Seznam obhájených diplomových prací v letech (1986–1995)

Řešitel práce Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Beránková, Ivana 1986 Alfonz Bednár
Voráček, Jaroslav
Borecká, Jarmila 1986 Jan Neruda v pojetí školních osnov, učebnic a čítanek ve 20.století
Nejedlá, Jaromíra
Cihlářová, Ivana 1986 Fučíkův kritický podíl na růstu avantgardních divadelních souborů 20. a 30. let Tax, Jaroslav
Doležel, Jiří 1986 Humoristická a satirická tvorba 70. a 80.let našeho století v dílech Divadla Járy Cimrmana, Jaroslava Matějky, Vojtěcha Steklače, Miroslava Skály
Rzounek, Vítězslav
Dvořák, Radomír 1986 Rudolf Kalčík – kontury života a díla
Bastlová, Zdeňka
Dvořáková, Nella 1986 Kontext tvorby Heleny Šmahelové
Voráček, Jaroslav
Gubičová, Helena 1986 Postoj Stanislava Kostky Neumanna k sociální realitě v období let 1900-1914 (na vybraných příkladech z poezie a publicistiky)
Hoffmann, Bohuslav
Hlaváček, Stanislav 1986 Karel Hynek Mácha v systému vyučování literatuře na gymnáziu Hošna, Jiří
Holmanová, Dana (Oulehlová) 1986 Karel V. Rais a literatura pro mládež
Voráček, Jaroslav
Homolová, Hana 1986 Kontext tvorby E. Petišky
Bastlová, Zdeňka
Karlíčková, Jana 1986 Proměny životopisného románu
Nejedlá, Jaromíra
Kočandrle, Vladimír 1986 Život a dílo Otokara Březiny Tax, Jaroslav
Kosňanský, Lubomír 1986 Otázky současnosti v poezii 50. let Tax, Jaroslav
Koutská, Lenka 1986 Česká literatura a pojetí československého literárního kontextu v časopise Dav Hošna, Jiří
Leníčková, Marie 1986 Vznikání a zanikání žánrů po roce 1945
Bastlová, Zdeňka
Lojínová, Zuzana 1986 Božena Němcová, její život a dílo v prezentaci osnov, učebnic a čítanek pro střední školy po roce 1945
Hoffmann, Bohuslav
Makovičková, Dana 1986 Jan Neruda v pojetí školních osnov, učebnic a čítanek po roce 1945 na střední všeobecně vzdělávací škole
Rzounek, Vítězslav
Mundevová, Petra 1986 Lyrické prózy Marie Majerové
Hoffmann, Bohuslav
Novák, Vladimír 1986 Literatura jako východisko dramatické televizní tvorby
Rzounek, Vítězslav
Pelikánová, Jitka 1986 Poezie Jiřího Ortena [rukopis] : poznámky k interpretaci Tax, Jaroslav
Starý, Martin 1986 Cesta Pavla Horova k socialistické literatuře
Rzounek, Vítězslav
Štěpánková, Daniela 1986 Společenské poslání literatury a umění v publicistice Karla Čapka Tax, Jaroslav
Švandelík, Jan 1986 Tvorba Bohuslava Březovského a Jiřího Valji z let 1945-1948 v kontextu dobové prózy
Nejedlá, Jaromíra
Tulka, Jaroslav 1986 Josef Hora: hledání harmonie: vývoj poesie Josefa Hory ve třicátých letech Tax, Jaroslav
Vaněk, Václav 1986 Poezie Františka Halase v období boje proti fašismu a válce Tax, Jaroslav
Vobořilová, Dana 1986 Tvorba Zdeňka Pluhaře v 70. a 80. letech
Nejedlá, Jaromíra
Zavadilová, Jitka 1986 Koncepční proměny při vyučování literatuře na středních odborných učilištích
Hoffmann, Bohuslav
Zelenková, Iva 1986 Ztvárnění skutečnosti v poezii J. Wolkera, J. Hořejšího a K. Biebla z hlediska sociálněpsychologického
Bastlová, Zdeňka
Benova, Cveta G. 1987 Ivan Skála a Pavel Matev: srovnání dvou autorských typů občanské lyriky
Voráček, Jaroslav
Cejnar, Jaroslav 1987 K problematice kontextu literatury pro děti mládež s literaturou pro dospělé
Voráček, Jaroslav
Doubravová, Olga 1987 Specifika televizního dramatu pro mládež a dramatický cyklus ČST „Tak se ptám“
Rzounek, Vítězslav
Drlíková, Radana 1987 Próza Karla Hynka Máchy
Rzounek, Vítězslav
