Jiří Holý


prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 413 (4. patro)

E-mail: jiri.holy@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 247

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Jiří Holý vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK. Pracoval jako korektor a redaktor v nakladatelství. V letech 1982 až 1997 působil v Ústavu pro českou literaturu ČSAV jako aspirant, vědecký pracovník a posléze vedoucí oddělení teorie. Od roku 1997 učí na FF UK. Habilitoval se prací Interpretace nové české literatury (1994), v roce 2002 byl jmenován profesorem české literatury. Působil na řadě zahraničních univerzit, několik semestrů strávil jako hostující profesor na univerzitách ve Vídni, Regensburgu a Berlíně. V roce 1998 spoluzaložil edici literárních děl Česká knižnice, v níž dosud vyšlo 110 svazků. Je zakladatelem Centra pro studium holokaustu a židovské literatury (2010).

Odborně na něho nejvíce působili Milan Jankovič a Zdeněk Kožmín. Zabývá se především novodobou českou literaturou, židovskou tematikou ve středoevropské literatuře a reflexí šoa. Vydal deset samostatných monografií v češtině, němčině a angličtině, publikoval více než 100 příspěvků v monografiích a slovnících, 80 studií v odborných časopisech. Za nejvýznamnější považuje příručku Česká literatura od počátku k dnešku (spolu s Janem Lehárem, Alexandrem Stichem a Jaroslavou Janáčkovou, poprvé 1998), českou adaptaci Lexikonu teorie literatury a kultury (s Jiřím Trávníčkem, 2006), více než tisícistránkovou publikaci Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (editor JH, osm spoluautorů, 2016) a příručku Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts (ed. spolu s Elisou-Marií Hiemer, Agatou Firlej a Hanou Nichtburgerovou, 2021). V současnosti pracuje na výzkumu literatury jidiš v českých zemích i střední Evropě a projektu zkoumající intertextualitu v literatuře s tematikou holokaustu.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 •  1977 FF UK, čeština a němčina

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2001 profesor české literatury, FF MU, Brno
 • 1994 docent české literatury, FF UK, Praha
 • 1993 DrSc, Ústav české literatury AV ČR, Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2014/2015 zastupující profesor v Ústavu slavistiky, Universität Leipzig
 • 2004, 2008/2009, 2011 hostující docent v Ústavu slavistiky, Universität Wien
 • 1999/2000 hostující profesor v Ústavu slavistiky, Humboldt-Universität, Berlín
 • od 1997 docent, profesor v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK
 • 1994/1995 asistent v Ústavu slavistiky, Universität Regensburg
 • 1982/1997 aspirant, vědecký pracovník, vedoucí oddělení teorie v Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 1978/1982 redaktor v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1977/1978 vojenská služba

Granty, výzkumné záměry

 • 2019/2020 MŠMT ČR Holokaust v popkultuře – v polské a české populární literatuře a umění (spoluřešitel s Agatou Firlej)
 • 2018/2020 ERASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships: United in Diversity (hlavní kordinátor a řešitel, spolu s Marcelou Zoufalou)
 • 2014/2015 MŠMT ČR Czesko-polskie workshopy. Kulturowe reprezentacje Shoah/Zagłady (spoluřešitel s Agatou Firlej)
 • 2014/2015 Fond budoucnosti The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe (spoluřešitel s Reinhardem Iblerem)
 • 2013/2016 GA ČR Reprezentace Židů a židovství v literatuře v českých zemích (řešitel)
 • 2012 Fond budoucnosti Der Holocaust in Literatur, Theater und Film in Mitteleuropa (spoluřešitel s Reinhardem Iblerem)
 • 2009/2011 GA ČR Téma holokaustu v české a slovenské literatuře (řešitel)
 • 2008 MK ČR Dílo Konstantina Biebla (řešitel)
 • 2006 GA ČR Česká přízvučná metra: ivarianty a varianty (dokončení grantu po smrti Miroslava Červenky)
 • 2003/2005 GA ČR Lexikon teorie literatury a kultury (řešitel Jiří Trávníček)
 • 2002/2003 Bosch-Stiftung Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (řešitel)
 • 2001/2003 Fond budoucnosti Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (spoluřešitel s Dominique Fliegler)
 • 1995/1997 GA ČR Česká literatura 20. století (řešitel)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Člen redakčních rad časopisů Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Kritický sborník, Balagan (do zániku obou posledních časopisů)
 • Vedoucí Centra pro studium holokaustu a židovské literatury při ÚČLK FF UK
 • Člen rady Pražského centra židovských studií
 • Správní rada (do roku 2016 předseda) a vědecká rada (předseda) Nadačního fondu Česká knižnice
 • Člen oborových rad oborů Komparatistika (FF UK), Slovanské literatury (FF UK), Česká literatura (FF MU Brno), Soudobé evropské dějiny (FHS UK)
 • Akreditační komise ÚČL AV ČR
 • Pražský lingvistický kroužek
 • Společnost přátel bratří Čapků
 • Spolek českých bibliofilů
 • Šaldova společnost

Publikační činnost

 

Samostatné knižní publikace

 • Tschechische Literatur 1945-2000. Strömungen, Autoren, Werke. Ein Handbuch. Wiesbaden, Harrassowitz 2011. 230 s.  ISBN 978-3–447-06575-7
 • Writers Under Siege. Czech Literature Since 1945. Eastbourne, Sussex Academic Press 2008. 360 s. ISBN 978-1-84519-190-0. 2. upravené vyd. 2010 978-1-84519-440-6
 • Ozvuky času. Rozhovor (s Vladimírem Justlem). Praha, Akropolis 2007. 309 s. ISBN 978-80-86903-57-6
 • Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Wien, Edition Praesens 2003. 436 s.  ISBN 3-7069-0145-5
 • Možnosti interpretace. Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc, Periplum 2002. 294 s.  ISBN 80-86624-02-1
 • Česká literatura IV. Od roku 1945 do současnosti. Praha, Český spisovatel 1996. 312 s.  ISBN 80-202-0620-5
 • Problémy nové české epiky. Praha, Ústav pro českou literaturu 1995. 99 s.  ISBN 80-85778-08-04
 • Česká literatura 1910-1945. Příručka pro III. ročník středních škol. Praha, SPN 1991. 127 s.  ISBN 80-04-25 972-3
 • Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury. Praha, Československý spisovatel 1990. 200 s.  ISBN 80-202-0134-3
 • Novinář Kurt Konrad. Praha, Novinář 1985. 236 s.

