Zdeněk Hrbata

prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.

Korespondenční adresa:
Ústav české literatry a komparatstiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Sídlo:
Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, 110 00
místnost č. 18

E-mail: zdenek.hrbata@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 523

Konzultační hodiny: najdete zde


Odborný životopis

 

Odborné zaměření

 • tematika, významové konfigurace a „topoi“ evropského romantismu v literatuře a kulturní historii
 • komparativní studie o české a francouzské literatuře
 • vybrané problémy z poetiky novější a moderní literatury
 • odborně se věnuje i některým minoritním evropským kulturám a literaturám (belgická frankofonní, švýcarská frankofonní a bretonská literatura)
 • překlady francouzské poezie a prózy i odborné literatury

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • PhDr., FF UK Praha, 1978
 • dipl. francouzština a čeština, FF UK Praha, 1978

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • prof., FF MU Brno, 2010
 • doc., FF UK Praha, 1997
 • CSc., Ústav pro českou a světovou literaturu, ČSAV Praha, 1984

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2002 ‒ 2013: PedF UK Praha
 • od 1998: Ústav pro českou literaturu, AV ČR Praha
 • od 1993: FF UK Praha
 • 1981‒ 1993: Ústav pro českou a světovou literaturu, ČSAV Praha
 • 1978 ‒1980: Čs. rozhlas Praha

Granty

Hlavní řešitel

 • 2006 ‒2008 grant GA ČR „Srovnávací výzkum keltských literatur ve středověku a novověku“
 • 2003 publikační grant (výstup: monografie Z. Hrbaty a M. Procházky Romantismus a romantismy, Praha: Karolinum, 2005)
 • 1999 ‒2001 grant GA ČR „Romantismus a romantismy“

Spoluřešitel

 • 2018 – grant GA ČR „Proměny narativních způsobů v české próze I“‒ 1998 ‒ 1999 grant GA ČR „Poetika literárního díla 20. století“
 • 2014 ‒ 2016 grant GA ČR „Slovník literárněvědného strukturalismu“
 • 2005 ‒ 2011 výzkumný záměr MSM „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie“
 • 2003‒2005 grant GA ČR „Text v pohybu“
 • 2003‒ 2004 výzkumný záměr MSM „Srovnávací poetika v multikulturním světě“
 • 2001‒ 2003 grant GA ČR „Poetika literárního díla 20. století“ (výstup: kapitola „Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle“ v kolektivní monografii Na cestě ke smyslu, Praha: Torst, 2005)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • člen oborové rady doktorského studia ‒ obecná a srovnávací literatura (komparatistika), FF UK Praha
 • člen oborové rady doktorského studia ‒ estetika, FF UK Praha
 • člen oborové rady doktorského studia ‒ česká literatura , PedF UHK Hradec Králové
 • koeditor mezinárodního věd. čas. Litteraria Pragensia
 • člen poradního sboru věd. čas. Svět literatury
 • člen redakčního kruhu věd. čas. World Literature Studies (Časopis pre výskum svetovej literatúry)

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. N/L Praha: Karolinum, 2005, 400 s. Z. Hrbata: s. 11-15 (kap. Úvodem), s. 28-30 (kap. Příroda a krajina), s. 46-48, s. 49-73 (in: kap. Příroda a krajina), s. 76-109 (in: kap. Cesty a cestopisy), s. 153-162 (in: kap. Vznešeno, gotično, groteskno), s. 194-202 (in: kap. Imaginace a poezie), s. 216-221 (in: kap. Romantický historismus a historický román), s. 230-250 (in: kap. Romantický historismus a historický román), s. 253-265 (in: kap. Epopej a ironie), s. 269-271 (in: kap. Epopej a ironie), s. 284-287 (in: kap. Závěrem).
 • HRBATA, Zdeněk. Romantismus a Čechy: Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H + H, 1999. 193 s.
 • HRBATA, Zdeněk. Filistři a umělci: K pojetí postavy měšťáka ve francouzské literatuře XIX. století. Praha: Academia, 1986. 104 s.

Kapitoly v monografiích (části monografických publikací)

 • HRBATA, Zdeněk. Haškovy cestovní povídky. In Podhajský, František A. (ed.). Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 2016, s. 49-78.
 • HRBATA, Zdeněk. Máchovy krajiny. In Křivánek, Vladimír (ed.). Karel Hynek Mácha a jeho dědicové. Praha: Obec spisovatelů, Svoboda Servis 2010, s. 49-52.
 • HRBATA, Zdeněk. Poznámky ke srovnávání. In Tureček, Dalibor (ed.). Národní literatura a komparatistika. Brno: Host 2009, s. 56-64 (přetištěno z Hrbata, Zdeněk. Poznámky ke srovnávání. Svět literatury, 2006, č. 34, s. 32-38). Přetištěno v ukrajinském knižním překladu: Hrbata, Zdeněk. Zauvahi do komparativistiki. Zachid – schid: osnovni tendenščiji rozvytku sucasnoho porivnjalnoho literaturoznavstva. Donetsk: Landon, 2012 – (Hrytsyk, L.)
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Komentáře a vysvětlivky k: K. H. Mácha: Prózy (ed. Hrbata, Z. a Procházka, M.). Praha: Nakladatelství Lidové noviny (Česká knižnice) 2008, s. 277-470.
 • HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In Hodrová, Daniela, Hrbata, Zdeněk, Vojtková, Milena (eds.). Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století, III. Praha: Torst, 2005, s. 317-509.
 • HRBATA, Zdeněk. Hrady a jejich zříceniny, Prostory výchovy (kapitoly). In Hodrová, Daniela a kol. autorů. Poetika míst. Praha: H + H, 1997, s. 25-41, s. 73-100.

