Učitelství / didaktika

Didaktické studie od členů ÚČLK

 

Petr A. Bílek Didaktické články publikované v letech 2006–2008 v časopisu Host do školy
Ondřej Vojtíšek Analýza seznamů literárních děl k maturitě

Seminář České knižnice

 

Pedagogové z ÚČLK se podílejí na ediční řadě Seminář České knižnice, která vzniká v rámci Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Na webu České knižnice najdete didaktické materiály mimo jiné od A. Králíkové, M. Jalušky, J. Holého nebo V. Vaňka.

Materiály studentů z didaktických kurzů

 

A) Interpretační mapy

Následující didaktické materiály (tzv. interpretační mapy) jsou tvořeny souborem otázek a úkolů, jež mají za cíl vést středoškolské studenty k interpretaci jednotlivých literárních děl – a zároveň tak ukazovat i rozmanité možnosti, jak s literaturou interpretačně zacházet obecně. Jsou proto úmyslně rozsáhlejší, než lze čekat pro běžné čtení či užití ve vyučovací hodině – tak, aby metaforicky řečeno „zmapovaly terén“ uměleckého díla (poukázaly na vrcholy, spojnice a hranice) a nabídly studentovi svobodně z úkolů volit takové interpretační směřování, které je mu sympatické či užitečné (z hlediska učitelů mohou pak interpretační mapy sloužit i jako zásobníky nápadů, jak se nad četbou díla tázat).

P. Brabcová, A. M. Göttlichová, M. Jančaříková, J. Kohoutková, R. Rayová, K. Urbanová F. Kafka: Před zákonem
Vojtěch Deči M. de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
Adéla Göttlichová G. A. Bürger: Lenora
Kateřina Zajíčková R. Bachman: Dlouhý pochod

 

B) Materiály z kurzu Metody literární teorie pro učitele a Didaktika literatury

Eliška Belinová, Jakub Cepník Cestopis – pracovní listy, Cestopis – metodické pokyny pro učitele
Apolena Marková Porozumění textovému světu vyprávění ve škole – prezentace, doprovodný text
Vít Marušák Dipesh Chakrabarty a Nikola Šuhaj
Ondřej Pavlík Nerozumět poezii

Výstupy studentů ze závěrečných prací

 

Kristýna Horáková (Uríková) Analýza školních seznamů literárních děl k ústní části MZ z ČJL 2016/2017

Pedagogické portfolio

 

Cílem zavedení pedagogických portfolií do učitelských programů na FF UK je nejen hodnocení efektivity vzdělávání studentů, ale také (a to především) dovednost hodnocení své vlastní cesty vzdělávacím procesem a rozvoj schopnosti sebereflexe. Elektronická portfolia vedou studenty k sebereflexi díky tomu, že jim nabízejí širokou škálu prostředků k vyjádření dosavadních zkušeností, dovedností, praktických poznatků a také k deklaraci schopnosti spolupráce.

Na FF UK se pro vytváření a správu elektronických portfolií využívá nástroj Mahara, který funguje jako sesterský projekt systému Moodle. Cílem nástroje je vytvoření komunitního prostředí pro tvorbu a sdílení elektronických portfolií. Studenti i akademici si v něm mohou tvořit svá portfolia vypovídající o úrovni vzdělání a kariérním postupu – osobní sbírky informací týkající se vzdělání, osobního růstu, schopností, dovedností, plánů, cílů a prací (esejí, seminárních prací, prezentací aj.). Mahara využívá principů Web 2.0 a sociálních sítí, umožňuje tedy komunikovat s dalšími uživateli a vytvářet skupiny, kde si mohou uživatelé vzájemně hodnotit a komentovat svá portfolia.

Studijní programy (v jejichž rámci je portfolio vyžadováno/realizováno)

 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)

Portfolio je individuální vizitkou každého studenta učitelství, v průběhu studia může student načerpat impulsy a inspiraci pro tvorbu a vývoj svého portfolia, v povinných didaktických předmětech studijního plánu budou studentům zadávány konkrétní úkoly, jejichž výstupy je možné vkládat (či použít jako artefakt) do portfolia.

