Marie Škarpová

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Ústav české literatry a komparatstiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 411 (4. patro)

E-mail: marie.skarpova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 251

Konzultační hodiny: najdete zde


Odborný životopis

 

Odborné zaměření

dějiny starší české literatury, hymnografie raného novověku

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • Bc., teologie a spiritualita zasvěceného života, CMTF UP Olomouc, 2012
 • Mgr., český jazyk a literatura – hudební výchova, PdF MU Brno, 2000
 • Ph.D., FF MU Brno, 2006

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2013 – nyní: ÚČLK FF UK Praha
 • 2011 – 2017: FF JU České Budějovice
 • 2006 – 2010: ÚČL AV ČR Praha
 • 2004 – 2006: FF MU Brno

Granty, výzkumné záměry

 • 2007–2009: grant GAČR „Myšlení o literatuře: příspěvky k historii literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách“ (členka řešitelského týmu)
 • 2009: grant GAČR „Lexikon české literatury pro příští tisíciletí“ (členka řešitelského týmu)
 • 2010–2012: grant GAČR „Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice“ (členka řešitelského týmu)
 • 2013: grant GA FFJU „Šteyerův kancionál a český hymnografický kánon 17. století“
 • 2017–2019: grant GAČR „Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do osvícenských reforem“ (řešitelka)

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • „Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými“. Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity. Praha, Filozofická fakulta UK 2015.

Studie

 • Sláva české barokní hagiografie. Jezuité Jan Tanner a Felix Kadlinský jako hagiografové. In: G. Trand – S. M. Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018, s. 83–117.
 • Roráte karlo-arnoštské. Kapitola z historie českých obrozenských mystifikací. Slovo a smysl 14, 2017, č. 28, s. 115–140.
 • Vydání českých rorátů Janem Hostivítem Pospíšilem. Drobnička k recepci staré české hymnografie. In Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. Eds. Veronika Faktorová – Jana Pácalová – Zuzana Urválková. České Budějovice, Jihočeský univerzita 2017, s. 57–70.
 • Rozhovor a exemplum v jezuitském modu catechizandi. Několik poznámek ke Křesťanskému učení veršemi vyloženému Fridricha Bridela. In Gizela Gáfriková. Ed. Erika Brtáňová. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 2017, s. 13–32.
 • Kirchenlieder als verborgene Kontroverstheologie? In Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres, eds. Svorad Zavarský – Lucy R. Nicholas – Andrea Riedl. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2016, s. 279–289.
 • Exulantský kancionál Václava Klejcha a utváření české kolektivní paměti, Česká literatura 62, 2015, s. 515–540.
 • Durchsetzung des Begriffs „Barock“ in die tschechische Literaturgeschichtsschreibung. Einige Thesen zu methologischen Inovationen des Begriffs „Barock“ in der tschechischen Literaturgeschichte. In Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Ed. L. Kačic. Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2015, s. 15–26.
 • Rukopisný kancionál jako svébytné hymnografické médium 17. a 18. století. Několik předběžných poznámek, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Slavica Pragensia 42, 2014, s. 177–184.
 • Maria, mater et sponsa Christi – středověk v české hymnografii 17. století?, Slovo a smysl 11, 2014, č. 22, s. 67–85.
 • Mariánské motivy v českých vánočních písních 14.–17. století. In Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách, eds. Markéta Holubová – Marcela Suchomelová. Etnologický ústav AV ČR – Státní oblastní archiv Praha 2014, s. 27–41.
 • Concetto v české hymnografii 17. století? Hagiografické písňové texty A. Michny z Otradovic v kontextu dobové estetiky, in Hugolín Pavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte, ed. Gizela Gáfriková, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2013, s. 150–171.
 • Hymnograf A. Koniáš a písňový repertoár prvního vydání Citary Nového zákona (1727), in Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době Antonína Koniáše, uspořádali a k vydání připravili Bobková-Valentová, Kateřina – Sládek, Miloš – Svatoš, Martin. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filosofický ústav AV ČR – Historický ústav AV ČR, Praha 2013, s. 92–102.
 • Kancionál Jesličky jako literární text a jeho podíl na utváření potridentské katolické zbožnosti. In: F. Bridelius: Jesličky, staré nové písničky. Eds. P. Kosek – T. Slavický – M. Škarpová. Host – Masarykova univerzita, Brno 2012, s. 130–192.
 • „Neue“ Lieder im Gesangbuch Jesličky (1658) von Fridrich Bridelius und ihre Textvorlagen, Hudební věda 49, 2012, s. 377–398.
 • A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnologischen Tradition in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Musicologica Brunensia 47, 2012, 1, s. 43–64.
 • Katechismové písně a zpívané katechismy. Příspěvek jezuitů ke katolickému modu catechizandi přelomu 16. a 17. století. Folia Historica Bohemica 26, 2011, č. 1, s. 131–141; s T. Slavickým.
 • Hymnograf Fridrich Bridelius. Několik literárněhistorických poznámek k rozsahu pojmu. In Škarpová, M. – Kosek, P. – Slavický, T. – Bělohlávková, P. (eds.), Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ. Antiqua Cuthna 4, 2010, s. 16–23.
 • Barokologická bádání Stanislava Součka. In Janečková, M. – Alexová, J. – Pospíšilová, V. a kol., Slovesné baroko ve středoevropském prostoru, Praha 2010, s. 300–308.
 • Prolegomena zu einer neuen, noch nicht angefertigten Edition der Jesličky von F. Bridelius, in L. Kačic – S. Zavarský (eds.), Aurora Musas nutrit. Die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert, Bratislava, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2008, s. 291–301; s T. Slavickým.
 • Das Gesangbuch Newe und Alte Kirchenlieder (Prag 1655) und Bridelius ́ Jesličky (Praha 1658). In Hauck, R. – Fišer, Z. (eds.), Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. Greifswald 2008, s. 41–48.
 • Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové. SPFFBU 57, 2007, V 10, s. 77–90.
 • Jak vydávat českou raněnovověkou kancionálovou píseň? Česká literatura 55, 2007, s. 86–97.
 • Šteyerův Kancionál český jako součást rekatolizační cenzury. In Bartlová, M. – Šroněk, M. (eds.), Public Communication in European Reformation Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620, Praha 2007, s. 309–322.
 • K česko-německým hymnografickým vztahům v Čechách poloviny 17. století. In Zachová, Alena – Poslední, Petr – Víška, Václav (edd.): Setkání s druhým. Gaudeamus: Hradec Králové 2006, s. 45–53.
 • K literárnímu životu v českých zemích 2. poloviny 17. století – strategie katolizace nekatolické hymnografie v Kancionálu českém M. V. Šteyera. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity V 8, 2005, s. 75–89.
 • Několik poznámek ke kontinuitě české protireformační hymnografie. In Kákošová, Zuzana (ed.): Slovenský literárny barok. Univerzita Komenského: Bratislava 2005, s. 197–220.

