Václav Vaněk

doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 414 (4. patro)

E-mail: vaclav.vanek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 259

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Václav Vaněk vystudoval český jazyk a literaturu a historii na FF UK. Zabývá se především dějinami české literatury 19. a 20. století, v jejichž rámci usiluje o uplatňování širší kulturněhistorické perspektivy. Věnuje se rovněž praktické ediční a redakční práci a dějinám evropských literatur. Do roku 1989 nemohl pracovat v oboru. Doktorské studium absolvoval v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (1994), kde také krátce působil jako vědecký pracovník oddělení literární historie. Na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK vyučuje od roku 1993. Je autorem dvou souborů studií, v nichž se z méně obvyklých perspektiv zabývá klíčovými problémy dějin české literatury 19., okrajově i 20. století (Disharmonie, 2009, Obrazy života v české literatuře, 2020). Inicioval a vedl přípravu antologií romantické poezie a prózy (Rozkošný hrob, 2009, Mrtví tanečníci, 2010, Staré a nové světy, 2011), na kterých se podílel i jako editor a autor komentářů. Se studenty uspořádal a komentoval i několik dalších knižních publikací (K. J. Pleskač: Život na Měsíci, 2019, antologie „Horo Bílá, horo kletá…“, 2020). Edičně připravil a komentáři doprovodil souborná vydání děl významných českých klasiků v České knižnici (Havlíček Borovský, Hostovský, Klostermann, Neruda, Sova, Vrchlický). Pro tuto řadu také řadu let vykonával funkci redaktora literatury 19. století. Recenzemi a články přispíval mj. do Lidových novin, v letech 2006–2009 redigoval přílohu časopisu Host (Host do školy). Spolupracoval rovněž na několika slovníkových pracích, redakčně se účastnil přípravy Slovníku českých spisovatelů (2000, přeprac. 2005, s V. Menclovou a B. Svozilem).

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1989 – 1994: Ústav české a světové literatury Akademie věd ČR, postgraduální studium (školitel PhDr. Zdeněk Pešat, CSc.; disertační práce Trojí hledání Egona Hostovského)
 • 1989: (rigorózní zkouška)
 • 1981 – 1986: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium (obor Český jazyka a literatura – historie; diplomová práce Poezie Františka Halase v období boje proti fašismu a válce)

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2021: doc., habilitace na FF JU (habilitační práce: Obrazy života v české literatuře. FF UK, Praha 2020)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1993 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav české literatury a komparatistiky
 • 1992 – 1993: Ústav české a světové literatury Akademie věd ČR, Oddělení literární historie (vědecký pracovník)
 • 1989 – 1992: Ústav české a světové literatury Akademie věd ČR (interní aspirant)
 • 1988 – 1989: Ústav české a světové literatury Akademie věd ČR (studijní pobyt)
 • 1986 – 1988: Okresní archiv Jindřichův Hradec (odborný archivář)

Granty, výzkumné záměry

 • 2017 – 2021: PROGRES Q12 Literatura a performativita; Podprojekt Ediční teorie a praxe (hlavní řešitel podprojektu); FF UK; hlavní řešitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, PhD.
 • 2012­ – 2016: PRVOUK P09 Literatura a umění v mezikulturních souvislostech. Podprojekt Metodologie ediční práce (člen rady, hlavní řešitel podprojektu); FF UK; hlavní řešitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 • 2009: interní grant FF UK 224125/2009 Antologie české romantické prózy (hlavní řešitel); FF UK.
 • 2008 – 2011: LC06053 Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (člen řešitelského týmu); MŠMT ČR; hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 • 2008–2009: stipendium MK 8197/2008/OUK Edice básnických sbírek A. Sovy (hlavní řešitel); Ministerstvo kultury ČR.
 • 2008: interní grant FF UK 550/2008 Antologie české romantické poezie (hlavní řešitel).
 • 2006–2011 výzkumný záměr MSM0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie;          (člen řešitelského týmu); MŠMT ČR; hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.
 • 2006: rozvojový program MŠMT ČR Literatura jako výchova k rozumění (hlavní řešitel); Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2015 – dosud: vědecká rada Památníku národního písemnictví (člen)
 • 2006 – 2009: časopis Host do školy, příloha časopisu Host (výkonný redaktor)
 • 2004 – 2012: vědecká rada Památníku národního písemnictví (člen)
 • 2004 – dosud: redakční rada časopisu Slovo a smysl / Word & Sense (člen)
 • 2003 – 2018: vědecká rada České knižnice (člen; 2009–2018 vedoucí redaktor pro literaturu 19. století)
 • 1993 – dosud: koordinátor přijímacího řízení ÚČLK FF UK
 • 1990 – 1994: Letní škola slovanských studií, Praha (vedení kurzů pro pokročilé a konverzačních kurzů)
 • 1990 – 1991: externí vyučující Pedagogická fakulta UK Praha

  

Publikační činnost

 

Monografie

 • Vaněk, Václav: Obrazy života v české literatuře. Praha: FF UK, 2020. 346 s. Mnemosyne; sv. 23.
 • Vaněk, Václav: Disharmonie: Příroda, společnost, literatura. Praha: Dauphin, 2009. 376 s. Studie; sv. 19.