Příspěvky v monografiích, sbornících a kolektivních publikacích

 • Holokaust a popkultura, in: Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studiemi. Eds. David Skalický a Jan Wiendl. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 51–57. 365 s. ISBN 978-80-7671-057-3
 • Postava proroka Elijáše u Šoloma Alejchema, Bruna Schulze a Vladimira Nabokova, in: Já – ty, my – oni. Člověk jako bytost společenská / Ja – ty, my – oni. Człowiek jako istota społeczna. Literatura. Ed. Jan Wiendl. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 15-23. ISBN 978-80-7671
 • Téma židovství v díle Egona Hostovského a román Dům bez pána, in: Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Praha, Filozofická fakulta UK 2018, s. 13–21. ISBN 978-80-7308-887-3
 • A Black Solstice; A Box of Lives; A Christmas Legend from the Ghetto; The Clerical Republic; The Court Jesters; The Cremator; Death of the Beatiful Deer (+ Šárka Sladovníková); Diamonds of the Night; The Earth Under Your Feet; The Elephants in Mauthausen; Emma and the Death Hawkmoth; Hannah; The Holocaust; It Happened on the First September (or Whenever); The Last Cyclist; Lily of the Valley: Rudolf Dilong’s Forbidden Love (+ Tibor Žilka); Mr Theodore Mundstock; The Peasant; A Pending Matter; A Prayer for Katerina Horovitzova; A Private Conversation; Romeo and Juliet and the Darkness; Sidra Noach; The Sixth Battalion, On Guard!; Society for the Prevention of Cruelty to Animals; The Sound of the Sundial; St. Elizabeth’s Square; The Stein Brothers Are in Town; Sweet Theresienstadt; Without Beauty, without a Collar, in: Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Eds. Elisa-Maria Hiemer, Jiří Holý, Agata Firlej, Hana Nichtburgerová. Berlin, De Gruyter 2021, s. 66-69, 84-87, 92-94, 95-98, 110-112, 113-116, 125-128, 132-135, 139-142, 154-156, 165-168, 169-171, 207-210, 211-213, 225-228, 245-248, 263-265, 295-298, 310-310, 314-316, 338-341, 342-345, 354-357, 376-379, 380-383, 384-387, 388-391, 396-399, 400-403, 404-406, 414-417, 449-451, 456-459.  ISBN 978-3-11-066725-7 e-ISBN (PDF) 978-3-11-067105-6
 • Elisa-Maria Hiemer – Jiří Holý – Agata Firlej – Hana Nichtburgerová: Introduction, in: Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021, s. 1-38. ISBN 978-3-11-066725-7 e-ISBN (PDF) 978-3-11-067105-6
 • Jews and Jewishness in Cinema and Literature: The Case of the Czech Republic, in: Being Jewish in 21st Century Central Europe. Eds. Haim Fireberg, Olaf Glöckner, Marcela Menachem Zoufalá. Berlin, De Gruyter 2020, s. 165-184. ISBN 978-3-11 057965-9
 • Misie jezuitů v Japonsku očima filmu Mlčení, in: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Eds. Gertraude Zand a Stefan Michael Newerkla. Brno, Host 2018, s. 435–445. ISBN 978-80-7577-698-3
 • (s Hanou Nichtburgerovou) Jurek Becker: Jakob der Lügner (1969), in: Holocaust. Zeugnis. Literatur. 20 Werke wieder gelesen. Eds. Markus Roth a Sascha Feuchert. Göttingen, Wallstein Verlag 2018, s. 152-168. ISBN 978-3-8353-3292-8.
 • Nontraditional images of the Holocaust in Czech literature and cinema: comedy and laughter, in: Kubátová, Hana; Láníček, Jan (eds.): Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. London, Routledge 2018, s. 208-  221. Původně  Holocaust Studies 23, 2017, issue 1–2 (special issue: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust in History and Memory), s. 208-221
 • Die Namen auf den Mauern der Pinkas-Synagoge in Prag, in: Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Eds. Kenneth Hanshew, Sabine Koller und Christian Prunitsch. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2017, s. 415-432.
 • Das Thema Holocaust/Shoa in der tschechischen Literatur, in: Zugänge zur Literatur und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Bd. 2. Eds. Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme und Jan Jiroušek. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag 2017, s. 93-126. ISBN 978-3-487-15575-3
 • Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu, in: Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Eds. Zbyněk Tarant a Věra Tydlitátová. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2017, s. 116–127. ISBN 978-80-261-0654-8 (Přetisk příspěvku v časopise Slovo a smysl.)
 • (s Hanou Nichtburgerovou) Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění, in: Kultura a totalita 4. Každodennost. Ed. Jan Wiendl. Praha, FF UK 2016, s. 69–87. ISBN 978-80-7308-701-2
 • Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 925–944.
 • Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 841–854.
 • „Antisionismus“ jako skrytý i zjevný antisemitismus doby komunistického režimu, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 761–796.
 • Šoa ve fikční próze do konce šedesátých let, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 573 – 600.
 • (se Štěpánem Balíkem) Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 431–519.
 • Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 315–368.
 • Podoby Židů a antisemitismu v Poláčkově cyklu o okresním městě, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 293–313.
 • Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 23–70.
 • Úvod, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 7–19. 978-80-7470-125-2
 • Milena Jesenská a ti druzí, in: Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Eds. Marcela Zoufalá a Jiří Holý. Praha, Academia 2016, s. 99–133. ISBN 978-80-200-2597-5
 • Untraditional Images of Aufschwitz in Literature, in: Images of Rupture between East and West. The Perception of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media. Eds. Urs Heftrich, Robert Jacobs, Bettina Kaibach a Karoline Thaidigsmann. Heidelberg, Universitätsverlag 2016, s. 451-466. ISBN 978-3-8253-6548-6
 • Arnošt Lustig’s Colette, dívka z Antverp – Between Historical Facts and Fiction, in Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung / The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem 2016, s. 231–241. ISBN 978-3-8382-0952-4.
 • Komunistická revoluce proti Židům. Marginalizace židovské tematiky po únoru 1948 v české kultuře, in Kultura a totalita 3. Revoluce. Eds. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha, FF UK 2015, s. 364–385. ISBN 978-80-7308-637-4
 • Druhá světová válka a perzekuce Židů v hrách Arnošta Goldflama, in Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv 47, 2015, s. 199–214 ISBN 978-80-87376-26-3 ISSN 0231-5904
 • The Six Versions of The Shop on Main Street, in The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2015, s. 97–113. ISBN 978-80-7470-092-7
 • Deníky z Terezína a deník Willyho Mahlera jako způsoby hledání ztracené identity, in Kultura a totalita 2. Válka. Eds. Jan Wiendl a Ivan Klimeš. Praha, FF UK 2014, s. 350–370. ISBN 978-80-7308-550-6
 • Umění versus morálka. Jak hodnotit provokující obrazy šoa?, in Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Ed. Tomáš Jelínek, Blanka Soukupová. Praha, Spolek akademiků Židů 2014, s. 251–264. ISBN 978-80-260-7335-2
 • Jiří Weils Roman Život s hvězdou und seine kritische Rezeption, in Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Eds. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko, Paweł Rutkiewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 11, 2014, s. 65–74. ISSN 0860-7443
 • The Negative Stereotypes of Jews in Czech Prose at the Turn oft the 20th Century, in Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Ed. Marcela Zoufalá. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, s. 113–130. ISBN 978-3-447-10128-8
 • Willy Mahler’s Theresienstadt Diary and Arnošt Goldflam’s Play Sweet Theresienstadt (Sladký Theresienstadt), in Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem-Verlag 2014, s. 227-243. ISBN 978-3-8382-0512-0
 • Antisemitismus, nacionalismus a židovská tematika v české literatuře na konci 19. a na začátku 20. století. Pokus o nové čtení Kosmáka, Dyka a Mrštíka, in Kultura a totalita. Národ. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013, s. 283–300. ISBN 978-80-7308-488-2
 • Vilém Mrštík jako antisemita?, in Literární archiv Památníku národního písemnictví, 45 (Vilém Mrštík – od realismu k moderně), Praha, PNP 2013, s. 111–117. ISBN 978-80-87376-08-9
 • Karel Čapek a „škola Lidových novin“, in Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla. Praha, Lidové noviny 2013, s. 19–20. Nemá ISBN
 • Ke genezi Havlovy Zahradní slavnosti, in Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache. Festschrift für Wolfgang Schwarz zum 65. Geburtstag. Edd. Grit Melhorn, Hans-Christian Trepte, Alina Jurasz a Danuta Rytel-Schwarz. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag 2013, s. 188–197. ISBN 978-3-487-14876-2  ISSN 1860-4692
 • The Elephants in Mauthausen: Jewish Topics in Ján Johanides‘s Works, in The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 131–143; ISBN 978-80-7470-022-4
 • Spalovač mrtvol (The Cremator) as a Novel and as a Film, in: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 143–151; ISBN 978-80-7470-004-0
 • Die Juden und die Shoah in der tschechischen Nachkriegsliteratur, in: Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur: Materialien des Internationalen Workshops in Gießen, 27.–28. Mai 2010. Ed. Reinhard Ibler. München/Berlin, Otto Sagner 2012, s. 17–34; ISSN 0170–1320
 • „Auschwitz ist existent…“ Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa, in Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge 19/1-2 (2011). Eds. Steffen Höhne aj., s. 291–303. ISSN 1803-456X ISBN 978-80-7422-160-6
