Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)

Termín pro odevzdání bakalářských prací
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK

6. 12. 2023

27. 12. 2023 (do 23:59 v SIS)

10. 1. 2024

29. 1. 2024 30. a 31. 1. 2024

9. 5. 2024

8. 5. 2024 (do 23:59 v SIS)

29. 5. 2024

10. 6. 2024 11. a 12. 6. 2024
9. 7. 2024 24. 7. 2024 (do 23:59 v SIS) 13. 8. 2024 3. 9. 2024 4. a 5. 9. 2024

Pozdější termíny odevzdání bakalářské práce ÚČLK nepovoluje.
Odevzdávání tištěných výtisků bakalářských prací bylo zrušeno, studenti odevzdávají pouze elektronické verze do SIS.

Přihlášení

 

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) se studenti hlásí se prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), kde se zapisují ke konkrétním státnicovým předmětům (návod lze dohledat zde). Aby SIS umožnil toto přihlášení, je třeba si v něm předtím v určitém předstihu provést kontrolu plnění svého studijního plánu.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (podrobnosti zde).


Průběh bakalářské zkoušky – český jazyk a literatura

 

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Literárněvědná část BZK má dvě složky:

  • Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích

Student prokáže na základě předloženého seznamu četby primární a sekundární literatury systematickou obeznámenost se základními problémy vývoje a proměn české literatury a s myšlením o ní v celé její historické šíři. Při zkoušce student prokazuje také obeznámenost se syntetickými pracemi věnovanými literárním dějinám.

  • Odborná práce s literárním textem.

Tato část prověřuje elementární znalosti a dovednosti spojené s analýzou a interpretací básnického a prozaického textu.

Průběh bakalářské zkoušky – český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Ústní část BZK z literatury se skládá z těchto tematických okruhů:

  • Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích

Student prokáže na základě předloženého seznamu četby primární a sekundární literatury systematickou obeznámenost se základními problémy vývoje a proměn české literatury, myšlení o ní v celé její historické šíři (součástí orientace je rovněž znalost syntetických prací k literárním dějinám), stejně jako schopnost didaktické transformace oborových literárněhistorických otázek.

  • Odborná práce s literárním textem

Odborná práce s literárním textem prověřuje elementární znalosti a dovednosti spojené s analýzou a interpretací básnického a prozaického textu. Student při zkoušce obdrží ještě další text (např. úryvek ze světové literatury, jehož cílem je zasazení do kontextuálních souvislostí) nebo odborný text, příp. text, který je aplikací literárněhistorické nebo literárněteoretické otázky do didaktického kontextu (např. úryvek z učebnice, který zpracovává vybranou otázku literární historie nebo literárněteoretický jev apod.). Cílem této části zkoušky je orientace v různorodých kontextech daného textu, příp. kritická analýza jevu z hlediska didaktické transformace.

Doporučená četba

 

Doporučujeme, aby individuální soupisy přečtené literatury studenti předběžně konzultovali s členy zkušebních komisí, a to v okamžiku vyhlášení těchto komisí. Smyslem této konzultace je snaha zohlednit individuální odborné preference každého ze studentů při zajištění komplexity jeho znalostí.

Seznam doporučené četby ke studiu dějin české literatury je zveřejněn zde.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška