Obhájené diplomové práce

Seznam obhájených diplomových prací od roku 1956

1956

Eva Pavlásková: J. Vrchlický – překladatel
Věra Karfíková: Hrubín dětem
D. Měchová – Hašková: Sovova próza v předválečném období
J. Mourková: Myšlenkový vývoj J. Hory
J. Semela: Umělecké mistrovství reportáže
K. Hrách: Fučíkova „Tvorba“ v boji
L. Břízová: Neumannův život a vývoj
Aleš Haman: Vlastenecká lyrika z let 1885- 1895
Josef Vohryzek: S. K. Neumann v letech 1938- 1947
B. Jiránek: K základním otázkám tvorby
Nik. Dimitrov: Umělecké mistrovství J. Drdy v „Němé barikádě“
Jar. Šavrda: Boj S. K. Neumanna
P. Blažíček: Wolkrovy básnické obrazy
Taťjana Bočková: Hviezdoslavovy „Krvavé sonety“
Zdeněk Frýbort: Vývoj vzájemných vztahů… (Vančura)
Dagmar Hyklová: Obrazy české společnosti
Eva Trojanová: Vesnice v díle Hálkově
Eva Košlarová: Městoa venkov v díle K. Světlé
L. Komínková: Vlastenectví K. H. Máchy
Mir. Puš: Husitství v díle Svatopluka Čecha
Josef Nohýnek: Cesta J. Kainara k soc. realismu
Miroslav Červenka: S. K. Neumann v boji proti Mnichovu
Květa Pludková: Typy buditelů v Jiráskově díle
Alena Černá – Šavrdová: Česká lidová balada
Bohumír Kortus: František Halas
M. Svobodová: Svárovská stávka v české literatuře
Vl. Dostálová: E. Krásnohorská – kritička
H. Kyslíkková: Odraz národně-osvobozeneckého boje
Jaroslav Tax: Sabina libretista a dramatik
Jar. Matys: Cesta Františka Kubky
Jiří Mašek: Kolektiv v novém soc. státě
Milada Chlíbcová: Boj J. Fučíka proti fašismu
Hana Hrzalová: Historická dramata J. K. Tyla
K. Kvasničková: Jiráskovy hry v Národním divadle

1957

Zdeněk Heřman: Publicistika Fráni Šrámka
Eva Řeháková: Obraz umělce v díle K. M. Čapka – Choda
Zdeněk Mráz: Příspěvek k myšlenkovému a uměleckému vývoji K. V. Raise
L. Málková: Surrealismus
M. Veverková: Karel Nový
H. Rejdlová: Cesta Terézy Novákové k realismu
J. Plaňanská: Géza Včelička
H. Volfová: Novinářská práce K. Čapka
H. Běhounková: Levá fronta
V. Faleda: K umělecké metodě poezie J. Seiferta
St. Chvojková: Pokus o monografické zpracování …
L. Šimsová: Jazyk Karla Poláčka
L. Fabiánová – Štěpánková: Ideový rozbor díla Řehoře Hrubého
Václav Šašek: K otázce hrdiny Šrámkových próz
Jitka Synková: Vlčkova „Osvěta“ o Rusku
Josef Týč: Petr Křička jako překladatel
L. Zadražil: Čelakovský a Rusko
Z. Baloušková: B. Mathesius – překladatel …
Z. Fabriová: Vilém Mrštík jako překladatel
Vlad. Mikeš: Příspěvek k charakteru českého romantismu
Václav Cibula: Zájem o cizí literatury …
Jan Binder: H. G. Schauer a cizina
Kamil Uhlíř: Španělsko v tvorbě Julia Zeyera
Eduard Hodoušek: Španělské drama v Čechách v 19. století
Drah. Sísová: Tylovy prostonárodní časopisy
Milan Skalník: O dramatických problémech …
Irma Dibelková: J. Fučík jako propagátor
Eva Štěpánová: Povaha doby Jiráskova „Temna“
Eduard Petiška: Vliv evropské dobové myšlenky …
L. Střížková: První reportáže ze SSSR
D. Hronková: Příspěvek k otázce soc. realismu
J. Bečka: Sienkiewicz v Čachách
M. Kopecký: Tatry a tatranský lid
D. Steinská: K vývoji národního typu…
M. Bursíková: Kritika měšťácké rodiny

1958

Jaromíra Nejedlá: Kladensko v díle Marie Majerové
Růžičková – Bílková: Jan Neruda – kritik umění i společnosti
Jar. Velíšek: Próza Fráni Šrámka
L. Janýšková: Selství v naší literatuře…
Lad. Jánský: Jungmannova práce lexikografická
Fr. Havlová: Metody a praxe vydávání novočeských autorů
Karel Polák: Růžena Svobodová…
Jana Kafková: Polské hry na scéně Národního divadla za Kvapilovy éry
A. Pančenko: České kroniky o Stilfrídovi a Bruncvíkovi
M. Kořínková: Tvorba K. Nového pro mládež
B. Kosobudová: Drama Jiřího Mahena
Zdeněk Rejdák: Příspěvek k tvůrčí metodě F. Halase
Zdeněk Valášek: K otázce ohlasovosti u K. J. Erbena
Jar. Plch: Nástin liter. tradic Českého ráje
A. Petráčková: K prvnímu období Řezáčovy tvůrčí cesty
Kin Džung Kan: Povídky J. Haška
E. Burdová: Obraz mladé generace v próze J. Mahena
Vl. Nezkusil: Próza V. Mrštíka …
Dušan Karpatský: F. X. Šalda v období Bojů o zítřek
H. Hlinková: Milan Stehlík – vesnické drama
E. Demeterová: Význam Čapkovy Francouzské poezie nové doby
B. Svozil: K některým problémům satiry J. Hausmanna
V. Kubálek: L. Stroupežnický – dramatik
V. Chaloupka: Balady a romance a Zpěvy páteční
Ri – Džong – Syn: Rozbor románu K. Nového Chceme žít
Antonín Dáňa: Gercen a Češi
B. Žáková: Překlady ruských pohádek
O. Doubravská: Vratislav z Pernštejna
A. Linke: Šaldův zápisník
M. Leichterová: Některé otázky Hrubínovy tvorby
M. Drozda: Literární politika KSR(b) a česká proletářská literatura 1917-25

1959

Ant. Tejno: Anarchismus v české literatuře let devadesátých
Ot. Bartoš: A. Černý – pěstitel česko-polské vzájemnosti
Jana Štroblová: Básnická osobnost J. Ortena
Nicolae Haupann: Boj proti fašismu…
O. Hellriegerová: Srovnání staročeské legendy…
Klaus Kukuk: Utopie v díle K. Čapka
J. Weigert: Karel Hlaváček
R. Janatová: České pohádky B. Němcové
V. Fischerová: Viktor Dyk – dramatik
Pong Dzu: Nástup V. Řezáče
N. Šmahelová: Milostná lyrika A. Heyduka
Ad. Gréc: Literární dílo V. Vančury

1960

Jiří Hruška: K problematice díla J. Havlíčka jako představitele českého psychologického romanopisectví 30. let
Zdeňka Kolářová: Česká literatura v Maďarsku po r. 1945
Alena Kučerová: Válka a okupace očima českých básníků
Ludmila Jiránková: Antal Stašek a Polsko
Eva Švarcová: Jindřich Hořejší
Nikos Apostolaras: Vývoj tvůrčí osobnosti I. Olbrachta v prvním období jeho lit. činnosti
Eliška Říhová: Literatura pro děti do 11 let v letech 1945-1959
Helena Klímová: Továrny na smrt
Katalin Barcza: Básnická tvorba V. Nezvala po 2. světové válce
Libuše Kozáková: Budovatelská próza v letech 1948 – 1956
Lui Šin-can: České pohádky
Ludmila Svatošová: Rozbor Burianových dramatických přepisů původních děl české prózy
Malaščenko: První období dramatické tvorby
K.Čapka Milena Manusová: Studentské časopisy v první…
Magdalenová – Červinková: Severské motivy v díle J. Vrchlického
Josef Gregor: Bojovný kritický realismus Josefa Gregora Tajovského
Matej Koluzák: Ľudovít Štúr – vlastenec a Slovan
Zdeněk Nerušil: Jan Neruda – proletář a česká společnost
Al. Tenzer: Společenské názory Ľud. Štúra
Marie Mašková: K. Čapek proti fašismu a válce
Jiří Suchý: Vlastenectví J. K. Tyla
Martin Marušiak: Idea slovanská a vlastenecká u Kollára
Dobrava Moldanová: Fráňa Šrámek: Tělo (Rozbor)
Ludmila Brožová: Vojtěch Martínek: Černá země
Miroslav Šlapal: Humanismus K. Čapka

1961

Vladimír Hříbal: Oldřich Mikulášek
Igor Trofimkin: Vývoj českého dramatu v letech 1955 – 1960
Olga Palatová: K problematice tzv. dívčího románu
Petr Panev: Ohlas překladů české literatury v Bulharsku 1944 – 1960
Božena Křiváková: Výklad Zlomků epopeje a Nových zlomků epopeje J. Vrchlického
Anna Werner: Dramatické dílo V. Nezvala
Zuzana Trnková – Ceplová: F. V. Krejčí – typ kritika z generace 90. let
Karel Mikoláš: Zábavná próza 2. poloviny 15. století
Budžav Luvsan: Maryša bří Mrštíků (2 díly)
Dašdoržín Altangerel: Otčenáškův román Občan Brych
Njama Pirulej: Odraz boje proti fašismu a válce v trilogii M. Pujmanové
D. Tat-Tu: Jiří Wolker a To Hu-n jako typy socialistických básníků
Jitka Černá: Dramatické dílo F. Langra
Anna Voců: Místo Sršatce a Trnu ve vývoji pokrokové literatury 20. let
Václava Janoušková: Česká satira v letech 1945 – 1960
Vendla Malá – Nedvědová: Románová kronika V. Neffa a současný historický román
Jana Jungová: Literárněkritická činnost A. M. Píši ve 20.letech
Eva Lochmannová Lidová tradice v díle J. Drdy
Jana Klatovská: Vliv J. Wolkra na slovenskou básnickou generaci 20. let
Petr Špína: Gellnerovo prozaické dílo a jeho vztah k A. P. Čechovovi
Eva Kynčílová: Zapadlí vlastenci a Západ. Srovnávací studie

1962

Maruše Křepinská: Nový kult a jeho význam v literatuře na přelomu století
Jiří Ševčík: O vztahu J. B. Foerstra k J. V. Sládkovi
Jan Nedvěd: Básnický vývoj J. Šotoly
Jiří Navrátil: Z dramatické tvorby V. Nezvala
Bohumil Doležal: František Hrubín
Marta Bradová: Žurnalistické prózy V. Hálka
Zuzana Spurná: České historické drama 50. a 60. let 19. století
Zdeněk Sviták: Novinářská práce J. Arbesa v Šotku
Alena Fiedlerová: Využití erotických motivů v díle K. Biebla
Jan Dvořák: Prozaické dílo L. Aškenazyho
Jaroslava Janoušová: Vývoj současné české povídky
Květa Macáková: Životopisný román pro mládež
Alena Zímová: Některé problémy současné umělecko-naučné literatury pro děti
Marie Sochrová: Pavel Sula – náčrt života a díla
Eduard Havránek: F. Langer (přehled dramatického díla)
Jan Lopatka: Vančurova próza v rozhlase – k teoretickým základům rozhlasové reprodukce slovesného díla
Milena Vinařová: K problematice dramatického díla Petera Karvaše
Marie Leskovjanová – Zábranová: Povstalecká tématika v díle V. Mináče
Helena Sudová: Vztah T. Novákové ke K. Světlé
Milena Mášová: Dílo J. Otčenáška
Jana Bedrynská: Počátky soc. realismu v české próze 20. let

1963

Stanislava Fialová: J. S. Machar prozaik
Alena Vávrová: Odraz války v próze 20. let
Alena Burešová – Einhornová: Příspěvek k problematice současné vědeckofantastické literatury
Milada Turzíková: Pronikání lyrismu do prózy na přelomu století
Eva Matějková: Wolkerova balada

1964

Dorotka Altmanová: Obraz mladého člověka v současné české próze
Jiří Baier: Syžety v Arbesových prózách Květa Benešová: K. Čapek – literatura pro mládež Markéta Černá: Básnická tvorba J. Kožíška
Václav Habětín: J. Hůlka a proletářská próza
Petra Hlinková: Druhá vlna válečné tematiky v současné próze
Miroslava Hlubučková: J. Hora – literární kritik
Jan Horáček: Estetický ideál v díle K. V. Raise
Jan Houška: Vývojové tendence nejmladší básnické generace české
Helena Korecká: Sloupek v žurnalistické a literární činnosti K. Čapka
Věra Kremsová: Progresivní prvky v zábavné literatuře 16. stol. ve srovnání se zábavnou literaturou 18. stol.
Věra Kubrechtová: Petiškova próza pro děti
Milena Mrázová: Dílo Č. Jeřábka ve 20. letech
Alena Mouchová: Román epopej v české literatuře na sklonku 19. století
Běla Murdychová: Vývojové tendence současné mladé české prózy
Jan Podlešák: Historický a literární obraz husitství v Kronice české V. Hájka
Elfriede Richter: Dvě verze Staškova Ševce Matouše
Marie Rychlíková: Kulturně historický obraz studenstských časopisů (1934-52)
Eva Sobková: R. Jašík a jeho místo ve slovenské literatuře
Jaroslava Svobodová: Časopis Roj
Jana Sýkorová: Postava ženy v Čapkových dramatech
Anna Valentová: Dílo K. Čapka v maďarských překladech
Jana Vondráková: Prózy J. Johna pro mládež
Anna Vondráčková: Postavení A. Staška v české próze na rozhraní 19. a 20. století
Věra Zaletělová: Vztah faktu a výmyslu v knihách A. Branalda Král železnic a Ztráty a nálezy
Ivo Bartoš: Thámův překlad Schillerových Loupežníků
M. Saxlová: Monografie B. Kličky Kim Gum-Chi: Pohádkové vyprávění J. Lady
Wladislaw Kaniewski: R. Fabry a některé otázky slovenského nadrealizmu
V. Budovcová – Uhrová: Drdova předválečná a poválečná próza
Blažena Černá: Helena Šmahelová (pokus o portrét)

1965

Marie Durčáková: Vztah J. Hory k ruskému umění
Jaroslav Jirsa: Teorie soc. literatury v letech 1929–30
Marta Otáhalová – Nálevková: Židovská otázka v české literatuře poválečné
Ladislav Tuhý: Ladislav Quis Marie Kozlíková: Obraznost poezie J. Seiferta
Vítězslava Horádková – Šrámková: K problematice lit. textů tzv. malých divadel
Eva Luchertová: Funkce humoru v díle K. Čapka
Marie Linhartová: Publicistické dílo B. Němcové ve vztahu k dílu beletristickému
Leopold Mráz: Determinismus v díle K. Klostermanna
Ludmila Sochorová: „Pololidové „ divadlo v 18. století
M. Bluhová – Balcarová: Názory na umění O. Březiny
Bedřiška Novotná: Společenská a historická dramata P. Karvaše
Helga Katzschmann: Vztahy českých a německých kulturních pracovníků v levicových časopisech 30. let
Ivana Baudinaud: Vliv J. Mahena na meziválečnou avantgardu
Vladimíra křižanová – Tichá: O některých typech současné reportážní literatury
Ivana Jirsová: J. Havlíček – Neviditelný ( příspěvek k problematice odcizení)
Marcela Švejnohová: Tři studie o K. Čapkovi
Helena Beckerová: K. Konrád a jeho Rozchod !
Miroslava Pragerová: Nástin tvůrčího vývoje M. Kundery
Hana Novotná – Markvartová: Reportáž v díle L. Mňačka
M. Kučerová – Hartmannová: Tvůrčí vývoj Karla Schulze Jana Hrdličková: Jan Weiss – monografie Hana Hotová: Zakarpatská Ukrajina v české literatuře
Jarmila Malá: Tvůrčí vývoj Karla Ptáčníka
Ivan Voráček: Eduard Bass – Cirkus Humberto
Rudolf Pravda: Milevský kraj – lit. a kult. tradice
Ladislav Kaska: Vývoj charakterů v díle M. V. Kratochvíla Milan Pávek: Čapek – Klíma – Problémy filos. prózy
Tomáš Pěkný: O humoru Voskovce a Wericha Anna Vondrů: U-Blok a vývoj jednotné antifašistické fronty
Jana Havelková – Semíková: Umělá pohádka
Marie Trnková: F.X. Šalda
Olga Rybáková – Lněničková: Kramářské písně
Přemysl Veverka: Atlas poezie (RED)
Isao Onoda: Pokus o hodnocení „trilogie“ K. Čapka

