Proč studovat u nás

Ústav české literatury a komparatistiky (ÚČLK) patří mezi přední pracoviště zaměřená na výzkum a výuku literárněvědné bohemistiky, učitelství české literatury pro střední školy a na komparatistiku (srovnávací literaturu). Spolu s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace (ÚČJTK) představují pracoviště s nejdelší – více než dvousetletou – tradicí výuky českého jazyka a literatury v českých zemích; zároveň je jediným pracovištěm v České republice, kde je možné studovat literárněvědnou komparatistiku.doc.Heczkova
V současnosti uchazečům nabízíme – na pregraduální (bakalářské a magisterské) a postgraduální (doktorské) úrovni – studium několika oborů. V bakalářském stupni spolu s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace zajišťujeme obor Český jazyk a literatura. V navazujícím magisterském stupni pak každoročně otevíráme celkově tři obory. Pro zájemce o přímé pokračování bakalářského studia je prof.Svatonzde obor Český jazyk a literatura (ČJL), případně jeho učitelská specializace Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UČSŠ; obojí realizováno společně s ÚČJTK). Pro ty, kteří se chtějí orientovat ryze literárněvědně (jakkoli i obor ČJL v navazujícím magisterském studiu umožňuje literárněvědnou či jazykovědnou profilaci), nabízíme v navazujícím magisterském studiu obor Komparatistika, zabývající se srovnávacími literárními, kulturněhistorickými a teoretickými studiemi. Na úrovni doktorského studia pak realizujeme dva obory: Dějiny české literatury a teorie literatury a Obecná a srovnávací literatura – Komparatistika. ÚČLK má rovněž akreditováno habilitační a jmenovací řízení, tedy disponuje právem organizovat řízení ústící do návrhu jmenování význačných odborníků docentem a univerzitním profesorem.
Podobně jako v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, i v Ústavu české literatury a komparatistiky se studium liší od výuky na dalších pracovištích v ČR především přítomdr.Spiritností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium bohemistiky na FF UK není masovou záležitostí. Zvýšenou péči věnujeme už přípravě uchazečů o přijímací řízení (viz.Kurz pro uchazeče) a samotným přijímacím zkouškám. Ty testují jednak šíři a hloubku zejména literárněhistorických a interpretačních znalostí a dovedností uchazečů, jednak prověřují schopnost uchazeče pracovat se slovesným uměleckým dílem a porozumět jeho místu v kulturním a společenském kodoc.Wiendlntextu. Vlastní studium na obou ústavech pak klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme (zejména v navazujícím magisterském a doktorském studiu) zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou studijních a účelových stipendií. V pozdějších fázích studia bývají naši studenti pravidelně úspěšní v získávání grantů na podporu začínajících badatelů (jak na FF UK, tak v rámci UK). Spolupracujeme rovněž s dalšími domácími univerzitními bohemistikami, s Ústavem pro českou literaturu AV ČR v.v.i., s Institutem pro studium literatury o.p.s. a s celou řadou zahraničních univerzitních bohemistických pracovišť v Evropě, v USA i v Asii. Z důrazu na vysokou kvalitu studia vyplývá i vysoká uplatnitelnost našich absolventů. Nacházejí uplatnění jak ve sféře výzkumné, tak v praxi, a to například jako redaktoři či editoři v nprof.Bílekakladatelstvích a časopisech, překladatelé, učitelé (zejména na středních školách), novináři, tiskoví mluvčí státních i privátních institucí apod.
Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia. V současné době má v programu Erasmus+ uzavřeny smlouvy na studijní pobyty s řadou univerzit a k dispozici nabízíme desítky jednosemestrálních pobytů (např. ve Vídni, Berlíně, Lipsku, Lprof.Vojvodikondýně, Paříži, Varšavě, Krakově, Římě, Udine aj.).
Studenti obou našich bohemistických ústavů se účastní také nejrůznějších mimostudijních aktivit. Existuje například spolek studentů bohemistiky Bohemistický kruh, který pořádá nejrůznější akce – od přednáškových večerů přes vlastní minifestival až po studentský majáles.
Studium v Ústavu české literatury a komparatistiky přináší nejen celou škálu odborných a kulturních podnětů; podstatné je, že v nabízených oborech se Vám dostane v kontextu České republiky vysoce kvalitního vzdělání. Podívejte se na přesnější specifikaci jednotlivých oborů a budete-li mít nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit (ceslit@ff.cuni.cz ). Pokud jste se již rozhodli, že bohemistika či komparatistika na FF UK je Vaší pravou volbou, navštivte fakultní web pro uchazeče, kde najdete všechny potřebné informace administrativního rázu. Pokud jste aktivní na facebooku, doporučujeme Vaší pozornosti stránku Mířím na FF UK a facebookový profil ÚČLK.

Galerie ,,Ze života studentů“

 

Úvod > Uchazeč > Proč studovat u nás