Michael Špirit

 


doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 414A (4. patro)

E-mail: michael.spirit@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 259

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Michael Špirit působí v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK od roku 1993 (2001–2006 pracoval ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu), kde vyučuje předměty z dějin české literatury po roce 1945, z textologie a z literární kritiky. Knižně publikoval výbor ze svých kritik z let 1991–2005 Počátky potíží (2006), syntetický Komentář (2009) k edici rukopisu románu J. Škvoreckého Zbabělci, monografii o otázkách varianty, vlivu a emancipace od něho Růžena Grebeníčková a její rukopis (2015) a práci Textologie dnes (2019), zabývající se jednotlivými etapami ediční přípravy knihy a vydavatelskými projekty posledních desetiletí. V letech 1995–2001 byl redaktorem Revolver Revue a Kritické Přílohy RR, v roce 2010 spoluzaložil Institut pro studium literatury, do jehož internetové rubriky Echa přispíval do konce roku 2016. Od roku 2017 píše do internetového časopisu pro literární vědu Kanon, který též spolurediguje. K vydání připravil a obsáhle komentoval knihy próz (např. A. Blažíčková, J. Hanč, J. Rychlík), poezie (J. Hauková, Z. Hejda, N. Plíšková) a kritik (P. Blažíček, R. Grebeníčková, I. M. Jirous, J. Lopatka, A. Stankovič, F. X. Šalda, J. Vohryzek, výbor z časopisu Tvář). Soustavně se věnuje textům Josefa Škvoreckého (mj. ustavil textové znění románů Zbabělci /1998, 2020/, Tankový prapor /2011/, Příběh inženýra lidských duší /2012, 2019/, osm knih esejí). S profesorem heidelberské univerzity Ursem Heftrichem od roku 2003 vydává a komentuje dvojjazyčné, česko-německé spisy Vladimíra Holana Gesammelte Werke (dosud vyšlo 7 svazků). Od roku 2021 řídí v nakladatelství Triáda Spisy Jiřího Weila (2021–2022 zde vydal tři svazky autorových reportáží a statí z let 1920–1959).

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1993 – 1998: Ph.D. (česká literatura; Katedra české literatury a literární vědy FF UK; disertace – Václav Černý: kritik v kolektivistické době, 2001);
 • 1985 – 1992: Mgr. (obor čeština – historie; diplomová práce na Katedře české literatury a literární vědy FF UK – „Život“ Škvoreckého Zbabělců v jejich konkretizacích).

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2017: doc., habilitace na FFUK (habilitační práce: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Studie – komentář – edice, Praha: IPSL / Torst, 2015).

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2006 – dosud: Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze;
 • 2009 – 2010: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.;
 • 2001 – 2006: Slavisches Institut der Universität Heidelberg;
 • 1993 – 2001: Katedra (od 2006 Ústav) české literatury a literární vědy FF UK v Praze.

Granty, výzkumné záměry, aktuální projekty

 • aktuálně: dvojjazyčná, německo-česká edice Sebraných spisů (Gesammelte Werke) Vladimíra Holana, ve spolupráci s Ursem Heftrichem; vychází od roku 2003 (Heidelberg, Universitätsverlag Winter);
 • 2013 – 2016: člen řešitelského týmu projektu Soubor díla F. X. Šaldy (GA ČR č. 13/37296S);
 • 2013 – 2016: člen řešitelského týmu projektu Kultura a totalita v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) – Literatura a umění v mezikulturních souvislostech
 • 2012 – 2015: řešitel projektu: Literárněvědné dílo Růženy Grebeníčkové – studie, vědecká edice, literárněhistorický komentář, zpracování pozůstalost (GA ČR č. 406/12/2637);
 • 2009: člen řešitelského týmu projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (GA ČR č. 405/09/1106);
 • 2008 – 2010: člen řešitelského týmu projektu Holokaust v české a slovenské literatuře (GA ČR č. 405/08/0123);
 • 1997 – 1998: člen řešitelského týmu projektu Soudobá světová literární teorie a interpretace (Fond rozvoje vysokých škol, č. 1442/1997).

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • 2017 – dosud: spoluvydavatel internetového literárněvědného týdeníku i-kanon.cz (ISSN 2695-0618);
 • 2012 – 2014: člen komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (literatura);
 • 2010: spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Institut pro studium literatury (www.ipsl.cz);
 • 2009 – 2015: vedoucí Oddělení teorie literatury a aplikovaných disciplín ÚČLK FF UK;
 • 2009 – 2011: člen poroty Ceny Magnesia Litera za prózu;
 • 2008 (listopad) – 2014 (červen): předseda Ediční komise FF UK;
 • 2008 – 2012: člen komise pro udělování Ceny Jaroslava Seiferta;
 • 2006: člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR;
 • 2004 – dosud: člen redakční rady časopisu pro bohemistická studia Slovo a smysl;
 • 1998 – 2010: člen vědecké rady Česká knižnice;
 • 1997 – dosud: člen výboru Společnosti F. X. Šaldy;
 • 1997 – 2001: člen (předseda) hodnotitelské komise MK ČR pro vědu a výzkum, oblast literatury;
 • 1995 – 2001: člen redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue a Kritické Přílohy Revolver Revue;
 • 1995: člen komise pro udělování Státní ceny za literaturu;
 • 1994 – 2000: člen redakční rady čtvrtletníku pro literaturu, filosofii a jazyk Kritický sborník.
 • 1994 – 1996: člen ediční rady nakladatelství Český spisovatel.

Publikační činnost

 

Knižně vydané práce (recenzované autorské monografie a studie)

 • Textologie dnes. Příručka pro začínající textology. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2019 (Edice Varianty, sv. 12), ISBN 978-80-88069-90-4, 272 s.
 • Růžena Grebeníčková a její rukopis. Studie – komentář – bibliografie. Praha: IPSL – Torst, 2015, ISBN 978-80-87899-30-4 (IPSL), 978-80-7215-511-8 (Torst), 664 s.
 • Komentář – Josef Škvorecký: Zbabělci. Praha: Books and Cards, 2009. ISBN 978-80-904186-2-2. 302 s.
 • Počátky potíží. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2006. ISBN 80-87037-02-2. 239 s.
 • Bohumil Hrabal: una sfida per storici ed editori. Traduzione di Livio Fiorica. Udine: Forum, 2003. ISBN 88-8420-133-0. 36 s.

Kapitoly v monografiích

 • Komentář. In WEIL, Jiří. Reportáže a stati 1933–1937. Uspořádal, k vydání připravil, ediční poznámku a komentář napsal a rejstříky sestavil Michael Špirit. Praha: Triáda, 2022 (Spisy J. W., sv. 3), ISBN 978-80-7474-359-7, s. 741–902.
 • Komentář. In WEIL, Jiří. Reportáže a stati 1920–1933. Uspořádal, k vydání připravil, ediční poznámku a komentář napsal a rejstříky sestavil Michael Špirit. Praha: Triáda, 2021 (Spisy J. W., sv. 1), ISBN 978-80-7474-357-3, s. 759–919.
 • Komentář. In VOHRYZEK, Josef. Rozkymácený svět. Komunismus – Intelektuálové – Rasismus Literatura – Vzpomínky. Uspořádal, k vydání připravil, komentáře napsal a jmenný rejstřík sestavil Michael Špirit. Praha: Triáda, 2021, ISBN 978-80-7474-376-4, s. 241–289.
 • Komentář. In ŠKVORECKÝ, Josef. Zbabělci. 2. vyd. v ČK. Praha – Brno: Nadační fond České knižnice (ISBN 978-80-88183-24-2) – Ústav pro českou literaturu AV ČR (ISBN 978-80-7658-001-5) – Host (Česká knižnice, sv. 109) (ISBN 978-80-275-0396-4) – Voznice: Leda, 2020 [vyšlo v listopadu 2021] (ISBN 978-80-7335-690-3), s. 373–449.
 • Předpoklady Událostí. In HANČ Jan. Zanechané listy. Uspořádal a k vydání připravil Michael Špirit. Praha: Torst, 2019, ISBN 978-80-7215-588-0, s. 9–10. 
 • Psát pro sebe. In HANČ Jan. Zanechané listy. Uspořádal a k vydání připravil Michael Špirit. Praha: Torst, 2019, ISBN 978-80-7215-588-0, s. 309–400.
 • Čtenář literatury. In KARLÍK Viktor. Literatura / Literature. Fotografie Ondřej Přibyl. Praha: Revolver Revue, 2019 (Edice Revolver Revue, sv. 122), s. 16–25. ISBN 978-80-7622-005-8 
 • Zur tschechischen Literatur im Programm des Suhrkamp Verlags. In Kulturtransfer und Verlagsarbeit: Suhrkamp und Osteuropa. Hg. Dirk Kemper, Paweł Zajas, Natalia Bakshi. Padeborn: Wilhelm Fink, 2019, ISBN 978-3-7705-6409-5, s. 179–227. 
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Lyrik VI: 1961–1965 – In den letzten Zügen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019, ISBN 978-3-8253-4671-3, s. 405–464; spoluautor Urs HEFTRICH.
 • Tschechische Literaturkritik: Persönlichkeiten, Konzepte, Zeitschriften. In Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Band 1. Hg. Wolfgang Schwarz, Andreas Ohme, Jan Jiroušek. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2018, ISBN 978-3-487-15574-6, s. 123–162. 
 • Rezkův autoportrét. In Energein. Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám. Red. Martin Pokorný. Praha: Rubato, 2019, ISBN 978-80-87705-74-2, s. 101–112.
 • Atribuce krátkého textu. In Petru Fideliovi. Sborník k sedmdesátým narozeninám. Uspořádaly a redigovaly Lucie Malá a Tereza Šnellerová. Praha: Triáda, 2018, ISBN 978-80-7474-248-4, s. 27–37. 
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Lyrik VIII: 1968–1971 – Das Vorletzte. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018, ISBN 978-3-8253-6785-5, s. 515–584; spoluautor Urs HEFTRICH.
 • Poznámky vydavatelů. In ŠALDA F. X. Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Eds. Michael Špirit a Luboš Merhaut. Praha: IPSL, 2017 (Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 23), ISBN 978-80-87899-51-9, s. 643–682; spoluautor Luboš MERHAUT.
 • Komentáře. In ŠALDA F. X. Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Eds. Michael Špirit a Luboš Merhaut. Praha: IPSL, 2017 (Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 23), ISBN 978-80-87899-51-9, s. 683–825; spoluautor Luboš MERHAUT.
 • Rozhozené části. In HANČ Jan. Dodatečné události. Uspořádal, k vydání připravil, komentář a slovníkové heslo napsal a rejstříky sestavil Michael Špirit. Praha: Torst, 2017, ISBN 978-80-7215-557-6, s. 297–377.
 • Uvedení. In ŠPIRIT Michael – MERHAUT Luboš – WIENDL Jan (eds.). Pistorius, Jiří a Macek, Emanuel: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha: IPSL, 2017, ISBN 978-80-87899-49-6, s. 9–27; spoluautoři Luboš MERHAUT a Jan WIENDL.
 • Hledání pravého textu. In HANČ Jan. Události. Edici Jana Lopatky přehlédl, doplnil, k vydání připravil, komentář a slovníkové heslo napsal Michael Špirit. Praha: Torst, 2016, ISBN 978-80-7215-526-2, s. 361–418.
 • Ediční poznámka. In FISCHER Otokar. Literární studie a stati II. Praha: FF UK, 2015, ISBN 978-80-7308-536-0, s. 611–624.
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Lyrik VII: 1966–1967 – Dem Asklepios einen Hahn. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2015, ISBN 978-3-8253-6375-8, s. 355–423; spoluautor Urs HEFTRICH.
 • Ediční poznámka. In HEJDA Zbyněk. Sny… 2. vydání. Praha: Revolver Revue, 2015, ISBN 978-80-87037-70-6, s. 99.
 • Ediční poznámka. In BLAŽÍČEK Přemysl. Knihy o epice: Naši – Švejk – Zbabělci. Praha: Triáda, 2014, ISBN 978-80-7474-103-6, s. 503–569.
 • Číst i rozeznávat: Králík a Grebeníčková. In VOJTĚCH Daniel (ed.). Klubko Ariadnino: Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, ISBN 978-80-7308-514-8, s. 95–115.
 • Hančovy další Události. In HANČ Jan. Události: Faksimile kolážovaného sešitu. Ed. M. Špirit. Praha: Knihovna Václava Havla, 2014, ISBN 978-80-87490-51-8, s. 50–51. 
 • Úvod. In Čtení o Václavu Havlovi: Autor ve světle literární kritiky. Ed. M. Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2013, ISBN 978-80-87899-00-7, s. 5–14. 
 • Pro ty, kdo chtějí vědět víc. In ČAPEK Karel. Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek. Praha: Triáda, 2013, ISBN 978-80-7474-070-1, s. 211–213.
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Lyrik II: 1937–1954 – Lärmschatten, Ohne Titel, Mozartiana. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2012, ISBN 978-3-8253-5983-6, s. 337–428; spoluautor Urs HEFTRICH.
 • Ediční poznámka. In ŠKVORECKÝ Josef. Příběh inženýra lidských duší. 5. vydání. Praha: Plus, 2012, ISBN 978-80-259-0111-3, s. 670–678.
 • Komentáře. In HEJDA Zbyněk. Kritiky a glosy. Praha: Triáda, 2012, ISBN 978-80-87256-68-8, s. 251–333.
 • Ediční poznámka. In BLAŽÍČEK Přemysl. Knihy o poezii: Holan – Toman. Praha: Triáda, 2011, ISBN 978-80-87256-39-8, s. 413–461.
 • Vzpomínky o zkáze: Přítomnost a eliminace šoa u Josefa Škvoreckého. In HOLÝ Jiří – MÁLEK Petr – ŠPIRIT Michael – TOMÁŠ Filip. Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2011, ISBN 978-80-87481-14-1, s. 227–252.
 • Komentáře. In ŠKVORECKÝ Josef. Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha: Books and Cards, 2010, ISBN 978-80-904186-6-0, s. 342–421.
 • Komentář. In GREBENÍČKOVÁ Růžena. Máchovské studie. Praha: Academia, 2010, ISBN 978-80-200-1864-9, s. 392–602.
 • Komentáře. In LOPATKA Jan. Předpoklady tvorby. Kritické vydání. Praha: Triáda/Plus, 2010, ISBN 978-80-87256-23-7 (Triáda), 978-80-259-0024-6 (Plus), s. 235–391.
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Lyrik V: 1949–1955 – Wein, Angst, Schmerz. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2009, ISBN 978-3-8253-5522-7, s. 447–524; spoluautoři Viktoria FUNK-NEŠIĆ a Urs HEFTRICH.
 • Pravda a klam Miráklu. In ŠKVORECKÝ Josef. Mirákl. 6. vydání. Praha: Albatros, 2009, ISBN 978-80-00-02281-9, s. 582–587.
 • Komentáře. In STANKOVIČ Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Praha: Triáda/Společnost pro Revolver Revue, 2008, ISBN 978-80-86138-97-8 (Triáda), 978-80-87037-08-9 (RR), s. 437–609.
 • Komentáře. In ŠKVORECKÝ Josef. Timeo Danaos a jiné eseje. Praha: Literární akademie, 2007, ISBN 80-86877-23-X, s. 159–217.
 • Una prosa in attesa. In JEDLIČKA Josef. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Traduzione di Livio Fiorica. Udine: Forum, 2006, ISBN 88-8420-339-2, s. 95–103.
 • Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům. In ŠKVORECKÝ Josef. Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha: Literární akademie, 2006, ISBN 80-86877-23-X, s. 117–154.
 • Kommentar. In HEFTRICH Urs – ŠPIRIT Michael (eds.). Höhlen tief im Wörterbuch: Tschechische Lyrik der letzten Jahrzehnte. München, Deutsche Verlags-Anstalt 2006, ISBN 3-421-05255-7, s. 381–422; spoluautor Urs HEFTRICH.
 • Ediční poznámka – Komentáře – Doslov. In LOPATKA Jan. Posudky. Praha: Torst, 2005, ISBN 80-7215-260-2, s. 295–391 a 392–404.
 • Karlíkovy Ruce básníků. In KARLÍK Viktor. Ruce básníků. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2005, ISBN 80-903061-8-7, s. 61–65. – Anglicky: Karlík’s Hand of Poets. Přeložil Petr Onufer. Ibid., s. 67–71.
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Lyrik I: 1932–1937 – Das Wehen, Der Bogen, Stein, kommst du… Köln am Rhein: Mutabene Verlag, 2005, ISBN 3-934041-05-1, s. 267–333; spoluautor Urs HEFTRICH.
 • Padesát let: letopočet krásy a „neskutečný umělci“. In HIRŠAL Josef – KOLÁŘ Jiří (eds.). Život je všude: Almanach z roku 1956. K vydání připravili Kateřina Ondřejová a Stanislav Wimmer. Praha: Paseka, 2005, ISBN 80-7185-759-9, s. 270–291.
 • Autorský klid Ivo Vodseďálka. In VODSEĎÁLEK Ivo. Dvě prosy: Kalvárie & Kompensace. Ed. Martin Machovec. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2004, ISBN 80-903061-2-8, s. 97–102.
 • Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům. In ŠKVORECKÝ Josef. Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 2004, ISBN 80-237-3837-2, s. 253–352.
 • Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům. In ŠKVORECKÝ Josef. Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 2004, ISBN 80-237-3836-4, s. 235–288.
 • Kommentar. In HOLAN Vladimír. Epische Dichtungen III: Nacht mit Hamlet und andere Poeme. Köln am Rhein: Mutabene Verlag, 2003, ISBN 3-934041-02-7, s. 173–221.
 • Ediční poznámka – Komentáře. In BLAŽÍČEK Přemysl. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002, ISBN 80-86138-46-1, s. 361–364 a 365–430.
 • Nadějné vyhlídky. In BLAŽÍČEK Přemysl. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002, ISBN 80-86138-46-1, s. 473–510.
 • Ediční poznámka. In HAUKOVÁ Jiřina. Básně. Praha: Torst, 2000, ISBN 80-7215-124-X, s. 941–1064.
 • Komentář. In ŠALDA F. X. Boje o zítřek: Meditace a rapsodie. 9. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, ISBN 80-7106-387-8, s. 237–239 a 252–298.
 • Ediční poznámka – Komentáře. In BROUSEK Antonín. Podřezávání větve. Praha: Torst, 1999, ISBN 80-7215-098-7, s. 638–642 a 643–740.
 • Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům In ŠKVORECKÝ Josef. Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1999, ISBN 80-237-3516-0, s. 388–473.
 • Vydavatelská poznámka. In HAVEL Václav. Dopisy Olze. Ed. Jan Lopatka. Praha: Torst, 1999, ISBN 80-7215-091-X, s. 681–728.
 • Komentář. In ŠKVORECKÝ Josef. Zbabělci. 8. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, ISBN 80-7106-282-0, s. 447–513.
 • Ediční poznámka – Komentář. In JIROUS Ivan M. Magorův zápisník. Praha: Torst, 1997, ISBN 80-7215-033-2, s. 677–680 a 681–743.
 • Ediční poznámka. In HEJDA Zbyněk. Básně. Eds. Vratislav Färber a Antonín Petruželka. Praha: Torst, 1996, ISBN 80-85639-86-6, s. 287–356.
 • Ediční poznámka – Doslov. In LOPATKA Jan. Šifra lidské existence. Praha: Torst, 1995, ISBN 80-85639-55-6, s. 493–537 a 539–563.
 • Tvář: Pokus o historickou rekonstrukci. In ŠPIRIT Michael (ed.). Tvář: Výbor z časopisu. Praha: Torst, 1995, ISBN 80-85639-61-0, s. 671–735.
 • Ediční poznámka. In ŠPIRIT Michael (ed.). Tvář: Výbor z časopisu. Praha: Torst, 1995, ISBN 80-85639-61-0, s. 652–670.
 • Ediční poznámka. In HANČ Jan. Události. Praha: Torst, 1995, ISBN 80-85639-54-8, s. 354–390.

