Petr A. Bílek

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 415 (4. patro)

E-mail: petr.bilek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 233

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Petr Bílek vyučuje předměty z oblastí teorie a dějin moderní české literatury na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a předměty z oblastí teorii a dějin populární kultury na Ústavu věd o umění a kultuře Jihočeské univerzity. Vydal odborné knihy Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu) (2003), Models of Representations in Czech Literary History (2010; s Vl. Papouškem), Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“ (2012; s Vl. Papouškem), Naratologie: Strukturální analýza vyprávění (2013; s T. Kubíčkem a J. Hrabalem), Literary Universe in Three Parts: Language – Fiction – Experience (2018; s Vl. Papouškem a D. Skalickým), Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře (2018; s M. Kaplickým, Vl. Papouškem a D. Skalickým) a Pohyb řeči a nespojitosti místa: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě (2021; s M. Kaplickým, Vl. Papouškem a D. Skalickým). Je spoluautorem knižní série dějin moderní české literatury Dějiny nové moderny: Česká literatura v letech 1905–1923 (2010;) Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934 (2014); Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947 (2017) a Chór a disonance: Česká literatura 1947–1963 (2022); dva svazky z této řady byly oceněny cenou Magnesia litera za odbornou publikaci. Kromě jiného byl editorem knih James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění (2007), Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010; s B. Činátlovou) a Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy (2017). Je autorem i knih popularizačních a více než padesáti studií, věnovaných literatuře, populární kultuře a sémantice médií.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2008: jmenován profesorem: profesorské řízení na JU v Českých Budějovicích v oboru dějiny novější české literatury
 • 2004: jmenován docentem: habilitační řízení na FF UK v Praze v oboru česká literatura na základě habilitační práce Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu)
 • 1994: hodnost CSc.: na FF UK za disertační práci Lyrický subjekt (K problému subjektivity a identity subjektů literárního díla)
 • 1986: titul PhDr. v oboru český jazyk a literatura (rigorózní zkouška)
 • 1980 – 1985: magisterské studium oborů čeština a angličtina na FF UK (diplomová práce Lyrický subjekt a objektivní realita v poezii Františka Hrubína)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2019 – dosud: ředitel Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2016 – dosud: ředitel Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích
 • 2015 – dosud: profesor Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích
 • 2015 – 2016: ředitel Ústavu kulturálních studií FF JU v Českých Budějovicích
 • 2008 – dosud: profesor Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze 
 • 2006 – 2014: vědecký pracovník FF JU v Českých Budějovicích (část. úvazek)
 • 2004 – 2008: docent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze 
 • 2004 – 2007: vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR (část. úvazek)
 • 2003 – 2005: redaktor časopisu Česká literatura (část. úvazek)
 • 2000 – 2009: ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 2000: visiting professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1997 – 2014: vyučující na Collegium Hieronymi Pragensis 
 • 1995 – 1997: assistant professor v pozici Mellon Post-Doctoral Fellow, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1994 – 1995: visiting assistant professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1990 – 2004: odborný asistent, katedra české literatury FF UK
 • 1990 – 1991: šéfredaktor literárního časopisu Iniciály
 • 1987 – 1991: interní aspirant, katedra české literatury FF UK
 • 1986 – 1987: stážista, katedra české literatury FF UK

 Akademická ocenění, stipendia, ceny apod.

 • 7) Cena poroty za encyklopedii historickou (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).
 • 6) Cena Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin v oblasti humanitních a společenských věd za rok 2017 za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).
 • 5) Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 a A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958 (spolueditor).
 • 4) Kniha roku nakladatelství Academia za Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).
 • 3) Cena Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).
 • 2) 1995 – 1997: Mellonovo postdoktorální stipendium (Brown University, Providence, USA)
 • 1) 1994 – 1995: jednoroční stipendium od American Council of Learned Societies na výuku slovanských kultur v USA (Brown University, Providence, USA)

Granty, výzkumné záměry

5.1. Granty vědecké:

 • 12) GAČR 18-14957S: Jazyk a řečové strategie české literární vědy (2018–2020; FF JU, člen řešitelského týmu, hlavní řešitel: Vladimír Papoušek).
 • 11) PROGRES 02: Literatura a performativita (FF UK, hlavní řešitel: Jan Wiendl). Podprojekt Proměny verbálních obrazů (2017-2021, hlavní řešitel podprojektu).
 • 10) GAČR 15-22141S: Neopragmatické myšlení a literární věda (2015-2017, FF JU, hlavní řešitel).
 • 9) PRVOUK 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní řešitel: Jan Wiendl). Podprojekt Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury (2012-2016, FF UK, hlavní řešitel podprojektu).
 • 8) GAČR 405/09/0011: Re-prezentace a literární historie (2009-2011, FF JU, člen řešitelského týmu, hlavní řešitel: Vladimír Papoušek).
 • 7) GAČR 405/09/H003: Identita české literatury a její mezinárodní kontext (2009-2012). 
 • Hlavní řešitel: Dalibor Tureček (FF JU v Českých Budějovicích), spoluřešitel za FF UK.
 • 6) LC06053: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (2006-2011, FF UK, projekt center výzkumu MŠMT ČR, hlavní řešitel). 
 • 5) Centrum pro výzkum oficiální kultury 50. let 20. století. Specifický výzkum na FF UK, 2007. Hlavní řešitel.
 • 4) MSM 6007665803: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (výzkumný záměr FF JU, 2005-2009 a 2010-2011). Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, člen řešitelského týmu.
 • 3) GAČR 405/05/H562: Nadnárodní dimenze české národní literatury (doktorandský grant FF JU. 2005-2008. Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, spoluřešitel za FF UK Petr Bílek.
 • 2) GA ČR 405/04/1095: Problémy teorie vyprávění. Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2003-2006. Hlavní řešitel Tomáš Kubíček, člen řešitelského tým.
 • 1) Fond rozvoje vysokých škol, č. 1442/1997: Soudobá světová literární teorie a interpretace. 1997-1998. Hlavní řešitel Petr Málek, člen řešitelského týmu.

5.2. Granty pedagogické, rozvojové, ediční apod.:

 • 21) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2011: Projekt Elektronická knihovna české literatury a komparatistiky na www. Hlavní řešitel.
 • 20) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2010: Projekt Elektronická knihovna české literatury a komparatistiky na www. Hlavní řešitel.
 • 19) Projekt www.normalizace.eu . Specifický výzkum v rámci FF UK v Praze, 2009. Webové rozhraní věnované české oficiální kultuře 70. a 80. let 20. století. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
 • 18) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2009: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české a světové literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel.
 • 17) Projekt www.sorela.cz . Specifický výzkum v rámci FF UK v Praze, 2008. Webové rozhraní věnované české oficiální kultuře 50. let 20. století. Hlavní řešitel.
 • 16) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2008: Podpora habilitačních a profesorských řízení,
 • člen řešitelského týmu.
 • 15) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2008: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české a světové literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel.
 • 14) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2007: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel.
 • 13) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2007: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel.
 • 12) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Literatura jako výchova k rozumění. Hlavní řešitel: Václav Vaněk, člen řešitelského týmu.
 • 11) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel.
 • 10) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK 2005; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel.
 • 9) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel.
 • 8) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel.
 • 7) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK 2005; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel.
 • 6) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2004: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel.
 • 5) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2004: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel.
 • 4) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2003: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel.
 • 3) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2002: Vybudování základů pro bakalářské studium, změny metod výuky magisterského studia a výuka české literatury a literární teorie pro zahraniční studenty. Hlavní řešitel.
 • 2) Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2001: Příprava koncepce bakalářského studia. Hlavní řešitel.
 • 1) Comenius Web. Hypertextual Interactive Anthology of Czech Language, Literature, and Culture. Curricular Development Grant for 2000-1 through the Francis Wayland Collegium for Liberal Learning, Brown University, Providence, USA. Hlavní řešitel Masako Fidler-Ueda, člen řešitelského týmu, 2000-2001.

Akademická a pedagogická působnost

 • 2019: proděkan pro studium FF JU v Českých Budějovicích
 • 2016 – 2019: proděkan pro vědu a výzkum FF JU v Českých Budějovicích
 • 2014 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Mediální a kulturální studia na FF UP
 • 2014 – 2016: předseda knihovní komise FF UK
 • 2012 – 2016: předseda oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
 • 2012 – 2019: člen oborové rady doktorského studia oboru Film Studies na FF UK
 • 2011 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie literatury na FF UP 
 • 2010 – 2016: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK
 • 2008 – 2012 a 2014: External Examiner pro státní zkoušky na School of Modern Languages, University of Glasgow, Velká Británie
 • 2006 – 2019: člen vědecké rady FF JU
 • 2006 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Dějiny novější české literatury na FF JU
 • 2006 – 2008: předseda akademické rady programu East and Central European Studies na FF UK
 • 2006 – 2008: předseda zahraniční komise FF UK
 • 2006 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
 • 2002 – 2007: koordinátor katedrového programu výuky v cizích jazycích Czech Literature In and Out 
 • 1998 – 2000: člen Akademického senátu FF UK
 • 1997 – 2000: člen ediční komise FF UK
 • 1997 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK
 • 1991 – 1994; 2000 – 2008: autor či spoluautor přijímacích testů z české literatury pro obor ČJL na FF UK

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2021 – dosud: člen stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu v oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia
 • 2019 – 2021: předseda poroty ceny Magnesia litera v kategorii próza
 • 2019 – 2021: člen poroty ceny Jiřího Ortena
 • 2018 – dosud: člen ediční rady knižní edice SpatioTemporality (nakladatelství de Gruyter)
 • 2018 – dosud: člen hodnotící komise grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
 • 2018: člen komise pro udělení Státní ceny za literaturu
 • 2017 – dosud: člen komise hodnotitelů v oboru Mediální a komunikační studia Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • 2017 – 2021: člen hodnotícího panelu GA ČR, oblast společenských a humanitních věd, panel Lingvistika a literatura
 • 2017 – dosud: editor Edice #POPs v nakladatelství Akropolis (spolu s Pavlem Kořínkem a Martinem Foretem)
 • 2015 – dosud: člen Literární rady projektu Česká knihovna Ministerstva kultury ČR
 • 2015 – 2017: člen komise Ministerstva kultury ČR pro podporu knižních publikací
 • 2014 – dosud: člen redakční rady časopisu A & P: Art Communication and Popculture (Nitra, Slovensko)
 • 2012 – dosud: předseda poroty výroční ceny Nadace Český literární fond za literární tvorbu a předseda poradní rady pro udělování grantů a stipendií Nadace Český literární fond
 • 2012 – 2016: předseda poroty literární ceny Česká kniha
 • 2011 – dosud: člen redakční rady časopisu Porównania (Poznań, Polsko)
 • 2011 – 2015: člen redakční rady časopisu Bohemica Olomucensia
 • 2010 – dosud: člen redakčního kruhu časopisu Slovo a smysl/Word and Sense
 • 2010 – 2011: člen poroty ceny Nadace Českého literárního fondu za původní knižní tvorbu
 • 2009 – 2011: člen poroty ceny Nadace Českého literárního fondu za propagaci knižní kultury
 • 2009 – 2011: člen poroty Ceny F. X. Šaldy
 • 2008 – 2013: editor edice Cesty avantgardy (nakladatelství Host; spolu s Libuší Heczkovou, Josefem Vojvodíkem a Janem Wiendlem)
 • 2008 – 2016: editor edice Možné světy (nakladatelství Academia spolu s Lubomírem Doleželem, Tomášem Kubíčkem a Petrem Koťátkem)
 • 2008 – dosud: editor edice Skrytá moderna (nakladatelství Akropolis; spolu s Vladimírem Papouškem a Filipem Tomášem)
 • 2006 – 2008: redaktor časopisu Host do školy (příloha časopisu Host)
 • 2005 – dosud: člen redakční rady časopisu Česká literatura
 • 2005 – 2007; 2009 – 2012: člen odborné komise MK ČR pro podporu překladů české literatury v zahraničí
 • 2004 – 2010: předseda redakčního kruhu časopisu Slovo a smysl/Word and Sense
 • 2003 – 2006: člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 2003 – 2004: člen vědecké rady Památníku národního písemnictví
 • 2003 – 2007: editor edice Theoretica, kterou vydával Ústav pro českou literaturu AV ČR (spolu s Tomášem Kubíčkem)
 • 2003 – 2020: editor edice Scholares, kterou vydává ÚČLK původně v rámci nakladatelství Paseka a od roku 2007 v nakladatelství Pistorius & Olšanská (spolu s Vladimírem Pistoriusem)
 • 2002 – 2005: člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
 • 2001 – 2006: člen komise pro udílení Ceny Jaroslava Seiferta
 • 2001 – 2004: člen poroty literární ceny Knižního klubu
 • 2000: člen výboru pro udělování ceny Svazu českých knihkupců a nakladatelů
 • 1998 – 2004: předseda správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů
 • 1998 a 2002: člen komise pro udělení Státní ceny za literaturu
 • 1998 – 2003: člen Pražského lingvistického kroužku
 • 1997 – 1999: člen grantové komise pro humanitní vědy Grantové agentury Akademie věd
 • 1993 – 2000: člen českého centra PEN klubu
 • 1993 – 1994: člen výboru Sdružení na podporu vydávání literárních časopisů
 • 1992 – 2000: člen Společnosti F. X. Šaldy (1992 – 1994 člen výboru)
 • 1991 – 1993; 1998 – 1999; 2008 – 2010: člen poroty literární ceny Jiřího Ortena (2009 – 2010 předseda)
 • 1991 – 1994: předseda redakční rady časopisu Iniciály
 • 1990 – 2006: člen Obce spisovatelů (1992 – 1994 předseda revizní komise; 1991 – 1994 člen výboru její nadace)

Přehled výuky v posledním období – semestrové a delší kurzy

 • David Bowie: Identita, performance, styl – semestrový seminář FF JU (2022 – dosud)
 • Bob Dylan: Hudba, texty a autorský obraz – semestrový seminář FF JU (2021 – dosud)
 • Úvod do literární vědy – semestrová přednáška jako předmět společného základu FF UK (2019 – dosud) 
 • Poetika poezie, prózy a dramatu – semestrová přednáška, FF UK (2019 – dosud)
 • Básník Bob Dylan – semestrový seminář FF UK (2019)
 • Bondové za železnou oponou – semestrový seminář FF UK (2018)
 • Velké desky 70. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie – semestrový seminář FF JU (2017 – dosud)
 • Velké desky 60. let: Sémantika rockové hudby v rámci kulturní historie – semestrový seminář FF JU (2017 – dosud)
 • Jára Cimrman: Performance, apropriace a legitimizace „tradice“ – semestrový seminář FF UK (2017)
 • Diplomový seminář – semestrový seminář FF UK (2017 – dosud)
 • Emil Zátopek jako kulturní obraz: Proměny významů jednoho vlastního jména v sociokulturním kontextu sedmdesáti let – semestrový seminář FF UK (2016)
 • Karel Gott: Verbalizace a narativizace popkulturní ikony – semestrový seminář FF UK (2016)
 • Teorie diskursu a kulturní produkce – semestrový seminář FF JU (2016 – dosud)
 • Kulturní texty v kulturálních kontextech – semestrový seminář FF JU (2015 – dosud)
 • Popkulturní hrdina a antihrdina – semestrový seminář FF JU (2013 – dosud)
 • Teorie populární kultury – semestrová přednáška FF JU (2013 – dosud) 
 • Současná česká povídka: Interpretační seminář – semestrový seminář FF UK (2013 – dosud)
 • Vývojová poetika a sémantika populární kultury – dvousemestrová přednáška, FF JU (2012 – dosud)
 • Poetika poezie, prózy a dramatu – dvousemestrová přednáška, FF UK (2008 – 2019)
 • Četba děl české literatury 20. století II (od r. 1939) – semestrová přednáška, FF UK (2009 – dosud)
 • Naratologie – semestrová přednáška, FF UK (2002 – 2006; 2011 – dosud)

Seznam absolvovaných stáží

 • 6) Výukové pobyty v rámci programu Erasmus na Università Ca‘ Foscari, Benátky, Itálie (vždy cca 8 dnů, 2017 – 2019)
 • 5) Výukové pobyty v rámci programu Erasmus na University of Glasgow, Velká Británie (vždy cca 8 dnů, 2004 – 2011)
 • 4) Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 1. 2000 – 30. 6. 2000: visiting professor.
 • 3) Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 9. 1995 – 30. 6. 1997: Mellon Post-Doctoral Fellowship.
 • 2) Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages. 1. 9. 1994 – 30. 6. 1995: visiting assistant professor.
 • 1) Universität Hamburg, SRN, Institut fűr Slavistik. 1. – 30. 12. 1993: pedagogicko-výzkumná stáž.

Jazykové znalosti

 • čeština (rodilý mluvčí)
 • angličtina (výborná)

Personalia

 • Narozen: 6. dubna 1962, Vlašim, okres Benešov u Prahy
 • Ženatý (Klára Bílková), synové Tomáš, Antonín a Prokop

Záliby

 • Mainstreamové filmy (Star Wars, James Bond, Indiana Jones, Alien, Blade Runner, Die Hard) a seriály (Star Trek: Original Series, Red Dwarf, Twin Peaks, X-Files)
 • Komiksy s melancholickými superhrdiny (Batman, Sandman, Hovory z rezidence Schlechtfreund)
 • Hudba – klasický rock 60. a 70. let (Bob Dylan, Frank Zappa, Jefferson Airplane, Rolling Stones, King Crimson, Van der Graaf Generator, Led Zeppelin, Family, Peter Green), folk-rock (Fairport Convention, Renaissance, Strawbs) a punk (Iggy Pop, Patti Smith, Clash)
 • Vaření
 • Chov miniaturních potkanů

 

Publikační činnost

 

Odborné knihy (monografie)

 • 10) PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David; KAPLICKÝ, Martin; BÍLEK, Petr A.: Pohyb řeči a nespojitosti místa: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě. Praha: Akropolis, 2021, 364 s. ISBN 978-80-7470-365-2.
 • 9) BÍLEK, Petr A. Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2019, 168 s. ISBN: 978-80-7579-055-2.
 • 8) BÍLEK, Petr A.; KAPLICKÝ, Martin; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018, 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4.
 • 7) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David: Literary Universe in Three Parts: Language – Fiction – Experience. Brighton: Sussex Academic Press, 2018, 256 s. ISBN 978-1-84519-908-1.
 • 6) KUBÍČEK, Tomáš; HRABAL, Jiří; BÍLEK, Petr A. Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013. 248 s. ISBN: 978-80-7272-592-25. (Dostupné zde ).
 • 5) PAPOUŠEK, Vladimír; BÍLEK, Petr A. Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“. Praha: Akropolis, 2012, 228 s. ISBN 978-80-87481-61-5. (Moje studie v knize dostupné zde).
 • 4) BÍLEK, Petr A. Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, 144 s. ISBN: 978-80-87053-61-4. 
 • 3) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír. Models of Representations in Czech Literary History. Boulder: East European Monographs, 2010. 209 s. ISBN 978-0-88033-680-2. (Moje studie v knize dostupné zde).
 • 2) BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno: Host, 2003. 358 s. ISBN 80-7294-080-5. (Dostupné zde).
 • 1) BÍLEK, Petr A. „Generace“ osamělých běžců. Praha: Československý spisovatel, 1991. 112 s. ISBN 80-202-0263-3. (Dostupné zde).

Kapitoly v odborných knihách

 • 49) BÍLEK, Petr A. Svět populární kultury. In Papoušek, Vladimír a kol.: Chór a disonance: Česká literatura 1947-1963. Praha: Akropolis 2022, s. 89-170.
 • 48) Jak to v roce 2016 běžel Zátopek: Proměny mediálních obrazů Emila Zátopka v průběhu sedmi desetiletí. In BÍLEK, Petr A. – Dvořák, Martin – Král, Pavel, eds.: Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2020, s. 141-151 (celá kniha ke stažení zde, samotná studie zde).
 • 47) BÍLEK, Petr A. La poétique du texte. In Pier, John; Vallance, Laurent; Bílek, Petr A.; Kubíček, Tomáš (eds.): Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives contemporaines, 2018, s. 81-88. ISBN: 9782813002488, doi: 10.17184/eac.1416 (elektronická verze dostupná zde).
 • 46) BÍLEK, Petr A.; KUBÍČEK, Tomáš: Définir le structuralisme tchèque. In Pier, John; Vallance, Laurent; Bílek, Petr A.; Kubíček, Tomáš (eds.): Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives contemporaines, 2018, s. 3-26. ISBN: 9782813002488, doi: 10.17184/eac.1411 (elektronická verze dostupná zde).
 • 45) BÍLEK, Petr A. Propaganda jakožto opuštěný pojem v kulturním prostoru. In Kopal, Petr, ed.: Film a dějiny 7: Propaganda. Praha: Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 18-30. ISBN 978-80-87292-44-0.
 • 44) BÍLEK, Petr A. John Fiske – romantický solitér, který stál na počátku. In Fiske, John: Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017, s. 297-315.
 • 43) BÍLEK, Petr A. Řečové akty na dvoře karmínového krále. In BÍLEK, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David, eds.: Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 266-287. ISBN: 978-80-7394-672-2. (Dostupné zde).
 • 42) BÍLEK, Petr A. Transponování české populární kultury. In Bílek, Petr A. – Šebek, Josef, eds.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. 7-14. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • 41) BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1935–1947. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017, 818 s., ISBN 978-80-200-2736-8, s. 550–813.
 • 40) BÍLEK, Petr A. Plocha času. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017, 818 s., ISBN 978-80-200-2736-8, s. 29–41.
 • 39) BÍLEK, Petr A. Nakročení pozdního Miroslava Červenky směrem k pragmatismu. In Bílek, Petr A. et al.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2016, s. 157-182. ISBN 978-80-7394_627-2.
 • 38) BÍLEK, Petr A. „Duní vlak metrem v ránu teplém“: Pár poznámek k absenci obrazů každodennosti v české popkultuře normalizační éry. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Každodennost. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016, s. 384-401. ISBN 978-80-7308-701-2. (Dostupné zde).
 • 37) BÍLEK, Petr A. Il fumetto ceco contemporaneo come diagramma storico: modalità della creazione dell’immagine del passato attraverso il medium “dell’arte sequenziale”. In D’Amico, Tiziana; Bílek, Petr A.; Machátová, Ludmila; Foret, Martin, eds.: La memoria a fumetti: Studi sul fumetto, la storia e la memoria / Paměť v bublinách: Studie o komiksu, paměti a dějinách. Mantova: Universitas Studiorum, 2016, s. 45-70. ISBN 978-88-99459-53-6. (Dostupné zde). Tamtéž zároveň i česky jako Současný český komiks jako historiogram: Způsoby vytváření obrazu minulosti médiem „sekvenčního umění“, s. 187-210. (Dostupné zde).
 • 36) BÍLEK, Petr A. Psychedelická doupata. Dialogičnost a různořečí jako rysy hudební i verbální poetiky Franka Zappy. In Papoušek, Vladimír; Skalický, David, eds.: Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016, s. 31-56. ISBN 978-80-7470-143-6. (Dostupné zde ).
 • 35) BÍLEK, Petr A. Karel Gott: The Ultimate Star of Czechoslovak Pop Music. In Mazierska, Ewa, ed.: Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm. Londýn: Palgrave Macmillan, 2016, s. 217-241. ISBN 978-1-137-59272-9.
 • 34) BÍLEK, Petr A. Švejk na zdi: Sémantika švejkovských obrazů a „citátů“ v prostorech soudobých restaurací. In Hrabal, Jiří, ed.: Švejk ve střední Evropě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 65-80, ISBN 978-80-87895-86-3. (Dostupné zde).
 • 33) BÍLEK, Petr A. Revoluce ve vzduchu: Obrazy revoluce v populární kultuře přelomu 60. a 70. let 20. století. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Revoluce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016, s. 401-423. ISBN 978-80-7308-637-4. (Dostupné zde ).
 • 32) BÍLEK, Petr A. Hrabalův Haňťa jako čtenář jednotlivin. In Kanda, Roman, ed.: Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, ÚČL AV ČR 2016, s. 170-183. (Dostupné zde ).
 • 31) BÍLEK, Petr A. „Válka je vůl“: Pacifistické protiválečné postoje v populární hudbě 60. a 70. let 20. století. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Válka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2014, s. 390-425. ISBN 978-80-7308-550-6. (Dostupné zde ).
 • 30) BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1924–1934. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014, 622 s., ISBN 978-80-200-2296-7, s. 387–594.
 • 29) BÍLEK, Petr A. Reprezentace příslušníků SNB v českých filmech a seriálech normalizační éry. In Kopal, Petr, ed.: Film a dějiny 4: Normalizace. ÚSTR – Casablanca, 2014, s. 207-224.
 • 28) BÍLEK, Petr A. Ohraničené společenství: Konstruování hranice mezi „naším“ a „cizím“ v české popkulturní a masové produkci období normalizace. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Národ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, s. 220-242. ISBN 978-80-7308-488-2. (Dostupné zde).
 • 27) BÍLEK, Petr A. Topolův román …uličnický… In Říha, Ivo, ed.: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013. ISBN 978-80-7215-451-7, s. 40-45.
 • 26) BÍLEK, Petr A. The 30 Cases of Major Zeman: Domestication and Ideological Conversion of a James Bond Narrative in the Czech TV Seriál Context of the 1970s. In Čulík, Jan, ed.: National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 48-67.
 • 25) BÍLEK, Petr A. TV Serials and TV Series as Specific Representations of Mimetic and Performative Impact. In Čulík, Jan, ed.: National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 1-9.
 • 24) BÍLEK, Petr A. Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In Veberová, Veronika, Bílek, Petr A., Papoušek, Vladimír, Skalický, David, eds.: Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 11-30.
 • 23) BÍLEK, Petr A. Socialist Realism and the Avant-garde. In Bílek, Petr A.; Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, eds.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 349-360.
 • 22) BÍLEK, Petr A. Socialistický realismus a avantgarda. In Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, eds.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 319-330. (Dostupné zde ).
 • 21) BÍLEK, Petr A. Kalendárium 1970-1989. In Bílek, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 188-249. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • 20) BÍLEK, Petr A. K práci i oddechu: Znakový systém normalizační pop music. In Bílek, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 57-75. ISBN 978-80-87053-44-7. (Dostupné zde).
 • 19) BÍLEK, Petr A. 1906. Hledání jediné skutečnosti: mezi minulostí a budoucností. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 88–108.
 • 18) BÍLEK, Petr A. 1908. Mezi uzavřenými binárně opozičními světy a světy smývajícími své hranice. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 126–144.
 • 17) BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1905–1923. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 397–610.
 • 16) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; Wiendl, Jan. Plocha času.  In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 21– 40.
 • 15) BÍLEK, Petr A; PAPOUŠEK, Vladimír. Metoda pozorování dějin a její souvislosti. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 11–19.
 • 14) BÍLEK, Petr A. Jáchym Topol. In Serafin, Steven; Mihailovich, Vasa D., eds., Twenty-First-Century Central and Eastern European Writers. Detroit: Gale, 2009, s. 290-294. ISBN 978-0-7876-8171-5.
 • 13) BÍLEK, Petr A. Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty. In Bílek, Petr A.; Janoušek, Pavel; Šmahelová, Hana; Papoušek, Vladimír; Tureček, Dalibor: Literatura a kánon. Praha: FF UK 2007, s. 7-18. Publikováno v překladu do bulharštiny in Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 11-26.
 • 12) BÍLEK, Petr A. James Bond a major Zeman: Sémantika narativní ideologie. In BÍLEK, Petr A., ed. James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius & Olšanská 2007, s. 100-118. ISBN 978-80-87053-06-5. (Dostupné zde ).
 • 11) BÍLEK, Petr A. „Plakaly spolu, plakaly radostně a hrdě“: Emblematické redukce mateřství v ideologizovaném prostoru české poúnorové kultury. In Hanáková, Petra; Heczková, Libuše; Kalivodová, Eva, eds.: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. 249-260. ISBN 80-86429-65-2
 • 10) BÍLEK, Petr A. Rekognoskace archivu literárněhistorických východisek. In Wiendl, Jan, ed., Hledání literárních dějin v diskusi. Praha: Paseka, 2006, s. 125-144. (Dostupné zde ).
 • 9) BÍLEK, Petr A. Literární historie: Hledání esence či vertikální i horizontální konstruování sítě?. In Papoušek, Vladimír a Tureček, Dalibor: Hledání literárních dějin. Praha: Paseka, 2005, s. 78-92. (Dostupné zde ).
 • 8) BÍLEK, Petr A. Stanley Fish a soudobé diskuse o tom, jaký smysl má uvažování o literatuře v dnešním světě. In Fish, Stanley: S úctou věnuje autor. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2004, s. 80-91.
 • 7) BÍLEK, Petr A. Připisování významu: Emblematické redukce kulturních entit na cestě od arbitrárního významu k referenci. In Svatoň, Vladimír a Housková Anna, eds.: Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 105-113. (Dostupné zde).
 • 6) BÍLEK, Petr A. Barthesovy Mytologie jako cesta k dekonstrukci mytologizací. In Barthes, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004, s. 159-165.
 • 5) BÍLEK, Petr A. Lyrický subjekt a lyrická situace: K otázce konstrukční, kontrolní a interpretativní funkce v lyrice. In Fořt, Bohumil a Hrabal, Jiří, eds.: Od struktury k fikčnímu světu: Lubomíru Doleželovi. Olomouc: Aluze, 2004, s. 141-164. (Dostupné zde).
 • 4) BÍLEK, Petr A. and FIDLER, Masako and KANIG, David. Toward an Integrated Approach to Czech Language, Literature, and Culture on the Web.  In Olga Kagan and Benjamin Rifkin, eds. The Teaching and Learning of Slavic Languages and Cultures. Columbus: Slavica Publishers, 2000. s. 341-362. (33%)
 • 3) BÍLEK, Petr A. The East, West, and the Center of Europe as Cultural Concepts, Emblems, and Vehicles of Creative Misunderstandings. In Levitsky, Alexander and Ueda, Masako, eds. Brown Slavic Contributions. Vol. XIII. Providence: Brown University, 2000, s. 78-101. 
 • 2) BÍLEK, Petr A.  Referentiality vs. Intertextuality: Transformations of Meaning and Ambiguity of Reference in Contemporary Czech Prose-Fiction“. In Levitsky, Alexander and Ueda, Masako, eds. Brown Slavic Contributions. Vol. XI. Providence: Brown University, 1999, s. 88-99
 • 1) BÍLEK, Petr A. Ke vztahu zobrazení skutečnosti a výstavby literárního díla. In Mikulášek, Alexej, ed.: Východiska a perspektivy. Praha: SPN, 1989, s. 15-24.

Články v odborných periodikách

1. Články v zahraničních recenzovaných odborných periodikách

 • 4) BÍLEK, Petr A. Reading Prague: Narrative Domains of the Image of the City in Fiction. Style 40, 2006, č. 3, s. 249-257.
 • 3) BÍLEK, Petr A. A Journey of a Name from the Realm of Reference to the Realm of Meaning: The Reception of Milan Kundera within the Czech Cultural Context. Kosmas, 2003, 17, č. 1, s. 15-27.
 • 2) BÍLEK, Petr A. A totalitarianismus utani „masmilyen“ szemiotika. Jelenkor, 1994, 37, č. 9, s. 778-783.
 • 1) BÍLEK, Petr A. Sulle attuali condizioni della letteratura ceca. Europa Orientalis, 1994, 13, č. 2, s. 63-74.

2. Články v domácích recenzovaných časopisech

 • 14) BÍLEK, Petr A. Vladimír Svatoň: 19. 7. 1931 – 26. 12. 2018. Slavia 89. 2020, č. 1, s. 113-115.
 • 13) BÍLEK, Petr A. Pojetí významu u Ingardena a Mukařovského: Vliv, inspirace, či autonomní cesty? Slovo a smysl / Word and Sense 16, 2019, č. 32, s. 163-175 (dostupné zde ).
 • 12) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír. Reprezentace, performance historie a současná literární věda. Slovo a smysl / Word and Sense 7, 2010, č. 13, s. 53-67 (dostupné zde )
 • 11) BÍLEK, Petr A.: Módní „systém“. Slovo a smysl / Word and Sense 7, 2010, č. 13, s. 127-133 (dostupné zde )
 • 10) BÍLEK, Petr A. Zvěčnělí vůdcové: Literární re-prezentace J. V. Stalina a Klementa Gottwalda vytvářené bezprostředně po jejich smrti. Slovo a smysl / Word and Sense 5, 2008, č. 9/10, s. 312-325 (dostupné zde ).
 • 9) BÍLEK, Petr A. Diskursivní prostor popkultury aneb Proč by Otokar Březina neměl přejet krtečka. Slovo a smysl / Word and Sense 3, 2006, č. 6, s. 23-49 (dostupné zde ).
 • 8) BÍLEK, Petr A. Texty a kontexty. Svět literatury 16, 2006, č. 34, s. 7-14.
 • 7) BÍLEK, Petr A. K hledání hranice, kdo kde co v lyrice mluví. Česká literatura, 2006, 54, č. 2-3, s. 137-144.
 • 6) BÍLEK, Petr A. Význam, reference a smysl z hlediska fungování a interpretace fikčního světa. Česká literatura, 2002, 50, č. 5, s. 453-488.
 • 5) BÍLEK, Petr A. Textovost: K historii pojmu, který nabízel cestu k postižení specifičnosti mimetického odkazování v literatuře. Česká literatura, 1998, 46, č. 5, s. 451-468.
 • 4) BÍLEK, Petr A. K otázce individuální konkretizace literárního textu (Na okraj problému explicitní a implicitní subjektivity ve vztahu text – dílo). Česká literatura, 1994, 42, č. 2, s. 178-190
 • 3) BÍLEK, Petr A. Ke vztahu zobrazování skutečnosti a výrazových prostředků české poezie 30. let. Česká literatura, 1988, 36, č. 5, s. 452-461.
 • 2) BÍLEK, Petr A. K poetike noviel Františka Švantnera. Slovenské pohl´ady, 1987, 103, č. 11, s. 93-100.
 • 1) BÍLEK, Petr A. Mácha a Hrubín, skutečnost a výraz. Česká literatura, 1987, 35, č. 2, s. 115-118.

3. Články v ostatních odborných časopisech

 • 10) BÍLEK, Petr A.: „Hrdina papírový a plochý až hanba“: Goldfinger v románu a ve filmu. Cinepur 30, 2021, č. 138, s. 78-85.
 • 9) BÍLEK, Petr A. Možnosti naratologie v rámci kulturálních studií: Literární re-prezentace jako pole mezi ideologií a naratologií. Kultura – média – komunikace 1, 2009, č. 2, s. 37-52. ISSN 1804-0365.
 • 8) BÍLEK, Petr A. Diskurs, re-prezentace, narativita, textovost a další pole interdisciplinárního překryvu: Literární věda a mediální studia. Kultura – média – komunikace 1, 2009, č. 1, s. 147-164. ISSN 1804-0365.
 • 7) BÍLEK, Petr A. Karel Šiktanc ovvero sulla forza e sulla stabilità della voce poetica. Hebenon: Rivista internazionale di letteratura 11-12, 2006, č. 7-8, s. 9-15.
 • 6) BÍLEK, Petr A. Prolegomena k ne(na)psaným dějinám literatury české. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 1, 4 a 5. (Dostupné zde ).
 • 5) BÍLEK, Petr A. Možnosti „já“: Autenticita, autobiografie, autor(ský obraz). Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 8-9. (Dostupné zde ).
 • 4) BÍLEK, Petr A. Kunderovské anglofonní reflexe. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 17-18. Přetištěno In Milan Kundera: Jsem posedlý číslem sedm. Olomouc: Votobia, 1996, s. 59-103. (Dostupné zde ).
 • 3) BÍLEK, Petr A. Současná teorie literatury v USA. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 24; Tvar, 1997, 8, č. 21, s. 24; Tvar, 1998, 9, č. 11, s. 24; č. 12, s. 24, č. 13, s. 24. (První část dostupná zde ).
 • 2) BÍLEK, Petr A. Tři filipiky proti jevovému aneb Hrst úvah metakritických. Tvar, 1993, 4, č. 33-34, s. 1 a 4; č. 35-36, s. 6; č. 37-38, s. 6.
 • 1) BÍLEK, Petr A. Poetika – noetika – ontologie. K vědomí souvislostí v české poezii 80. let. Tvorba, 1987, č. 28, Kmen, s. 3 a 5.

Články ve sbornících

 • 14) BÍLEK, Petr A. Koncepty centra a periferie z hlediska schopnosti absorbovat představu kulturního transferu jakožto strůjce významových posunů. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter, eds.: Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, s. 76-90. ISBN: 978-80-972624-2-6. (Dostupné zde).
 • 13) BÍLEK, Petr A. Milan Kundera: How to Position a Writer Writing Only in French for More than Twenty Years into a Frame of Contemporary Czech Literature? In: European Unity and Central and Eastern Europe: Between Centripetal and Centrifugal Forces. Seoul: National Research Foundation of Korea, 2013, s. 197-206.
 • 12) BÍLEK, Petr A. Littérature tchèque, littérature centre-européenne et littérature mondiale dans l´œuvre essayistique de Milan Kundera. In Thirouin, Marie-Odile; Boyer-Weinmann, Martine: Désaccords parfaits: Le réception paradoxale de l´œuvre de Milan Kundera. Grenoble: Ellug, 2009, s. 37-48.
 • 11) BÍLEK, Petr A. Antologizace diskursivního pole: Od kontextů k textům a zase zpět. In: Krátká, Eva et al.: (A)symetrické historie: Zamlčené rámce a vytěsněné problémy. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU 2008, s. 195-211.
 • 10) BÍLEK, Petr A. Constructing the Paradoxical Middle: Conceptualizations of Central Europe Explored in the 1980s Essaystic Debates. In BÍLEK, Petr A.; Dimter, Tomáš, eds. Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Praha: Gutenberg 2007, s. 330-344.
 • 9) BÍLEK, Petr A. Stylizace lyrického subjektu. In Mareš, Petr; Vaňková, Irena, eds. Jazyky, rozumění, porozumění. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2007, s. 34-44. (Dostupné zde ).
 • 8) BÍLEK, Petr A. Obraz Boženy Němcové – pár poznámek k jeho emblematické redukci. In Piorecký, Karel, ed. Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 11-23. (Dostupné zde).
 • 7) BÍLEK, Petr A. The Role of Literature in the Post-Communist Era: A Case Study of the Czech Cultural Context.. In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XLVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 58-64. Přetištěno v Transcript: European Internet Review of Books and Writing 6, 2006. V překladu do japonštiny vyšlo in Avantgarde 1, 2006, č. 1, s. 76-79.
 • 6) BÍLEK, Petr A. Pár poznámek k principu variace jakožto prostředku konstruování fikčního světa v próze 60. let. In Denemarková, Radka, ed.: Zlatá šedesátá. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2000, s. 206-215. (Dostupné zde).
 • 5) BÍLEK, Petr A. Pojem „exilu“ jako koncept neustálého zprostředkovávání a míjení. In: Kubíková, Pavlína, ed. Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha: Obec spisovatelů, 2000, s. 22-32. Přetištěno v Host, 2000, 16, č. 5, s. 39-43. Publikováno chorvatsky jako Pojem eksila kot koncept nenehnega posredovanja in zmot. Apokalipsa 2003, č. 73-74, s. 101-112.
 • 4) BÍLEK, Petr A. In-Between of „Authenticity“ and „Fictiveness“, or, Towards the Problem of Contextual Backgrounds in Czech Prose-Fiction of the Last Two Decades. In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií, sv. II. Praha: Univerzita Karlova, 1999, s. 75-98.
 • 3) BÍLEK, Petr A. Stylizations of Lyrical Subjects and Lyrical Situations in Modern Czech Poetry. In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 271-277.
 • 2) BÍLEK, Petr A. K Šaldovu pojetí „tvorby“ v období Zápisníku. In Macek, Emanuel, ed. Zápisník o Šaldovi. Praha: Společnost F. X. Šaldy, 1994, s. 17-23.
 • 1) BÍLEK, Petr A. Lešany a Posázaví v životě a díle Františka Hrubína. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, sv. 29, 1988, s. 219-234.

Učební texty

 • 4) BÍLEK, Petr a kol. Průvodce magisterským studiem na Katedře české literatury a literární vědy UK FF. Praha: FF UK, 2002, 178 s.
 • 3) FIDLER, Masako and BÍLEK, Petr A. Modern Czech Short Stories: An Interactive Anthology (25%).
 • 2) BÍLEK, Petr A. Proměny lyrického subjektu: Pár poznámek k vývoji české poezie posledních padesáti let. Praha: Akademie Jana Ámose Komenského, 1992. 32 s.
 • 1) BÍLEK, Petr A. Stavitelé křídel. Průvodce současnou českou poezií. Praha: Fortuna, 1991. 64 s.

