Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)

Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČLK Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK

15. 12. 2020

29. 12. 2020 (do 24:00 v SIS) 20. 1. 2021 1. 2. 2021 2. a 3. 2. 2021

11. 5. 2021

10. 5. 2021 (do 24:00 v SIS)

2. 6. 2021

14. 6. 2021

15. a 16. 6. 2021

13. 7. 2021 26. 7. 2021 (do 24:00 v SIS) 13. 8. 2021 1. 9. 2021

2. a 3. 9. 2021

Pozor změna – termíny BZK/SZZK v červnu 2021: 15.–18. 6., 23.–24. 6. 2021.

Pozdější termíny odevzdání bakalářské práce ÚČLK nepovoluje.
Odevzdávání tištěných výtisků bakalářských prací bylo zrušeno. Studenti odevzdávají pouze elektronické verze do SIS.

Přihlášení

 

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) se studenti hlásí se prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), kde se zapisují ke konkrétním státnicovým předmětům (návod lze dohledat zde). Aby SIS umožnil toto přihlášení, je třeba si v něm předtím v určitém předstihu provést kontrolu plnění svého studijního plánu.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (podrobnosti zde).


Průběh

 

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Literárněvědná část BZK má dvě složky:

  1. Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích (téma bude zadáno na místě, a to s ohledem na seznam literatury)
  2. Odborná práce s literárním textem (tato část prověřuje elementární znalosti a dovednosti spojené s analýzou a interpretací básnického a prozaického textu).

Doporučená četba

 

Doporučujeme, aby individuální soupisy přečtené literatury studenti předběžně konzultovali s členy zkušebních komisí, a to v okamžiku vyhlášení těchto komisí. Smyslem této konzultace je snaha zohlednit individuální odborné preference každého ze studentů při zajištění komplexity jeho znalostí.

Seznam doporučené četby ke studiu dějin české literatury naleznete zde.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška