Andrea Králíková

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 412

E-mail: andrea.kralikova@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: najdete zde


Odborný životopis

 

Odborné zaměření

 • teorie literatury, současná česká literatura, otázky didaktiky literatury

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2008–2014: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, doktorské studium oboru Dějiny české literatury a teorie literatury
  (disertační práce Řeč obrazů. Obraz autora jako paratext v perspektivě kulturního transferu)
 • 2001–2007: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru Česká filologie
  (diplomová práce Mladá česká poezie v 80. a 90. letech 20. století. Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách)

Studium v zahraničí

 • 10/2009 – 10/2010: Universität Konstanz (Katedra slavistiky, Katedra germanistiky)
 • 9/2005 – 3/2006: Universität Leipzig, Philologische Fakultät (Erasmus program)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od 11/2018 – nyní: zástupkyně ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky pro oblast didaktiky literatury a vzdělávání
 • od 9/2013 – nyní: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky (asistentka), od 2015 odborná asistentka
 • 11/2010 – 8/2013: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (přímo řízená organizace MŠMT) metodik pro český jazyk a literaturu
 • od 10/2007 – 9/2009: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (přímo řízená organizace MŠMT) koordinátor pro český jazyk a literaturu

Členství v odborných organizacích

 • Platforma didaktiků FF UK (od 2015)

Další odborné aktivity

 • 2018 – dosud: spolupráce s USAC
 • 2015 – 2020: nakladatelství Fraus – spoluautorka učebnicové řady čítanek
 • 2014 – dosud: Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) – vedení seminářů pro středoškolské učitele českého jazyka a literatury (vypisované semináře: Současná česká literatura pro učitele aneb Co v učebnicích ještě nenajdete, Pracovní listy podporující čtenářskou gramotnost na 2. st. ZŠ a nižším stupni G, Opory výuky literatury aneb Praktický průvodce učebnicemi literatury a čítankami)
 • 2014 – 2018: CZVV – spolupráce k problematice hodnocení písemných prací a také na centrálním hodnocení písemných prací
 • 2011–2015: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) –vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • 2013: Národní ústav vzdělávání (NÚV) – spolupráce na Standardech pro základní vzdělávání

Konference

 • Mezinárodní konference Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy. Universität Leipzig, Lipsko, SRN, únor 2019 / příspěvek Obraz Milana Kundery v kulturním transferu (K recepci Kunderova posledního románu Slavnost bezvýznamnosti v českém kontextu)
 • Oborové didaktiky a pregraduální příprava učitelů na FF UK, Praha, 27. a 28. 11. 2020 / příspěvky: Aspekty přípravy budoucích učitelů českého jazyka a literatury (společně s K. Šormovou), Didaktika literatury a reflexe její současné pozice

Absolvované stáže

 • Universität Konstanz (5/2019)  – výukový pobyt v rámci programu Erasmus + s přednáškou Jáchym Topols Schwester und die Wilden Neunziger

 

Bibliografie

 

Monografie

 • Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v perspektivě kulturního transferu. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2015. 251 s. p. ISBN 978-80-87855