Holčák, Petr 1987 Pojetí umění a literatury u F.X. Šaldy v období od roku 1892 do roku 1914
Bastlová, Zdeňka
Hrbotický, Saša 1987 Ideově estetická rozpornost 60. let v zracadle literatury
Rzounek, Vítězslav
Hrdličková-Görnerová, Ivana 1987 Funkce světové literatury při výuce národní literatury na gymnáziu
Nejedlá, Jaromíra
Jenčík, Lubomír 1987 Demokratické tendence v májové literatuře v širších evropských, společenských a literárních souvislostech Hošna, Jiří
Kudrnová, Dagmar 1987 Dialektické proměny básnické tvorby Josefa Kainara a její recepce
Hoffmann, Bohuslav
Lubojacká, Tamara 1987 Rozprávková próza, její obsah a funkce v období renesančním, pobělohorském a národního obrození
Wollman, Slavomír
Mihulková, Zdeňka 1987 Obraz učitele v literatuře 70. a 80. let 20. století
Bastlová, Zdeňka
Musilová, Dana 1987 Tvorba L. Fukse na stránkách časopisů
Bastlová, Zdeňka
Neumanová, Ester 1987 Pojetí literární teorie v kritické a básnické tvorbě J. Peterky, K. Sýse a J. Čejky
Bastlová, Zdeňka
Ryšavá, Martina 1987 Humor v literatuře pro děti a mládež: humoristická realistická příběhová próza
Voráček, Jaroslav
Siňorová, Veronika 1987 Tradice a současnost povídkového žánru – příspěvek k poetice povídky
Nejedlá, Jaromíra
Srbová, Jitka 1987 Alois Jirásek v dopisech (k uměleckému vývoji autora): na základě studia korespondence s Josefem Svatoplukem Macharem Hošna, Jiří
Škardová, Monika 1987 Angažovanost lyrika (na materiálu básnických děl Miroslava Floriana)
Nejedlá, Jaromíra
Tvrdoňová, Lenka 1987 Venkovské romány Karolíny Světlé a Karla Václava Raise v kontextu s vývojem české venkovské realistické prózy 2. poloviny 19. století
Voráček, Jaroslav
Vorlová, Běla 1987 Fixační metody při vyučování literatuře na gymnáziu
Hoffmann, Bohuslav
Zaňková, Alena 1987 Obraz ženy v literatuře 70. a 80. let (konfrontace české literatury a literatury NDR)
Rzounek, Vítězslav
Zápotočná, Romana 1987 Schopnost žáků základních a středních škol interpretovat literární text Hošna, Jiří
Zymonová, Helena 1987 Obraz literatury českého národního obrození v literatuře faktu
Nejedlá, Jaromíra
Balcarová, Dagmar 1988 Baroko jako problém literární: k vývoji písemnictví v Českém ráji v 17. a 18. století
Wollman, Slavomír
Ballová, Renata 1988 Společenská funkce kurtoazie v Čechách od 13. do 15. století: odraz v literární tvorbě Hošna, Jiří
Bílková, Irena 1988 Proměny obsahu a tvaru poezie Miroslava Válka Patera, Ludvík
Fejk, Petr 1988 Prozaická tvorba Vladimíra Holana Tax, Jaroslav
Fukalová, Lenka 1988 Vojtěchova postava ve starších legendách ve vztahu k sociálně politické situaci českého státu v 10. a 11. století Hošna, Jiří
Hanšpachová, Jana 1988 Úloha hry v současné poezii pro děti
Voráček, Jaroslav
Kadlecová, Irena 1988 Současný společenský román pro mládež
Voráček, Jaroslav
Kotál, Pavel 1988 Odraz doby v poezii Jiřího Ortena (od 15. března 1939 do 30. srpna 1941)
Nejedlá, Jaromíra
Kovářová, Irena 1988 Překonání generačního individualismu v tvorbě I. Olbrachta v l. 1906-1919 Tax, Jaroslav
Kreuželohová. Jana 1988 Verš v básnickém díle Petra Prouzy
Bastlová, Zdeňka
Kuldásková, Věra 1988 Obraz starších českých dějin v literatuře faktu
Nejedlá, Jaromíra
Málek, Petr 1988 Literární dílo a jeho filmová adaptace
Nejedlá, Jaromíra
Maršálková, Alena 1988 K vývoji a typu společenského románu Valji Stýblové
Voráček, Jaroslav
Matějková, Klára 1988 Motivační metody při vyučování literatuře
Hoffmann, Bohuslav