 • „U nás v Auschwitzu“… Osvětimský tábor v literatuře a v reflexi filozofů, in: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie . Ed. Miroslav Petříček. Praha, Hermann & synové 2011, s. 201–224. ISSN 978-80-87054-28-4)
 • Trauma návratu a šoa v literatuře „druhé generace“, in Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 169-202.
 • Šoa vnímané očima viníka, in Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 137-168.
 • Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce, in Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 7-65. ISBN 978-80-87481-14-1
 • Obraz šoa v české literatuře, in Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Ed. Lenka Jungmannová. Praha, Akropolis 2010, s. 99-110. ISBN 978-80-85778-71-7
 • Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník + Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, in: Interpretace textů. Ed. Robert Ibrahim. Praha, Akropolis 2010, s. 88-100. ISBN 978-80-87481-05-09  152 stran VZ 6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech
 • Jan Hus in der deutschsprachigen Geschichtsschreibung und Romanliteratur, in: Praha – Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen. Eds. Peter Becher a Anna Knechtel. Passau, Verlag Karl Stutz 2010, s. 267-279. ISBN 978-3-88849-150-4    310 stran VZ 6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech
 • Życie z gwiazda Jiříego Weila i temat Holocaustu w literaturze czeskiej, in: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, eds. Tomasz Majewski a Anna Zeidler-Janiszewska. Łódż, Officyna Company 2009, s. 753-760.
 • Kalendárium, in: Tato fakulta bude rudá!, eds. Jiří Holý a Katka Volná. Praha, Akropolis 2009, s. 590-691.
 • Katedra v proměnách času, in: Tato fakulta bude rudá!, eds. Jiří Holý a Katka Volná. Praha, Akropolis 2009, s. 10-34.
 • Markéta Lazarová, literární předlohy filmu, jazyk literární a filmový, in: Markéta Lazarová, ed. Petr Gajdošík. Praha, Casablanca 2009, s. 79-106 . ISBN 978-80-87292-00-6
 • Čtyři německé romány o Husovi, in: Literatura na hranici jazyků a kultur, eds. Vladimír Svatoň a Anna Housková. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2009, s. 152-158.
 • Die tschechische Vorkriegs- und Nachkriegsavantgarde, in: Kapitel zur Poetik. Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde, eds. Birgit Krehl a Herta Schmid. München, Otto Sagner 2008, s. 268-279.
 • Téma šoa očima viníka, in: Vyprávění v kontextu, ed. A. Jedličková/O. Sládek. Praha, Ústav pro českou literaturu AVČR 2008, s. 168-205. ISBN 978-80-85778-60-1
 • Das Trauma der Wiederkehr. Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa, in: Krajina bez vlastností. Literatura a Střední Evropa / Lansdschaft ohne Eigenschaften. Literatur und Mitteleuropa. Eds. Petr Bílek a Tomáš Dimter. Praha, Gutenberg 2007. Dotisk 2010, s. 62-78.
 • Karel Čapek a Jaroslav Durych, in: V průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana, red. V. Košnarová. České Budějovice, Tomáš Halama 2007, s. 33-39
 • Předmluva + Smrt Horsta Schillingera. Možnosti zobrazení lágru a šoa, in: Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře, ed. J. Holý. Praha, Karolinum 2007, s. 7-15, 29-54.
 • K jednomu kontextu Holanovy Cesty mraku, in: Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě II. Vladimír Holan a jeho souputníci, red. V. Färber. Praha, Ústav pro českou literaturu AV 2006, s. 126-133.
 • Josef Čapek, avantgarda a kontexty expresionismu, in: Hledání expresionistických poetik, ed. M. Bauer. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 175-182.
 • Wolfgang Iser, pražská škola a některé souvislosti, in: Český strukturalismus po poststrukturalismu, red. O. Sládek. Brno: Host, 2006, s. 96-105.
 • Kostnická škola a její souvislosti, in: Aleš Haman / Jiří Holý / Vladimír Papoušek: Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha: ARSCI 2006, s. 107-148.
 • Milo Urbans „Živý bič“ und „Hmly na úsvite“ im Kontext der tschechischen Literatur, in: Slowakische Kultur und Literatur im Selbst- und Fremdverständnis, red. A. Kliems. Stuttgart 2005, s. 105-128.
 • Typy vyprávění, in: Na cestě ke smyslu. Literární dílo a skutečnost, red. D. Hodrová, Z. Hrbata a M. Vojtková. Praha 2005, s. 643-709.
 • Vodička, Vančura a kostnická škola – kontexty pojetí konkretizace, in: Felix Vodička 2004, red. A. Jedličková. Praha 2004, s. 59-69.
 • Ota Filips Lojzek-Lapáček-Roman, in: Vertreibung. Aussiedlung. Transfer. / Transfer. Vyhnání. Odsun, red. G. Zand-J. Holý. Brno 2004, s. 107-125.
 • Obrazy selství v polské a české literatuře, in Srovnávací poetika v multikulturním světě, red. V. Svatoň a A. Housková. Praha 2004, s. 193-201.
 • B. Čapek a Vladislav Vančura, in J. B. Čapek. Jubilejní sborník 1903-2003, red. J. Štěpán. Brno 2004, s. 76-84. 80-86263-48-7
 • Apokalyptické a křesťanské motivy ve Vančurově díle, in Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, red. D. Vojtěch. Praha 2001, s. 519-524.
 • Pražská a Kostnická škola: mezi teorií a textem, in Slovo – struktura (lismus) – příběh. Pocta Květoslavu Chvatíkovi, red. J. Schneider. Olomouc 2001, s. 69-74.
 • Objektivní text?, in U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové k 70. narozeninám, uspoř. A. Jedličková a I. Kraitlová. Praha, soukromý tisk 2000, s. 152-156. Přetištěno in Česká literatura 48, č. 6, s. 578-580.
 • František Langer a předválečná avantgarda, in František Langer na prahu nového tisíciletí, uspoř. M. Vojtková a V. Justl. Praha 2000, s. 75-80.
 • Skaz a hospodská historka, in Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky, uspoř. V. Svatoň, A. Housková, O. Král. Pardubice 1999, s. 121-132.
 • Durychovo Bloudění, baroko a Komenského Labyrint, in Tschechisches Barock – České baroko, uspoř. G. Zand a J. Holý. Frankfurt a. M. – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien, 1999, s. 279-293.
 • Česká literatura po roce 1945, in Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, s. 711-923. Rozšířeno v 2. vyd. 2002, s. 711-939.
 • Od počátku století po světovou válku, in J. Lehár – A. Stich – J. Janáčková – J. Holý, Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, s. 443-709.
 • Onomatopoetik literarischer Gestalten, in Prager Schule. Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration, uspoř W. Schwarz, J. Holý a M. Jankovič. Frankfurt a.M. 1997, s. 383-398.
 • Das Problem der Interpretation: Prager Strukturalismus und Hermeneutik in Prager Schule. Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration, uspoř. W. Schwarz, J. Holý a M. Jankovič. Frankfurt a.M. 1997, s. 233-239. (Překlad upravené verze příspěvku č. 15.)
 • Funkce fantastiky v současné próze, in O poetice literárních druhů, uspoř. M. Kubínová. Praha 1995, s. 114-128.
 • Proměny autorského vypravěče, in Proměny subjektu II, uspoř. D. Hodrová, Pardubice 1994, s. 6-23.
 • Problém interpretace: pražský strukturalismus a hermeneutika, in Česká slavistika 1993. České přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1993, s. 411-415.
 • Česká literatura 1970-1990; Karol Sidon, Brány mrazu; Václav Havel, Pokoušení, in Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů, uspoř. J. Holý a J. Táborská. Praha 1993, s. 9-30, 148-152, 315-320.
 • Selbstreflexion der Kultur, in I. Bock – W. Schlott – H. Trepper aj., Kultur im Umbruch. Bremen 1992, s. 145-154.
 • Jan Drda, Němá barikáda; Josef Kainar, Nové mýty; František Halas, A co?; Miroslav Holub, Achilles a želva; Vladimír Holan, Příběhy; Václav Havel, Zahradní slavnost, in Česká literatura 1945-1970, uspoř. J. Táborská a M. Zeman. Praha 1992, s. 15-22, s. 23-31, 131-141, 216-222, 249-257, 268-278.
 • Česká samizdatová literatura v uplynulém dvacetiletí, in J. Brabec – J. Holý – A. Zach, Tabuizovaná literatura posledních dvaceti let. Praha 1990, s.3-20.
 • Spolupráce s historiky ve Vančurových Obrazech, in Po zarostlém chodníčku. Jaroslavě Janáčkové k narozeninám, uspoř. A. Jedličková a I. Kraitlová. Praha, Ústav pro českou literaturu 1990 (strojopis uložený v ÚČL AV ČR jako bibliofilie 1/186), s. 84-88.
 • Konradova polemika se surrealismem a Záviš Kalandra, in Kurt Konrad, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky, a literární kritika na Moravě. Brno, Státní vědecká knihovna 1989, s.59-64.
 • Vančurovy filmové texty, in Laudatio Milan Jankovič, uspoř. J. Holý. Praha 1989 (strojopis uložený v ÚČLAV ČR  jako bibliofilie), s. 37-49.
 • Čapkův Loupežník, in Jaroslavu Kolárovi k šedesátým narozeninám, uspoř. P. Čornej a M. Stádníková. Praha 1989 (strojopis uložený v ÚČL AV ČR jako bibliofilie 1/177), s. 15-19.
 • Záhada Okénka z malého města, in Zdeňku Pešatovi k šedesátinám, uspoř. J. Kolár a J. Holý. Praha 1987 (strojopis uložený jako bibliofilie v ÚČL AV ČR 1/172), s. 39-42.
 • Poéma – příběh – zpráva, in Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. uspoř. D. Hodrová. Praha 1987, s. 291-311.
 • František Gellner: Radosti života, in M. Zeman a kol., Rozumět literatuře I. Interpretace základních děl české literatury. Praha 1986, s. 183-188, 2. vyd. 1989.
 • Epizace Holanovy poezie a Skupina 42, in Úderem tepny. Sborník ze semináře k interpretaci básnického díla Vladimíra Holana, uspoř. V. Justl. Praha 1986, s. 118-122.
 • Pojetí imaginace u Novalise, in Souvislosti. Růženě Grebeníčkové k šedesátinám a pořád, uspoř. J. Kolár. Praha, Ústav pro českou literaturu 1985 (strojopis uložený jako bibliofilie v ÚČL AV ČR), s. 49-57.
 • Prolegomena k perspektivám sémiologické analýzy cerevizuálního motivu v české literatuře a zvláště literární vědě, in Sborník příspěvků k narozeninám Vladimíra Macury. Praha, Ústav pro českou literaturu 1985 (strojopis uložený jako bibliofilie v ÚČL AV ČR), s. 60-63.