Edice

 • Weil, Jiří. Reportáže a stati 1933–1937. Praha: Triáda, 2022 (Spisy J. W., sv. 3), 968 s. ISBN 978-80-7474-359-7
 • Weil, Jiří. Reportáže a stati 1920–1933. Praha: Triáda, 2021 (Spisy J. W., sv. 1), 1008 s. ISBN 978-80-7474-357-3
 • Vohryzek, Josef. Rozkymácený svět. Komunismus – Intelektuálové – Rasismus Literatura – Vzpomínky. Praha: Triáda, 2021, 300 s. ISBN 978-80-7474-376-4
 • Škvorecký, Josef. Zbabělci. [12. vydání, dle verze z roku 1958 šesté.] 2. vyd. v ČK. Praha – Brno: Nadační fond České knižnice (ISBN 978-80-88183-24-2) – Ústav pro českou literaturu AV ČR (ISBN 978-80-7658-001-5) – Host (Česká knižnice, sv. 109) (ISBN 978-80-275-0396-4) – Voznice: Leda, 2020 [vyšlo v listopadu 2021] (ISBN 978-80-7335-690-3), 456 s.
 • LM 60. i-kanon.cz, 15. 4. 2021. ISSN 2695-0618
 • MV 55. i-kanon.cz, 27. 12. 2020. ISSN 2695-0618
 • Stankovičová, Olga. Stehlík podle Mandelštamové. Revolver Revue 35, 2020, č. 120, září, s. 133–184. ISSN 1210-2881
 • Holan, Vladimír. Lyrik VI: 1961–1965 – In den letzten Zügen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019, ISBN 978-3-8253-4671-3. 501 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Hanč, Jan. Zanechané listy. Uspořádal, k vydání připravil, komentář a slovníkové heslo napsal a rejstříky sestavil Michael Špirit. Praha: Torst, 2019. 488 s. ISBN 978-80-7215-588-0
 • Plíšková, Naděžda. Plíšková podle abecedy Uspořádal, k vydání připravil a komentář napsal Michael Špirit. Vydání druhé, opravené a rozšířené. Praha: Torst, 2019 (Plíšková v krabici, sv. 1), 238 s. ISBN 978-80-7215-581-1
 • Plíšková, Naděžda. Hospodská romantika K vydání připravil, komentář a medailon napsal a soupis (s. 79–97) sestavil Michael Špirit. Vydání druhé, opravené a doplněné. Praha: Torst, 2019 (Plíšková v krabici, sv. 2), 104 s. ISBN 978-80-7215-581-1
 • Plíšková, Naděžda. Plíšková sobě. K vydání připravil a komentář napsal Michael Špirit. Vydání druhé, revidované. Praha: Torst, 2019 (Plíšková v krabici, sv. 3), 232 s. ISBN 978-80-7215-581-1
 • Holan, Vladimír. Lyrik VIII: 1968–1971 – Das Vorletzte. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018, ISBN 978-3-8253-6785-5. 621 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Šalda, F. X. Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Eds. Michael Špirit a Luboš Merhaut. Praha: IPSL, 2017 (Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 23), ISBN 978-80-87899-51-9, 862 + XVI s.; spolueditor Luboš MERHAUT.
 • Hanč, Jan. Dodatečné události. Uspořádal, k vydání připravil, komentář a slovníkové heslo napsal a rejstříky sestavil Michael Špirit. Praha: Torst, 2017, ISBN 978-80-7215-557-6, 408 s.
 • Pistorius, Jiří a Macek, Emanuel. Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha: IPSL, 2017, ISBN 978-80-87899-49-6, 688 s.; spolueditoři Luboš MERHAUT a Jan Wiendl.
 • Hanč, Jan. Modré desky. Revolver Revue 31, 2016, č. 104, ISSN 1210-2881, s. 37–64.
 • Hanč, Jan. Události. Edici Jana Lopatky přehlédl, doplnil, k vydání připravil, komentář a slovníkové heslo napsal Michael Špirit. Praha: Torst, 2016, ISBN 978-80-7215-526-2. 448 s.
 • Grebeníčková, Růžena. O literatuře výpravné. Uspořádal, ediční poznámku napsal a rejstříky sestavil Michael Špirit. Praha: IPSL – Torst, 2015, ISBN 978-80-87899-29-8 (IPSL), 978-80-7215-499-9 (Torst). 1036 s.
 • Fischer, Otokar. Literární studie a stati II. Uspořádal Josef Čermák, ve strojopisu k vydání připravil Emanuel Macek, definitivní podobu výboru dal, soupisy sestavil a ediční poznámku napsal Michael Špirit. Praha: FF UK, 2015, ISBN 978-80-7308-536-0. 638 s.
 • Holan, Vladimír. Lyrik VII: 1966–1967 – Dem Asklepios einen Hahn. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2015, ISBN 978-3-8253-6375-8. 458 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Fischer, Otokar. Literární studie a stati I. Uspořádal Josef Čermák, ve strojopisu k vydání připravil Emanuel Macek, definitivní podobu výboru dal Michael Špirit. Praha: FF UK, 2014, ISBN 978-80-7308-535-3, 584 s.
 • Blažíček, Přemysl. Knihy o epice: Naši – Švejk – Zbabělci. Praha: Triáda, 2014, ISBN 978-80-7474-103-6. 584 s.
 • Čtení o Václavu Havlovi: Autor ve světle literární kritiky. Praha: Institut pro studium literatury, 2013, ISBN 978-80-87899-00-7. 192 s. 
 • Holan, Vladimír. Lyrik II: 1937–1954 – Lärmschatten, Ohne Titel, Mozartiana. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2012, ISBN 978-3-8253-5983-6. 463 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Škvorecký, Josef. Příběh inženýra lidských duší. 5. vydání. Praha: Plus, 2012, ISBN 978-80-259-0111-3. 680 s.
 • Hejda, Zbyněk. Kritiky a glosy. Praha: Triáda, 2012. ISBN 978-80-87256-68-8. 384 s.
 • Blažíček, Přemysl. Knihy o poezii: Holan – Toman. Praha: Triáda, 2011. ISBN 978-80-87256-39-8. 472 s.
 • Škvorecký, Josef. Tankový prapor. Praha: Plus, 2011. ISBN 978-80-259-0081-9. 263 s.
 • Grebeníčková, Růžena. Cesta pěšky na jih 7, 2010, č. 13, ISSN 1214-7915, s. 140–177.
 • Škvorecký, Josef. Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha: Books and Cards, 2010. ISBN 978-80-904186-6-0. 446 s.
 • Grebeníčková, Růžena. Máchovské studie. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1864-9. 642 s.
 • Lopatka, Jan. Předpoklady tvorby. Kritické vydání. Praha: Triáda/Plus, 2010. ISBN 978-80-87256-23-7 (Triáda), 978-80-259-0024-6 (Plus). 498 s.
 • Škvorecký, Josef. Zbabělci. Rukopis. Praha: Books and Cards, 2009. ISBN 978-80-904186-3-9 (souborné s Komentářem 978-80-904186-4-6). 450 s.
 • Holan, Vladimír. Lyrik V: 1949–1955 – Wein, Angst, Schmerz. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2009. ISBN 978-3-8253-5522-7. 559 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Hybler, Martin. Kolem dokola. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2008. ISBN 978-80-87037-14-0. 237 s. 
 • Stankovič, Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Praha: Triáda/Společnost pro Revolver Revue, 2008. ISBN 978-80-86138-97-8 (Triáda), 978-80-87037-08-9 (RR). 704 s.
 • Škvorecký. Josef. Timeo Danaos a jiné eseje. Praha: Literární akademie, 2007. ISBN 80-86877-23-X. 226 s.
 • Škvorecký, Josef. Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha: Literární akademie, 2006. ISBN 80-86877-23-X. 160 s.
 • Höhlen tief im Wörterbuch: Tschechische Lyrik der letzten Jahrzehnte. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2006. ISBN 3-421-05255-7. 448 s.; spolueditor Urs HEFTRICH
 • Rychlík, Jan. Deník 1955. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2006. ISBN 80-87037-00-6. 85 s.
 • Lopatka, Jan. Posudky. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-260-2. 416 s.
 • Holan, Vladimír. Lyrik I: 1932–1937 – Das Wehen, Der Bogen, Stein, kommst du… Köln am Rhein, Mutabene Verlag, 2005. ISBN 3-934041-05-1. 366 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Škvorecký, Josef. Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 2004. ISBN 80-237-3837-2. 370 s.
 • Škvorecký, Josef. Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 2004. ISBN 80-237-3836-4. 308 s.
 • Holan, Vladimír. Epische Dichtungen III: Nacht mit Hamlet und andere Poeme. Köln am Rhein, Mutabene Verlag, 2003. ISBN 3-934041-02-7. 240 s.; spolueditor Urs HEFTRICH.
 • Otázka „F. X. Š.“ 1945–1948. Zápisník o Šaldovi č. 10. Praha: Společnost F. X. Šaldy k 22. 12. 2002. 99 s.
 • Blažíček, Přemysl. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002. ISBN 80-86138-46-1. 528 s.
 • Škvorecký, Josef. Velká povídka o Americe a malá o Kanadě. Praha: Ivo Železný, 2001. ISBN 80-237-3617-5. 278 s.
 • Brousek, Antonín. Domovský list. Revolver Revue, 2001, č. 47, s. 7–32.
 • Šalda, F. X. Boje o zítřek: Meditace a rapsodie. 9. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-387-8. 327 s.; spolueditor Emanuel MACEK.
 • Plíšková, Naděžda. Plíšková sobě. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-114-2. 256 s.
 • Hauková, Jiřina. Básně. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-124-X. 1088 s.
 • Havel, Václav. Dopisy Olze. Praha: Torst, 1999. ISBN 80-7215-091-X. 730 s.; spolueditor Jan LOPATKA.
 • Škvorecký, Josef. Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1999. ISBN 80-237-3516-0. 492 s.
 • Brousek, Antonín. Podřezávání větve. Praha: Torst, 1999. ISBN 80-7215-098-7. 800 s.
 • Škvorecký, Josef. Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1998. ISBN 80-237-3548-9. 298 s.
 • Škvorecký, Josef. Zbabělci. 8. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-282-0. 520 s.
 • Slunečné dílo. Revolver Revue, 1997, č. 33, s. 106–130.
 • Kremlička, Vít. Staré zpěvy. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů – Revolver Revue, 1997. ISBN 80-85239-33-7. 119 s.
 • Škvorecký, Josef. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1997. ISBN 80-237-3514-4. 343 s.
 • Jirous, Ivan M. Magorův zápisník. Praha: Torst, 1997. ISBN 80-7215-033-2. 804 s.
 • Fischl, Viktor. Žalmy a melodie. Praha: Torst, 1997. ISBN 80-7215-012-X. 239 s.
 • Lopatka, Jan. Šifra lidské existence. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-55-6. 632 s.
 • Tvář. Výbor z časopisu. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-61-0. 832 s.
 • Grebeníčková, Růžena. Literatura a fiktivní světy (I). Praha: Český spisovatel, 1995. ISBN 80-202-0610-8. 510 s.
 • Hanč, Jan. Události. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-54-8. 392 s.; spolueditor Jan LOPATKA.
 • Vohryzek, Josef. Literární kritiky. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-45-9. 416 s.; spolueditor Jan LOPATKA.
 • Milý Chalupecký… Revolver Revue, 1995, č. 29, s. 75–110.
 • „…a nastavit srdce dobře mířené ráně“: Jan Lopatka. Revolver Revue, 1994, č. 26, s. 199–263. ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie (eds.). Jan Lopatka 1940–1993. Praha: Revolver Revue, 2017, ISBN 978-80-87037-86-7, s. 189–253 (s titulem Vzpomínky 1994–2013).

Studie a články v zahraničních a domácích recenzovaných časopisech a sbornících

 • Fúze. Poznámky ke spojování. In BARTOŇOVÁ Lucie – ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie – ŠPIRIT Michael (eds.). In Stankovič 1940–2020. Poezie – kritika – společnost. Reflexe a dokumenty. Praha: Revolver Revue, 2020, ISBN 978-80-7622-011-9, s. 35–39. 
 • Dějiny literatury jinak. Normalizace a samizdat. Slovo a smysl 17, 2020, č. 35 (speciální číslo: Ve stavu ochromení a útlumu. Sondy do období tzv. normalizace humanitních věd v Československu 1969–1989, eds. Martin Nodl, Jan Wiendl), s. 175–178.
 • Podoby české textologie. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 225–235.
 • Možné chronologie Hančových textů. Slovo a smysl 15, 2018, č. 30, s. 102–109.
 • Ke strojopisům Hančových překladů Kafky. Revolver Revue 33, 2018, č. 113, s. 171–174.
 • Veselý sloh Jana Lopatky. In ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie (eds.). Jan Lopatka 1940–1993. Praha: Revolver Revue, 2017, ISBN 978-80-87037-86-7, s. 43–47.
 • Jan Lopatka a Edice Expedice. In ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie (eds.). Jan Lopatka 1940–1993. Praha: Revolver Revue, 2017, ISBN 978-80-87037-86-7, s. 63–73.
 • „Málem a byl bych napsal datum“: Zdánlivé dějiny v Hančových Událostech. In KLIMEŠ Ivan – WIENDL Jan (eds.). Kultura a totalita IV: Každodennost. Praha: FF UK, 2016. ISBN 978-80-7308-701-2, s. 277–290.
 • „Živý smysl pro politické cítění“: Mimo dogmatismus a tzv. reformismus. In KLIMEŠ Ivan – WIENDL Jan (eds.). Kultura a totalita III: Revoluce. Praha: FF UK, 2015. ISBN 978-80-7308-637-4, s. 386–400.
 • Jak válčí Švejk. In KLIMEŠ Ivan – WIENDL Jan (eds.). Kultura a totalita II: Válka. Praha: FF UK, 2014. ISBN 978-80-7308-550-6, s. 305–312.
 • IMJ po roce 1989. In ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie (eds.). Magorova konference. Praha: Revolver Revue, 2014, ISBN 978-80-87037-61-1, s. 162–169.
 • K textu Václava Černého. Slovo a smysl 11, 2014, č. 21, s. 352–354.
 • Sebekritika a komentář. Slovo a smysl 11, 2014, č. 21, s. 379–383. Echa 2014. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2015, s. 152–156 (s incipitem Echo z 2. ledna 2013 pojednalo o odborné a morální způsobilosti…; e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Bohemians: Excerpta o jedné literární „verbeži“. In KLIMEŠ Ivan – WIENDL Jan (eds.). Kultura a totalita I: Národ. Praha: FF UK, 2013. ISBN 978-80-7308-488-2, s. 382–394.
 • Nová edice Nezvalova díla. Slovo a smysl 10, 2013, č. 19, s. 159–167.
 • Podivné počínání. Revolver Revue 27, 2012, č. 88, s. 222–229.
 • Vašíček. Slovo a smysl 8, 2011, č. 15, s. 235–238.
 • Vydávání Šaldy. In FLAIŠMAN Jiří – KOSÁK Michal (eds.). Šaldovy spisy – torza a výzvy. Zápisník o Šaldovi č. 17. Praha: Společnost F. X. Šaldy k 22. 12. 2010, s. 53–58.
 • Ve stopách KHM. Slovo a smysl 7, 2010, č. 13, s. 137–139.
 • Druh na vymření. Revolver Revue 25, 2010, č. 79, s. 198–201. 
 • Textologie dnes? Česká literatura 57, 2009, č. 2, s. 221–231.
 • Pití z číše bolehlavu: Bohumil Hrabal po roce 1970 / Der Trank aus dem Schierlingsbecher: Bohumil Hrabal nach 1970. In DANYEL Jürgen – SCHEVARDO Jennifer – KRUHL Stephan (eds.). Transforming 68/89. Potsdam: Zentrum für zeithistorische Forschung, 2008. ISBN 978-3-940938-26-8, s. 492–507. – Knižně In DANYEL Jürgen a SCHEVARDO Jennifer a KRUHL Stephan (eds.). Transit 68/89. Berlin: Metropol Verlag, 2009. ISBN 978-3-940938-64-0, s. 492–507.
 • Poezie a komentář. In FÄRBER Vratislav (ed.). Vladimír Holan a jeho souputníci: Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 2006. ISBN 80-85778-52-1, s. 151–157.
 • Testo compiuto e opera aperta. In COSENTINO Annalisa. Intorno a Bohumil Hrabal. Udine: Forum, 2006. ISBN 88-8420-326-0, s. 31–36. – Česky: Uzavřený text – otevřené dílo. In COSENTINO Annalisa – JANKOVIČ Milan – ZUMR Josef (eds.). Hrabaliana rediviva. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 80-7007-244-X, s. 27–32.
 • Když i ty nejvzácnější stradivárky selžou. Divadelní revue 17, 2006, č. 4, s. 68–73.
 • „Guten Tag, wir sind in Böhmen!“: Deutsche und italienische Einflüsse bei F. X. Šalda. In RESSEL Gerhard (ed.). Deutschland, Italien und die slavische Kultur der Jahrhundertwende: Phänomene europäischer Identität und Alterität. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 3-631-53637-2, s. 381–389.
 • Novákovi Mašíni, náckové, komouši & kritici. Revolver Revue, 2005, č. 60, s. 245–249.
 • Poušť, styl a dějinné vědomí. Slovo a smysl 1, 2004, č. 2, s. 126–135.
 • Terminátor 4: Prorocká ofenzíva. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 30, s. 54–58.
 • Jiří Pistorius a mnoho práce. Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 27, s. 78–85.
 • Bohumil Hrabal v roce 2000. Kritická Příloha Revolver Revue, 2002, č. 24, s. 29–48.
 • „Šaldův následník“. Česká literatura 49, 2001, č. 5, s. 451–482.
 • K jazyku a myšlení literární kritiky šedesátých let. In HAMANOVÁ Růžena – JONÁKOVÁ Anna (eds.). Ztráty a nálezy: Katalog ke stejnojmenné výstavě o 50. a 60. letech v české literatuře. Praha: PNP, 1998. ISBN 80-85085-38-0, s. 23–35.
 • Literární kritik Josef Vohryzek. Kritický sborník 18, 1998, č. 1, s. 10–14.
 • Současná česká literatura v dějinách. Kritický sborník 16, 1997, č. 3, s. 30–35.
 • Jaký spisovatel, taková monografie. Kritický sborník 16, 1996, č. 1, s. 45–49.
 • Zamyšlení, jakých je věru málo. Kritická Příloha Revolver Revue, 1996, č. 5, s. 110–114.
 • On, poslední křesťan. Kritický sborník 16, 1996, č. 1, s. 41–44.
 • Literární kritika: ani soud, ani „porozumění“. Kritický sborník 15, 1995, č. 4, s. 2–3.
 • Kdo je hloupější? Kritický sborník 15, 1995, č. 1–2, s. 113–117.
 • Jan Lopatka redivivus. Kritický sborník 15, 1995, č. 1–2, s. 103–105.
 • „Důležitá je ta práce…“ Iluminace 7, 1995, č. 3, s. 127–130.
 • Václava Černého kritická teorie a praxe. Kritický sborník 14, 1994, č. 2, s. 25–29.
 • Blažíčkovi Zbabělci. Kritický sborník 13, 1993, č. 2, s. 59–63.
 • Grossmanovo umění analýzy. Kritický sborník 13, 1993, č. 2, s. 65–67.
 • K edici Hrabalových Sebraných spisů. Česká literatura 41, 1993, č. 1, s. 108–109.
 • Notně osahaná rukověť aneb K poetice a úbytku jednoho textu. Haňťa press, 1990, č. 8, s. 17–27.

Slovníková hesla, bibliografie

 • Andrej Stankovič. In BARTOŇOVÁ Lucie – ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie – ŠPIRIT Michael (eds.). In Stankovič 1940–2020. Poezie – kritika – společnost. Reflexe a dokumenty. Praha: Revolver Revue, 2020, ISBN 978-80-7622-011-9, s. 169–173. 
 • Bibliografie Arnošta Procházky. In PROCHÁZKA Arnošt. Kritiky a eseje z let 1892–1924. Uspořádal, k vydání připravil, komentář a doslov napsal, rejstřík k edici a soupis literatury předmětu sestavil Luboš Merhaut. Praha: IPSL, 2020, s. 801–1063; spoluautor Luboš MERHAUT.
 • Bibliografie Věry Dvořákové. In DVOŘÁKOVÁ Věra. Co si pamatuju. Praha: Triáda, 2019 (Delfín, sv. 208), s. 239–266; spoluautorky Kateřina KOVAŘÍKOVÁ (knižní překlady), Andrea PIŠANOVÁ (excerpta Světové literatury) a Leona ŠPETOVÁ (excerpta Literárních novin).
 • Bibliografie Ivana Martina Jirouse (Soupis nebásnického díla). In JIROUS Ivan M. Magorova oáza. Uspořádala Adéla Petruželková. Praha: Torst, 2019, s. 999–1119. ISBN 978-80-7215-587-3
 • Bibliografie Jiřího Brabce (1951–2019). Praha: FF UK, 2019 (zvláštní příloha časopisu Slovo a smysl č. 32), 120 s.; spoluautoři Michal KOSÁK a Jiří FLAIŠMAN. ISSN 1214-7915
 • Jan Lopatka. In ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie (eds.). Jan Lopatka 1940–1993. Praha: Revolver Revue, 2017, ISBN 978-80-87037-86-7, s. 265–272.
 • 675. X. Šalda. In ŠPIRIT Michael – MERHAUT Luboš – WIENDL Jan (eds.). Pistorius, Jiří a Macek, Emanuel: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha: IPSL, 2017, ISBN 978-80-87899-49-6, s. 671–675.
 • Emanuel Macek. In ŠPIRIT Michael – MERHAUT Luboš – WIENDL Jan (eds.). Pistorius, Jiří a Macek, Emanuel: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha: IPSL, 2017, ISBN 978-80-87899-49-6, s. 681–684.
 • O autorovi. In HEJDA Zbyněk: Sny… 2. vydání. Praha: Revolver Revue, 2015, s. 101–103.
 • Publikace Jindřicha Pokorného (výběr). Revolver Revue 29, 2014, č. 97, s. 231–232.
 • Ivan Martin Jirous. In ONUFEROVÁ Edita – POKORNÁ Terezie (eds.). Magorova konference. Praha: Revolver Revue, 2014, ISBN 978-80-87037-61-1, s. 205–206.
 • 23 hesel. In KARLÍK Viktor – HOŘEJŠÍ Tamara – VAJCHR Marek (eds.). U nás ve sklepě. Antologie poesie druhé generace undergroundu. Praha: Revolver Revue, 2013. Vít Brukner, s. 204, Tony Ducháček, s. 205–206, Vít Kremlička, s. 207, J. H. Krchovský, s. 208–209, Karel Malík, s. 211, Luděk Marks, s. 212, Ewald Murrer, s. 214, Petr Placák, s. 215–216, Martin Socha, s. 217, Filip Topol, s. 218–219, Jáchym Topol, s. 220–221, Anna Wágnerová, s. 224, Gabina, s. 239, Marek Hlupý Kapler, s. 241, Ludvík Hradilek, s. 242, Viktor Karlík, s. 243–244, Libor Krejcar, s. 246, Vítek Krůta, s. 247, Petr Kubín, s. 249, Ján Mlynárik, s. 250, David Němec, s. 251, Ondřej Němec, s. 252, Pavel Reisenauer, s. 253.
 • Bibliografie Zbyňka Hejdy. Soupis nebásnického díla. In HEJDA Zbyněk. Kritiky a glosy. Praha: Triáda, 2012, s. 335–354.
 • Bibliografie Jana Lopatky. In LOPATKA Jan. Předpoklady tvorby. Kritické vydání. Praha: Triáda/Plus, 2010, s. 392–472.
 • Tvorba. In MERHAUT Luboš (ed.). Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce, 4/I, S–T. Praha: Academia, 2008, s. 1057–1065; podepsáno mš, spoluautorka et (= Eva Taxová).
 • Bibliografie Andreje Stankoviče. In STANKOVIČ Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Praha: Triáda/Společnost pro Revolver Revue, 2008, s. 610–659.
 • Jan Rychlík. In RYCHLÍK Jan. Deník 1955. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2006, s. 83–84.
 • Dolore (Bolest) – Primo testamento (První testament) – Questa sera (Tento večer) – Tutta una vita (Celý život). In Dizionario Bompiani delle Opere e dei Personaggi: Di tutti i tempi e di tutte le letterature. Nuova edizione riveduta e integrata. Milano: Bompiani, 2005, s. 2629–2630 (vol. 3), 7498–7499, 7775–7776 (vol. 7), 10461 (vol. 10).
 • Význam a popularitu Roberta Gernhardta… Revolver Revue, 2005, č. 57, leden, s. 135–136.
 • Bibliografie Přemysla Blažíčka. In BLAŽÍČEK Přemysl. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002, s. 437–470.
 • Bibliografie Viktora Karlíka. In KARLÍK Viktor. Katalog. Klatovy, Galerie Klatovy/Klenová, 2001, s. 106–117.
 • 33 (v 2. vydání 34) hesel. In MENCLOVÁ Věra – SVOZIL Bohumil – VANĚK Václav (eds.). Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000. 2., přepracované a doplněné vydání 2005. Jan Beneš, s. 81–82 (2. vyd. s. 67–68), Ivan Blatný, s. 93–94 (2. vyd. s. 80–81), v 2. vyd. Antonín Brousek, s. 98–99, Václav Černý, s. 135–137 (2. vyd. s. 124–126), Miroslav Červenka, s. 137–138 (2. vyd. s. 126–127), Bohumil Doležal, s. 153–154 (2. vyd. s. 142–143), Viola Fischerová, s. 175–176 (2. vyd. s. 167), Viktor Fischl, s. 176–177 (2. vyd. s. 168–169), Růžena Grebeníčková, s. 198–199 (2. vyd. s. 191–192), Jan Grossman, s., 200–201 (2. vyd. s. 194–195), Jan Hanč, s. 211–212 (2. vyd. s. 206–207), Zbyněk Hejda, s. 230–231 (2. vyd. s. 224–225), Jindřich Chalupecký, s. 274–275 (2. vyd. s. 271–272), Bohdan Chlíbec, s. 277 (2. vyd. s. 275), Milan Jankovič, s. 286–287 (2. vyd. s. 284–285), Ivan M. Jirous, s. 300–301 (2. vyd. s. 299–300), Jiří Kolář, s. 343–345 (2. vyd. s. 346–348), Oldřich Králík, s. 366 (2. vyd. s. 369–370), J. H. Krchovský, s. 375 (2. vyd. s. 379–380), Jan Lopatka, s. 409–410 (2. vyd. s. 415), Jan Novák, s. 481–482 (2. vyd. s. 491), Petr Placák, s. 522 (2. vyd. s. 534), Naděžda Plíšková, s. 523 (2. vyd. s. 535–536), Zdeněk Pluhař, s. 524–525 (2. vyd. s. 536–537), Lenka Procházková, s. 539 (2. vyd. s. 551–552), Vítězslav Rzounek, s. 562–563 (2. vyd. s. 577), Zdena Salivarová, s. 568–569 (2. vyd. s. 583), Andrej Stankovič, s. 594– 595 (2. vyd. s. 610–611), Oleg Sus, s. 607–608 (2. vyd. s. 625–626), F. X. Šalda, s. 619–621 (2. vyd. s. 638–640), Josef Škvorecký, s. 629–631 (2. vyd. s. 648–650), Karel Teige, s. 654–655 (2. vyd. s. 674–676), Vlastimil Třešňák, s. 674 (2. vyd. s. 696), Josef Vohryzek, s. 704–705 (2. vyd. s. 730–731) + adaptace hesla Jana Patočky od Přemysla Blažíčka, s. 501 (2. vyd. s. 511).
 • Bibliografie Antonína Brouska. In BROUSEK Antonín. Podřezávání větve. Praha: Torst, 1999, s. 741–777.
 • Škvorecký, Josef. In JANOUŠEK Pavel (ed.). Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2, M–Ž. Praha: Brána ve spolupráci s ÚČL AV ČR, 1998, s. 486–491.
 • Dílo Josefa Vohryzka (doplněk). Kritický sborník 18, 1998, č. 1, s. 83–87.
 • Dílo Růženy Grebeníčkové (Bibliografie). Kritický sborník 17, 1998, č. 4, s. 59–86.
 • Bibliografie Ivana Martina Jirouse. In JIROUS Ivan M. Magorův zápisník. Praha: Torst, 1997, s. 745–781.
 • Vít Kremlička. Revolver Revue, 1996, č. 32, s. 33.
 • Článková bibliografie časopisu Tvář. In ŠPIRIT Michael (ed.). Tvář: Výbor z časopisu. Praha: Torst, 1995, s. 736–818.
 • Bibliografie Josefa Vohryzka. In VOHRYZEK Josef. Literární kritiky. Ed. Jan Lopatka a Michael Špirit. Praha: Torst, 1995, s. 373–408; spoluautoři Jan LOPATKA a Aleš ZACH.
 • Bibliografie Jana Lopatky. Kritický sborník 13, 1993, č. 4, s. 60–79. 2., doplněné vydání in LOPATKA Jan. Šifra lidské existence. Praha: Torst, 1995, s. 581–622.