Edice

 • „Horo Bílá – horo kletá!“ Povídky z bělohorské doby. Eds. Hesová, Petra a Vaněk, Václav. Praha: FF UK, 2020. Limbus; sv. 2. 664 s.
 • Pleskač, Karel Josef. Život na Měsíci: Fantastický obraz. Eds. Kuželová, Marie a Vaněk, Václav. Praha: FF UK, 2019. Limbus; sv. 1. 188 s.
 • Havlíček, Karel. Básně a prózy. Ed. Vaněk, Václav. Praha – Brno: NFČK, ÚČL AV ČR, Host, 2018. Česká knižnice; sv. 98. 572 s.
 • Egon Hostovský: Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Eds. Vaněk, Václav a Wiendl, Jan. Praha: FF UK, 2018, 148 s.
 • Vrchlický, Jaroslav. Epické básně: Epické básně, Mýty I, Zlomky epopeje. Ed. Vaněk, Václav. Praha – Brno: NFČK, Host, 2016. Česká knižnice; sv. 87. 596 s.
 • Sova, Antonín. Básně: Z mého kraje, Zlomená duše, Vybouřené smutky, Ještě jednou se vrátíme, Lyrika lásky a života. Ed. Vaněk, Václav. Brno: Host, 2014. Česká knižnice; sv. 79. 616 s.
 • Neruda, Jan. Arabesky – Povídky malostranské. Ed. Vaněk, Václav. Brno: Host, 2012. Česká knižnice; sv. 67. 512 s.
 • Staré a nové světy: Tři české romantické novely (Josef Linda, Karel Sabina, J. J. Kolár). Eds. Hesová, Petra, Říha, Jakub a Vaněk, Václav. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. 288 s.
 • Mrtví tanečníci: Antologie české romantické prózy. Ed. Vaněk, Václav a kol. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 232 s.
 • Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Ed. Vaněk, Václav a kol. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009. 192 s.
 • Brož, František. Česká a světová literatura v datech Ed. Vaněk, Václav. Brno: Host, 2006. 440 s.
 • Brož, František. Česká a světová literatura v datech Ed. Vaněk, Václav. Brno: Host, 2005. 368 s.
 • Klostermann, Karel. Ze světa lesních samot. Ed. Vaněk, Václav. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999 [2. vyd. tamtéž, 2001]. Česká knižnice; sv. 14. 288 s.

