Fantazie a fantastika

Projekt Fantazie a fantastika je součástí programu Progres Q12 Literatura a performativita. Sleduje dva konkrétní cíle. Především chce připomínat a zprostředkovávat obsáhlou (a literární historií dosud značně opomíjenou) oblast počátků domácí fantaskní literatury, v rozsahu zhruba od osmdesátých let 19. století do dvacátých let 20. století. Postupně bude v jeho rámci formou elektronické edice uváděna řada beletristických textů, často od autorů již zcela zapomenutých. Přednost budou mít texty povídkového rozsahu, časem dojde i na novelistické a románové texty, vyloučena není ani poezie či drama. Protože ambicí projektu je kvalitní ediční příprava prezentovaných textů, budou studenti při přípravě edic plnit i druhý cíl projektu, osvojovat si praktické znalosti ediční a redakční práce.

Fantaskní (fantazijní a fantastickou) literaturu uvedeného období chápeme záměrně velmi široce – už vzhledem k neujasněnosti dosavadních definic. Vymezení v podtitulu projektu, totiž „od Arbesa k Zeyerovi“, je pouze abecední a nepředstavuje ani časový, ani směrový či stylový rámec. Naše databáze tak obsáhne texty nejrůznějšího typu, od těch, které reprezentují fantazijní psychismus konce 19. století, přeplněný sny, halucinacemi a přeludy často duševně vyšinutých protagonistů, až po takové, které jsou ukázkami programní fantastiky doby mezi světovými válkami, s jejími fantastickými vynálezy a konstrukcemi utopických či dystopických světů. Za zvlášť zajímavé (a pro budoucí definice celé žánrové oblasti  nejpodnětnější) pak považujeme takové texty, v nichž se obě zmíněné krajnosti prostupují. Pozornost chceme věnovat i textům, které nepřinášely zvláštní literární kvalitu (někdy spíše naopak) a už z toho důvodu by se dnes těžko dočkaly knižní edice, které však reprezentují dobově typické nebo naopak zcela jedinečné fantaskní náměty, pro svou dobu charakteristické nebo naopak osobité a originální umělecké postupy.

Výchozí bází pro přípravu textů je výběrový seminář ÚČLK FF UK Základy ediční a redakční práce, další připravované texty vznikají v rámci chystaných bakalářských a diplomových prací. V první fázi uvádíme, spíše na ukázku, několik textů, které vycházejí ještě ze starší, dekadentně symbolistní poetiky. Počítáme však s tím, že databáze se bude rychle rozrůstat i o texty z meziválečného období. Ve druhé polovině roku 2018 by měla obsahovat již několik desítek textů různého rozsahu a typu. Časem pak budou v rámci projektu prezentovány i odborné texty a úvahy, které při práci s fantastickým materiálem jistě vzniknou.

Všechny publikované texty jsou uvedeny stručnou charakteristikou autora a díla, za vlastním textem potom následuje ediční poznámka, která se skládá ze dvou částí (historie textu, ediční úpravy), soupis emendací a vysvětlivky. Pokud vybrané povídky jednoho autora pocházejí z různých knižních či časopiseckých publikací, je každá z nich opatřena vlastním edičním aparátem.

 

Jesenská, Růžena

Šarlih, Karel

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Fantazie a fantastika