Původní vědecké články v časopisech

 • HRBATA Zdeněk. Goethovy italské krajiny. Svět literatury, 2017, roč. 27, č. 55, s. 67-82.
 • HRBATA, Zdeněk. Kontinuita a transformace básnictví. K Baudelairově i Gautierově poetice. Svět literatury, 2015, roč. 25, č. 51, s. 67-83.
 • HRBATA, Zdeněk. „Le panache blanc“ ‒ bílý chochol na klobouku. Gaskoňští kadeti a emblémy Rostandova Cyrana z Bergeraku. Slovo a smysl, 2014, roč. 11, č. 21, s. 109-118.
 • HRBATA, Zdeněk. Groteskno Haškových cestovních povídek. Slovenská literatúra, revue pre literárnu vedu, 2014, roč. 61, č. 3, s. 181-198.
 • HRBATA, Zdeněk. Empirická krajina v románové krajinné vizi. Reprezentace prostoru v Balzakových Šuanech. Svět literatury, 2012, roč. 22, č. 45, s. 218-241.
 • HRBATA, Zdeněk. Bretonský kněz, spisovatel a lingvista v Praze. Svět literatury, 2011, roč. 21, č. 44, s. 179-183.
 • HRBATA, Zdeněk.  Obrazy Bretaně. Svět literatury, 2010, roč. 20, č. 42, s. 131–145.
 • HRBATA, Zdeněk. Dílčí úvaha o myšlení Zdeňka Mathausera. Svět literatury, 2008, č. 37, s. 187-191.
 • HRBATA, Zdeněk. Barthesovy formy dějin. Česká literatura, 2007, roč. 55, č. 6, s. 810-814.
 • HRBATA, Zdeněk. Poznámky ke srovnávání. Svět literatury, 2006, č. 34, s. 32-38.
 • HRBATA, Zdeněk. Aspekty prostoru v Máchových Cikánech. Česká literatura, 2006, roč. 54, č. 2-3, s. 186-197.
 • HRBATA, Zdeněk. Jít a vidět – rytmus pohybu a metamorfózy psaní. Tvar, 2006, roč. 17, č. 3, s. 6-7.
 • HRBATA, Zdeněk. Od konstrukce struktur a systemizace díla ke čtení a k prodlužování textu: Několik poznámek k metaforičnosti dekonstrukce a pluralizaci textu. Česká literatura, 2003, roč. 51, č. 5, s. 570-579.
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Deskriptivní poezie – žánry, diskursy, reprezentace: K problému heterogennosti (nejen) v preromantismu. Svět literatury, 2003, č. 26-27, s. 7-38 (50 %).
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Epopej a ironie: K problému pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století. Svět literatury, 2002, č. 21-22, s. 33-82 (50 %).
 • HRBATA, Zdeněk. Guillaume de Machaut et la Bohême. Litteraria Pragensia, 1996, roč. 6, č. 11, s. 1-9.
 • HRBATA, Zdeněk. Kozinův Újezd. Česká literatura, 1995, roč. 43, č. 1, s. 57-71.
 • HRBATA, Zdeněk. Čtení. Stěny posluchárny. Tvar, 1995, roč. 6, č. 1, s. 7 a 8.
 • HRBATA, Zdeněk and PROCHÁZKA, Martin. European Romanticism and Czech National Revival. Litteraria Pragensia, 1993, roč. 3, č. 5, s. 70-87 (50 %).
 • HRBATA, Zdeněk. Čas a prostor pohádkové idyly v Babičce.  Svět literatury, 1993, č. 6, s. 30-40.
 • HRBATA, Zdeněk. Jiráskův kraj. Česká literatura, 1993, roč. 41, č. 6, s. 625-639.m
 • HRBATA Zdeněk. Topografie a mýtémy Babiččina údolí. Tvar, 1993, roč. 4, č. 2, 1993. s. 1 a 4.
 • HRBATA, Zdeněk. Les emblèmes romantiques de la musique dans l´oeuvre de Georgie Sand. In Actes du symposium: Cosmopolisme et nacionalisme en musique (Prague: 25-26 septembre 1992). Vanves, Mouvement Janáček, no spécial – Mars 1993, s. 47-52.
 • HRBATA, Zdeněk. Česká vesnice a ´zuřivý´ romantismus: Sabinova novela Hrobník. Česká literatura, 1992, roč. 40, č. 4, s. 367-376.
 • HRBATA, Zdeněk. Chateaubriandův romantický hrdina v Americe. Svět literatury, 1992, č. 4, 16-20.
 • HRBATA, Zdeněk. Chateaubriand: l´épopée de l´homme de la nature. Litteraria Pragensia, 1992, roč. 2, č. 3, s. 57-64.
 • HRBATA, Zdeněk. Literární historie dnes.  Svět literatury, 1992, č. 3, s. 64-70.
 • HRBATA, Zdeněk. Smysl a význam: Poznámky k jejich použití a vymezení. Česká literatura, 1992, roč. 40, č. 2-3, s. 187-195.
 • HRBATA, Zdeněk. Umělecký časopis La Liberté (1832-1833). Umění, 1992, roč. 40, č. 2, s. 84-88.
 • HRBATA, Zdeněk. Tajemné Čechy – jejich význam a atributy v díle George Sandové.  Svět literatury, 1991, č.  2, s. 27-35.
 • HRBATA, Zdeněk. Trois considérations sur la Révolution française: Chateaubriand, de Maistre, Mme de Staël. Litteraria Pragensia, 1991, roč. 1., č. 2, s. 82-88.
 • HRBATA, Zdeněk. Evokace, permanence, básnivost: K francouzskému literárnímu regionalismu. Svět literatury, 1991, č. 1, s. 3-9.
 • HRBATA, Zdeněk. Karolinská epopeja jako Zeyerovo gesto. Česká literatura, 1990, roč. 38, č. 6, s. 494-505.
 • HRBATA, Zdeněk. K pramenům teorie historického románu: Sainte-Beuvova kritika Flaubertova románu Salambo. Česká literatura, 1989, roč. 37, č. 2, s. 111-124.
 • HRBATA, Zdeněk. Gustave Flaubert, Salambo. Zprávy Jednoty klasických filologů 1988-1989, roč. XXX-XXXI, č. 1-3, s. 30-37.
 • HRBATA, Zdeněk. La mélancolie et la révolte romantiques: Contribution à la typologie des héros du premier romantisme français. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, no.1, Romanistica Pragensia, 1988, XVI, s. 27-39.
 • HRBATA, Zdeněk. ´We no longer believe that there is any contradiction between life and art´: F. X. Šalda´s Conception of Romanticism as a Question of Dualism and Hormony. Philologica Pragensia, 1988, roč. 31, č. 2, s. 95-100.
 • HRBATA, Zdeněk. Šaldovo pojetí romantismu: problém dualismu a harmonie. Česká literatura, 1987, roč. 35, č. 5-6, s. 481-494.
 • HRBATA, Zdeněk. Konkrétnost i symbolika romantické pouti a poutníka v Máchově díle. Česká literatura, 1986, roč. 34, č. 6, s. 500-511.
 • HRBATA, Zdeněk. ´Škrtič labutí´ Villiersa de l´Isle-Adam a groteskní monstrum A. Jarryho. Časopis pro moderní filologii, 1986, roč. 68, s. 1-9.
 • HRBATA, Zdeněk. Motiv hradu v českém romantismu. Slavia, 1986, roč. 55, č. 1, s. 39-47.
 • HRBATA, Zdeněk. Victor Hugo v Čechách 19. století: K některým otázkám díla a osobnosti. Česká literatura, 1986, roč. 34, č. 2, s. 122-137.
 • HRBATA, Zdeněk. Básníci a filistři: K podobě a pojetí „měsťáka“ ve francouzských romantických koncepcích a literatuře po roce 1830. Časopis pro moderní filologii, 1985, roč. 67, s. 1-11.
 • HRBATA, Zdeněk. Ter e Ser: Graciliano na Tchecoslovaquia. Suplemento Literário Minas Gerais/Belo Horizonte (Brasil), 1984, 20. 10., s. 23.
 • HRBATA, Zdeněk. L´image du ´bourgeois´ et procédés de sa représentation dans la littérature française au XIXe siècle: Quelle bourgeois et quelle bourgeoisie? Philologica Pragensia, 1984, roč. 27, č. 3, s. 142-145.
 • HRBATA, Zdeněk. Stendhal a jeho literární obraz doby. Český jazyk a literatura, 1982-1983, roč. XXXIII, č. 4, s. 175-177.
 • HRBATA, Zdeněk. Symbolika hradu v Chateaubriandových Pamětech ze záhrobí: Combourg a Pražský hrad. XV. ročenka Kruhu moderních filologů při ČSAV, 1981-1982, s. 14-25.
 • HRBATA, Zdeněk. K problematice ´bretonské literatury´. Časopis pro moderní filologii, 1982, roč. 64, s. 9-20.
 • HRBATA, Zdeněk. De la littérature de Mme de Staël: Quelques remarques sur l´héritage des Lumières et les problèmes de la littérature romantique naissante. Philologica Pragensia, 1982, roč. 25, č. 1, s. 1-12.

Editorství tematických sborníků

 • HRBATA, Zdeněk, KRÁL, Oldřich a POKORNÝ Martin. Verš a próza. Praha: FF UK – Malvern 2009-2010, 132 s.
 • HRBATA, Zdeněk, VUČKA, Tomáš a KAVALÍR, Ondřej. Od antiky k moderně: Příspěvky ke srovnávacímu studiu literatury a myšlení o literatuře. Praha: UK FF, 2007, 171 s.
 • HRBATA, Zdeněk a KRÁL, Oldřich (eds.). Různost rozhovorů: poezie – filosofie – věda. Praha: UK FF, nakladatelství Malvern, 2006, 294 s.
 • HRBATA, Zdeněk a KRÁL, Oldřich (eds.). Cesty: pojem – metafora – žánr. Studie z komparatistiky IV. Praha: UK FF, 2005, 246 s.
 • HRBATA, a PROCHÁZKA, Martin (eds.). Český romantismus v evropském kontextu.  Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu (ed. Ursus) 1993, 227 s.
 • HRBATA, Zdeněk a HOUSKOVÁ, Anna a (eds.).  Román a „genius loci“: Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu ČAV (ed. Ursus), 1993, 189 s.
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin (eds.). Jazyk revoluční doby (sborník příspěvků mezioborové konference k 200. výročí Francouzské revoluce). Praha: Kruh moderních filologů při ČSAV, 1990, 173 s.