1966

Marie Brůžková – Jirásková: Bohuslav Březovský
Dinica Gheorghe: Jiří Fried – Časová tíseň
Dimucu Mihai: Ivan Klíma
Ivo Fencl: „Květen“
Růžena Hamanová: Teigova cesta k surrealismu J
itka Chmelová: K. Čapek – kritika
Jarmila Jarůšková: K. M. Čapek – Chod – grotesknost
Jana Krákorová: Proletářská poezie v letech 1920-24 (Wolkrův vztah k Devětsilu)
Irena Miševová – Roušová: K. Čapek – O revoluci a revoluční kultuře
Jana Petersová: František Gellner. Grafika a text
Karel Řehák: Vladimír Holan
Anna Sklenářová – Vaňková: Bohumil Hrabal
Luděk Šnorek: F. X. Šalda a ruská literatura
Štěpánka Zavadilová: K. Čapek – vztah k revoluci v zrcadle publicistiky a tvorby
Blanka Zemanová: Norbert Frýd
Anna Hromočuková: A. Procházka – krit. práce z 90. let
Jana Kostková – Bejčková: J. Karásek ze Lvovic
Jana Hloušková: Povídková próza V. Dyka
Ivo Pechar: Richard Weiner
Věra Mullerová – Šebestová: Dramatická tvorba P. Kohouta
Jana Vaníčková – Řeřichová: Próza E. Valenty
Marie Wunschová: Pojetí hrdiny v české světské epice 1. pol. 14. století
Blanka Vojčíková – Coubalová: Využití pohádky v české literatuře 90. let

1967

Jaromír Bejvančický: Vztah B. Polana k moderně
Eva Černohorská: Anarchismus v české literatuře 1897 – 1907
Miloslav Dlouhý: Liturgické hry 14. stol. a div. hry Š. Lomnického z Budče
Miloslav Doubrava: Kategorie lidovosti a dílo F. Halase
Alena Fraňková: Vypravěčská próza J. Š. Kubína
Ivana Holá – Dvořáková: Próza Devětsilu ve 20. letech
Marie Jarešová: Příbuznost problémů v Zeyerově Domě U ton. hvězdy a Dostojevského Zločinu a trestu
Bronislava Jetmarová: V. Dyk – vztah k Moderní revue
Zuzana Korbrová: Jaroslav Durych
Jana Košťálová: K literárnímu stylu R. Svobodové
Ludmila Kroužilová: Biblické obrazy a motivy v meziválečné poezii
Evženie Kudrická: Neoklasicistické tendence v české předválečné próze
Otokar Mališ: F. Halas: „Nikde“
Milada Matějovicová: Psychologické romány V. Řezáče
Dana Novotná – Mivaldová: Novinář J. Weil Jaroslava Novotná: Problematika osamocení v žid. otázce po r. 1945
Hana Oehmová: Modifikace Jeřábkovy tvorby z 20. let
Josef Peterka: Prolegomena k obsahovému rozboru
Miroslav Procházka: Příspěvek k problematice literatury a umění
Marie Řežábková: J. K. Šlejhar
Marie Šilhanová: Mýtus a jeho funkce v díle J. Zeyera
Milena Škardová: Vlastenecká vlna prózy pro mládež
Josef Šmíd: Česká literární fronta v žurnalistickém boji proti fašismu v 2.pol. 30. let
Viktor Viktora: Literární dílo Jana Grylla st. z Gryllova J
itka Růžičková: Od prolet. poezie k poetismu ve slov. poezii 20. let
Marie Vohrnová: B. Benešová – R. Svobodová (Vzáj. vztahy, zákl. rozdíly v předvál. tvorbě)
Danuše Maxová: J. Škvorecký – pokus o monografii
Constantin Camciuc: F. X. Šalda – vztah ke kulturnímu dědictví
Jana Šulcová: V. Dyk: vztah k anarch. hnutí v české literatuře
Antonín Slovák: Humor a komika v kázáních B. H. Bilovského
Jiřina Žákovcová: Zájem o přírodu v cestopisech 16. století

1968

Jaroslava Vaňková: Milan Kundera
Pavel Studnička: Miroslav Hanuš
Olga Havlíková: Šaldův vztah k francouzské literatuře
Jiří Bělovský: F. X. Šalda a próza v období 1918 – 28
Vendula Neumannová: Cesta E. Štorcha od vědy k beletrii
Marie Křížková: Prózy v kontextu Ortenova díla
Ladislav Říha: Spory o Švejka
Josef Peřina: RKZ v kontextu literatury poč. 19. století
Emanuel Pluhař: Systémovájednota Hrubínovy lyriky
Ludmila Veleva: Arbesova romaneta
Miroslav Balík: Kozinovské motivy v české literatuře
Marta Jelenová: Umělecký vývoj Josefa Kocourka
Olga Hrbáčková: Staročeská proroctví jako literární útvar
Ludmila Stuchlíková: K některým otázkám mladé slovenské prózy po r. 1956
Marie Svobodová: Novelistická tvorba Alfonza Bednára
Věra Šimková: Básnický typy Miroslava Válka
Milada Nováková: J. Škvorecký – vztah k americké literatuře
Marie Šmausová: Člověk a válka v díle Rudolfa Jašíka
Stanislava Sýkorová: Dokumentaristické rysy v díle Adolfa Branalda
Ludmila Valisová: Milostná lyrika v 17. století
Vladimír Macura: Neologismus ve struktuře Halasova díla
Vladimír Binar: Jakub Deml (vymezení vnitřního vývoje osobnosti a díla)
Věra Frolíková: František Hrubín
Jitka Čivrná: Šaldovy názory na literárněvědné směry a proudy
Karel Vodička: Otokar Fischer – kritické dílo
Michal Vrbovec: Tragikomično v díle B. Hrabala

1969

Miroslav Bodlák: K tematice a kompozici Holanovy epiky
Maria Císařová: Řezáčovy psychologické romány
Eva Čeřovská: Příspěvek k problematice dram. výstavby českých biblických her předbělohorského období
Hana Janatová: Podoby symbolistického označení v Březinově a Vančurově díle
Jana Kopecká: Géza Včelička
Zdenka Kovářová: Francouzský „nový román“ a česká próza
Václav Konigsmark: Vypravěč – fabule – jejich funkce ve významové výstavbě povídek J. Nerudy, A. P. Čechova a K. Čapka
Bohuslav Mánek: Jiří Kolář a poezie města (K problematice poetiky „poezie města“)
Eva Mohammedová: Analýza románu K. Světlé Kříž u potoka
Václav Novák: Mladá česká poezie 60. let
Kristián Suda: Problém metaforiky v Pečetním prstenu J. Palivce
Stanislav Stark: Struktura próz R. Weinera
Vláda Ustyanovičová: Ch. Baudelaire Květy zla – porovnání českých překladů
Jasna Veselá: Problém epičnosti (Próza M. Kundery)
Lidmila Jakubcová: Pojetí snu a skutečnosti v díle Jana Weisse
Hana Vodičková: Josef Hora – Máchovské variace
Zuzana Boryslawská: Konflikty v díle K. H. Máchy
Václav Benda: Ladislav Klíma (Pokus o genetický rozbor díla)
Frank Boldt: Básnické umění F. Kadlinského ve vztahu k Friedrichovi von Spee
Miloš Hájek: Psychiatricko-literárněvědná metoda
Karel Milota: Systémová tendence v současné české literatuře
Radmila Kopecká: Slovenská lyrizovaná próza (pokus o F. Švantnera)
Naděžda Pitrová: Povídka z přírody v moderní próze pro mládež
Jaroslav Nobilis: Dílo Romana Haška

1970

Václav Bednář: M. Kundera – spisovatel intimních lidských citů a vztahů
Jaroslava Hrušková: Fantastické prvky v díle Jana Weisse
Josef Jakeš: České a německé lidové velikonoční hry na bývalém jazykovém pomezí
Hana Jandová – Tymplová: Jiráskovy Staré pověsti české (rozbor)
Jan Maršíček: Krajina v díle K. V. Raise
Jiří Matějka: Umělecké mládí K. Čapka
Libuše Odehnalová: Česká životopisná beletrie (příspěvek k problematice literárního žánru) Sumiko Onoda: Protimaloměšťácká literatura K. Poláčka
Naděžda Ostrovská: Jaroslav Putík (monografie)
Jiří Rulf: Charakter světa v básnickém díle J. Wolkera
Libuše Šternerová: Kritické dílo M. Pujmanové
Jiří Tušl: K významové a tvarové otázce současného českého románu – Pokus o strukturální analýzu románu
L. Vaculíka Sekyra Věra Zavřelová: Jaroslav Durych a baroko
Pavel Bláha: Intonační princip větné výstavby v moderní české próze
Naděžda Dobruská: Kritické dílo E. Krásnohorské
Jan Horálek: Princip věcnosti v současné české próze
Viktorie Hradská: Oldřich Mikulášek
Miloš Charbuský: K významové výstavbě Erbenových balad
Josef Jech: Jilemnicko v životě a díle J. Havlíčka
Markéta Kolomazníková: Románová tvorba J. Glazarové
Miroslav Lábler: Film a román
Marcela Lochmanová: Ženská postava v románě B. Kličky
Jana Morávková: Motiv ženy v díle F. Šrámka
Drahoslava Pechová: Beletrie Ladislava Klímy
Miloslav Plecháček: Rým české lidové písně
Blažena Šámalová: Typizace románových postav v dílech F. Háje a J.V. Plevy
Milada Šmejcová: Osobnost a dílo Jana Petruse
Stanislav Thorovský: Český expresionismus, zvl. v díle bří Čapků
Marie Václavíková: Význam deníků a korespondence pro poznání života a díla K. H. Máchy Zuzana Vojtěchovská: Hra v teorii a básnické praxi českého poetismu

1971

Iva Burešová: Oblast tajemného v detektivní tvorbě K. Čapka a G. K. Chestertona
Marie Balcarová. Vývoj prózy M. Pujmanové k románu Lidé na křižovatce
Pavla Frýdlová: Jiří Orten ( k interpretaci básnického díla a osobnosti)
Helena Holečková: Prozaická tvorba V. Neffa ve 30. a 40. letech
Bohumila Merglová: K. Čapek v literárněvědném a literárněhistorickém materiálu anglicky psaném
Jaroslava Míšková: Obraz jižních Čech v díle Jana Čarka a Ladislava Stehlíka
Růžena Steklačová: Z problematiky syžetové a významové výstavby próz L. Fukse
Luboš Šmída: Epika s pohraniční tematikou Vilém Vránek: Z problematiky současné české poezie Eva Weinerová: Próza J. Ortena
Jan Adam: Šaldova kritická metoda rozboru poezie
Darina Blechová: Milan Rúfus (Hledání peozie a člověka)
Juan Frutos: Jan Neruda
Libuše Gebauerová: Motivická a kompoziční výstavba novel A. Bednára
Jaroslava Hrubá: Z problematiky genetických a typologických vlastností Bassových próz Viktorie Klásková: Výstavba postav v některých psychologických prózách J. Havlíčka
Alena Krejčí: Dva básníci jedné generace ( J. Wolker a K. Biebl)
Bedřiška Kusová: Otázky sociální balady v epice 30. let
Michaela Naušová: Jiří Daniel (Analýza a interpretace pozůstalosti)
Růžena Pešková – Volfová: Myšlenková problematika básnických sbírek A. Sovy z konce 19. století
Irena Popelová: Problémy regionální literatury a literární vědy v západočeském kraji
Helena Procházková: Biografický román jako moderní forma historického románu
Ludmila Procházková: K významovým a estetickým otázkám Čapkovy trilogie
Drahoslava Stránská: Český mýtus v lit. podání v kronice tak řeč. Dalimila a v Kronice české V. Hájka z Libočan
Daniela Sybolová: Příspěvek k typologii současného románu (se zřetelem k Páralově tvorbě)
Jana Špinarová: Příbramské motivy v díle J. Drdy
Alena Šrámková – Francová: Próza J. Wolkra v kontextu proletářské poezie
Eva Ploháková: Karel Konrád – typ lyrické prózy

1972

Jan Bauer: Styl českého lyrického dramatu
Anna Bečvářová: Gustav Pfleger Moravský
Zdeněk Bouček: K. Čapek – ohlas a výklad díla v německé jazykové oblasti
Helena Černá: Dramata Františka Hrubína
Libuše Hnátková: Západočeský písmák V. J. Mašek
Miroslávka Horáčková: Funkce přímé řeči a její formy v Labyrintu světa a ráji srdce
Ludmila Kubíková: Vzájemný vztah textu a iluminací v Štítenském traktátu „O smrti mládence bujného“, napsaném v tzv. Krumlovském slovníku
Eva Poláková: Typizace v románech Gustava Pflegra-Moravského
Zdeněk Starý: Příspěvky k Mukařovského pojetí estetické funkce
Alena Svobodová: Josef Sekera – sobnost a dílo
Yvonna Šindelková: Estetické hodnoty Chelčického Sieti viery
Jitka Špryslová: K otázce historického románu
Marta Záhoříková: K. Čapek – výklad a ohlas díla v Sovětském svazu
Gabriela Bajtková: Postavy žen v díle V. Vančury
Miloslav Berka: K typologii románu Čapka – Choda
Jaroslava Brožková: Tematika Rožmberků v české literatuře
Josef Čejka: Josef Čapek – literární tvorba 30. let
Jiří Čepelák: Vančurovy prózy ve filmové realizaci
Libuše Dvořáková: Hry Ivana Vyskočila
Josef Hetych: Divadelní a písňový text J. Suchého (1958-62)
Lenka Chlebečková: Zrod klasika moderní české literatury (Z problematiky 1. fáze Olbrachtovy tvorby)
Bohumíra Janoušková: Tradice Arbesova romaneta a jeí vývoj v české literatuře 20. století Hana Kofránková: Historická tragédie generace májové
Věra Korečková: K otázkám expresionismu v próze Jaroslava Hůlky
Marie Lepenková: Próza Josefa Kocourka
Jan Mareš: Česká a slovenská literatura v Družstevní práci
Marie Mravcová: Literárněteoretické názory K. Čapka
Blanka Pechová: Socialisticko-realistická próza M. Majerové pro děti a mládež
Ivana Pešková: Fejetonistické romány K. Poláčka
Alena Plavcová: Výstavba prozaického textu J. Zeyera Samko Pták
Eva Slavíková: Monumentalita v díle V. Vančury
Václav Smrčka: Osobnost a dílo spisovatele Jana Morávka
Zdena Šmídová: Próza V. Nezvala
Jan Štěpánek: B. Hrabal: Bambini di Praga 1947, Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Marie Štěpánková: Smyslová skutečnost v nábožensko-moralistických traktátech Knížek šesterých od Tomáše Štítného
Milena Wiesnerová: K zvukové výstavbě Gellnerovy lyriky

1973

Miloslava Blažková: Julius Zeyer v pojetí Julia Fučíka
Bojana Bubalo: Typologické srovnání Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník a Andricovy povídky Alija Djerzelez
Věra Buzková: Symbolické a alegorické zobrazení v poezii J. Nerudy
Věnceslava Dulková: B. Václavek a metoda literární kritiky
Jan Endrýs: Umělecké teorie poetismu v souvislosti s vývojem evropských avantgard
Eva Erbenová: Pojetí člověka a světa v prózách L. Fukse
Eva Fejglová: Vývoj počáteční básnické tvorby A. Sovy od realismu k impresionismu
Alena Heyduková: Literárněvědné dílo V. B. Nebeského
Jiří Hošna: Literární portrét sv. Václava v českých legendách do poloviny 11. století
Věra Kacetlová: Česká zpracování dvou německých knížek lidového čtení
Milada Motlová: Trojí básnické vyjádření F. Halase 1938-1940
Marta Mrázová: Kompoziční výstavba Páralových próz
Kunihiro Otake: Postavy a svět v próze E. Basse
Stefanka Váňová: Srovnávací studie historicko-dramatické tvorby A. Jiráska a
Ivana Vazova Anna Veselá: Próza Rudolfa Slobody
Jaroslava Vrbová: Chvála pohledu (Prózy M. Horníčka)
Jaromír Boháč: Kulturní rubrika Rudého práva ve 20. letech
Jiřina Dolejší: Z česko-francouzských literárních vztahů na přelomu 19. a 20. století
Petr Dvořáček: K některým aspektům díla F. Švantnera
Alexandra Chocholatá: Spor K. Čapka o literární kritiku a o Šrámkovu Past
Alena Kahovcová: Počátky tvorby V. Holana
Marie Nováková: Literárně historické monografie J. Lady
Olga Nytrová: Od Máchy k Halasovi – proměny bás. vidění a vytváření metafory v české poezii Helena Plecháčková: Básnická tvorba Josefa Hory
Markéta Pognanová: Náměstí republiky jako typ generačního románu
Věra Přibylová: Z problematiky Jašíkova díla
Miloslava Ričlová: Hrubínova Romance pro křídlovku
Eva Rottová: Krieblova básnická tvorba pro děti
Růžena Steinerová: Autobiografické prózy a zápisky ve vývoji Novákové
Jana Šlechtová: Povídková tvorba B. Benešové v kontextu od let devadesátých
Eva Štursová: Vývoj ženské hrdinky M. Majerové
Kateřina Tichavská: Dívčí hrdinka v minulosti a v současné literatuře pro mládež
Helena Zedníková: Básník Petr Křička
Libuše Rozsypalová: Reflexívní prvky v moderní slovenské tvorbě (D. Chrobák)