Edice

 • Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky. Host – Masarykova univerzita, Brno 2012; s P. Koskem a T. Slavickým.
 • Sem, sem Děťátko – kritická edice barokní písně. Listy filologické 135, 2012, č. 1–2, s. 155–175; s P. Koskem a T. Slavickým.
 • Zdeněk a Drahomíra Kožmínovi: Zvětšeniny z Komenského. Modely a detaily. Brno, Host 2007; ediční příprava s J. Tlustým.
 • Redakční práce:
 • Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura. Ed. Jakub Sichálek. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2013.
 • Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ. Antiqua Cuthna 4, 2010; s P. Koskem, T. Slavickým a P. Bělohlávkovovou.

Slovníková hesla

 • Viktorin Vrbenský, in L. Merhaut a kol., Lexikon české literatury 4/II, Academia, Praha 2008, s. 1503–1504.

Nálezové zprávy

 • Nálezová zpráva o dobovém německém překladu Slávy svatoprokopské F. Bridela, Česká literatura 63, 2016, s. 92–98.

Odborné recenze

 • Bohuslav Balbín: Rozmanitosti z historie Království českého (Píše Marie Škarpová. E*forum, 17. 10. 2018) http://www.ipsl.cz/index.php?id=1441&menu=&sub=&str=aktualita.php Dopisy dvou milenců.
 • Milostná korespondence 12. století (Píše Marie Škarpová. E*forum, 28. 11. 2018) http://www.ipsl.cz/index.php?id=1459&menu=echos&sub=echos&str=echos_jedno.php
 • Dmytro Čyževskyj: K Labyrintu světa (Píše Marie Škarpová. E*forum, 30. 5. 2018) http://www.ipsl.cz/index.php?id=1376&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php
 • Rozkoš z textu sester Šporkových. Slovo a smysl 15, 2018, č. 29, s. 229–234.
 • Slova od srdce. Česká literatura 66, 2018, s. 106–112.
 • Jana Maroszová: Vera mundi lumina. Výbor dominikánských barokních kázání (Píše Marie Škarpová 9. 8. 2017. In E. Jelínková – L. Merhaut (eds.): E*forum 2017. Fórum pro germano-bohemistiku / Germano-bohemistisches Forum. Praha, Institut pro studium literatury 2018, s. 83–85.
 • Znovu, leč dosti jinak o české literatuře raného novověku, Slovo a smysl 13, 2016, č. 25, s. 212–216.
 • Herbert L. Kessler: Ani Bůh ani člověk [sic!]. Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění (Píše Marie Škarpová, 26. 10. 2016). In M. Špirit (ed.): Echa 2016. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury 2017, s. 78–81.
 • Pavel Zavadil: Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), (Píše Marie Škarpová, 4. 5. 2016). In M. Špirit (ed.): Echa 2016. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury 2017, s. 35–37.
 • A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (Píše Marie Škarpová, 12. 8. 2015). In E. Jelínková – M. Špirit (eds.): Echa 2015. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury 2016, s. 74–76.
 • „Žalmy svatého Davida velmi krásnou českou řečí v líbezné zpěvy uvedl“, Slovo a smysl 11, 2014, č. 22, s. 137–140.
 • Germania Bohemia litterata. Erudovaná sonda do česko-německých literárních vztahů 17.–19. století, Slovo a smysl 9, 2012, č. 18, s. 107–112; s V. Faktorovou.
 • Písně pobělohorských exulantů (1670-1750), Dějiny – teorie – kritika 2011, č. 1, s. 171–176.
 • Křesťanské učení lidu Božímu sprostně vyložené, Česká literatura 59, 2010, s. 94–97.
 • „Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku“, Studia Comeniana et historica 39, 2009, č. 81 –82, s. 312–316.