Původní vědecké články ve sbornících

 • HRBATA, Zdeněk. Časnost romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času. In Hrdina, Martin, Bendová, Eva, Piorecká, Kateřina. Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2019, s. 191-201.
 • HRBATA, Zdeněk. Válkou k objevům. Denonova cesta za uměním. In Hrdina, Martin, Bendová, Eva, Piorecká, Kateřina. Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia 2017, s. 239-251.
 • HRBATA, Zdeněk. Obrazy George Sandové. In Jedličková, Alice, Fedrová, Stanislava (eds.). Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 2016, s. 255-265.
 • HRBATA, Zdeněk. Thespidova kára / The chariot of Thespis. In Jedličková, Alice (ed.). O popisu / On description, II vol. Praha: Filip Tomáš ‒ Akropolis 2014, s. 110-126 / 116-133.
 • HRBATA, Zdeněk. „Slavovlašská“ Itálie a „naši předci Galové“. Komparativní pohled na některé konstrukty slavománie a keltománie. In Hrdina, Martin, Piorecká, Kateřina (eds.). Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2014, s. 146-156.
 • HRBATA, Zdeněk. O poetice Kapitána Fracasse. In Pilný, Ondřej, Horová, Mirka (eds.).
  ‚Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2013, s. 74-86.
 • HRBATA, Zdeněk. Poslední den odsouzence. In Peisertová, Lucie, Petrbok, Václav a Randák, Jan (eds.). Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25.-27. února 2010). Praha: Academia 2011, s. 243-249.
 • HRBATA, Zdeněk. Subjekt in articulo mortis a tváří v tvář přírodě. In Piorecky, Karel (ed.). Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: ÚČL AV ČR, Akropolis 2011, s. 97-111.
 • HRBATA, Zdeněk. Polákovy „cestovní“ básně. In Hrbata Zdeněk, Král, Oldřich a Pokorný M. (ed.). Verš a próza. Praha: FF UK – Malvern 2009-2010, s. 75-86.
 • HRBATA, Zdeněk. Literární a kulturní bilingvismus Bretaně. Možnosti nebo podmínky možností. In Svatoň, Vladimír a Housková, Anna (eds.). Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha: FF UK 2009, s. 117-123.
 • HRBATA, Zdeněk. Literární a kulturní bilingvismus Bretaně. Možnosti nebo podmínky možností. In Svatoň Vladimír a Housková Anna (ed.). Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha: FF UK 2009, s. 117-123.
 • HRBATA, Zdeněk. Několik poznámek k symbolice a naturismu ve fantastických prózách Mircei Eliada / Câteva note privind simbolica şi naturismul în proza fantastică a lui Mircea Eliade. In Valentová, Libuše (ed.). Mircea Eliade v evropském kontextu /Mircea Eliade în kontext european. Praha: FF UK/Česko-rumunská společnost 2009 (vročení 2008), s. 52-55 / 54-57.
 • HRBATA, Zdeněk. Území exotiky. In Bláhová Kateřina a Petrbok, Václav (ed.). Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 22.-24. února 2007). Praha: Academia – KLP, 2008, s. 9-18.
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna. In Fedrová, Stanislava (ed.). Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, svazek 1: Otázky českého kánonu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 337-345, (50 %).
 • HRBATA, Zdeněk. Roviny metafor v myšlení. In Král, Oldřich a Hrbata, Zdeněk (ed.). Různost rozhovorů: poezie – filosofie – věda. Praha: UK FF, nakladatelství Malvern, 2006, s. 107-125.
 • HRBATA, Zdeněk. Cesty a příběhy kavalírů. In Král, Oldřich a Hrbata, Zdeněk (ed.). Cesty: pojem – metafora – žánr. Studie z komparatistiky IV.  Praha: UK FF, 2005, s. 53-75.
 • HRBATA, Zdeněk. Objevování a vynalézání hor. Příklad Hallerových Alp. In Svatoň, Vladimír a Housková, Anna (ed.).  Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha: UK FF, vydavatelství M. Mlejnková, 2004, s. 159-170.
 • HRBATA, Zdeněk. A literatura fantástica brasileira. In Congreso internacional, Análisis. Academia Mineira de Letras, Belo Horizonte, 2002, ano 80 – vol. XXVI – setembro, outumbro, novembro, s. 155-157.
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Pozdní nebo opožděný romantismus?: Česká poezie druhé poloviny 19. století a další vývoj romantismu v západní Evropě. In Vojtěch, Daniel (ed.). Česká literatura na konci tisíciletí, I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 191-199, (50 %).
 • HRBATA, Zdeněk. Cesty. In Svatoň, Vladimír a Housková, Anna.  Kultura a místo. Studie z komparatistiky III. Praha: UK FF, vydavatelství M. Mlejnková, 2001, s. 21-50.
 • HRBATA, Zdeněk. Chateaubriand en Bohême. In Berthier, Philippe (ed.). Chateaubriand. Paris-Prague-Venise. Clermont-Ferrand: Presses Univ. Blaise Pascal, 2001, p. 73-86.
 • HRBATA, Zdeněk: ´Sense´ and ´Meaning´: their use and definition. In Macura, Vladimír, Schmid, Herta and Krehl, Birgit (ed.). Jan Mukařovský and the Prague School/und die Prager Schule. Potsdam: Universität Potsdam, 1999, s. 156-165.
 • HRBATA, Zdeněk. Tři mušketýři. In Svatoň, Vladimír, Housková, Anna a Král, Oldřich (ed.). Mezi okrajem a centrem.  Studie z komparatistiky II. Praha: FF UK, nakl. M. Mlejnková, 1999, s. 86-101.
 • HRBATA, Zdeněk. Ramuz à travers la critique tchèque. In Pierre, Jean-Louis (ed.). C. F. Ramuz 6: au carrefour des cultures et des esthétiques. Paris-Caen: Lettres modernes Minard, 1998, p. 208-219.
 • HRBATA, Zdeněk. Komparace a literárnost. In Král, Oldřich, Procházka, Martin a Svatoň, Vladimír (ed.). Kontext – Překlad – Hranice. Studie z komparatistiky. Praha: FF UK (zvláštní tisk časopisu Svět literatury), 1997, s. 19-25.
 • HRBATA, Zdeněk. Příroda a genius loci Václava Černého. In Brožová, Věra. Václav Černý – život a dílo (materiály z mezioborové konference). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (Edice K, sv. 3), 1996, s. 14-20.
 • HRBATA, Zdeněk. Konec století v Moderní revue. In Urban, Otto M. a Merhaut, Luboš (ed.). Moderní revue 1894-1925. Praha: Torst, 1995, s. 68-76.
 • HRBATA, Zdeněk. Poezie křesťanství: Chateaubriandovi Mučedníci a Lindova Záře nad pohanstvem. In Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin (ed.). Český romantismus v evropském kontextu. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu (ed. Ursus), 1993, s. 115-141.
 • HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Evropský romantismus a české obrození. In Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin (ed.). Český romantismus v evropském kontextu. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu (ed. Ursus) 1993, s. 2-11 (50 %).
 • HRBATA, Zdeněk. Partikulárnost, permanence, básnivost: Ramuzův a Gionův literární regionalismus. In Housková, Anna a Hrbata, Zdeněk (ed.).  Román a „genius loci“: Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu ČAV (ed. Ursus), 1993, s. 25-47.
 • Romantické emblémy hudby v díle George Sandové. In Sborník referátů z česko-francouzské konference: Nacionalismus a kosmopolitismus v hudbě. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR 1993, s. 37-42.
 • HRBATA, Zdeněk. Bretonská literatura jako ,regionální‘ a meziliterární problém. Ďurišin, Dionýz a kol. Osobitné medziliterárne spoločenstvá, II. Bratislava: Veda, 1991, s. 90-107.
 • HRBATA, Zdeněk. Bastila a ´Bastily´ ve francouzské literatuře – realita, mýtus, symbol. In Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin (ed.). Jazyk revoluční doby (sborník příspěvků mezioborové konference k 200. výročí Francouzské revoluce).  Praha: Kruh moderních filologů, 1990, s. 61-75.
 • HRBATA, Zdeněk. Časoprostor a symbolika noci v Máchově díle: Ke genezi a významu romantického motivu. In Člověk a příroda v novodobé české kultuře (materiály z mezioborového sympozia v Plzni). Praha: NG, 1989, s. 66-89.
 • HRBATA, Zdeněk. Místo Julia Zeyera v proudu neoromantismu a dekadence.  In Král, Oldřich, Svatbová, Blanka a Vašák, Pavel (ed.). Prameny české moderní kultury, I (materiály z mezioborového sympozia v Plzni). Praha: NG-ÚČSL ČSAV, 1989, s. 118-140.
 • HRBATA, Zdeněk. Victor Hugo en Bohême aux XIXème siècle. In Claudon, Francis (ed.).  Le rayonnement international de Victor Hugo. Bern: P. Lang, 1989. p. 66-75
 • HRBATA, Zdeněk. Prostor romantického poutníka. In Vašák, Pavel (ed.).  Prostor Máchova díla: Soubor máchovských prací. Praha: Československý spisovatel, 1986, s. 49-84.

