Mezioborová konference Město a literatura (27.–28. 11. 2023)

Centrum medievistických studií – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


MĚSTO A LITERATURA

 

Mezioborová konference pořádaná s podporou programu Strategie 21/23 Město jako laboratoř změny, Centra urbánních studií, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Palackého a Programu základní institucionální podpory vědy a výzkum na Univerzitě Karlově Cooperatio (vědní oblast Literatura – Medievistika).

Jednání probíhá ve dnech 27.–28. 11. 2023 v Praze, a to v konferenčním centru AV ČR v Husově ulici 4a, Praha 1 (http://www.akc-avcr.cz/)

 

PROGRAM


Pondělí 27. 11. 2023

Konferenční centrum AV ČR v Husově ulici 4a, Praha 1

Zahájení 9:30

Úvodní slovo: doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (Centrum medievistických studií – Filosofický ústav AV ČR, program Strategie 21/23 Město jako laboratoř změny), doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. (zástupce Centra urbánních studií, společného pracoviště AV ČR Praha – UP Olomouc, vedoucí Katedry bohemistiky FF UP Olomouc), prof. PhDr. Eva VoldřichováBeránková, Ph.D. (prorektorka Univerzity Karlovy), doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (koordinátor Programu základní institucionální podpory vědy a výzkum na Univerzitě Karlově Cooperatio – vědní oblast Literatura_Medievistika).

Blok I.  Město v kontextu „nova et vetera“

 • 10:00 – 10:15 Sylva Fischerová (FF UK): Co dnes (z)může básník města?
 • 10:15 – 10:30 Matouš Jaluška (ÚČL AV ČR, FF UK): Obři, čerti, trpaslíci. Město jako místo proměny.
 • 10:30 – 10:45 Radmila Prchal Pavlíčková (FF UP): Městská kronika jako ego-dokument. Příklad sebeprezentace a konfesního sebepojetí Jiřího Kezelia Bydžovského v Kronice Mladé Boleslavi z poloviny 17. století.
 • 10:45 – 11:00 Tomáš Havelka (FÚ AV ČR): Město jako metafora u Komenského, od alegorie po nástroj Božího providencialismu.

Diskuse 11:00 – 11:15

 • 11:15 – 11:30 Eva Voldřichová Beránková (FF UK): „Konec pěti samot?“ Jazyková a kulturní mapa dnešního Montrealu
 • 11:30 – 11:45 Jiří Hrabal (FF UP): Reprezentace dalmatských měst v českých cestopisných textech 19. století
 • 11:45 – 12:00 Jiří Hubáček (FF UK): Přelidněná města pohádkové Indie

Diskuse 12:00 –12:30

Polední přestávka 12:30 – 13:30

 • 13:30 – 13:45 Eva Bilská (FF UK): Londýn a jeho sociálně společenské podoby v jakubovském dramatu
 • 13:45 – 14:00 Jan Dobeš (FF UK): Obraz volených představitelů města a městských úředníků v literatuře
 • 14:00 – 14:15 Michal Nguyen (FF UP): Tři brněnské inaugurační slavnosti pro moravské zemské hejtmany v 18. století

Diskuse 14:15 – 14:30

 • 14:30 – 14:45 Lucie Merhautová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): Obrazy ohrožení spojené s předměstím v německy a česky psané literatuře ve Vídni přelomu 19. a 20. století
 • 14:45 – 15:00 Jiří Koten (FP TUL, FF UJEP): Brlohy a peleše. Zobrazování podsvětí v česky psané literatuře druhé pol. 19. stol. a na poč. 20. stol.
 • 15:00 – 15:15 Jan Staněk (FF, PedF JČU): Městskost jako stylový ideál

Diskuse 15:15 – 15:30

Přestávka na kávu/čaj… 15:30 – 16:00

Blok II. Město v českém a středoevropském prostoru

 • 16:00 – 16:15 Blanka Činátlová (FF UK): Obrazy města ve středoevropské literatuře
 • 16:15 – 16:30 Ondřej Dadejík (FF UK, FF JČU): „Bylo to, jako bych se proměnil!“ Několik poznámek ke kartografii v Zemi snivců
 • 16:30 – 16:45 Matija Ivačić (FF Univerzity v Záhřebu): „Město bot“ Zlín v románu Bratři a bůžkové Novaka Simiće
 • 16:45 – 17:00 Marta Pató (FF, Univerzita Pardubice): Středoevropská maloměstská idyla v meziválečných prózách 