Příspěvky ve slovnících

 • Průvodce po světové literární teorii 20. století (přepracované vydání). Eds. V. Macura a A. Jedličková. Brno, Host 2012. (Příspěvky Beda Allemann: Ironie a básnictví, s. 51–55; Martin Heidegger: Zrození uměleckého díla, s. 313–319; Hans Robert Jauß: Dějiny literatury jako výzva literární vědě, s. 380–386; Werner Kraus: Dějiny literatury jako historická instance, s. 413–418; Siegfried Johannes Schmidt: Sebeorganizace sociálního systému literatura v 18. století, s. 648–655; Levin Ludwig Schücking: Sociologie literárního vkusu, s. 656–660. ISBN 978-80-7294-848-2
 • Dictionary of Literary Biography 353. Twenty-First-Century Central and Eastern European Writers. Ed. Steven Serafin a Vasa D. Mihailovich. Detroit – New York – San Francisco – New Haven – London 2010. (Příspěvek Daniela Hodrová, s. 112-117.) 978-0-7876-8171-5//1000//446
 • Lexikon české literatury 4/II. Red. L. Merhaut a kol. Praha, Academia 2008. (Příspěvky Bohumil Zahradník Brodský, s. 1668-1671; Letáky, s. 1943-1944.)
 • Lexikon české literatury 4/I. Red. L. Merhaut a kol. Praha, Academia 2008. (Příspěvek Josef  Šváb-Malostranský, s. 821-824.)
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Ed. A. Nünning, české vydání eds. J. Trávníček a J. Holý. Brno, Host 2006. (Příspěvky Karel Čapek, s. 105-106; Miroslav Červenka, s. 109-110; Bohuslav Havránek, s. 287-288; Milan Jankovič, s. 362-363; Karel Kosík, s. 410-411; poetismus, s. 607-608; socialistický realismus, s. 658-659; samizdat, s. 693-695; Oleg Sus, s. 751-752; František Xaver Šalda, s. 759-760; Karel Teige, s. 762-763; Felix Vodička, s. 850-851.
 • Dictionary of Literary Biography 217. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series, uspoř. Steven Serafin. Detroit – San Francisco – London – Boston 2001. (Příspěvky Miroslav Holub /s J. Čulíkem/, s. 139-145; Ivan Klíma /s J. Čulíkem/, s. 173-179.)
 • Slovník českých spisovatelů, uspoř. V. Menclová, B. Svozil a V. Vaněk. Praha 2000. (Hesla Karel Josef Beneš, s. 82-83; František Hrubín, s. 266-267; Eda Kriseová, s. 376-377; Jiří Mahen, s. 418-419; Zdeněk Němeček, s. 467; Antonín Matěj Píša, s. 520-521; Karel Poláček, s. 529-530; Jaroslav Seifert, s. 571-573; Zdeněk Urbánek, s. 679-680.) 2. doplněné vyd. 2005.
 • Concise Dictionary of World Literary Biography 4. South Slavic and Eastern European Writers, uspoř. Vasa D. Mihailovich a Steven Serafin. Detroit. The Dale Group 2000. (Příspěvky Karel Čapek, s. 111-125; Miroslav Holub /s J. Čulíkem/, s. 263-268; Ivan Klíma /s J. Čulíkem/, s. 305-310; Vítězslav Nezval, s. 431-442.)
 • Lexikon české literatury III/1. Praha, Academia 2000 (Heslo Josef Mach, s. 97-99.)
 • Dictionary of Literary Biography 215. Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series, uspoř. Steven Serafin. Detroit – San Francisco – London – Boston 1999. (Příspěvky Karel Čapek, s. 43-53; Vladimír Holan, s. 107-112; Vítězslav Nezval, s. 289-294; Jiří Orten, s. 300-303.)
 • Encyclopedia of the Essay, ed. Tracy Chevalier, London – Chicago, Fitzroy Dearborn 1997. (Heslo Václav Havel, s. 377-378.)
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945 I. Praha 1995 (Hesla Přemysl Blažíček, s. 51-52, Jiří Brabec, s. 66-67, Jan Grossman, s. 207-208.)
 • Lexikon české literatury II/1. Praha 1993 (Hesla Karel Hlaváček, s.197-200, Jožka Jabůrková, s. 431-432, Karel Jiráček, s. 539.)
 • Průvodce po světové literární teorii. Praha 1988. (Příspěvky Beda Allemann, Ironie a básnictví, s.25-30; Martin Heidegger, Zrození uměleckého díla, s.180-186; Hans Robert Jauss, Dějiny literatury jako výzva, s.225-234; Werner Krauss, Dějiny literatury jako historická instance, s.253-259; Manfred Naumann a kol., Společnost, literatura, čtení, s. 376-382; Levin Ludwig Schücking, Sociologie literárního vkusu, s. 443-448.)
 • Slovník světových literárních děl I-II. Praha 1988. (Příspěvky Ludwig Achim von Arnim-Clemens Brentano: Chlapcův kouzelný roh, s. 81-82, Ingeborg Bachmannová: Třicátý rok, s. 87-88, Johannes Robert Becher: Hledač štěstí, s. 101-102, Bertolt Brecht: Domácí postila, s. 123-124, Georg Büchner: Vojcek, s. 132-133, Hendrik Conscience: Flanderský lev, s. 172-173, Joseph von Eichendorff: Ze života darmošlapa, s. 240, Johann Wolfgang Goethe: Trilogie vášně, s. 296-297, Günther Grass: Plechový bubínek, s. 319-320, Franz Grillparzer: Vlny moře a lásky, s. 323, Friedrich Hebbel: Gygův prsten, s. 340-341, Friedrich Hölderlin: Básně Diotimě, s. 357, Franz Kafka: Proces, s. 404-405, Egon Erwin Kisch: Pražský pitaval, s. 419-420, Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas (s Gabrielou Veselou), s. 421-422, Heinrich von Kleist: Rozbitý džbán, s. 422-423, Jakob Michael Reinhold Lenz: Domácí učitel, s. 452-453, Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti, s. 460-461, Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, sv. II, s. 96-97, Novalis: Hymny noci, sv. II, s. 100-101, Friedrich Schiller: Balady, sv. II, s. 249, Friedrich Schiller: Úklady a láska (s Milanem Tvrdíkem), sv. II, s. 250-251, Friedrich Schiller: Valdštejn, sv. II, s. 251-252, Felix Timmermans: Pallieter, sv. II, s. 313, Christoph Martin Wieland: Příběh Abdéřanů, sv. II, s. 372-373.)
 • Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha 1987. (Hesla Walter Benjamin, s. 124, Max Bense, s. 125, Herbert Cysarz, s. 178, Wilhelm Emrich, s. 209, Eugen Fink, s. 227-228, Georg Gervinus, s. 259-260, Karl Goedecke, s. 262-263, Friedrich Gundolf, s. 286, Hermann Hettner, s. 333, Hans Robert Jauss, s. 367, Carl Gustav Jung, s. 375, Max Kommerell, s. 419, Werner Krauss, s. 430, Golo Mann, s. 478-479, Walter Muschg, s. 518, Josef Nadler, s. 527, Wilhelm Scherer, s. 607, Erich Schmidt, s. 615-616, Levin Ludwig Schücking, s. 627-628, Emil Staiger, s. 643, Fritz Strich, s. 655-666, Karl Vietor, s. 686-687, Max Wehrli, s. 705-706, Heinrich Wölfflin, s. 742.)