1974

Michal Ajvaz: Vztah stylu a ideové stránky u prozaického díla
Jan Čeliš: Próza Jiřího Mahena
Hana Hanušová – Lacinová: K typologii současné umělecko-naučné literatury pro mládež Hana Hartigová: Úloha Moderní revue v seznamování s francouzskou literaturou
Jana Horecká: K otázce literárních koncepcí v lumírovském období
Karel Chocenský: Fantastické prvky v díle Jana Weisse
Renata Jakešová: Kronika česká Václava Hájka z Libočan jako dílo umělecké
Dana Kaštánková: Lyrizovaná próza Margity Figuliové a básnická próza J. Glazarové (Tri gaštanové kone a Advent)
Blanka Koukalová: Pojetí skutečnosti v díle J. Drdy (Z problematiky románu Městečko na dlani)
Miroslav Kučaba: Vztah K. M. Čapka – Choda k realitě v románu Antonín Vondrejc
Jaroslava Seidlmayerová – Ungrová: Geneze a vývoj Holanovy epiky
Jana Semeráková: Člověk a moderní doba (Josef Nesvadba)
Hana Šebestová – Procházková: Novost básnického stylu Komenského duchovních písní (Příspěvky k umělecké charakteristice Komenského písní v amsterodamském kancionálu) Hana Čápová: Historická tragédie lumírovců
Bohuslav Hanel: Erben a májovci
Zdena Hůlková: Generační obraz války v románu K. Konráda Rozchod !
Eva Klinecká: Dělnická poezie (1870 – 1920)
Jana Součková – Petrlová: Beletrizační tendence v traktátu Masopust Vavřince Leandera Rvačovského Božena Plánská: Sociální romány J. Arbesa
Jan Sehnal: Výtvarné motivy a prvky v básnickém díle K. Hlaváčka + příloha
Olga Šandová: Žánr reportáže v tvorbě I. Olbrachta
Věra Tokarská: Dětské postavy v díle L. Fukse (Jednání a postoj mladého hrdiny v situaci ohrožení)
Jarmila Vlasatá: K problému symbolismu v poezii 90. let
Lea Volfová: Eduard Štorch (Autorský typ umělecko-naučné prózy)

1975

Pavel Kasík: Portrét básníka Milana Rúfuse
Ivan Padilla: Dynamika a originalita avantgardních směrů v české literatuře v obd. mezi 2 svět. válkami
Dagmar Rektorová: Postava v literárním díle a její konkretizace v tvorbě J. Glazarové
Iva Suchá: Romáová tvorba V. Vančury v 30. letech
Marie Zajíčková: Josef Kainar (Výklad tvůrčího vývoje i osobnosti )
Romana Formánková: Čapkova románová trilogie (Ohlas trilogie v kritice)
Miloslava Lázňovská: Z problematiky díla Ivana Horvátha
Alexandra Vojtová: J. Fučík jako divadelní kritik
Helena Zimáková: Románová tvorba J. Havlíčka demonstrovaná dílem Neviditelný

1976

Teruo Aso: Charakteristika postav a prostředí ve Vančurově próze 20. let
Jaroslava Hájková: Výbory z české poezie 17. a 18. století
Jan Lukeš: Význam Rozhledů pro formování Moderny
Ladislava Poučková: F. X. Šalda a soudobá slovenská kritika (Ze vztahů mezi Šaldovou a Matuškovou koncepcí literatury)
Magdalena Řičicová: Historická společenská realita a její umělecké zobecnění v antifaš. dílech K. Čapka
Ivana Scheuflerová: Společenský aspekt v žánru fantastické prózy
Petr Šisler: Z typologie českého a slovenského válečného románu (K Polím orným a válečným V. Vančury a k Živému biči M. Urbana)
Jaroslava Smržová: Ze vztahů české a slovenské poezie v období poetismu
Iva Urbanová: Umělecká publicistika E. Basse v Lidových novinách
Jindřiška Vrhelová: Sociální a místní složky ve venkovském realismu českém a německém Petr Kuchynka: Dramatické dílo Pavla Kyrmezera
Emil Feuereisl: Zobrazení reality v české literatuře pro mládež s aktuální tematikou
Hana Loudová: Společenská realita a její angažované ztvárnění v žánrovém rozlišení díla J. Glazarové

1977

Zdeňka Bastlová: První etapa románové tvorby A. M. Tilschové
Michal Fábera: Bohumil Říha. Estetická hodnota a společenská působnost jeho díla pro mládež
Jiří Pešička: Antifašistická lit. tvorba z vězení a koncentračních táborů
A. Peisertová: Specifická lit. a společenská hodnota beletrie M. V. Kratochvíla pro mládež Irena Vokálová: Postavení venkovského románu K. Světlé ve vývoji žánru
Marie Adamcová: Román M. Majerové Náměstí republiky z hlediska typologického
Jiří Holý: Problém lidovosti v tvorbě a v teoretických názorech V. Vančury
Zdeňka Burešová: Antika u J. S. Machara (aktualizace historické látky)
Ivana Valchářová: Psychologická próza L. Fukse
Marie Šibravová: Proměny tzv. venkovského tématu v české novodobé próze, zvl. s přihlédnutím k próze po r. 45 do současné doby
Věra Chmelíková: Autorský typ prózy (O. Hofman – vztah literatury k televizi a filmu )
Marie Měšťanová: K včleňování folklóru do venkovské prózy na rozhraní století – Baar a Chodská trilogie
Ladislav Makovec: Tvůrčí typy současných prozaiků nejmladší lit. generace

1978

Jana Killichová: Česká a slovenská próza s venkovským tématem v obd. kritického realismu Renata Petrášková: Vývojová konfrontace psychologické prózy s dívčí postavou
Lenka Jindrová: Historická podmíněnost literární postavy (na materiálu próz J. Otčenáška) Olga Křepelková: Význam Literárnícj listů pro formování moderní české kritiky v 90. letech 19.st.
Jana Kopecká: K. Tůma. Ke společenskému obsahu a významu populární humoresky Václav Maidl: Místo a přínos M. Floriana v poezii pro děti
Blanka Kleňková: S. Richardson a H. Fielding a počátky novočeské prózy. K typologii počátků novočeské prózy
Helena Troupová: Hrubínova literární tvorba pro děti
Jana Burgerová: Přírodní próza Jaromíra Tomečka
Ruth Koukolíková: Baladické prvky v kramářské poezii
Ludmila Švejcarová: Kainarova poezie pro děti a vztahy k jeho ostatní tvorbě
Hana Jánová: Halas a Polsko
Jiří Melich: Revolta individua a její zobrazení v raném díle I. Olbrachta
Marie Lodrová: Vývojové tendence naší současné historické prózy
Libuše Zítková: Písňová tvorba J. Suchého
Jaromíra Choulíková: Ivan Skála – básník
Josef Šimandl: K problematice lumírovské prózy. Vývoj J. Zeyera ku konfrontaci s buržoazní společností své doby
Eva Mikešová: B. Němcová a slovenská pohádka
Jan Vitoň: Pojetí české historie v díle Niny Bonhardové
Anna Tošnarová: Psychologická próza Heleny Šmahelové
Jiřina Knapová: Obraz mladé generace v české próze 1. pol. 70. let
Marie Langerová: Prózy bratří Čapků v jejich prvním tvůrčím období
Vít Vojtěch: Jindřich Hořejší, překladatel Johana Rictuse
Jana Chudá: Vypravěč v románech K. Čapka
Růžena Fořtová: Mladá próza hledá svého hrdinu
Šárka Krejčová: Ke společenské působnosti české prózy pro mládež{
Věra Lamperová: Problematika vypravěčství v díle J. Marka
Antonín M ?ík: Dva typy historické prózy V. Neffa
Jiří Korejčík: Prózy V. Nezvala
Ivo Šmoldas: Sociální aspekty u Jaroslava Havlíčka
Dmitrij Čupok: J. John – obraz českého člověka ve válce
Lenka Najmanová: Autorský typ prózy Oty Pavla
Jindra Čadilová: Pohádková tvorba prózy Václava Čtvrtka
Eleni Tilkeridu: Dílo E. Petišky pro děti a mládež
Alice Doubravová: K problematice prózy mladých autorů 70. let
Hana Kovaříková: Helena Maléřová
Dagmar Rubášová: Ohlas básnického díla L. Novomeského v české lit. kritice
Klára Říhová: Životopisný román v díle F. Kožíka
Miluška Sedláčková: Aktuální společenské otázky v díle Z. Pluhaře
H. Schlegel: Cesta české historické prózy 60. – 80. let k principům kritického realismu
Jitka Adamcová: Rým v satirách Hradeckého rukopisu
Jaroslav Svoboda: Románová tvorba V. Neffa v kontextu současné historické prózy
Věra Chvalinová: Obraz mladého člověka v české literatuře vydané v roce 1977-78
Ladislav Verecký: Vypravěč v díle V. Vančury

1980

Eva Horáčková: Pokroková úloha Družstevní práce v rozvoji české lit. tvorby meziválečné a česko-slovenských vztahů (2 díly)
Josef Drbohlav: Vztah L. Novomeského k sovětské literatuře v meziválečném období jako součást koncepce formování soc. literatury na Slovensku
Jiří Kostečka: Téma emigrace v současné české próze
Zdenko Pavelka: Konfrontace J. Kratochvíla s tzv. legionářským románem
Eva Svobodová: Vývoj a metodologie literárněhistorického studia nejstarší česky psané kroniky
Jana Hořejší: Literárně historický výklad dramatiky lidových loutkářů
Ivana Chrástová: Žánr historického románu a české historické povídky 1. pol. 19. století Miroslav Jirák: Historický vývoj lyriky
Alena Pešková: Motiv práce jako formujícího faktoru spol. vědomí v próze po r. 1945
Aleš Hradečný: Groteskní hyperbola v předválečné povídkové tvorbě J. Haška
Zdeněk Krásenský: Dílo J. Haška ve světě dříve a dnes
Libuše Kostrounová: Příběhová próza ze života dětí pro začínající čtenáře
Renata Knotová: Obraz mladého hrdiny v aktuální historicko-společenské próze pro mládež Ludmila Morkesová: K problematice mezilidských vztahů v současné české próze se zvláštním zaměřením na vztahy milostné
Kullike Raiend: Československo-estonské literární styky jako překladatelský problém
Irina Kaduchinová: Poválečná tvorba V. Neffa jako součást nových tendencí historické prózy po r. 1945
Hidrun Simon: Problematika mezilidských vztahů v současné české literatuře
Jana Jirásková: Obraz osvobození Československa Sovětskou armádou v poezii současných básníků
Milena Jirmusová: Obraz venkovského života v současné próze pro mládež
Ladislav Vobr: Satirické rysy v próze 70. let
Věra Vacíková: Antonín Macek: pokus o monografickou studii
Alexandra Mentelová: Literatura pro děti a mládež jako jedna z vrstev národní a světové literatury
Milan Smutný: Karel Sabina a demokratická literatura německá
Olga Vondrová: Literární tvorba Jana Rysky
Pavel Janoušek: Významová výstavba Páralových děl
Milena Kockrdová: Cestovatelský syžet jako ideový a kompoziční konstitutivní prostředek románu
Marie Holubová: Umělecké zobrazení reality středověkého života ve staročeské literatuře Jan Jiroušek: Staročeský Mastičkář a jeho postavení v evropském dramatu
Zdeněk Samec: Cestopisný žánr ve starší české literatuře
Raduca Bártová: Renesance sonetu v současné české poezii
František Cinger: Ivan Skála: literární kritik a publicista
Jiřina Janoušková: Obyčejný život ve filozofickém pojetí a uměleckém ztvárnění K. Čapka a B. Hrabala Oleg Mon: Názorové dozrání mladé generace v protifašistickém boji
Bronislava Tvrzníková: Motiv práce a jeho ideově-estetická funkce v literární tvorbě 50. let Olga Šimandlová: Obraz boje českého proletariátu za socialismus na sklonku 19. století (M. Majerová, V. Neff, A. Zápotocký)
Milan Vágner: Protiměšťácká satira v mladé tvorbě bří Čapků
Jelena Botinová: Sovětské motivy v tvorbě Jana Kozáka

1981

Jarmila Zrnová: Poezie po boku lidového protifašistického hnutí
Luboš Novák: Literární a ilustrační tvorba Daisy Mrázkové
Helena Chalupská: Konfrontace literárního díla E. Štorcha s ilustracemi Z. Buriana
Ivana Kyrášková: Žánrové rysy současné psychologické prózy s dívčí postavou
Jana Erleová: Obraz mezilidských vztahů v současné české próze pro mládež
Jitka Kosová: Umělecko-naučná beletrie
Ludvíka Součka Jana Šimoníková: Postava v povídkovém díle K. M. Čapka – Choda
Josef Odvody: Využití různých básnických forem v české poezii 2. pol. 70. let
Lidmila Fričová: Proměny historického žánru (na materiálu díla M. V. Kratochvíla)
Ludmila Izáková: Zápas o charakter české prózy druhé poloviny 60. let
Eva Budková: Siréna M. Majerové ( geneze díla a charakteristika z hlediska žánrového typu a stylu)
Milan Beneš: Slovenská poezie 70. let v zrcadle české a slovenské kritiky
Jaroslav Pochmon: Přínos Milana Rúfuse k rozvoji socialistické poezie
Anna Tenková – Švábová: K typologii hrdiny v nové české próze ( S přihlédnutím k dílům tzv. severočeské literární školy: J. Švejdy, J. Voláka, V. Duška)
Blanka Hemelíková: Humoristická literatura v době národního obrození
Jana Horáková: Česká literatura ve výtvarné interpretaci Josefa Čapka)
Hana Kozlíková: Obraz ženy v české povídkové tvorbě na začátku století a srovnání s anglickým lit. Kontextem (K. Mansfieldová)
Jiřina Košuličková: Motiv tuláků v české literatuře na počátku 20. století
Helena Mraštíková: K sociálnímu aspektu povídkové tvorby V. Dyka
Ivana Pochylá: Jilemnického Kompas v nás jako výraz syntetizačních úsilí socialistické prózy Daniela Hochmanová: Konfrontace Hrubínovy a Čvrtkovy autorské pohádky a její výchovný vliv
Jan Podolák: Román Anna proletářka jako pokus o soc.-real. dílo
Malgorzata Wozniak: Srovnání obrazu české a polské vesnice, jak jej vytváří současná próza
Ondřej Pfeffer: Motiv práce jako faktor lidského vědomí v próze 50. a 60. let
Ladislava Louková: Národní a sociální složka v zápase o samostatný stát v románové trilogii
B. Benešové Pavel Fencl: Holečkova próza v procesu společenské recepce
Fr. Aubrecht: K Haškovým politickým a sociálním dějinám strany mírného pokroku v mezích zákona
Lenka Nosková: Vztah k minulosti v povídce a románě májové generace
Ivana Kroupová: Umělecký obraz socializace vesnice v próze v konfrontaci se sociální realitou 50. a 70. let
Zdenka Taborski: Česká lit. tvorba v Jugoslávii
Eva Vašíčková: Satirická negace měšťáctví v próze V. Dyka
Markéta Šádková: Hudební náměty v české próze

1982

Hana Tandyová: Umělecké ztvárnění rozporu ideálu a reality v tvorbě J. Havlíčka
Dagmar Houdková: Problematika Anny proletářky z hlediska recepce
Ivona Kohoutková – Zoulová: Cesta k současnému hrdinovi
Jana Dvořáková: Povídková tvorba F. Gellnera
Michal Havlíček: Didakticko-vlastenecká próza v kontextu prózy 30. a 40. let 19. století Jitka Pixová: K typologii hrdiny současné české literatury
Dalibor Hanzal: Kronika venkovského života Evy Bernardinové v kontextu autor. tvorby a příběh. prózy
Taťána Riegrová: Osobnost a dílo Smila Flašky z Pardubic ve světle názorů lit. historie Libuše Limanová: Proletářská poezie J. Hory
Věra Brožová: Umělecké pojetí hist. faktu v díle Z. Wintra
Jana Němečková: Historická a teoretická koncepce příběhové prózy
Vladislava Marešová: Proměna venkovské prózy
Hana Zahradníčková: Srovnání koncepce česko-polské literatury pro mládež
Eva Němečková: Kritické dílo S. K. Neumanna v předválečném moderním umění
Bohuslava Drvotová: Vývoj žánru lit. biografie v české literatuře 50. let
Renata Nedobitá: Sportovní téma v próze pro mládež 70. let
Iva Blechová: Zeyerova novela Kunálovy oči a její dramatické zpracování

1983

Martina Huhnerová: Příspěvky ke genezi díla A. Jiráska
Lenka Demlová: Obrany a oslavy jazyka ve starší české literatuře po dobu Balbínovu
Marie Drašnarová: Vybrané sbírky I. Skály a J. Pilaře v zrcadle soudobé kritiky
Soňa Machová: Lyricko-epický … v české moderní poezii a jeho specifické znaky
Olga Sirůčková: Řešení uměleckého zobrazení skutečnosti v próze 50. let …
Ivana Vízdalová: Koncepce socialistické literatury v zrcadle lit. kritiky v kulturní rubrice Rudého práva v letech 1970-79
Marta Panušová: Kontext Nohejlovy tvorby pro dospělé a pro mládež
Ivona Riegrová: Vlastní životopis Karla IV. jako literární dílo
Jan Jirásko: Drobné prózy Jiřího Mahena z počátku století
Markéta Stádníková: Klášter sv. Jiří, abatyše Kunhuta a česká vzdělanost
Marie Juklová: Arthur Breiský
Eva Kamoňová: Současná vědecko-fantastická literatura
Jiří Bartelc: Vývoj Osvobozeného divadla v politické satiře
Alena Sehnalová: Společensko-historický román E. Horalové
Dagmar Fousková: Tereza Nováková v dopisech
Jiřina Procházková: Historická próza M. V. Kratochvíla do roku 1945
Marie Lojdová: Didaktické testy ve vyučování literatuře na středních školách
Jana Průhová: Hájkova kronika a její zařazení do literárního úsilí české renesance a humanismu
Jaroslava Keharová: Téma „paměť“ v poezii 60. a 70. let
Ludmila Kryštofová: Vývoj žánru literární biografie v české literatuře 50. let
Jana Prajzlerová: Psychologické aspekty v povídkové tvorbě počátku 20. století
Ladislav Válek: Reportáž jako součást pokrokové literatury mezi dvěma válkami
Josef Špičák: Odraz skutečnosti v sociálnímrománu Jakuba Arbesa
Dana Vančurová: Výchovně vzdělávací funkce a druhy motivace při vyučování současné literatuře na SŠ
Renata Wenzlová: Ideově tematické srovnání mravně narušené mládeže u M. V. Šukšina a V. Duška
Milada Rezková: Význam literárně-kritické činnosti Jana Petrmichla
Ladislava Hájková: Lyrická próza z období moderny
Hana Žížalová: Překlady krásné literatury NDR v českém kontextu let 1948-56
Vladimír Píša: Aktuální problémy historického a teoretického vývoje české poválečné literární kritiky
Magdalena Bartušková: Obraz české společnosti v Dalimilově kronice
Milada Kamarytová: Balbínova Obrana ve světle obdobných traktátů
Vladimír Zubov: Československé ilustrované časopisy
Jaroslava Iblerová: Trilogie Karla Nového jako výraz autorovy koncepce člověka v souvislostech
Vlasta Tvrdíková: Básnická povídka májového období a její ohlas
Jana Zdeborová: Člověk v pracovním prostředí
Jana Dvořáková: Otázka současnosti v prózách J. Kostrhuna, M. Rafaje a P. Francouze Zuzana Tomsová: Tvorba Jana Drdy
Milena Kosová: Ota Pavel – monografie
Irena Jeřábková: Básnické počátky ortenovsko- kainarovské generace
Milan Stehlík: Proměny venkovské tematiky v próze po roce 1945
Miloslav Šmídmajer: Obraz hrdiny a společenského kontextu v lit. a scénaristických dílech J. Otčenáška

1984

Jarmila Kalabzová: Prokopské legendy a jejich modifikace
Pavel Bechyně: Vliv filmové techniky na ideově tematický základ a kompozici vybrané tvorby pro mládež
Markéta Mrkvičková: Román V. Mrštíka Pohádka máje v procesu geneze a recepce
Alexandr Pícha: Rozbor vědecko-fantastických povídek J. Nesvadby z hlediska využití vědecko-fant. prvků
Marie Rálková: Hynek z Poděbrad a evropská renesance
Martin Soukup: Neumannova koncepce civilismu
Marcela Vejdovská: Čechovy Květy a jejich význam pro vývoj české prózy
Karla Vitnerová: Zobrazení společnosti v románové tvorbě V. Neffa
Pavel Raška: Pohled na prózy V. Párala a jejich literárněkritickou recepci
Zbyněk Vybíral: Motivický rozbor poezie J. Hory
Nikolaj Balčev: Všelidské problémy ve fantastickém světě J. Nesvadby
Jiří Kálal: Obraz vládce v karlovských kronikách a autobiografii Karla IV. na pozadí dobových představ o ideálním panovníkovi
Jan Brokl: Kosmovo pojetí dějin
Jiřina Šmejkalová: Postava mladého člověka ve vybrané próze pro mládež 70. let
Šárka Dokulilová: Konfrontace klasického a současného baladického typu v poezii
Hana Kvízová: Autorské varianty poezie pro děti a mládež 70. let
Iva Šmídová: Umělecký obraz významných osobností v současné próze pro mládež
Taťána Laštovková: Tvorba M. Majerové, I. Olbrachta a M. Pujmanové z 30. let v zrcadle dobové kritiky
Vítězslava Bartošová: Česká otázka v lit. programech a soudech na stránkách lit. časopisů 90. let 19. stol.
Jitka Švecová: Burianovy dramatizace české původní tvorby na scéně D 34
Martin Skořepa: Poezie V. Holana z doby okupace
Milena Šubrtová: Ignát Herrmann v korespondenci

1985

Hana Dudová: Vývoj a analýza tzv. kouzelných pohádek Václava Říhy – Tilleho
Ilja Černá: V. Nezval v systému vyučování literatuře na gymnáziu
Jana Vimrová: Funkce světové literatury při vyučování české literatuře na gymnáziu (se zvl. zřetelem k anglicky psané literatuře)
Jana Černá: Motiv práce jako formující faktor společenského vědomí v próze po r. 1945 Zuzana Vrhelová: Antimilitaristické a protiválečné téma v románu 30. let 20. století
Libuše Háková: Literatura (umění) a doba v Šaldově zápisníku z hlediska domácího a světového kontextu
Petr Bílek: Kategorie básnického obrazu a jeho vývoj v poezii F. Hrubína
Martina Filipová: Hálkovy a Raisovy venkovské povídky v procesu formování české realistické prózy
Yvona Mlejnková: Venkovská próza 70. let
Lenka Vejvodová: Pojetí historických postav a historických událostí v dílech A. Pludka, J. Spěváčka a F. Kožíka
Zuzana Lapáčková: Lyrické prózy M. Majerové a jejich místo v autorčině tvorbě
Jana Voříšková: Jirásek a Sienkiewicz (typologická konfrontace)
Lenka Bártová: Lyrizovaná próza O. Pavla
Milan Pokorný: Vladimír Körner
Jana Lepková: Odraz ideového a tvůrčího vývoje M. Pujmanové v autorčině lit. krit. tvorbě (1917-1928)
Světlana Smutná: Geneze Maryši bratří Mrštíků a její ohlas ( na podkladě rkp. pozůstalosti)
Petr Petříček: Místo básnické sbírky L. Novomeského Svätý za dedinou v kontextu české a slovenské literatury
Ywetta Hrazdirová: Učebnice literatury pro 2. stupeň základní školy
Miloš Zelenka: Dílo L. Fukse v 60. letech

1986

Ivana Beránková: Alfonz Bednár (vedoucí: J. Voráček)
Jarmila Borecká: J. Neruda v pojetí školních osnov, učebnic a čítanek ve 20. století (vedoucí: J. Nejedlá)
Ivana Cihlářová: Fučíkův kritický podíl na růstu avantgardních divadelních souborů 20. a 30. let (vedoucí: J. Tax)
Jiří Doležel: Humoristická a satirická tvorba 70. A 80. let našeho století v dílech Divadla Járy Cimrmana, Jaroslava Matějky, Vojtěcha Steklače. Miroslava Skály (vedoucí: V. Rzounek) Aleš Dvořák: Slovenské národní povstání v dílech nejmladších představitelů slovenské prózy 70. let (vedoucí: Z. Bastlová)
Radomír Dvořák: Rudolf Kalčík – kontury života a díla (vedoucí: Z. Bastlová)
Nella Dvořáková: Kontext tvorby Heleny Šmahelové (vedoucí: J. Voráček)
Stanislav Hlaváček: K. H. Mácha v systému vyučování literatuře na gymnáziu (vedoucí: J. Hošna)
Jana Karlíčková: Proměny životopisného románu (vedoucí: J. Nejedlá)
Vladimír Kočandrle: Život a dílo O. Březiny (vedoucí: J. Tax)
Lubomír Kosňanský: Otázky současnosti v poezii 50. let (vedoucí: J. Tax)
Lenka Koutská: Česká literatura a pojetí československého lit. kontextu v časopise DAV (vedoucí: J. Hošna)
Marie Leníčková: Vznikání a zanikání žánrů po r. 1945 (vedoucí: Z. Bastlová)
Dana Makovičková: J. Neruda v pojetí školních osnov, učebnic a čítanek po r. 1945 na SVVŠ (vedoucí: V. Rzounek)
Petra Mundevová: Lyrické prózy M. Majerové a lyrické tendence v její vybrané epice ( vedoucí: B. Hoffmann)
Vladimír Novák: Literatura jako východisko dramatické televizní tvorby (vedoucí: V. Rzounek)
Dana Oulehlová: K. V. Rais a literatura pro mládež (vedoucí: J. Voráček)
Jitka Pelikánová: Poezie J. Ortena (poznámky k interpretaci) (vedoucí: J. Tax)
Martin Starý: Cesta Pavla Horova k socialistické literatuře (vedoucí: V. Rzounek)
Daniela Štěpánková: Společenské poslání literatury a umění v publicistice K. Čapka (vedoucí: J.Tax)
Jan Švandelík: Tvorba B. Březovského aj. Valji z let 1945-48 v kontextu dobové prózy (vedoucí: J. Nejedlá)
Václav Vaněk: Poezie F. Halase v období boje proti fašismu a válce (vedoucí: J. Tax)
Dana Vobořilová: Tvorba Z. Pluhaře v 70. a 80. letech (vedoucí: J. Nejedlá)
Jitka Zavadilová: Koncepční proměny při vyučování literatuře na středních odborných učilištích (vedoucí: B. Hoffmann)
Iva Zelenková: Ztvárnění skutečnosti v poezii J. Wolkra, J. Hořejšího a K. Biebla z hlediska sociálně psychologického (vedoucí: Z. Bastlová)
Helena Gubičová: Postoj S. K. Neumanna k sociální realitě v obd. let 1900 – 1914 (vedoucí: B. Hoffmann)
Hana Homolová: Kontext tvorby E. Petišky (vedoucí: Z. Bastlová)
Zuzana Lojínová: B. Němcová – její život a dílo v prezentaci osnov, učebnic a čítanek pro SŠ po r. 1945 (vedoucí: B. Hoffmann)
Hana Košťálová: Pojetí české prózy v evropském kontextu u F. Götze v knihách… (vedoucí: V. Rzounek)
Jaroslav Tulka: Josef Hora: Hledání harmonie (Vývoj poezie J. Hory ve 30. letech) (vedoucí: J. Tax)

1987

Cveta G. Benova: Ivan Skála a Pavel Malev
Jaroslav Cejnar: K problematice kontextu literatury pro děti a mládež s literaturou pro dospělé (vedoucí: J. Voráček)
Olga Doubravová: Specifika televizního dramatu pro mládež a dramatický cyklus ČST „Tak se ptám“ (vedoucí: V. Rzounek)
Petr Holčák: Pojetí umění a literatury u F. X. Šaldy v obd. 1892 – 1914 (vedoucí: Z. Bastlová)
Saša Hrbotický: Ideově estetická rozpornost 60. let v zracadle literatury (vedoucí: V. Rzounek)
Ivana Hrdličková: Funkce světové literatury při výuce národní literatury na gymnáziu ( vedoucí: J. Nejedlá)
Lubomír Jenčík: Demokratické tendence v májové literatuře v širších evropských společenských a literárních souvislostech (vedoucí: J. Tax)
Dagmar Kudrnová: Dialektické proměny básnické tvorby J. Kainara a její recepce (vedoucí: B. Hoffmann)
Tamara Lubojacká: Rozprávková próza, její obsah a funkce v obd. renesančním, pobělohorském a nár. obrození (vedoucí: S. Wollman)
Zdeňka Mihulková: Obraz učitele v literatuře 70. a 80. let 20. století (vedoucí: Z. Bastlová) Dana Musilová: Tvorba L. Fukse na stránkách časopisů (vedoucí: Z. Bastlová)
Ester Neumanová: Pojetí literární teorie v kritické a básnické tvorbě J. Peterky, K. Sýse a J. Čejky (vedoucí: Z. Bastlová)
Martina Ryšavá: Humor v literatuře pro děti a mládež (vedoucí: J. Voráček)
Veronika Siňorová: Tradice a současnost povídkového žánru – příspěvek k poetice povídky (vedoucí: J. Nejedlá)
Jitka Srbová: Alois Jirásek v dopisech (vedoucí: J. Hošna)
Monika Škardová: Angažovanost lyrika v díle M. Floriana (vedoucí: J. Nejedlá)
Lenka Tvrdoňová: Venkovské romány K. Světlé a K. V. Raise v kontextu české venkovské realistické prózy 19. století (vedoucí: J. Voráček)
Běla Vorlová: Fixační metody při vyučování literatuře na gymnáziu (vedoucí: B. Hoffmann) Alena Zaňková: Obraz ženy v literatuře 70. a 80. let (vedoucí: V. Rzounek)
Romana Zápotočná: Schopnost žáků ZŠ a SŠ interpretovat literární texty (vedoucí: J. Hošna)
Helena Zymonová: Obraz literatury českého národního obrození v literatuře faktu (vedoucí: J. Nejedlá)
Radana Drlíková: Próza K. H. Máchy (vedoucí: V. Rzounek)

1988

Dagmar Balcarová: Baroko jako problém literární (K vývoji písemnictví v Českém ráji v 17. a 18. století) (vedoucí: S. Wollman)
Renata Ballová: Společenská funkce kurtoazie v Čechách od 13. do 15. století. Odraz v literární tvorbě (vedoucí: J. Hošna)
Lenka Fukalová: Vojtěchova postava ve starších legendách ve vztahu k sociálně politické situaci českého státu v 10. a 11. století (vedoucí: J. Hošna)
Jana Hanšpachová: Úloha hry v současné poezii pro děti (vedoucí J. Voráček)
Irena Kadlecová: Současný společenský román pro mládež. Typ románu S. Rudolfa (vedoucí: J. Voráček)
Pavel Kotál: Odraz doby v poezii J. Ortena (vedoucí J. Nejedlá)
Irena Kovářová: Překonání generačního individualismu v tvorbě I. Olbrachta v l. 1906-1919 (vedoucí: J. Tax)
Věra Kuldásková: Obraz starších českých dějin v literatuře faktu (vedoucí: J. Nejedlá)
Petr Málek: Literární dílo a jeho filmová adaptace (vedoucí: J. Nejedlá)
Alena Maršálková: K vývoji a typu společenského románu Valji Stýblové
Marta Matějková: Motivační metody při vyučování literatuře (vedoucí: B. Hoffmann)
Jitka Pavlíková: Společenský román B. Říhy 70. a 80. let (vedoucí: Z. Bastlová)
Zdeněk Portych: Obraz pionýrského (mládežnického) hnutí v české próze 70. let (vedoucí: J. Voráček)
Marie Procházková: Psychologický román Jaroslava Havlíčka (vedoucí J. Tax)
Jitka Zelenková: Společenský román Jiřího Švejdy (vedoucí J. Voráček)
Irena Bílková: Proměny obsahu a tvaru poezie Miroslava Válka (vedoucí: L. Patera)
Petr Fejk: Prozaická tvorba V. Holana (vedoucí: J. Tax)
Jana Kreuželohová: Verš v básnickém díle Petra Prouzy (vedoucí: Z. Bastlová) Zuzana Pacovská: Boj proti fašismu vdramatickém díle K. Čapka (vedoucí: Z. Bastlová)
Světlana Pěchová: Prvky romantismu a realismu u májovců z aspektu rozvoje buržoazní společnosti od 50. do 70. let (vedoucí J. Hošna)