Studie v odborných časopisech a sbornících

 • Vaněk, Václav: Tři Čechové a jejich (sou)druzi. Slovo a smysl Word & Sense. 2022, r. 19, č. 41, s. 52–74.
 • Vaněk, Václav: Humor jako břitva. Diferenciace české literatury v padesátých letech 19. století. In: Jakub Izdný, Jaromír Suchánek, David Tomíček (eds.). Amicis omnia sunt communia. Integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře. Praha: Karolinum, 2022, s. 167–177.
 • Vaněk, Václav: Ironie prekariátu. Ke vzniku české (literární) společnosti. In: Jan Wiendl (ed.). Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská. Literatura. Praha: FF UK, 2022, s. 63–74.
 • Vaněk, Václav: Po stu (a osmdesáti) letech. Nejstarší česká fantastická povídka. InDavid Skalický, Jan Wiendl (eds.). Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturními studii. Praha: FF UK, 2022, s. 152–159.
 • Vaněk, Václav. Válka o budoucnost: Impulzy společenských změn v české fantastické próze po roce 1918. In: Grzegorz P. Babiak, Patrycjusz Pająk (eds.). Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 20. wieku. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział polonistyki, 2021, s. 87–98.
 • Vaněk, Václav: Cesty tam a zase zpátky: Kolárova Libuše v Americe a její hodnotová orientace. Slovo a smysl Word & Sense. 2020, r. 17, č. 34, s. 70–79.
 • Vaněk, Václav a Hesová, Petra: Bílá hora a česká literatura. In: „Horo Bílá – horo kletá!“ Povídky z bělohorské doby. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, Limbus; sv. 2, s. 575–595.
 • Vaněk, Václav. Poutníci a poustevníci: Dvojí modus přírodní lyriky na konci 19. století. In: Erik Gilk (ed.). Impresionismus v české kultuře 1880–1920. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020, Konvikt; sv. 4, s. 123–135.
 • Vaněk, Václav. Duch Havlíčkův a jiné problémy: O vydávání klasického autora. Slovo a smysl Word & Sense. 2019, r. 16, č. 31, s. 70–100.
 • Vaněk, Václav. Český literární lunatismus. In: Pleskač, Karel Josef. Život na Měsíci: fantastický obraz. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019, Limbus; sv. 1, s. 135–153.
 • Vaněk, Václav. Vynálezci nového světa: Fantazie a fantastika po světové válce. Literární archiv. 2018, č. 50, s. 126–146.
 • Vaněk, Václav. Komentář. In: Havlíček, Karel. Básně a prózy. Praha – Brno: NFČK, ÚČL AV ČR, Host, 2018, s. 383–401. Česká knižnice; sv. 98.
 • Vaněk, Václav. Kruté žerty Egona Hostovského. In: Vaněk, Václav, Wiendl, Jan (eds.). Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Praha: FF UK, 2018, s. 27–36.
 • Vaněk, Václav. Komentář. In: Hostovský, Egon. Dům bez pána – Půlnoční pacient. Praha – Brno: NFČK, ÚČL AV ČR, Host, 2018, s. 425–444. Česká knižnice; sv. 95.
 • Vaněk, Václav. Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje (1886). Praha: Ústav české literatury AV ČR. 2017. Seminář České knižnice; sv. 7. 28 s.
 • Vaněk, Václav. Listy na papíře duchovém: obraz lidského života v obrozenské epistolární literatuře. In: Klimeš, Ivan, Wiendl, Jan (eds.). Kultura a totalita Každodennost. Praha: FF UK, 2016, s. 107–123. Varia; sv. 57.
 • Vaněk, Václav. Eloa, Hilarion, Eon: „filozofie lásky“ v epice Jaroslava Vrchlického. In: Saicová Římalová, Lucie, Vaňková, Irena, Wiendl, Jan (eds.). Lidský život a každodennost v jazyce literatuře. Praha: FF UK, 2016, s. 25–37.
 • Vaněk, Václav. Kostýmy Jaroslava Vrchlického. In: Vrchlický, Jaroslav. Epické básně. Praha – Brno: NFČK, Host, 2016, s. 505–528. Česká knižnice; sv. 87.
 • Vaněk, Václav. Rok 1848: nejistý hrdina. In: Bílek, Petr, Procházka, Martin, Wiendl, Jan (eds.). Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha: FF UK, 2016, s. 126–136.
 • Vaněk, Václav. Cztery mozliwości prozy wojennej: Czescy pisarze na froncie włoskim Wielkiej Wojny. In: Goszczyńska, Joanna (ed.). Wojna – retoryka walki Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział polonistyki, 2015, s. 47–66.
 • Vaněk, Václav a Hesová, Petra. Utopie lásky, průmyslu a poznání: Ideály české společnosti uprostřed 19. století. In: Bílek, Petr, Procházka, Martin, Wiendl, Jan (eds.). Utopie Dystopie: Podoby – proměny – hranice. Praha: FF UK, 2015, s. 25–38. [2. vyd. in: Bílek, Petr, Procházka, Martin, Wiendl, Jan (eds.). Vektory kulturního vývoje: Identity, utopie, hrdinové. Praha: FF UK, s. 89–102. Varia; sv. 51.]