Předmluvy a doslovy

 • Komentář, in: Karel Poláček: Okresní město. Bylo nás pět. Ed. Marie Havránková. Brno, Host 2020, s. 449-462. ISBN 978-80-275-0248-6
 • Nachwort des Herausgebers, in: Vladislav Vančura: Felder und Schlachtfelder. Ed. Jiří Holý. Přel. Kristina Kallert. Wuppertal, Arco 2017, s. 201–214. ISBN 978-3-938375-70-9
 • Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama, in: Arnošt Goldflam: Horror a další hrůzy. Ed. Josef Kovalčuk. Brno, Větrné mlýny 2016, s. 619-648. ISBN 978-80-7443-132-6
 • Komentář, in: Konstantin Biebl: Básně. Ed. Jiří Holý. Brno, Host 2014, s. 287-417. ISBN 978-80-7491-156-9
 • Komentář, in: Karel Čapek: Tři hry. Ed. Jiří Holý. Brno, Host 2014, s. 253–279. ISBN 978-80-7491-153-8
 • Předmluva, in: Jiří Mordechaj Langer: Hebrejské básně v překladu a s komentáři Denisy G. Goldmannové. Pijutim ve-širej jedidut / Básně a písně přátelství, Meat cori / Trocha balzámu. Dvojjazyčné vydání. Praha, P3K 2013, s. 5–6. ISBN 978-80-87343-25-8
 • Ediční poznámka, in: Marie Majerová: Přehrada (ed. Jiří Holý). Brno, Host 2010, s. 310-317. ISBN 978-80-7294-362-3
 • Úvodem, in: František Langer slovem a obrazem (ed. Milena Vojtková). Praha, Akropolis 2008, s. 7-8.
 • Předmluva k českému vydání (s Jiřím Trávníčkem), in: Lexikon teorie literatury a kultury. Uspoř. A. Nünning, české vyd. J. Trávníček a J. Holý. Brno, Host 2006, s. 20-21.
 • Jazz-Inspiration. Erzählungen und Novellen von Josef Škvorecký, in Josef Škvorecký, Baßsaxophon. Jazz-Geschichten. München 2005, s. 339-360.
 • Errantes’ de Durych, el Barroco y el ’Laberinto’ de Comenius, in: Jaroslav Durych, Errantes. Buenos Aires, Ekumene 2004. 987-9484-09-6
 • Komentář, in: Václav Řezáč, Rozhraní. Praha 2004, s. 468-480.
 • Egon Hostovský und seine Romanwelt, in: Egon Hostovský, Siebenmal in der Hauptrolle. München 2004, s. 293-305.
 • Ediční doslov, in: František Langer, Byli a bylo. Vzpomínky. Praha 2003, s. 325-339.
 • Komentář, in: Poetistická próza. Vladislav Vančura, Karel Konrád, J. J. Paulík. Praha 2002, s. 578-616.
 • Poznámky ke koncepcím „kostnické školy“ a českého strukturalismu, in Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, uspoř. M. Sedmidubský, M. Červenka a I. Vízdalová. Brno 2001, s. 271-294.
 • De el „trabajo“ y la „poeticidad“ el proyecto estético del mundo de Vladislav Vančura, in Vladislav Vančura, Marketa Lazarová. Buenos Aires 2000, s. 121-136.
 • Komentář, in: Vladislav Vančura, Amazonský proud, Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, Poslední soud. Praha 2000, s. 433-474.
 • Ediční doslov, in: František Langer, Tvorba z exilu. Praha 2000, s. 271-276.
 • Komentář, in: Jiří Weil, Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn, Žalozpěv za 77 297 obětí. Praha 1999, s. 481-505.
 • Komentář, in: Karel Čapek, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Praha 1998, s. 435-456.
 • Nachwort, in: Zbyněk Havlíček, Die dreiundsechzigste Art. Sulzbach 1998, s. 93-97.
 • Vyprávění o historii – básnivá vize minulosti, in: Vladislav Vančura, Obrazy z dějin národa českého. Praha 1995, s. 471-474.
 • Svět Františka Langera, in: František Langer, Byli a bylo. Praha 1992, s. 301-306.
 • Divadlo světa v hrách Karla Čapka, in: Karel Čapek, Dramata. Praha 1992. 2.vyd. 1994, s. 443-465.
 • Případ Grossman (s Terezií Pokornou), in: Jan Grossman, Analýzy. Praha 1991, s. 421-434.
 • Novalisovy úvahy a fragmenty, in: Novalis, Zázračná hra světa. Praha 1991, s. 250-259.
 • Doslov, in: František Langer, Prodavač snů. Praha 1988, s. 351-356.
 • Předmluva, in: Josef Štefan Kubín, Kudrnaté povídanky. Praha 1988, s. 7-13.
 • Smrt proměněná v poezii, in: Jiří Orten, Veliké stmívání. Praha 1987, s. 189-196.
 • Doslov, in: Vladislav Vančura, Markéta Lazarová. Praha 1986, s. 147-159.
 • Zbojnická balada Ivana Olbrachta, in: Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník. Praha 1986, s. 149-153.
 • Erotické verše S.K. Neumanna, in: Stanislav Kostka Neumann, Kniha erotiky. Praha 1985, s.129-143.
 • Předmluva, in: Josef Čapek, Kulhavý poutník. Praha 1985, s. 7-15.
 • Křižovatky Slezských písní, in: Petr Bezruč, Slezské písně. Praha 1985, 2. vyd. 1989, s. 157-165.
 • Čapkovy dobrodružné výpravy za lidmi, in: Karel Čapek, Věčné dobrodružství. Praha 1984, s. 333-343.
 • Doslov, in: Bohuslav Březovský, Čistá duše. Praha 1983, s. 248-251.
 • Čapkovy výpravy za člověkem, in: Karel Čapek, Loupežník – RUR – Bílá nemoc. Praha 1983, 2. vyd. 1988, s. 315-334.
 • Předmluva, in: Jaromír John, Moudré laškoviny. Praha 1983, s. 7-13.