1989

Ivana Mičínová: K typologii české a anglické prózy konce 18. století (vedoucí: Jiří Hošna) Petr Beneš: K problematice strukturní analýzy literárních děl (vedoucí: Zdeňka Bastlová)
Jiří Peňás: Veršovaná epika J. Zeyera (vedoucí: Věra Menclová)
Petra Křížová: Recepce díla V. Hálka v letech 1948-55 (vedoucí: Vítězslav Rzounek)
Jarmila Křížková: Historická próza V. Körnera (vedoucí:
Irena Bártová: Zobrazení vlády posledních Přemyslovců v současném historickém románu (vedoucí: Věra Menclová)
Hana Zemanová: Žánrová struktura české a srbské literatury pro mládež v obd. 1975-85 (vedoucí: Jaroslav Voráček)
Jana Slimáčková: Vývojové proměny v poezii M. Černíka (vedoucí: Jaroslav Voráček) Daniela Hegrová: Prozaické dílo B. Hrabala Petra Součková – Berková: Čas a prostor v literárním díle F. Halase (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Renata Greplová: Žena ve starší české literatuře (vedoucí: Jiří Hošna)
L. Zimmermannová: Otázka dvorského centra lucemburského období a její obraz v literatuře a výtvarném umění
Miriam Nečilová: Literární pořady pro děti v rámci systému mládež a kultura (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Michaela Tesková: Charakteristika mladé české poezie (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Jana Štrosová: Vztah literatury a hudby (vedoucí: Jaroslav Tax)
Vladimír Šibrava: Vědomí skutečnosti v poezii střední generace – 80.léta (vedoucí: Zdeňka Bastlová)
Iveta Panýrková: Vztahy poezie pro děti a mládež k folkloru a poezii pro dospělé (vedoucí: Jaroslav Voráček)

1990

Veronika Valíková: Problémy epických básní K. Havlíčka Borovského (vedoucí: Slavomír Wollman)
He Jun: Kontakty české a čínské literatury (vedoucí: Věra Menclová)
Eva Najbrová: Historická próza A. Vrbové Šárka Škodová: Poesie J. K. Cassia (vedoucí: Jiří Hošna)
Vladimíra Sixtová: Současná próza jižních Čech (vedoucí: Jaroslav Voráček)
Petra Lukešová: Kožíkuv životopisný román pro mládež (vedoucí: Jaroslav Voráček)
Václav Vácha: K typu románu Z. Zapletala
Darja Růtová: Počáteční tvorba M. Majerové v období Nového kultu
Hana Zikmundová: Autorské typy soudobé české poezie pro děti (vedoucí: Jaroslav Voráček)
Libuše Tomanová: K tématu lásky v poezii J. Šimona, P. Cincibucha, J. Pelce (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Dana Vosátková: Obraz mládeže ve vybrané české próze 70. a 80. let (vedoucí: Jaroslav Voráček)
Ivana Patejdlová: Vliv filmu a televize na literární dílo O. Hofmana (vedoucí: Jaroslav Voráček)
Pavel Noha: Populární hudba jako východisko hledání obecných hodnot dnešního života (vedoucí: Zdeňka Bastlová)
Zdeňka Karlíčková: Tvorba J. Kolárové stojící na pomezí mezi literaturou pro dospělé a literaturou pro mládež

1991

Tomáš Balík: Tkadleček a Der Ackermann
Zdeňka Novotná: Obraz starého člověka v současné české próze
Radka Tesárková: Proměny českého historického dramatu 1945-1960
Simona Hauserová: Současné romány z divadelního prostředí (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Jana Maslikiewiczová: Vývojové proměny historického románu V. Neffa
Marie Páralová: Básnické dílo A. Volkmana (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Dana Zahrádková: Písňové texty J. Suchého (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Tatiana Lhotská: Stylizace hlavního hrdiny v prozaickém díle J. Fraise (vedoucí: Věra Menclová)
Eva Milichovská: Sci-fi Vladimíra Párala (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Jan Štětka: Interpretace proměn základních témat v díle V. Párala
Markéta Trávníčková: Místo divadelní hry Vy jste Jan v dramatické tvorbě O. Daňka (Milena Honzíková)
Marek Vajchr: Povrch a hloubka Zdeněk Šanda: Prózy J. Suchého
Vilma Vacková: Zhudebňování poezie J. Kainara
Zdena Keltnerová: Obraz 2. světové války v díle J. Drdy (vedoucí: Ludvík Patera) Mohammad Hassani: Politické postoje v díle K. Havlíčka Borovského: srovnání novinářské činnosti v kontextu české a íránské literatury (vedoucí: Hana Šmahelová)
Štěpánka Jiránková: Kontext literatury pro děti a mládež v kontextu literatury pro dospělé (vedoucí: Hana Šmahelová)
Vlastimil Ježek: Charakteristika literárního periodika Revolver Revue (vedoucí: Věra Menclová)
Dana Zoufalá: Blues v poezii J. Kainara, J. Suchého a V. Hraběte (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Ivana Krumplová: Expresionistické tendence v české próze (vedoucí: Bohuslav Hoffmann) Vladimír Ševela: Město v české poezii 20. let (vedoucí: Zdeněk Pešat)
Naďa Vavroušková: Literární dílo Z. Frýbové

1992

Vladimíra Kolocová: Tylova fraška a její širší kontexty (vedoucí: Jaroslava Janáčková) Radka Zajíčková: E. F. Burian: Věra Lukášová, Krysař (několik poznámek k dramatizaci prozaických textů) (vedoucí: Milena Honzíková)
Daniel Šustr: Texty české rockové hudby 80. let (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Helena Luttererová: Absurdní drama (V. Havel, S. Beckett) (vedoucí: Jiří Holý)
Ladislava Kadaňková: Osudy regionálního autora (Život a dílo Frana Směji)
Alice Šimková: Interpretace historické prózy v 5. – 7. ročníku ZŠ (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Martina Merglová: Obraz etických problémů mladých lidí v české próze 80. let (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Libuše Heczková: Jiří Karásek ze Lvovic a Fjodor Sologub (vedoucí: Jiří Brabec)
Michaela Belzová: Prozaik Leopold Lahola (vedoucí: Ludvík Patera)
Kateřina Vlasáková – Couceiro: Česká literatura ve španělském kontextu 70. a 80. let (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Jana Fikejzová: Vývoj výuky české a slovenské literatury na našich středních školách (vedoucí: Ludvík Patera)
Lucie Němečková: Pokus o vystopování vztahu dramatické tvorby J. Šotoly k jeho tvorbě prozaické (vedoucí: Milena Honzíková)
Zuzana Karvellosová: Nejstarší slovanská a latinská legendistika českého původu a její ohlas na Rusi v 11. a 12. století (vedoucí: Jiří Hošna)
Michael Špirit: Život Škvoreckého Zbabilců v jejich konkretizacích (vedoucí: Milan Jankovič)

1993

Štěpánka Ročková: Josef Váchal a Šumava (vedoucí: Vladimír Binar)
Kamila Míková: Motivická výstavba Holanovy Terezky Planetové (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Pavel Pešát: Babička a některé její písemné prameny (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Eva Brychtová: Próza Jana Morávka (vedoucí: Věra Menclová)
Milada Linková: Jan Werich a Karel Čapek (Dva klasici “neklasických” pohádek) (vedoucí: Hana Šmahelová)
Josef Pecina: Hudební motivy v díle J. Kainara (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Pavel Rynt: Teoretické otázky vědeckofantastické literatury (vedoucí: Bohuslav Hoffmann) Martin Luksík: Čtenářské zájmy žáků středních škol (vedoucí: Eva Štědroňová)
Magdalena Dajbychová: Literární tvorba písničkářů v 70. a 80. letech, její zdroje a místo v české literatuře (vedoucí: Jiří Holý)
Jan Wiendl: Jan Zahradníček – osobnost a dílo – 1905-1960 (vedoucí: Vladimír Binar)
Věra Pumrová: Král Václav II. v novější české beletrii (vedoucí: Jaroslava Janáčková) Martina Kopáčková: Záviš z Falkenštejna v kronikách, beletrii a dramatu (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Martina Kroulíková: Literární tvorba undergroundu (vedoucí: Jiří Holý)

1994

Marcela Turečková: Literární deník jako žánr
Robert Dohnal: Máchovská tradice v poezii V. Holana (vedoucí: Věra Menclová)
Zora Letošníková: Legenda o sv. Jiří v české kultuře 14. století (vedoucí: Jaroslav Kolár) Renáta Jarkovská: J. Žáeek a J. Hanzlík v poezii pro děti (vedoucí: Hana Šmahelová)
Anna Ponomareva: Otázka ústní lidové tradice v “umělé” literatuře v díle V. Hanky, F. L. Čelakovského a K. Havlíčka (vedoucí: Hana Šmahelová)
Daniel Vojtěch: Umělecký kritik M. Marten (vedoucí: Jiří Brabec)
Martin Tarant: Literární dílo V. Körnera (vedoucí: Věra Menclová)
Michaela Taclová: Detektivní próza H. Proškové (vedoucí: Věra Menclová)
Ondřej Tuček: Míjení v Holečkových Našich (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
David Steiner: Na okraj reakce českého kulturního prostředí na události spojené se sovětským Ruskem v letech 1936-1938
Olga Brandtová: Vypravěč J. Š. Kubín ve smíchové tradici (vedoucí: Hana Šmahelová) Marcela Vyoralová: Báseň J. Skácela (vedoucí: Petr Bílek)
Hana Zamrazilová: Slovo a gesto v představení B. Polívky Šašek a královna (vedoucí: Marie Dohalská)
Magda Podaná: Tvorba J. Weisse v letech mezi světovými válkami (vedoucí: Petr Bílek)

1995

Jitka Dusíková: Poezie jako reflexe “jiného” vnímání reality (vedoucí: Petr Bílek)
Lukáš Rous: Ferdinand Peroutka jako literární kritik (vedoucí: Jiří Brabec)
Petr Bosák: Významotvorná výstavba básnické a prozaické tvorby Jana Kameníka (vedoucí: Jiří Brabec)
Eva Soukupová: Ludvík Aškenazy: Etudy dětské či nedětské? (vedoucí: Hana Šmahelová) Jana Smetanová: Postava Káji Maříka v čase a prostoru (vedoucí: Jaroslava Janáčková) Šárka Nováková: Pokus o symbolistní výklad básnické tvorby Karla Šiktance
Jana Polášková: Česká vrstva středověkých her o třech Mariích (vedoucí: Jaroslav Kolár) Jindřich Jůzl: Básnické dílo Petra Kabeše (vedoucí: Jiří Brabec)
Ludmila Čejková: Detektivní prózy Emila Vachka (vedoucí: Věra Menclová)
Liang Xue Ying: Eliška Horelová a její trilogie
Martin Liner: Josef Kodíček jako divadelní kritik (vedoucí: Eva Štědroňová)

1996

Zdena Opavská: Postavení detektivní trilogie Škvoreckého a Zábrany v kontextu zábavné literatury 60. let (vedoucí: Věra Menclová)
Petra Kempná: Generační střety v dramatu 1946-1968
Jaroslava Lapáčková: Díla M. Maeterlincka v české a ruské recepci (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Marie Černíková: Od Realistických slok k Vybouřeným smutkům – poezie A. Sovy v dobové kritické recepci (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Alice Röhrichová: Pekař Jan Marhoul – dramatičnost epického textu (vedoucí: Petr Málek) Václav Petrbok: Josef Liboslav Ziegler jako iniciátor východočeského jazykověliterárního obrození a nositel kulturních tradic 18. století (vedoucí: Alexandr Stich)
Jana Špirudová: Z česko-slovinských literárních vztahů v meziválečném období (vedoucí: Alexandr Stich)
Pavel Zábrodský: Postmoderní prvky v díle Pavla Kohouta Jindřiška Titlová: František Khol (vedoucí: Eva Štědroňová)
Dagmar Magincová: Jiří Mucha – prozaická tvorba 40. let (vedoucí: Jiří Brabec)
Stanislav Kostiha: Schema jako tvůrčí princip v díle O. Scheinpflugové (vedoucí: Věra Menclová)
Marcela Vorlová: Pokus o monografické zpracování díla Milana Uhdeho se zaměřením na drama (vedoucí: Věra Menclová)
Vanda Pickettová: Poetika českého cestopisu (vedoucí: Věra Menclová)

1997

Luděk Svoboda: Vývoj interpretace básnického díla J. Ortena
Eva Formánková: Uznávaný prozaik – zapomenutý dramatik (Interpretace vybraných dramatických textů I. Klímy z 60. let) (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Josef Hrdlička: Richard Weiner
Petra Pátková: Parodická tvorba Karla Maška na pozadí literárních sporů sklonku 19. století (vedoucí: Jaroslava Janáčková)
Daniela Zouharová: Domov, poutník a úzkost v díle Jana Čepa (vedoucí: Vladimír Binar) Pavlína Kopsida: Cesty z Čech do Svaté země v 15. a 16. století (vedoucí: Jaroslav Kolár) Andrea Poláčková – Vítová: Bájná Vlasta v eposu 19. století (vedoucí: Jaroslava Janáčková) Stanislava Kučerová: Básnické dílo B. Reynka (vedoucí: Miroslav Červenka)
Beatrice Landovská: Zapomenutá autorka Pavla Buzková (vedoucí: Jiří Brabec)
Petr Šrámek: Kritické variace Bohumila Doležala Noor Al Tamini: Postava “jiného” v české meziválečné literatuře (vedoucí: Václav Vaněk)
Dana Marková: Kritická recepce děl Růženy Svobodové (1894-1912) (vedoucí: Vladimír Binar)
Richard Vocel: Specifika prózy slovenského naturismu a její české paralely (vedoucí: Rudolf Chmel)
Petr Šafařík: Recepce postmodernismu v české bohemistice
Marta Dršatová: Jezuitský kancionál (vedoucí: Jaromír Linda)
Marta Sobotková: Strom vštípený. .. (vedoucí: Jaromír Linda)
Robert Kadečka: Poetika tendenční tvorby (Ladislava Hájková)
Jaromír Typlt: Proměny českého surrealistického textu mezi lety 1938-1953
Alena Smutná: Recepce děl Arnošta Lustiga (vedoucí: Michael Špirit)
Josef Štochl: Ortenova Čítanka jaro (vedoucí. Miroslav Červenka)
Zdeňka Šaldová: Cestopisný obraz Balkánu v 70. a 80. letech 19. století
Táňa Šapiro: Obraz ženy v díle Jaroslava Havlíčka (vedoucí: Marie Mravcová)
Pavla Steinerová: Motivická výstavba fikčního světa L. Fukse
Lenka Jiroušková: Staročeské spory duše s tělem (vedoucí: Jaroslav Kolár)

1998

Monika Köhlerová: Takzvaná deníková próza v teorii a praxi (vedoucí: Michael Špirit)
Andrea Pflimpflová: Nad prózami Milady Součkové
Pavlína Větrovská: Epika v díle Vladimíra Holana (vedoucí: Hana Šmahelová)
Alexandra Kuchařová: Svéráz románového komponování u K. M. Čapka-Choda (vedoucí: Marie Mravcová)
Lenka Pánková: “Židovství” v prozaické tvorbi E. Hostovského a J. Weila ve 40. – 60. letech (vedoucí: Bohuslav Hofmann)
Daniel Vodrážka: Motivy a symboly ve vzpomínkových prózách B. Hrabala
Martina Kubešová: Literatura pro děti a mládež v samizdatu a exilu v letech 1948-1989 (vedoucí. Hana Šmahelová)
Štěpánka Rajchlová: Svatováclavská legenda Ut annuncietur
Petra Papoušková: Hledání identity v literárním díle ( Kdo je Karol Sidon) (vedoucí: Jiří Brabec)
Pavlína Tomanová: Vývoj motivů v prózách Milana Kundery Sun Bee, Yu: Moderní verze zbojnických legend
Blanka Štědrá: Počátky časopisu Ost und West
Jan Šetek: Dvě povídky R. Svobodové na pozadí secesního umění
Stanislav Wimmer: Božena Němcová o Babičce
Pavla Hajíčková: Nonsens v české poezii pro děti a mládež
Jana Ježková: Disticha Catonis (easoměrné překlady J. A. Komenského a V. J. Rosy)
Radka Zelenková: Milan Kundera – dramatik
Tomáš Matějec: Dvěsousedské hry o Tobiášovi
Kateřina Plívová: Literární okruh manětínské větve rodu Lažanských

1999

Veronika Mendlíková: Pavel Kohout – prozaik (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Martina Šulcková: Sestra Jáchyma Topola: Hledání smyslu v postmoderní době (vedoucí: Petr Bílek)
Jitka Zedníková: Textové varianty v Halasově souboru Do usínání (vedoucí: Miroslav Červenka)
Lukáš Plzák: Románová kronika Rok na vsi bratří Mrštíků a její dramatizace (vedoucí: Bohuslav Hoffmann)
Martina Vacková: Próza imaginativní, hravá a obrazná (vedoucí: Marie Mravcová)
Markéta Prombergerová: Řeč jako prostor setkání lidského “já” se světem, s druhým a se sebou samým (Problematika řeči a porozumění v díle V. Linhartové) (vedoucí: Michael Špirit)
Gabriela Pechová: Pohádka v názorech literární kritiky od počátku 20. století do poloviny 70. let (vedoucí: Hana Šmahelová)
Jana Jílková: Časový a místní návrat v próze 60. let (vedoucí: Michael Špirit)
Ludmila Suková: Doma a na cestách – motivický rozbor povídek Terézy Novákové (vedoucí: Věra Menclová)
Aleš Kozár: Vyprávění v raných dílech J. Škvoreckého (vedoucí: Michael Špirit)
Karolína Šeráková: Moderní česká pohádka ve 20. a 30. letech 20. století (vedoucí: Hana Šmahelová)
Klára Mikolášková: Cestou otevřenou (Český ideologický román soc. realismu v období 1950-55) (vedoucí: Petr Bílek)
Jakub Sedláček: Vztah výtvarného a slovesného projevu: Cyklus Z kasemat spánku J. Heislera a Toyen (vedoucí: Jiří Brabec)
Milada Záborcová: Horská krajina v literárním textu (Obraz hor v dílech české meziválečné prózy) (vedoucí: Petr Bílek)
Alena Kopecká: Jan Lopatka a francouzský poststrukturalismus (vedoucí: Michael Špirit)

2000

Klára Vojancová: Impresionistické rysy v „okrajové“ tvorbě V. Mrštíka (vedoucí: V. Menclová)
Dana Boudová: Základní problémy v přístupu k literárnímu dílu J. Váchala (vedoucí: J. Brabec)
Edita Bláhová: Obraz Šumavy v české próze 19. století (vedoucí: V. Vaněk)
Michal Hrnčíř: Kašpar Lén mstitel – Turbína – Experiment (vedoucí: M. Mravcová)
Lucie Formanová: Významná českojazyčná periodika po roce 1945 (vedoucí: B. Hoffmann) Andrea Bláhová: Prózy Oty Pavla (vedoucí: L.Hájková)
Jana Růžková: Vokno 1979-1989 (vedoucí: M. Špirit)
Anna Stránská: Mezi slovem a skutečností (vedoucí: P. Bílek)
Alena Fidlerová: Jan Klatovský: Fundací aneb Založení i vystavění města Klatov (vedoucí: J. Linda)
Zuzana Dětáková: Začátky literárního kritika B. Fučíka (vedoucí: J. Brabec)
Jolana Stáňová: Sešity pro mladou literaturu (vedoucí: M. Špirit)
Lukáš Novák: Nonsensová poezie jako hra pro děti a dospělé (vedoucí: H. Šmahelová) Jana Vrbová: Koncepty prostoru v románových trilogiích D. Hodrové a J. Kratochvila (vedoucí: P. Bílek)
Markéta Žabková: Fenomén nesmyslu v oblasti sémiotiky a literárních žánrů (vedoucí: H. Šmahelová)
Barbara Storchová: Žena v Erbenově Kytici (vedoucí: V. Vaněk)
Monika Nowaková: Obraz Poláka v české literatuře 19. století a obraz Čecha v polské literatuře 19. století (vedoucí: V. Menclová)
Daniela Stuchlíková: Intertextovost v básnickém díle J. Koláře (vedoucí: P. Bílek)
Hana Homolová: Hrubínův žánrový triptych: Srpnová neděle – Romance pro křídlovku – Zlatá reneta (vedoucí: M. Mravcová)

2001

Markéta Doležalová: Neautorské textové změny na příkladu jezuitské cenzury v tištěné literární produkci 16. století (vedoucí: J. Linda)
Lenka Uhlířová: Próza E. Bondyho (vedoucí: M. Špirit)
Michal Kotrouš: Oblíbené žánry venkova v počátcích národního obrození (vedoucí: J. Hošna)
Filip Tomáš: Časopis a skupina Květen (vedoucí: M. Špirit)
Dalibor Dobiáš: O literatuře J. Gruši (vedoucí: J. Holý)
Tomáš Jajtner: Básník a existence (B. Reynek) (vedoucí: J. Wiendl)
Jiří Škvor: Vzájemná korespondence V. Dyka a O. Theera (vedoucí: J. Wiendl)
Pavlína Dunovská: Román o románu (vedoucí: M. Mravcová)
Jan Matonoha: Diskurz – geneze, charakter, fenomén, symptom, problém (vedoucí: P. Bílek)
Petr Onufer: Poe v Příběhu inženýra Lidských duší (vedoucí: M. Špirit)
Blanka Vaňková: Příběh města (vedoucí: P. Bílek)
Jana Janoušková: Polopřímá řeč (vedoucí: J. Pechar)
Iva Jonášová: Možnosti individuální a sociální recepce české exp. poezie 80. let (vedoucí: Z. Sedláček)
Jitka Eisenhammerovám – Tomanová: Edice českého spisu B. Balbína Bohemia docta (vedoucí: J. Hošna)
Ivo Říha: Ženské postavy v ještědských románech K. Světlé (vedoucí: V. Vaněk)
Lucie Kostrbová: F. V. Krejčí: První léta (vedoucí: J. Brabec)

2002

Jiří Hošna: Básnické dílo J. Kostohryze (vedoucí: V. Binar)
Martin Frisch: Proměna mimetické platnosti světa v díle L. Fukse (vedoucí: L. Hájková)
Jitka Pinková: Ghetto bez zdí (Weil, Fuks, Bělohradská) (vedoucí: J. Holý)
Martin Brát: Raná poezie K. Biebla (vedoucí: J. Wiendl)
Michal Kosák: Ediční a textologické koncepty na přelomu 19. a 20. století (vedoucí: P. Bílek)
Kamila Boháčková: Topos dvojníka a princip zdvojení z hlediska sémantiky možných světů a strukturální tematologie (vedoucí: P. Bílek)
Blanka Zahajská: Ediční principy starších českých textů ze slezské nářeční oblasti na základě jazykové analýzy Knihy pamětí z let 1632–1685 Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště (vedoucí: J. Linda)
Jan Jícha: Reflexe životního prostředí v českém cestopise (vedoucí: L. Hájková)
Hana Karková: Pohádka v literární teorii a ve školní praxi (vedoucí: B. Hoffmann)
Michal Guse: Téma pouti v kanonizovaných dílech české literatury (vedoucí: M. Mravcová) Radka Černíková: Obraz venkova v povídkové tvorbě 90. let 19. století a počátku 20. století (K.V. Rais, bratři Mrštíkové, T. Nováková, J. Kratochvíl) (vedoucí: M. Mravcová) Zdeněk Fučík: Literatura a tělo (vedoucí: L. Heczková)
Adam Gebert: Textová a filmová verze Spalovače mrtvol (komparace filmového a literárního prostoru) (vedoucí: P. Bílek)
Lenka Garová: Obraz vysídlení sudetských Němců v české próze po roce 1945 (vedoucí: J. Holý)
Šárka Doležalová: Cesty sebepoznání v díle V. Linhartové (vedoucí: P. Bílek)
Monika Kipeťová: Detektivní prózy E. Fikera (vedoucí: V. Menclová)
Kristina Čermáková: Kapitoly o V.B. Nebeském (vedoucí: V. Menclová)
Eva Pelánová: Siegfried Kapper, prozaik, básník a překladatel (vedoucí: M. Špirit)
Jiří Flaišman: Rané texty J. Seiferta (vedoucí: J. Brabec)
Tereza Riedlbauchová: Zeyerův Vyšehrad v kontextu současného umění (vedoucí: M. Červenka)

2003

Tomáš Kotas: Vývoj motivů v próze M. Viewegha (vedoucí: L. Hájková)
Jan Pospíšil: Básnické začátky V. Nezvala: proměny básnického obrazu (vedoucí: J. Brabec) Martina Mašínová: J. Jedlička – Kde život náš je v půli se svou poutí (vedoucí: P. Bílek)
Petra Lančová: Využití kontrastu v díle L. Aškenazyho (vedoucí: H. Šmahelová)
Pavel Šidák: Poetika posvátného (J. Čep a křesťanský archetext)
Zita El Dunia: Subjekty v poezii J. Kameníka (vedoucí: M. Červenka)
Lucie Zelená: Výstavba postav v prozaickém díle J. Durycha (vedoucí: J. Holý)
Daniela Rudá: J. Vrchlický jako překladatel maďarské literatury (vedoucí: J. Janáčková) Soňa Blažková: Žofie Podhorecká – publikační činnost do roku 1914 (vedoucí: L. Heczková)
Petra Honzáková: Recepce Křesadlových Mrchopěvců a jejich postmodernost (vedoucí: P. Bílek)
Zuzana Onderková: K.J. Beneš – Osobnost a dílo (vedoucí: M. Mravcová)
Michal Topor: Luisa Ziková. Monografická studie (vedoucí: L. Heczková)
Tomáš Navrátil: Skautská samizdatová literatura v komunistických koncentračních táborech (vedoucí: J. Wiendl)
Alena Scheinostová: „Romipen: cesta k moderní identitě“ (vedoucí: P. Bílek)
Kateřina Svobodová: Literární tvorba terezínských dětí (vedoucí: L. Hájková)
Michal Charypar: Vlast, slunce a smrt u Máchy (vedoucí: M. Červenka)
Eva Trojanová: Bibliografie publicistiky J. Čapka (vedoucí: J. Holý)
Zlata Potyková: Myšlenkový svět v lidové písni z Čech a Moravy (Analýza tematiky a motiviky české lidové písně) (vedoucí: L. Tyllner)
Drahuše Mašková: Typologická analýza pohádkové prózy (Karel Čapek – Nůše pohádek 1918, 1919, 1920) (vedoucí: H. Šmahelová)
Jana Servusová: Postavení Karla Hynka Máchy a Josefa Kajetána Tyla v rámci českého romantismu (vedoucí: H. Šmahelová)
Olga Jarošová: Proměny vyprávění v díle Vladimíra Körnera (vedoucí: J. Holý)
Michaela Vondrová: Dobové ohlasy na románovou tvorbu Karla Čapka (vedoucí: J. Holý) Kateřina Ondřejová: Šiktancovy cykly Český orloj a Tanec smrti (vedoucí: M. Červenka)
Daniela Uhrová: Holanova epika (vedoucí: M. Červenka)
Robert Ibrahim: Experimentální tvorba Ladislava Nebeského (vedoucí: M. Červenka)
Pavla Tomíčková: Objektivizace literárněteoretických znalostí a dovedností na pozadí středoškolských učebnic literatury (vedoucí: P. Bílek)
Radka Majerová: Dramatik Jan Bartoš a úhel pohledu na český expresionismus (vedoucí: J. Holý)
Lucie Vůjtková: Nad prózou Miroslava Stoniše (vedoucí: J. Holý)
Viktor Dobrev: Vladimír Holan v protivenstvích doby (vedoucí: J. Holý)
Radka Němcová: Literární a filmová zpracování tematiky holocaustu (vedoucí: J. Holý)
Lucie Marková: Tři variace „Kaina“ v prózách Bohumila Hrabala (vedoucí: B. Hoffmann) Magdalena Adéeová: Básnické dílo Bohuslava Reynka (vedoucí: J. Wiendl)
Karolína Jirkalová: Literatura přímé výpovědi (vedoucí: P. Bílek)
Lucie Bartoňová: Kritika a šedesátá léta (vedoucí: M. Špirit)
Vít Bezdíček: Samizdatový okruh sborníku X („Desítka“) / Violit a Edice pro více (vedoucí: M. Špirit)
Kamila Diblíková: Uplatňování postmoderních tendencí v prózách Milana Kundery, Daniely Hodrové a Jiřího Kratochvila (vedoucí: P. Bílek)
Hana Kubáčková: Obraz ženy v žurnalistice Terézy Novákové (Ženský svět 1896-1907) (vedoucí: L. Heczková) Tereza Ješátková: Mistr Sun a Jiří Kolář o básnickém umění (vedoucí: B. Hoffmann)

2004

Veronika Sailerová: Josef Karel Šlejhar (vedoucí: L. Heczková)
Olga Tamchynová: Prózy Vladimíra Macury s důrazem na prvek hry (vedoucí: B. Hoffmann)
Radka Taucová: Listy pro umění a kritiku (vedoucí: J. Wiendl)
Tereza Macibobová: Próza Emila Vachka z hlediska žánrových typů (vedoucí: M. Mravcová)
Michaela Šmejkalová: Zobrazení domu v literatuře (vedoucí: M. Mravcová)
Jarmila Valková: Macbeth – Pozoruhodné aspekty českých překladů (vedoucí: M. Mravcová)
Helena Rajfová: Středověké drama pohledem analytické psychologie (vedoucí: J. Hošna)
Alice Škodná: Obrazy měst v prózách Viktora Fischla (vedoucí: J. Holý)
Michaela Procházková: Komiks Rychlé šípy (vedoucí: P. Janáček)
Jana Uhdeová: Textologické a ediční zpracování Pamětí Františka Weyra (vedoucí: M. Červenka)
Adéla Sušická: Durychova publicistika ve 20. a 30. letech, Bibliografie Akordu (1928-1932) (vedoucí: J. Wiendl)
Kateřina Nová: Polemiky Jaroslava Durycha s Karlem Čapkem (vedoucí: L. Hájková)
Šárka Mazaná: Ženské postavy v próze Arnošta Lustiga (vedoucí: L. Hájková)
Ilona Růžková: Románová tvorba Fráni Šrámka (vedoucí: M. Mravcová)
Markéta Gebhartová: Stylizace a modely „autentické ženskosti“ v dílech vybraných současných autorek z pohledu gender literární teorie (vedoucí: L.Heczková)
Pavla Křesáková: Osobnost nakladatele Jaroslava Pilze (vedoucí: J. Wiendl)
Kateřina Rathouská: Kuturně-politické stati Václava Černého z roku 1945 v kontextu dobového komunistického tisku (vedoucí: P. Bílek)
Jakub Vondra: Pražský německý časopis „ Ost und West“ (1837-1848) (vedoucí: H. Šmahelová)
Radka Štěchová: Miroslav Bureš ve světle archivních dokumentů (vedoucí: J. Wiendl)
Lenka Slívová: Druhá polovina 90.let v české poezii 20.st. se zaměřením na okruh básníků kolem časopisu Weles (vedoucí: L. Hájková)
Jakub Novotný: Autenticita jako literární fenomén na pozadí české literární tvorby 1945-59 (vedoucí: P.Bílek)
Veronika Forková: Obraz české literatury v polské bohemistice v 80. a 90.letech 20.st. (vedoucí: P. Bílek)
Iveta Holubová: Vzájemný vztah syna a otce ve vybraných dílech české literatury 2. pol. 20.st. (vedoucí: L.Hájková)
Marie Hošková: Jan Čep esejista (vedoucí: J. Wiendl)
Radka Myslivečková: Květa Legátová – vznik a zánik jednoho mýtu (vedoucí: P. Bílek)

2005

Turková, Karolína: Literární kritiky Ferdinanda Peroutky (vedoucí: prof. Holý)
Volná, Kristina: Česká SF v letech 1976-1989 (vedoucí: dr. Hájková)
Neumanová, O.: Bibliografie a interpretace literárněvědných bohemistických příspěvků ve slavistických periodikách z anglofonní oblasti od 70.let do současnosti (vedoucí: doc. Bílek)
Kopřivová, Klára: Povídka v České Včele mezi lety 1834 a 1848 (vedoucí: dr. Kusáková)
Říhová, S.: F. Gellner v zrcadle archivních dokumentů. Poznámky k životu a dílu. (vedoucí: dr. Wiendl )
Čapek, Karel: Proces utváření textů mezi realitou a literaturou. Prusko-rakouská válka roku 1866 v Čechách (vedoucí: mgr. Zbyněk Sedláček)
Nováková, Vendula: Nastavte zrcadlo! Téma poúnorového režimu v próze 60.let: zobrazovací a evaluační postupy (vedoucí: prof. Holý)
Macura, Ondřej: Naši Josefa Holečka (Jihočeská selská epopej a její literárněhistorické souvislosti) (vedoucí: doc. Šmahelová)
Lysoňková, Michala: Podoby české spirituální poezie 90.let 20.století (vedoucí: prom.fil. Färber)
Táborská, Eva: Božena Viková-Kunětická: Vliv mytizačních tendencí na recepci literárního díla (vedoucí: doc. Šmahelová)
Kouba, Karel: Mytologizace v umění socialistického realismu (vedoucí: doc. Bílek) Černušáková, Klára: Zločin a trest v české próze v 1.pol. 20. století (vedoucí: doc. Mravcová) Klufa, Jan: Autobiografie a memoáry v české literatuře 19. století (vedoucí: doc. Šmahelová)
Schmarc, Vítek: „Nová skutečnost“ – Fikční světy výrobního a vesnického dramatu v Sešitech Divadelní Žatvy (1948-1952) (vedoucí: doc. Bílek)
Titěra, Samuel: Písňové texty jako samostatný poetický žánr (vedoucí: doc. Bílek) Vodehnalová, Jana: Modelování prostoru v budovatelském románu 1.pol. 50.let 20. století (vedoucí: doc. Bílek)
Lysá, Jana: Příběh různosti čtení (Recepce Kunderova románu Žert a povídek Třetího sešitu směšných lásek v českém a německém kontextu) (vedoucí: doc. Bílek)
Stehlíková, Eliška: Recepce cizojazyčných literárních textů (vedoucí: doc. Bílek) Bozděchová, Petra: Publicistická a prozaická tvorba Jaroslava Jana Paulíka (vedoucí: doc. Mravcová)