Pacovská, Zuzana 1988 Boj proti fašismu v dramatickém díle Karla Čapka
Bastlová, Zdeňka
Pavlíková, Jitka 1988 Společenský román Bohumila Říhy 70. a 80. let
Bastlová, Zdeňka
Pěchová, Světlana 1988 Prvky romantismu a realismu u Májovců z aspektu rozvoje buržoazní společnosti od padesátých do sedmdesátých let Hošna, Jiří
Portych, Zdeněk 1988 Obraz pionýrského (mládežnického) hnutí v české próze 70. let
Voráček, Jaroslav
Procházková, Marie 1988 Psychologický román Jaroslava Havlíčka Tax, Jaroslav
Zelenková, Jitka 1988 Společenský román Jiřího Švejdy
Voráček, Jaroslav
Bártová, Irena 1989 Zobrazení období vlády posledních Přemyslovců v současném českém historickém románu Menclová, Věra
Beneš, Petr 1989 K některým problémům strukturní analýzy literárních děl
Bastlová, Zdeňka
Greplová, Renata 1989 Žena ve starší české literatuře: korespondence českých žen konce 16. a 1.poloviny 17.století Hošna, Jiří
Košťálová, Hana 1989 Pojetí české prózy v evropském kontextu u F. Gotze v knihách Anarchie v nejmladší české poezii, Tvář století, Jasnící se horizont, Na předělu, Český román po válce, Básnický dnešek
Rzounek, Vítězslav
Hegrová, Daniela 1989 Prozaické dílo Bohumila Hrabala
Hoffmann, Bohuslav
Křižková, Jaroslava 1989 Historická próza Vladimíra Körnera a její recepce v literární kritice Menclová, Věra
Křížová, Petra 1989 Recepce díla Vítězslava Hálka v letech 1948-1955
Rzounek, Vítězslav
Mičínová, Ivana 1989 K typologii české a anglické prózy konce 18.století Hošna, Jiří
Nečilová, Miriam 1989 Literární pořady pro děti v rámci systému mládež a kultura
Hoffmann, Bohuslav
Panýrková, Iveta 1989 Vztahy poezie pro děti a mládež k folklóru a poezii pro dospělé
Voráček, Jaroslav
Slimáčková, Jana 1989 Vývojové proměny v poezii Michala Černíka
Voráček, Jaroslav
Šibrava, Vladimír 1989 Vědomí skutečností v poezii střední generace – 80. léta
Bastlová, Zdeňka
Štrosová, Jana 1989 Vztah poezie a hudby Tax, Jaroslav
Tesková, Michaela 1989 Charakteristika mladé české poezie
Hoffmann, Bohuslav
Zemanová, Hana 1989 Žánrová struktura české a srbské literatury pro mládež v období 1975–1985
Voráček, Jaroslav
Zimmermannová, Lenka 1989 Otázka dvorského centra lucemburského období a její odraz v literárním a výtvarném umění
He, Jun 1990 Kontakty české a čínské literatury v překladech po roce 1945 Menclová, Věra
Karlíčková, Zdeňka 1990 Tvorba Jaromíry Kolárové stojící na pomezí mezi literaturou pro dospělé a literaturou pro děti a mládež
Lukešová, Petra 1990 Kožíkův životopisný román pro mládež
Voráček, Jaroslav
Najbrová, Eva 1990 Historická próza Aleny Vrbové Menclová, Věra
Noha, Pavel 1990 Populární hudba jako východisko hledání obecných hodnot dnešního života
Bastlová, Zdeňka
Patejdlová, Ivana 1990 Vliv filmu a televize na literární dílo Oty Hofmana
Voráček, Jaroslav
Růtová, Darja 1990 Počáteční tvorba Marie Majerové v období Nového kultu
Sixtová-Hrbková, Vladimíra 1990 Současná próza jižních Čech
Voráček, Jaroslav
Tomanová, Libuše 1990 K tématu lásky v poezii Josefa Šimona, Petra Cincibucha a Jaromíra Pelce
Hoffmann, Bohuslav
Vácha, Václav 1990 K typu románu Zdeňka Zapletala
Valíková, Veronika 1990 Problémy epických básní Karla Havlíčka Borovského
Wollman, Slavomír
Vosátková, Dana 1990 Obraz mládeže ve vybrané české próze 70. a 80. let
Voráček, Jaroslav
Zikmundová, Hana 1990 Autorské typy soudobé české poezie pro děti
Voráček, Jaroslav
Balík, Tomáš 1991 Tkadleček a Der Ackermann aus Böhmen [rukopis] : pokus o srovnání obou děl a o formulaci základních rysů jejich společné předlohy