Překlady

 • Urs Heftrich: Zlí bohové: Vladimír Holan a teologie zlomyslnosti. In VOJTĚCH Daniel (ed.). Klubko Ariadnino: Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, ISBN 978-80-7308-514-8, s. 56–71. Prostřední část studie Böse Götter: Zur Theologie der Bosheit bei Osip Mandel’štam, Vladimír Holan und Zbigniew Herbert (Kapp, Volker – Scholl, Dorothea – Braungart, Georg – Engler, Bernd (eds). Literatur und Moral. Berlin: Duncker & Humblot, 2011, s. 488–517).
 • Urs Heftrich: Poznámky k Blažíčkově interpretaci Noci s Hamletem: Holanův dialog se Shakespearem. Revolver Revue, 2006, č. 63, s. 255–261. Překlad rukopisu z němčiny.
 • Emil Staiger: Umění interpretace. Kritický sborník 16, 1996, č. 2, s. 1–13. Die Kunst der Interpretation. In Neophilologus 35, 1951, č. 1, s. 1–15. STAIGER Emil. Poetika, interpretace, styl. Ed. Marek Vajchr. Praha: Triáda, 2008, s. 187–202.
 • Renate Lachmannová: Paměť a literatura. Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 6–22. Překlad kapitol Mnemotechnika a simulakra a Intertextualita a dialogičnost z monografie R. L. Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990, s. 38–50 a 65–73).
 • Susanna Rothová: Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala. Z německého originálu Laute Einsamkeit und bitteres Glück (Bern: Verlag Peter Lang, 1986) přeložil Michael Špirit. Praha: Pražská imaginace, 1993. ISBN 80-7110-094-3. 190 s.
 • Susanna Rothová: Božena Němcová jako mýtus a symbol. Kritický sborník 12, 1992, č. 1, s. 29–40. Božena Němcová als Mythos und Symbol. In Schweizerische Beiträge zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia (Bern: Verlag Peter Lang, 1988).
 • Susanna Rothová: Bohumil Hrabal – a Kafka? Kritický sborník 11, 1991, č. 3, s. 38–41. Kafkaesker Hrabal? In Primi sobran’e pestrych glav (Bern: Verlag Peter Lang, 1989).

Odborná (odpovědná) redakce

 • Novák, Jan: Kundera. Český život a doba. Praha: Argo/Paseka, 2020, 888 s. ISBN 978-80-257-3215-1
 • Cosentino, Annalisa: Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu. Z italštiny přeložila Olga Čaplyginová. Praha: FF UK, 2017 (Mnemosyne, sv. 17), 144 s.; další vědecký redaktor Luboš Merhaut. ISBN 978-80-7308-710-4
 • Černý, Václav: Literární pondělí. Texty z Lidových novin 1936–1938. Ed. Klára Soukupová. Praha: FF UK, 2016 (Mnemosyne, sv. 14), 334 s. ISBN 978-80-7308-580-3
 • Blažíčková, Anna: Teď něco ze života. Praha: Triáda, 2012, 456 s.
 • Stankovič, Andrej: Josef Florian a Stará Říše. K vydání připravila Lucie Bartoňová. Praha: Triáda, 2008 (Spisy A. S.; 2), 1140 s.; další redaktor Robert Krumphanzl.
 • Vajchr, Marek: Vyložené knihy. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2007, 255 s.
 • Hejda, Zbyněk: Sny… Linoryty doprovodil a komentář k ilustracím napsal Viktor Karlík. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2007, 112 s.
 • Karlík, Viktor: Ruce básníků. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2005, 77 s.; spolu s Tamarou Hořejší.
 • Machonin, Sergej: Šance divadla. Výbor uspořádaly, ediční poznámku napsaly a bibliografii sestavily Terezie Pokorná a Barbara Topolová. Praha: Divadelní ústav, 2005, 536 s.
 • Formánek, Jaroslav: Francouzský rok. Praha. Společnost pro Revolver Revue, 2005, 312 s.
 • Karlík, Viktor: Černé práce – Black Works (Linolea 2000–2004). Esej Zbyněk Hejda. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2004, 88 s.; spolu s Tamarou Hořejší.
 • Karlík, Viktor: Katalog. Galerie Klatovy/Klenová, 2001, 119 s.; spolu s Tamarou Hořejší.
 • Merhaut, Vladislav: Zápisky o Vladimíru Boudníkovi. K vydání připravil a ediční poznámku napsal Martin Machovec. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů – Revolver Revue, 1997, 399 s.; redakce spolu s Terezií Pokornou. 2. vydání Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2004.

Vedení knižní řady

 • Od 2021: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (Ediční řada FF UK věnovaná monografickým pracím práce všech společenskovědních oborů). Vydané svazky: Luboš Merhaut: Cesty polemiky (2021).
 • 2009–2014: Mnemosyne (Ediční řada FF UK věnovaná pracím z oborů uměnovědných). Vydané svazky: (1) Libuše Heczková: Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (2009); (2) František Černý: Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968–1989). Vzpomínky (2009); (3) Eva Jelínková: Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930) (2010); (4) Michal Charypar: Máchovské interpretace (2011); (5) Annalisa Cosentino: Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883–1918 (2011); (6) Petr Mareš: Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře (2012); (7) Tomáš Jirsa: Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu (2012); (8) Eva Forstová: Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. SNKHLU (2013); (9) Michal Kosák: S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka (2013); (10) Nicolas Sawicki: Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910 (2013); (11) Eva Blinková Pelánová: Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval (2014); (12) Jan Wiendl: Hledači krásy a řádu (2014).

