Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČLK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
14. 12. 2018 středa 19. 12. 2018 (do 16:00, m. č. 414) 16. 1. 2019 28. 1. 2019 29. a 30. 1. 2019
9. 5. 2019 středa 8. 5. 2019 (do 16:00, m. č. 414) 29. 5. 2019 10. 6. 2019 11. a 12. 6. 2019
11. 7. 2019 čtvrtek 18. 7. 2019 (do 15:00, m. č. 414) 16. 8. 2019 3. 9. 2019 (úterý!) 4. a 5. 9. 2019 (středa a čtvrtek!)

Přihlášení

 

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) se studenti hlásí se prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), kde se zapisují ke konkrétním státnicovým předmětům (návod lze dohledat zde). Aby SIS umožnil toto přihlášení, je třeba si v něm předtím v určitém předstihu provést kontrolu plnění svého studijního plánu.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (podrobnosti zde).

Průběh

 

Konkrétní části BZK si lze dohledat v příslušném studijním plánu.

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Bakalářská zkouška z literárněvědnách částí BZK, tedy Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích a Odborná práce s literárním textem, probíhá ústní formou. Opírá se o předložený seznam primární a sekundární literatury.

Doporučená četba

 

Vlastní seznam primární a sekundární literatury by se co do rozsahu a proporcí měl opírat o seznam doporučené literatury (ve vztahu k bakalářské zkoušce; doporučujeme podrobné prostudování úvodu k tomuto seznamu), který je publikovaný níže. Tento poukazuje k základním proporčním vazbám, které studenti musí bezpodmínečně znát.

Doporučujeme však to, aby individuální soupisy přečtené literatury studenti předběžně konzultovali s členy zkušebních komisí, a to v okamžiku vyhlášení těchto komisí. Smyslem této konzultace je snaha zohlednit individuální odborné preference každého ze studentů při zajištění komplexity jeho znalostí. Ta část zkoušky, opírající se o odbornou práci s literárním textem, prověřuje elementární znalosti a dovednosti spojené s analýzou a interpretací básnického a prozaického textu.

Seznam doporučené četby ke studiu dějin české literatury naleznete zde.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška