Komparatistika

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 najdete zde. Na této stránce si také můžete podat přihlášku ke studiu (do 31. 3. 2019).

Charakteristika oboru

Komparatistika spojuje konkrétní interpretační výkony se solidním zázemím v oborech teorie literatury a teorie jazyka s cílem objasnit funkce a proměny literárních, kulturních a žánrových forem.

Předmětem komparatistického zájmu je zejména:

 • průzkum transformací formálních i obsahových elementů literárního textu;
 • průzkum reprezentační, argumentačně-rétorické a afektivní výstavby literárního textu;
 • systematicko-deskriptivní tropika, rétorika, stylistika a teorie forem.

Souběžně s tím komparatistika poskytuje systémový prostor i pro zkoumání následujících dvou problémových okruhů:

 •  Literatura jako umělecký druh (tj. vymezení fenoménu literatury a jeho historických i systematických vztahů k jiným oblastem kulturního a uměleckého vývoje) a literatura jako předmět či pole metodické reflexe (tj. filosofické, psychologické a teologické otázky vyvolávané obsahem i formou literárního textu).
 •  Literatura jako součást kulturních a ideologických prostředí.

Profil absolventa

Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro:

 • následné doktorské studium v rámci komparatistiky i v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či dalších uměnovědných disciplín
 • práci v médiích a kulturní sféře jako kritik, recenzent, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, programový poradce a podobně.

Průběh přijímacího řízení pro daný obor

Předpokladem k přijetí je absolvování bakalářského studia, znalosti a kompetence odpovídající absolvování bakalářského studia studijních programů filologie, filozofie, estetiky, kulturologie či dějin umění apod. a úspěšné složení přijímací zkoušky, která bude uvedené dovednosti a kompetence prověřovat.

U přijímací zkoušky uchazeč prokazuje, že:

 • má již slušné zázemí alespoň v jednom okruhu literárního zkoumání (národní literatura, žánr, kulturní epocha, literárněvědná perspektiva), prokazuje schopnost aktivního přístupu a je schopen zformulovat náčrt badatelského programu, který by potenciálně mohl vyústit v diplomovou práci;
 • zvládl teoretický a pojmový aparát potřebný pro uvažování o literatuře a kultuře
 • dobře se orientuje v základní odborné literatuře z oboru a je schopen s ní samostatně pracovat.
 • dokáže interpretovat text a při interpretaci využít literárněteoretických postupů, poznatků a pojmů;
 • je solidně obeznámen s historickým vývojem celku světové literatury;
 • je schopen reflektovat současné myšlení o literatuře – historické, teoretické i kritické.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta, 1998. [první vydání 1946] Chatman, Seymour Benjamin. Rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová. Praha: Triáda, 1998.
Kontext – překlad – hranice: studie z komparatistiky. Uspořádali Oldřich Král, Martin Procházka a Vladimír Svatoň. Pardubice: Marie Mlejnková, 1996.
Různost rozhovorů: poesie – filosofie – věda. Uspořádali Oldřich Král a Zdeněk Hrbata. Praha: FF UK Malvern, 2006.
GUILLÉN, E. Jednota a různost, Praha: Triáda, 2007.
STAIGER, Emil. Poetika, interpretace, styl. Praha: Triáda, 2008.
STANZEL, Franz Karl. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988.
Svatoň, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993.

Modelový přijímací test – komparatistika