Další články a recenze ● anotováno ●

 • Dvojí vzpomínky na Julia Fučíka i-kanon.cz, 8. 12. 2022. ISSN 2695-0618 ● Článek o faktografické (ne)spolehlivosti memoárového žánru. ●
 • Operace: Převzetí i-kanon.cz, 13. 10. 2022. ISSN 2695-0618 ● Článek o sporné vydavatelské praxi nakladatelství Maťa (pojednáno o knize Filipa Topola Jako pes, kterou v 2013 vydala Revolver Revue). ●
 • Tisková oprava 2 i-kanon.cz, 22. 9. 2022. ISSN 2695-0618 ● Článek o pravém autorství Dokumentu Charty 77 č. 23 z roku 1978. ●
 • Tisková oprava i-kanon.cz, 1. 9. 2022. ISSN 2695-0618 ● Článek o autorské účasti Václava Klause na měsíčníku Tvář 1968–1969. ●
 • Symbol pokroku a postrach reakce i-kanon.cz, 23. 6. 2022. ISSN 2695-0618 ● Polemická glosa ke dvěma statím o americké aktivistce Angele Davisové ve čtrnáctideníku A2 (č. 9 z 27. 4. 2022). ●
 • Za dr. Knotkem i-kanon.cz, 26. 5. 2022. ISSN 2695-0618 ● Polemická glosa k nekrologu za hercem Josefem Abrhámem (14. 12. 1939 – 16. 5. 2022). ●
 • Hranice temnoty aneb Kde jsou ti poradci? i-kanon.cz, 5. 5. 2022. ISSN 2695-0618 ● Poznámka o moderátorské bezradnosti při rozhovorech se spisovateli na internetové platformě DVTV. ●
 • Jak je udělána edice i-kanon.cz, 3. 3. 2022. ISSN 2695-0618 ● Arnošt Procházka: Kritiky a eseje z let 1892–1924 (ed. Luboš Merhaut, Praha, IPSL 2021). Prosloveno při uvedení procházkovské edice a monografie Luboše Merhauta Cesty polemiky v knihkupectví-kavárně-vinotéce Božská lahvice v Bílkově ulici č. 6 dne 1. 3. 2022. ●
 • Úplně jiný příklad dobročinnosti i-kanon.cz, 3. 2. 2022. ISSN 2695-0618 ● Recenze tv reportáže o vydávání knih Karla Pecky (v rámci pořadu Třistatřicettři, ČT art, leden 2022). ●
 • Deset let JŠ i-kanon.cz, 6. 1. 2022. ISSN 2695-0618 ● Přehled o vydávání knih Josefa Škvoreckého v letech 2012–2021 a o významu spisovatelova díla. ●
 • Dvě marginálie, in Revolver Revue 36, 2021, č. 125, zima, s. 213–218. ISSN 1210-2881. ● Poznámky k výzkumu o díle Jiřího Weila, Josefa Škvoreckého a Jana Hanče. ●
 • Výpisky z Vohryzka i-kanon.cz, 11. 11. 2021. ISSN 2695-0618 ● Poznámka u příležitosti vydání knihy statí J. V. o společenské a rasové problematice. ●
 • Marginálie weilovská i-kanon.cz, 14. 10. 2021. ISSN 2695-0618 ● Stať o atribuci strojopisů vážících se ke knize J. W. Češi stavějí v zemi pětiletek (1937) a uložených v LA PNP. ● ► Dvě marginálie, in Revolver Revue 36, 2021, č. 125, zima, s. 215–217. ISSN 1210-2881.
 • Marginálie škvorecko-hančovská i-kanon.cz, 9. 9. 2021. ISSN 2695-0618 ● Stať o identitě nejmenované postavy z dopisu Josefa Škvoreckého psaného 25. 3. 1951 Lubomíru Dorůžkovi a o literárním životě spisovatelů, kteří po únoru 1948 nesměli nebo nechtěli tiskem publikovat. ● ► Dvě marginálie, in Revolver Revue 36, 2021, č. 125, zima, s. 213–215. ISSN 1210-2881.
 • Antologie o Halasovi i-kanon.cz, 3. 6. 2021. ISSN 2695-0618 ● Recenze sborníku Čtení o Františku Halasovi (ed. Marie Langerová, Praha, IPSL 2020). ●
 • Kopistka z Tvaru aneb Když dva dělají totéž… i-kanon.cz, 25. 3. 2021. ISSN 2695-0618 ● Poznámka o rubrice Obrazárna Kristýny Jirátové (v týdeníku Tvar od č. 1/2021), neuměle napodobující princip cyklu Viktora Karlíka a Karla Cudlína Ateliéry (v Revolver Revue od roku 2005). ●
 • The Clean, The Bad and The Spiteful. i-kanon.cz, 3. 12. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o nespravedlivém osočení vůči časopisu Revolver Revue ze strany čtrnáctideníku Tvar v polemice o literární cenu pro kritiku Tvárnice.
 • Mrcha, ta Lída! Revolver Revue 35, 2020, č. 121, listopad, s. 157–158. ISSN 1210-2881 Článek o obrazu kunsthistoričky Ludmily Vachtové v knize Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové Let let (2007); v rámci bloku Ludmila Vachtová (1933–2020) (s. 145–192).
 • Mys hrůzy, naše knihovny. i-kanon.cz, 19. 11. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o problematickém zpřístupňování digitalizovaných fondů Národní knihovny.
 • Městská knihovna a „melodie podzemí“. i-kanon.cz, 1. 10. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o amatérských metodách digitalizace MK v Praze (na příkladu Spisů Karla Čapka 1980–1995).
 • Pohlazeni idylou. Bubínek Revolver Revue: https://www.bubinekrevolveru.cz/pohlazeni-idylou, 14. 9. 2020. Glosy k dvěma projevům po smrti filmového režiséra Jiřího Menzela (Petr Fischer: Nekrolog: Připomenout si, jak je v Česku krásně. Menzelovy filmy, to jsme my, aktualne.cz, 7. 9. 2020; Martin Veselovský, rozhovor s Janem Hřebejkem na DVTV týž den).
 • K textu. Revolver Revue 35, 2020, č. 120, září, s. 185–192. ISSN 1210-2881 Komentář ke vzpomínkovému textu Olgy Stankovičové Stehlík podle Mandelštamové (s. 133–184).
 • Za Stanislavou Mazáčovou. Bubínek Revolver Revue: https://www.bubinekrevolveru.cz/za-stanislavou-mazacovou, 22. 6. 2020. Smuteční řeč proslovená na pohřbu S. M. (26. 1. 1931 – 5. 6. 2020) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově dne 18. 6. 2020. i-kanon.cz, 25. 6. 2020. ISSN 2695-0618 Revolver Revue 35, 2020, č. 120, [2. 9.] září, s. 211–213. ISSN 1210-2881 
 • Lexikon české literatury ještě po deseti letech Bubínek Revolver Revue: https://www.bubinekrevolveru.cz/lexikon-ceske-literatury-jeste-po-deseti-letech, 15. 6. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o desetiletém výročí zrušení projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí. Revolver Revue 35, 2020, č. 120, [2. 9.] září, s. 203–204. ISSN 1210-2881 
 • Májová píseň. i-kanon.cz, 14. 5. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o nerealizovaném německém překladu Máchova Máje z konce padesátých let 20. století.
 • Komise, která nemá výhrad. i-kanon.cz, 23. 4. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o alibistickém zdůvodňování (ne)přidělování dotací pro tištěné literární časopisy u komise Ministerstva kultury ČR.
 • „…spojte se!“ i-kanon.cz, 26. 3. 2020. ISSN 2695-0618 Článek o chybném odkazování na román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka (týká se stati Davida Klimeše Pandemie je krutým zrcadlem našich omylů a frustrací. Jen Babiše vskutku neodráží, aktuálně.cz 18. 3. 2020).
 • Masarykova hilsneriáda. i-kanon.cz, 27. 2. 2020. ISSN 2695-0618 Recenze edice 24. svazku Spisů TGM Hilsneriáda (ed. Luboš Merhaut, Praha, Ústav T. G. Masaryka – Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2019).
 • Celý Jirous. i-kanon.cz, 6. 2. 2020. ISSN 2695-0618 Úvaha o uspořádání literárního díla Ivana M. Jirouse. Nad čerstvě vydaným svazkem Magorova oáza (ed. Adéla Petruželková, Praha, Torst 2019).
 • Kolem Stankoviče. i-kanon.cz, 31. 10. 2019. Článek o průběhu symposia Konference Stankovič, které pořádala redakce časopisu Revolver Revue 24. 10. 2019 na pražské FAMU.
 • J&B Rare. Bubínek Revolver Revue: http://www.bubinekrevolveru.cz/jb-rare, 28. 10. 2019. Článek o kritické, literárněhistorické a ediční práci Jiřího Brabce. Psáno k 90. narozeninám (28. 10. 1929).
 • „K svému lišení jsem se narodil sám, ale disidentem jsem se stal z kamarádčoftu.“ RR noviny – Andrej Stankovič / 1940–2001. K vydání připravili Terezie Pokorná ve spolupráci s Lucií Bartoňovou, Viktorem Karlíkem a Michaelem Špiritem. 2019, říjen, s. 2. Souhrnný portrét básníka, kritika a občanského aktivisty.
 • Co bylo před Událostmi. i-kanon.cz, 10. 10. 2019. Článek o rukopisné pozůstalosti Jana Hanče a o charakteru jeho dopisů a torz, které se připravují k vydání.
 • Všechno v jedné krabici. i-kanon.cz, 19. 9. 2019. Článek o poezii Nadi Plíškové; psáno k 20. výročí její smrti (16. 9. 1999).
 • Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání Bubínek Revolver Revue: http://www.bubinekrevolveru.cz/ podnet-rade-pro-rozhlasove-televizni-vysilani, 9. 9. 2019. Poznámka o hlouposti zpravodajské relace ČRo Radiožurnál 5. 9. 2019.
 • Opakování z bibliografie. i-kanon.cz, 13. 6. 2019. Článek o nedostatcích soupisu publicistických textů Jáchyma Topola (sestavil Pavel Nevyhoštěný in J. T., Výstup Jižní věží, Praha, Torst 2018).
 • Dobrá zpráva: Dohoda mezi nakladatelstvími Euromedia Group a Triáda. i-kanon.cz, 30. 5. 2019. Oznámení o nápravě, kterou EMG podniklo po nakladatelském plagiátu (text a grafická úprava) knížky Josefa Čapka Povídejme si, děti! (Praha, Pikola 2018).
 • „Telecí medailonky“ a couleur Tváře. i-kanon.cz, 16. 5. 2019. Článek o soustavnějších autorských aktivitách Jana Nedvěda (1. 3. 1939 – 5. 5. 2019), cyklu miniportrétů pro Literární noviny v prvním pololetí 1964 a kurziv pro Tvář o společensko-politických tématech od podzimu 1968 do léta 1969. Revolver Revue 34, 2019, č. 116, září, s. 206–212 (přepracováno s titulem Za Janem Nedvědem, s. 206–208 a 209–210). ISSN 1210-2881
 • Jan Nedvěd […]. Bubínek Revolver Revue: http://www.bubinekrevolveru.cz/za-janem-nedvedem-1-3-1939-5-5-2019, 13. 5. 2019. Životopisný portrét J. N. (1. 3. 1939 – 5. 5. 2019). Zveřejněno pod nadtitulem Za Janem Nedvědem (1. 3. 1939 – 5. 5. 2019), s úvodem Terezie Pokorné a vzpomínkou Bohumila Doležala Za Janem Nedvědem. Revolver Revue 34, 2019, č. 116, září, s. 206–212 (přepracováno s titulem Za Janem Nedvědem, s. 207–209 a 210–212). ISSN 1210-2881
 • Podnikatelský duch Euromedia Group. i-kanon.cz, 21. 3. 2019. Článek o nakladatelském plagiátu (text a grafická úprava), kdy divize EMG Pikola zkopírovala cyklus vyprávění Josefa Čapka Povídejme si, děti! (2018) z nakladatelství Triáda (ed. Luboš Merhaut, grafická úprava Václav Sokol, 2014).
 • Spisy Jiřího Němce, řada A. i-kanon.cz, 28. 2. 2019. Referát o edici Němcových sešitů Zápisníky I (ed. Robert Krumphanzl, Praha, Triáda 2018).
 • Řím – Praha – New York – Brno – Bologna […]. i-kanon.cz, 7. 2. 2019. Referát o edici dopisů, které si v letech 1946–1977 a českými umělci a intelektuály vyměňoval italský bohemista a rusista Angelo Maria Ripellino (ed. Annalisa Cosentino, Praha, IPSL 2019).
 • Za Milanem Jankovičem. i-kanon.cz, 17. 1. 2019. Nekrolog za literárním teoretikem (1. 9. 1929 – 5. 1. 2019).
 • Knihy vyložené jinak. i-kanon.cz, 3. 1. 2019. Recenze. Marek Vajchr: Honba za smyslem (Praha, Revolver Revue 2018).
 • Laudatio pro Urse Heftricha. Urs Heftrich. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, s. 10–14. Řeč k udělení ceny Premia Bohemica 10. 7. 2017 v Českých Budějovicích. Datováno v Praze 3. 7. 2017.
 • Sympozium 8. i-kanon.cz, 29. 11. 2018. Článek o průběhu konference pořádané redakcí časopisu Revolver Revue spolu s nakladatelstvím Triáda a společností Post Bellum 27. 11. 2018 na téma „komunismus – elity – dnešek“.
 • 30. S. & J. B. Bubínek Revolver Revue: http://www.bubinekrevolveru.cz/j-s-j-b, 30. 10. 2018. Článek o uspořádání Díla Jaroslava Seiferta, jehož hlavním redaktorem je Jiří Brabec (nar. 28. 10. 1929).
 • 25. G. M. & J. B. i-kanon.cz, 25. 10. 2018. Článek o uspořádání Spisů T. G. Masaryka, jejichž hlavním redaktorem je Jiří Brabec (nar. 28. 10. 1929).
 • Deml: zatím obsazeno. i-kanon.cz, 4. 10. 2018. Úvaha o polemickém aspektu edice Sebrané spisy Jakuba Demla (eds. Martin C. Putna, Záviš Šuman a Jakub Vabíček, Praha: Academia, od 2013).
 • Co počít s Tesařem? i-kanon.cz, 13. 9. 2018. Referát o knize J. T. Co počít ve vlkově břiše (Praha, Triáda 2017).
 • Tvůrce kvalitní poezie. i-kanon.cz, 14. 6. 2018. Úvaha o básnickém naturelu Karla Sýse. U příležitosti návrhu na státní vyznamenání.
 • Josef Čermák 90. i-kanon.cz, 24. 5. 2018. Stať k 90. narozeninám Josefa Čermáka (* 18. 5. 1928).
 • Nový Stankovič. i-kanon.cz, 10. 5. 2018. Úvaha nad básnickou tvorbou Andreje S. Prosloveno 3. 5. 2018 v knihkupectví Ostrov při uvedení Stankovičových Knih básní (Praha, Triáda 2017).
 • Jiné možné významy. i-kanon.cz, 19. 4. 2018. Úvaha o jednostranných interpretacích tvorby Miloše Formana (18. 2. 1932 – 13. 4. 2018).
 • O Vašíčkovi. i-kanon.cz, 15. 3. 2018. Úvaha o studii Tomáše Hermanna Co vlastně Vašíček o nás svědčí? ze sborníku „Z přirozené potřeby kritického ducha“ (Praha: Triáda, 2016). 
 • Postup komunistické cenzury vůči Souboru díla F. X. Šaldy […]. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz/otazka-lubos-merhaut-michael-spirit, 26. 2. 2018. Odpověď na RR otázku: „Nedávno vyšel poslední, 23. svazek Souboru díla F. X. Šaldy, nazvaný Kritické projevy 14 (Dodatky z let 1898–1937) – zahrnuje převážně nebeletristické texty, chybějící v předchozích svazcích věnovaných Šaldově kritice, které přestaly vycházet v roce 1963. Dozvěděli jste se při práci na komentovaném kritickém vydání této knihy o F. X. Šaldovi něco pro vás nového a podstatného?“ Publikováno spolu s odpovědí Luboše Merhauta.
 • Překlady Antonína Brouska. i-kanon.cz, 22. 2. 2018. Článek o edici textů A. B. Básnické dílo 2 – Překlady (ed. Barbora Chybová, Praha, Torst 2015).
 • Petr Rezek 70. i-kanon.cz, 11. 1. 2018. Článek o filosofické, editorské a nakladatelské činnosti. Psáno k narozeninám (9. 1. 1948).
 • Šalda 150. i-kanon.cz, 21. 12. 2017. Přehled o šaldovském bádání posledních cca deseti let a výhledy do budoucna. Psáno u příležitosti kritikových 150. narozenin (22. 12. 1867).
 • Konference o F. X. Šaldovi. i-kanon.cz, 23. 11. 2017. Referát o průběhu symposia Šalda MMXVII – Konference, které uspořádala redakce Revolver Revue 9. 11. 2017. Týnecké listy 27, 2017, č. 12, prosinec, s. 32–33.
 • 2. B. a J. O. i-kanon.cz, 2. 11. 2017. Článek o laureátech Ceny Jaroslava Seiferta, Jiřím Brabcovi a Jiřím Opelíkovi (u příležitosti předání Ceny 7. 11. 2017).
 • Až pomine (Předvolební speciál). i-kanon.cz, 19. 10. 2017. Článek o recenzi Matěje Metelce na sborník textů o eseji Václava Havla Moc bezmocných Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří (Ústav pro soudobé dějiny 2016), otištěné ve čtrnáctideníku A2 č. 21 z 11. 10. (s. 29).
 • Socha a smích. i-kanon.cz, 28. 9. 2017. Úvaha nad knihou Marka Vajchra Jména příběhu (Praha, Revolver Revue 2016).
 • Výročí a dohady. i-kanon.cz, 7. 9. 2017. Článek o vzniku posledních básnických sbírek Vladimíra Holana Předposlední a Sbohem? (ps. 1968–1977, vyd. 1982). Týnecké listy 27, 2017, č. 10, říjen, s. 34–35.
 • Z mnoha knih české literatury […]. Revolver Revue 32, 2017, č. 108, září, s. 143–144. Poznámka o překladatelském umění Paula Wilsona. Součást bloku Pocta Paulu Wilsonovi (s, 127–156). Zaznělo na Večeru RR 19. 4. 2017.
 • Nová kniha o Haškovi. i-kanon.cz, 29. 6. 2017. Proslov při uvedení knihy Annalisy Cosentino Chvála blbosti (FF UK 2017) dne 10. 5. 2017. Týnecké listy 27, 2017, č. 8, srpen, s. 28–29.
 • Hledání v petitu. i-kanon.cz, 1. 6. 2017. Článek o elektronickém zveřejnění čtyřdílných Dějin české literatury 1945–1989.
 • Publikace Česká cikánská rapsodie […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 7. 12. 2016. Josef Serinek – Jan Tesař (Praha, Triáda 2016). Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 91–93 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Po sto letech: Loutky i dělníci boží. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 1. 12. 2016. Článek o novém (4.) vydání románu F. X. Šaldy (eds. Michal Kosák a Jiří Flaišman, Praha, IPSL 2016).
 • Literární historik, prozaik a básník […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 7. 9. 2016. Článek o editorské práci Vladimíra Binara (1941–2016). Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 68–69 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Jan Hanč, milá zábava. Revolver Revue 31, 2016, č. 104, ISSN 1210-2881, s. 13–36. Článek o Janu Hančovi.
 • Vážené dámy a pánové […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 7. 7. 2016. Laudatio při udělení Ceny F. X. Šaldy za rok 2015 Terezii Pokorné, proslovené během předávacího ceremoniálu v Museu Kampa 30. 6. 2016. Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 51–52 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Konference věnovaná […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 6. 2016. Referát o symposiu Jan Lopatka (8. a 9. 6. 2016). Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 45–47 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Kromě jedné básnické sbírky […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 1. 6. 2016. Proslov při odhalení souboru sedmi reliéfů Viktora Karlíka Cesta Jana Hanče, které se uskutečnilo v den 100. výročí Hančových narozenin (30. května 2016) ve spisovatelově rodném městě Plzni, v Křižíkových sadech u Masných krámů. Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 42–43 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Babylon – promarněná šance. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 30. 5. 2016. Článek o polemickém stylu Petra Placáka (Babylon č. 1 z 18. 4. 2016).
 • Viktor Karlík a ruce básníků. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 24. 3. 2016. Proslov na vernisáži výstavy Viktora Karlíka Ruce básníků (Ateliér Josefa Sudka 8. 3. 2016 – 8. 4. 2016).
 • V prvních týdnech tohoto roku […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 9. 3. 2016. Článek o diletantském vydávání textů, jejichž copyrighty jsou 70 let po smrti svých původců právně „volné“. Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 21–23 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Kniha O literatuře výpravné […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 17. 2. 2016. Článek o tvorbě Růženy Grebeníčkové. „Výtah z ediční poznámky vydávané knihy publikujeme u příležitosti jejího uvedení dnes, 17. 2. 2016, v 18 hodin v pražském knihkupectví Ostrov.“ Echa 2016. Ed. Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2017, s. 17–19 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Před necelými dvěma měsíci […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 9. 12. 2015. Josef Čapek: Gedichte aus dem KZ (eds. Jiří Opelík, Urs Heftrich, Wuppertal, Arco 2015). Echa 2015. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2016, s. 109–110 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF). Zpravodaj SBČ, č. 54, 2016 (red. uzávěrka 30. 9.), ISSN 1805-7527, s. 11–12.
 • Růžena Grebeníčková 90. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 5. 11. 2015. Článek k nedožitému výročí (1. 11. 1925 – 21. 7. 1997).
 • Začalo to docela slibně […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 16. 9. 2015. Článek o redakčním a překladatelském působení Věry Saudkové (27. 3. 1921 – 3. 8. 2015). Echa 2015. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2016, s. 86–87 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Výpisky z A. S. (K nedožitým 75. narozeninám Andreje Stankoviče). Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 22. 6. 2015. 22. 6. 1940 – 12. 7. 2001.