Popularizační texty

 • 61) Proč je důležité učit literaturu: Teze, jež patří přitlouci na dveře sborovny. A2 16, 2020, č. 15, s. 18 (dostupné zde).
 • 60) Dekáda v české literatuře: hodně balastu a málo velkých románů, vyniká Topol či Sidon. Aktuálně.cz, 27. 12. 2019 (dostupné zde).
 • 59) Rukopisné boje po francouzsku. Doslov k Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka. Praha: Argo, 2017, s. 363-372.
 • 58) Vltava jako zabitý krokodil. Doslov k Fischerová, Sylva – Bílek, Petr A., eds.: Dryák ředěný Vltavou: Pražská říční antologie = A giant barrel of rotgut: Prague river anthology. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016.
 • 57) Proč nás/vás nečtou. Host 31, 2015, č. 7, s. 25-27. Vyšlo také in Sjezd spisovatelů 2015: Sborník příspěvků. Brno: Host, 2015, s. 93-97.
 • 56) Česká próza na konci léta roku 2015. Host 31, 2015, č. 8, s. 21-28 (dialog s Evou Klíčovou).
 • 55) Doslov. In Hana Andronikova: Vzpomínky, co neuletí. Praha: Odeon, 2014, s. 241-248.
 • 54) Předmluva k Džian Baban a Vojtěch Mašek: Hovory z rezidence Schlechtfreund.  Praha: Lipnik  a A2, 2013, s. 6-7.
 • 53) „Laskavě to předej Vereckému. Když se mu to nebude líbit, šup s tím do koše!“ Doslov k Adresát Ladislav Verecký. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2013, s. 119-125.
 • 52) Vzduch je modrým nikotinem nasycen: Co se v české literatuře stalo před padesáti lety? Host 29, 2013, č. 10, s. 19-24.
 • 51) Skomíravý život lyriky. Psí víno 15, 2011, č. 56, s. 38-42. (Dostupné zde).
 • 50) Pár poznámek ke vztahu odpadu a odpadlíků. In: Prokšová, Hana; Pomahač, Ondřej, eds.: Odpad / Junk. Praha: Démonický koník 2011, s. 64-68. Anglická verze Some Remarks on the Relation between Waste and „the Wasted“. Praha: Démonický koník 2011, s. 69-74.
 • 49) Básník, který nám zrýmoval dětství. Hospodářské noviny 16. 9. 2010, s. 9.
 • 48) Anketa o „bílých místech“ současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 2010, č. 1, s. 60-63.
 • 47) Kubinovo středoevropské srdce temnoty. Doslov k Alfred Kubin: Země snivců. 4. vyd. Praha: Dokořán, 2009, s. 215-225.
 • 46) Dětský čtenář. Host do školy, č. 1, s. 41-44. Host 25, 2009, č. 3.
 • 45) Večerníček jako stěžejní kámen české kulturní encyklopedie. Host do školy, č. 1, s. 34-40. Host 25, 2009, č. 3.
 • 44) Jan Hostáň – spisovatel, který vycházel vstříc době. Host do školy, č. 1, s. 30-33. Host 25, 2009, č. 3.
 • 43) Pražské jaro v literatuře: Velký spektákl a mirákl. Hospodářské noviny. 52, 2008, č. 144 (24. 7.), Mimořádná příloha Československo v roce ’68, č. 4, s. II-III. 
 • 42) Akademická jatka: O možném zániku některých univerzitních humanitních oborů. A2 4, 2008, č. 39, s. 1, 16 a 17. (Dostupné zde). (Přetištěno v Britské listy pod titulem „Byla to významná změna“. A bude hůř…: O možném zániku některých univerzitních humanitních oborů. 26. 9. 2008, dostupné zde).
 • 41) Adaptace literárního textu. Host do školy, č. 3, s. 34-35. Host 24, 2008, č. 8.
 • 40) Střední Evropa jako literární kategorie. Host do školy, č. 2, s. 35-37. Host 24, 2008, č. 4.
 • 39) Mýtus, mytologie a mytologizace. Host do školy, č. 1, s. 29-30. Host 24, 2008, č. 2.
 • 38) Doslov. Sylva Fischerová: Anděl na okně. Praha: Dybbuk, 2007, s. 65-69.
 • 37) Když Ewald Murrer… Doslov k Ewald Murrer: Nouzové zastavení času. Brno: Host, 2007, 4. strana obálky.
 • 36) Literatura a ideologie. Host do školy, č. 5, s. 25-26. Host 23, 2007, č. 9.
 • 35) Kánon. Host do školy, č. 4, s. 22-23. Host 23, 2007, č. 7.
 • 34) Parodie jako emblematická redukce parodovaného. Host do školy, č. 3, s. 24-25. Host 23, 2007, č. 5.
 • 33) Literatura a film. Host do školy, č. 3, s. 18-19. Host 23, 2007, č. 5.
 • 32) Parodie, satira a humor v moderní české literatuře (spolu s : Václav Vaněk, 50%). Host do školy, č. 3, s. 3-7. Host 23, 2007, č. 5.
 • 31) Kontext. Host do školy, č. 2, s. 17-18. Host 23, 2007, č. 3.
 • 30) Text. Host do školy 1, 2007, č. 2, s. 15-16. In Host 23, 2007, č. 1.
 • 29) Literární teorie: Co s ní dnes ve škole. Host do školy č. 2, s. 3-7. In Host 23, 2007, č. 1. (Celý soubor článků Věda do školy pro přílohu Host do školy časopisu Host dostupný zde).
 • 28) Od ústně tradované literatury k hypertextu; a přitom trochu zpět. Doslov k Walter J. Ong: Technologizace slova. Praha: Karolinum, 2006, s. 201-208.
 • 27) Intertextovost. Host do školy 1, 2006, č. 1, s. 18-19. In Host 22, 2006, č. 8.
 • 26) Česká literatura po roce 1945. In Menclová, Věra and Vaněk, Václav, eds. Slovník českých spisovatelů. 2., dop. vyd. Praha, Libri 2005, s. 37-46. (Dostupné zde). 
 • Publikováno francouzsky pod titulem La littérature tchèque après 1945 na Bohemica, dostupné zde. 
 • Publikováno anglicky pod titulem Czech Literature since 1945 in Balvín, J.; Debnár, V., eds.: Czech Literature Guide. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011, s. 13-19.
 • 25) Češkovo putování motivickou krajinou Milana Kundery. Předmluva k Jakub Češka: Království motivů: Motivická analýza románů Milana Kundery. Praha: Togga, 2005, s. 7-9.
 • 24) Literatura se stala terčem mediální manipulace (přepis přednášky pro zahraniční bohemisty 6. 9. 2004). Britské listy 15. 9. 2004, dostupné zde.
 • 23) Rozjeď to! Doslov k: Jiří Syrovátka: Průjezd. Praha: Rodiče, 2004, s. 140-142.
 • 22) Czech Poetry of the Nineties: A Metamorphosis. New Orleans Revue 26, 2000, č. 1-2, s. 16-23.
 • 21) Romance, v níž o křídlovku nejde. Doslov k: František Hrubín: Romance pro křídlovku. 11. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998, Květy poezie, sv. 209, s. 59-72.
 • 20) Směšné známosti podle Linharta. Doslov k: Ota Linhart: Mě nikdy nesmíš prosit. Praha: Akropolis, 1996, s. 119-122
 • 19) Koupím Kafkovy trenýrky. Zn.: „Literární historik“. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 16. (Dostupné zde).
 • 18) Říkají jí poezie (Pokus o uchopení toho, co se označuje jako mladá česká poezie). In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Karlova Univerzita, 1995, s. 181-186,
 • 17) Putování jako text a text jako putování. Předmluva k: Jaroslav Vanča: Hrady spatřené. Praha: Volvox Globator, 1994, s. 3
 • 16) Jan Zábrana aneb Mezi etikou a estetikou. Labyrint, 1994, 4, č. 6, s. 14.
 • 15) Ludvík Vaculík aneb O psaní životem? Labyrint, 1994, 4, č. 4, s. 6-7.
 • 14) Pavel Řezníček aneb K problému označovaného. Labyrint, 1994, 4, č. 2, s. 10-11.
 • 13) Allitolag kolteszet. Nappali ház, 1994, č. 1, s. 33-35
 • 12) Úvodem…. Předmluva k: Václav Koubek: Povídky. Praha: Alberta 1993, s. 5. Přetištěno ve Václav Koubek: Hospodské povídky. 2., uprav. vyd. Praha: vl. n. 2000, s. 117.
 • 11) Subjekte lyrický…, … ty jsi tu provždycky. Iniciály, 1993, 4, č. 35, s. 52-55.
 • 10) Poezie úzkosti. Iniciály, 1993, 4, č. 32, s. 1-2.
 • 9) O smyslu grimasy v poezii. Portrét J. H. Krchovského. Lidové noviny, 13. 5. 1993, 6, č. 109, příl. Národní 9, č. 19, s. 3.
 • 8) Anti-Typlt aneb pár slovíček k nezvedenci, klacíčkem šťourajícímu. Tvar, 1993, 4, č. 24, s. 1 a 4-5.
 • 7) Poezie v krizi? Iniciály, 1992, 3, č. 26, s. 2-5.
 • 6) Kocovina jako stav mezi jiným a stejným (Pár poznámek ke stavu literární kritiky na počátku 90. let). Zápisník o Šaldovi, 1992, s. 6-9. Přetištěno in: Tvar, 1993, 4, č. 18, s. 6.
 • 5) „Já sám si otevřu šimpanzskou flaštičku…“ aneb pár poznámek k poezii Ivana Wernische. Knihovnický zpravodaj Bezručovy knihovny ÚKDŽ, 1991, č. 4, s. 1-8.
 • 4) Co zbylo z Ikara? (O křídlech, pírkách a pahýlech v mladé české poezii). Iniciály 1, 1990, č. 1, s. 29-31
 • 3) Pod obrazom súčasnej českej poézie. Slovenské pohl´ady 105, 1989, č. 9, s. 91-97
 • 2) Lovec bezelstných ptáků Naděje. Několik poznámek k poezii Josefa Šimona. Literární měsíčník 18 1989, č. 4, s. 72-76.
 • 1) K otázke takzvanosti mladej českej poézie. Dotyky 1, 1989, č. 2, s. 33-36.

Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

 • 37) BÍLEK, Petr A. – Dvořák, Martin – Král, Pavel, eds.: Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2020, 188 s. (Dostupné zde).
 • 36) Bílek, Petr A. – Jiroušek, Bohumil – Novotný, Lukáš, eds.: Československo 1918 – 1938/2018. České Budějovice: Episteme, 2019, 335 s. ISBN 978-80-7394-725-5 (autor vstupního textu Úvodem, s. 7-8).
 • 35) Pier, John – Vallance, Laurent – Bílek, Petr A. – Kubíček, Tomáš, eds.: Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives contemporaines, 2018. 302 s. ISBN: 9782813002488, doi : 10.17184/eac.9782813002488 (elektronická verze dostupná zde).
 • 34) Fiske, John: Jak rozumět populární kultuře (přeložil a doslov napsal Petr A. Bílek). Praha: Akropolis, 2017, 324 s. ISBN 978-80-7470-190-0.
 • 33) BÍLEK, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David, eds.: Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017. ISBN: 978-80-7394-672-2.
 • 32) Bílek, Petr A. – Šebek, Josef, eds.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • 31) Fischerová, Sylva – Bílek, Petr A., eds.: Dryák ředěný Vltavou: Pražská říční antologie = A giant barrel of rotgut: Prague river anthology. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. ISBN 978-80-7532-076-6.
 • 30) D’Amico, Tiziana; Bílek, Petr A.; Machátová, Ludmila; Foret, Martin, eds.: La memoria a fumetti: Studi sul fumetto, la storia e la memoria / Paměť v bublinách: Studie o komiksu, paměti a dějinách. Mantova: Universitas Studiorum, 2016. ISBN 978-88-99459-53-6.
 • 29) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Vektory kulturního vývoje: Identity, utopie, hrdinové. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016.
 • 28) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016 (e-kniha).
 • 27) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Utopie/Dystopie: Podoby – proměny – hranice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 (e-kniha).
 • 26) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Identity – konstrukce, subverze a absence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 (e-kniha).
 • 25) Lidé a kultura středověku jsou v podstatě stejní jako dnes (Rozhovor s Nicolou McDonaldovou a Slavicou Rankovicovou vedli Petr A. Bílek, Sylva Fischerová a Jiří Starý, přeložil Petr A. Bílek). Plav 11, 2015, č. 3, s. 2-6. (Dostupné zde).
 • 24) Joe Galbo: Rozhovor s Johnem Fiskem. Slovo a smysl / Word and Sense 10, 2013, č. 20, s. 293-297. Přeložil a úvodní komentář (s. 291-292) napsal Petr A. BÍLEK. (Dostupné zde).
 • 23) Veberová, Veronika, Bílek, Petr A., Papoušek, Vladimír, Skalický, David, eds.: Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012
 • 22) BÍLEK, Petr A.; Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, eds.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011.
 • 21) BÍLEK, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius a Olšanská, 2010.
 • 20) Umberto Eco: Lector in fabula: Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia 2010, 290 stran. Odborná redakce textu Petr A. BÍLEK.
 • 20) BÍLEK, Petr A.; Dimter, Tomáš, eds. Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Praha: Gutenberg 2007 (sestavil, autor Úvodu, s. 9-14 a jedné studie, s. 330-344).
 • 19) BÍLEK, Petr A., ed. James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius & Olšanská 2007, 134 s. (Sestavil, redigoval, autor Předmluvy (s. 7-9) a Příloh (s. 119-132).
 • 18) John Pier: Sémiotika narativu. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2005, 126 stran. Editace překladu Petr A. BÍLEK.
 • 17) David Herman: Přirozený jazyk vyprávění. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2005, 126 stran. Editace překladu Petr A. BÍLEK.
 • 16) Bohumil Fořt: Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno: Host 2005, 148 stran. Odborná revize a editování textu Petr A. BÍLEK.
 • 15) Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2004, 102 stran. Z anglických originálů přeložil a komentář „Stanley Fish a soudobé diskuse o tom, jaký smysl má uvažování o literatuře v dnešním světe“ (s. 80-91) napsal Petr A. BÍLEK.
 • 14) Umberto Eco: Hranice interpretace. Praha: Karolinum 2004, 330 stran. Odborná revize překladu Petr A. BÍLEK.
 • 13) Wolf Schmid: Narativní transformace: dění – příběh – vyprávění – prezentace vyprávění. Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV, edice Theoretica, 2003. (redigoval Petr A. BÍLEK).
 • 12) Lubomír Doležel: Identita literárního díla. Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV, edice Theoretica, 2003. (redigoval Petr A. BÍLEK).
 • 11) Stanley Fish: Jak je to tu s textem? Z angličtiny přeložil a úvodní komentář O Stanley Fishovi napsal Petr A. BÍLEK. Aluze, 2002, 6, č. 3, s. 67-76.
 • 10) K. M. Newton: Je možné ubránit literární interpretaci. Z angličtiny přeložil a úvodní komentář Newtonova pozici v metodologii interpretace textu napsal Petr A. BÍLEK. Aluze, 2002, 6, č. 1, s. 67-92.
 • 9) Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945-2000. Praha: Paseka, 2002. 216 s. (vybral Petr A. BÍLEK spolu s Miroslavem Huptychem, Janem Macháčkem a Vladimírem Pistoriusem; edičně připravil, ediční poznámku (s. 197-208) a autorský slovník (s. 185-196) napsal Petr A. BÍLEK).
 • 8) 49 autorských hesel in Menclová, Věra and Svozil, Bohumil and Vaněk, Václav, eds. Slovník českých spisovatelů, napsal Petr A. BÍLEK. Praha: Libri, 2000. 743 s. 
 • 52 autorských hesel ve 2., dop. vyd. Praha, Libri 2005, 822 s.
 • 7) 110 autorských hesel in Encyklopedie Universum. 10 svazků + CD ROM vydání napsal Petr A. BÍLEK. Praha: Euromedia – Knižní klub, 2000-2001.
 • 6) Halpern, Tal: Od abstraktního expresionismu ke kýči: Nesnesitelná lehkost bytí a estetično. Tvar, 1996, 7, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 24-29 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).
 • 5) Bell, Joshua: Motivy duše a těla v nesnesitelné lehkosti bytí. Tvar, 1996, 7, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 10-23 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).
 • 4) Lehrman, Noah Munro: Utváření románu a „já“: Kunderův opus v angličtině. Tvar, 1996, 7, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 3-9 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).
 • 3) Kim, Robert D.: Příliš mnoho samoty. Čtení Vaculíkových Morčat a Kunderova Žertu. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 10-15 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).
 • 2) Čeští spisovatelé o toleranci (sest. Petr A. BÍLEK spolu s Danielou Fischerovou, Václavem Daňkem a Pavlem Janouškem). Praha: Nadace Readers International, 1994, 223 s. (česká, anglická, francouzská, německá a španělská mutace)
 • 1) Viktor Fischl: Setkání. Praha: Martin, 1994, 207 s. (edičně připravil Petr A. BÍLEK).

Recenze

 • 223) Sofiina volba naruby. Ukrajinské povídky Jana Němce se ptají, co je za války normální. Aktuálně.cz, 13. 10. 2022 (Jan Němec: Liliputin) (dostupné zde)
 • 222) Bílý heterosexuál v krizi. V povídkách mají muži středního věku prostě smůlu. Aktuálně 14. 9. 2022 (Marek Epstein: Nerez) (dostupné zde)
 • 221) Temné lásky. Respekt 33, 2022, č. 36, s. 62 (Viktor Špaček: Čistý, skromný život)
 • 220) Přitažlivý bestiář Novohradských hor. Respekt 33, 2022, č. 25, s. 62 (Martin Müller: Černá rusalka)
 • 219) Proč přišla do kláštera. V novém románu Tučkové do sebe všechno zapadne. Aktuálně.cz, 19. 5. 2022 (Kateřina Tučková: Bílá Voda (dostupné zde)
 • 218) Román na jeden nápad. Respekt 33, 2022, č. 20, s. 62 (Ondřej Hübl: Opona)
 • 217) Pocta síle a kouzlu vyprávění. Host 38, 2022, č. 5, s. 60-61 (Bianca Bellová: Ostrov)
 • 216) Torza mýtů. Respekt 33, 2022, č. 15, s. 62 (Vratislav Maňák: Smrt staré Maši)
 • 215) Já, já, já. Nový román Hany Lundiakové předkládá působivý portrét zrůdy. Aktuálně.cz, 7. 4. 2022 (Hana Lundiaková: Hyena) (dostupné zde)
 • 214) Polehává, randí, ale do světa nezapadá. Hrdinka české novely je v začarovaném kruhu. Aktuálně.cz, 21. 3. 2022 (Kateřina Rudčenková: Amáliina nehybnost) (dostupné zde)
 • 213) Obrázky žižkovské. Respekt 33, 2022, č. 7, s. 62 (Simona Bohatá: Klikař Beny)
 • 212) Kdyby Čechoslováci odmítli normalizaci i kapitalismus. Hůlová hledá třetí cestu. Aktuálně.cz, 4. 2. 2022 (Petra Hůlová: Liščí oči) (dostupné zde)
 • 211) Dvě postavy k politování. Respekt 32, 2021, č. 47, s. 62 (Andrea Sedláčková: Téměř nesmrtelná láska)
 • 210) Jako kurz sebevylepšení. Aktuálně.cz, 2. 11. 2021 (Pavla Horáková: Srdce Evropy) (dostupné zde)
 • 209) Měšťák, kulak, kněz a Američan: emblémy světa, který škodí. Česká literatura 69, 2021, č. 4, s. 521-526 (Denisa Nečasová: Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956)
 • 208) Když Satan kráčí Táborem. Respekt 32, 2021, č. 43, s. 62 (Iva Hadj Moussa: Démon ze sídliště).
 • 207) Je nebezpečnější násilník na půdě, nebo normalizace? Dutkův román neodpovídá. Aktuálně.cz, 5. 10. 2021 (Edgar Dutka: Letní valčíky) (dostupné zde)
 • 206) Maloměsto v hledáčku. Respekt 32, 2021, č. 39, s. 64 (Petr Šesták: Kontinuita parku)
 • 205) Utekl z lágru, po revoluci chystal atentát na prokurátora. Vyšel román o Raichlovi. Aktuálně.cz, 19. 8. 2021 (Petr Stančík: Pravomil aneb Ohlušující promlčení) (dostupné zde)
 • 204) Dystopie, ale ne hollywoodská. Ve skvělé české novele svět přestal dávat smysl. Aktuálně.cz, 3. 8. 2021 (Elsa Aids: Přípravy na všechno) (dostupné zde)
 • 203) Na cestě z kráteru. Respekt 32, 2021, č. 31, s. 62 (Jakub König: Vřeteno)
 • 202) Zbrojnoš vzpomíná. Respekt 32, 2021, č. 22, s. 62 (Lubomír Větříšek: Dva roky v hajzlu)
 • 201) Best of literárního klasika. Pavel Kohout vyrobil luxusní čítanku z vlastních zásob. Aktuálně.cz, 16. 5. 2021 (Pavel Kohout: Přítoky románů) (dostupné zde)
 • 200) A najednou je něco jinak. Respekt 32, 2021, č. 17, s. 62 (Bianca Bellová: Tyhle fragmenty)
 • 199) Akta X z podhůří Jeseníků. Pilátová napsala román o senzibilech. Aktuálně.cz, 23. 4. 2021 (Markéta Pilátová: Senzibil) (dostupné zde)
 • 198) Policie nechrání, nemocnice neléčí. Vyšel román z noir světa, kde už líp bylo. Aktuálně.cz, 5. 3. 2021 (Helena Hrstková: Dovnitř) (dostupné zde)
 • 197) V matčině stínu. Respekt 32, 2021, č. 6, s. 62 (Anna Fodorová: Lenka)
 • 196) Příjemný lázeňský horor. Respekt 31, 2020, č. 48, s. 59 (Lenka Elbe: Uranova)
 • 195) Nový životopis Kundery má 300 stran, ale nerozebere jedinou jeho knihu. Aktuálně.cz, 16. 11. 2020 (Jean-Dominique Brierre: Milan Kundera – Život spisovatele) (dostupné zde)
 • 194) Zábranského román o Slovensku: Fico se narodil v autě, Kuciak nemá snoubenku. Aktuálně.cz, 15. 10. 2020 (David Zábranský: Republika) (dostupné zde )
 • 193) Debut české spisovatelky Vlasákové: Na Zemi přistála koule, levituje, ale nic nedělá. Aktuálně.cz, 10. 9. 2020 (Klára Vlasáková: Praskliny) (dostupné zde)
 • 192) Vše šmahem ve stylu „všetci kradnú“. Román Adriany Krnáčové je utrpení číst. Aktuálně.cz, 30. 8. 2020 (Adriana Krnáčová: Zpupnost) (dostupné zde)
 • 191) Novák je diletant, o Kunderovi a literatuře tak vůbec má chabou představu. Aktuálně.cz, 3. 7. 2020  (Jan Novák: Kundera – Český život a doba) (dostupné zde)
 • V překladu do angličtiny je recenze obsažena in Čulík, Jan: Czech Culture Wars: Is Milan Kundera ‘a Bastard’? Slavonica 25, 2020, č. 2, s. 157-169 (dostupné zde)
 • 190) Velké věci v malých příbězích. Povídky Vratislava Kadlece se vyrovnají mistrům. Aktuálně.cz, 1. 5. 2020 (Vratislav Kadlec: Hranice lesa) (dostupné zde)
 • 189) Mezi Marlowem a vědomím lidskosti. Respekt 31, 2020, č. 29, s. 59 (Ondřej Štindl: Až se ti zatočí hlava).
 • 188) Dějiny české detektivky. Respekt 31, 2020, č. 14, s. 57-58 (Michal Jareš; Pavel Mandys: Dějiny české detektivky).
 • 187) Otcové a děti po brněnsku. Respekt 31, 2020, č. 3, s. 63 (Jiří Šimáček: Prvotřídní hajzl).
 • 186) Co jsme si udělali? Nový román Jana Němce září, uvěřit mu je ale těžké. Aktuálně.cz, 1. 12. 2019 (Jan Němec: Možnosti milostného románu) (dostupné zde)
 • 185) Freestylovej mixtape. Respekt 30, 2019, č. 47, s. 65 (Přemysl Krejčík: Malej NY).
 • 184) Tenhle Žižkov není pro děti. Respekt 30, 2019, č. 45, s. 65 (Simona Bohatá: Všichni sou trapný).
 • 183) Liberály nahradí konzervativci: Zábranského román vypráví o novém stěhování národů. Aktuálně.cz, 17. 8. 2019 (David Zábranský: Logoz, anebo Robert Holm, marketér dánský) (dostupné zde)
 • 182) Bezmocný svědek sebe sama: Jáchym Topol je jako novinář mistrem reportáží. Aktuálně.cz, 24. 6. 2019  (Jáchym Topol: Výstup Jižní věží: Výbor z publicistiky) (dostupné zde)
 • 181) Zrcadlení středověku a normalizace? Slovák Rankov napsal spíš univerzitní román. Aktuálně.cz, 15. 3. 2019 (Pavol Rankov: Legenda o jazyku: Nepomucký 1972) (dostupné zde)
 • 180) Z českých sklepů a zahrad. Respekt 30, 2019, č. 30, s. 57 (Milan Urza: Dům bez oken).
 • 179) Napínat až k happy endu: jak to chodí ve světech Aleny Mornštajnové. Respekt 30, 2019, č. 25, s. 56 (Alena Mornštajnová: Tiché roky).
 • 178) Zaklapnout dveře před světem. Respekt 30, 2019, č. 8, s. 57 (Tereza Semotamová: Ve skříni).
 • 177) Ouředníkova první francouzská kniha: Proti zblbnutí nejde bojovat jinak než románem. Aktuálně.cz, 29. 1. 2019 (Patrik Ouředník: Konec světa se prý nekonal) (dostupné zde)
 • 176) Orgie obrazotvornosti. Respekt 30, 2019, č. 2, s. 56 (Petr Stančík: Nulorožec).
 • 175) My a uprchlíci jako jedničky a nuly. Respekt 29, 2018, č. 49, s. 57 (Michal Kašpárek: Hry bez hranic).
 • 174) Kdo zaspal v žitě. Respekt 29, 2018, č. 42, s. 65 (Miloš Cajthaml: Na odstřel).
 • 173) Bylo nebylo. Respekt 29, 2018, č. 38, s. 57 (Jiří Padevět: Ostny a oprátky).
 • 172) Exotické obrázky z Vysočiny. Respekt 29, 2018, č. 31, s. 57 (Petra Dvořáková: Dědina).
 • 171) Velký návrat k románu. Ludvík Němec vydal skvělou prózu o dnešní české společnosti. Aktuálně.cz, 12. 7. 2018 (Ludvík Němec: Žena v závorce) (dostupné zde)
 • 170) Když je všechno hnusné. Respekt 29, 2018, č. 23, s. 57 (Irena Dousková: Rakvičky).
 • 169) O muži, kterému na hlavu sedá vrána. Respekt 29, 2018, č. 18, s. 57 (Martin Fendrych: Šaman).
 • 168) Žena vypráví o disentu. Marie Benetková povýšila memoáry na silný a působivý příběh. Aktuálně.cz, 16. 3. 2018 (Marie Benetková: Zlatý nebe) dostupné (zde)
 • 167) Zbyla blbost kytar: Poslední Kunderův román se dočkal definitivní české verze. Respekt 29, 2018, č. 10, s. 56  (Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění).
 • 166) Biler napsal román o prezidentské volbě. 250 stran o velkochovateli slepic je ale příliš. Aktuálně.cz, 22. 1. 2018 (Stanislav Biler: Nejlepší kandidát) (dostupné zde)
 • 165) Takoví sympatičtí fanoušci. Respekt 29, 2018, č. 3, s. 57 (David Zábranský: Za Alpami). 
 • 164) Review of Fikce Jaroslava Haška. Slavic Review 74, 2017, č. 4, s. 1098-1100 (Podhájský, František, ed.: Fikce Jaroslava Haška).
 • 163) Jimi Hendrix české literatury. Respekt 28, 2017, č. 49, s. 54-55 (Jáchym Topol: Citlivý člověk).
 • 162) Spisovatelka Faulerová napsala překvapivě zralý debut. Hospodářské noviny 61, 2017, 9. 11., s. 18 (Lucie Faulerová: Lapači prachu).
 • 161) Štrougal vs. Svoboda a funk. Respekt 28, 2017, č. 41, s. 65 (Karel Veselý: Bomba Funk).
 • 160) Kocour, piliny a chemikálie. Respekt 28, 2017, č. 38, s. 65 (Jakub Horák: Kočky jsou vrženy).
 • 159) Vyšel Outsider, české knižní Star Wars Chaima Cigana alias rabína Sidona jsou zkompletovány. Hospodářské noviny 61, 2017, 8. 9., s. 21 (Chaim Cigan: Outsider).
 • 158) Román připomíná Spalovače mrtvol v dětském provedení. Hospodářské noviny 61, 2017, 25. 7., s. 17 (Eugen Liška: Stvoření).
 • 157) Šachy s fabulací. Respekt 28, 2017, č. 32, s. 56 (Karel Kryl: Prózy).
 • 156) Kosmonaut z Čech je románem od třídního premianta. Hospodářské noviny 61, 2017, 23. 6., s. 21 (Jaroslav Kalfař: Kosmonaut z Čech).
 • 155) Absolutní nuda. Respekt 28, 2017, č. 24, s. 57 (Ondřej Horák: Nebožtík).
 • 154) Resetovat život nelze. Respekt 28, 2017, č. 17, s. 57 (Zbyněk Vybíral: Nocleh na letišti Gatwick).
 • 153) Retro bez nostalgie. Respekt 28, 2017, č. 11, s. 57 (Vratislav Maňák: Rubikova kostka).
 • 152) Být týpkem v padesátých letech Respekt 28, 2017, č. 8, s. 57 (Stanislav Beran: Vyšehradští jezdci).
 • 151) Zrada utopená v limonádě. Respekt 27, 2016, č. 48, s. 57 (Michal Přibáň: Všechno je jenom dvakrát).
 • 150) Vypečené do křupava. Respekt 27, 2016, č. 41, s. 57 (Zdeněk Drozda: Kosí hnízdo).
 • 149) Paměti iniciátora a člověka nestálého. Respekt 27, 2016, č. 32, s. 57 (Jaroslav Jeroným Neduha: Životaběh).
 • 148) Teorie nezkrotné vášně. Respekt 27, 2016, č. 30, s. 56 (Lubomír Doležel: Poločas rozpadu).
 • 147) Dubček, Charta, Zátopek: Historický komiks tvorbou a lopatou. A2 12, 2016, č. 15, s. 6 (Pavel Kosatík; Karel Jerie: Češi: 1968: Jak Dubček v Moskvě kapituloval; Pavel Kosatík; Jiří Husák: Češi: 1977: Jak z rock’n’rollu vznikla Charta 77; Jan Novák; Jaromír 99: Zátopek: …když nemůžeš, tak přidej) (dostupné zde)
 • 146) Hra na rozkaz přestává být hrou. Respekt 27, 2016, č. 25, s. 65 (Sylva Fischerová: Bizom anebo Služba a mise)
 • 145) Život v kostce a s poučením. Respekt 27, 2016, č. 6, s. 65 (Romana Křenková: Peřiny a chléb).
 • 144) Pohádka o našem Emilovi. Respekt 27, 2016, č. 4, s. 56 (Pavel Kosatík: Emil Běžec)
 • 143) Sebestředné cesty. Respekt 26, 2015, č. 50, s. 57 (Eva Zábranová: Cesty).
 • 142) Muzejní pokoje. Respekt 26, 2015, č. 47, s. 57 (Radovan Menšík: Vedlejší pokoje).
 • 141) Hra o trůny křížená s Biblí. Respekt 26, 2015, č. 45, s. 56 (Martin Vopěnka: Nová planeta).
 • 140) Jak žijí zubaři. Respekt 26, 2015, č. 38, s. 65 (Leoš Šedo: Česká krása).
 • 139) A dveře minulosti se samy otevřou. Respekt 26, 2015, č. 36, s. 57 (Ludvík Němec. Odpustky pro příští noc).
 • 138) Nenáhodné setkání českých fašistů a psa Žeryka. Respekt 26, 2015, č. 26, s. 70 (David Zábranský: Martin Juhás čili Československo).
 • 137) Bylinné srdce temnoty. Respekt 26, 2015, č. 22, s. 56 (Anna Bolavá: Do tmy).
 • 136) Zatím víc než dobrý. Respekt 26, 2015, č. 19, s. 81 (Chaim Cigan: Piano Live).
 • 135) Pokus o dějiny současné české literatury: Od volnosti k mnohosti, ale pořád v souřadnicích. A2 11, 2015, č. 4, s. 3 (Alena Fialová, ed.: V souřadnicích mnohosti).
 • 134) David Attenborough v rouše prozaickém. Respekt 26, 2015, č. 9, s. 62 (Matěj Hořava: Pálenka).
 • 133) Začni a přestaň, kdekoli chceš. Respekt 26, 2015, č. 6, s. 57 (Hana Lundiaková: Imago: ty trubko).
 • 132) Černí baroni z filozofické fakulty. Respekt 26, 2015, č. 3, s. 54 (Marek Pečenka; Petr Luňák: Hrdinové).
 • 131) Minulost je až za zrcadlem. Respekt 25, 2014, č. 50, s. 67 (Ján Simkanič a kol.: Mé dětství v socialismu).
 • 130) Štiková české literatury. Respekt 25, 2014, č. 40, s. 61 (Martin Jun: Doživotí).
 • 129) Tohle už není náš svět. Respekt 25, 2014, č. 41, s. 64  (Radka Denemarková: Příspěvek k dějinám radosti).
 • 128) Výtečné paměti a rozpolcený vypravěč. Respekt 25, 2014, č. 36, s. 60 (Sylvie Richterová: Každá věc ať dospěje na své místo).
 • 127) Hra doopravdy: Václav Kahuda vydal po třinácti letech další výtečný román. Respekt 25, 2014, č. 29, s. 58 (Václav Kahuda: Vítr, tma, přítomnost).
 • 126) Golem pro 21. století. Respekt 25, 2014, č. 20, s. 58-59 (Chaim Cigan: Altschulova metoda).
 • 125) Anatomie úpěnlivého žvástu. Respekt 25, 2014, č. 13, s. 58-59 (Petra Hůlová: Macocha).
 • 124) Drtikolovo zmrtvýchvstání. Respekt 25, 2014, č. 4, s. 61 (Jan Němec: Dějiny světla).
 • 123) Babička proměněná v moderátorku: Proč by měla mít Barunka řásnou mezulánku i v roce 2013. Respekt 24, 2013, č. 50, s. 68-69 (Božena Němcová: Babička, jazykově upravené vydání).
 • 122) Korespondenční hry největšího básníka. Lidové noviny 26, 17. 7. 2013, č. 164, s. 6. (Ivan Diviš: Návrat do Čech: Dopisy z let 1990-1999).
 • 121) Básně o tahání dalíka za krátký konec. Lidové noviny 26, 19. 6. 2013, č. 142, s. 8 (František Dryje: Ach!).
 • 120) Láska a smrt skrz peep show i magnetickou rezonanci. Respekt 24, 2013, č. 24, s. 56 (Ludvík Němec: Láska na cizím hrobě).
 • 119) Sex, lži a video po česku: Román Ondřeje Horáka je obrazem české „generace X“. Respekt 24, 2013, č. 15, s. 64 (Ondřej Horák: Dvořiště).
 • 118) Mechanický pomeranč z Hulibrkowa. Lidové noviny 26, 20. 3. 2013, č. 67, s. 8 (Svatava Antošová: Punkt memory).
 • 117) „Tydle votázky identity bejvaj složitý“. Lidové noviny 26, 11. 3. 2013, č. 59, s. 9 (Jan Čumliwski: Union – Ideální stát).
 • 116) Povedený hod rakví. Naostro. Lidové noviny 26, 2. 2. 2013, roč. 26, č. 28, příl. Orientace, ix (Emil Hakl: Skutečná událost).
 • 115) Literatura jako průnik různorodých útvarů. Lidové noviny 26, 16. 1. 2013, č. 13, s. 8 (jiří Pechar: Literatura v průsečíku otázek).
 • 114) Temnota, jež ani srdce nemá. Respekt 24, 2013, č. 2, s. 56. (Zuzana Brabcová: Stropy).
 • 113) Sémiotický terorista zaútočil na kapitalismus. Lidové noviny 25, 12. 12. 2012, č. 290, s. 8 (Klement Václav Lakatoš: Kapitalistické básně).
 • 112) Hůlová s kamerou na cestách. Lidové noviny 25, 24. 10. 2012, č. 249, s. 8 (Petra Hůlová: Čechy, země zaslíbená).
 • 111) Šťastná žena české literatury. Lidové noviny. 5. 9. 2012, s. 8 (Jaroslava Janáčková: Návraty).
 • 110) Roland Barthes z doupěte vytažený (Jakub Češka: Zotročený mýtus: Roalnd Barthes). Pandora, 2010, č. 21, s. 166-168).
 • 109) Být „ničím než románem“… (Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí). Lidové noviny 28. 12. 2006, příloha Orientace, s. 5.
 • 108) K maturitě z českého jazyka po internetu, aneb cesta do pekel. Host do školy 1, 2006, č. 1, s. 29-30. In Host 22, 2006, č. 8.
 • 107) Wellekův návrat do zemí českých (René Wellek: Koncepty literární vědy). A2 2, 2006, č. 29, s. 6.
 • 106) Eco za časů sémiotiky (Umberto Eco: Teorie sémiotiky). Aluze 9, 2005, č. 3, s. 172-174.
 • 105) Stabilnost dávných pohledů (Vladimír Svatoň: Proměny dávných příběhů: O poetice ruské prózy). Svět literatury, 2005, č. 31, s. 186-188.
 • 104) Pecharova podnětná Intertpretace a analýza literárního díla (J. Pechar: Interpretace a analýza literárního díla). Lidové noviny 23. 1. 2004, s. 9
 • 103) Podněty k četbě (M. Pokorný: Způsoby četby). Souvislosti 14, č. 4, 2003, s. 337-340.
 • 102) Bloudění Machalovým Bludištěm (L. Machala: Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy). Česká literatura 51, 2003, č. 2, s. 225-231.
 • 101) Událost či text? (K.Legátová: Želary). Souvislosti 13, 2002, č. 1, s. 224-227.
 • 100) Chaos na okraji slovníku. (D. Hodrová (a kol.) … na okraji chaosu… (Poetika literárního díla 20. století)). Souvislosti 12, 2001, č. 3-4, s. 248-253.
 • 99) Velká báseň v próze. (V. Binar: Playback). Host 18, 2002, č. 2, s. II-IV. 
 • 98) Variace na hrabalovské téma (M. Bečvář: Vůně dne jsem spřádal). Host 17, 2001, č. 6, s. VI-VII.
 • 97) Rýžujeme na maturitě z českého jazyka 1: Literatura. (V. Martinková, P. Zieglové a kol.: Připravujeme se k maturitě z českého jazyka 1: Literatura). Český jazyk a literatura 52, 2001-02, č. 1-2, s. 6-10.
 • 96) Nad „doktorandským“ Úvodem do literární vědy. (sborník Úvod do literární vědy, ed. M. Pechlivanos et al.). Česká literatura 49, 2001, č. 5, s. 543-549.
 • 95) „… konečně neobcházet myšlenky a slova“ (S. Fischerová: Šance). Host 16, 2000, č. 6, Recenzní příloha, s. VIII-IX.
 • 94) Jak napsat román (snadno a rychle) (I. Klíma: Ani svatí, ani andělé). Týden 6, 1999, č. 50, s. 71.
 • 93) Spisy 11-13 aneb Škvorecký trojjediný (J. Škvorecký: Krátké setkání s vraždou; Nevysvětlitelný příběh; …na tuhle bolest nejsou prášky). Týden 6, 1999, č. 42, s. 52-54.
 • 92) Dva v jednom: dějiny české poezie jako šampon a kondicionér (Z. Kožmín; J. Trávníček: Na tvrdém loži z psího vína).Literární noviny 9, 1998, č. 29, s. 7.
 • 91) Druhý český pokus o Kunderu (H. Kosková: Milan Kundera). Tvar 9, 1998, č. 8, s. 20.
 • 90) Zbytečně vydané dějiny (R. Barnard: Stručné dějiny anglické literatury). Tvar 9, 1998, č. 7, s. 20.
 • 89) Zbytečně vydané dějiny (R. Ruland, M. Bradbury: Od puritanismu k postmodernismu. D. H. Lawrence: Studie z klasické americké literatury). Tvar 8, 1977, č. 20, s. 22-23.
 • 88) Mezi tichem a smíchem: prostor k rozlišení (S. Richterová: Ticho a smích). Tvar 8, 1997, č. 18, s. 20.
 • 87) Knížky, na které jsem se těšil (K. Šebek: Dívej se do tmy, jak je barevná; L. Kasal: Hlodavci hladovci; B. Správcová: Výmluva; P. Hrbáč: Studna potopeného srdce). Tvar 7, 1996, č. 14, s. 21-22.
 • 86) Dvě antiutopie takřka kompatibilní (J. Velinský: Engerlingové). Tvar 7, 1996, č. 14, s. 20.
 • 85) Dva Bildungsromány (M. C. Putna: Kniha Kraft; B. Vaněk-Úvalský: Poslední bourbon). Tvar 7, 1996, č. 14, s. 20-21.
 • 84) Česká identita z pohledu odjinud (R. Pynsent: Questions of Identity: Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality; R. Pynsent, ed.: The Literature of Nationalism: Essays on East European Identity). Tvar 7, 1996, č. 14, s. 22-23.
 • 83) Ještě jednou k „obsahům“ (kol.: Školní četba na dlani. 3., rozš. vyd.) Literární noviny 5, 1994, č. 29, s. 7.
 • 82) Topolův román… uličnický. (J. Topol: Sestra). Tvar 5, 1994, č. 16, s. 17-18.
 • 81) Problémy subjektů (sb. Proměny subjektu, 2 sv.). Česká literatura 42, 1994, č. 6, s. 664-668.
 • 80) Vezmi černou tužku… aneb Autorem alternativní učebnice snadno a rychle (J. Černíková: Literatura 1, část 2. Dějiny literatury). Literární noviny 5, 1994, č. 9, s. 7.
 • 79) Zábrana aneb Staré nové Básně (J. Zábrana: Básně). Tvar 5, 1994, č. 3, s. 20-21.
 • 78) Dopisy tradicionalistovy (J. Rulf: Rádio Netopýr). Tvar 4, 1993, č. 45-46, s. 20.
 • 77) A co že to větráte na tom Parnasu, pane Viewegh? (M. Viewegh: Nápady laskavého čtenáře). Iniciály 4, 1993, č. 35, s. 66-68.
 • 76) Psaní o psaní (a o etice hlavně) (V. Macura: Informátor). Labyrint 3, 1993, č. 9-10, s. 20.
 • 75) Jiří Pištora. Recenze vyznavačská (J. Pištora: Mezery v paměti). Labyrint 3, 1993, č. 9-10, s. 21-22.
 • 74) Paradoxní průvodce tragédií v příkladech (P. Rut: Žádné tragédie). Tvar 4, 1993, č. 33-34, s. 20.
 • 73) Křest svatého Vladimíra dokončen… (P. Hořanský: Křest svatého Vladimíra). Tvar 4, 1993, č. 31-32, s. 20.
 • 72) Pán zvířat (P. Řezníček: Zvířata). Tvar 4, 1993, č. 29-30, s. 21-22.
 • 71) Kniha žití (P. Zajíček: Kniha měst). Labyrint 3, 1993, č. 5, s. 9-10.
 • 70) Fragmenty zdí, celky bytí (J. Zábrana: Zeď vzpomínek). Labyrint 3, 1993, č. 4, s. 15.
 • 69) Básník-kazatel (R. Preisner: Vistuté mosty). Tvar 4, 1993, č. 12, s. 10.
 • 69) Jan Novák aneb Podvojné koktejly z fikce a reality (J. Novák: Miliónový jeep, Samet a pára). Labyrint 3, 1993, č. 2, s. 11.
 • 68) Jistý Pížl, aneb O manýrismu (J. Pížl: Manévry). Labyrint 2, 1992, č. 13, s. 9.
 • 67) Po zavátých chodníčcích (J. Mička: Po zelené značce). Tvar 3, 1992, č. 30, s. 10.
 • 66) Básník opravdovosti (E. Juliš: Nová země). Tvar 3, 1992, č. 29, s. 10.
 • 65) Rozměry života v městě zaslíbeném (V. Fischl: Jeruzalémské povídky). Tvar 3, 1992, č. 11, s. 14-15.
 • 64) Tak takhle ano… (S. Richterová: Slova a ticho). Tvar 3, 1992, č. 10, s. 8.
 • 63) „Smutno a prázdno… (J. Teper: Milovaný obraz). Tvar 3, 1992, č. 8, s. 14.
 • 62) Kam s maskou idiota? (J. Vodňanský: Konečně rozumné slovo). Tvar 3, 1992, č. 1, s. 15.
 • 61) „Srážet bidlem Boha a maso…“ (P. Řezníček: Strop). Tvar 2, 1991, č. 47, s. 14.
  60) „… nejsem-li z gruntu básník“ (M. Uličný: Třetí možnost, Nervy v kýblu). Tvar 2, 1991, č. 40, s. 14.
 • 59) Jiná realita (M. Ajvaz: Návrat starého varana). Tvar 2, 1991, č. 35, s. 14.
 • 58) Přebondyováno… (E. Bondy: Dvě léta, Básně 1988). Tvar 2, 1991, č. 31, s. 15.
 • 57) „… a právě nic mi musí zbýt (…) jen nic tu bude věčně žít“, aneb Krchovský (J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno). Moderní analfabet 1, 1991, č. 1, s. 36-37.
 • 56) Třikrát archetypálně z Moravy (J. Kovanda: Milý bratranče; P. Petr: Déšť ve vězení řeky; Bezpočtu tvých dvanáctero – Křížová cesta). Tvar 2, 1991, č. 16, s. 15.
 • 55) Typlt v plenkách a ve fraku (J. Typlt: Koncerto grosso; Procitající Teurgos). Tvar 2, 1991, č. 14, s. 14.
 • 54) Ta ženská… (S. Antošová: Ta ženská musí být opilá). Tvar 2, 1991, č. 9, s. 14.
 • 53) Anna Urbanová ještě žije (V. Sládková: Malý muž a velká žena). Tvar 2, 1991, č. 5, s. 14.
 • 52) Macháček, anebo O poetice jedné generace. Tvar 1, 1990, č. 43, s. 14.
 • 51) S pokorou ve štítu (Kolmačka, Salava, Murrer, Chlíbec: Básně). Iniciály 1, 1990, č. 12, s. 45.
 • 50) Další, prosím… (L. Ploček: Dáma z Elche). Tvar 1, 1990, č. 41, s. 15.
 • 49) Dvakrát o větách rozepsaných do veršů (J. Bednářová: Něžnostmi zrazená; J. Chum: Jiříkovo vidění). Iniciály 1, 1990, č. 10-11, s. 64-65.
 • 48) Hanzlíkova hvězda jménem úzkost (J. Hanzlík: Kde je ona hvězda). Tvar 1, 1990, č. 37, s. 15.
 • 47) David se zteřelým prakem (M. Horanský: Ruce Goliášovy, Ruce Davidovy). Tvar 1, 1990, č. 35, s. 9.
 • 46) Jan Vrak: Ostrava. Iniciály 1, 1990, č. 8-9, s. 28-29.
 • 45) 3 x o orientaci (sb. Nesnáším trapné příběhy). Tvar 1, 1990, č. 31, s. 15.
 • 44) Vzpomínkové kladení slov (V. Křivánek: Kameny písní). Tvar 1, 1990, č. 24, s. 14.
 • 43) Tak tedy o životě (V. Vorel: Loďka nad jezem; M. Pánková: Naboso). Tvar 1, 1990, č. 21, s. 14.
 • 42) Prvotina podivuhodného podivína (M. Ajvaz: Vražda v hotelu Intercontinental). Iniciály 1, 1990, č. 7, s. 41-42.
 • 41) Čapek kterak Stvořitel i Zmetek (sb. Karel Čapek 1988). Atd… 1, 1990, č. 15, s. 6.
 • 40) Poezie na scestí (J. Bednářová: Chůze po laně; Z. Bergrová: Jedinému čtenáři). Atd… 1, 1990, č. 12, s. 6.
 • 39) „že budu muset v poezii lhát…“ (K. Sýs: Ztráty a nálezy). Tvar 1, 1990, č. 12, s. 15.
 • 38) Anatomie malosti (R. Nenadál: Dušinky). Literární revue 19, 1990, č. 4, s. 142-143.
 • 37) Ozvěny dávných dob (K. Boušek: Nenapodobitelné oči). Atd… 1, 1990, č. 9, s. 6.
 • 36) Kukaň před zrcadlem (a s čím se tam potýkal) (J. Kukaň: Na druhé straně jablka). Iniciály 1, 1990, č. 4, s. 32.
 • 35) Otváranie neuzavretých príbehov (Š. Strážay: Elégia). Slovenské pohl´ady 106, 1990, č. 1, s. 58-63.
 • 34) Agogh a jiné básně (O. Mikulášek: Agogh). Literární měsíčník 19, 1990, č. 1, s. 145-146.
 • 34) Poezie za časů konzervování (lit. produkce za léto 1989). Literární měsíčník 18, 1989, č. 8, s. 132-133.
 • 33) Ladění II: Jedna báseň (edice Ladění, 1988). Literární měsíčník 18, 1989, č. 8, s. 118-119.
 • 32) Jsa poezií… (J. Šimon: Vyvolávač). Literární měsíčník 18, 1989, č. 7, s. 143-144.
 • 31) Svízele setrvalého stavu (poezie publikovaná v březnu – dubnu 1989). Literární měsíčník 18, 1989, č. 6, s. 63-64.
 • 30) K skutečné podstatě obraznosti (V. Mikula: Hl´adanie systému obraznosti). Česká literatura 37, 1989, č. 2, s. 166-167).
 • 29) Zpráva o čase ohořelých kytar (B. Stehno: Hořké nápoje). Literární měsíčník 18., 1989, č. 3, s. 122-123.
 • 28) Literatura – mládež – škola I. (sb. statí o literatuře pro děti). Zlatý máj 33, 1989, č. 2, s. 118-119.
 • 27) Quo vadis, Karle Sýsi? (K. Sýs: Pražský chodec). Literární měsíčník 18, 1989, č. 2, s. 126-127.
 • 26) Honsův come-back? (V. Hons: Zkapalněná křídla). Literární měsíčník 18, 1989, č. 2, s. 125-126.
 • 25) Hledání ztraceného kraje (Z. Slapnička: Domov s vůní puškvorce). Literární měsíčník 17, 1988, č. 9, s. 125-126.
 • 24) Hledání nejmladší generace pokračuje (edice Ladění, 1987; sb. Zelené peří). Literární měsíčník 17, 1988, č. 8, s. 94-96).
 • 23) Olga Hejná: Zlatý nos. Zlatý máj 32, 1988, č. 7, s. 437-438.
 • 22) Dvakrát z prvotinového průměru (I. Kruis: Ozvy; J. Soukupová: S něhou i bez). Literární měsíčník 17, 1988, č. 6, s. 125-126.
 • 21) Chumelí se, sněží (sb. veršů). Zlatý máj 32, 1988, č. 4, s. 248-250.
 • 20) Etudy z nálad a impresí (Z. Slapnička: Malování veršem). Literární měsíčník 17, 1988, č. 4, s. 119.
 • 19) Sběr švestek nezralých (M. Husák: Múzy na švestkách). Literární měsíčník 17, 1988, č. 3, s. 126-127.
 • 18) Ján Uličiansky: Neděle. Zlatý máj 32, 1988, č. 3, s. 184-185.
 • 17) Alt a soprán z Plzně (H. Šlesingerová: Plavení hříbátek; J. Málková: Návrat k sobě). Literární měsíčník 17, 1988, č. 1, s. 131-132.
 • 16) Srozumitelná řeč písemnictví (J. Hrabák: Řeč písemnictví. Literární měsíčník 17, 1988, č. 1, s. 122.
 • 15) František Hrubín: Živote, postůj. Zlatý máj 31, 1987, č. 8, s. 503-504.
 • 14) Až na dno své duše (B. Ždichynec: Soukromé Benátky). Tvorba, 1987, č. 32, Kmen, s. 10.
 • 13) Milena Lukešová: Klára a skorodům. Zlatý máj 31, 1987, č. 7, s. 434-435.
 • 12) Brožkova pátá, dokonalejší (L. Brožek: Nebajky). Tvorba, 1987, č. 26, Kmen, s. 10-11.
 • 11) Hledání ztracené řeči (J. Salaquardová: Snídaně na Titaniku). Tvorba, 1987, č. 24, Kmen, s. 10-11.
 • 10) Roubování granátových jablek (sb. Granátová jablka). Tvorba, 1987, č. 21, Kmen, s. 10.
 • 9) K jednomu přínosu (V. Nezkusil: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež). Zlatý máj 31, 1987, č. 4, s. 253-254).
 • 8) Příliš rozpačité úsměvy (N. Slunská: Obrace). Tvorba, 1987, č. 13, Kmen, s. 10.
 • 7) V nadúvazku, v průměru (J. Mička: V nadúvazku). Tvorba, 1987, č. 12, Kmen, s. 11.
 • 6) Prvotina na příslib (A. Marhoul: Něha se plaší). Tvorba, 1986, č. 28, Kmen, s. 10-11.
 • 5) Moderní knížka lidového čtení (R. Nenadál: Rakvářova dcera a jiné prózy). Tvorba, 1986, č. 9, Kmen, s. 11.
 • 4) Básnické etudy (F. Hrubín: Improvizace). Tvorba, 1985, č. 43, Kmen, s. 10.
 • 3) Zvláštní znamení: naděje (sb. Zvláštní znamení). Tvorba, 1985, č. 29, Kmen, s. 11.
 • 2) O cestách (B. Šnajder: Zlatý trojúhelník). Tvorba, 1985, č. 5, Kmen, s. 11.
 • 1) Slepá ulička (J. Kerouac: Mág). Tvorba, 1985, č. 2, Kmen, s. 11.