Hassani, Mohammad 1991 Politické postoje v díle Karla Havlíčka Borovského: srovnání novinářské činnosti v kontextu české a íránské literatury
Šmahelová, Hana
Hauserová, Simona 1991 Současné romány z divadelního prostředí
Hoffmann, Bohuslav
Ježek, Vlastimil 1991 Revolver Revue (1985-1989) Menclová, Věra
Jiránková, Štěpánka 1991 Hrubínova poezie pro děti
Šmahelová, Hana
Keltnerová, Zdeňka 1991 Obraz 2. světové války v díle Jana Drdy Patera, Ludvík
Krumplová, Ivana 1991 Expresionismus, jeho konfrontace s prózami Josefa Čapka (Lelio) a Jaroslava Durycha (Tři dukáty, Tři troníčky)
Hoffmann, Bohuslav
Lhotská, Tatiana 1991 Stylizace hlavního hrdiny v prozaickém díle Josefa Fraise Menclová, Věra
Maslikiewiczová, Jana 1991 Vývojové proměny historického románu Vladimíra Neffa Hošna, Jiří
Milichovská, Eva 1991 Sci-fi Vladimíra Párala
Hoffmann, Bohuslav
Novotná, Zdeňka 1991 Obraz starého člověka v současné české próze
Páralová, Marie 1991 Básnické dílo Aloise Volkmana
Hoffmann, Bohuslav
Śtětka, Jan 1991 Interpretace proměn základních témat v díle Vladimíra Párala
Hoffmann, Bohuslav
Ševela, Vladimír 1991 Město v české poezii dvacátých let Pešat, Zdeněk
Tesárková, Radovana 1991 Proměny českého historického dramatu 1945-1960 Menclová, Věra
Trávníčková, Markéta 1991 Místo divadelní hry „Vy jste Jan“ v dramatické tvorbě Oldřicha Daňka
Honzíková, Milena
Vacková, Vilma 1991 Zhudebňování poezie Josefa Kainara
Vajchr, Marek 1991 Povrch a hloubka: k interpretaci Holanovy Noci s Hamletem
Vavroušková, Naděžda 1991 Profesní román Zdeny Frýbové Lukeš, Emil
Zahrádková, Dana 1991 Písňové texty Jiřího Suchého
Hoffmann, Bohuslav
Zoufalá, Dana 1991 Blues v poezii Josefa Kainara, Jiřího Suchého a Václava Hraběte
Hoffmann, Bohuslav
Belzová, Michaela 1992 Prozaik Leopold Lahola Patera, Ludvík
Fikejzová, Jana 1992 Vývoj výuky české a slovenské literatury na našich středních školách Patera, Ludvík
Heczková, Libuše 1992 Jiří Karásek ze Lvovic a Fjodor Sologub [rukopis] : k recepci Friedricha Nietzscheho v české a ruské literatuře období symbolismu Brabec, Jiří
Kadaňková. Ladislava 1992 Osudy regionálního autora (Život a dílo Frana Směji)
Karvellosová, Zuzana 1992 Nejstarší slovanská a latinská legendistika českého původu a její ohlas na Rusi v 11. a 12. století: (Příspěvek k problematice nejstarších česko-ruských literárních vztahů) Hošna, Jiří
Kolocová, Vladimíra 1992 Tylova fraška a její širší kontexty
Janáčková, Jaroslava
Luttererová, Helena 1992 Absurdní drama: Václav Havel, Samuel Beckett / Helena Luttererová Holý, Jiří
Merglová, Martina 1992 Obraz etických problémů mladých lidí v české próze 80. let: konzumní život v literárních dílech Pavla Frýborta, Zdeňka Zapletala a Jiřího Švejdy
Hoffmann, Bohuslav
Němečková, Lucie 1992 Pokus o vystopování vztahu dramatické tvorby Jiřího Šotoly k jeho tvorbě prozaické
Honzíková, Milena
Šimková, Alice 1992 Interpretace historické prózy v 5.–7. ročníku základní školy
Hoffmann, Bohuslav
Špirit, Michael 1992 Život Škvoreckého Zbabělců v jejich konkretizacích Jankovič, Milan
Šustr, Daniel 1992 Texty české rockové hudby 80.let (Josef Vondrášek)
Janáčková, Jaroslava
Vlasáková, Kateřina 1992 Česká literatura ve španělském kontextu 70. a 80. let
Hoffmann, Bohuslav
Zajíčková, Radka 1992 Emil František Burian: Věra Lukášová, Krysař: (několik poznámek k dramatizaci prozaických textů)
