kulka: Odchlípená podešev. Literární noviny 3, 1992, č. 45, s. 4.
 • J. S. McIntosh: Z Holešova do Hollywoodu. Literární noviny 3, 1992, č. 41, s. 5.
 • Buch a stíny (J. Škvorecký, Z. Salivarová: Samožerbuch). Literární noviny 3, 1992, č. 21, s. 5.
 • Pamětnice (J. Vondráčková: Kolem Mileny Jesenské). Literární noviny 2, 1991, č. 26, s. 5.
 • Cestou k sobě (A. J. Liehm: Generace). Literární noviny 2, 1991, č. 11, s. 5.
 • Čtení o psaní… (J. Kostrhun: Beseda se spisovatelem). Literární noviny 2, 1991, č. 2, s. 4.
 • Podivné experimenty. Literární noviny 1, 1990, č. 39, s. 4.
 • Listy na domácím rozcestí (Listy 1990). Literární noviny 1, 1990, č. 36, s. 5.
 • Hovory „B“ (B. Basiková: Rozhovory s útěkem). Literární noviny 1, 1990, č. 30, s. 4.
 • Možnosti absurdity a absurdita možného (V. Havel: Dálkový výslech). Literární noviny 1, 1990, č. 18, s. 4.
 • Ze světa žen (J. Kolárová: Pouť za ženskou hrdinkou). Literární noviny 1, 1990, č. 15, s. 4.
 • Téma pop (O. Sirovátka: Literatura na okraji). Literární noviny 1, 1990, č. 9, s. 5.
 • Problémy s brakem (J. Hrabák: Od laciného optimismu k hororu). Literární noviny 1, 1990, č. 4, s. 5.
 • Román jako iniciace (D. Hodrová: Hledání románu). Iniciály 1, 1990, č. 1, s. 35.

Odborná redakce, další ediční činnost

 • Napsal Václav Tille. Záškodníci, Dopisy mrtvých. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 28. 7. 2021. ISSN 2533-6908.
 • Napsala Ludmila Lantová. První reportáže I. Olbrachta. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 10. 3. 2021. ISSN 2533-6908.
 • Napsal Jiří Opelík. Ale nač to komu bude? E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 21. 10. 2020. ISSN 2533-6908.
 • Napsal K. H. Hilar. Masaryk a umění. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 18. 3. 2020. ISSN 2533-6908.
 • Proslovil Jiří Brabec. Poznámka k diskusi o jednom sborníku. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 30. 10. 2019. ISSN 2533-6908.
 • Napsal Arnošt Procházka. Ex libris a knižní výzdoby Karla Hlaváčka. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 4. 9. 2019. ISSN 2533-6908.
 • Napsal Milan Jankovič. Zamyšlení nad Ripellinovou Magickou Prahou. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 27. 2. 2019. ISSN 2533-6908.
 • Cosentino, Annalisa (ed.). „Do vlasti české“. Z korespondence Angela M. Ripellina. Praha: Institut pro studium literatury, 2018. 334 s. (redigoval, přehled korespondentů a rejstřík sestavil). ISBN 978-80-87899-81-6
 • Odpověděl Jiří Opelík (Uklizený stůl…). E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 27. 9. 2017. ISSN 2533-6908.
 • Napsal J. L. Fischer. Osamělý balvan. E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 13. 9. 2017. ISSN 2533-6908.
 • Odpověděl F. X. Šalda. Rozhovor s F. X. Šaldou o jeho stycích s T. G. Masarykem… E*forum, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 22. 2. 2017. ISSN 2533-6908.
 • Napsal Jiří Opelík. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 21. 10. 2015.
 • Opelík, Jiří: Josef Čapek. – Karel Čapek. In Vojtěch, Daniel (ed.). Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Trivium, sv. 6), 2014, s. 179–227 (Pozn. red. na s. 227–228). ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Napsal Jan Münzer. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 8. 10. 2014.
 • Vzpomínky na Zbyňka Sedláčka. Píší Roman Musil, Jiří Homoláč, Jan Wiendl, Vratislav Färber, Petr Veselý, Keniči Abe, Ladislav Nebeský, Libuše Heczková. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 16. 4. 2014. 
 • Napsal Jan Jakubec. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 28. 8. 2013.
 • Napsal Arne Novák. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 10. 10. 2012. 
 • Gabriel Max (1840–1915). Ed. Filip, Aleš – Musil, Roman. Řevnice – Plzeň: Arbor vitae a Západočeská galerie, 2011 (redakce a jmenný rejstřík).
 • Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4 (S−Ž, Dodatky). Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Vedoucí red. Merhaut, Luboš. Praha: Academia, 2008 (též oborová redakce). 
 • Těm, kdož neumějí čísti… Zápisník o Šaldovi č. 12. Ed. Špirit, Michael – Wiendl, Jan. Vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k 22. 12. 2003. 
 • Urban, Otto M. Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo. Praha: Arbor vitae, 2002.
 • Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3 (M−Ř). Zpracoval autorský a redakční kolektiv. Vedoucí red. Opelík, Jiří. Praha: Academia, 2000 (oborová redakce).