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

 • 20) Kulturní transfer jako hybatel významových posunů z centra na periferii a obráceně. Keynote přednáška na mezinárodní konferenci Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky. Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava, říjen 2019.
 • 19) Koncept významu u J. Mukařovského a R. Ingardena. Mezinárodní kolokvium Umělecké dílo literární aktuálně: Roman Ingarden a interpretace literárního díla. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, únor 2019.
 • 18) Narativní apropriace: Vlastní jména „reálných“ osob jako součásti fikčního světa, o němž vyprávějí románové postavy (typologické srovnání Kundera – Hrabal). Mezinárodní konference Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy. Universität Leipzig, Lipsko, SRN, únor 2019.
 • 17) Contemporary Czech Comics as a Historiogram: Varieties of the Comics Performances of the Past. Mezinárodní konference Popcultura e memoria “mediata”: il fumetto ceco oggi. Universita Ca’Foscari, Benátky, Itálie, duben 2016.
 • 16) Communist Bonds. James Bonds: Captain Kloss, Colonel Stierlitz and Major Zeman as Ideological Adaptations of the James Bond Prototype. Key-note lecture na mezinárodní konferenci Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, červen 2014.
 • 15) Milan Kundera: How to Position a Writer Writing Only in French for More than Twenty Years into a Frame of Contemporary Czech Literature? 2013 International Conference: European Unity and Central and Eastern Europe: Between Centripetal and Centrifugal Forces. Hankuk University of Foreign Studies, Soul (Jižní Korea), listopad 2013.
 • 14) Materialized Ideologies: The Convertion of Abstract Entities into Empirical Objects in Czech Fiction, Film, and Propaganda Posters of the 1950s. Mezinárodní konference Socialist Realism in Eastern and Central Europe, University of Sheffield, březen 2013.
 • 13) Major Zeman and Other Communist Versions of James Bond. British Academy project under University of Glasgow: Content analysis of TV serials in Communist and Post-Communist Context, mezinárodní konference na University of Glasgow, prosinec 2012.
 • 12) Representations of the Prague Spring of 1968 in Official Czech Culture of 1970s and 1980s. Mezinárodní konference Remembering 1948 and 1968: Reflections on Two Pivotal Years in Czech and Slovak History. Department of Central and East European Studies, University of Glasgow, Velká Británie, duben 2008.
 • 11) Czech Literature, Central European Literature and World Literature in Milan Kundera’s Essayistic Writings. Mezinárodní konference Kundera Intempestif: Paradoxes d’une reception contemporaine. Lyon, Université Lumière, Francie, říjen 2007.
 • 10) Sociological and Cultural Context of Contemporary Czech Literature. Konference New Bearings in Czech Studies. International Association of Teachers of Czech, London, Velká Británie, leden 2003. Parafrázující překlad do češtiny publikován v Britských listech 13. 1. 2003, http://www.blisty.cz/art/12456.html pod titulem Česká literatura v postkomunismu.
 • 9) Milan Kundera within the Czech Cultural Context: A Journey of a Name from the Realm of Reference to the Realm of Meaning. Konference The Reception of Milan Kundera in the World. University of Texas, Austin, USA, říjen 2002.
 • 8) Czech and Russian Modernisms: Looking for Specific Features of a Minor Literature. Brown University, Department of Slavic Languages Colloquium, USA, říjen 2002
 • 7) Labels of „Slavic“, „Central European“ and „Eastern European“ as Concepts Applied to the Modernist Literature. Guest Speaker to the Irish Association of Slavic Studies Congress. Dublin, Irsko, červen 2001.
 • 6) East and/or West: From Aesthetic Symbols to Political Referents and Vice Versa. Konference Re-integrating European Cultures. University of North Carolina at Chapel Hill. Chapel Hill, USA, duben 1998.
 • 5) Referentiality versus Intertextuality: Transformations of Meaning and Ambiguity of Reference in Modern Czech Prose Fiction. 28th National AAASS Convention. Boston, USA, listopad 1996.
 • 4) The „Other“ Semiotics of Aesthetical Perception in Post-Tolatitarian Period. Central European Literary Conference. Pécs, Maďarsko, květen 1994.
 • 3) Stylizace lyrického subjektu a jejich proměny v moderní české poezii. 8 přednášek. Slawische seminar, Universität Hamburg, Hamburg, Německo, prosinec 1993.
 • 2) Shocked by Sudden Silence: Towards the Situation of Contemporary Czech Literature. Central European Conference, organizovaná Hankuk University, Soul, v Krakově, Polsko, říjen 1991.
 • 1) K možnostem sémantické analýzy díla (František Švantner a jeho lyrická próza). Literárnovedná konferencia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Bratislava, březen 1987.

2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

 • 38) Literární věda na křižovatce. Už zase? Plenární zahajovací přednáška VI. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, červen 2022.
 • 37) Co se stalo s oborem zítřka? Ohlédnutí za pobytem studií komiksu na českém akademickém poli v uplynulém desetiletí. Key note přednáška pro konferenci Studia komiksu: Reflexe a příležitosti. Olomouc, Centrum pro studia komiksu, listopad 2021.
 • 36) Boreckého pojetí komiky jako šikovný klíč k poetice her Divadla Járy Cimrmana. Konference Kultura a imaginace. Praha, FHS UK, listopad 2021.
 • 35) Proměny venkovských zábavových hudebních skupin éry pozdní normalizace v komerčním prostředí 90. let aneb Pokus o transformaci publika pod heslem s Argemou z Prlova až do New York City. Konference Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny, Olomouc, Univerzita Palackého, červen 2021.
 • 34) Román Vlasty Buriana Klub footbalových panen (Mecenáš z Chicaga) jako příklad kontextově senzitivní populární literatury. Konference Bestsellery první republiky a populární literatura, Ústav pro českou literaturu AV ČR, listopad 2020.
 • 33) Blízká setkání třetího druhu? Kulturální studia v českém kontextu po deseti letech,
 • aneb Příběhy přeběhlictví, kutilství, pytlačení a dalších vynucených postupů akademické praxe. Keynote přednáška na mezinárodní konferenci Kultura – média – komunikace. Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP v Olomouci, listopad 2019.
 • 32) „Skutečný život“ jako položka slovníku uvažování o literatuře ve 20. – 40. letech. Mezinárodní konference Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Moravská zemská knihovna, Brno, září 2018.
 • 31) Distant Encounters of the Third Kind: Why Is Popular Culture Not Popular within Central European University Curricula? Keynote přednáška na mezinárodní konferenci EUPOP 2018, the 7th International Conference of The European Popular Culture Association (EPCA), Praha, červenec 2018.
 • 30) Multimediální dehibernace Emila Zátopka v roce, kdy jsme „žili Riem“. Keynote přednáška na konferenci Mediální (r)evoluce: Média a kultura v digitální době. Olomouc, duben 2018.
 • 29) Dosavadní výzkum a perspektivy studia populární kultury. Keynote přednáška na mezinárodní konferenci Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí?. Centrum pro studium populární kultury, Ostrava, říjen 2017.
 • 28) Constructing the Enemy: Images of Local and International Rock Musicians as Social Enemies in Czech Films and TV Serials of the Era of „Normalization“.  Mezinárodní konference Popular Music in Communist and Post-Communist Europe: State of Research, Perspectives. Univerzita Palackého, Olomouc, březen 2017.
 • 27) Milan Kundera: Multilayered Network of Hybrid Identities Inside and Outside of His Oeuvre. Mezinárodní konference Intellectuals, Identities and Ideas in the Cultural Space of Central Europe in the 20th and 21 Century, Univerzita Karlova a Universität Cologne, Praha, listopad 2016.
 • 26) „The Garden Bouffe“: The Upheaval and Collapse of the Czech Book Market as a Consequence of the Sudden Impact of New Heteronomous Powers. Mezinárodní konference Screen Industries: The Long 1990s. CEFS, NFA a FF UK, Praha, listopad 2016.
 • 25) Verbal Representations of the Czech Pop Music Star Karel Gott: From the “Idiot of Music” (M. Kundera) to “a Sacred Idol in a Desacralized Reality” (M. Szczygiel). Mezinárodní konference Slavic Humanities and New Era for Eurasia. The Korean Association of Slavic and Eurasian Studies (KASEUS), Praha, červenec 2016.
 • 24) „It‘s gettin‘ dark, too dark to see / I feel I‘m knockin‘ on heaven‘s door“: Procházka popkulturní galerií obrazů smrti. Konference Vitalita smrti: Odraz tradice smrti v současném myšlení. FHS UK, Praha, duben 2016.
 • 23) Švejk na zdi: Sémantika švejkovských obrazů a „citátů“ v prostorech soudobých restaurací. Mezinárodní konference Švejk ve střední Evropě. FF UP Olomouc, březen 2015.
 • 22) The Good, the Bad and the Ugly: Can we apply the Modern Concepts of Trash/Junk/Lowbrow/Popular to the Texts of the Old Days? Mezinárodní konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World. Univerzita Karlova v Praze, listopad 2014.
 • 21) Identita nerozlišitelného: Pár poznámek k naší fascinaci chybami ve filmech. Hlavní přednáška pro Filmový festival Sokolov, listopad 2014.
 • 20) Saudkův komiksový seriál Pepík Hipík z hlediska reprezentací hippies v české kultuře konce 60. let. Konference Český komiks (a vizuální kultura) 60. – 80. let 20. století. Olomouc, Muzeum umění, duben 2014.
 • 19) Haňťa jakožto popkulturní čtenář. Mezinárodní konference „Obrazy, ze kterých žiji“: Dílo Bohumila Hrabala v proměnách. Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, duben 2014.
 • 18) „Chtěl jsem se setkat s pravými hippiei“: Cestopisné reprezentace USA v českém kulturním kontextu 60. – 90. let 20. století. Mezinárodní konference Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy. FF UP Olomouc, březen 2014.
 • 17) Psychedelické hladomorny: Emblematické obrazy hippies a univerzitních akademiků v hudbě a rétorice Franka Zappy. Mezinárodní konference Fenomén Zappa. FF JU v Českých Budějovicích, září 2013.
 • 16) Roman Jakobson within the Poles of the „gehobenes Kulturgut“ vs. „gesunkenes Kultrugut“ Concepts in 1930s Czechoslovakia. Mezinárodní konference Jakobson 2012. Univerzita Palackého, Olomouc, prosinec 2012.
 • 15) Od anatomie textu k pragmatice kontextu: Soudobé konceptualizace brakové, masové a populární kultury v anglofonním prostředí. FF UK v Praze, listopad 2012.
 • 14) Intermediální zrcadlení aneb Zprostředkovaná reference v českém normalizačním komiksu. Konference Český a slovenský komiks, Brno, Dům umění, říjen 2012.
 • 13) Star Wars na dobovém poli kulturní produkce. Kolokvium Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP v Olomouci, květen 2012.
 • 12) Discoursive Practices of TV Series and Serials. British Academy project under University of Glasgow: Content analysis of TV serials in Communist and Post-Communist Context, mezinárodní konference v Praze, květen 2012.
 • 11) Re-prezentace lokálních entit: Pár poznámek k otázce, jak „reálné“ mohou být fikční prostory utvářené prostřednictvím vlastních jmen ze sféry aktuálního světa. Vstupní přednáška na mezinárodní konferenci Prostor v literatuře: Tematologická konference. Olomouc, FF UP, 20. – 21. října 2010.
 • 10) Antologizace diskursivního pole: Od kontextů k textům a zase zpět. Mezinárodní konference (A)symetrické historie: Zamlčené rámce a vytěsněné problémy. Akademie výtvarných umění, Praha, duben 2008. 
 • 9) Kunderian Debate: Concepts of Central Europe Constructed via Milan Kundera’s Essays. Mezinárodní konference Krajina bez vlastností / Landscape without Qualities. Praha, FF UK a Rakouské kulturní fórum, říjen 2007.
 • 8) Smrt vůdce. Obrazy smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda v české poezii 50. let. XXIII. kongres Společnosti pro vědy a umění, Jihočeská univerzita České Budějovice, červen 2006. Také příprava a vedení celodenního panelu Způsoby modelování a re-prezentace v české literatuře v rámci kongresu.
 • 7) Život Boženy Němcové a Babičky v kulturní encyklopedii: K otázce kulturně kontextových konkretizací. III. mezinárodní kongres světové bohemistiky, Ústav české literatury AV ČR, červen 2005. 
 • 6) Pojem „exilu“ jako koncept neustálého zprostředkovávání a míjení. Konference Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Ústav pro českou literaturu a Obec spisovatelů, Praha, listopad 1999.
 • 5) K variačnímu principu jako způsobu budování fikčního světa české prózy 60. let. Konference Zlatá šedesátá, Ústav pro českou literaturu, Praha, červen 1999.
 • 4) K pojmům „tvorba“ a „život“ v literárněkritické koncepci F. X. Šaldy. Společnost F. X. Šaldy. Praha, duben 1992.
 • 3) Konstrukce a de-konstrukce lyrického subjektu v české poezii 20. století. Česko-polská konference, Universita Karlova. Praha, říjen 1991.
 • 2) K analýze výrazových prostředků české poezie 30. let. Konference Problémy historické poetiky. Praha, říjen 1987.
 • 1) Výrazové prostředky prototextu a metatextu: Mácha a Hrubín. Máchovská konference ke 150. výročí úmrtí. Dobříš, listopad 1986.

Vyžádané přednášky v zahraničí

 • 21) Fictional Facts: Personal/Local Names and Historical Events Existing in the Actual World and their Transfers into the Worlds of Fiction. Centro internazionale di scienze semiotiche Umberto Eco, Laboratorio internazionale di semiotica a Venezia a Università Ca‘ Foscari, Benátky, listopad 2017.
 • 20) Svět podle televize a filmu v éře české normalizace (70. a 80. léta 20. století): Populární kultura jako zdroj reprezentací každodenního života. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, červen 2014.
 • 19) Representations of Music: Bach, Stravinsky, Janáček and others in Fictional Worlds of Milan Kundera. Annual Alexander Lazarev’s Lecture, University of Glasgow, Velká Británie, duben 2008.
 • 18) Constructing Central European Literature and Culture in 1980s: Milan Kundera and Czeslaw Milosz. Research Seminar Group, School of Modern Cultures and Languages, Glasgow University, Velká Británie, listopad 2007.
 • 17) Why Literary Criticism Is not a Virtue Anymore: The Case Study of Writing History of Contemporary Czech Literature. Research Seminar Group, School of Modern Cultures and Languages, Glasgow University, Velká Británie, listopad 2006.
 • 16) Stejné texty, jiný život: soudobá česká literatura v kontextových souvislostech. Společnost pro bohemistiku a České centrum, Mnichov, SRN, duben 2005.
 • 15) Bohumil Hrabal: The Case of Dr. Coward and Mr. Writer. University Amsterdam, Department of Eastern and Central European Studies. Amsterdam, Nizozemí, listopad 2004. 
 • 14) Literary Theory Going East: Reflections upon the Transfer and Translations. Glasgow University, Department of Slavonic Studies Reasearch Seminar, Glasgow, Velká Británie, říjen 2004.
 • 13) Bohumil Hrabal: Toward the Typology of an Outsider. University of Texas, Department of Slavic Languages, Austin, USA, říjen 2002
 • 12) The Notion of Personal Identity in Central European Fiction after the Turn of the Century. Slavisk institut, Aarhus University, Dánsko, prosinec 2000.
 • 11) 80. léta 20. století v české literatuře: texty a kontexty. Slavisk institut, Aarhus University, Dánsko, prosince 2000.
 • 10) Obraz města v české literatuře na přelomu století. Slavisk institut, Aarhus University, Dánsko, prosince 2000.
 • 9) „Men without Qualities“: Appearance of a new „Hero“ in Czech and German Prague Fiction after the Turn of the Century. Lepzig Universität, Lipsko, Německo, duben 1999.
 • 8) „Men without Qualities“: The Notion of Personal Identity in Central European Fiction after the Turn of the Century (Kafka, Hašek, Musil, Gombrowicz). Yale University, New Haven, USA, březen 1997.
 • 7) Authority, Institution, and Value in Totalitarian and Post-Totalitarian Literary Contexts. Florida International University, Miami, USA, listopad 1995.
 • 6) The Men without Qualities: Identity Crisis in Central European Literatures of the First Two Decades of 20th Century. Florida International University, Miami, USA, listopad 1995.
 • 5) The Notion of Modernism in Central European Literatures in Theory and Practice. Columbia University, New York, USA, říjen 1994.
 • 4) Contemporary Czech Literature: Getting over a Hangover? Czechoslovak Society for Arts and Sciences. New York, USA, říjen 1994.
 • 3) Literature in Crisis?: Contemporary Czech Situation. Budapešťská universita, Budapešť, Maďarsko, květen 1994.
 • 2) The Status of Contemporary Czech Literature: Theory and Practice. 2 přednášky. Universita v Uppsale, Uppsala, Švédsko, březen 1994.
 • 1) Recent Trends and Development of Czech Literature. Stockholmská universita, Stockholm, Švédsko, březen 1994.