Edice

 • (s Hanou Nichtburgerovou) Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016. 124 stran. ISBN 978-80-7308-683-1
 • The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Praha, Akropolis 2015. 272 s; ISBN 978-80-7470-092-7
 • Konstantin Biebl, Básně. Brno, Host 2014. 432 stran. ISNM 978-80-7491-156-9
 • Karel Čapek, Tři hry. Brno, Host 2014. 288 stran. ISBN 978-80-7491-153-8
 • The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Praha, Akropolis 2012. 244 s; ISSN 978-80-7470-022-4
 • The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha, Akropolis 2012. 188 s; ISSN 978-80-7470-004-0
 • Marie Majerová, Přehrada. Brno, Host 2010. 318 stran.
 • Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy očima pamětníků a v dokumentech (za spolupráce Katky Volné). Praha, Akropolis 2009. 726 stran.
 • Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Praha, Karolinum 2007.
 • Miroslav Červenka, Kapitoly o českém verši (s Květou Sgallovou). Praha, Karolinum 2006. 284 stran.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Ed. A. Nünning, české vydání eds. J. Trávníček a J. Holý. Brno, Host 2006. 912 stran.
 • Josef Škvorecký, Baßsaxophon. Jazz-Geschichten. München , Deutsche Verlags-Anstalt 2005.
 • Vertreibung. Aussiedlung. Transfer. / Transfer. Vyhnání. Odsun (s Gertraude Zand). Brno, Host 2004.
 • František Langer, Byli a bylo. Vzpomínky. Praha, Akropolis 2003.
 • Poetistická próza. Vladislav Vančura, Karel Konrád, J. J. Paulík, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002.
 • Kniha textů 4. Druhá polovina 20. století (s Emilem Lukešem). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
 • František Langer, Tvorba z exilu. Povídky a eseje, BBC Londýn, Články a promluvy. Praha, Akropolis 2000.
 • Kniha textů 3. První polovina 20. století (s Emilem Lukešem). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999.
 • Tschechisches Barock – České baroko. Sprache, Literatur, Kultur (s Gertraude Zand). Frankfurt a. M. – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien, Peter Lang 1999.
 • Prager Schule. Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration (s Wolfgangem F. Schwarzem a Milanem Jankovičem). Frankfurt a.M., Vervuert Verlag 1997.
 • Čítanka české literatury IV. Od roku 1945 do současnosti (s Emilem Lukešem). Praha, Český spisovatel 1996.
 • Ianua. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků (s Jindřichem Pokorným a Václavem Bokem). Praha, Aula 1996.
 • Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů (s Jiřinou Táborskou). Praha, Galaxie 1993.
 • Čítanka české literatury pro III. ročník středních škol (s Emilem Lukešem a Vladimírem Forstem). Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992.
 • František Langer, Byli a bylo. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992.
 • Jan Grossman, Analýzy (jiný titul než 1988; s Terezií Pokornou). Praha, Českolovenský spisovatel 1991.
 • Marginálie 1988-1990 (s Františkem Proškem). Praha, Spolek českých bibliofilů 1991.
 • Laudatio Milan Jankovič. Praha, samizdat 1989.
 • František Langer, Prodavač snů. Praha, Československý spisovatel 1988.
 • Jan Grossman, Analýzy. Praha, samizdat (pseudonym Jan Toman), Edice Expedice 1988.
 • Zdeňku Pešatovi k šedesátinám (s Jaroslavem Kolárem) Praha, samizdat 1987.
 • Josef Štefan Kubín, Kudrnaté povídanky. Praha, Československý spisovatel 1988.
 • Stanislav Kostka Neumann, Konfese a konfrontace I (s Jiřím Brabcem /neuveden/ a Miladou Chlíbcovou). Praha, Československý spisovatel 1988.
 • Jiří Orten, Veliké stmívání. Praha, Odeon 1987.
 • Jaromír John, Moudré laškoviny. Praha, Československý spisovatel 1983.

 Studie

 • Tschechisch- und deutschsprachige Kultur in Theresienstadt. Schnittschnelle Germanistik 2, 2022, č. 1. s. 41-56. ISSN 2748-369X e-ISSN 2748-3703
 • Přicházeli vhod i nevhod. Vančura a Mukařovský, Vančura a Peroutka. Česká literatura 69, 2021, č. 5, s. 622-634. ISSN ISSN 0009-0468
 • Bleierne und goldene Zeiten. Tschechische Literatur seit 1945. Osteuropa, 86,2021, č. 4-6, s. 373-394.  ISSN 0030-6428
 • Three non-Traditional Topics in Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Judaica et Holocaustica (Bratislava) 11, 2020, č. 1, s. 4-16. ISSN 2644-7045
 • Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl/Word and Sense, 17,  2020, č. 34, s. 179-192. ISSN 2336-6680
 • Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 15, č. 2, s. 85-96. ISSN 1897-3035
 • (s Šárkou Sladovníkovou) Próza „Tma nemá stín“ a film „Démanty moci“. World Literature Studies, 2, 2019, č. 3, s. 17-27. ISSN 1337-9275 
 • Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica Litteraria 21, 2018, č. 1, s. 101-112. ISSN 1213-2144
 • Conventions of Radka Denemarková’s Novel Peníze od Hitlera (Money from Hitler) along with its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne 12, 2017 (Recepja literackich i artystycznych dzieł o Szoa), s. 371-380 ISSN 2084-3011
 • Nontraditional Images of the Shoah in Literature and Film: Comedy and Laughter. Holocaust Studies 23, 2017, issue 1–2 (special issue: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust in History and Memory), s. 208-221 ISSN: 1750-4902 Též in:  Kubátová, Hana; Láníček, Jan (eds.): Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. London, Routledge 2018.
 • Čtyřikrát o holokaustu (se Šárkou Sladovníkovou). Slovo a smysl 12, 2015, č. 23, s. 66–79. ISSN 1214-7915
 • The Jews and the Shoah in Czech Literature after World War II. Russian Literature 77 (2015), issue 1, pp. 35-53 ISSN 0304-3479
 • Negativní stereotypy Židů v české próze na přelomu 19. a 20. století. HOP 2013, č. 1, s. 27–42. ISSN 1804-1132
 • Lesk a bída příruček k české literatuře. Český jazyk a literatura, 62, 2011/12, č. 4, s. 164-172. ISSN 0009-0786
 • Židé, antisemitský diskurz a dvojí zpracování tématu šoa ve střední Evropě.  Česká literatura 59, 2011, č. 6, s. 889-896.
 • Jak psát a nepsat dějiny české literatury. Česká literatura, 57, 2009, č. 6, s. 775-801.
 • Téma holocaustu v české literatuře, Český jazyk a literatura, 59, 2008/09, č. 1, s. 9-14.
 • Šoa/holocaust ve středoevropských literaturách. Host, 24, 2008, č. 6, příloha Host do školy, s. 15-18. ISSN 1211-9938
 • Chór moravských učitelů v javánské džungli. Bieblova exotická sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu. Literární archiv Památníku národního písemnictví 39, 2007, s. 235-271.