Encyklopedie a slovníky

 • HRBATA, Zdeněk. In Sládek, Ondřej (ed.) a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha a Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a nakl. Host 2018. Autorem 19 hesel (z toho jedno spoluautorské): 1) Archeologie, s. 48-52, 2) Archetyp, s. 52-55. 3) Archisém/archiséma, s. 55-57, 4) Bricolage/bricoleur, s. 101-103, 5) Dekonstrukce, s 117-122, 6) Différance, s. 146-149, 7) Diskurz, s. 155-160, 8) Écriture, s. 181-183, 9) Epistéma, s. 189-192, 10) Francouzský strukturalismus, s. 230-238, 11) Genetický strukturalismus, s. 260-264, 12) Intertextualita/intertextovost, s. 325-328, 13) Mytém, s. 479-480, 14) Mýtus, s. 480-486, 15) Rétorika, s. 577-584, 16) Smysl a význam, s. 630-636, 17) Tel Quel, s. 745-748, 18) Významová konfrontace, s. 784-786, 19) Významová spojitost (spolu s Marií Kubínovou), s. 786-790.
 • HRBATA, Zdeněk. In Macura, Vladimír (editor původního vydání), Jedličková, Alice (editorka přepracovaného vydání. Průvodce po světové literární 20. století. Brno: Host 2012.  Autorem 5 přepracovaných a rozšířených hesel (srov. vydání 1988): 1) René Étiemble, „Eseje o literatuře /skutečně/ generální“, s. 218-223; 2) Gérard Genette, „Rozprava o vyprávění“, s. 265-273; 3) Charles Mauron, „Od obsesívních metafor k osobnímu mýtu“, s. 505-510; 4) Jean Rousset, „Forma a význam. Eseje o literárních strukturách od Corneille po Claudela“, s. 616-620; 5) Paul Van Tieghem, „Literární komparatistika“, s. 742-747. ‒ Spoluautorem 1 hesla (50 %): Roland Barthes, „Mytologie“, s. 79-87. ‒ Autorem 2 nových hesel: 1) Gilles Deleuze, „Proust a znaky“, s. 153-162; 2) Michel Foucault,“Slova a věci. Archeologie humanitních věd“, s. 242-252.
 • HRBATA, Zdeněk. Autorem 85 hesel z francouzské literatury a 48 hesel z švýcarské francouzské literatury. In Fryčer, Jaroslav (ed.) a kol. autorů. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha: Libri, 2002. Jednotlivá autorská hesla: Francie –  Ch. d´Arlincourt, s. 84, G. Arnaud, s. 84, F. Arvers, s. 87-88,  J. Autran, s. 93,  H. de Balzac, s. 99-103, P. Baour-Lormian, s. 104,  A. Barbier, s. 105-106,  W. Beckford, s. 122-123, P.-J. de Béranger, s. 128-129, Bernardin de Saint-Pierre, s. 134, A. Bertrand, s. 126-137,  L. de Bonald, s. 147-148, P. Borel, s. 150-151, A. Brizeux, s. 167, É. Cabanon, s. 172, J. Cazotte, s. 182-183, B. Constant, s. 198-199, C. Delavigne, s. 220-221, Dennery, s. 223, M. Desbordes-Valmore, s. 225-226, A. Deschamps, s. 228, É. Deschamps, s. 228, Ch. Dovalle, s. 241, P. G. Drouineau, s. 241-242, M. Du Camp, s. 247, Ducray-Duminil, s. 248-249, A. Dumas st., s. 252-254, E. Duranty, s. 255-256, C. de Duras, s. 256, A. Duval, s. 259, A. Esquiros, s. 267, L. de Fontanes, s. 285, X. Forneret, s. 286, J. Gautier, s. 303, T. Gautier, s. 304-305, M. de Guérin, s. 334-335, F. Guizot, s. 339-340, U. Guttinguer, s. 340-341, A. Houssay, s. 353, V. Hugo, s. 356-360, Ph. Charles, s. 370, Chateaubriand, s. 371-374, Ch.-J. Chênedollé, s. 377, A. Chénier, s. 377-379, J. Janin, s. 390-391, V. É. de Jouy, s. 397, P. de Kock, s. 402-403, J.-B. Lacordaire, s. 408-409, A. de Lamartine, s. 415-418, F. R. de Lamennais, s. 418, Ch. Lassailly, s. 425-426, H. de Latouche, s. 426-427, J. Lefèvre-Deumier, s. 435, G.-M. Legouvé, s. 436, N. Lemercier, s. 438, E. Lévi, s. 444, Loaisel de Tréogate, s. 447-448, J. M. de Maistre, s. 457, X. de Maistre, s. 457, A. Maquet, s. 467-468, P. Mérimée, s. 489-491, Ch. H. Millevoye, s. 496, H. Moreau, s. 514, A. de Musset, s. 518-521, Napoléon I., s. 527, G. de Nerval, s. 524-526, Ch. Nodier, s. 528-529, Ph. O´Neddy, s. 536, L.-B. Picard, s. 552, Pigault-Lebrun, s. 552-553, F. Ponsard, s. 559, J. Potocki, s. 561-562, A. Rabbe, s. 574-575, J. de Résseguier, s. 591, Ch.-A. Sainte-Beuve, s. 630-633, G. Sand, s. 640-643, J. Sandeau, s. 643, E. Pivert de Senancour, s. 655-656, F. Soulié, s. 664-665, de Staël, s. 668-670, Stendhal, s. 671-674, Tastu, s. 680, A. Thierry, s. 684, A. Thiers, s. 684-685, A. de Vigny, s. 715-717.  – Švýcarsko – H.-F. Amiel, s. 72-73, É. Barilier, s. 107, J.-L- Benoziglio, s. 128, C. Bille, s. 139-140, L. Bopp, s. 148-149, G. Borgeaud, s. 151, N. Bouvier, s. 159-160, Ch.-A. Cingria, s. 185-186, A. Cohen, s. 192 , A. Cunéo, s. 210-211,C. Francillon, s. 291, G. Haldas, s. 341, M. Chappaz, s. 366-367, de Charrière, s. 369-370, J. Chenevière, s. 374, V. Cherbuliez, s. 380, J. Chessex, s. 380-381, P. Jaccottet, s. 388-389, A. Kristof, s. 404, M. Laederach, s. 410, Ch.-F. Landry, s. 420, J.-G. Lossier, s. 448-449, J.-M. Lovay, s. 450, L.-P. Matthey, s. 447-448, J. Mercanton, s. 488-489, J.-P. Monnier, s. 505-506, R. Morax, s. 513,  J. Olivier, s. 535, A. Perrier, s. 549, R. Pinget, s. 553-554, G. Piroué, s. 554-555, G. de Pourtalès, s. 564, E. Rambert, s. 583, Ch.-F. Ramuz, s. 583-585, G. de Reynold, s. 594, A. Rivaz, s. 600, É. Rod, s. 604-605, G. Roud, s. 618, D. de Rougemont, s. 618-619, M. Saint-Hélier, s. 635, J. Starobinski, s. 670-671, R. Töpffer, s. 688-690, R. de Traz, s. 691, Y. Velan, s. 751, A. Voisard, s. 723, M. Zermatten, s. 732, Y. Z´Graggen, s. 732-733, J.-P. Zimermann, s. 733.
 • HRBATA, Zdeněk. Švýcarsko: úvodní studie. In Fryčer, Jaroslav (ed.) a kol. autorů. Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha: Libri, 2002, s. 38-44.
 • HRBATA, Zdeněk. In Macura, Vladimír (ed.) a kol. autorů. Průvodce po světové literární teorii. Praha: Panorama, 1988. Autorem 5 heselJednotlivá hesla: R. Étiemble, „Eseje o literatuře /skutečně/ generální“, s. 122-128; G. Genette, „Rozprava o vyprávění“, s. 142-150; Ch. Mauron, „Od obsesívních metafor k osobnímu mýtu“, s. 352-357; Jean Rousset, „Forma a význam. Eseje o literárních strukturách od Corneille po Claudela“, s. 432-436; P. Van Tieghem, „Literární komparatistika“, s. 528-534.
 • HRBATA, Zdeněk. Autorem 43 hesel a spoluautorem 6 hesel. In Macura, Vladimír (ed.) a kol. autorů. Slovník světových literárních děl I-II. Praha: Odeon, 1988.  Jednotlivá autorská hesla: J. Barbey d´Aurevilly, „Ďábelské novely“, s. 94-95; H. Barbusse, „Oheň“, s. 95; S. Beckett, „Čekání na Godota“, s. 99-100; A. Bertrand, „Kašpar Noci“, s.  107-108; B.  Constant, „Adolf“, s. 173-174; T. Corbière, „Žluté lásky“, s. 174-175; A. Daudet, „Podivuhodná dobrodružství Tartarina z Tarasconu“, s. 196; M. Dib, „Africké léto“, s. 205-206; A. Dumas, „Tři mušketýři“, s. 231-232; G. Flaubert,“Citová výchova“, s.  265-266; G.  Flaubert, „Salambo“, 267-268; A. France, „Ostrov tučnáků“, s. 272; Guilhem IX. de Peitieus, „Písně“, s. 328-329; E. Guillevic; „Jedenatřicet sonetů“, s. 331; M. Haddad, „Žák a lekce“, s. 334; Hersart de la Villemarqué, „Barzaz Breiz“, s. 350; V. Hugo, „Dělníci moře“, s. 364-365; V. Hugo, „Legenda věků“, s. 366-367; F.-R.  de Chateaubriand, „Atala“, s. 375-376; A. Jarry, „Ubu králem“, s. 394-395; A. de Lamartine, „Básnické meditace“, s. 444-445; C. Laye, „Černé dítě“, s. 449; C. Lemonnier, „Halali“, s.  451-452; „Mabinogion“, s. 9; S. Mallarmé, “Faunovo odpoledne“, s. 25-26; P. Mérimée, „Colomba“, s. 51-52; F. Mistral, „Mirèio“, s.61-62; A. de Musset, „Zpověď dítěte svého věku“, s. 83-84; G. de Nerval, „Dcery ohně“, s. 92-93; A. Neto, „Posvátná naděje“, s. 94-95; Ch.F. Ramuz, „Savojský hoch“, s. 172-173; G. Rodenbach, „Mrtvé Bruggy“, s. 183-184; J.G. Rosa, „Velká divočina“, s.  193-194; G. Sandová, „Malá Fadetka“, s.  212-213; Stendhal,“Kartouza parmská“, s. 275-276; Y.  Thériault, „Agaguk“, s. 309; T. Tzara, „Dvacet pět básní“, s.  331-332; H.  d´Urfé, „Astrea“, s. 337-338; P. Valéry, „Kouzla“, s.  338-339; P. Verlaine, „Romance beze slov“, s. 349-350; E.  Verhaeren, „Chapadlovitá města“, s. 348-349; J. L. Vieira, „Luanda“, s. 353-354; A. de Vigny, „Osudy“, s. 354-355; Villiers de l´Isle-Adam, „Kruté povídky“, s. 355-356; spoluautorství u hesel (50 %): H. Ch. Andersen, „Pohádky a povídky“; P. J. de Béranger,“Písně“; A. Daudet, „Listy z mého mlýna“; Ch. De Coster, „Pověst o Ulenspiegelovi…“; R. Ducharme, „Pohlcená pohlcenými“; G. Royová, „Štěstí z výprodeje“.