Ostatní

Habilitační práce

 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno: Host, 2003. 358 s.

Disertační práce

 • BÍLEK, Petr A. Lyrický subjekt. K problematice explicitních a implicitních subjektů a subjektivity literárního díla. Praha, FF UK 1994.

Bibliografie

 • 1) Bibliografický soupis česky vydané slovenské literatury 70. let. In: Vladimír Petrík: Slovenský román 70. let. Československý spisovatel, Praha 1987, s. 98-102.

Krátké články, glosy, uvozovací poznámky, nekrology a polemiky

 • 426) Modrý klín aneb Co je a není. A2 18, 2022, č. 20, s. 5.
 • 425) Ziggy Hvězdný prach. A2 18, 2022, č. 12, s. 5.
 • 424) Vzpomínky na Karla Jana Čapka. Souvislosti 33, 2022, č. 2, s. 150-152.
 • 423) Jen si to tak trochu přenastavíme. A2 18, 2022, č. 4, s. 5.
 • 422) Nechceš být reformovaným učitelem? A2 17, 2021, č. 21, s. 7.
 • 421) Situace s číslem. A2 17, 2021, č. 11, s. 7.
 • 420) Haló!? Jak mne slyšíte? Slyšíme se? Mohl by mi někdo odpovědět? A2 17, 2021, č. 4, s. 5.
 • 419) Vstanou noví historici. A2 16, 2020, č. 23, s. 5.
 • 418) Let the Good Times Roll. A2 16, 2020, č. 16, s. 5.
 • 417) A co básník? A2 16, 2020, č. 8, s. 5.
 • 416) Mudrci neodpovědného jednání. A2 16, 2020, č. 1, s. 5.
 • 415) Patolízalové melancholii zahánějí. A2 15, 2019, č. 20, s. 5.
 • 414) Přijde velký liják. A2 15, 2019, č. 13, s. 5.
 • 413) Učitelé vyhánějí démona teorie. A2 15, 2019, č. 7, s. 5.
 • 412) Hrozny hněvu. A2 15, 2019, č. 1, s. 5.
 • 411) Udržíme vodu v české krajině. A2 14, 2018, č. 20, s. 5.
 • 410) „Protože už mám dlouho od vysokoškolského vzdělání“ A2 14, 2018, č. 13, s. 5.
 • 409) Generátory národního pohnutí. A2 14, 2018, č. 6, s. 5.
 • 408) Dobré to bylo. A2 13, 2017, č. 25, s. 5.
 • 407) Hlavně aby bylo co hltat. A2 13, 2017, č. 17, s. 5.
 • 406) Jedí na ministerstvu školství psy? A2 13, 2017, č. 10, s. 5.
 • 405) K čemu jsou básně na světě? A2 13, 2017, č. 3, s. 5.
 • 404) Zaslouží si Bob Dylan Nobelovu cenu za literaturu? Host 33, 2017, č. 1, s. 46.
 • 403) I to nebohé zvíře to cítí. A2 12, 2016, č. 23, s. 5.
 • 402) Databáze RIV na ruském kole. A2 12, 2016, č. 16, s. 5.
 • 401) Tak nám zabili epizeuxis. A2 12, 2016, č. 12, s. 5.
 • 400) Umberto Eco jako krůtí kapsa. A2 12, 2016, č. 5, s. 5.
 • 399) Okradla rudého člověka. A2 11, 2015, č. 24, s. 5.
 • 398) Každé dejiny filmu sú osobné. A2 11, 2015, č. 17, s. 5.
 • 397) Mozku mnoho a týž také velmi pěkný. A2 11, 2015, č. 11, s. 5.
 • 396) Digitální dement. A2 11, 2015, č. 9, s. 32.
 • 395) Kniha roku a Červený trpaslík. A2 11, 2015, č. 2, s. 5.
 • 394) Vloupačka do vlastního textu. Host 30, 2014, č. 8, s. 74-77 (též BĚLÍČEK, Jan a Eva KLÍČOVÁ).
 • 393) Ten, který umí zavařit. Respekt 25, 2014, č. 47, s. 59.
 • 392) Kdo proboha je ten Modiano? Respekt 25, 2014, č. 42, s. 59.
 • 391) A nebudeme se tu bát? A2 10, 2014, č. 20, s. 5.
 • 390) A co klasici, kde si mají hrát? Respekt 25, 2014, č. 38, s. 59.
 • 389) Fanouškovské fenomény fokalizovány. A2 10, 2014, č. 16, s. 5.
 • 388) Proč nám nikdo nerozumí. Respekt 25, 2014, č. 32, s. 61.
 • 387) Nic, jak se patří. Respekt 25, 2014, č. 21, s. 61.
 • 386) Dovozní artikly z Nitry. A2 10, 2014, č. 7, s. 5.
 • 385) Prachy v ofsajdu. Respekt 25, 2014, č. 16, s. 67.
 • 384) Porvali se kvůli minerálce. Respekt 25, 2014, č. 11, s. 67.
 • 383) Česko sportuje. Respekt 25, 2014, č. 7, s. 67.
 • 382) „Dejte mi všechno, co ten slavný člověk napsal“. Respekt 25, 2014, č. 3, s. 63.
 • 381) Bavič Nováků se našel v literatuře. A2 9, 2013, č. 26, s. 5.
 • 380) Konflikt civilizací z odvrácené strany. Respekt 24, 2013, č. 49, s. 53.
 • 379) Referenční zmatení. Respekt 24, 2013, č. 44, s. 61.
 • 378) Kouzelník, který píše o komiksu dosti magicky. A2 9, 2013, č. 20, s. 5.
 • 377) Státní cena na pravém místě. Webová rubrika Respektu Dělníci kultury, 24. 10. 2013,
 • https://www.respekt.cz/delnici-kultury/statni-cena-na-pravem-miste
 • 376) Zážitek iluzorních obrazů za volantem. Respekt 24, 2013, č. 40, s. 53.
 • 375) Rychle ke spotřebiteli. Respekt 24, 2013, č. 36, s. 53.
 • 374) Družná kniha o populární literatuře. A2 9, 2013, č. 15, s. 5.
 • 373) Nacionální zatuchlina. Respekt 24, 2013, č. 32, s. 53.
 • 372) Máchovští nihilisté v české televizi. Respekt 24, 2013, č. 28, s. 57.
 • 371) Spisovatel, který krade v kině. Respekt 24, 2013, č. 25, s. 53.
 • 370) Země, kde chcípl pes. Respekt 24, 2013, č. 21, s. 55.
 • 369) Rudé ponožky a měkká filozofie. A2 9, 2013, č. 10, s. 5.
 • 368) Daj-li medaili. Respekt 24, 2013, č. 16, s. 55.
 • 367) Kopytem do knihy. Respekt 24, 2013, č. 12, s. 57.
 • 366) John Fiske a radostné zkoumání popkultury. A2 9, 2013, č. 4, s. 5.
 • 365) Zemský ráj to napohled. Respekt 24, 2013, č. 8, s. 57.
 • 364) Haškův rok. Respekt 24, 2013, č. 3, s. 57.
 • 363) Úvodník. Slovo a smysl 9, 2012, č. 18, s. 10-13.
 • 362) Nabruste vidle, krtek se vrací! A2 8, 2012, č. 26, s. 7.
 • 361) Portrétní spisovatelé. A2 8, 2012, č. 22, s. 7.
 • 360) Je pozdě již. Respekt 23, 2012, č. 47, s. 63.
 • 359) Biftek z nuceného výseku. Respekt 23, 2012, č. 43, s. 67.
 • 358) Spisovatel na márách. Respekt 23, 2012, č. 40, s. 65.
 • 357) Prázdninové temno. Respekt 23, 2012, č. 36, s. 65.
 • 356) Jaroslav Rudiš, elektronický a syntetický. A2 8, 2012, č. 17, s. 7.
 • 355) Týden neklidu zafix(l)ovaný na věčné časy. A2 8, 2012, č. 12, s. 7.
 • 354) Držáky literárních vavřínů. A2 8, 2012, č. 4, s. 7.
 • 353) Verba movent, exempla trahunt. A voli také. A2 8, 2011, č. 25, s. 7.
 • 352) Efekt reálného. A2 7, 2011, č. 20, s. 7.
 • 351) Jak se nám Karel Poláček při maturitě promítal. A2 7, 2011, č. 16, s. 7.
 • 350) Daň z přidané hlouposti. Lidové noviny 24, 2011, č. 75 (30. 3.), s. 8. 
 • 349) Byrokratem rád a s chutí A2 7, 2011, č. 11, s. 7.
 • 348) Hle, vzhůry ministr si hraje A2 7, 2011, č. 7, s. 7.
 • 347) Pár střípků povytahaných z paměti. In: Gloret (eds. Miroslav Huptych a Jan Macháček). Praha: Dauphin, 2010, s. 230-231.
 • 346) Blamáž za blamáží se valí. A2 6, 2010, č. 25, s. 7.
 • 345) [Říkali mu Denis]: Z tragického uměl udělat komické. Mladá fronta Dnes 21, 2010, č. 95 (23. 4.), s. A14. 
 • 344) Óda na balzakovského strážníka. A2 6, 2010, č. 21, s. 7.
 • 343) Komunismus v kostce příliš kované. A2 6, 2010, č. 16, s. 7.
 • 342) Až všechno bude správný A2 6, 2010, č. 14, s. 7.
 • 341) V chomoutu nezávazných doporučení A2 6, 2010, č. 11, s. 7.
 • 340) Měla babka čtyři jabka A2 6, 2010, č. 8, s. 7.
 • 339) O názorech a žvanění. A2 6, 2010, č. 5, s. 7.
 • 338) Zdvojený Kosmas. A2 6, 2010, č. 2, s. 7.
 • 337) Úkol pro vědu? A2 5, 2009, č. 25, s. 7.
 • 336) No asi fakt imperialismus. A2 5, 2009, č. 22, s. 7.
 • 335) Moc, prachy a rock’n’roll. A2 5, 2009, č. 19, s. 7.
 • 334) Služebníci neužiteční. A2 5, 2009, č. 16, s. 7.
 • 333) Experte, experte… A2 5, 2009, č. 13, s. 7.
 • 332) Kanonické banality. A2 5, 2009, č. 10, s. 7.
 • 331) „A když uvalím svou mstu na tebe…“ A2 5, 2009, č. 7, s. 7.
 • 330) Zmeškal a supi. A2 5, 2009, č. 4, s. 7.
 • 329) Akademické mistrovství. A2 5, 2009, č. 2, s. 7.
 • 328) Bůh a splešťule blátivá. A2 4, 2008, č. 50, s. 7.
 • 327) Experti, kde jste? Je tady nějaký pan Vogl. A2 4, 2008, č. 46, s. 7.
 • 326) Měl by být opičák Richard akademikem? A2 4, 2008, č. 42, s. 7.
 • 325) Byl Brabcův Máj, byl žvástu čas. A2 4, 2008, č. 37, s. 7.
 • 324) Všechny Kunderovy „zrady“. Hospodářské noviny 52, 2008, č. 210 (24. 10.), příl. Víkend, č. 43, s. 24-25.
 • 323) O mrtvých jen dobře? A2 4, 2008, č. 33, s. 7.
 • 322) Šašci u stolu. A2 4, 2008, č. 29, s. 7.
 • 321) V břiše normalizační bestie. A2 4, 2008, č. 25, s. 7.
 • 320) Ten tahák si fakt netahejte. A2 4, 2008, č. 21, s. 7.
 • 319) A. A. Ždanov’s Revival Band. A2 4, 2008, č. 13, s. 7.
 • 318) Literární bulvár: O prosťáčcích božích v MF Dnes. A2 4, 2008, č. 9, s. 7.
 • 317) Udělej si sám: O sebeukájení dnešních literárních kritiků. A2 4, 2008, č. 5, s. 7.
 • 316) Zrno od plev: O impakt faktorech a financování humanitní vědy. A2 4, 2008, č. 1, s. 7.
 • 315) Mezi jednou básní. Souvislosti 18, 2007, č. 4, s. 77-79. 
 • 314) Tady je Trautenberkovo!: Národní knihovna, národní stadion, národní Kundera. A2 3, 2007, č. 46, s. 7.
 • 313) Knihy a elektronické texty. O potřebě knihovny v digitálním věku. A2 3, 2007, č. 42, s. 7.
 • 312) Šmíra, film a fotbal. A2 3, 2007, č. 38, s. 7.
 • 311) O „skrytých“ motivech: Masová média a literatura. A2 3, 2007, č. 34, s. 7.
 • 310) O tom, kým bych byl rád. A2 3, 2007, č. 30, s. 7.
 • 309) Miroslav Procházka, vysoký rozkročený muž s dýmkou. Slovo a smysl / Word and Sense 3, 2006, č. 6, s. 263-264.
 • 308) Útok na odbojáře? A2 3, 2007, č. 26, s. 7.
 • 307) Hon na chobotnici: Prezident Klaus, myslivci a estetický objekt. A2 3, 2007, č. 22, s. 7.
 • 306) Dva Barthesovy manifesty z roku 1968. Aluze 10, 2006, č. 3, s. 73-75.
 • 305) Můj literární kánon : Knihy, které v mé čtenářské zkušenosti vytvářejí obraz české literatury Host 23, 2007, č. 2, s. 43-45. 
 • 304) Polyfonie nebo znevýznamnění. Host do školy 1, 2006, č. 1, s. 31. Host 22, 2006, č. 8.
 • 303) Čtenář poezie. Tvar 17, 2006, č. 15, s. 11.
 • 302) Hořel pro věc a zapaloval druhé (Nekrolog za Miroslavem Červenkou). Mladá fronta Dnes, 26. 11. 2005, příloha Kavárna, s. 2.
 • 301) Otázka pro… strukturalismus. Slovo a smysl 2, 2005, č. 3, s. 233-235.
 • 300) „Znamení jest předmět“: Vladimír Macura jako literární historik. Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny 7, 2005, č. 1-2, s. 191-192.
 • 299) Role „komentáře“, aneb Stierleův krok směrem k postihování institucionalizovaných způsobů čtení. Česká literatura 52, 2004, č. 5, s. 655.
 • 298) Wolfgang Iser a jeho koncept implicitního čtenáře v Aktu čtení. Aluze 8, 2004, č. 2-3, s. 134-135.
 • 297) Variační princip románů Milana Kundery na pozadí české prózy 60. let 20. století (teze habilitační přednášky). Slovo a smysl 1, 2004, č. 1, s. 312-315.
 • 296) Professing Literature in Prague: Re-Iterating Goals and Targets. Slovo a smysl 1, 2004, č. 1, s. 285-288.
 • 295) Úvod k Maurice Blanchot: Literatura a právo na smrt. Česká literatura 52, 2004, č. 2, s. 194-195.
 • 294) Existencialismus v poválečné próze a poezii – tematika a kladení otázek. Česká literatura 51, 2003, č. 6, s. 735-737.
 • 293) O Pierru Oullettovi. Aluze 7, 2003, č. 2, s. 139.
 • 292) Rozprava o vyprávění. Česká literatura 51, 2003, č. 3, s. 304
 • 291) O Jonathanu Cullerovi. Aluze 6, 2002, č. 3, s. 55-56.
 • 290) Dvanáct měsíčků, nebo apoštolů? K poslednímu číslu Kritické přílohy Revolver Revue. Lidové noviny 12, 4. 2. 1999, příl. Umění a kritika, s. 18
 • 289) O Magorově zápisníku. Týdeník Rozhlas 8, 1998, č. 12, s. 21
 • 288) Intermediate Czech Language Instuction on the Web (spolu s: Masako Ueda, David Kanig). AATSEEL Newsletter, 1997, May, s. 24-26
 • 287) Literatura a média. Tvar 8, 1997, č. 16, s. 7
 • 286) Podél literatury domovské a domovnické. Tvar 7, 1996, č. 14, s. 2
 • 285) Podél… tohoto čísla. Tvar 7, 1996, č. 14, s. 2
 • 284) Kunderovský seminář. Tvar 7, 1996, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 2
 • 283) Literatura na scestí. Tvar 7, 1996, č. 14, s. 14-15
 • 282) Kriticistní příloha č. 4. Tvar 7, 1996, č. 14, s. 23
 • 281) Knihy. Playboy 4, 1994, č. 12, s. 14
 • 280) Rozpaky nad Revolver Revue. Tvar 5, 1994, č. 15, s. 20
 • 279) Knihy. Playboy 4, 1994, č. 8, s. 18
 • 278) Jak jsem nečetl Nezvala… Tvar 5, 1994, č. 8, s. 8
 • 277) Knihy. Playboy 4, 1994, č. 7, s. 12
 • 276) Chvála obnovovaného tázání čili O postmodernismu. Nové knihy, 1994, č. 13, s. 2
 • 275) Knihy. Playboy 4, 1994, č. 4, s. 15
 • 274) Tip a typ. Dvě prvotiny z mladé fronty. Nové knihy, 1994, č. 14, s. 3
 • 273) Knihy. Playboy 4, 1994, č. 2, s. 16
 • 272) Upřesnění. Tvar 5, 1994, č. 2, s. 2
 • 271) Knihy. Playboy 4, 1994, č. 1, s. 14
 • 270) Úvodní poznámka a Přijímací testy na obor bohemistika FF UK. Tvar 4, 1993, č. 45-46 a 47-48, s. 12-13 a 12
 • 269) Životná „poezie ticha“. Nové knihy 1993, č. 42, s. 3
 • 268) Telegrafické recenze. Iniciály 4, 1993, č. 36, s. 66
 • 267) Co s ní? Babylon 3, 1993, č. 4, s. 8
 • 266) České typy a čeští týpci. Reflex 4, 1993, č. 30, s. 37
 • 265) Telegrafické recenze. Iniciály 4, 1993, č. 35, s. 62
 • 264) Vezdejšina – návod k použití. Nové knihy, 1993, č. 30, s. 3
 • 263) Kritický sborník. Nové knihy, 1993, č. 30, s. 2
 • 262) Tak tedy řeči z kosmu. Nové knihy, 1993, č. 30, s. 2
 • 261) Být literaturou („Budu vám číst slzy Ondřeje Macha“). Nové knihy, 1993, č. 29, s. 3
 • 260) „Já pro ten pocit bezmocnosti“. Nové knihy, 1993, č. 29, s. 2
 • 259) Telegrafické recenze. Iniciály 4, 1993, č. 34, s. 70
 • 258) Ach, ony hříšné… Nové knihy, 1993, č. 27, s. 3
 • 257) Poezie své doby. Nové knihy, 1993, č. 26, s. 3
 • 256) Telegrafické recenze. Iniciály 4, 1993, č. 33, s. 61
 • 255) Poselství bezmocné věštkyně. Nové knihy, 1993, č. 25, s. 3
 • 254) Poezie ohlasová čili postmoderní. Pod visačkou undergroundu. Nové knihy, 1993, č. 24, s. 3
 • 253) Trubadúr nedopovězených postojů. Nové knihy, 1993, č. 21, s. 3
 • 252) Návrat k legendám. Labyrint 3, 1993, č. 5, s. 13
 • 251) Ewald Murrer. Nové knihy, 1993, č. 19, s. 3
 • 250) Nový Topol: Poezie lidského prostoru. Nové knihy, 1993, č. 16, s. 3
 • 249) Sebedudák z PUSTA. Nové knihy, 1993, č. 15, s. 3
 • 248) Revue otevřených souvislostí. Nové knihy, 1993, č. 15, s. 2
 • 247) Sešup aneb O Prestiži. Nové knihy, 1993, č. 14, s. 8
 • 246) Právo být nesmlouvavý. Reflex 4, 1993, č. 16, s. 32
 • 245) Bavičský úděl básníků života. Nové knihy, 1993, č. 12, s. 3
 • 244) „Něco na zvracení“. Nové knihy, 1993, č. 11, s. 3
 • 243) Fikarovo „…odkazuji“. Nové knihy, 1993, č. 9, s. 1
 • 242) Telegrafické recenze. Iniciály 4, 1993, č. 31, s. 62
 • 241) Seifertovy „hry slov“. Nové knihy, 1993, č. 2, s. 3
 • 240) Podkerkonošák, přítel pana Češtiny. Nové knihy, 1992, č. 47, s. 3
 • 239) Murrerovo tiché mlžení. Nové knihy, č. 47, s. 3
 • 238) Brouskův nový nouzový východ. Nové knihy 1992, č. 45, s. 1
 • 237) Od gest k sebevýrazu. Nové knihy, 1992, č. 43, s. 3
 • 236) Návrat po Safírové stezce. Nové knihy, 1992, č. 38, s. 6
 • 235) Celý Vodseďálek – „celé dějiny“. Nové knihy, 1992, č. 37, s. 3
 • 234) Jejich řeč. Mladá fronta, 2. 9. 1992, s. 11
 • 233) Smysluplné cesty. Nové knihy, 1992, č. 31, s. 3
 • 232) Patetické prázdnoty. Mladá fronta. 6. 8. 1992, s. 11
 • 231) Český beatnik No. 1. Mladá fronta, 4. 8. 1992, s. 11
 • 230) Věrozvěst slovní magie. Mladá fronta, 29. 7. 1992, s. 11