 • Vaněk, Václav. Od Šotka k Diblíkovi, od Brejlí k Rachejtlím: Proměny humoristických periodik za revoluce a po revoluci roku 1848. In: Klimeš, Ivan, Wiendl, Jan (eds.). Kultura a totalita Revoluce. Praha: FF UK, 2015, s. 118–149. Varia; sv. 41.
 • Vaněk, Václav. Komentář. In: Sova, Antonín: Básně. Brno: Host, 2014, s. 555–568. Česká knižnice; sv. 79.
 • Vaněk, Václav. Srdce za Sočou: Čeští spisovatelé na italské frontě 1915–1918. In: Klimeš, Ivan, Wiendl, Jan (eds.). Kultura a totalita Válka. Praha: FF UK, 2014, s. 176–198. Varia; sv. 33.
 • Vaněk, Václav. „My celý svět jsme bili v tvář…“: Koncepce národa v Nerudových Obrazech života. In: Klimeš, Ivan, Wiendl, Jan (eds.). Kultura a totalita Národ. Praha: FF UK, 2013, s. 259–282. Varia; sv. 18.
 • Vaněk, Václav. Historická beletrie jako repetitorium národních dějin. In: Sabina, Karel (Hesová, Petra, ed.). Osudná kniha: Tři prózy z doby reformace. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, s. 335–343. Varia, sv. 19.
 • Vaněk, Václav. Nerudovi Mrzáci. In: Vaňková, Irena, Wiendl, Jan (eds.). Tělo, smysly, emoce v jazyce literatuře. Praha: FF UK, 2012, s. 22–33.
 • Vaněk, Václav. Levitace: Sny v českém obrození. Slovo a smysl / Word & Sense. 2010, r. 7, č. 13, s. 40–52.
 • Vaněk, Václav. Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme? – Kolárova Libuše v Americe. In: Hesová, Petra, Říha, Jakub, Vaněk, Václav (eds.). Staré a nové světy: Tři české romantické novely. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 7–9, 237–241.
 • Vaněk, Václav. Česká romantická próza. In: Vaněk, Václav a kol. (eds.). Mrtví tanečníci. Antologie české romantické prózy. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 5–12.
 • Vaněk, Václav. „Obraz tak krásně strašlivý…“: Snění, spánek a smrt v historických povídkách Václava Klimenta Klicpery. Slovo a smysl / Word & Se 2009, r. 5, č. 9–10, s. 259–280.
 • Vaněk, Václav. Česká romantická poezie. In: Vaněk, Václav a kol. (eds.). Rozkošný hrob. Antologie české romantické poezie. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009, s. 7–14.
 • Vaněk, Václav. Podivné Figurky. In: Mareš, Petr, Vaňková, Irena (eds.). Jazyky, rozumění, porozumění. Praha: FF UK, 2008, s. 178–186.
 • Vaněk, Václav. Strom v Erbenově Kytici. Slovo a smysl Word & Sense. 2005, r. 2, č. 4, s. 171–198.
 • Vaněk, Václav. Josef Hora: Spiritualita bez boha. In: Kubíček, Tomáš, Wiendl, Jan (eds.). Víra a výraz. Brno: Host, 2005, s. 361–374.
 • Vaněk, Václav. Česká literatura od devadesátých let 19. století do poloviny 20. století. In: Menclová, Věra, Vaněk, Václav (red.). Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2005, s. 25–37 (2. vyd.).
 • Vaněk, Václav. O dějinách (české) literatury. Český jazyk a literatura. 2004, r. 54, č. 5, s. 209–215.
 • Vaněk, Václav. Přírodní lyrika Vítězslava Hálka a Jaroslava Vrchlického. In: Macura, Ondřej, Riedlbauchová, Tereza (eds.). Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček: Sborník ke 150. výročí narození dvou protichůdců. Praha: FF UK, 2004, s. 18–29.
 • Vaněk, Václav. „Čtyry doby“ a příroda. Česká literatura. 2003, r. 51, č. 1, s. 60–67.
 • Vaněk, Václav. Krajina duše, srdce a smrti: Příroda a krajina v české lyrice druhé poloviny 19. století. In: Dejmalová, Kateřina (ed.). Tvář naší země – krajina domova Umělecká reflexe krajiny. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2001, s. 16–23.
 • Vaněk, Václav. Potok – kříž – kniha: K sémantické výstavbě románu Karoliny Světlé Kříž u potoka. Česká literatura. 2000, r. 48, č. 6, s. 624-630. [2. vyd. in: Jedličková, Alice, Kraitlová, Irena (eds.). U jednoho stolu: Profesorce Jaroslavě Janáčkové k 70. narozeninám. Praha: ÚČL AV ČR, 2000, s. 175–181.]
 • Vaněk, Václav. Komentář. In: Klostermann, Karel. Ze světa lesních samot. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, 259–283. Česká knižnice; sv. 14.
 • Vaněk, Václav. Obraz prostoru v románech Egona Hostovského. In: Kautman, František (ed.). Návrat Egona Hostovského. Praha: Klub osvobozeného samizdatu a Protis, 1996, s. 74–78.
 • Vaněk, Václav. „Sférické“ uspořádání skutečnosti v románech Egona Hostovského. In: Dvořák, Jan (ed.). Hlavní téma: psychologická próza. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994, s. 53–60.
 • Vaněk, Václav. Světem Ivana Wernische. Kritický sborník. 1992, r. 12, č. 3, s. 42–46.
 • Vaněk, Václav. Vedlejší postavy v románech Egona Hostovského. Česká literatura. 1991, r. 39, č. 6, s. 526–538.