Recenze

Recenze v odborných časopisech (výběrově)

 • HRBATA, Zdeněk. Romantismus v kontextech. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2013, roč. 61, č. 4, s. 593-600 [Dalibor Tureček a kol..: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu, Brno: Host 2012.]
 • HRBATA, Zdeněk. Zkratky osvětlující podstatu. Chateaubriandovy vzpomínky a úvahy.
  Tvar, 2012, roč. 23, č. 18, s. 8. [Chateaubriand, F. R. de.: Paměti ze záhrobí, Praha: Academia 2011.]
 • HRBATA, Zdeněk. Kritické výpravy do „země literatury“ – dějiny jako historická reportáž Česká literatura, 2009, roč. 57, č. 4, s. 571-574 [Pierre Lepape: Země literatury, Brno: Host 2006.]
 • HRBATA, Zdeněk. Města uvnitř města. Tvar, 2007, roč. 18, č. 8, s. 2. [Daniela Hodrová: Citlivé město: eseje z mytopoetiky, Praha: Akropolis, 2007.]
 • HRBATA, Zdeněk. Filozofie romantiky. Aluze, revue pro literaturu, filozofii a jiné, 2006, č. 1, s. 189-191.[Břetislav Horyna: Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis, Praha: Vyšehrad, 2005.]
 • HRBATA, Zdeněk. Literární vývoj z pohledu komparatistiky. Česká literatura, 2005, roč. 53, č. 3, s. 431-437. [Felix Vodička: Francouzské impulsy v české literatuře 19. století. Rané studie, Praha: AUC, Karolinum, 2003]
 • HRBATA, Zdeněk. Erbenova Kytice francouzsky. Česká literatura, 2003, roč. 51, č. 3, s. 358-363.[Xavier Galmiche a kol.: K. J. Erben, Le Bouquet, Paris: INALCO 2002.]
 • HRBATA, Zdeněk. Meziliterární centrismy jako problém generální literatury. Svět literatury, 2000, č. 19, 2000, s. 118-120. [(Kol. autorů: Centrisme nterlittéraire des littératures de l´Europe centrale /red.  I.  Pospíšil a M.  Zelenka/, Masarykova univerzita ve spolupráci se Slovanským ústavem AN ČR, Brno, 1999.]
 • HRBATA, Zdeněk. Analyzovat romantismus. Tvar, 1997, roč. 8, č. 6, 1997, s. 17.[M. Procházka: Romantismus a osobnost.  Subjektivita v anglické romantické poezii a estetice. Pardubice: Mlejnek, 1996.]
 • HRBATA, Zdeněk. Mezi filosofií a poezií. Filosofický časopis, 1996, roč. 44, č. 1, s. 147-148. [Zdeněk Mathauser: Mezi filosofií a poezií, Praha: Filosofia, 1995.]
 • HRBATA, Zdeněk: Románová iniciace. Česká literatura, 1995, roč. 43, č. 6, s. 660-663. [Hodrová, Daniela: Román zasvěcení. Praha: H + H, 1993.]
 • HRBATA, Zdeněk. J. Voisine, Trois Amphitryons. Litteraria Pragensia, roč. 5, č. 9, 1995, s. 67-69 [J. Voisine: Trois Amphitryons. Paris: Minard 1993.]
 • HRBATA, Zdeněk. Le dictionnaire encyclopédique de la littérature tchèque. Litteraria Pragensia, roč. 4, č.  7, 1994, s. 67-69. [Kol. autorů: Lexikon české literatury, II. Praha: Academia 1993.]
 • HRBATA, Zdeněk. Vladimír Macura, Šťastný věk.  Svět literatury, 1993, č. 5, s. 89-91. [V. Macura: Šťastný věk. Praha: Pražská imaginace, 1993.],
 • HRBATA, Zdeněk. Lidový obrázek a ruská společnost v letech 1668-1725. Umění, 1991, roč. 39, č. 2, s. 182-183. [C. Claudon-Adhémar: Image et société en Rusie 1668-1725. Bern-Frankfurt a. M.: Lang, 1985.]
 • HRBATA, Zdeněk. Textologie jako systém. Česká literatura, 1988, roč. 36, č. 1, s. 82-85 [P.Vašák: Autor, text a společnost. Praha: Academia, 1986.]
 • HRBATA, Zdeněk. Jean Pérus, Techniques de travail en histoire littéraire. Philologica Pragensia, 1988, roč. 31, č. 3, s. 183-184. [J. Pérus: Techniques de travail en histoire littéraire. Paris: Messidor, 1986.]
 • HRBATA, Zdeněk. O Fantástico e a Realidade. Estudo de Minas, 1987, 13/11, Belo Horizonte (Brasil). [brazilská fantastická literatura: M. Rubião]
 • HRBATA, Zdeněk. Vladimír Křivánek, Karel Hynek Mácha. Český jazyk a literatura, 1986-1987 roč. 37, č. 7, s. 332-333. [Vladimír Křivánek: Karel Hynek Mácha. Praha: Horizont, 1986].
 • HRBATA, Zdeněk. Marie-Anne Barbéris, Les Filles du feu de Gérard de Nerval, Les Fleurs du mal. Philologica Pragensia, 1984, roč. 27, č. 2, s. 107-108. [M.-A. Barbéris: Les Filles du feu, Les Fleurs du mal. Paris: Larousse-Lectoguide, 1981.]
 • HRBATA, Zdeněk. Nerval replacé au sein de son époque.  Philologica Pragensia, 1982, roč. 25, č. 4, s. 216-219. [P. Gascar: Gérard de Nerval et son temps. Paris: Gallimard 1981.]
 • HRBATA, Zdeněk. Françoise Pérus, Recensement analytique des articles de critique littéraire dans Commune. Philologica Pragensia, 1982, roč. 25, č. 1, s. 53. [F. Pérus: Recensement analytique des articles de critique littéraire dans Commune. Paris: CNRS, 1981.]
 • HRBATA, Zdeněk. 1. Thèmes et manifestes du XIX. siècles.  2. Textes et documents. Časopis pro moderní filologii, 1982, roč. 64, s. 8. (Thèmes et manifestes du XIX. siècles. 2. Textes et documents. Paris: Bordas, 1976.]
 • HRBATA, Zdeněk. K pramenům realismu: aristokraté a měšťáci. Časopis pro moderní filologii, 1981, roč. 63, s. 29-31. [P. Barbéris: Aux sources du réalisme: aristocrates et bourgeois. Paris: U.G.E., 1978.]

Recenze beletrie a překladů v literárních časopisech (výběrově)

 • HRBATA, Zdeněk. Mezi otázkou a odpovědí. Tvar, 1999, roč. 10, č. 12, 1999, s. 23.[M. Moucha: Životaběh. Praha: Arbor vitae, Dauphin, 1999.]
 • HRBATA, Zdeněk. Tvar, 1998, roč. 9, č. 1, s. 21-22. [Kniha o Cyranovi. Praha: Mladá fronta, 1996.]
 • HRBATA, Zdeněk. Za bránou.  Tvar, 1996, roč. 7, č. 18, s. 22. [A. Pieyre de Mandiargues: Nestydatá brána. Praha: Dauphin, Maťa 1996.]
 • HRBATA, Zdeněk. Brazilská fantastika. Tvar, 1995, roč. 6, č.  6, 1995, s. 19-20. [M. Rubiao: Nevěsta z modrého domu, Praha: Argo 1994.]
 • HRBATA, Zdeněk. Nový král Oidipus. Tvar, 1995, roč. 6, č. 3, s. 22. [H. Bauchau: Oidipova cesta. Praha: Česká expedice, 1994.]
 • HRBATA, Zdeněk. Comte de Lautréamont.  Tvar, 1994, roč. 5, č. 11, s. 23. [Lautréamont: Zpěvy Maldororovy, Poesie, Dopisy. Praha: Kra, 1993.]
 • HRBATA, Zdeněk. Konec vypravěče. Tvar, 1994, roč. 5, č. 1, s. 20. [P. Chamoiseau: Solibo Ohromný. Praha: Atlantis, 1993.]
 • HRBATA, Zdeněk.  Důvěrné deníky. Tvar, 1993, roč. 4, č. 43-44. [Baudelairovy důvěrné deníky. Praha, Kra 1993.]
 • HRBATA, Zdeněk. Beckettovy eseje. Tvar, 1993, roč. 4, č. 39-40, s. 21. [S. Beckett: Eseje. Petrov, 1992.]
 • HRBATA, Zdeněk. Poetika neobyčejnosti. Tvar, 1993, roč. 4, č. 33, s. 14. [A.  Piyere de Mandiargues: Vlčí slunce. Praha: Reflex, 1992.]
 • HRBATA, Zdeněk. Poznámky k novému vydání Durchova Bloudění. Tvar, 1993, roč. 4, č. 31-32, s. 22-23. [J. Durych: Bloudění. Brno: Atlantis, 1992.]
 • HRBATA, Zdeněk. Život Ježíšův. Tvar, 1993, roč. 4, č. 11, s. 11. [G. Messadié: Člověk, který se stal bohem. Praha: Mladá fronta, 1992.]
 • HRBATA, Zdeněk. Vzácná kniha. Tvar, 1993, roč. 4, č. 8, s. 10. [S. Renaudová: Dveře v přítmí. Náchod: Maur-Suma, 1992.]
 • HRBATA, Zdeněk. Trosky a ňoumové. Tvar, 1993, roč. 4, č. 2, s. 10. [G.-Ch. Chateaureynaud: Škola snů. Praha: Mladá fronta, 1992.]
 • HRBATA, Zdeněk.  Absolutní umění. Tvar, 1991, roč. 2, č. 24, 1991, s. 13. [Paul Valéry: Literární rozmanitosti. Praha: Odeon, 1990.]
 • HRBATA, Zdeněk. Zázračná hra světa. Tvar, 1991, roč. 2, č. 12, s. 14. [Novalis: Zázračná hra světa – Úvahy a fragmenty. Praha: Odeon, 1991.]
 • HRBATA, Zdeněk. Sagrada Esperança. África. Literatura – Arte – Cultura. Lisboa, 1986 abril-junho, ano 9, no. 13 s. 72-74. [A. Neto: Sagrada Esperanta. Lisboa, 1983.]