 • 229) Básnící sémiotik. Mladá fronta, 27. 7. 1992, s. 11
 • 228) K pramenům možná, k poezii nikoli. Mladá fronta, 6. 7. 1992, s. 11
 • 227) Nostalgické snění o minulém. Mladá fronta, 14. 7. 1992, s. 11
 • 226) Básník na výsostech. Mladá fronta, 26. 6. 1992, s. 14
 • 225) Kunderovy příčné řezy. Nové knihy, 1992, č. 24, s. 3
 • 224) Papírový svět. Mladá fronta, 17. 6. 1992, s. 4
 • 223) Inu, ale… Dotyky 3, 1992, č. 6, s. 36
 • 222) Telegrafické recenze. Iniciály 3, 1992, č. 30, s. 57
 • 221) Ty texty (a ta poezie…). Nové knihy, 1992, č. 21, s. 3
 • 220) Šupákův generální úklid. Mladá fronta, 21. 5. 1992, s. 14
 • 219) Obrať koně! – „A volové tomu pak říkají lyrika subjektivní“. Nové knihy, 1992, č. 20, s. 3
 • 218) Svět z podhledu. Nové knihy, 1992, č. 18-19, s. 9
 • 217) Pelcův polední průmysl? Mladá fronta, 5. 5. 1992, s. 14
 • 216) Bejvávalo… Nové knihy, 1992, č. 15, s. 3
 • 215) Zpráva o Soudném dni. Mladá fronta, 3. 4. 1992, s. 14
 • 214) Bondy, básnící rétor. Nové knihy, 1992, č. 12, s. 3
 • 213) Nálezy Ludvíka Kundery. Nové knihy 1992, č. 11, s. 3
 • 212) Můžeme diskutovat… Inicály 3, 1992, č. 28, s. 61
 • 211) Telegrafické recenze. Iniciály 3, 1992, č. 28, s. 67
 • 210) „A sám i v sobě samém…“ Nové knihy, 1992, č. 9, s. 3
 • 209) Povinnost šedi. Mladá fronta, 25. 2. 1992, s. 14
 • 208) Mina ve sklínce na víno. Mladá fronta, 18. 2. 1992, s. 14
 • 207) Krasobásnění. Iniciály 3, 1992, č. 27, s. 17-20
 • 206) „Rekultivované smetiště“. Nové knihy, 1992, č. 5, s. 12
 • 205) Poezie sociální, Karel Sýs militantní. Mladá fronta, 6. 2. 1992, s. 14
 • 204) „Mluviti stříbro“? Nové knihy, 1992, č. 4, s. 3
 • 203) Z Trojcestí všemi směry. Mladá fronta, 20. 1. 1992, s. 6
 • 202) Diviš pokořující, ale i pokorný. Nové knihy, 1992, č. 2, s. 1
 • 201) Černobílé miniatury. Mladá fronta, 13. 1. 1992, s. 6
 • 200) Čtenářské zpovědi nad Vaculíkovým Českým snářem. Nové knihy, 1992, č. 1, s. 2
 • 199) Fundamentální vliv Jarmila Křemena na mladé básnířky české? Tvar 2, 1991, č. 51-52, příl., s. 1-2
 • 198) Nemá-li být téma apokalypsy jen… Iniciály 2, 1991, č. 23-24, s. 41
 • 197) Vzhůru i nahoře básníka Ivana Diviše. Mladá fronta, 19. 12. 1991, s. 4
 • 196) Sny básnické i básníkovy. Nové knihy, 1991, č. 50, s. 1
 • 195) Ne normativním příručkám. Český deník, 28. 11. 1991, s. 5
 • 194) Poustevna, věštírna… Nové knihy, 1991, č. 48, s. 3
 • 193) Vydatný Zimní spánek. Český deník, 26. 11. 1991, s. 5
 • 192) Tak Wernisch krade… Mladá fronta, 5. 11. 1991, s. 4
 • 191) Jenom ne realisticky. Český deník, 2. 11. 1991, s.  5
 • 190) Zpověď – nic míň, nic víc. Mladá fronta, 31. 10. 1991, s. 4
 • 189) Kabešův návrat. Nové knihy, 1991, č. 44, s. 3
 • 188) „Klíč k světům dokonalým“? Nové knihy, 1991, č. 43, s. 3
 • 187) Povídky na kuráž aneb Bukowski. Občanský deník, 26. 9. 1991, s. 5
 • 186) Dny odepsané, dny v P. Občanský deník, 28. 8. 1991, s. 5
 • 185) Nulté knížky… Nové knihy, 1991, č. 38, s. 3
 • 184) Láska za časů míjení. Občanský deník, 24. 8. 1991, s. 5
 • 183) „… a jen tak dojdeme štěstí“. Občanský deník, 23. 8. 1991, s. 5
 • 182) Od ladění k hledání. Nové knihy, 1991, č. 35, s. 3
 • 181) Proč chodit do kavárny na pivo? Studentské listy 2, 1991, č. 15, s. 12
 • 180) Zasloužilý Mukl. Práce, 6. 8. 1991, s. 5
 • 179) O mužích a lidech. Občanský deník, 16. 8. 1991, s. 5
 • 178) Návrat bohužel jen k jednomu. Nové knihy, 1991, č. 34, s. 3
 • 177) Jen o tom základním. Nové knihy, 1991, č. 32-33, s. 2
 • 176) Revolver pro ruskou ruletu. Mladá fronta, 6. 8. 1991, s. 4
 • 175) S klokanem o filozofii za letu na lyžích… Nové knihy, 1991, č. 28-29, s. 3
 • 174) Inverze jako jedna verze. Práce, 19. 7. 1991, s. 5
 • 173) Už je to tady! Tvar 2, 1991, č. 29, s. 14
 • 172) Poezie prostoru. Mladá fronta, 2. 7. 1991, s. 4
 • 171) Pokusy a přísliby aneb Čtyřikrát Nulté knížky. Iniciály 2, 1991, č. 17-18, s. 68-69
 • 170) Soudruzi už zase táhnou. Občanský deník, 29. 6. 1991, Fórum, s. 7
 • 169) Časopis, nebo čtivo? Tvar 2, 1991, č. 24, s. 14-15
 • 168) Jůza a Zajíček: Agresívní poezie. Nové knihy, 1991, č. 25, s. 2
 • 167) Poetický dialog. Nové knihy, 1991, č. 22, s. 3
 • 166) Očko. Dotyky 3, 1991, č. 2, s. 16
 • 165) Zlatý underground… Mladá fronta, 22. 5. 1991, s. 4
 • 164) 5 x mezi realitou a mýtem. Iniciály 2, 1991, č. 16, s. 28-29
 • 163) Voláni na minulost. Nové knihy, 1991, č. 21, s. 2
 • 162) „Trpím nedostakem fantazie“. Nové knihy, 1991, č. 20, s. 2
 • 161) Svět za plotem. Mladá fronta, 16. 5. 1991, s. 4
 • 160) Uměle vyrobený Hrabě. Mladá fronta, 2. 5. 1991, s. 4
 • 159) U duhy už jsme byli. Nové knihy, 1991, č. 18, s. 3
 • 158) Příběhy, podobenství, verše. Nové knihy, 1991, č. 17, s. 2
 • 157) S vámi si říkat neumím. Studentské listy 2, 1991, č. 6, s. 13
 • 156) Sny ano, nesny ne. Nová pravda, 15. 3. 1991, s. 5
 • 155) „…zaříkávat svět okřídlený proti tíze“. Nové knihy, 1991, č. 13, příloha, s. 2
 • 154) Kdo dává, má za tři. Nové knihy, 1991, č. 13, příloha, s. 2
 • 153) Očko. Dotyky 3, 1991, č. 2, s. 16 
 • 152) Velká zrcadla slov. Nové knihy, 1991, č. 8, s. 3
 • 151) Karikatura jejího panenství. Nové knihy, 1991, č. 7, s. 2
 • 150) A další reportáž ze života. Nové knihy, 1991, č. 6, s. 3
 • 149) Být či nebýt poezií aneb o jedné rozpolcenosti. Nové knihy, 1991, č. 4, s. 2
 • 148) Říkali jí poezie. Nové knihy, 1991, č. 3, s. 2
 • 147) Záznamy aneb A léta běží… Nové knihy, 1991, č. 1-2, s. 3
 • 146) „Sama úzkost“. Nové knihy, 1990, č. 51-52, s. 2
 • 145) Rok české poezie. Nové knihy, 1990, č. 50, s. 3
 • 144) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 10-11, s. 60
 • 143) Hledání postmoderny. Iniciály 1, 1990, č. 10-11, s. 35
 • 142) Jak ten čas letí… Tvar 1, 1990, č. 38, s. 3
 • 141) My o koze, oni o penězích. Tvar 1, 1990, č. 38, s. 2
 • 140) Ostatně ale… Tvar 1, 1990, č. 37, s. 2
 • 139) Dva způsoby debutu v Čechách. Nové knihy, 1990, č. 46, s. 3
 • 138) Tři přístupy, jeden výsledek. Nové knihy, 1990, č. 44, příloha, s. 7
 • 137) O tempora, o mores. Literární noviny 1, 1990, č. 28, s. 5
 • 136) Burianovy básnické obraty. Nové knihy, 1990, č. 44, s. 3
 • 135) Kterak se zaklíná báseň. Nové knihy, 1990, č. 42, s. 1
 • 134) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 8-9, s. 70
 • 133) Všechna slova jsou málo. Nové knihy, 1990, č. 39, s. 2
 • 132) Underground: království za autenticitu. Iniciály 1, 1990, č. 8-9, s. 5
 • 131) Vraťte mi nepřítele? Nové knihy, 1990,č. 38, s. 3
 • 130) Obyčejná poezie. Nové knihy, 1990, č. 37, s. 3
 • 129) Ode zdi ke zdi, zpátky ni krok. Tvar 1, 1990, č. 32, s. 3
 • 128) Ke cause Sýs naposledy. Tvar 1, 1990, č. 28, s. 3
 • 127) Poezie jako úlitba autorům. Nové knihy, 1990, č. 35, s. 3
 • 126) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 7, s. 46
 • 125) „V svět jsem vstoupil…“ Iniciály 1, 1990, č. 7, s. 31
 • 124) Od konkurence. Tvar 1, 1990, č. 24, s. 2
 • 123) Vaculíkův kancionál. Nové knihy, 1990, č. 33-34, s. 3
 • 122) Básník motýlů na rozžhavené plotně. Nové knihy, 1990, č. 31-32, s. 2
 • 121) To uvnitř, to královské. Nové knihy, 1990, č. 31-32, s. 1
 • 120) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 5-6, s. 66
 • 119) Ostatně ale… Tvar 1, 1990, č. 21, s. 2
 • 118) Poezie nejen zpívaná. Nové knihy, 1990, č. 22, s. 1
 • 117) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 4, s. 6
 • 116) České nečeské, básně nebásně. Nové knihy, 1990, č. 16, s. 2
 • 115) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 3, s. 29
 • 114) O řemesle, aneb Naučit se býti básníkem. Studentské listy 1, 1990, č. 5, Slova, s. 2
 • 113) Příliš nepřetržité zítřky. Nové knihy, 1990, č. 9, s. 2
 • 112) Telegrafické recenze. Iniciály 1, 1990, č. 2, s. 19
 • 111) Tajnokřídlý svět. Nové knihy, 1990, č. 8, s. 2
 • 110) Případ emigranta Bunina. Nové knihy, 1990, č. 5, s. 2
 • 109) Řez do sádla doby. Zemědělské noviny, 3. 11. 1989, s. 2
 • 108) Básně bez rodokmenu. Nové knihy, 1989, č. 40, s. 1
 • 107) Království za včelu. Nové knihy, 1989, č. 38, s. 1
 • 106) Poezie mezi póly. Nové knihy, 1989, č. 30, s. 1
 • 105) Jeho blues. Nové knihy, 1989, č. 24, s. 1
 • 104) „Snad je to láska“. Nové knihy, 1989, č. 23, s. 1
 • 103) Macourkův lidočichopis. Nové knihy, 1989, č. 22, s. 8
 • 102) „Dík za ty otevřené dveře…“ Nové knihy, 1989, č. 22, s. 1
 • 101) Šestá kapka medkoviny. Práce, 25. 4. 1989, s. 6
 • 100) Z výletu k hranicím. Nové knihy, 1989, č. 17, s. 1
 • 99) Pějme píseň dokola. Zemědělské noviny, 8. 4. 1989, s. 6
 • 98) Absurdní groteska. Zemědělské noviny, 15. 3. 1989, s. 3
 • 97) Svízelná cesta k próze. Nové knihy, 1989, č. 16, s.6
 • 96) Cenné knihy bez cen. Nové knihy, 1989, č. 15, s. 6
 • 95) Jak se co děje. Nové knihy, 1989, č. 13,s. 1
 • 94) Z odvrácené strany zrcadla. Nové knihy, 1989, č. 13, s. 1
 • 93) Umění procházet trním. Nové knihy, 1989, č. 12, s. 1
 • 92) Labyrint srdce a ráj světa? Nové knihy, 1989, č. 9, s. 7
 • 91) „Vrtochtivá osobnost polské lyriky“. Nové knihy, 1989, č. 8, s. 3
 • 90) Humor z rozumu. Nové knihy, 1989, č. 8, s. 1
 • 89) Vyvolat ticho za slovy… Nové knihy, 1989, č. 5, s. 8
 • 88) Učíme se uvažovat? Nové knihy, 1989, č. 4, s. 1
 • 87) Produkty stavu beztíže. Zemědělské noviny, 16. 1. 1989, s. 2
 • 86) Dobré jitro! Zemědělské noviny, 14. 1. 1989, s. 5
 • 85) Poezie silného slova. Práce, 29. 12. 1988, s. 6
 • 84) Týždenník v Tuzexu? Zemědělské noviny, 5. 12. 1988, s. 2
 • 83) Básnický koncert Emanuela Frynty. Nové knihy, 1988, č. 49, s. 6
 • 82) Sto let mexické poezie. Nové knihy, 1988, č. 49, s. 3
 • 81) Podobenství o hledání cesty. Nové knihy, 1988, č. 49, s. 1
 • 80) Vyhoďme je z kola ven? Práce, 17. 11. 1988, s. 6
 • 79) O knížkách, které nijak nedopadnou. Týdeník Obrany lidu 43, 1988, č. 49, s. 8
 • 78) Básníci, kterým to píše. Zemědělské noviny, 10. 11. 1988, s. 3
 • 77) Pocity ze dna mokrého moře. Nové knihy, 1988, č. 47, s. 3 
 • 76) Vyvolávání negativu. Nové knihy, 1988, č. 47, s. 1
 • 75) Ze zahrad duše do krajiny slov. Nové knihy, 1988, č. 44, s. 1
 • 74) Návod, jak (ne)psat memoáry? Práce, 20. 10. 1988, s. 6
 • 73) Provazníkovi uražení a ponížení. Práce, 5. 10. 1988, s. 6
 • 72) Pokus o okřídlený návrat. Nové knihy, 1988, č. 40, s. 6
 • 71) Lesk a bída písňového textu. Týdeník Obrany lidu 43, 1988, č. 49, s. 8
 • 70) Jak se dělá Hrabal. Kmen 1, 1988, č. 36, s. 2
 • 69) Džemy a povidla z Rejžkova bělidla. Práce, 8. 9. 1988, s. 6
 • 68) Kolik vlaštovek dělá jaro? Nové knihy, 1988, č. 38, s. 1
 • 67) Dobře utajený básník. Práce, 2. 9. 1988, s. 6
 • 66) Když neodejdou plískanice. Práce, 17. 8. 1988, s. 6
 • 65) Gejzír poezie. Práce, 28. 7. 1988, s. 6
 • 64) „Nedělej tečku za mým rukopisem…“. Nové knihy, 1988, č. 33-34, s. 1
 • 63) Polidštěný klasik. Nové knihy, 1988, č. 31-32, s. 6
 • 62) S raketou do světa. Nové knihy, 1988, č. 31-32, s. 1
 • 61) Demystifikovat rusalky! Nové knihy, 1988, č. 28, s. 6
 • 60) „Když ze slov odcházíš…“. Nové knihy, 1988, č. 28, s. 1
 • 59) Lyrika krajiny a duše. Práce, 21. 6. 1988, s. 6
 • 58) Ten peče to a ten… Nové knihy, 1988, č. 25, s. 6
 • 57) Amor šípu zbavený. Nové knihy, 1988, č. 25, s. 6
 • 56) Co zbývá před nocí? Nové knihy, 1988, č. 24, s. 6
 • 55) Básník odcházející krajiny. Nové knihy, 1988, č. 24, s. 1
 • 54) Lyrik na domácí půdě. Nové knihy, 1988, č. 22, s. 6
 • 53) Dějiny něhy a dneška. Nové knihy, 1988, č. 22, s. 1
 • 52) Od Atlantidy k dnešku. Nové knihy, 1988, č. 19, s. 1
 • 51) Poezie obyčejného života. Nové knihy, 1988, č. 8, s. 1
 • 50) Ozdobné dveře bez klíče. Práce, 23. 3. 1988, s. 6
 • 49) Za korunu na růži. Nové knihy, 1988, č. 15, s. 1
 • 48) Budu to já. Nové knihy, 1988, č. 12, s. 3
 • 47) Druhý poločas poezie: hledání sólistů. Nové knihy, 1988, č. 10, s. 6
 • 46) Řemeslo psát o životě. Nové knihy, 1988, č. 10, s. 1
 • 45) Rockový moralista. Nové knihy, 1988, č. 10, s. 6
 • 44) Co snídá básník. Nové knihy, 1988, č. 9, s. 6
 • 43) Když něha nestačí… Nové knihy, 1988, č. 9, s. 1
 • 42) Jak se pozná básník. Nové knihy, 1988, č. 5, s. 16
 • 41) Lesk a bída emancipace. Nové knihy, 1987, č. 5, s. 1
 • 40) Krátké tratě poezie. Práce, 21. 1. 1988, s. 6
 • 39) Nápoje míchané životem. Nové knihy, 1987, č. 51-52, s. 3
 • 38) Pulsující dialog. Nové knihy, 1987, č. 51-52, s. 2
 • 37) Pralinky slov. Nové knihy, 1987, č. 51-52, s. 1
 • 36) Časové i nečasové. Nové knihy, 1987, č. 51-52, s. 1
 • 35) Až do konce… Nové knihy, 1987, č. 51-52, s. 3
 • 34) Bez velkých slov a gest. Nové knihy, 1987, č. 50, s. 1
 • 33) Pokus přeložit se do slov. Nové knihy, 1987, č. 50, s. 1
 • 32) Přiznání a Poslání. Nové knihy, 1987, č. 49, s. 1
 • 31) Rozhovor o ukazateli cest. Nové knihy, 1987, č. 49, s. 1
 • 30) Malby slovem. Nové knihy, 1987, č. 47, s. 1
 • 29) „Toto je jenom slovo“. Nové knihy, 1987, č. 47, s. 1
 • 28) Etudy a prstoklad. Nové knihy, 1987, č. 46, s. 1
 • 27) Krajiny básně a smrti. Nové knihy, 1987, č. 46, s. 1
 • 26) Zrcadlové dvojice. Nové knihy, 1987, č. 43, s. 1
 • 25) To je sbírka. Nové knihy, 1987, č. 42, s. 1
 • 24) Debutantův návrat. Nové knihy, 1987, č. 41, s. 1
 • 23) Pololetní vysvědčení: prospěla. Nové knihy, 1987, č. 41, s. 1
 • 22) Z nepovinné četby. Tvorba, 1987, č. 34, Kmen, s. 11
 • 21) Čáry na dlaních dneška. Práce, 25. 8. 1987, s. 6
 • 20) Je lehké být dospělým? Nové knihy, 1987, č. 38, s. 1
 • 19) Možnosti ženy, hranice poezie. Nové knihy, 1987, č. 34-35, s. 1
 • 18) Pocta Vysočině. Nové knihy, 1987, č. 34-35, s. 1
 • 17) Světla životních stmívání. Nové knihy, 1987, č. 32-33, s. 1
 • 16) Dětství – pramen naděje. Práce, 28. 7. 1987, s. 6
 • 15) Ohlédnutí a návraty. Nové knihy, 1987, č. 28, s. 1
 • 14) Z druhé ligy poezie. Nové knihy, 1987, č. 27, s. 1
 • 13) Kritika poznáním a ironií. Nové knihy, 1987, č. 26, s. 2
 • 12) O mořích a loužích. Nové knihy, 1987, č. 25, s. 3
 • 11) Nebajky aneb o lidech. Práce, 2. 6. 1987, s. 6
 • 10) Snímkování lékařova nitra. Nové knihy, 1987, č. 25, s. 3
 • 9) Zpráva o pocitech mladých. Nové knihy, 1987, č. 23, s. 1
 • 8) Před oponou, za oponou. Nové knihy, 1987, č. 22, s. 3
 • 7) Od lyriky k epice. Nové knihy, 1987, č. 22, s. 1
 • 6) O rybách a lidech. Nové knihy, 1987, č. 21, s. 1
 • 5) Román a kritika, talent a řemeslo. Nové knihy, 1987, č. 14, s. 3
 • 4) Umění nejvíce pomíjivé? Nové knihy, 1987, č. 13, s. 4
 • 3) Víc než naděje. Nové knihy 1987, č. 13, s. 4
 • 2) Sto sonetů po sedmi stoletích. Nové knihy, 1987, č. 13, s. 1
 • 1) Umění vyprávět. Nové knihy, 1987, č. 12, s. 6