Rozhovory

 • Masaryk v plné síle. S literárním historikem Lubošem Merhautem o hilsneriádě, populismu a selhání intelektuálů (rozhovor s Jaromírem Slomkem). Týdeník Echo 7, 2020, č. 10, 5. 3., s. 40–43.
 • O nesamozřejmém. Tři otázky pro čtyři literární historiky (Marka Přibila, Jakuba Sichálka, Marii Škarpovou, Michala Topora) připravil Merhaut, Luboš. Revolver Revue 2011, č. 84, s. 207–214.
 • Kauza Lexikon (rozhovory s Jitkou Pelikánovou, Lubošem Merhautem, Michaelem Špiritem, Pavlem Janouškem, Jiřím Trávníčkem vedl Petr Šimák). A2 6, 2010, č. 4, s. 9–11.
 • Podívejte se do Lexikonu. Lexikon české literatury zvítězil nad ideology 70. let i internetem a stal se Knihou roku (rozhovor Daniely Iwashity s Lubošem Merhautem a Jiřím Opelíkem). Lidové noviny 18. 12. 2008, s. 17–18.
 • O mystifikaci, stylizaci a přelomu století (rozhovor s Bronislavem Pražanem). Týdeník Rozhlas 8, 1998, č. 7, s. 4.

Scénáře

 • Spolupráce na přípravě výstavy V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 (Praha, Obecní dům, 15. 11. 2006 – 18. 2. 2007, s Danielem Vojtěchem, kurátor Otto M. Urban).
 • Moderní revue v polemikách 90. let (Odraz literárních zápasů a diferenciace generace 90. let) (pořad, ČRo 3 Vltava 25. 2. 1998).
 • Moderní revue 1894–1925 (výstava, Památník národního písemnictví a Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky české, 17. 5. – 13. 8. 1995, s Otto M. Urbanem, Rumjanou Dačevou, Zuzanou Pokornou a Alešem Zachem).
 • Nové růže zahrad a smrti (rozhlasový pořad, ČRo3 Vltava 7. 5. 1995).

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Dočkalová, Anna 2023 Proměny díla Karla Tomana
Hyšplerová, Denisa 2023 Fantastika v díle Karla Švandy ze Semčic
Kýčková, Karolína 2023 Podoby a proměny básnické tvorby Irmy Geisslové
Hlávková, Eliška 2022 Poezie Jaroslava Kvapila v 80. a 90. letech 19. století
Skolilová, Markéta 2022 Ženský element v díle Boženy Němcové a Karoliny Světlé
Coufalová, Klára 2021 Logaritmus Arbesova romaneta
Martykánová, Aneta 2021 Jan Opolský básník
Pausz, Marek 2021 Umělecký a osobnostní portrét Rudolfa Karla Zahálky
Bendová, Klára 2020 Komparace vybraných středoškolských učebnic české literatury z první poloviny 20. století
Ivasková, Jarmila 2019 Časopis Paleček (1872–1887)
Michalcová, Anna 2018 Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století
Brázdová, Kateřina 2016 Karel Kamínek prozaik
Čermáková, Michaela 2015 Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka
Paulus, Petr 2015 Vladimír Houdek
Hrušková, Klára 2013 Ženské postavy v poezii Viktora Dyka
Novotná, Kristýna 2013 Arnošt Procházka mezi literaturou a výtvarným uměním
Štěpánová, Eva 2013 Spojitosti literárního a výtvarného díla Karla Hlaváčka
Nagy, Petr 2012 Česká dekadence a okultismus. Projevy okultismu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic
Horčicová, Aneta 2011 Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu.
Diplomové práce
Fremrová, Anna 2020 Motivy, obrazy a (auto)stylizace českého dekadentního symbolismu
Pokorná, Gabriela 2020 Kulturně-historické práce Aloise Jiráska
Hájková, Alena 2019 Recepce díla Bohumila Hrabala v anglo-americkém kontextu
Bartochová, Lucie 2018 Práce Josefa Hiršala
Doležalová, Dominika 2016 Cestopisné variace české meziválečné literatury
Hladík, Jakub 2015 Literární kritika a časopisy 1945 –1948
Horčicová, Aneta 2015 Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy
Machková, Barbora 2015 Michael Kácha a česká, literatura
Hurtová, Andrea 2011 Stylizační postupy v díle Ladislava Fukse
Disertační práce
Hesová, Petra 2019 Josef Václav Frič (1829–1890): V mé bibliothece
Topor, Michal 2010 Minima prosaica. Česká drobná próza v letech 1890–1900

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Luboš Merhaut