 • Recenze tematické antologie […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 17. 6. 2015. Článek o ohlasu chrestomatií Čtení o Václavu Havlovi (Česká literatura 2014, č. 4) a Čtení o Jaroslavu Seifertovi (http://www.tyden.cz/rubriky/nazory, 14. 11. 2014). Echa 2015. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2016, s. 56–57 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • V době, kdy se za významnými osobnostmi […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 6. 5. 2015. Článek o kritickém a organizačním působení Terezie Pokorná (psáno k 50. narozeninám). Echa 2015. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2016, s. 40–43 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Pět monografií Přemysla Blažíčka (1932–2002) vznikalo […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 25. 3. 2015. Článek o způsobu psaní P. B. U příležitosti setkání nad dokončeným souborným vydáním prací Přemysla Blažíčka, dne 26. března 2015 v 17.30 hod. v knihkupectví Ostrov, Ostrovní 17, Praha 1. Echa 2015. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2016, s. 30–31 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Bez jednoho dne přesně před rokem […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 14. a 21. 1. 2015. Bohumil Hrabal: Spisy 2. Skřivánek na niti. Povídky (eds. Václav Kadlec, Claudio Poeta a Jiří Pelán, Praha, Mladá fronta 2014). Echa 2015. Eds Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2016, s. 8–10 a 11–13 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Za Jindřichem Pokorným. Revolver Revue 29, 2014, č. 97, s. 227–230. 12. 4. 1927 – 23. 8. 2014. Rozšířená verze textu z www.ipsl.cz 27. 8. 2014.
 • S Jindřichem Pokorným […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 27. 8. 2014. 12. 4. 1927 – 23. 8. 2014. Echa 2014. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2015, s. 127–130 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Toto echo je výjimečně motivováno […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 16. 7. 2014. Oprava zmateného sloupku v LN 27. 6. 2014 o faksimilové edici Jana Hanče Události (Knihovna Václava Havla 2014). Echa 2014. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2015, s. 111–112 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Po uzavření bibliografie k antologii […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 28. 5. 2014. Korespondence Karla Hvížďaly s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně (Galén 2013). Echa 2014. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2015, s. 89–91 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Autorem první knihy o Josefu Škvoreckém […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 12. 3. 2014. Ota Ulč: Škvorečtí (Šulc–Švarz 2013). Echa 2014. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2015, s. 36–40 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Typografiky Viktora Karlíka. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 13. 2. 2014. Prosloveno 11. 2. na vernisáži výstavy Nápisy a jiné práce, která v Knihovně Václava Havla potrvá do 9. 3. 2014.
 • V echu z 10. 4. 2013 se Michal Kosák zastavil […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 1. 2014. Článek o principech, podle nichž byly uspořádány Sebrané spisy Bohumila Hrabala (1991–1997), a o současné nakladatelské politice nakladatelství Mladá fronta, která spisovatelova díla vydává výhradně. Echa 2014. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2015, s. 12–16 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF). Revolver Revue 29, 2014, č. 94, s. 236–239 (s tit. Hrabalovy Spisy – včera, dnes a snad zítra).
 • Výjimečnost nakladatelství Odeon […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 30. 10. 2013. Článek o výboru z díla Otokara Fischera, který na konci 80. let pro tzv. velkou bílou řadu nakladatelství Odeon ve strojopisu připravili Josef Čermák a Emanuel Macek a který nyní chystá k vydání FF UK. Echa 2013. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 151–153 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Sborník původních textů a dokumentů […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 11. 9. 2013. Článek o tištěné edici strojopisné (1976) „Hnědé knihy“ o procesech s českým undergroundem (ed. Martin Machovec, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2012). Echa 2013. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 130–133 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Kolikrát Devatero pohádek? http://www.i-triada.net/index.php?id=66&str=aktualita.php, 1. 8. 2013. Článek o vydávání knihy Karla Čapka. Zpravodaj SBČ, č. 53, 2015 (red. uzávěrka 21. 9.), s. 47–54.
 • Hojně navštívený Večer k poctě Jana Lopatky […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 10. 7. 2013. Článek o kritikovi J. L. k dvacátému výročí jeho úmrtí (7. 2. 1940 – 9. 7. 1993). Echa 2013. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 104–107 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Antonín Brousek, kterému jsme […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 5. 2013. 25. 9. 1941 – 1. 5. 2013. Echa 2013. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 75–77 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Žádné jubileum to není […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 13. 3. 2013. Článek o přístupu Milana Kundery k vydávání vlastních děl v češtině i v jiných jazycích. Echa 2013. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 44–48 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Na začátku roku je vhodné […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 2. 1. 2013. Článek o Milanu Blahynkovi jako editorovi svazků poezie Vítězslava Nezvala pro edici Česká knižnice (Básně I, 2011). Echa 2013. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 4–8 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Vzpomínky na dnešek. Lidové noviny 25, 2012, č. 293, 15. 12., mimořádné vydání přílohy Orientace, s. XII/32. Článek o knize Viktora Karlíka Podzemní práce (Revolver Revue 2012).
 • Z mnoha talentů […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 24. 10. 2012. Článek o literárněhistorických pracích a metodě Jiřího Brabce (nar. 28. 10. 1929). Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 126–127 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • „Chytrý chlapec“. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 15. 10. 2012. Článek o Jiřím Němcovi k nedožitým osmdesátinám (18. 10. 1932 – 4. 10. 2001).
 • Kritiky a glosy Zbyňka Hejdy. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 1. 10. 2012. Řeč pronesená při uvedení knihy v knihkupectví Ostrov 26. 9. 2012
 • Letos vyšel 31. díl nejobsáhlejšího slovníku o německy psané literatuře […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 8. 2012. Článek o příručce Deutsches Literatur-Lexikon, vydávaném v Německu od roku 1966. Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 88–91 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Pražské nakladatelství Triáda vydává […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 4. 7. 2012. Článek o Spisech Josefa Čapka, vycházejících od roku 2008. Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 70–72 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Profese literárního kritika […]. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 18. 6. 2012. Proslov. Součást bloku Z předání Ceny Revolver Revue Bohumilu Doležalovi (další příspěvky – Adam Drda: Bohumil Doležal je znám…; Bohumil Doležal: Dámy a pánové…; Z Doležalových Událostí). Revolver Revue 27, 2012, č. 88, s. 10–11. Součást bloku Cena Revolver Revue (s. 7–14; Adam Drda: Bohumil Doležal je znám…, s. 12–13, Bohumil Doležal: Dámy a pánové…, s. 14).
 • V příloze Kavárna deníku Mladá fronta Dnes […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 23. 5. 2012. Komentář ohlasu z 28. 4. 2012 od Jiřího Fiedora z nakladatelství Pulchra, který reagoval na Echo ze 4. 4. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 23. 5. 2012 (s tit. Počínání Pulchry postupuje). Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 53–56 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Vydání knihy Jiřího Němce […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 4. 4. 2012. J. N.: Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody (Ed. Radim Kopáč, doslov Petr Blažek, Praha, Pulchra 2011). Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 16. 4. 2012 (s tit. Podivné počínání Pulchry). Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 33–36 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF). 
 • S úmrtím Milana Jungmanna […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 22. 2. 2012. 18. 1. 1922 – 27. 1. 2012. Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 19–21 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • „Když všechno ztratí smysl…“ Lidové noviny 25, 2012, č. 6, 7. 1., s. 25, příl. Orientace. Článek o prózách Josefa Škvoreckého (27. 9. 1924 – 3. 1. 2012).
 • Ve dnech po smrti Václava Havla […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 4. 1. 2012. Článek o esejistických textech V. H. a o literárních a politologických výkladech jeho díla. Echa 2012. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 1–4 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Kniha Dopisy od Olgy, vydaná v roce 2010 […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 9. 11. 2011. (Ed. Jan M. Heller a Martin C. Putna, Praha, Knihovna Václava Havla 2010). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 137–140 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • 70. B. 70. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 24. 10. 2011. Článek o editorském, literárněhistorické a básnickém díle Vladimíra Binara (nar. 6. 10. 1941).
 • Básníku, překladateli a literárnímu kritikovi Antonínu Brouskovi […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 28. 9. 2011. Článek o básnickém a kritickém díle A. B. (nar. 25. 9. 1941). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 115–118 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Jemný rozdíl. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 19. 9. 2011. Článek o ohlasu prózy Charlotte Rocheové Schoßgebete (München, Piper Verlag 2011).
 • Za Zdeňkem Vašíčkem. Revolver Revue 26, 2011, č. 83, s. 215–216. 20. 5. 1933 – 13. 4. 2011.
 • Filtr a snadné vnímání. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 1. 8. 2011. Článek o dnešním hodnocení uměleckých/architektonických děl vzniklých v totalitní době.
 • Heidelberský literární vědec Urs Heftrich […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 27. 7. 2011. Článek o kritickém, badatelském a překladatelském díle U. H. (nar. 11. 7. 1961). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 93–95 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Stroj to nevidí. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 23. 6. 2011. Článek o důležitosti textověkritické péče o literární texty na elektronických čtečkách.
 • Jednou ze zásad ediční řady Česká knižnice […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 8. 6. 2011. Článek o vydavatelských principech České knižnice a o výboru z próz Jaroslava Haška Moje zpověď a jiné povídky (ed. Marie Havránková a Milan Jankovič, Praha, NLN 2008). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 78–80 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Literu masám. Bubínek Revolver Revue: www.bubinekrevolveru.cz, 1. 6. 2011. Článek o posunu v pravidlech soutěže Magnesia litera směrem ke konvenčněji pojatým hodnotám.
 • U holanovských výzkumů Vladimíra Křivánka […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 27. 4. 2011. V. K.: Vladimír Holan básník (Praha, Aleš Prstek 2010). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 63–65 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Knižní výbor ze samizdatového čtvrtletníku Kritický sborník 1981–1989 […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 23. 3. 2011. (Ed. Karel Palek, Praha, Triáda 2009). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 50–52 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Práci literárního historika a editora Vladimíra Justla […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 2. 2011. Článek o uspořádání Sebraných spisů Vladimíra Holana a o práci editora V. J. Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 36–38 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Svými dosavadními knihami rozvrátil Zdeněk Vašíček […]. Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 16. 12. 2010. Přehledový článek o pracích Z. V. a rozbor nejnovější z nich, Slavoj Český & spol. Mistrova divertimenta (ed. Viktor Šlajchrt, Praha, Plus 2010). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 18–20 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Prvního listopadu by se dožila […]. www.ipsl.cz 8. 11. 2010. Článek o Růženě Grebeníčkové, vydání knihy Leo Spitzera Stylistické studie z románských literatur (ed. a přel. Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha, Triáda 2010) a o recenzi na ni od Josefa Fulky (A2, č. 21 z 13. 10. 2010). Echa 2010–2011. Eds. Eva Jelínková a Michael Špirit. Praha: Institut pro studium literatury, 2014, s. 4–5 (e-kniha ve formátech EPUB, MOBI a PDF).
 • Eman. Revolver Revue, 2009, č. 74, s. 229–230. Emanuel Mandler (2. 8. 1932 – 21. 1. 2009).
 • Zrušení a „zrušení“: Jak to bylo s Kunderou. Respekt 18, 2007, č. 29, 16. – 22. 7., s. 30. Ohlas na reakci Karla Hvížďaly (č. 27) k článku Jaroslava Formánka o IV. sjezdu SČSS (č. 26).
 • Na vandru za pokrokovými tradicemi. Revolver Revue, 2005, č. 59, s. 253–255. Andrzej Stasiuk: Jak jsem se stal spisovatelem (doslov Jáchym Topol; Praha, Prostor 2004).
 • Spisovatel, knihy, provoz. Revolver Revue, 2005, č. 59, s. 269–270. Poznámka o časopiseckých rozhovorech s Janem Balabánem (Host č. 8/2004 a LN 30. 12. 2004).
 • Tradice k nezaplacení. Revolver Revue, 2005, č. 59, s. 273–274. Glosa o reputaci Literárních novin z šedesátých let.
 • Dobře hlídaný koláč. Revolver Revue, 2005, č. 59, s. 278–280. Poznámka o vystupování českých spisovatelů v Holandsku v listopadu 2004.
 • Čínská čtvrť. Revolver Revue, 2005, č. 58, s. 232–240. Článek o pravidlech literárních soutěží, které vypisuje Ministerstvo kultury ČR, s kapitolami Graduovaní odborníci, Kamarádi v porotě a Mladí a nezavedení.
 • Za Janem Lehárem. Revolver Revue, 2005, č. 58, s. 263. 23. 1. 1949 – 29. 12. 2004.
 • Povídání v Klubu přátel poezie. Revolver Revue, 2005, č. 58, s. 266–269. Jiří Gruša: Umění stárnout (Praha, Paseka 2004).
 • Škvoreckého bibliografie. Revolver Revue, 2005, č. 58, s. 272–274. Bibliografie Josefa Škvoreckého (ed. Michal Přibáň; Praha, Literární akademie 2004).
 • Březinova korespondence. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 30, s. 94–97. Otokar Březina: Korespondence (ed. Petr Holman; Brno, Host 2004).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 30, s. 110–111, 114–115; podepsáno M. Poznámky o článku A. J. Liehma v příloze Hospodářských novin 12. 3. 2004 (A. J. Liehm…, s. 110–111), o příloze MF Dnes (Redakce nové sobotní přílohy…, s. 111), o ohlasu kritiky Martina Pokorného na překlad Poundových Cantos (Kritiky beletristických…, s. 114), o proměnách revue Souvislosti (Je poněkud nespravedlivé…, s. 114–115) a o rubrice týdeníku Nedělní svět (Jsou i dobré zprávy…, s. 115).
 • Bohumil Hrabal v Itálii 2003. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 29, s. 77–81. Rozbor italského výboru z textů B. H. (ed. Annalisa Cosentino a Sergio Corduas, Milano, Mondadori 2003). Slovo a smysl 1, 2004, č. 1, s. 238–243. 
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 29, s. 120–123, 125–127; podepsáno M. Poznámky o rubrice Kulturní diář Jaromíra Slomka (LN prosinec 2003 až duben 2004; Jaké jsou myšlenky…, s. 120–121), o bibliografii časopisu Česká literatura 1953–2002 (zpracovala Věra Vladyková, ÚČL AV ČR 2003; Ústav pro českou literaturu…, s. 122–123), o monografických číslech ČL (I tohle jsou dějiny…, s. 123), o způsobu, jakým LN připomněly jubilea Bohumila Hrabala a Milana Kundery (LN 25. 3. a 1. 4. 2004; Kulturní rubrika LN…, s. 125), o recenzi Vladimíra Justa na české vydání knihy Marcela Reicha-Ranického (DN č. 5/2004; Recenze na české vydání…, s. 126–127).
 • „Ve věcech, o něž usilujeme, nezáleží na čase“. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 28, s. 54–55. Petr Holman: Březiniana (Praha, Torst 2003).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2004, č. 28, s. 107–111; podepsáno M. Poznámky o článku Jiřího Černého Jak se žije po Mejlovi (Svět a divadlo č. 2/2003; Jsou čeští filmaři…, s. 107–108), o rozhovoru s Antonínem Brouskem (Respekt č. 1/2004; Vždycky, když se nevědomý novinář…, s. 108–109), o básnické tvorbě Karla Sýse (V „rámci internetové verze literárního týdeníku Obrys-Kmen“…, s. 109–110), o anketě týkající se postavení a funkce literatury (Host č. 6–8/2003; Těžko říct, co očekávala…, s. 110–111) a o ohlasu na antologii české poezie 1945–2000 Pegasovo poučení (Souvislosti č. 1–2 a 3/2003, Host č. 8/2003).
 • Připomenout osobnost…. Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 27, s. 118–120. Josef Hiršal (24. 7. 1920 – 15. 9. 2003).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 27, s. 126–128, 130–132; podepsáno M. Poznámky o bloku Světovka (Souvislosti č. 1–2/2003; Zprostředkovat úkaz…, s. 126), o článku Václava Jamka Muž, který se nikdy nesmál (Souvislosti č. 1–2/2003; V jednom ze svých deníkových zápisků…, s. 126), o studii Jitky Bednářové Frankofilie Josefa Floriana (Souvislosti č. 3/2003; Podobným sebevědomím…, s. 126–127), o interview s Jiřím Pecharem Pravda nikoli jako výsledek, nýbrž jako proces (LtN č. 35/2003; Výborný rozhovor…, s. 127), o recenzi na knihu Vladimíra Svatoně od Jiřího Pechara Pohledy nejen na ruskou kulturu (LtN č. 35/2003; Teorie, tedy rozhovor…, s. 127–128), o textových změnách v různých vydáních románu Ludvíka Vaculíka Sekyra (Zajímavá kouzla…, s. 130), o interview Ondřeje Horáka s Josefem Chuchmou (Tvar č. 6/2003; Vzácné a nechtěné svědectví…, s. 131–132) a o nekrolozích, jak je píše Aleš Haman (Řekněme tu jednou…, s. 132).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 26, s. 88, 92–93–95; podepsáno M. Poznámky o recenzi Miroslava Petříčka na sborník Alternativní kultura (Divadelní revue č. 3/2002; „Lze říci, že…“, s. 88), o doprovodném aparátu knihy Květoslava Chvatíka Strukturální estetika (Host 2001; Ve třetí z předmluv…, s. 92–93), o knize A. J. Liehma Minulost v přítomnosti (Host 2002; V úvodní kapitole…, s. 93–94), o doslovu Martina Humpála Zbloudilcovy stezky k českému překladu knihy Knuta Hamsuna Po zarostlých stezkách (Mladá fronta 2002; „Jeho přístup ke strukturám doby…“, s. 94–95).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 25, s. 139–142, 145–149; podepsáno M. Poznámky k článku Markéty Kořené o Vítězslavu Nezvalovi (LN 27. 5. 2000; Dvouměsíčník Česká literatura…, s. 139–141), o nezvalovské anketě nad tímto článkem, zejména o odpovědi Josefa Peterky (Česká literatura č. 4/2002; Přetisk článku z LN…, s. 141–142), o holanovské studii Vladimíra Křivánka Ať tedy trvá noc! (Tvar č. 2/2002; O málokterém básníkovi…, s. 145–146), o anketě LN o nejzajímavější knihu roku a o posledním ročníku zvláště (LN 28. 12. 2002; S každým dalším ročníkem…, s. 146–148), o recenzi Kamily Karhanové na knihu Normana Fairclougha New Labour, New Language? (Slovo a slovesnost č. 2/2002; V recenzi na knihu…, s. 149).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2002, č. 24, s. 135, 138–145; podepsáno M. Poznámky o recenzi Lubomíra Machaly na knihu Aleše Hamana Východiska a výhledy (LN 26. 6. 2002; Lubomír Machala recenzoval…, s. 135), o recenzi Zdenka Pavelky na knihu Jiřího Peňáse Deset procent naděje (Host č. 5/2002; Nad recenzí Zdenka Pavelky…, s. 138–140), o článku Alessandra Catalana Výchova románu v Čechách (Souvislosti č. 1/2002; V Souvislostech č. 1–2/2002…, s. 140–141), o článku Martina Pokorného Kritika na výminku, pojednávajícím o Martinu Hyblerovi (Souvislosti č. 1/2002; Na stranách stejného čísla…, s. 141–142), o studii Jindřicha Černého České divadlo a společnost 1954 (Z druhého čísla Divadelní revue 2002…, s. 142–143), o ohlasu publicistických knih Jana Patočky a Jiřího Peňáse u Jiřího Zizlera (LtN č. 28/2002) a Aleše Hamana (LN 21. 8. 2002; Kromě návratu…, s. 143–144), o publicistice Jiřího Zizlera v Literárních novinách (Třetinu prostoru Knihovničky…, s. 145).