Ostatní studie a články

 • Vaněk, Václav. Máchův pozdní večer. Lidové noviny – Orientace. 2. 5. 2009, r. 22, č. 102, s. 21.
 • Vaněk, Václav. V žízni pozemské: O Antonínu Markovi. Host – Host do školy. 2008, r. 24 (3), č. 10 (4), s. 29–33. ISS
 • Vaněk, Václav. Putování nebem i peklem: K 215. výročí narození Jana Kollára. Host – Host do školy. 2008, r. 24 (3), č. 6 (3), s. 30–34.
 • Vaněk, Václav. Poslední hrdina je nesmrtelný: O Lexikonu české literatury. Lidové noviny – Orientace. 13. 12. 2008, r. 21, č. 292, s. 19.
 • Vaněk, Václav. Na břehu podsvětní řeky: Poezie ve 21. století. Lidové noviny – Orientace. 24. 5. 2008, r. 21, č. 121, s. 23.
 • Vaněk, Václav. Válka Čechů s Čipevájci: O J. Kolárovi. Host – Host do školy. 2008, r. 24 (3), č. 3 (1), s. 20–23.
 • Vaněk, Václav. U nás je les, a nikoli svět: Ke 160. výročí narození Karla Klostermanna. Lidové noviny – Orientace. 16. 2. 2008, r. 21, č. 40, s. 3.
 • Brož, František a Vaněk, Václav. Přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu UK. Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 8 (4), s. 28–29.
 • Vaněk, Václav. Zapomenuté zrcadlo: O Jiřím Haussmannovi. Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 6 (3), s. 14–17.
 • Bílek, Petr a Vaněk, Václav. Parodie, satira a humor v moderní české literatuře. Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 6 (3), s. 3–7.
 • Vaněk, Václav. Tři cesty ke zrození: Ilse Aichingerová, Alejo Carpentier a Jaroslav Havlíček. Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 4 (2), s. 23–26.
 • Vaněk, Václav. „Ten pán, který ví, jak vypadá Bůh“: OBernardu Bolzanovi. Host – Host do školy. 23 (2), č. 4 (2), 2007, s. 13–16.
 • Vaněk, Václav. „Juž jsem pryč!“: O J. J. Langrovi. Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 2 (1), s. 12–14.
 • Vaněk, Václav. Host, jehož nikdo nezval: O J. J. Kalinovi. Host – Host do školy. 2006, r. 22 (1), č. 1 (8), s. 15–17.
 • Vaněk, Václav. Pohledy do minulosti a z minulosti: Memoáry, vzpomínky a paměti v dějinách české literatury. Host – Host do školy. 2006, r. 22 (1), č. 8 (1), s. 10–12.
 • Vaněk, Václav. Osamělé putování: Literární historie, její problémy a úkoly ve škole. Host – Host do školy. 2006, r. 22 (1), 2006, č. 8 (1), s. 3–7.
 • Vaněk, Václav. Šifry a znamení Egona Hostovského. Dokořán. 2003, r. 7, č. 27, s. 28–37.

Redakční práce

 • Sabina, Karel. Novely. Ed. Hesová, Petra, vědecká redakce Vaněk, Václav. Praha – Brno: NFČK, ÚČL AV ČR, Host, 2017. Česká knižnice; sv. 92. 440 s.
 • Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří (Bedřich Frída a Jaroslav Vrchlický). Ed. Hubáček, Jiří, red. Hubáček, Tomáš, Vaněk, Václav. Praha: FF UK, 2016. Varia; sv. 55. 272 s.
 • Machar, Josef Svatopluk. Confiteor… – Zde by měly kvést růže… Svozil, Bohumil, vědecká redakce Vaněk, Václav. Brno: Host, 2012. Česká knižnice; sv. 69. 284 s.
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Ed. Dobiáš, Dalibor, vědecká redakce Vaněk, Václav. Brno: Host, 2010. Česká knižnice; sv. 61. 324 s.
 • Slovník českých spisovatelů. Red. Menclová, Věra, Vaněk, Václav. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Libri, 2005. 832 s.
 • Slovník českých spisovatelů. Red. Menclová, Věra, Svozil, Bohumil, Vaněk, Václav. Praha: Libri, 2000. 742 s.

