Petr A. Bílek

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 415

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Literární teorie, naratologie, dějiny moderní české literatury, dějiny a teorie populární kultury
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1986: titul PhDr. v oboru český jazyk a literatura (rigorózní zkouška)
 • 1980 – 1985: magisterské studium oborů čeština a angličtina na FF UK (diplomová práce Lyrický subjekt a objektivní realita v poezii Františka Hrubína)
 • Absolvované zahraniční stáže:
  2004 – 2011: výukové pobyty v rámci programu Erasmus na University of Glasgow, Velká Británie
  leden – červen 2000: visiting professor, Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages
  září 1995 – červen 1997: Mellon Post-Doctoral Fellowship, Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages
  září 1994 – červen 1995: visiting assistant professor, Brown University, Providence, USA, Department of Slavic Languages
  prosinec 1993:  pedagogicko-výzkumná stáž, Universität Hamburg, SRN, Institut fűr Slavistik
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • 2008: jmenován profesorem: profesorské řízení na JU v Českých Budějovicích v oboru dějiny novější české literatury
 • 2004: jmenován docentem: habilitační řízení na FF UK v Praze v oboru česká literatura na základě habilitační práce Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu)
 • 1994: hodnost CSc. na FF UK za disertační práci Lyrický subjekt (K problému subjektivity a identity subjektů literárního díla)
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 2008 – dosud: profesor Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze
 • 2015 – dosud: profesor a ředitel Ústavu kulturálních studií FF JU v Českých Budějovicích
 • 2006 – 2014: vědecký pracovník FF JU v Českých Budějovicích
 • 2004 – 2008: docent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 2004 – 2007: vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 2003 – 2005: redaktor časopisu Česká literatura
 • 2000 – 2009: ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 2000: visiting professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1997 – 2015: vyučující na Collegium Hieronymi Pragensis
 • 1995 – 1997: assistant professor v pozici Mellon Post-Doctoral Fellow, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1994 – 1995: visiting assistant professor, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, USA
 • 1990 – 2004: odborný asistent, katedra české literatury FF UK
 • 1990 – 1991: šéfredaktor literárního časopisu Iniciály
 • 1987 – 1991: interní aspirant, katedra české literatury FF UK
 • 1986 – 1987: stážista, katedra české literatury FF UK
Granty, výzkumné záměry
 • Granty vědecké:
  – GAČR 15-22141S: Neopragmatické myšlení a literární věda (2015-2017). Hlavní řešitel Petr Bílek (FF JU v Českých Budějovicích).
  – PRVOUK 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní řešitel: Jan Wiendl). Projekt Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury (2012-2016). Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – GAČR 405/09/0011: Re-prezentace a literární historie (2009-2011). Hlavní řešitel: Vladimír Papoušek (FF JU v Českých Budějovicích), spoluřešitel Petr Bílek.
  – Projekt www.normalizace.eu . Specifický výzkum v rámci FF UK v Praze, 2009. Webové rozhraní věnované české oficiální kultuře 70. a 80. let 20. století. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – GAČR 405/09/H003: Identita české literatury a její mezinárodní kontext (2009-2012).Hlavní řešitel: Dalibor Tureček (FF JU v Českých Budějovicích), spoluřešitel za FF UK v Praze Petr Bílek.
  – Projekt www.sorela.cz . Specifický výzkum v rámci FF UK v Praze, 2008. Webové rozhraní věnované české oficiální kultuře 50. let 20. století. Hlavní řešitel Petr Bílek.
  – LC06053: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy. 2006-11. Projekt center výzkumu MŠMT ČR. Hlavní řešitel Petr Bílek.
  – Centrum pro výzkum oficiální kultury 50. let 20. století. Specifický výzkum na FF UK v Praze, 2007. Hlavní řešitel Petr Bílek.
  – MSM 6007665803: Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (výzkumný záměr FF JU České Budějovice, 2005-2009 a 2010-11). Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, spoluřešitel Petr Bílek.
  – GAČR 405/05/H562: Nadnárodní dimenze české národní literatury (doktorandský grant JU v Českých Budějovicích. 2005-08. Hlavní řešitel Vladimír Papoušek, spoluřešitel za FF UK v Praze Petr Bílek.
  – GA ČR 405/04/1095: Problémy teorie vyprávění. Grant Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 2003-06. Hlavní řešitel Tomáš Kubíček, spoluřešitel Petr Bílek.
  – Soudobá světová literární teorie a interpretace. Fond rozvoje vysokých škol, č. 1442/1997, 1997-98. Hlavní řešitel Petr Málek, spoluřešitel Petr Bílek.
 • Granty pedagogické, rozvojové, ediční apod.:
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2011: Projekt Elektronická knihovna české literatury a komparatistiky na www. Řešitel: Petr Bílek
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2010: Projekt Elektronická knihovna české literatury a komparatistiky na www. Řešitel: Petr Bílek
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2009: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české a světové literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2008: Podpora habilitačních a profesorských řízení. Řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2008: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české a světové literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2007: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2007: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Literatura jako výchova k rozumění. Hlavní řešitel: Václav Vaněk, spoluřešitel Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2006: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK 2005; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2005: Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných studentů na UK 2005; Podprojekt Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www v úpravě pro zrakově handicapované studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2004: Czech Literature In and Out. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2004: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2003: Elektronická knihovna – teorie literatury a dějiny české literatury na www. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2002: Vybudování základů pro bakalářské studium, změny metod výuky magisterského studia a výuka české literatury a literární teorie pro zahraniční studenty. Hlavní řešitel: Petr Bílek.
  – Rozvojový program MŠMT ČR na rok 2001: Příprava koncepce bakalářského studia. Hlavní řešitel: Petr Bílek
  – Comenius Web. Hypertextual Interactive Anthology of Czech Language, Literature, and Culture. Curricular Development Grant for 2000-01 through the Francis Wayland Collegium for Liberal Learning, Brown University, Providence, USA. Hlavní řešitel Masako Fidler-Ueda, spoluřešitel Petr Bílek.
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • Akademická a pedagogická působnost:
  2014 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Mediální a kulturální studia na FF UP
  2014 – dosud: předseda knihovní komise FF UK
  2012 – dosud: předseda oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
  2012 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Film Studies na FF UK
  2011 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie literatury na FF UP
  2010 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na FF UK
  2008 – 2012 a 2014: External Examiner pro státní zkoušky na School of Modern Languages, University of Glasgow, Velká Británie
  2006 – dosud: člen vědecké rady FF JU
  2006 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Novější česká literatura na FF JU
  2006 – 2008: předseda akademické rady programu East and Central European Studies na FF UK
  2006 – 2008: předseda zahraniční komise FF UK
  2006 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) na FF UK
  2002 – 2007: koordinátor katedrového programu výuky v cizích jazycích Czech Literature In and Out
  1998 – 2000: člen Akademického senátu FF UK
  1997 – 2000: člen ediční komise FF UK
  1997 – dosud: člen oborové rady doktorského studia oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK
  1991 – 1994; 2000 – 2008: autor či spoluautor přijímacích testů z české literatury pro obor ČJL na FF UK
 •  Odborná působnost:
  • 2015 – dosud: člen odborné komise MK ČR pro podporu vydávání knižních titulů z oblasti české literatury

  2014 – dosud: člen redakční rady časopisu A & P: Art Communication and Popculture (Nitra, Slovensko)
  2012 – dosud: předseda poroty literární ceny Česká kniha
  2012 – dosud: předseda poroty výroční ceny Nadace Český literární fond za literární tvorbu a předseda poradní rady pro udělování grantů a stipendií
  2011 – dosud: člen redakční rady časopisu Porównania (Poznań, Polsko)
  2011 – 2015: člen redakční rady časopisu Bohemica Olomucensia
  2010 – dosud: redaktor časopisu Slovo a smysl/Word and Sense
  2010 – 2011: člen poroty ceny Nadace Českého literárního fondu za původní knižní tvorbu
  2009 – 2011: člen poroty ceny Nadace Českého literárního fondu za propagaci knižní kultury
  2009 – 2011: člen poroty Ceny F. X. Šaldy
  2008 – 2013: editor edice Cesty avantgardy (nakladatelství Host; spolu s Libuší Heczkovou, Josefem Vojvodíkem a Janem Wiendlem)
  2008 – dosud: editor edice Možné světy, kterou vydává nakladatelství Academia (spolu s Lubomírem Doleželem, Tomášem Kubíčkem a Petrem Koťátkem)
  2008 – dosud: editor edice Skrytá moderna (nakladatelství Akropolis; spolu s Vladimírem Papouškem a Filipem Tomášem)
  2008 – 2010: člen poroty literární ceny Jiřího Ortena (2009 – 2010 předseda)
  2006 – 2008: redaktor časopisu Host do školy (příloha časopisu Host)
  2005 – dosud: člen redakční rady časopisu Česká literatura
  2005 – 2007; 2009 – 2012: člen odborné komise MK ČR pro podporu překladů české literatury v zahraničí
  2004 – 2010: předseda redakčního kruhu časopisu Slovo a smysl/Word and Sense
  2003 – 2006: člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR
  2003 – 2004: člen vědecké rady Památníku národního písemnictví
  2003 – 2007: editor edice Theoretica, kterou vydával Ústav pro českou literaturu AV ČR (spolu s Tomášem Kubíčkem)
  2003 – dosud: editor edice Scholares, kterou vydává ÚČLK původně v rámci nakladatelství Paseka a od roku 2007 v nakladatelství Pistorius & Olšanská (spolu s Vladimírem Pistoriusem)
  2002 – 2005: člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura
  2001 – 2006: člen komise pro udílení Ceny Jaroslava Seiferta
  2001 – 2004: člen poroty literární ceny Knižního klubu
  2000: člen výboru pro udělování ceny Svazu českých knihkupců a nakladatelů
  1998 – 2004: předseda správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů
  1998 a 2002: člen komise pro udělení Státní ceny za literaturu
  1998 – 2003: člen Pražského lingvistického kroužku
  1997 – 1999: člen grantové komise pro humanitní vědy Grantové agentury Akademie věd
  1993 – 2000: člen českého centra PEN klubu
  1993 – 1994: člen výboru Sdružení na podporu vydávání literárních časopisů
  1992 – dosud: člen Společnosti F. X. Šaldy (1992 – 1994 člen výboru)
  1991 – 1993; 1998 – 1999: člen poroty Ortenovy ceny za literaturu
  1991 – 1994: předseda redakční rady časopisu Iniciály
  1990 – 2006: člen Obce spisovatelů (1992 – 1994 předseda revizní komise; 1991 – 1994 člen výboru její nadace)

Publikace v OBD

 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L., Bílek P. , et al.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Bílek P.: Karel Gott: The Ultimate Star of Czechoslovak Pop Music. In Mazierska E.: Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm. London, Palgrave Macmillan, 2016, s. • p. 217-241. ISBN 978-1-137-59272-9.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K., Bílek P. , et al.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M., Bílek P. , et al.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Bílek P.: Topolův román ...uličnický... In Říha I.: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha, Torst, 2013, s. • p. 40-45. ISBN 978-80-7215-451-7.
 • Bílek P.: Čtenář (ve) vyprávění. In Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha, Dauphin, 2013, s. • p. 167-223. ISBN 978-80-7272-592-2.
 • Papoušek V., Bílek P.: Cosmogonia: Alegorické reprezentace "všeho". Praha, Akropolis, 2012. 228 s. • p. ISBN 978-80-87481-61-5.
 • Bílek P.: Socialistický realismus a avantgarda. In Vojvodík J., Wiendl J.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. • p. 319-330. ISBN 978-80-7308-356-4.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Togga, 2011. 477 s. • p. ISBN 978-80-87258-56-9.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 511 s. • p. ISBN 978-80-7308-374-8.
 • Bílek P.: Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru. Příbram, Pistorius a Olšanská, 2011. 144 s. • p. ISBN 978-80-87053-61-4.
 • Bílek P., Papoušek V.: Reprezentace, performance historie a současná literární věda. Slovo a smysl (Word and Sense), 2010, č. • no. 7, s. • p. 53-67. ISSN 1214-7915.
 • Bílek P., Papoušek V.: Models of Representations in Czech Literary History. Boulder, Colorado, USA, East European Monographs, 2010. 209 s. • p. ISBN 978-0-88033-680-2.
 • Bílek P.: Diskurs, re-prezentace, narativita, textovost a další pole interdisciplinárního překryvu: Literární věda a mediální studia. Kultura - Média - Komunikace, 2010, č. • no. 1, s. • p. 147-164. ISSN 1804-0365.
 • Bílek P.: Kalendárium 1970-1989. In Bílek P., Činátlová B.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 188-249. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Bílek P.: K práci i oddechu: Znakový systém normalizační pop music. In Bílek P., Činátlová B.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 57-75. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Bílek P.: Módní systém. Slovo a smysl / Word and Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 127-133. ISSN 1214-7915.
Kompletní bibliografie

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Petr A. Bílek