 • Za Přemyslem Blažíčkem. Kritická Příloha Revolver Revue, 2002, č. 23, s. 72–74. 18. 3. 1932 – 26. 4. 2002.
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2002, č. 23, s. 131–136, 138–141, 143–145; podepsáno M. Poznámky o studii Filipa Karfíka Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus grande (KS 2000/01; Studie Filipa Karfíka…, s. 131–132), o bibliografii Kritického sborníku od Jiřího Gruntoráda (KS 2000/01; I závěrečné číslo Kritického sborníku…, s. 132), o bloku věnovaném Jiřímu Němcovi (Souvislosti č. 3–4/2001; Záznam diskuse ze setkání Jiří Němec – fenomenolog a fenomén…, s. 133–135), o recenzi Jiřího Holého na knihu Josefa Peterky Teorie literatury pro učitele (ČL č. 5/2001; Jiří Holý v recenzi…, s. 135–136), o studii Jindřicha Černého České divadlo a společnost 1953 (Ve čtvrtém čísle Divadelní revue 2001…, s. 138–139), o studii Jany Patočkové Otomar Krejča: umělecké divadlo a politika (DR č. 4/2001; V témže čísle Divadelní revue…, s. 139–140), o zvláštní Příloze DR Opožděná zpráva o likvidaci divadla (Třetí kapitolu krejčovské studie…, s. 140–141), o TV pořadu Katovna (ČT 2, únor a březen 2002; S uplývajícím časem je stále zřejmější…, s. 143–144) a o interview s Petrem Zelenkou (SaD č. 1/2002; Haj, hou!, rozhovor se scénáristou…, s. 144–145).
 • Práci Shlomith Rimmon-Kenanové… Kritická Příloha Revolver Revue, 2002, č. 22, s. 105. Shlomith Rimmon-Kenanová: Poetika vyprávění (angl. 1983, čes. Brno, Host 2001).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2002, č. 22, s. 107–108, 111–113; podepsáno M. Poznámky o Jakubu Patočkovi a jeho angažmá v polemice nad knihou Pavla Kosatíka o Ferdinandu Peroutkovi (LtN č. 25–33/2001; V debatě o knize…, s. 107–108), o připomenutí významu Jiřího Němce v českých novinách (MfD 13. 10. 2001; Třináctého října 2001…, s. 111–112), o článku Jana Lehára Paleobohemika Václava Černého (ČL č. 4/2001; Čtvrté číslo dvouměsíčníku…, s. 112–113) a o recenzi Petra Šámala na sborník Zlatá šedesátá (ČL č. 4/2001; Totéž číslo…, s. 113).
 • Dvě výročí. Kritická Příloha Revolver Revue, 2001, č. 21, s. 103–105. Článek o nedožitých pětasedmdesátinách Josefa Vohryzka (17. 5. 1926 – 28. 8. 1998) a dožitých šedesátinách Antonína Brouska (nar. 25. 9. 1941), která zůstala v českých médiích opomenuta.
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2001, č. 21, s. 107–115; podepsáno TMR (= Terezie Pokorná, Michael Špirit, Robert Krumphanzl). Poznámky o bloku studií věnovaných J. Štyrskému (Umění č. 3/2000; Studie třetího čísla…, s. 107), o studii Antoina de Baequa Les Cahiers du cinéma (Iluminace č. 1/2001; Iluminace…, s. 127), o článku Pavly Jonssonové (LN 5. 4. 2001; Dne…, s. 107–108), o úrovni recenzí Pod čarou v časopise Souvislosti (Revue pro křesťanství…, s. 108), o studii Francoise Thomové Ruská politika vůči střední Evropě (Občanský institut č. 119/2001; „Moskva se pravděpodobně pokusí…“, s. 109), o interview s Miroslavem Petříčkem Člověk musí do textů investovat sám sebe (Host č. 7/2001; V rozhovoru…, s. 110), o článku Věry Rosí o Robertu Musilovi (Tvar č. 14/2001; V Tvaru začali…, s. 111–112), o TV presentaci filmu Pulp Fiction (ČT2, září 2001; Dne 3. září…, s. 113–114) a o textu Alessandra Catalana Některé sondy do české prózy devadesátých let (sb. Česká literatura na konci tisíciletí, ÚČL AV ČR 2001; V dvoudílném…, s. 115).
 • Vytrženo. Kritická Příloha Revolver Revue, 2001, č. 20, s. 139–148; podepsáno TM (= Terezie Pokorná, Michael Špirit). Poznámky o recenzi Filipa Karfíka na druhý svazek spisů Jana Patočky Péče o duši (Kritický sborník r. 19/1999–2000; Někdy má recenze…, s. 139), o článku Jana Linky Explikatologie? (Listy filologické č. 1–2/2000; V poznámce…, s. 139–140), o studii Josefa Hrdličky o Richardu Weinerovi (Souvislosti č. 3–4/2000; Souvislosti…, s. 140), o studii Petra Málka Godardovo Pohrdání (Iluminace č. 4/2000; Petr Málek…, s. 140–141), o studii Přemysla Blažíčka Poezie všedního dne: skupina Května 1956–1958 (Česká literatura č. 1/2001; 1 číslo…, s. 142–143), o recenzi Davida Hermana na knihu Petera Steinera The Deserts of Bohemia (tamtéž; V témže čísle…, s. 143), o studii Zdeňka Vašíčka Historik, který odmítl svědčit (Soudobé dějiny č. 3/2000; „Příběh Jana Tesaře“, s. 144–145), o článcích Magdalény Platzové (Literární noviny 2001; Tak dlouho hledaly…, s. 146) a o osmém čísle časopisu Pěší zóna 2001 (Rozhovor se sochařem…, s. 148).
 • Původně… Revolver Revue, 2001, č. 46, s. 328–330. Vzpomínka na Miloslava Žilinu.
 • Za Andrejem Stankovičem. Literární noviny 12, 2001, č. 29, 18. 7., s. 2. 22. 6. 1940 – 12. 7. 2001.
 • Dílo Jakuba Demla… Revolver Revue, 2000, č. 42, s. 180–181. Přehled o současném stavu vydávání děl J. D. Úvod k otištění Zprávy o uspořádání Díla Jakuba Demla od Vladimíra Binara a Bedřicha Fučíka z roku 1981 (s. 181–241).
 • „Skutečnost se obcházet nedá“. Lidové noviny 13, 2000, č. 4, 6. 1., s. 18. Přehledový článek o Bedřichu Fučíkovi, k 100. výročí narození.
 • Dodatky, ale podstatné. Lidové noviny 12, 1999, č. 281, 2. 12., s. 20. Karel Poláček: Paralipomena. 17. svazku Spisů (Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1999).
 • Další jasná zpráva: Podle jakých kritérií jmenuje ministr kultury komisi pro státní cenu za literaturu? Lidové noviny 12, 1999, č. 234, 7. 10., s. 18. Článek o složení komise pro státní cenu za literaturu pro rok 1999.
 • Jak „kultura“ do ještě větší nouze přišla. Lidové noviny 12, 1999, č. 162, 15. 7., s. 20. Alexej Kusák: Kultura a politika v Československu 1945–1956 (Praha, Torst 1999).
 • „Nečekaná událost, nepostrádající moment překvapení“. Divadelní revue 10, 1999, č. 2, s. 41–44. Rozbor řady sborníků Jan Grossman 1–3 (Praha, DÚ/AMU/Divadelní a literární agentura Elekta/Pražská scéna 1996–1998).
 • Nemyslím, že by bylo… Babylon 8, 1999, č. 4, 21. 3., s. 7. Prosloveno na pohřbu Miloslava Žiliny 8. 3. 1999 ve Strašnicích.
 • Noblesní vzdělanec. Lidové noviny 12, 1999, č. 59, 5. 3., s. 11. Miloslav Žilina (15. 11. 1926 – 2. 3. 1999).
 • Jan Grossman jako objekt „širocespektrálního přístupu“. Lidové noviny 12, 1999, č. 47, 25. 2., s. 20. Jan Dvořák, Zuzana Jindrová a Miloslav Klíma (eds.): Jan Grossman/3 – Interpretace (Praha, Pražská scéna/AMU/Divadelní a literární agentura Elekta 1998).
 • Spisovatel – spontánní uživatel náhlé svobody. Lidové noviny 11, 1998, č. 192, 18. 8., s. 10. Přehledový medailon o Ludvíku Vaculíkovi.
 • Spisovatel uštvaný husákovským režimem. Lidové noviny 11, 1998, č. 185, 10. 8., s. 10. Přehledový medailon o Janu Procházkovi.
 • Spisy ukazují Poláčka poprvé v úplnosti. Lidové noviny 11, 1998, č. 62, 14. 3., s. 13. Přehledový článek o Spisech Karla Poláčka vydávaných v Nakladatelství Franze Kafky.
 • Bibliografie je i skvělé čtení. Lidové noviny 11, 1998, č. 62, 14. 3., s. 13. Boris Mědílek: Bibliografie Karla Poláčka (Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997).
 • Básník a kritik bourá posvátné krávy. Lidové noviny 11, 1998, č. 58, 10. 3., s. 13; podepsáno mit. Přehledový medailon o Andreji Stankovičovi.
 • Autor, který je esejista. Kritická Příloha Revolver Revue, 1998, č. 10, březen, s. 77–80. Článek o statích M. C. Putny v týdeníku Respekt v roce 1997.
 • Hrabalův život byl jako tichý spor s proměnlivou dobou. Lidové noviny 11, 1998, č. 28, 3. 2., s. 13. Článek o Hrabalově tvorbě rok po autorově smrti.
 • Nakladatelské zmatky: Poznámky k vydávání Škvoreckého spisů. Lidové noviny 11, 1998, č. 2, 3. 1., příl. Orientace, č. 1, s. 2. Rozbor textové a nakladatelské podoby Spisů J. Škvoreckého vydávaných v nakladatelství Ivo Železný.
 • Co vlastně zbylo. Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 8, s. 121–124. Článek o cyklu Ivana Wernische Knihy, které zbyly otiskovaném v týdeníku Literární noviny (1995–1997).
 • Opravdový experiment. Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 8, s. 129–131. Martin Komárek: Mefitis (Praha, Triáda 1996).
 • Malý zázrak. Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 8, s. 175–177. Marie Boková a Miloslav Klíma (eds.): Jan Grossman/1. Svědectví současníků (Praha, DÚ/AMU/Divadelní a literární agentura Elekta/Pražská scéna 1996).
 • Způsob práce: Volné zacházení s cizími texty. Lidové noviny 10, 1997, č. 233, 4. 10., příl. Národní, č. 40, s. 6. Článek o opisování filosofických textů; viz stati André Klokoče (= Petra Rezka) Ve světě potenciálních zlodějů: výzkum či vývoj (LN 6. 9. 1997, příl. Národní, č. 36) a Zdeňka Pince Zlovolné zacházení s texty jako způsob práce (LN 27. 9. 1997, příl. Národní, č. 39).
 • Umění nahlédnout a uvidět v novém světle. Lidové noviny 10, 1997, č. 185, 9. 8., příl. Národní, č. 32, s. 5. Růžena Grebeníčková (1. 11. 1925 – 21. 7. 1997).
 • Prodané výtisky nestačí. Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 7, s. 133–135. Článek o přijetí románu Güntera Grasse Ein weites Feld v Německu a o propagačním úsilí jejího českého překladatele Hanuše Karlacha.
 • P. 1996. Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 7, s. 139–143. ● Článek o recenzích Jiřího Peňáse v týdeníku Respekt a v deníku LN v roce 1996. ●
 • Povaha a konce naší kultury. Babylon 6, 1997, č. 6, 17. 4., s. 14. Václav Černý: O povaze naší kultury – Rio Preisner: Kultura bez konce (Brno, Atlantis 1996).
 • Tři dnešní lyrici. Kritická Příloha Revolver Revue, 1996, č. 6, s. 78–84. Článek o básnických sbírkách. Jaroslav Pížl: Svět zvířat (Praha, Torst 1996), Tomáš Kafka: Ze světa (Brno, Petrov 1996), Miloš Doležal: Podivice (Třebíč, Arca JiMfa 1995) a Obec (Brno, Atlantis 1996).
 • Film ve stínu událostí. Kritická Příloha Revolver Revue, 1996, č. 6, s. 142–143. Otakar Vávra: Evropa tančila valčík (film 1989).
 • Výpovědi, které měly zůstat utajeny. Kritická Příloha Revolver Revue, 1996, č. 4, s. 68–72. Přehled o příspěvcích v cyklu Z deníku spisovatele (LtN 1993–1995).
 • „Slušnost je člověk“. Babylon 5, 1996, č. 7, 14. 5., s. 4. Pojednání o variantách próz Arnošta Lustiga.
 • Monografie jako digest. Literární noviny 7, 1996, č. 1, 4. 1., s. 6. Pavel Trenský: Josef Škvorecký (Praha, H & H 1995).
 • Co zajímá Milana Knížáka: Příspěvek k uvolněnému vnímání umění. Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 2, s. 29–32. Rozbor článku M. K. Podprůměrnost jako idol (Ateliér č. 5/1995).
 • Legrace v Tvaru. Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 1, leden, s. 83–84; podepsáno M. Š. Článek o 14. čísle čtrnáctideníku Tvar 1994, jež celé napsal Vladimír Novotný.
 • Ustaraná Jízda. Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 1, s. 131–133. Jan Svěrák: Jízda (film 1994).
 • Dodatek k Dodatku k heslu. Literární noviny 5 1994, č. 49, 8. 12., s. 6. Replika na článek Zdeňka Urbánka Dodatek k heslu (LtN č. 46/1994) o původu slova „pábitel“.
 • Tři poznámky k „reflexi naší autentické kultury“. Literární noviny 5, 1994, č. 45, 10. 11., s. 7. Rozbor recenze Jana Gabriela Opět ostře nabitý Revolver (LtN č. 40/1994) na RR č. 26/1994.
 • Vaculíkova nelítostná sebeanalýza. Kritický sborník 14, 1994, č. 4, s. 68–70. Rozbor ohlasů na román Ludvíka Vaculíka Jak se dělá chlapec (Brno, Atlantis 1993).
 • Literatura na jedno použití. Kritický sborník 14, 1994, č. 3, s. 60–63. Rozbor románu Pavla Kohouta Sněžím (Praha, Český spisovatel 1993) a jeho ohlasů v tisku.
 • Nové knihy v televizi. Kritický sborník 14, 1994, č. 3, s. 63–65. Článek o televizních pořadech o literatuře.
 • O prvních odstavcích. Revolver Revue, 1994, č. 26, s. 241–242. Vzpomínka na Jana Lopatku.
 • Zápisy v sešitech Jana Hanče. Literární noviny 5, 1994, č. 36, 8. 9., s. 9. Článek o žánrovém charakteru Hančových záznamů.
 • Knihovnička Literárních novin a knihkupectví Seidl. Literární noviny 5, 1994, č. 34, 25. 8., s. 15. Michel Foucault: Diskurs, autor, genealogie (Praha, Nakladatelství Svoboda 1994), Mojmír Otruba: Znaky a hodnoty (Praha, Český spisovatel 1994), Claude Tresmontant: Základní pojmy křesťanské metafyziky (Praha, Aula/Křesťanská akademie v Římě 1994), sb. Křesťanství a filosofie (Praha, Česká křesťanská akademie 1994), Egon Bondy: Poznámky k dějinám filosofie 3 – Antická filosofie (Praha, Sdružení na podporu vydávání časopisů 1994), Simon Wiesenthal: Spravedlnost, nikoli pomstu (Ostrava, Sfinga 1994), Henry Bauchau: Oidipova cesta (Praha, Česká expedice 1994), Mario Vargas Llosa: Pantaleón a jeho ženská rota (Praha, ERM 1994), John Keats: Déšť z plané růže (Praha, Mladá fronta 1994).
 • Knihovnička Literárních novin a knihkupectví Fišer. Literární noviny 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 15; spoluautorka Zuzana DĚTÁKOVÁ. Jiří Dědeček: Reprezentant lůzy (Praha, Orbis 1994), Helena Epsteinová: Děti holocaustu (Praha, Volvox Globator 1994), Miloš Mendel: Islámská výzva (Brno, Atlantis 1994), Fernando Arrabal: Pohřeb sardinky (Praha, Volvox Globator 1994), sb. Monology o Tylovi (Praha, Karolinum 1993), Karl Raimund Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé I (Praha, OIKOYMENH 1994).
 • Karel Čapek v doslovech. Kritický sborník 14, 1994, č. 2, s. 65–67. Pojednání o doprovodných textech ke Spisům K. Č. (Praha, Čs. a Český spisovatel 1980–1993), zejména od Miloše Pohorského.
 • Podivný život Nesmrtelnosti. Kritický sborník 14, 1994, č. 2, s. 67–70. Rozbor recenzních ohlasů na román Milana Kundery Nesmrtelnost (Brno, Atlantis 1993).
 • Hledání Sylvie Richterové. Literární noviny 5, 1994, č. 14, 7. 4., s. 6. Článek o prozaické tvorbě S. R.; původně předneseno v Památníku národního písemnictví na Strahově 6. 12. 1993.
 • Literatura, nebo život? Kritický sborník 14, 1994, č. 1, s. 69–70. Rozbor recenzních ohlasů na výbor z deníků Jana Zábrany Celý život (Torst 1992).
 • Báječná chvíle pro recenzenty. Kritický sborník 14, 1994, č. 1, s. 65–66. Rozbor recenzních ohlasů na román Michala Viewegha Báječná léta pod psa (Praha, Čs. spisovatel 1992).
 • Místo pro kulturní rubriku! Kritický sborník 14, 1994, č. 1, s. 66–68. Článek o prostoru, který je vymezen kulturní rubrice v našich a zahraničních denících.
 • Sedm povídek Jana Zábrany. Literární noviny 4, 1993, č. 49, 9. 12., s. 7. Jan Zábrana: Sedm povídek (Brno, Atlantis 1993).
 • Chuť žít dějiny. Respekt 4, 1993, č. 25, 28. 6., s. 22–23. Článek o diskusi nad orientací současné české literatury probíhající v Tvaru, Iniciálách a Literárních novinách.
 • Václav Černý, autor pamětí. Respekt 4, 1993, č. 18, 10. 5., s. 22. Článek o žánru vzpomínek Václava Černého.
 • Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním. Kritický sborník 12, 1992, č. 4, s. 30–34. Souhrnné pojednání o referátech ze stejnojmenného symposia ke stému výročí narození Karla Poláčka (Praha/Rychnov nad Kněžnou, Klub Obratník 1992).
 • Totalita románové skutečnosti. Lidové noviny 5, 1992, 27. 8., Národní 9, č. 35, s. 2. Josef Škvorecký: Nevěsta z Texasu (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1992).
 • Jedenáct špagátů, čtrnáct procent. Literární noviny 3, 1992, č. 32, 13. 8., s. 4–5. Karel Kaplan: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka (Praha, Mladá fronta 1992).
 • Třikrát o našich dějinách. Literární noviny 3, 1992, č. 27, 9. 7., s. 4. Josef Pekař: Dějiny československé (2. vyd. Praha, Agentura Tip Š/Akropolis 1991), Jaroslav Marek a kol.: České a československé dějiny I a II (Praha, Fortuna 1991), Otto Urban: České a slovenské dějiny do roku 1918 (Praha, Nakladatelství Svoboda 1991).
 • Žít v řádu. Lidové noviny 5, 1992, 25. 6., Národní 9, č. 26, s. 3. Portrét Viktora Fischla.
 • Tipy Vladimíra Pistoria a čtenářský deník Jana Čulíka. Kritický sborník 12, 1992, č. 1, s. 59–62. Vladimír Pistorius: Stárnoucí literatura (Praha, SPN 1991); Jan Čulík: Knihy za ohradou (Praha, Trizonia 1991).
 • O temném království. Literární noviny 3, 1992, č. 17, 30. 4., s. 4–5. Alexandra Berková: Magorie aneb Příběh velké lásky (Praha, Horizont 1991).
 • Josef Škvorecký: Velká povídka o Americe. Literární noviny 3, 1992, č. 17, 30. 4., s. 5. (Hradec Králové, Kruh 1991).
 • Všichni ti kritičtí muži a ženy v našich novinách. Literární noviny 3, 1992, č. 7, 20. 2., s. 4–5, č. 8, 27. 2., s. 4–5. Analýza české literární kritiky v denním tisku.
 • Sylvie píše slabikář. Literární noviny 3, 1992, č. 6, 13. 2., s. 4. Sylvie Richterová: Slabikář otcovského jazyka (Brno/Praha, Atlantis/Arkýř 1991).
 • Prostě správňák. Literární noviny 2, 1991, č. 48, 28. 11., s. 4–5. Souhrnný článek o tvorbě Jana Beneše.
 • Kukla. Literární noviny 2, 1991, č. 46, 14. 11., s. 4. Daniela Hodrová: Kukly (Praha, Práce 1991).
 • Hrabalův vzdalující se zoom in. Literární noviny 2, 1991, č. 36, 5. 9., s. 5. Bohumil Hrabal: Svatby v domě, Vita nuova a Proluky (Praha, Čs. spisovatel 1991).
 • Mirákl. Literární noviny 2, 1991, č. 34, 22. 8., s. 4–5. Josef Škvorecký: Mirákl (Brno, Atlantis 1991).
 • Se světem v náruči: Viktor Fischl. Literární noviny 2, 1991, č. 22, 30. 5., s. 4. Přehledový článek o prózách Viktora Fischla.
 • Čapek pro třetí tisíciletí? Literární noviny 2, 1991, č. 28, 11. 7., s. 4–5. Článek o edici nakladatelství Čs. spisovatel Spisy Karla Čapka.
 • Předpoklady k tvorbě. Literární noviny 2, 1991, č. 26, 27. 6., s. 2. Článek o recenzi knihy Jana Lopatky Předpoklady tvorby od Vladimíra Novotného (MF Dnes 30. 5. 1991).
 • Nostalgie, ne smutek. Literární noviny 2, 1991, č. 15, 11. 4., s. 4. Článek o detektivních románech Josefa Škvoreckého.
 • Pocta Hrabalovi? Literární noviny 2, 1991, č. 11, 14. 3., s. 5. Radko Pytlík: Bohumil Hrabal (Praha, Čs. spisovatel 1990).
 • Hrabala půl miliónu. Obrys 10, 1990, č. 1, s. 16–18. Článek o Hrabalových knihách, vydaných v ČSSR v roce 1989.
 • Monografie o Hrabalovi. Proměny 27, 1990, č. 1, s. 155–158. Jaroslav Kladiva: Bohumil Hrabal. Život a dílo (München, Dialog 1989 jako rozmnožený strojopis formátu A4).
 • Čekání na dialog. Kmen 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 4. Článek o postoji SČS k exilové a samizdatové literatuře v letech 1988–1989.