Poskytnuté rozhovory

 • 24) Dnes všechno řešíme tím, že si na to uděláme názor, ten má ale každý blbec (ptala se Šárka Kadavá). E15.cz, 5. 8. 2018 (dostupné zde).
 • 23) Selský rozum, to je nejhorší české klišé (ptal se Vojtěch Varyš). Mladá fronta Dnes 26, 2015, č. 248, 23. 10., s. 10. (dostupné zde).
 • 22) Mezi slastí a subverzí: Co vlastně očekáváme od prózy? (také Martin PUSKELY a Jiří TRÁVNÍČEK, ptal se Miroslav Balaštík). Host 30, 2014, č. 4, s. 11-19. 
 • 21) O ideologii a světovém názoru. iLiteratzura.cz (ptal se Lukáš Borovička) (dostupné zde)
 • 20) Jak brát brak?: Když si nevíme rady, zeptáme se zkušenějšího (ptala se Gabriela Romanová). LitENky 6, 2010, č. 2 (40), s. 10.
 • 19) Veřejné pálení Kunderovi nehrozí (ptal se Jiří Peňás). Týden 15, 2008, č. 42 (20. 10.), s. 42-45. 
 • 18) Chci vědět, jestli bude ještě hůř (ptali se Michal Jareš a Lubor Kasal). Tvar 19, 2008, č. 14, s. 1, 4-5. (dostupné zde ).
 • 17) Hlasy, ke kterým hledáme tvář: S literárním vědcem a vedoucím Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Petrem A. Bílkem (ptal se Daniel Soukup). Rukopis 3, 2008, č. 5, s. 45-54. 
 • 16) Nerad chodím do stejné hospody: S Petrem A. Bílkem o tom, proč má být literární věda sexy (ptal se Richard Müller). A2 3, 2007, č. 48, s. 14. (dostupné zde).
 • 15) Rozhovor (ptal se František Brož). Evaluace, data, analýzy, 2005, č. 1-2, s. 2-3.
 • 14) „Na současné literatuře mi chybí velké, zásadní, vyzývavé texty…“ (ptal se Jiří Trávníček). Host 20, 2004, č. 6, s. 30-35. Část v překladu do ruštiny publikována zde).
 • 13) Rozhovor (ptal se Miroslav Vejlupek). Chůdové kořeny 3, č. 3, říjen 2003. 
 • 12) „Porotám jde o život,“… (ptala se Eliška Stehlíková). Literární Novinky 1, 2002, č. 2, s. 1, 2. 
 • 11) Literatura není reklama (ptal se Jiří Syrovátka). Mladý svět 41, 1999, č. 22, s. 14-16
 • 10) Literatura zajímá menšinu, pár tisíc lidí (ptal se Filip Tomáš). Právo 8, 16. 12. 1998, s. 12. Část přetištěna v Dokořán 3, 1999, č. 9, s. 38
 • 9) Kouzlo diskuse (zpracovala Božena Správcová). Tvar 6, 1995, č. 15, s. 8-10
 • 8) Nesoustavná poetika (ptal se Ewald Murrer). Iniciály 4, 1993, č. 36, s. 53-56
 • 7) Probouzíme se v kocovině (ptal se Lubor Kasal). Tvar 2, 1991, č. 26, s. 6-7
 • 6) Nehýbat jenom skleníkem Čech (připravila ov). Práce, 16. 7. 1991, s. 5
 • 5) „Natřít si rukopis na růžovo… „(Co s „nezavedenou“ literaturou?) (připravil Ota Linhart). Občanský deník, 21. 6. 1991, Fórum, s. 7
 • 4) Iniciály (připravil Mároš Bančej). Dotyky 3, 1991, č. 1, s. 49
 • 3) Iniciativní Inicály (ptala se Dita Fuchsová). Rudé právo, 26. 10. 1990, s. 4
 • 2) Dvojí zeptání (ptal se Pavel Janáček). Lidové noviny, 6. 9. 1990, s. 6
 • 1) Na pováženou… (Kulatý stůl kritiků mladé generace). Literární měsíčník 18, 1989, č. 5, s. 68-76

Rozhovory s jinými

 • 13) Co vy prosím vás pořád s tou literaturou (rozhovor s Vladimírem Papouškem a Daliborem Turečkem; spolu s Veronikou Faktorovou a Davidem Skalickým). In Bílek, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David, eds.: Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 291-301.
 • 12) O možných světech, fikčnosti a o tom, co nám zabraňuje beztrestně žvanit (rozhovor s Lubomírem Doleželem; spolu s Tomášem Kubíčkem). Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 240-253.
 • 11) Česká literatura za velkou vodou (rozhovor s Peterem Kussim a Michaelem Henry Heimem). Tvar 7, 1996, č. 14, s. 7-8
 • 10) „Nechceme dělat nábor na Parnas“ (rozhovor s Márošem Bančejem). Tvar 2, 1991, č. 50, s. 6-7
 • 9) Všechno bude jinak (rozhovor s Jiřím Koubkem). Tvar 2, 1991, č. 33, s. 1, 4-5
 • 8) O rituálech, meditacích a překonávání sebe sama (rozhovor s P. Borkovcem, J. Vaškem a J. Syrovátkou). Nové knihy, 1991, č. 38, s. 8
 • 7) „Přišlo to pozdě…“ (rozhovor s Pavlem Řezníčkem). Občanský deník, 20. 9. 1991, s. 5
 • 6) Rozhovor s Ivo Huclem. Iniciály 1, 1990, č. 12, s. 25-26
 • 5) S Ewaldem Murrerem o „stavu víry“ v nejmladší poezii. Iniciály 1, 1990, č. 12, s. 45
 • 4) „Být tady prorokem je nevděčné, ale…“ (rozhovor s Peterem Buggem) (spolu s M. Huptychem). Tvar 1, 1990, č. 41, s. 8
 • 3) Dvojí zeptání (rozhovor s Gustávem Murínem). Lidové noviny, 3. 12. 1990, s. 5
 • 2) Rozhovor s Jaromírem Typltem. Iniciály 1, 1990, č. 10-11, s. 24-25
 • 1) Rozhovor s Ondřejem Machem. Iniciály 1, 1990, č. 8-9, s. 48-49

Akademická ocenění a stipendia

 • 7) Cena poroty za encyklopedii historickou (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).
 • 6) Cena Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin v oblasti humanitních a společenských věd za rok 2017 za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).
 • 5) Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 a A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958 (spolueditor).
 • 4) Kniha roku nakladatelství Academia za Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).
 • 3) Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).
 • 2) 1995 – 1997: Mellonovo postdoktorální stipendium (Brown University, Providence, USA)
 • 1) 1994 – 1995: jednoroční stipendium od American Council of Learned Societies na výuku slovanských kultur v USA (Brown University, Providence, USA)

Mediální vystoupení

Televizní

 • Předávání cen Ministerstva kultury za rok 2019: Hlavní řečník v medailonu Karola Sidona při předávání Státní ceny za literaturu (ČT Art 20. 10. 2019, čas 1:11:30 – 1:19:15 zde)
 • Události v kultuře. O Voliérách Zuzany Brabcové (ČT Art, 8. 11. 2016, čas 11:40 – 15:10 zde)
 • Jasná řeč Josefa Chuchmy. O sjezdu spisovatelů (ČT 2, 8. 6. 2015, čas 00:01 – 23:00 zde)
 • Jasná řeč Josefa Chuchmy. O románu Petry Hůlové Macocha (ČT 2, 23. 4. 2014, čas 00:01 20:30 zde)
 • Nutrie jako životní krédo (cyklus Náš venkov, režie Hana Nováková, 2013; celý pořad zde, minutový výběr pod názvem Nutrie: Nástup punku zde
 • Knižní svět. Literatura a média (ČT 2, 7. 5. 2011, čas 5:10 – 6:30 zde)

Rozhlasová

 • Portréty těch druhých. V čem spočívá obliba biografických žánrů? Debata Blanky Činátlové s Petrem A. Bílkem, Tomášem Dimterem a Janem Kolářem (ČRo Vltava 24. 10. 2020, zde)
 • Liberatura: Dělá Novák z Kundery padoucha, nebo se ho snaží pochopit? Rozhovor s Petrem A. Bílkem a Janem H. Vitvarem (Radio Wave 16. 7. 2020, zde)
 • Reflexe: Literatura! David Zábranský: Logoz (ČRo Vltava 17. 10. 2019, zde)
 • Superman, od kterého Češi čekali hrdinské a etické chování, říká o Gottovi literární historik Bílek (ČRo Plus, 13. 10. 2019, zde a s hodnotícími komentáři také zde)
 • Knižní pól: Ze své knihovny vybírá literární vědec a vysokoškolský pedagog Petr A. Bílek (ČRo Vltava, 26. 5. 2019, zde)
 • On Air. Je Kanye West spíš John Lennon, nebo Platón? Co si myslí o jeho filozofickém traktátu odborníci (ČRo Radio Wave, 4. 5. 2018, zde)
 • On Air. Holmes jako asperger a sjetá Alenka. Proč hledáme v knihách něco, co v nich není? (ČRo Radio Wave, 24. 1. 2018, zde)
 • Reflexe: Literatura! Kritik by měl být spíš samotář (ČRo Vltava, 10. 11. 2017, zde)
 • Slovo o literatuře. O Topolově románu Citlivý člověk (ČRo Vltava, 28. 8. 2017,  zde)
 • Knížky Plus. Voliéry Zuzany Brabcové (ČRo Plus, 13. 11. 2016, zde)
 • Knížky Plus. (ČRo Plus, 9. 4. 2016, zde)
 • Kritický klub. O anketě Lidových novin o Knihu roku (ČRo Plus, 16. 12. 2015, zde)
 • O projektu Mluvící hlavy (ČRo Radio Wave, 28. 4. 2014, zde)
 • James Bond a Major Zeman (ČRo6, 6. 8. 2007, zde)
 • Kritický klub Jana Rejžka. O současné české próze (ČRo6, 15. 3. 2012, zde)

Filmová

 • Dva nula (scénář: Tomáš Bojar, Pavel Abrahám, režie: Pavel Abrahám, 104 minut, 2012)

Ostatní

 • Přítel či nepřítel: Obrazy hudebníků v normalizačních filmech a seriálech (cyklus Kapitoly z dějin filmu, kino Ponrepo, 15. 4. 2019, zde)
 • Jak to tenkrát běžel Zátopek (přednáška v cyklu Jak se dělá věda, FF JU, 23. 1. 2019, zde)
 • Multimediální dehibernace Emila Zátopka v roce, kdy jsme „žili Riem“ (přednáška na ÚČL AV ČR v rámci představení Edice #POPs, 21. 5. 2018, zde)
 • Debata s Karolem Sidonem v Knihovně Václava Havla 11. 9. 2017, zde)
 • Co takhle literatura? Rozhovor Britských listů 83, 9. 11. 2016, zde)
 • Útočíme na vzdělání a z toho není cesta ven Rozhovor Britských listů 69, 3. 8. 2016 zde)
 • Mluvící hlavy: Nesnesitelná lehkost bytí (2014, zde)
 • Mluvící hlavy: Příliš hlučná samota (2014, zde)
 • Mluvící hlavy: Filmové adaptace (Sherlock Holmes) (2014, zde)
 • Představení knihy Kamila Činátla „Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme“ (2014, zde)

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Černá, Klára 2023 Příliv a vliv: Literatura v době bookstagramu a knižních influencerů
Kácová, Barbora 2023 Textové proměny českých coververzí zahraničních skladeb
Manďák, Michal 2023 Participační tvorba fiktivních světů v rámci fóra SCP Nadace
Matys, Tomáš 2023 Procesy adaptace autorské poetiky českých písničkářů v 90. letech 20. století
Čadková, Adéla 2021 Traumatizující zkušenost a její řešení v románech Lenky Lanczové
Garciová, Dagmar 2021 Jiří Kulhánek, Štěpán Kopřiva, František Kotleta: Komparace tvorby tří soudobých českých autorů sci-fi a fantasy literatury
Voříšek, Vít 2021 Básnické dílo Egona Bondyho v kontextu normalizace
Michal, Jan 2019 Prozaická tvorba Radky Denemarkové
Kadavá, Šárka 2018 Metafory socialismu v kanonizované próze 50. let 20. století
Lazorová, Anna 2018 Motivy dítěte, dětství a s nimi spojených jevů v prózách Jáchyma Topola
Gatialová, Karolína 2017 Dětský vypravěč a jeho reflexe druhé světové války
Mikšovská, Markéta 2017 Poezie Milana Kocha v kontextu beatnické tvorby a undergroundu
Poláková, Tereza 2017 Mýtus a chlapectví: Postavy v díle Jaroslava Foglara
Bognárová, Ester 2016 Proměny časopisů pro děti a mládež vydávaných před a po roce 1989
Cibulčík, Jaroslav 2015 Superman: Sémantika, vývojová poetika a sociokulturní specifičnost superhrdinského komiksu.
Härtelová, Eliška Dana 2015 Teoretická koncepce symbolu u Zdeňka Mathausera a její návaznost na Paula Ricoeura
Macháčková, Klára 2015 Charaktery prostoru Trýznivého města Daniely Hodrové
Nemravová, Petra 2015 Komično a jeho účinek na čtenáře v dílech Járy Cimrmana
Vaněk, Petr 2015 Karnevalizace a různořečí v prozaickém díle Emila Hakla
Smějsíková, Magdaléna 2014 A žili šťastně až na věčné časy. Pohádky v českých časopisech pro děti v letech 1948–1989.
Straková, Monika 2014 Česká pohádka 21. století
Štelová, Diana 2014 „Budu světlem tvých očí“ aneb výstavbová schémata a stereotypy tzv. červené knihovny
Adámková, Anna 2013 Hrabal versus Menzel aneb vynucené dojetí nad filmovým zpracováním
Ježek, Michal 2013 Literární dílo v žánru rozhlasové hry
Koubová, Denisa 2013 Prózy Miloše Urbana z hlediska hlavních vyprávěcích kategorií
Pácalt, Tomáš 2013 Intertextovost v Příběhu inženýra lidských duší
Pračke, Šimon 2013 Počátky intertextuality – prolomení hranic krajiny bezbřehosti
Slavíková, Aneta 2013 Femme fatale, matka, budovatelka nebo…? Obraz ženy v literatuře československého socialistického realismu
Smrčková, Tereza 2012 Proměny příspěvků do vybraných literárních soutěží pro mládež
Svatoňová, Eva 2012 Mýtus a paměť v poezii Karla Šiktance
Vildová, Hana 2012 Jan Balabán: Hledisko centra a periferie
Dvořák, Jan 2011 Pojetí postavy v soudobé naratologické teorii
Ondroušková, Světlana 2011 Metafora v básnické tvorbě socialistického realismu 50. let 20. století
Šnellerová, Tereza 2011 Počátky poezie Jiřího Koláře a jejich přijetí v rámci české poezie
Loginova, Kateřina 2010 Jáchym Topol a jeho prozaické dílo. Základní mapování možných vztažných bodů
Tučková, Anna 2010 Pohádky z vězení
Diplomové práce
Juračková, Pavlína 2022 Don Quijote mezi literární teorií a literární historií a mezi výklady z kontextu vnějšího a vnitřního
Gatialová, Karolína 2020 Expanze nespolehlivosti
Kovaříková, Hana 2020 Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze
Micková, Tereza 2020 Antihrdina ve fantasy literatuře
Všetečková, Andrea 2020 Obraz a proměny společenské kritiky ve vybraných dílech švédské detektivky
Hadravová, Eva 2019 Slyšet nevyřčené: Materialita hlasů literárních postav
Gričová, Andrea 2018 Topos příchodu praotce Čecha
Hocková, Eva 2018 Ne-lidští vypravěči v literární fikci
Janáková, Bára 2018 Prostor Ostravy v současné české literatuře
Malá, Michaela 2018 Konstituování postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století
Melichová, Magda 2018 Cesty a zastavení: role hostince ve fantasy literatuře
Rabová, Anna-Marie 2018 Rocker pamětníkem: Obrazy vlastní životní pouti v memoárech českých rockových hudebníků
Simota, Martin 2018 Humor v písňových textech českých folkových písničkářů
Vildová, Hana 2018 Smrt v moderní české a světové literatuře pro děti a mládež
Harasimowicz, Marta Maria 2017 Československá, spartakiáda jako příklad novodobého mýtu
Hubená, Ester 2017 Básnická tvorba Ludvíka Kundery
Cibulková, Tereza 2016 Analýza a komparace ženských postav v amerických románech Jamese Fenimora Coopera a Luise May Alcottové
Vildová, Hana 2016 Pohádkové vyprávění Ivy Peřinové
Chromý, Jan 2015 Karel Hynek Mácha na střední škole
Malý, Lukáš 2015 Poetika prostoru v Alexandrijském kvartetu.
Segi Lukavská, Jana 2015 Za devatero horami. K teorii literatury pro děti a mládež
Česká, Jana 2014 Fabula et historia: Václav Hájek z Libočan a fikční strategie historiografie
Dolejský, Martin 2014 „Sovětský, svaz – náš vzor!“: Vliv sovětských budovatelských románů na utváření základních motivů v budovatelských románech českých.
Mišustin Bábková, Markéta 2014 Národní identita v současné české dramatice
Víznerová, Pavlína 2014 Komparace románu Dracula od Brama Stokera s jeho filmovými adaptacemi
Zaor, Olga 2014 V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próze Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha
Abbasová, Veronika 2013 Fanfikce a intertextualita
Drahoňovská, Kamila 2013 Postava komunisty jako specifický typ významově zatížené postavy v současné české próze
Melichar, Dominik 2013 Narativní prostory lyriky
Özörencik, Helena 2013 Normalizace české literatury prizmatem teorie literárního pole Pierra Bourdieu
Šimáková, Dosoudilová, Anna 2013 Kánon zelené literatury? Co, jak a proč čtou „pestří a zelení“.
Ungerová, Veronika 2013 Fenomén Večerníček
Zima, Martin 2013 Teorie fikčních světů. Analýza a interpretace vývoje teorie fikčních světů v posledních desetiletích.
Bulejová, Hana 2012 Stereotypy v díle Járy Cimrmana
Hřibová, Tereza 2012 30 případů majora Zemana (filmová verze a vydané filmové povídky) z hlediska mytizačních postupů
Jáchimová, Veronika 2012 Obraz Jana Palacha v české kultuře
Kroulíková, Lucie 2012 Kategorie výběru z hlediska kategorie autora a fáze geneze literárního procesu
Ledinská, Šárka 2012 Poetika místa v pohádkách bratří Grimmů a ve vybraných pohádkách Karla Jaromíra Erbena
Dobrý, Marek 2011 Způsoby re-prezentace 50. let 20. století v současné české literatuře
Kolářová, Martina 2011 Prostor jako součást románového fikčního světa
Krausová, Martina 2011 Major Zeman: Verbální vyprávění a film
Kubíček, Jan 2011 Totalitní kýč a underground. Sémiotický model.
Pavlíček, Milan 2011 Mytologické a mýtotvorné rysy Hvězdných válek a specifika jejich příběhů coby příběhu na pokračování
Píšová, Ina 2011 Tělo a tělesnost ve službách socialistického realismu
Sieberová, Jana 2011 Socialistický realismus a tzv. totální realismus: charakteristika básnické poetiky a pokus o komparaci
Kazdová, Miroslava 2010 Večerníček: narativní postupy a sémantická analýza žánru
Lukešová, Anna 2010 Interaktivní narativita
Vučka, Tomáš 2010 Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Proměny uměleckého výrazu Karla Schulze v kontextu poetismu a katolické literatury
Jelenová, Tereza 2009 Francouzská, recepce česky psaných románů Milana Kundery
Libichová, Tereza 2009 Emblematické redukce autora jako literární ikony či „star“
Nádvorníková, Lenka 2009 Literární zobrazení totality z hlediska výuky na střední škole
Pensdorfová, Olga 2009 James Bond: filmová série z hlediska narativní mytologizace
Duchková, Anna 2008 Obraz „pražského jara“ a roku 1968 v české literatuře 2. poloviny 20. století jako problém emblematické redukce
Krásová, Eva 2008 Konstruování fikčnosti – možné světy a jejich autor
Taud, Rostislav 2008 Patří komiks do literatury? Aneb literární povaha komiksového díla
Čujanová, Milada 2007 Obraz sametové revoluce v české próze
Heller, Jan 2007 Cesta za mýtem místa u J.S. Machara
Hloušková, Zuzana 2007 Žánr fantasy v české literatuře po roce 1990
Kuzmičová, Anežka 2007 Literární teorie Umberta Eca a minimalistický narativ
Martinová, Marta 2007 Typy identity v českém meziválečném románu pro ženy
Mečíř, Aleš 2007 Umění tvoří skutečnost. Reflexe umění ve 30. a 40. letech 20. století v textech Jindřicha Chalupeckého
Mihálik, Jakub 2007 Stopy (v) textu
Nováková, Kristýna 2007 Paratextem nesená reference: antologie české literatury v angličtině
Sýkora, Ondřej 2007 Literatura a nelidské. Texty Alaina Robbe-Grilleta a posthumanistické myšlení o literatuře
Kořínek, Pavel 2006 Narativní aspekty komiksu
Martínková Racková, Simona 2006 Vývojové tendence současné české poezie
Moravcová, Jana 2006 Česká, deníková, literatura 40. a 50. let 20. století
Penkala, Vít 2006 Kainarova Moje blues – textologická a ediční analýza sbírky
Disertační práce
Ledinská, Šárka 2020 Prostory vlastní a cizí v pohádkách Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, bratří Grimmů a Ludwiga Bechsteina
Krásová, Eva 2017 Émile Benveniste a úloha smyslu
Andreas, Petr 2015 Politika interpretace. Rétorické, diskursivní a textové hry v normalizační literární kritice
Kořínek, Pavel 2015 Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry – modely – světy
Králíková, Andrea 2014 Řeč obrazů (Obraz autora jako paratext v perspektivě kulturního transferu)
Schmarc, Vít 2012 Zem ocele a lyr. Subjekty a ideologie v kultuře českého stalinismu (1948–1953)
Kudlová, Klára 2011 Časově-symbolické horizonty postav v několika typech současného českého románu
Müller, Richard 2011 Autorský subjekt jako gesto, stopa, hypotéza
Špidla, Kryštof 2011 Uvěřitelnost narativních textů a jimi budovaných (fikčních) světů
Derdowska, Joanna 2009 Urbánní problematika a literární dílo – Městský prostor a jeho zobrazování v současné české literatuře
Studený, Jiří 2009 Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní
Matonoha, Jan 2008 Psaní vně logocentrismu (Diskurz, gender, text)
Činátlová, Blanka 2007 Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie
Záborcová, Milada 2007 Fenomén smrti v české literatuře 20. století
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Petr A. Bílek