Honzíková, Milena
Brychtová, Eva 1993 Próza Jana Morávka: charakteristika díla na vybraných románech Menclová, Věra
Dajbychová, Magdalena 1993 Literární tvorba písničkářů v sedmdesátých a osmdesátých letech, její zdroje a místo v české literatuře Holý, Jiří
Kopáčková, Martina 1993 Záviš z Falkenštejna v kronikách, beletrii a dramatu
Janáčková, Jaroslava
Kroulíková, Martina 1993 Literární tvorba undergroundu: poezie a próza Holý, Jiří
Linková, Milada 1993 Jan Werich a Karel Čapek: dva klasici „neklasických“ pohádek
Šmahelová, Hana
Luksík, Martin 1993 Čtenářské zájmy žáků středních škol
Štědroňová, Eva
Míková, Kamila 1993 Motivická výstavba Holanovy Terezky Planetové
Janáčková, Jaroslava
Pecina, Josef 1993 Hudební motivy v básnickém díle Josefa Kainara
Hoffmann, Bohuslav
Pešát, Pavel 1993 Babička a některé její písemné prameny
Janáčková, Jaroslava
Pumrová, Věra 1993 Král Václav II. v novější české beletrii
Janáčková, Jaroslava
Ročková, Štěpánka 1993 Josef Váchal a Šumava Binar, Vladimír
Rynt, Pavel 1993 Teoretické otázky vědeckofantastické literatury
Hoffmann, Bohuslav
Wiendl, Jan 1993 Jan Zahradníček: osobnost a dílo (1905-1960) Binar, Vladimír
Brandtová, Olga 1994 Vypravěč Josef Štefan Kubín ve smíchové tradici
Šmahelová, Hana
Dohnal, Robert 1994 Máchovská tradice v poezii Vladimíra Holana Menclová, Věra
Jarkovská, Renáta 1994 Jiří Žáček a Josef Hanzlík v poezii pro děti
Šmahelová, Hana
Letošníková, Zora 1994 Legenda o svatém Jiří v české kultuře 14. století Kolár, Jaroslav
Podaná, Magda 1994 Tvorba Jana Weisse v letech mezi světovými válkami Bílek, Petr
Ponomareva, Anna 1994 Otázka ústní lidové tradice v „umělé“ literatuře v díle Václava Hanky, F. L. Čelakovského a K. H. Borovského
Šmahelová, Hana
Steiner, David 1994 Na okraj reakce českého kulturního prostředí na události spojené se sovětským Ruskem v letech 1936-1938
Taclová, Michaela 1994 Detektivní próza Hany Proškové Menclová, Věra
Tarant, Martin 1994 Literární dílo Vladimíra Körnera Menclová, Věra
Tuček, Ondřej 1994 Míjení v Holečkových Našich
Janáčková, Jaroslava
Turečková, Marcela 1994 Literární denník jako žánr Bílek, Petr
Vojtěch, Daniel 1994 Umělecký kritik Miloš Marten Brabec, Jiří
Vyoralová, Marcela 1994 Báseň Jana Skácela (1957–1968) Bílek, Petr
Zamrazilová, Hana 1994 Slovo a gesto v představení Boleslava Polívky „Šašek a královna“ Dohalská, Marie
Bosák, Petr 1995 Významotvorná výstavba básnické a prozaické tvorby Jana Kameníka Brabec, Jiří
Čejková, Ludmila 1995 Detektivní prózy Emila Vachka: (příspěvek ke genezi českého detektivního románu) Menclová, Věra
Dusíková, Jitka 1995 Poezie jako reflexe “jiného” vnímání reality Bílek, Petr
Jůzl, Jindřich 1995 Básnické dílo Petra Kabeše Brabec, Jiří
Liang, Xue Ying 1995 Eliška Horelová a její trilogie Menclová, Věra
Liner, Martin 1995 Josef Kodíček jako divadelní kritik
Štědroňová, Eva
Nováková, Šárka 1995 Pokus o symbolistní výklad básnické tvorby Karla Šiktance
Polášková, Jana 1995 Česká vrstva středověkých her o třech Mariích Kolár, Jaroslav
Rous, Lukáš 1995 Ferdinand Peroutka jako literární kritik (1913-1939) Brabec, Jiří
Smetanová, Jana 1995 Postava Káji Maříka v čase a prostoru
Janáčková, Jaroslava
Soukupová, Eva 1995 Ludvík Aškenazy Etudy dětské či nedětské?: (monografie s přihlédnutím k tvorbě pro děti)
Šmahelová, Hana

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Seznam obhájených diplomových prací v letech (1986–1995)