Medailony a hesla ve slovnících a jiných odborných publikacích

 • Mrtví tanečníci: Antologie české romantické prózy. Ed. Vaněk, Václav a kol. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. Medailony Karel Hynek Mácha (s. 69), Ludvík Rittersberg (s. 93), Božena Němcová (s. 147), Václav Filípek (s Petrou Hesovou; s. 153–154), František Jaromír Rubeš (s. 179–180), Josef Jiří Kolár (s. 200, 208).
 • Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Ed. Vaněk, Václav a kol. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009. Medailony Jan Kollár (s. 17–18), Matěj Milota Zdirad Polák (s. 35–36), Karel Hynek Mácha (s. 55), Václav Hanka (s. 56–57), Josef Jaroslav Kalina (s Lucií Peisertovou; s. 68–69), Josef Jaroslav Langer (s. 80–81), Václav Bolemír Nebeský (s. 91–92), Jan Neruda (s. 123), Karel Jaromír Erben (s. 148–149).
 • Slovník českých spisovatelů. Red. Menclová, Věra, Vaněk, Václav. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Libri, 2005. Kromě hesel z 1. vydání Slovníku (viz níže) hesla Haussmann, Jiří; Macura, Vladimír; Pížl, Jaroslav; Stašek, Antal; Vaculík, Ludvík; Vašica, Josef a podíl na heslech připravených redakcí: Gold, Jiří; Goldflam, Arnošt; Götz, František; Hájek, Jiří; Janoušek, Pavel; Janovic, Vladimír; Kahuda, Václav; Kautman, František; Marvan, Lukáš; Matoušek, Ivan; Pelc, Jaromír; Pytlík, Radko; Smoček, Ladislav; Stehlík, Ladislav; Šimon, Josef; Trávníček, Jiří; Vacík, Miloš; Zapletal, Zdeněk.
 • Slovník českých spisovatelů. Red. Menclová, Věra, Svozil, Bohumil, Vaněk, Václav. Praha: Libri, 2000. Hesla Baar, Jindřich Šimon; Bonn, Hanuš; Čarek, Jan; Čenkov, Emanuel; Černoch, Otakar; Dvořáček, Karel; Effenberger, Vratislav; Frič, Josef; Hálek, Vítězslav; Hampl, František; Hanuš, Miroslav; Havlasa, Bohumil; Havlasa, Jan; Hladík, Václav; Holý, Josef; Horst, Bernard; Hostovský, Egon; Chaloupka, Josef; Kadlec, Svatopluk; Kalina, Josef Jaroslav; Kaminský, Bohdan; Kaprál, Zeno; Klášterský, Antonín; Klostermann, Karel; Langer, Jiří; Leger, Karel; Macek, Antonín; Nebeský, Václav Bolemír; Neruda, Jan (s Bohuslavem Hoffmannem); Obrtel, Vít; Paulík, Jaroslav Jan; Souček, Ludvík; Sova, Antonín; Sumín, Jiří; Svatá, Jarmila; Svoboda, František Xaver; Šafařík, Josef; Šimáček, Matěj Anastazia; Šlejhar, Josef Karel; Těsnohlídek, Rudolf; Thomayer, Josef; Uher, Josef; Vlček, Bartoš; Vlček, Václav; Vrba, Jan; Weiss, Jan; Wernisch, Ivan; Zlín, Karel; a podíl na heslech připravených redakcí: Čapek, Karel; Horký, Karel; Hořká, Ludmila; Jeřábek, Čestmír; Kaplický, Václav; Klenková; Liehm, Antonín Jaroslav; Mácha, Karel Hynek; Matys, Rudolf; Mucha, Jiří; Nohejl; Novotný, Vladimír; Odehnal, Ivo; Pilař, Jan; Rachlík, František; Rosůlek, Jan Václav; Šotola, Jiří; Štern, Jan; Tigrid, Pavel; Urbánková, Jarmila; Vrchlická, Eva.
 • Lexikon české literatury 3: Osobnosti, díla, instituce. Ed. Opelík, Jiří a kol. Praha: Academia, 2000. Hesla Národ sobě (s. 402–403), Nešvera, Rudolf (s. 502–503), Paulík, Jaroslav Jan (s. 826–828).
 • Český liberalismus: Texty a osobnosti. Znoj, Milan, Havránek, Jan, Sekera, Martin (eds.). Praha: Torst, 1995. Heslo Karel Čapek (s. 384–385), záhlaví textů Karel Čapek: O demokracii (s. 397), Karel Čapek: O nacionalismu (s. 400).

 Recenze

 • Vaněk, Václav. Objevný pohled na osvícenské dějepisectví (V. Smyčka: Objevení dějin).  Slovo a smysl / Word & Sense. 2021, r. 18, č. 37, s. 165–168.
 • Vaněk, Václav. Ten, který není (P. Janoušek: Ten, který byl). Slovo a smysl / Word & Sense. 2016, r. 13, č. 26, s. 179–182.
 • Vaněk, Václav. Eva Stejskalová: Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. Dějiny a současnost. 2016, r. 38, č. 6, s. 50.
 • Vaněk, Václav. Daniel Soukup: Cikáni a „česká vesnice“. Konstrukty cizosti v literatuře 19. století. Dějiny a současnost. 2014, r. 36, č. 4, s. 47.
 • Vaněk, Václav. Literární kritik ve službě (M. Vajchr: Vyložené knihy). Lidové noviny – Orientace. 12. 1. 2008, r. 21, č. 10, s. 7.
 • Vaněk, Václav. Veverka hledá byt a útěchu (A. Haman: Hledání v proměně). Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu. 2007, r. 18, č. 3, s. 173–179.
 • Vaněk, Václav. „Amerika není!“ (P. Bichsel: Povídání pro děti). Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 6 (3), s. 30–31.
 • Vaněk, Václav. „Četl jsi Analýzu melancholie?“ (R. Burton: Anatomie melancholie). Host – Host do školy. 2007, r. 23 (2), č. 6 (3), s. 29–30.
 • Vaněk, Václav. Devět měsíců země (J. Sádlo: Prázdná země). Lidové noviny – Orientace. 20. 10. 2007, r. 20, č. 245, s. 6.
 • Vaněk, Václav. Vše, co chcete vědět o čtení (A. Manguel: Dějiny čtení). Lidové noviny – Orientace. 22. 9. 2007, r. 20, č. 222, s. 7.
 • Vaněk, Václav. Slepice s křídly od inkoustu (V. Grossman: Spisovatel ve válce). Lidové noviny – Orientace. 25. 8. 2007, r. 20, č. 202, s. 5.
 • Vaněk, Václav. Život jako deviace (J. K. Šlejhar: Zločin); Lidové noviny – Orientace. 11. 8. 2007, r. 20, č. 190, s. 5.