 • Dalle prime raccolte all‘ Orologio cecho. Alcune considerazioni sulla poesia di Karel Šiktanc. Hebenon (Torino) 11-12, 2006-2007, č. 7-8, s. 27-38.
 • Konstantin Biebl a jeho Nový Ikaros. Český jazyk a literatura 56, 2005/06, č. 1, s. 1-10.
 • Pražkata škola i školata v Konstanc: meždu teorijata i texta. Homo bohemicus (Sofia) 1, 2004, s. 84-88.
 • Shoah als Thema in der polnischen, tschechischen und slowakischen Literatur. Zeitschrift für Slavische Philologie, 63, 2004/2, S. 363-75.
 • Halbzeit für die „Tschechische Bibliothek“. Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft (Wien) 33, 2002, č. 2, s. 378-385.
 • Česká literární historiografie, její formování a její obrazy německojazyčné literatury v českých zemích. Estetika 37, 2002, č. 2-4, s. 207-222.
 • Loupežníci a láska /upravená verze studie č. 18/. Vladislav Vančura: Markéta Lazarová. Program Národního divadla připr. Josef Kovalčuk. Praha 2002, s. 20-32.
 • Živý bič a Hmly na úsvite v českých souvislostech. Slovenská literatúra 48, 2001, č. 6, s. 472-484.
 • Die Medienkultur im modernen tschechischen Theater: die Filminspiration bei Burian, Radok und Lébl. Balagan (Regensburg-Potsdam) 7, 2001, č. 1, s. 22-36.
 • „Zpovědní“ vyprávění v ich-formě. Aluze 5, 2001, č. 1, s. 32-39.
 • Subjektivizované vyprávění v er-formě. Česká literatura 49, 2001, č. 3, s. 227-242.
 • Die Prager strukturalistische Schule: zwischen Theorie und Text. Wiener Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 137-144.
 • Autorský vypravěč. Česká literatura 48, 2000, č. 2, s. 132-153.
 • Der tschechische utopische Roman der Zwischenkriegszeit und Pale Paryz von Bruno Jasienski. Zagadnienia rodzajów literackich (Poznaň), 17, 1999, č. 1-2, s. 61-72.
 • Die Reflexion der tschechischen Tradition bei Václav Havel. Zeitschrift für Slavische Philologie 58, 1999, č. 1, s. 139-149.
 • Možnosti fantastiky. Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 469-481.
 • Witkacy, jego czeski odpowiednik Ladislav Klíma i fantastyka o znamionach utopii. Tygiel kultury (Lódž), 30, 1998, č. 6-8, s. 126-133.
 • Znovunalezené dětství – Nezval, Schulz, Hostovský. Česká literatura 46, 1998, č. 1, s. 3-14.
 • Kulturní situace na počátku 20. století. Český jazyk a literatura 48, 1997/98, č. 5-6, s. 97-103.
 • Německá literatura v českých zemích od počátku 20. století. Český jazyk a literatura 47, 1996/97, č. 9-10, s. 199-204.
 • Léta šedesátá. Český jazyk a literatura 46, 1995/96, č. 9-10, s. 193-199.
 • Generace šedesátých let. Česká literatura 44, 1996, č. 2, s. 146-159.
 • Gespaltene Kultur? Zeitschrift für Slavische Philologie (Heidelberg) 40, 1995/96, č. 1, s. 124-138.
 • Neoficiální literatura padesátých let. Český jazyk a literatura 46, 1995/96, č. 1-2, s. 1-5.
 • Fantastické motivy v české próze od šedesátých let. Kritický sborník 15, 1995, č. 1-2, s. 26-34.
 • Temná léta padesátá? Český jazyk a literatura 45, 1994/95, č. 5-6, s.97-101.
 • Otázky kolem literární interpretace, hermeneutiky a strukturalismu. Text (Bratislava) 1, 1994, č. 1, s. 26-40.
 • Literární interpretace jako umění dialogu. Kritický sborník 13, 1993, č. 2, s. 18-24.
 • Jan Drda: Němá barikáda. Český jazyk a literatura 43, 1992-93, č. 5-6, s.104-110.
 • O českém literárním samizdatu. Literární archív Památníku národního písemnictví 25, 1991 (vyšlo 1992), s. 25-40.
 • Mitteleuropa in der Auffassung von Milan Kundera und Václav Havel. Wiener Slavistisches Jahrbuch 37, 1991 (vyšlo 1992), s. 27-36.
 • Konkretizace v pojetí Vladislava Vančury. Česká literatura 40, 1992, č. 2-3, s. 144-148.
 • Proměny autorského vypravěče. Svět literatury 2, 1992, č. 3, s. 39-52.
 • Il messaggio teatrale di Karel Čapek. Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo (Roma), 1991, č. 22-23, s. 61-77.
 • Vančurovy Obrazy z dějin. Česká literatura 39, 1991, č. 5, s. 424-436.
 • Pohádkové a lidové prvky v Čapkově díle. Slovenská literatúra 38 (Bratislava), 1991, č. 4, s. 294-308.
 • Václav Havel: Zahradní slavnost. Česká literatura 39, 1991, č. 2, s. 167-171.
 • Ľ ode à la joie de Holan. La Revue de Belles-Lettres (Geneve) 114, 1991, č. 1-2, s. 173-180.
 • Vladislav Vančura v zajetí filmu. Iluminace 3, 1991, č. 1, s. 69-90.
 • Malý průvodce samizdatovou literaturou. Čtenář 42, 1990, č. 3, s. 68-73, a č. 4, s. 103-107.
 • Čapkova Bílá nemoc. Literární archív Památníku národního písemnictví 24, 1990, s. 129-135.
 • Poznámky k samizdatové literatuře. Iniciály 1, 1990, č. 4, s. 2-4 a 5, s. 9-11.
 • Poznámky k Zahradní slavnosti. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 9, 1989, č. 3, s. 28-39.
 • Vančurova Markéta Lazarová a česká historická próza. Česká literatura 37, 1989, č. 2, s. 136-146.
 • Interpretace v literární vědě a Vančurova „estetika čtenáře“. Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia 32, 1988, s. 269-275.
 • Vančurův estetický model ve druhém období jeho díla. Česká literatura 36, 1988, č. 4, s. 328-339.
 • Vančurova Markéta Lazarová. Literární archív Památníku národního písemnictví 19-20, 1987, s. 77-100.
 • Zum Begriff „Einbildungskraft“ bei Novalis. Acta Universitatis Carolinae. Germanistica Pragensia 9, 1987, s. 49-58.
 • Epika Horova Jana houslisty. Literární měsíčník 15, 1986, č. 9, s. 89-92.
 • K dnešní středogenerační próze. Literární měsíčník 15, 1986, č. 4, s. 56-58.
 • Jivínské rapsódie J.Š. Kubína. Literární měsíčník 15, 1986, č. 2, s. 102-104.
 • Věcnost a heroismus v díle Kurta Konrada. Literární měsíčník 14, 1985, č. 5, s. 112-115.
 • Funkce jmen postav v dílech Karla Čapka a Vladislava Vančury. Česká literatura 32, 1984, č. 5, s. 459-476.
 • Zikmund Winter aneb Člověk a dějiny. Literární měsíčník 13, 1984, č. 10, s. 95-98.
 • Nástin estetické koncepce Vladislava Vančury v první polovině dvacátých let. Česká literatura 31, 1983, č. 6, s. 505-513.
 • Těžká křídla Josefa Čapka. Literární měsíčník 12, 1983, č. 10, s. 75-78.
 • Civilní romantismus Václava Duška. Literární měsíčník 12, 1983, č. 9, s. 61-63.
 • Donkichotský motiv v díle Vladislava Vančury. Literární archív Památníku národního písemnictví 13-15, 1982, s. 37-50.
 • Les opinions esthétiques de Mme de Stael et les conceptions des premiers romantiques allemands. Philologica Pragensia 25, 1982, č. 1, s. 18-25.
 • Práce jako základní složka prvního období Vančurova díla. Literární měsíčník 10, 1981, č. 6, s. 54-59.
 • K Nezvalově tvůrčí metodě. Literární měsíčník 9, 1980, č. 4, s. 154-157.