Překlady

Odborné knižní překlady

 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Eva Le Grand. Kundera aneb paměť touhy, Olomouc: Votobia 1998, 204 s.
 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Emmanuel Lévinas. Čas a jiné – Le temps et l´autre. Praha: Dauphin 1997, 174 s.
 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Luc Benoist.  Znaky, symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995, 122 s.
 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Překlad hesel (hesla začínající na „C“, „CH“, „K“ – 300 rkp. stran překladu). Étienne Souriau a kol. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994.

Knižní překlady beletrie

 • HRBATA, Zdeněk a FRYČER, Jaroslav (přel.). Pétrus Borel. Champavert – nemorální povídky. Praha: H + H, 1999. (50 %)
 • HRBATA, Zdeněk, KARENINOVÁ, Anna a KYBAL, Tomáš (přel.). Michel de Ghelderode. Sochy aneb Nemocná zahrada. Praha: ANNO, 1998. (20 %)
 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Anatole Le Braz. Ankou Legenda o smrti v Dolní Bretani (výbor). Praha: Dauphin, 1996
 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Bernard Clavel. Zlato země. Praha: Naše vojsko, 1993.
 • HRBATA, Zdeněk (přel.). Paul Gadenne. Černý vítr. Praha: Odeon, 1989.
 • HRBATA, Zdeněk a MACUROVÁ, Naděžda (přel. – 50 %). Victor Hugo. Širé moře, Širé nebe. Praha: Lyra Pragensia, 1986.

Doslovy

 • HRBATA, Zdeněk. Komentář k novému vydání Cesty do Itálie. Polákovo dílo v evropské tradici a koncepci cest do Itálie. In Polák, Milota Zdirad. Vznešenost příroda / Cesta do Itálie. Brno: Host, 2014, s. 539-568.
 • HRBATA, Zdeněk. Rosa, Cesty sertãa (doslov k J. Guimarães Rosa: Velká divočina: Cesty). Praha: Mladá fronta – Dauphin, 2003, s. 433-439.
 • HRBATA, Zdeněk, Míra člověka v básnivých proměnách (doslov k Ch. F. Ramuz: Kdyby se slunce nevrátilo). Tábor: Zahrada, 2003, s. 153-157.
 • HRBATA, Zdeněk. Pétrus Borel Lykantrop (doslov k P. Borel: Champavert – nemorální povídky. Praha: H + H, 1999, s. 391-409.
 • HRBATA, Zdeněk. „de Ghelderode“ (doslov k M. de Ghelderode: Sochy aneb Nemocná zahrada). Praha: ANNO 1998, s. 201-211.
 • HRBATA, Zdeněk. Gérard de Nerval a historický román (doslov k G. de Nerval: Markýz de Fayolle). Praha, Aurora (ed. ESA), 1997, s. 261-268.
 • HRBATA, Zdeněk. Legendy Bretaně (předmluva k A. Le Braz: Ankou – legenda o smrti v Dolní Bretani). Praha: Dauphin, 1996, s. 5-23.
 • HRBATA, Zdeněk. Mezi svobodou a určeností (doslov k J.-P. Satre: Zeď). Praha: Odeon, 1992, s. 150-157.
 • HRBATA, Zdeněk. Kouzelná pohádka a francouzský klasicismus (doslov k Perrault – d´Aulnoy – de Beaumont: Francouzské pohádky). Praha: Odeon, 1990, s. 336-347.
 • HRBATA, Zdeněk. Aloysius Bertrand: romantismus a báseň v próze (doslov k A. Bertrand: Kašpar Noci). Praha: Odeon, 1989, s. 223-241.
 • HRBATA, Zdeněk. Příběhy ztroskotanců, příběhy emocí (doslov k Y. Queffélec: Černé kouzlo, Barbarská svatba). Praha: Odeon 1989, s. 418-426.
 • HRBATA, Zdeněk. Lidé, osud a příroda v díle Charlese-Ferdinanda Ramuze (doslov k Ch., F. Ramuz: Příběhy z hor). Praha: Odeon, 1988, s. 297-308.
 • HRBATA, Zdeněk. „Po žhavém uhlí vede naše cesta, a nikoli popelem…“ doslov k Saint-John Perse: Zpěv pro rovnodennost). Praha: Odeon, 1987, s. 105-117.
 • HRBATA, Zdeněk a MACUROVÁ, Naděžda. Poznámka (doslov k V. Hugo: Širé moře, Širé nebe). Praha: Lyra Pragensia, 1986, s. 87-93 (50 %).

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Diplomové práce
Bruknerová, Tereza 2020 Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze
Piptová, Ivana 2015 Italská, romantická diskuse
Kavalír, Ondřej 2008 Negativní humanismus Michela Houellebecqua
Fiala, Vladimír 2007 Znaky racinovského divadla a dramatická tvorba Bernarda-Marie Koltèse
Disertační práce
Jaluška, Matouš 2017 Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R)
Čadková, Daniela 2016 Oslněni helénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1910
Izdná, Petra 2015 Prostory dětství a jejich významy. (Topos zahrady v literatuře 20. století)
Matysová, Kristýna 2011 Écrire le monde en Marchant. Une apporche de la modernité en Bohême et en France du début du XIXe siécle aux années 1948
Praks, Vítězslav 2009 Computerová naratologie: narativní schémata počítačových her
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Zdeněk Hrbata