 • Další díl Repertoria rukopisů 17. a 18. století, Česká literatura 56, 2008, s. 726–728.
 • Bestseller našich předků. Tvar 19, 2008, č. 7, s. 23.
 • Starší (nejen) české divadlo od A do Z. Tvar 19, 2008, č. 5, s. 20.
 • Staročeské drama v evropských souvislostech. Tvar 18, 2007, č. 14, s. 23.
 • U počátků staročeské beletrie. Tvar XVIII, 2007, č. 7, s. 22.
 • Poslyšme a počteme si; diskutujme. Česká literatura 55, 2007, s. 105–108.
 • Baroko v Itálii – Baroko v Čechách. Slovenská literatúra 52, 2005, č. 2, s.152–154.
 • Česká barokní poezie ukrytá mezi notovými linkami. Souvislosti 16, 2005, č. 2, s. 240–242.
 • „Mezi houfy lotrův se pustiti…“. Studia Comeniana et historica 35, 2005, č. 73–74, s. 139–141.
 • Přínos i úskalí nové edice exulantské hymnografie. Česká literatura 52, 2004, s. 856–861.
 • „Ty máš slouti Blázen“ aneb I Švejk má svůj rodokmen. Host 20, 2004, č. 8, s. 72–73.
 • B. Manni / M. V. Šteyer – Věčný pekelný žalář. Studia Comeniana et historica 33, 2003, č. 69–70, s. 282–284.
 • Nathanaél Vodňanský z Uračova – Theatrum mundi minores. Studia Comeniana et historica 32, 2002, č. 67–68, s. 154–155.
 • Zdeněk Kalista – Česká barokní pouť. Studia Comeniana et historica 32, 2002, č. 67–68, s. 158–159.
 • Adam Michna z Otradovic – básnické dílo. Studia Comeniana et historica 21, 2001, č. 65–66, s. 236–237.

Popularizační stati

 • Co se u nás zpívalo o Vánocích. Jesličky Fridricha Bridelia slaví jubileum. Katolický týdeník 19, 2008, č. 50, příl. Perspektivy č. 25, s. 4; s V. Frolcovou, T. Slavickým a P. Koskem.
 • Staré nové písničky aneb Poznámky k textovému repertoáru českých katolických pobělohorských zpěvníků (cyklus Duchovní píseň v českých zemích VII). Hudební rozhledy 60, 2007, č. 7, s. 48–49.

Rozhlasové pořady

 • Jesličky, Staré nové písničky. Znějící průvodce barokním vánočním kancionálem 1, 2, 3. Český rozhlas 3 – Vltava (premiéra prosinec a leden 2012, repríza prosinec a leden 2015)

Jiné

 • Aurora musas nutrit…, Hudební věda 45, 2008, s. 393–394; s V. Kapsou (zpráva o konferenci).
 • Milan Kopecký (14. 5. 1925 – 17. 9. 2006). Česká literatura 55, 2007, s. 133–136, s J. Sichálkem (nekrolog).

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Heroldová, Martina Marie 2020 Analýza repertoáru rukopisného kancionálu 18. století neznámé provenience
Bukáčková, Nela 2019 Zpodobení pekla ve Věčném pekelném žaláři a v Písních o čtyřech posledních věcech člověka
Ungrová, Veronika 2019 Analýza repertoáru zpěvníku Velmi pohodlný kancionálek za mrtvé
Pechová, Michaela 2017 Podoby konceptu v kázáních Daniela Nitsche
Bendová, Martina 2014 Reprezentace ideálu ženy v díle Tomáše ze Štítného
Smyčková, Kateřina 2010 Ke kompozici kancionálového cyklu „Ornythologia Mariana“ (J. I. Dlouhoveský)
Diplomové práce
Císlerová, Anna 2020 Klatovské rorátníky
Kotšmídová, Alena 2014 Proměny ženských hrdinek knížek lidového čtení. Velmi utěšená a kratochvílná historie o krásné panně Mageloně a její hrdinka z hlediska kurtoazního ideálu.
Smyčková, Kateřina 2012 Analýza repertoáru Kancionálku aneb Písní křesťanských
Disertační práce
Smyčková, Kateřina 2015 Vytváření písňového kánonu v rukopisných kancionálech 17. a 18. století
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Marie Škarpová