Diskuse 17:00 – 17:15

 • 17:15 – 17:30 Jan Kolář (FF UK): Obraz města jako model normalizační paměti. Grušův Dotazník mezi metonymií a metaforou
 • 17:30 – 17:45 Lukáš Neumann (PedF UK): „Spoluúčast“ města na empatii čtenáře k postavám v tvorbě Jana Balabána
 • 17:45 – 18:00 Jan Lukavec (Národní knihovna): Kulturní obrazy vzniku a zániku panelových sídlišť
 • 18:00 – 18:15 Iva Málková (FF OU): Literární mapa Ostravy 1918-2018 (události, osobnosti, texty, místa)

Diskuse k bloku a shrnující debata nad otázkami a tématy prvního dne 18:15 – 19:00

19:00 ukončení prvního dne konference

Úterý 28. 11. 2023

Konferenční centrum AV ČR v Husově ulici 4a, Praha 1

Blok III.  Moderní město

 • 9:00 – 9:15 Martin Humpál (FF UK): Dvě románové podoby moderního města: Strindbergův Červený pokoj a Hamsunův Hlad
 • 9:15 – 9:30 Tereza Knotová (FF UK): Město jako zdroj romantické touhy
 • 9:30 – 9:45 Jan Dlask (FF UK): Struktura společenského prostoru poválečných Helsinek v románu Dyre prins (1975; česky Drahý princi, český překlad 1979) finského švédskojazyčného autora Christera Kihlmana

Diskuse 9:45 – 10:00

 • 10:00 – 10:15 Ladislav Nagy (FF JČU): Alexandrie a Londýn: dvě megapole jako obraz lidské situace ve světě
 • 10:15 – 10:30 Petr Chalupský (PedF UK): Město jako veřejný a soukromý prostor v románech Arcadia a The Melody Jima Crace
 • 10:30 – 10:45 Vítězslav Sommer (ÚSD AV ČR): Svět inženýrů. Průmyslové město v české próze 60. až 80. let 20. století

Přestávka na kávu 10:45 – 11:30

 • 11:30 – 11:45 Míla Janišová (FF UK): Zkušenost M/médiny – labyrint jako kadlub pro město i text
 • 11:45 – 12:00 Karolina Válová (FF UK): Porevoluční Lisabon v románech Lídii Jorge a Antónia Loba Antunese
 • 12:00 – 12:15 Dora Poláková (FF UK): Paříž, zábavné a hrůzné divadlo. Francouzská metropole v hispanoamerické literatuře fin de siècle

Diskuse k dopolední části bloku 12:15 – 12:45

Polední přestávka 12:45 – 13:45

 • 13:45 – 14:00 Tereza Topolovská (PedF UK): Kyberpunk a současný městský prostor
 • 14:00 – 14:15 Karel Střelec (FF OU): Strategie literární reflexe města během pandemie covid-19
 • 14:15 – 14:30 Katarzyna Uczkiewicz (Uniwersytet Wrocław): Sokołowsko – čarovná hora je tady

Diskuse k bloku 14:30 – 15:00

Blok IV. Pragensia…

 • 15:00 – 15:15 Michal Bauer (FF JČU): Město a časopis Květen
 • 15:15 – 15:30 Martin Simota (FF UK): Praha mizející a zjevující se: motivy Prahy v písňových a básnických textech Pavla Vrby
 • 15:30 – 15:45 Martin Dvořák (FF JČU): Já chodím po tom městě… – „Entropická“ Praha v poetice Filipa Topola 
 • 15:45 – 16:00 Josef Hrdlička (FF UK): Město a horizont setkání

16:00 – 16:30 Diskuse k bloku a shrnující debata nad tématy druhého dne konference

16:30 – 17:00 Ukončení konference Město a literatura