Předpokládané výstupy z didaktických předmětů (tzv. artefakty) pro portfolio

 • Didaktika literatury – návrh pracovního listu (práce s literárním textem), metodologický komentář
 • Didaktika jazyka – příprava vyučovací hodiny, zpracování výukového textu pro čtení s porozuměním
 • Úvodní náslechová praxe – vlastní reflexe zvolených pedagogických dokumentů
 • Průběžná praxe I. – reflexe náslechových hodin, příp. podle aktuálních zadání vyučujícího
 • Průběžná praxe II. – reflexe náslechových hodin, příp. podle aktuálních zadání vyučujícího

Další artefakty lze do portfolia vkládat na základě zadání výstupů v jiných didakticky zaměřených kurzech nebo po vlastní úvaze rovněž v souvislosti s výstupy různých typů kurzů.

Státní závěrečná zkouška a portfolia

V současné době je portfolio vyžadováno obligatorně při státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie. Při zkoušce student prokáže schopnost kritické reflexe svého portfolia, jejího propojení s širším kontextem integrovaného pedagogického a psychologického vzdělání. Svým portfoliem student dokládá průběh svého studia, způsobem zpracování deklaruje svůj zájem o obor a o budoucí pedagogickou dráhu. Portfolio rovněž slouží k individuální prezentaci studenta a může se stát jeho vizitkou.

Nástroj Mahara: Mahara | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Návrhy témat závěrečných prací k didaktice literatury

 

Obrazy vybraných autorů v učebnicích a příručkách pro výuku literatury

 • (jeden autor = jedno téma, Obraz Jaroslava Haška, Obraz Bohumila Hrabala, Obraz Vladislava Vančury, Ludvík Vaculík pohledem výuky literatury, Obraz Karla Havlíčka, Jan Neruda očima výuky literatury apod.)

Interpretace díla zvoleného autora či autorky pro výukovou praxi (podle vlastního výběru či po konzultaci)

Didaktické dílo zvolené osobnosti a jeho odkaz

 • (Ladislava Lederbuchová / Vladimír Nezkusil / Zdeněk Kožmín a další)
 • Ideologie ve výuce literatury

Možnosti zvoleného metodologického přístupu k interpretaci ve škole

 • (feministický, strukturalistický, sémiotický…)

Tvorba koncepčního a teoretického zázemí ke konkrétním nástrojům ve výuce literatury

 • Role přednesu ve výuce poezie (možnost reflexe v didaktice)
 • Role a možnosti pracovních listů v kooperativní výuce literatury
 • Grafické zobrazení syžetu jako didaktický nástroj
 • Poezie a její hudební interpretace ve výuce (Dílo zvolené básnické osobnosti)

Literární teorie ve světle výuky literatury (zvolená kategorie pohledem učebnic, příruček, výuky, příp. součástí práce rozpracování konkrétních návrhů)

 • Vypravěč
 • Lyrický subjekt
 • Postava
 • Čas a prostor
 • Čtenář
 • Metonymie ve středoškolské výuce jazyka a literatury
 • Intertextualita ve výuce literatury
 • Učit románem (Román jako výpověď o světě pohledem didaktiky) (nebo jiný zvolený žánr)

Přístupy k výuce literatury

 • Alternativně a provokativně: Výuka literatury na několika málo (jednom?) vybraných titulech
 • Přístupy k výuce literatury: tematický, žánrový – koncepční návrh a jeho konkrétní rozpracování
 • Literární výuka s komiksem a komiksem
 • Čítanka a detailní analýza čítankových textů
 • Vývoj myšlení o výuce literatury v českém kontextu

Nástin didaktické interpretace (vybraného literárního díla nebo děl) ve středoškolské výuce

 • Interpretace zvoleného literárního díla směřující do praktické výuky
 • Pražský strukturalismus ve světle otázek výuky literatury (Aplikace myšlenek/ konceptů Pražské školy do výukového kontextu)
 • Centrum a periferie ve výuce literatury z hlediska literární historie (např. pozice autorských osobností či studie k jiným fenoménům)
 • Podoba a vývoj maturitní zkoušky u nás a jinde v zahraničí (komparativní studie, ČR a Slovenko, ČR a Německo, ČR a Francie apod.)
Úvod > Studium > Učitelství / didaktika