Rozhovory vedené

 • Pochopil jsem, že se snad konečně otevřela cesta ven. Revolver Revue, 2005, č. 61, prosinec, s. 93–107. Rozhovor s prozaikem Jaroslavem Formánkem; datováno Heidelberg – Yerres, jaro–léto 2005. RR rozhovory K vydání připravily Terezie Pokorná a Edita Onuferová. Redakční spolupráce a bibliografie Lucie Malá. Praha: Revolver Revue, 2016, s. 510–521.
 • Nietzsche česky. Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 27, listopad, s. 112–116. Rozhovor s překladatelkou Věrou Koubovou.
 • Neumím v tom moc chodit. Revolver Revue, 2001, č. 46, květen, s. 82–84. Rozhovor se spisovatelem Jiřím Hájíčkem.
 • Nejhorší byl „František Novotný“. Revolver Revue, 2001, č. 46, květen, s. 253–264; spoluautorka Terezie POKORNÁ. Rozhovor s editorkou a lexikografkou Stanislavou Mazáčovou.
 • Žít na majáku v Nuslích (s Vladimírem Binarem hovoří Zuzana Dětáková a Michael Špirit). Revolver Revue, 1999, č. 41, září, s. 81–97. RR rozhovory K vydání připravily Terezie Pokorná a Edita Onuferová. Redakční spolupráce a bibliografie Lucie Malá. Praha: Revolver Revue, 2016, s. 360–372.
 • …taky ne to nejlepší řešení: s Violou Fischerovou hovoří Michael Špirit. Revolver Revue, 1995, č. 28, květen, s. 71–84. RR rozhovory. K vydání připravily Terezie Pokorná a Edita Onuferová. Redakční spolupráce a bibliografie Lucie Malá. Praha: Revolver Revue, 2016, s. 209–222.
 • „Zaknihovaný život“. Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 1, leden, s. 71–82. Rozhovor s nakladatelským redaktorem Janem Šulcem.
 • V životě jsem hrdinou nebyl, tak jsem si to aspoň zapisoval. Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 1, leden, s. 44–50. Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem, zčásti publikovaný už anglicky (in Trafika 1994).
 • Svět mrtvých a pocity živých. Lidové noviny 7, 1994, č. 222, 21. 9., s. 12. Rozhovor s šéfredaktorkou Revolver Revue Terezií Pokornou.
 • Postscript: A Discussion With Ludvík Vaculík. Trafika, 1994, č. 3, Summer, s. 71–75; translated from the Czech by Alex Zucker. Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem.
 • „Ideální je pro mě metodu vůbec nemít“. Kritický sborník 14, 1994, č. 2, s. 58–64. Rozhovor s Josefem Vohryzkem. VOHRYZEK Josef. Literární kritiky. Praha: Torst, 1995, s. 310–322. 
 • Discriminate Occasion. Literární noviny 4, 1993, č. 22, 3. 6., s. 5. Rozhovor s Josefem Škvoreckým.

Rozhovory poskytnuté

 • Odvážný román Zbabělci ukázal realitu až moc pravdivě, in Deník N 4, 2022, č. 63, 30. 3., s. 12–13. ● Rozhovor o románu Josefa Škvoreckého (ps. 1948–1949, vyd. 1958); u příležitosti nové edice v řadě Česká knižnice. Připravil Boris Hokr. ●
 • Narozeni 1914 – Hrabal a Kolář: 13 otázek Viktora Karlíka pro Michaela Špirita. Revolver Revue 29, 2014, č. 96, s. 139–161. Rozhovor o tvorbě a vzájemných relacích obou autorů. COSENTINO Annalisa (ed.). Čtení o Bohumilu Hrabalovi: Rukověť otevřeného díla. Praha: IPSL, 2016, ISBN 978-80-87899-52-6, s. 142–164.
 • V Inženýrovi je celý Škvorecký. Lidové noviny 26, 2013, č. 7, 9. 1., s. 8. Rozhovor o novém vydání románu Josefa Š. Příběh inženýra lidských duší (Praha, Plus 2012). Připravil Jiří Peňás.
 • Kauza Lexikon: Události kolem lexikografického oddělení Ústavu pro českou literaturu. A2 6, 2010, č. 4, 17. 2., s. 10. Rozhovor o situaci v Ústavu pro českou literaturu AV ČR kolem Lexikonu české literatury pro nové tisíciletí. Připravil Petr Šimák. Další interview s Jitkou Pelikánovou (s. 9), Lubošem Merhautem (s. 9–10), Pavlem Janáčkem (s. 10–11) a Jiřím Trávníčkem (s. 11).
 • Zákopová válka lexikální. Lidové noviny 23, 2010, č. 13, 16. 1., s. 28. Odpovědi v rozhovoru o situaci v Ústavu pro českou literaturu AV ČR kolem Lexikonu české literatury pro nové tisíciletí. Dalšími respondenty Jiří Holý, Pavel Janáček a Daniel Vojtěch. Připravili Adam Gebert a Jiří Peňás.
 • Zbabělci se komunistům hodili. Lidové noviny 22, 2009, č. 256, 3. 11., s. 9. Rozhovor o vydání rukopisu románu (Books and Cards 2009). Připravil Ondřej Horák.
 • Je třeba si vybírat…: Rozhovor s Michaelem Špiritem. Host 23, 2007, č. 10, 10. 12., s. 36–40. Připravil Jiří Trávníček.
 • Posun, který v otázce naznačujete… www.tydenika2.cz/archiv/2007/48/hledani-druheho-levelu, 28. 11. 2007. Odpověď v anketě o podobách současné literární vědy a jejím smyslu.
 • Středoevropský literární prostor už neexistuje: Korespondenční rozhovor s Tomášem Glancem a Michaelem Špiritem o české literatuře ve světě, o slavistice na zahraničních universitách i o tom, zda spisovatelé rozumějí literatuře. Plav 3, 2007, č. 2, s. 2–8. Připravil Jan Hon.
 • Udine – Perugia: tři ku třem. „Vynikající zápas!“: Rozhovor Babylonu s českým literárním kritikem Michaelem Špiritem. Babylon 11, 2001, č. 1, s. 1 a 5. Připravil Petr Placák.
 • Ukazovat věci jinak, než jak se jeví. Lidové noviny 13, 2000, č. 13, 3. 2., příl. Umění a kritika, s. 17–18. Rozhovor o Janu Lopatkovi; připravil Ondřej Štindl (=Terezie Pokorná).
 • „Odmítám rytí mého jména do kamene pamětního“. Obratník 4, 1998/99, č. 3, leden–únor 1999, s. 12–16. Rozhovor s členy výboru Společnosti F. X. Šaldy Janem Wiendlem (předsedou) a M. Š.; připravil Jiří Flaišman.
 • „Publikum baží po jiných požitcích, než je kritika“: Pět odpovědí Michaela Špirita. Tvar 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 3. Připravil Pavel Janáček.
 • Revolver Revue má Přílohu: Rozhovor s Terezií Pokornou a Michaelem Špiritem. Literární noviny 9, 1995, č. 5, 2. 2., s. 6. Připravil Vladimír Just.
 • O podobách Tváře. Tvar 6, 1995, č. 2, 26. 1., s. 7. Připravila Naděžda Macurová.
 • Hrabalův hořký svět radosti. Nové knihy, 1991, č. 10, 13. 3., s. 4. Rozhovor o překladu monografie Susanny Rothové; připravila Luba Svobodová (lb).

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Gažiová, Anna 2023 Komentovaná edice oboustranné korespondence mezi Jiřinou Haukovou a Jiřím Kolářem (s těžištěm mezi lety 1943 a 1953)
Bílková, Adéla 2022 Motiv odpovědnosti v próze Ladislava Dvořáka
Horský, Jan 2022 Sportovní motivy v povídkách Bohumila Hrabala
Kružíková, Kateřina 2022 Jazyková výstavba, kompozice a perspektiva vypravěče ve vybraných prózách Zdeny Salivarové
Kovaříková, Kateřina 2021 Kdo píše dopisy v románu? (Korespondenti ve Škvoreckého Příběhu inženýra lidských duší)
Kříženecká, Michaela 2021 Bolest v textech Naděždy Plíškové
Žišková, Valentýna 2021 Motiv smrti ve Skupině 42
Junek, Václav 2018 Prózy Josefa Škvoreckého z osmdesátých let
Blahnová, Barbora 2017 Pohádková tvorba Jana Drdy
Bůžková, Dominika 2017 Čtenářské překážky (Český snář a Dotazník)
Eder, Kryštof 2017 Vývoj románové poetiky Milana Kundery
Hrabětová, Kateřina 2016 Konstrukce prózy Karla Poláčka Hedvika a Ludvík
Horník, Ondřej 2015 Proměny poetiky literární tvorby Josefa Topola
Položijová, Jana 2015 Románové adaptace pro mládež
Vrabcová, Eva 2015 Vypravěči Josefa Škvoreckého
Zezulák, Ondřej 2015 Povídky Jana Zábrany v kontextu doby
Fučíková, Zuzana 2014 Samizdat z hlediska textologie a ediční práce
Horák, Ondřej 2014 Výstavba novely Josefa Škvoreckého Obyčejné životy
Soukupová, Veronika 2014 Kompozice tří románů Jana Otčenáška
Sudzinová, Tereza 2014 Reflexe psaní v Hančových Sešitech
Tvrdíková, Linda 2014 Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala
Zamora, Juan 2014 Výstavba zápletky v tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Borůvkovi
Kalivodová, Michaela 2013 Přijetí románu Jana Pelce … a bude hůř v proměnách politického režimu
Marková, Eva 2013 Lyrika tzv. normalizace (1970–1977)
Plísková, Kamila 2012 Skutečnost Života 1942–1948; Skupina 42 a revue Život
Segi Lukavská, Jana 2012 Kompozice Českého snáře
Švarcová, Hana 2012 Způsob mystifikace v divadelních hrách Járy Cimrmana
Hladík, Jakub 2011 Listy, čtvrtletník pro umění a filosofii 1946–1948 (historie a vývoj časopisu, bibliografie)
Chaberová, Lucie 2011 Orientace v letech 1966–1967. Literatura, umění, kritika.
Tregerová, Dana 2011 Jiřina Hauková – publicistka
Churaňová, Ivana 2010 Reflexe pracovních táborů v díle K. Pecky a J. Stránského
Diplomové práce
Junek, Václav 2023 Prózy Josefa Škvoreckého v překladech Paula Wilsona
Zamora, Juan 2019 Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Pácalt, Tomáš 2016 Přístup k uměleckému textu na střední škole (Didaktický přínos Přemysla Blažíčka)
Špinková, Tereza 2015 Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny
Kovácsová, Adéla 2014 České literární sny. (Interpretace tří Kunderových románů)
Šnellerová, Tereza 2014 „Nové“ počátky poezie Jiřího Koláře a jejich místo v interpretaci díla
Poledňáková, Barbora 2013 Novela „Konec nylonového věku“ z roku 1950 a její kritická edice
Romanová, Gabriela 2012 Sado-Maso 1983–1986. Historie a článková, bibliografie samizdatového časopisu.
Veselka, Martin 2012 Existenciální poezie a Jiří Orten
Fraitová, Olga 2010 Metafora a metonymie v „hudebních pasážích“ vybraných textů Josefa Škvoreckého
Hladík, Filip 2010 Příběh inženýra lidských duší jako pars pro toto díla Josefa Škovreckého
Hron, Jan 2008 Korespondence Václava Havla
Petruželková, Adéla 2008 Řeč a svět. Literární a výtvarné dílo Jiřího Koláře
Šimák, Petr 2008 Literatura, člověk a svět podle Přemysla Blažíčka
Králíková, Andrea 2007 Mladá česká, poezie v 80. a 90. letech 20. století (Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách)
Disertační práce
Seminara, Gaia 2019 Varianta v poetice Bohumila Hrabala
Petruželková, Adéla 2016 Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém.
Stejskalová, Anna 2016 Podoby autobiografických forem. Přestupný rok – Disiecta membra – Let let
Kosák, Michal 2009 Oldřich Králík, textolog a editor (díla Petra Bezruče)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Michael Špirit