2006

Martínková-Racková, Simona: Vývojové tendence současné české poezie (vedoucí: doc. Bílek)
Blážová, Veronika: Milady Součkové Bel canto. K povaze narativního času (vedoucí: dr. Málek)
Loučková, Tereza: Poetika Karla Hlaváčka (vedoucí: dr. Kořená)
Malá, Zuzana: Autenticita a spory o ni v českém myšlení o literatuře 90.let 20. století (vedoucí: doc. Janoušek)
Sladký, Pavel: Postava a charakteristika v socialistickorealistickém románu padesátýcn let (vedoucí: dr. Šrámek)
Rožníčková, Pavla: Text v divadle Ivana Vyskočila (a jeho souputníků) (vedoucí: doc. Janoušek)
Bedřich, Martin: Dílo Jana Straněnského. Alternativa křesťanského humanismu (vedoucí: dr. Jiroušková)
Křenová, Kateřina: Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje (vedoucí: dr. Vaněk) KOšková, Silvie: Obchodníci, vynálezci, detektivové a ostatní (k charakteristice postavy ve fantastické próze 20. let) (vedoucí: dr. Vaněk)
Skovajsa, Ondřej: Vrchlický, Whitman a Šalda obsypaní papoušky (vedoucí: dr. Kořená) Mydlarčíková – Janečková, Iva: Absurdní drama v české literatuře 60. let 20. století (vedoucí: doc. Janoušek)
Švarcová, Martina: Srovnání románů Obsluhoval jsem anglického krále a Nácek a holič v kontextu tradice pikareskního románu (vedoucí: dr. Hájková)
Filinová, Tereza: Mezi snem, hrou a skutečností: Román Alfreda Kubina “Die andere Seite” a kulturně-historický kontext jeho českého překladu (vedoucí: doc. Vojvodík)
Kabátová, Tereza: Mezi realitou a imaginací. Strategie imaginativní semiózy v české lyrice první poloviny 30. let 20. století (vedoucí: doc. Vojvodík)
Bláhová, Jitka: Ivan Slavík – esejista a publicista (vedoucí: dr. Wiendl)
Malínek, Vojtěch: Zdeněk Kalista jako literární kritik (vedoucí: dr. Wiendl)
Veselá – Adamová, Bohumila: Maloměstské obrázky Františka Heritese (vedoucí: dr. Vaněk)
Komárek, Jan: Kritická recepce Šlejharova díla (vedoucí: dr. Wiendl)
Boháč, P.: Kolářovo mea culpa (vedoucí: dr. Šrámek)
Ševčíková, J.: Sovětský svaz 30. let očima české levice a předválečná tvorba J. Weila (vedoucí: prof. Holý)
Mlejnecká, J.: Kunderovská recepce v 60. letech (vedoucí: doc. Bílek)
Plátová, M.:Šlépěje Jakuba Demla (vedoucí: dr. Binar)
Hradová, J.: Klement Bochořák – osobnost a dílo (vedoucí: dr. Wiendl)
Šindelka, J.: Český ruralismus – literatura a ideologie (vedoucí: dr. Wiendl)
Votrubová, R.: Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů ženy (vedoucí: dr. Heczková)
Moravcová, J.: Česká deníková literatura 40. a 50. let 20. století (vedoucí: doc. Bílek)
Penkala, V.: Kritická edice sbírky “Moje blues” Josefa Kainara (vedoucí: doc. Bílek)
Kořínek, P.: Narativní aspekty komiksu (vedoucí: doc. Bílek)
Hanzová, B.: Pramen Života svaté Alžběty Tomáše Štítného ze Štítného a didaktická funkce díla (vedoucí: doc. Kolár)
Janosik-Bielski, M.: Určení autorství nemichnovských písní v českém vícehlasném kancionálu sign. II A 32 z muzejní sbírky v Hradci Králové (vedoucí: doc. Kolár)

2007

Břenková, H.: Karel Michal – autor “pokleslých” žánrů? (vedoucí: dr. Hájková)
Švejdová, Š.: Básnické dílo J. Haukové (vedoucí: dr. Hájková)
Frantesová, E.: Skrytá ženskost J. Haukové (vedoucí: dr. Heczková)
Prokop, L.: Od beztvarosti k dutému tělu. K poetice prázdnoty v díle F. Halase. (vedoucí: doc. Vojvodík)
Fiala, V. (obor KOM): Znaky racinovského divadla a dramatická tvorba B.-M. Koltese (vedoucí: doc. Hrbata)
Heller, J. (obor KOM): Cesta za mýtem místa a J. S. Machar (vedoucí: doc. Bílek)
Čujanová, Milada: Obraz sametové revoluce v české próze (vedoucí: doc. Bílek)
Dědek, Michal: Literární obraz Podkrkonoší v české literatuře od 90.let 19. století do současnosti (vedoucí: dr. Hájková)
Kapustová, Andrea: Mladá česká poezie v 80. a 90. letech 20. století (vedoucí: dr. Špirit)
Kredbová, Veronika: Menší spisovatelka z velkých šedesátých: Hana Bělohradská, její literární kariéra a dílo (vedoucí: dr. Janáček)
Nováková, Kristýna: Paratextem nesená reference: Antologie české literatury v angličtině (vedoucí: doc. Bílek)
Svobodová, Marta: Typy identity v českém meziválečném románu pro ženy(vedoucí: doc. Bílek)
Sýkora, Petr: Cesta pravdy J.S. Machara (vedoucí: prof. Holý)
Trunečka, Michal: Substantiva v díle Vladimíra Holana (vedoucí: dr.Vaněk)
Zárybnický, Zdeněk: Musa panagaea Bernarda Pannagla (vedoucí: mgr. Matějec)
Zikmundová, Linda: Obraz české společnosti v humorné frašce a veselohře druhé poloviny 19. století (vedoucí: dr. Vaněk)

2008

 • Borovička, Lukáš: Česká literatura ve stínu hákového kříže (vedoucí: prof. Holý)
 • Coufalová, Karolína: Snová imaginace a metafyzická reflexe v povídkách Jaroslava Havlíčka (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Cvachová, Veronika: Pražské působení bratří Mannů (vedoucí: prof. Holý)
 • Čmejrková, Anna: Obraz “pražského jara” a roku 1968 v české literatuře 2. pol. 20. století jako problém emblematické redukce (vedoucí: doc. Bílek)
 • Gemrothová, Adéla: Řeč a svět. Literární a výtvarné dílo Jiřího Koláře (vedoucí:  dr. Špirit)
 • Hartigová, Barbora: Téma paktu s ďáblem v české literatuře (vedoucí: prof. Holý)
 • Hon, Jan: Staročeský „Jetřich Berúnský“ a starohornoněmecký „Laurin“ (vedoucí: dr. Jiroušková)
 • Hron, Jan: Korespondence Václava Havla (vedoucí: dr. Špirit)
 • Horynová, Karolina: Literární obraz Prahy v románech dvou mystiků – Gustava Meyrinka a Jiřího Karáska ze Lvovic (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Hromek, Jakub: Literárněkritická a překladatelská činnost Alberta Vyskočila (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Huml, Michael: Mezi Charkovem a Moskvou – týdeník „Románové noviny“ v kontextu snah o proletářskou literaturu počátku 30. let 20.st. (vedoucí: dr. Janáček)
 • Jirsa, Tomáš: Únik ze zajetí smyslu: k subverzivní síle textů F.M. Dostojevského, F. Kafky a W. Gombrowicze (dr. Heczková)
 • Kavalír, Ondřej (obor KOM): Negativní humanismus Michaela Houellebecqa (vedoucí: doc. Hrbata)
 • Klimeš, Ondřej: Hledání nečitelného těla. Tělo jako způsob myšlení literárních děl (vedoucí: dr. Heczková)
 • Říha, Jakub: Nový don Quijote Jiřího Koláře (vedoucí: dr. Šrámek)
 • Schafferová, Dagmar: Esejistika Jana Čepa (vedoucí: dr. Wiendl)
 • Schejbalová, Tereza: Deník 1955 (vedoucí: dr. Šrámek)
 • Šebek, Josef: Myši Natálie Mooshabrové: Repetitivnost, hra a vyprávění (vedoucí: doc. Vojvodík)
 • Šimák, Petr: Člověk, svět a literatura podle Přemysla Blažíčka (vedoucí: dr. Špirit)
 • Štichauerová, Olga (obor KOM): Král a poutník. K otázce identity postav v italském románu 20. století (vedoucí: dr. Flemrová)
 • Štastná, Eva: Konstruování fikčnosti (vedoucí: doc. Bílek)
 • Taud, Rostislav: Patří komiks do literatury? Aneb literární povaha komiksového díla (vedoucí: doc. Bílek)
 • Vaněk, Tomáš (obor KOM): Znaky (sadomasochismu) a melancholie (vedoucí: doc. Vojvodík)

2009

 • Caňko, Miloslav: Poezie Vratislava Effenbergera a její ideový kontext (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Dusíková, Arna: Holokaust očima viníků (vedoucí: prof. Holý)
 • Flanderka, Jakub: Čtenářské motivy a aspekty u Jana Mukařovského (vedoucí: prof. Trávníček)
 • Hrubá, Eva: Proměna českého literárního kontextu po roce 1989 (vedoucí: dr. Janáček)
 • Hulíková, Dana: Obrazy komunistických lágrů v české literatuře (vedoucí: prof. Holý)
 • Januš, Petr: Zvuková poezie (vedoucí: dr. Šrámek)
 • Jelenová, Tereza: Francouzská recepce česky psaných románů Milana Kundery (vedoucí: prof. Bílek)
 • Kácovská, Jana: Rok 1848 v české literatuře (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Konvalinka, Filip: Antonín Macek: Básník, publicista, prozaik (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Koryntová, Lucie: Holanovo Vanutí (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Košinská, Eva: Čtenáři v internetových komunitách (zaměřených na literaturu) (vedoucí: prof. Trávníček)
 • Libichová, Tereza (KOMP): Emblematické redukce autora jako literární ikony či “star” (vedoucí: prof. Bílek)
 • Magulová, Naďa: Dvojí skutečnost u Jana Weisse (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Nádvorníková, Lenka: Literární zobrazení totality z hlediska výuky na střední škole (vedoucí: prof. Bílek)
 • Pašková, Štěpánka: Groteskno v české próze po první světové válce (vedoucí: prof. Holý)
 • Pensdorfová, Olga: James Bond: Filmová série z hlediska narativní mytologizace (vedoucí: prof. Bílek)
 • Raš, Jakub: Antonín Sova – pozdní lyrika (1918-1928) (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Stillerová, Jana: Cestopisy Adolfa Hoffmeistera (vedoucí: prof. Holý)
 • Trnková, Vendula: Sport v české literatuře (vedoucí: dr. Vaněk)

2010

 • Beránková, Jana: Pacientka doktora Hegla a dobový dívčí román (vedoucí: prof. Holý)
 • Cesneková, Andrea: Hypotetičnost postav Weinerových próz a způsoby jejich prezentace (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Denková, Helena: Obraz Šumavy v české a německy psané literatuře po roce 1945 (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Dolenský, Daniel: Prózy Vítězslava Nezvala (vedoucí: dr. Kořená)
 • Esserová, Jitka: Řád/Revue pro kulturu a život (1932-1944) (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Fraitová, Olga: Metafory a metonymie v “hudebních pasážích” vybraných textů J. Škvoreckého (vedoucí: dr. Špirit)
 • Hesová, Petra: Romantická povídka Karla Sabiny (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Holanová, Markéta: Vztah české literární kultury avantgardního období k populární literatuře (vedoucí: dr. Janáček)
 • Izdná, Petra (komp): Iluzivnost světa – figury snu a zdání v raně-novověkých textech (vedoucí: dr. Pokorný)
 • Kacetlová, Klára: Jurij Lotman – sémiotika kultury a pojem textu (vedoucí: dr. Heczková)
 • Kazdová, Miroslava: Večerníček: Narativní postupy a sémantická analýza žánru (vedoucí: prof. Bílek)
 • Kittlová, Markéta: Jiří Weil mezi Ruskem a Čechami (vedoucí: dr. Janáček)
 • Kmochová (Prášilová) Radka: Exilový časopis Sklizeň (vedoucí: prof. Holý)
 • Kořínková, Šárka: Dopisy Jakuba Demla Matěji Fenclovi (vedoucí: dr. Iwashita)
 • Krajčovičová, Monika: Dokumentární literatura s tematikou koncentračních táborů v kontextu tzv. první vlny válečné prózy (vedoucí: dr. Janáček)
 • Králíková, Kateřina: Tanec-tělo-slovo (vedoucí: dr. Heczková)
 • Lukešová, Anna: Interaktivní narativita (vedoucí: prof. Bílek)
 • Mácha, Jiří: Barák smrti Jana Weisse (vedoucí: dr. Málek)
 • Mottlová. Lenka: Meziválečná publicistika Zdeňka Němečka (vedoucí: doc. Janoušek)
 • Mrázková, Iva: Vzájemná korespondence J. Demla a F. Bílka 1901-1941 (vedoucí: dr. Iwashita)
 • Plívová, Alžběta: Gender v surrealismu (vedoucí: dr. Hecková)
 • Sedlářová, Barbora: Proměna poetiky postavy horníka v české literatuře (vedoucí: doc. Janoušek)
 • Sirovátka, Štěpán: Recepce antiky v básnickém díle Jiřího Karáska ze Lvovic (ve srovnání se Stanislavem Kostkou Neumannem) (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Soukup, Jiří: Jak interpretovat Kafku? Kritika české recepce Kafkova díla a pokus o nový přístup (vedoucí: dr. Pokorný)
 • Šircová, Miroslava: Sépie F. Halase a E. Montala jako jiný model avantgardní poetiky (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Turinská, Ivona: Sen a skutečnost v textech Pražského lingvistického kroužku a Skupiny surrealistů (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Urbanová, Martina: Melancholie v poezii Antonína Sovy (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Vašáková, Lucie: Ohlas severských literatur v českých zemích na přelomu 19. a 20. století (vedoucí: prof. Holý)
 • Vučka, Tomáš (komp): Karel Schulz mezi barokem a avantgardou (vedoucí: prof. Bílek)
 • Zaorálek, Ondřej: O dvou podobách pábení v české literatuře (vedoucí: dr. Kořená)Diplomové práce obhájené v roce 2011
 • Beníšková, Dagmar: Obraz Podkarpatské Rusi v díle  Ivana Olbrachta (od reportáže k románu a novele) (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Beníšková, Edita: “Podivnými zbraněmi bojující polemik” Literární publicistika a esejistika Aloyse Skoumala (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Dobrý, Marek: Způsoby re-prezentace českých 50. let 20.s toletí v současné české literatuře (vedoucí: prof. Bílek)
 • Enderlová, Hana: Poetika Holanových smírek Triumf smrti, Vanutí a Oblouk (vedoucí: dr. Binar)
 • Fiřtíková, Andrea: Stylizační postupy v textech Ladislava Fukse (vedoucí: dr. Merhaut)
 • Horčíková, Lucie: Jan Opolský a jeho prozaické dílo v dobovém literárním kontextu (vedoucí doc. Mravcová)
 • Hudcová, Zuzana: …Všechno je lehounké a vše je nahoře a nejvýše je tanec slonů…” Metafory pohybu v díle Vladimíra Holana (doc. Heczková)
 • Chybová, Barbora: Fragmenty milostného příběhu (ve fotografiích) (vedoucí: dr. Činátlová)
 • Iljašenko, Marie: Krajiny paměti ve středoevropské literatuře – Halič a Bukovina (vedoucí: dr. Činátlová)
 • Kleňha, Petr: Proměny vypravěče v próze Jaromíra Johna (doc. Mravcová)
 • Kolářová, Martina: Prostor jako součást románového fikčního světa (vedoucí: prof. Bílek)
 • Kolezsar, Michal: Tendenční beletrie v období protektorátu Čechy a Morava (vedoucí: dr. Janáček)
 • Konvalinková, Veronika: Proces jako divadlo – Proces s Miladou Horákovou a jeho literární a divadelní podoby (vedoucí: doc. Heczková)
 • Krausová, Martina: Major Zeman: Verbální vyprávění a film (vedoucí: prof. Bílek)
 • Kubíček, Jan: Totalitní kýč a underground. Dynamika estetických (a jiných) norem v totalitní společnosti (vedoucí: prof. Bílek)
 • Marešová, Ina: Tělo a tělesnost  ve službách socialistického realismu (vedoucí: prof. Bílek)
 • Marková, Lucie: Josef Hiršal – nomografická studie (vedoucí: dr. Binar)
 • Paukerová, Lucie: Láska a víra. Erotická motivika v díle Jaroslava Durycha (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Pavlíček, Milan: Mytologické a mýtotvorné rysy Hvězdných válek a specifika jejich příběhů coby příběhu na pokračování (vedoucí: prof. Bílek)
 • Pomahač, Ondřej: Nikde a kdesi: Utopie, dystopie a jejich vzájemná poloha (vedoucí: dr. Pokorný)
 • Rychlá, Eliška: Téma rodiny v českém dramatu posledních dvaceti let (vedoucí: doc. Heczková)
 • Segi, Stefan: Peneřina, těžká dřina. Poetika hlavního proudu českého hiphopového textu (vedoucí: dr. Janáček)
 • Sieberová, Jana: Socialistický a tzv. totální realismus: Charakteristika básnické poetiky a pokus o komparaci (vedoucí: prof. Bílek)
 • Satinská, Lucia: Dunaj: cesta, pamať, město a smrť (vedoucí: dr. Činátlová)
 • Stiboříková, Zuzana: Arnošt Lustig a zkušenost holokaustu z naratologické perspektivy (vedoucí: dr. Málek)
 • Špína, Michal: Příběh a jeho “co” a o “čem” (vedoucí: prof. Bílek)
 • Vrbková, Julie Lien: Způsoby transcendence básnického bytí. Pokus o hermeneutickou interpretaci (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Zbiejczuková, Irena: Pojetí hrdiny ve fantasy literatuře (vedoucí: dr. Vaněk)
 • Zídková, Lea: Lenka Procházková, její životní osudy a literární dílo – monografická studie (vedoucí: dr. Janáček)
 • Žehrová, Lenka: Korespondence Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem (vedoucí: dr. Iwashita)