Ostatní

 • Rozhovory
  • „Literatura se vyučuje už jenom ze setrvačnosti“: S literárním historikem Václavem Vaňkem o parazitování na klasické literatuře, primitivnění a smrti ze smíření. Michalík, Ivo. Host. 2014, r. 30, č. 5, s. 29–31.
  • „Český národ dorostl sotva do puberty“: Literární historik Václav Vaněk v rozhovoru o přítomnosti 19. století. Ježek, Michal. FFakt: časopis studentů FF UK. 2011, r. 5, č. 5, s. 18–19.
  • Host do všech škol? Literární novinky: Občasník pro kulturní publicistiku. Kácovská, Jana. 2006, r. 3, č. 21, s. 13–14.
  • Epilog Hostovského celoživotního „bloudění“: Otázky pro Františka Kautmana a Václava Vaňka. Telegraf – Literární příloha. Hájková, Jaroslava. 17. 4. 1993, r. 2, č. 89, s. 9.
 • Rozhlasové a televizní pořady
  • Proč číst Karla Havlíčka Borovského? Rozhovor s Magdalenou Pokornou a Václavem Vaňkem. Připravil Tomáš Pancíř. Český rozhlas. Radio Prague International, 2021.
  • Jak člověk je a má být na tomto světě? Rozhovor o Erbenově Kytici s Daliborem Turečkem a Václavem Vaňkem. Připravil Petr Šrámek. Český rozhlas Vltava, Akcent, 2020.
  • Karel Sabina a jeho doba. Hraný dokument. Spolupráce na scénáři Petra Hesová, Michal Charypar a Václav Vaněk. Režie Ljuba Václavová. Česká televize, 2014.
  • O životě a díle Karla Klostermanna. Rozhovor s Václavem Vaňkem. Připravil Pavel Smolek. Radio Proglas, 2008.
  • Dichter und Revolutionär Karel Sabina. Rozhovor s Michalem Charyparem a Václavem Vaňkem. Připravil Jakub Šiška. Radio Prague International. Auf Deutsch, 2007.
  • 175 let Matice české. Rozhovor s Pavlem Muchkou a Václavem Vaňkem. Připravil Otakar Vraný. Radio Prague Interational. Czech Radio, 2006.