Studie, články

 • Cullerova Teorie lyriky a návraty k poezii. Slovo a smysl 18, č. 35, 2021, s. 161–167. (rec. Jonathan Culler.: Teorie lyriky. Praha, Karolinum 2020). připraveno k tisku
 • Povrchně o jinakosti. Multikulturní inspirace Michaely Štěchové. (rec. Michaela Štěchová: Růže z Jericha, Paseka, Praha 2020). A2, 2021, roč. XVII, č. 9, s. 6.
 • Podivnosti literárního světa Anny Bolavé a další novinky současné české prózy. Český jazyk a literatura, 2020/2021, roč. 71, č. 3, s.133–137.
 • Pitva literatury (Co prozrazují diskuse o maturitním kánonu). A2, 2020, roč. XVI, č. 15.
 • Rozdvojený svět Anny Cimy (a jiné české debuty). Český jazyk a literatura, 2019/2020, roč. 70, č. 3, s. 135–139.
 • Marie Pujmanová: Pacientka doktora Hegla (1931). Edice Seminář české knižnice sv. 19, 2019. https://www.kniznice.cz/component/k2/357
 • Citlivý člověk aneb Kdo se bojí číst Jáchyma Topola. Český jazyk a literatura, 2019, roč. 69, č. 3, s. 133‒138. ISSN 0009-0786.
 • Bolavá myšlení románem: Tendence v psaní současných českých prozaiček. A 2, 2019, č. 15, s. 6 ‒7. ISSN 1803-6635.
 • V doupěti vlastního psaní: Kráčí Jakuba Katalpa do prázdna? A 2, 2018, s. 7. ISSN 1803-6635.
 • Umina verze. Emil Hakl žánrově experimentující? Český jazyk a literatura, 2018, č. 68, s. 141 ‒144. ISSN 0009-0786.
 • Anežka Viktorie Hanišové. Zralý debut současné literární scény? Český jazyk a literatura, 2017, č. 67, s. 143 ‒147. ISSN 0009-0786.
 • Hladké čtení fikčních světů: Young adult, dívčí román a prostupnost hranic. A 2, 2017, s. 8. ISSN 1803-6635.
 • Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (19541957). Edice Seminář české knižnice sv. 10, 2017. https://www.kniznice.cz/component/k2/352
 • Sedm statečných? Literární kultura v perspektivě genderu. Slovo a smysl (Word and Sense), 2016, č. no. 14, s. 191‒194. ISSN 1214-7915.
 • Kapustová, A: Valence lyrického subjektu: Jak také vnímatel rekonstruuje z básnických textů lyrický subjekt. Česká literatura, 2011, č. no. 59, s. 394‒416. ISSN 0009-0468.
 • Kapustová A.: Přijmout cizince za vlastního. K některým aspektům recepčního příběhu Jáchyma Topola v českém a německém kulturním kontextu. In Zemanová Z.: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011 „Cizinec, vyhnanec, přistěhovalec“. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012, s. 331‒341. ISBN 978-80-244-3032-4
 • Vedlejší efekt (článek k problematice výuky psaní, Web Asociace středoškolských češtinářů, 30. 11. 2013).
 • Reflexe současného stavu písemné práce z českého jazyka a literatury. Referát v rámci Maturitního fóra na Univerzitě v Hradci Králové, uveřejněn na webu ASČ, 14. 6. 2013, dostupné zde: https://www.ascestinaru.cz/asc-vystupy-z-maturitniho-fora-vi-prispevek-cermatu-1/
 • Hodnocení maturitní písemky z češtiny. In Učitelské noviny 9/2012.
 • Několik rad pro psaní maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury. In Maturitní zpravodaj č. 12/2012, s. 5‒6.
 • Obrana kritického myšlení (polemika k otázce testování naratologické kategorie „vypravěč“, uvedeno v rubrice Názory), Lidové noviny, 9. 6. 2011.
 • Maturita z českého jazyka a literatury. In Týdeník Školství, roč. 17, 14 (2009), s. 1‒4 přílohy.

Učebnice

 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A., Marek A.: Čítanka 9. Plzeň, Fraus, 2020. 216 s. ISBN 978-80-7489-519-7.
 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A., Marek A.: Čítanka 8. Plzeň, Fraus, 2019. 216 s. ISBN 978-80-7489-390-2.
 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A., Marek A.: Čítanka 7. Plzeň, Fraus, 2018. 216 s. p. ISBN 978-80-7489-343-8
 • Šebesta K., Synková P., Králíková A., Šormová K.: Čítanka 7. Příručka učitele. Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2018. 124 s. ISBN 978-80-7489-344-5.
 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A., Marek A.: Čítanka 6. Plzeň, Fraus, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7489-305-6
 • Český jazyk a literatura: písemná práce. Slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací. Praha, Tauris, 2012. 187 s. ISBN 978-80-87337-11-0. (s G. Baumgartnerovou)

Metodické materiály

 • Metodický materiál pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury. CZVV, Praha 2013, dostupné elektronicky: www.novamaturita.cz (spoluautorství).
 • Jak na to: písemná práce z českého jazyka a literatury. CZVV, Praha 2012, přístupné elektronicky: www.novamaturita.cz (spoluautorství).
 •  Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury (informační brožura k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, část o písemné práci). CZVV, Praha 2009.
 • Autorství e-learningových modulů Písemná práce – Metodologie písemné práce a Hodnocení písemné práce k dalšímu vzdělávání pedagogů k nové maturitní zkoušce z českého jazyka
  a literatury. 2009.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Borská, Pavlína 2020 Nespolehlivé vyprávění ve vybraných prózách současných českých autorek
Hajdíková, Karolína 2020 Dvojí adresát ve vybraných titulech současné prózy pro děti
Jindrová, Tereza 2020 Básnická tvorba Petra Halmaye
Kosková, Gabriela 2020 Autorská osobnost Anny Bolavé a charakterizace jejího dosavadního prozaického díla
Hamanová, Marie – Anna 2017 Biografický román v současné české literatuře (Čtení románů Dějiny světla a Básník)
Diplomové práce
Eder, Kryštof 2020 Narativní způsoby současných českých debutů
Hautková, Monika 2020 Literatura pro děti po roce 2010 s tématem problematických vztahů
Paulus, Petr 2020 „Národní obrození“ jako problém didaktický
Bogoczová, Markéta 2019 Populární literatura a její místo na střední škole
Krpatová, Lucie 2019 „Čtenářský zážitek“ v kontextu školního vzdělávání
Bílková, Zuzana 2018 Tvorba pracovních listů pro rozvíjení čtenářských dovedností pro žáky 6. ročníků vybrané ZŠ
Formánková, Helena 2018 Recepce díla a autorské osobnosti Emila Hakla
Šaršeová, Michaela 2017 Současná česká, literatura v kontextu střední školy
Budílková, Jitka 2015 Recepční příběh textů Miloše Urbana
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Andrea Králíková