2012

 • Adamcová, Veronika: Dům – místo lidské množiny (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Bartošová, Jiřina: Motivy čtení psaní a interpretace v povídkách Karla Čapka (vedoucí: doc. Málek)
 • Bílková, Petra: Konec karnevalu. Poetismus na přelomu 20. a 30. let (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Brkičová, Nea: Motiv ženy v díle Jakuba Demla (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Bulejová, Hana: Stereotypy v díle Járy Cimrmana (vedoucí: prof. Bílek)
 • Davidová, Eliška: Publicistika Jakuba Demla (vedoucí: dr. Iwashita)
 • Fauknerová, Jana: Jan Zahradníček a jeho tvorba v období 40. a 50. let 20. století (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Garciová, Denisa: Z díla Jiřího Mordechaje Langera: Básnická sbírka Pijutim ve-širej jedidut (vedoucí: prof. Holý)
 • Grollová, Jana: „Jen barvy, které výskají a hoří“. Synestesie v díle Jiřího Karáska ze Lvovic z přelomu století (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Hanus, Ondřej: Český sonet v 1. polovině 20. století (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Havelka, Jan: Zbyněk Havlíček – reflexe díla a osobnosti (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Horáčková, Kristýna: Kriminální a dobrodružné motivy v románech Pavla Kohouta (vedoucí: prof. Holý)
 • Hrabalová, Lucie: Rukopisy VBF (vedoucí: prof. Holý)
 • Hřibová, Tereza: 30 případů majora Zemana (filmová verze a vydané filmové povídky) z hlediska mytizačních postupů (vedoucí: prof. Bílek)
 • Chybová, Barbora: Fragmenty milostného příběhu (ve fotografiích) (vedoucí: dr. Činátlová)
 • Jáchimová, Veronika: Smrt a zmrtvýchvstání Jana Palacha: Kulturní obraz Jana Palacha (vedoucí: prof. Bílek)
 • Janeš, Petr: Spisovatel a novinář Edvard Valenta po roce 1945 (vedoucí: prof. Holý)
 • Jumrová, Pavla: Postavy v krátkých prózách Jaroslava Durycha (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Kletečková, Martina: Vývojové proměny krátké venkovské prózy 2. poloviny 19. století a počátku 20. století (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Krčálová, Tereza: Kontrast života a smrti v díle J. K. Šlejhara (vedoucí: doc. Heczková)
 • Kroulíková, Lucie: Kategorie výběru z hlediska kategorie autora a fáze geneze literárního procesu (vedoucí: prof. Bílek)
 • Lacina, Štěpán: Pomocí ničeho chceme změnit svět (vedoucí: prof. Holý)
 • Ledinská, Šárka: Poetika prostoru v pohádkách bratří Grimmů a ve vybraných pohádkách K. J. Erbena (vedoucí: prof. Bílek)
 • Mashehová, Lajla: Josef Knap – spisovatel a redaktor (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Michlová, Lucie (obor KOMP): Intermedialita v moderní literatuře: románová hudebnost v díle A. Gida, A. Huxleyho a T. Manna (vedoucí: dr. Pokorný)
 • Moldová, Klára: Demlova rodina v dopisech a díle (vedoucí: dr. Iwashita)
 • Pišna, Jan: Čtenář 16. století v českých zemích – východiska a možnosti výzkumu (vedoucí: prof. Trávníček)
 • Reuter, Magdalena Antonia (obor KOMP): Podmínky exilu: jazyk, text a historie u Libuše Moníkové a Milana Kundery (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Rohlíková, Monika: Vlna baladismu v české poezii před první světovou válkou (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Romanová, Gabriela: Sado Maso 1983-1986. Historie a článková bibliografie samizdatového časopisu (vedoucí: dr. Špirit)
 • Smyčková, Kateřina (obor UCSS): Analýza repertoáru Kancionálku aneb Písní křesťanských (vedoucí: dr. Škarpová)
 • Soukupová, Klára (obor KOMP): (Re)Konstrukce subjektivity a času v žánru autobiografie (vedoucí: doc. Kubíček)
 • Šimečková, Tereza: Holokaust očima dítěte: dětstká perspektiva v dílech J. Kosinského, A. Lustiga a E. Wiesela (vedoucí: prof. Holý)
 • Špicová, Zuzana (obor KOMP):: Tři příběhy mezi Východem a Západem: “Ctnostný jinoch”, “Božský milenec”, “Obětování dítěte” (vedoucí: prof. Vojvodík)
 • Tichá, Veronika: Utrpení knížete Sternenhocha z hlediska Klímovy filozofie (vedoucí: doc. Heczková)
 • Vandasová, Anna: Jan Zahradníček v letech Akordu (vedoucí: doc. Wiendl)
 • Vávra, Jan: Metoda montáže v kompozici prozaických literárních děl (vedoucí: doc. Mravcová)
 • Veselka, Martin: Existenciální poezie a Jiří Orten (vedoucí: dr. Špirit)
 • Vlasáková, Šárka: Reprezentace šoa: Dětská literatura a literatura o dětech (vedoucí: prof. Holý)
 • Voralová, Hana (obor UCSS): Téma lidské identity v díle Václava Havla (vedoucí: prof. Holý)
 • Zitová, Olga: Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy (vedoucí: prof. Holý

2013

 • Abbasová,Veronika,Mgr.: Fanfikce a intertextualita (vedoucí: prof. Bílek)
 • Dosoudilová, Anna, Bc.: Kánon zelené literatury? Co a jak čtou ,,pestří a zelení”(vedoucí: prof.Bílek)
 • Hozman, Václav, Bc. Poetika prostoru v románech Oty Filipa (vedoucí: prof. Holý )
 • Kamenická, Andrea, Mgr.: Náboženská problematika v ještědských prózách Karoliny Světlé (vedoucí: dr.Vaněk)
 • Klímová, Kamila, Bc.: Postava komunisty jako specifický typ významově zatížené postavy v současné české próze (vedoucí: prof.Bílek)
 • Kovaříková, Olga: Reflexe hudebního díla v literatuře evropské moderny (vedoucí: prof.Vojvodík)
 • Kováčová, Eva: Rané literární dílo Josefa Čapka v kontextu moderního umění (vedoucí: doc.Vojtěch)
 • Manová, Vilma, Bc.: Sondy do české poezie 90. let 20. století (vedoucí: doc.Wiendl)
 • Melichar, Dominik, Bc.: Narativní prostory lyriky (vedoucí: prof. Bílek)
 • Özörencik, Helena, Bc.: Normalizace české literatury prizmatem teorie literárního pole Pierra Bourdieu (vedoucí: prof.Bílek)
 • Pejchal, Igor: Listy Jakuba Demla Josefu Florianovi (vedoucí: dr. Iwashita)
 • Petránková, Michaela: Tváří v tvář ztrátě: Figury ztráty v poválečné středoevropské literatuře (vedoucí: dr.Činátlová)
 • Poledňáková, Barbora: Novela ,,Konec nylonového věku” z roku 1950 a její kritická edice(vedoucí: dr. Špirit)
 • Stašová Ema: Ozvěny Ovidiových proměn (vedoucí: dr. Pokorný)
 • Tlachová, Tereza, Bc.: Komparativní pohled na ženské hrdinky v pohádkách a prózách Boženy Němcové (vedoucí: doc.Šmahelová)
 • Ungerová, Veronika:,,Fenomén” Večerníček (vedoucí: prof.Bílek)
 • Válková, Natalia: Otázky literární hermeneutiky (vedoucí: dr.Pokorný)
 • Zima, Martin, Bc.: Teorie fikčních světů. Analýza a interpretace vývoje teorie fikčních světů v posledních desetiletích (vedoucí: prof.Bílek)

2014

 • Bábková, Markéta: Národní identita v současném českém dramatu (prof.Bílek)
 • Beneš, Otakar: Hra o trůny jako hra (dr.Vaněk)
 • Brožová Ladislava, Bc.: Téma manipulace v literatuře (prof.Holý)
 • Česká, Jana: Fabula et historia: Václav Hájek z Libočan a fikční strategie historiografie (prof. Bílek)
 • Dolejský Martin: ,,Sovětský svaz – náš vzor!” Vliv sovětských budovatelských románů na utváření základních motivů v budovatelských románech českých (prof.Bílek)
 • Dušek, Jan: Postava svatého Prokopa v historiografických a hagiografických textech 16. a 17. století (dr. Matějec)
 • Dvořák, Jan: Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře (dr.Činátlová)
 • Fischerová, Simona: Krakatit Karla Čapka a Otokara Vávry (doc. Mravcová)
 • Hejdová, Tereza: Obraz Jana Husa v české ranověké literatuře (vedoucí: dr.Fidlerová)
 • Hrdinová, Dagmar: Dítě a dětství v tvorbě Jaromíra Johna (prof.Holý)
 • Jelínek, Jiří: Fiktivní jazyky v literatuře (dr.Hrdlička)
 • Kotšmídová, Alena: Proměny ženských hrdinek knížek lidového čtení (Velmi utěšená a kratochvílná historie o krásné panně Mageloně a její hrnika z hlediska kurtoázního ideálu)(dr.Škarpová)
 • Kovácsová, Adéla: České literární sny (Interpreatce tří Kunderových románů) (dr.Špirit)
 • Krupková, Lucie    Podoby ženského snění v literatuře střední Evropy 20. století (dr.Činátlová)
 • Nedvěd, Tomáš: Češi a ti druzí před a po revoluci 1948 (dr.Vaněk)
 • Ondroušková, Světlana, Mgr. et Bc.: Loď jako prostor střetávání života a smrti: nautická metaforika v literární moderně (doc.Málek)
 • Pazderová, Alice: Holocaust v hodinách české literatury na středních školách (prof. Holý)
 • Słowik, Olga: Literární a feministická publicistika Pavly Moudré (doc.Heczková)
 • Součková, Ladislava    Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru? (prof.Vojvodík)
 • Šnellerová, Tereza: ,,Nové” počátky poezie Jiřího Koláře a jejich místo v interpretaci díla (dr.Špirit)
 • Svárovská, Nicol: Literární recepce díla Maxe Picarda (dr.Činátlová)
 • Víznerová, Pavlína: Komparace románu Dracula od Brama Stokera s jeho filmovými adaptacemi (prof.Bílek)
 • Zaor, Olga: V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próza Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha    (prof.Bílek)
 • Zindulková, Klára: Tónický verš a čeština (doc.Heczková)

2015

 • Bartoňová Barbora, Bc.: Postavy a příběhy ze dna Prahy v beletristické reflexi na přelomu 19. a 20. století (dr.Vaněk)
 • Budílková Jitka: Recepční příběh textů Miloše Urbana (dr. Králíková)
 • Doležalová, Barbora, Mgr.: Návrat baroka v hispanoamerickém románu 20. století – Asturias, Carpentier, Roa Bastos (dr.Činátlová)
 • Fottová Magdalena: Obraz východního Žida v českých židovských časopisech 20. stol. (do r. 1938)    (prof. Holý)
 • Hladík, Jakub: Literární kritika a časopisy 1945-1948 (dr. Merhaut)
 • Hošnová Kateřina: Publicistika Josefa Čapka v letech 1910 – 1920 (doc. Wiendl)
 • Chromý Jan, Bc.: Karel Hynek Mácha na střední škole (prof. Bílek)
 • Karalová Lenka: Zobrazení a funkce prostoru v literární a filmové verzi prozaických textů vlny 60. let. (Spalovač mrtvol. Démanty noci. Ostře sledované vlaky) (doc. Mravcová)
 • Karpeta Anastasia, Bc.: Fragmentární psaní: motivy středoevropského literárního diskurzu v postmoderní ruské literatuře (dr. Činátlová)
 • Macl, Ondřej, Bc.: Patos křídla a šípu: Variace Eróta v dějinách evropské literatury. (dr.Činátlová)
 • Machková, Barbora: Michael Kácha a česká literatura (dr. Merhaut)
 • Malý, Lukáš: Poetika prostoru v Alexandrijském kvartetu (prof. Bílek)
 • Pečenková Aneta, Bc.: Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy (dr.Merhaut)
 • Piptová Ivana, Bc.: Italská romantická diskuse (prof. Hrbata)
 • Segi Lukavská, Jana: Za devatero horami. K teorii literatury pro děti a mládež (prof. Bílek)
 • Špinková, Tereza: Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny (dr. Špirit)
 • Stříbrná Anežka, Mgr.: Jak je modelován svět románu Kámen a bolest (prof. Holý)
 • Tvrdá, Pavlína: Analýza motivů kosmického vejce a rozpadu obra ve stvořitelských mýtech (prof. Král)
 • Vlčková, Barbora, Bc.: Pohádka v díle Václava Tilleho-Říhy (doc.Šmahelová)
 • Zelenka, Lukáš, Bc.: ,,Zlaté nivy ideálu”: Zobrazené prostory v prozaickém díle Julia Zeyera (doc.Mravcová)

2016

 • Bailey, Vendula: Křídla v okovech. politické procesy 50.let v poezii katolických autorů (doc.Wiendl)
 • Cibulková, Tereza: analýza a komparace ženských postav v amerických románech Jamese Fenimora Coopera a Luisy May Alcottové (prof.Bílek)
 • Fojtíková, Jiřina: Žádná růže nekvete celý rok: Obraz Viktorky v Babičce Boženy Němcové (doc. Heczková)
 • Hubnerová, Radka, Bc.: Niterná krajina: Symbol v rané poezii Václava Renče optikou bremondovské poezie pure (doc. Wiendl)
 • Krsková, Kateřina: Zločin a trest v díle Františka Langera  (doc. Mravcová)
 • Ševčíková, Michaela, Bc.: Frankenstein: proměny fantastična a hrůzy ve filmových adaptacích a na divadle (dr.Činátlová)
 • Vildová, Hana, Bc.: Pohádkové vyprávění Ivy Peřinové (prof. Bílek)
 • Zvoníčková, Michela, Bc.: Smrt jako artefakt: estetizace smrti v dílech Georgese Rodenbacha a jiřího Karáska ze Lvovic (prof.Vojvodík)
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Obhájené diplomové práce