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Daňková, Michaela 2023 Emanuel Lešehrad: Schodiště přeludů – ediční příprava a komentář k souboru povídek
Tomková, Tereza 2023 Návraty domů aneb Antonín Štrauch a edice jeho novely Pustý dům
Wagebaertová, Elizabeth 2023 Obraz exotických tanečnic v české literatuře dvacátých let 20. století
Matušková, Kateřina 2022 Společenské, rodinné a mezilidské vztahy v Hálkových pozdních prózách
Tichá, Emilie 2022 Dějiny, tradice a víra v pobělohorských povídkách Václava Beneše Třebízského
Fráňa, Jakub 2021 Topos domova v díle Jana Čepa a Egona Hostovského
Kubiš, Denisa 2020 Josef Karel Šlejhar: Maloměstská idyla – ediční příprava a komentář k souboru povídek
Staňková, Anna 2020 Oživlé mramory – ediční příprava a komentář k souboru povídek
Turková, Barbora 2020 Karel Ladislav Kukla – pozorovatel
Kytková, Barbara 2019 Upírské motivy v české literatuře na přelomu 19. a 20. století
Zajíčková, Kateřina 2019 Vertikální, temporální a zvukové konstanty románu Kříž u potoka Karolíny Světlé
Micková, Tereza 2018 Keltská mytologie v české fantasy literatuře
Nejtková, Tereza 2017 Růžena Jesenská: Mimo svět – ediční příprava a komentář k souboru povídek
Trdlica, Vilém 2017 Postava kněze v české literatuře 19. století
Bruknerová, Tereza 2016 Reflexe bělohorské doby v české historické próze 19. století
Jirkal, Martin 2016 Japonsko v díle Jana Havlasy
Křižková, Aneta 2016 Akanova Zkáza lidství – syntéza dystopie, apokalypsy a mystiky
Meixnerová, Karolína 2016 Autorská pohádka první poloviny dvacátých let 20. století
Hubáček, Jiří 2015 Drobná próza Jaroslava Vrchlického
Kumžáková, Karolína 2015 Ženské postavy v raných prózách Julia Zeyera
Šestáková, Kristýna 2015 Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. století
Vojtíšek, Ondřej 2015 Interpretace autorských pohádek Josefa Štefana Kubína
Jelínková, Daniela 2014 Továrna a její oběti v české literatuře druhé poloviny 19. století
Jíša, Martin 2014 Gustav R. Opočenský a jeho odraz v české literatuře
Klimeš, Lukáš 2014 Obraz Ruska v dílech českých cestovatelů (Od K. Havlíčka po J. Haška)
Malá, Lucie 2014 Karel Slavoj Amerling jako postava románů Vladimíra Macury
Popelková, Jana 2014 Folkloristické práce Františka Bartoše a literatura pro děti
Stančáková, Alžběta 2014 Tři krajiny Františka Hrubína
Raušerová, Andrea 2013 Křesťanská mystika ve vybraných Zeyerových prózách z 90. let
Hordějčuková, Lenka 2012 Postava vodníka v české literatuře 19. století
Šimůnková, Pavla 2012 Osud romantických literátů v beletristickém zpracování (Pflegrův román „Ztracený život“, Fričova próza „Naši předchůdci“, Rüfferův román „Zrádce národa“)
Beneš, Otakar 2011 Obraz středověku v díle Prokopa Chocholouška
Tlachová, Tereza 2011 Archetyp pohádkového hrdiny v kontextu prózy české literatury 19. století
Zatřepálková, Tereza 2011 Ze dna české společnosti
Diplomové práce
Belinová, Eliška 2022 Lidová kultura v Obrázcích ze Slovácka Gabriely Preissové
Nejtková, Tereza 2019 Vybrané časopisecké texty Růženy Jesenské – edice a komentář
Hubáček, Jiří 2018 Paměti Bedřicha Frídy
Vojtíšek, Ondřej 2018 Možnosti interpretace „autorské pohádky“ ve středoškolské výuce
Bartoňová, Barbora 2015 Postavy a příběhy ze dna Prahy v beletristické reflexi na přelomu 19. a 20. století
Beneš, Otakar 2014 Hra o trůny jako hra
Nedvěd, Tomáš 2014 Češi a ti druzí před a po revoluci 1848–1849
Kamenická, Andrea 2013 Náboženská problematika v ještědských prózách Karoliny Světlé
Paukerová, Lucie 2011 Láska a víra. Erotická motivika v díle Jaroslava Durycha.
Zbiejczuková, Irena 2011 Pojetí hrdiny ve fantasy literatuře
Denková, Helena 2010 Obraz Šumavy v české a německy psané literatuře po roce 1945. Krajina, ztracený a znovuobjevovaný domov, místo setkávání i míjení národů
Hesová, Petra 2010 Romantické povídky Karla Sabiny
Kácovská, Jana 2009 Rok 1848 v české literatuře
Konvalinka, Filip 2009 Antonín Macek: básník, publicista, prozaik
Magulová, Naďa 2009 Dvojí skutečnost u Jana Weisse
Raš, Jakub 2009 Antonín Sova – pozdní lyrika (1918–1928)
Trnková, Vendula 2009 Sport v české literatuře
Horynová, Karolina 2008 Literární obraz Prahy v románech dvou mystiků – Gustava Meyrinka a Jiřího Karáska ze Lvovic
Dvořáková, Žaneta 2007 Hřbitov jako literární prostor v české epice 19. století
Fuchsová, Ilona Anna 2007 Obraz rodiny v povídkách Ignáta Herrmanna
Trunečka, Michal 2007 Substantiva v díle Vladimíra Holana
Zikmundová, Linda 2007 Obraz české společnosti v humorné frašce a veselohře 2. poloviny 19. století
Adamová, Bohumila 2006 Maloměstské obrázky Františka Heritese
Košková, Silvie 2006 Obchodníci, vynálezci, detektivové a ostatní (k charakteristice postavy ve fantastické próze 20. let)
Křenová, Kateřina 2006 Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje
Disertační práce
Říha, Jakub 2015 Rým a strofika v českém verši, obzvláště u Jana Nerudy
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Václav Vaněk