Články

 • Štěpán Balík, Marie Brunová, Jiří Holý, Hana Nichtburgerová, Olga Zitová: Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice. Slovo a smysl, 18, 2021, č. 37, s. 117-134.
 • Ke kritice nezvalovské edice v České knižnici od Ivy Málkové. Česká literatura, 63, 2015, č. 2, s. 328–332. ISSN 0009-0468
 • Ke kritice nezvalovské edice v České knižnici od Ivy Málkové. Česká literatura, 63, 2015, č. 2, s. 328–332. ISSN 0009-0468
 • Pozoruhodná kniha Lukáše Přibyla a Michala Plzáka. Listy 43, 2013, č. 6, s. 89-90. ISSN 1210-1222
 • Filmový dokument z varšavského ghetta. Listy, 42, 2012, č. 3, s. 101-102. ISSN 1210-1222
 • Vančurovy Obrazy z dějin. Grand biblio 3, 2009, č. 6, s. 32 ISSN 1802-3320
 • Vančurova dětská próza. Grand biblio 3, 2009, č. 9, s. 49.
 • Česká knižnice – řada základních děl české literatury nověGrand biblio 3, 2009, č. 10, s. 37.
 • Vančura a historický román. Grand biblio 3, 2009, č. 11, s. 49.
 • Vančura a dnešek. Grand biblio 3, 2009, č. 12, s. 38.
 • Česká knižnice, pokus číslo tři. O vydávání kánonu české literatury. A2 6, 2010, č. 2, s. 6.
 • Vzpomínky nacisty Alberta Speera. Listy 40, 2010, č. 5, s. 96-99.
 • Filmový dokument z varšavského ghetta. Listy, 42, 2012, č. 3, s. 101-102. ISSN 1210-1222
 • Pozoruhodná kniha Lukáše Přibyla a Michala Plzáka. Listy 43, 2013, č. 6, s. 89-90. ISSN 1210-1222
 • Ke kritice nezvalovské edice v České knižnici od Ivy Málkové. Česká literatura, 63, 2015, č. 2, s. 328–332. ISSN 0009-0468
 • Cena pro Malou tmu Radka Malého. Host 25, 2009, č. 7, s. 5-6. ISSN 1211-9938
 • Pynsent’s Representative Publication. Europe-Asia Studies (Glasgow) 61, 2009, July, č. 5, s. 875-880.
 • Spisy Františka Langera dokončeny. Zprávy Společnosti bratří Čapků 34, 2009, č. 92, s. 9.
 • Zweite Halbzeit für die Tschechische Bibliothek. Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft (Wien) 39, 2008, č. 2, s. 199-202.
 • Emil Lukeš, učitel a přítel. Listy 38, 2008, č. 2, s. 107-108.
 • Pierrot lunaire české avantgardy Konstantin Biebl a jeho pád. A2 4, 2008, č. 6, 6.2., s. 18.
 • Páté sympozium Interfaces. Česká literatura 56, 2008, č. 1, s. 143-145.
 • Před sto lety se narodil Egon Hostovský. Český jazyk a literatura 58, 2007/08, č. 5, s. 212-214.
 • Zdeněk Pešat osmdesátiletý. Česká literatura 55, 2007, č. 6, s. 861-868.
 • Edice, jaká nemá obdoby. Lidové noviny, 11. 5. 2007, s. 18.
 • Peter Glotz proti srsti. Listy 37, 2007, č. 2, s. 70-72.
 • Laudatio pro Tomáše Halíka. Dokořán 10, 2006, č. 38, s. 32-33.
 • Laudatio auf Uljana Wolf (s Ursem Heftrichem). Ostra-Gehege. Zeitschrift für Literatur, Kunst (Dresden) 43, 2006, seš. 3, s. 22-23.
 • Deset let České knižnice. Český jazyk a literatura 57, 2006/07, č. 1, s. 35-38.
 • Za Miroslavem Červenkou. Česká literatura 54, 2006, č. 2-3, s. 3-9.
 • Setkání s bratry Čapky. Zprávy Společnosti bratří Čapků 31, 2006, č. 80, s. 6.
 • Rozloučení s Miroslavem Červenkou. Dokořán 9, 2005, č. 36, s. 40-42. Přetištěno in Svět literatury XXX
 • Dvě drobné vzpomínky na Vladimíra Macuru. Tvar 16, 2005, č. 18. s. 19. (3.11. 2005).
 • Samé subverzivní osobnosti. O literární historii. A2 1, 2005, č. 3, s. 6.
 • Laudatio na Aleše Pelána a bratry Reynkovy. Dokořán 9, 2005, č. 34, s. 32-33.
 • Nejbližší přítel bratří Čapků. Zprávy Společnosti bratří Čapků 30, 2005, č. 77, s. 7. ISSN neuvedeno
 • Vzpomínky bez sebeklamů (Sebastian Haffner). Listy 35, 2005, č. 1, s. 70-74.
 • Premia Bohemica dla Leszka Engelkinga. Tygodnik powszechny 2003, č. 20, s. 10.
 • Červenkův volný verš. Česká literatura 50, 2002, č. 6, s. 575-581.
 • Nezval a nezvalovští vykladači. Česká literatura 50, 2002, č. 4, s. 410-413.
 • Bilanční kniha Aleše Hamana. Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 316-319.
 • Česká knižnice je běh na dlouhou míli. Literární noviny 12, 2001, č. 50, s. 2.
 • Václav Řezáč, jeho dílo a román Rozhraní. Český jazyk a literatura 51, 2000/2001, č. 9-10, s. 209-213.
 • Literatura a morálka. Český jazyk a literatura 51, 2000/2001, č. 7-8, s. 185-188.
 • Jubileum profesorky Jaroslavy Janáčkové. Lidové noviny 13, 23. 11. 2000, s. 20.
 • Devatero řemesel Jiřího Opelíka. Česká literatura 48, 2000, č. 5, s. 532-536.
 • Předválečná moderna a Langerovo Nové umění. Dokořán 4, 2000, č. 14, s. 18-22.
 • Nové vydání studií Jana Mukařovského. Literární noviny 11, 2000, č. 25, 14. 6., s. 8.
 • Spory kolem Karla Čapka. Tvar 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 10-11.
 • K sedmdesátinám Jiřího Brabce. Český jazyk a literatura 50, 1999/2000, č. 5-6, s. 142-143.
 • Výročí Konstantina Biebla a Karla Konráda. Český jazyk a literatura 50, 1999/2000, č. 3-4, s. 94-96.
 • Předobrazy Tanečních hodin. Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 470-473.
 • Zu Vratislav Effenbergers Balagan. Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino (Regensburg – Postdam) 4, 1998, seš. 2, s. 118-120.
 • K výročí Karla Čapka. K revue, podzim ’98, s. 17.
 • Stav výzkumu. Kritická Příloha Revolver Revue 7, 1997, s. 104-108.
 • Kolář. Český jazyk a literatura 47, 1996/97, č. 3-4, s. 97-99.
 • Literatura v katakombách. Literární noviny 7, 1996, č. 32, 7. 8., s. 7.
 • Kritická Příloha a kultúrne časopisy v Česku. Kultúrny život (Bratislava) 29, 1995, č. 4,s. 2.
 • Případ Julius Fučík. Literární noviny 6, 1995, č. 32, s. 6.
 • Exil z temnot se vynořující? Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 2, s. 67-70. Přetištěno Tvar 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 16-17 (s polemickou reakcí v časopise českého exilového PEN klubu v Německu).
 • Samizdatová literatura v 70. a 80. letech. Tvar 6, 1995, č. 6, 23. 3., s. 8-9.
 • Přemysl Blažíček. Česká literatura 42, 1994, č. 6, s. 643-644.
 • Tři proudy dnes. Scriptum, 1994, č. 7-8, s. 15-19.
 • Česká literatura v Německu podruhé. Literární noviny 5, 1994, č. 51-52, s. 8.
 • Třikrát Skácel. Literární noviny 5, 1994, č. 49, s. 6.
 • Česká literatura/O české literatuře německy. Literární noviny 5, 1994, č. 30, s. 6-7.
 • Třetí kniha Jiřího Kratochvila. Literární noviny 5, 1994, č. 28, s. 6.
 • Pravopis jako světový názor. Literární noviny 5, 1994, č. 33, s. 4.
 • Úvodní slovo ke studii Renaty Lachmannové. Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 3-6.
 • Jan Grossman. Česká literatura 41, 1993, č. 6, s. 699-701.
 • Jeden z problémů – doba vzniku a doba vydání. Scriptum (Olomouc), 1994, č. 9, s. 13-14.
 • Čapkovská výročí a americký čapkovský sborník. Česká literatura 41, 1993, č. 3, s. 344-346.
 • Jiří Brabec. Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 204-205.
 • Paní překladatelka (J. Fučíková). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 2. 9., s.2.
 • Časopis Prostor o deníku. Literární noviny 4, 1993, č. 35, s. 7.
 • Literárněvědné studie Přemysla Blažíčka. Český jazyk a literatura 44, 1993-94, č. 7-8, s. 184-6.
 • Příběh Lexikonu (Lexikon české literatury). Respekt 4, 1993, č. 23, s. 14.
 • Nejenom na okraj jednoho výročí (B. Havránek). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 8.4, s. 2
 • Kdo je v čítankách. Respekt 4, 1993, č. 15, s. 14.
 • Setkání s Janem Grossmanem. Literární noviny 4, 1993, č. 9, s. 10.
 • Za Janem Grossmanem (s Terezií Pokornou). Telegraf 10. 2. 1993, s. 10.
 • Slovenská literatúra Janu Mukařovskému. Česká literatura 40, 1992, č. 2-3, s. 311-312.
 • Dvacáté číslo Prostoru. Literární noviny 3, 1992, č. 32, s. 4.
 • O Sidonovi. Literární noviny 3, 1992, č. 26, s. 4.
 • Jindřich Pokorný. Lidové noviny 5, 9. 4. 1992, s. 3.
 • Strukturalismus redivivus. Kritický sborník 11, 1991, č. 4, s. 42-46.
 • Václav Havel. Čtenář, 1991, č. 11, příloha Kartotéka spisovatelů.
 • Konference o pražském strukturalismu. Literární noviny
 • Z nepaměti do paměti (s J. Kolárem). Česká literatura 38, 1990, č. 5, s. 461-469.
 • František Langer. Lidové noviny 3, 27. 10. 1990, s. 10.
 • Dílo Bedřicha Fučíka. Česká literatura 38, 1990, č. 4, s. 352-355.
 • Outsider české kultury Záviš Kalandra. Lidové noviny 3, 23. 6.1990, s. 8.
 • Zapomenutá kniha (Ladislav Radimský). Literární noviny 1, 1990, č. 17, 26. 7., s. 4.
 • Učebnice z doby ledové (Milan Zeman). Literární noviny 1, 1990, č. 13, 28. 6., s. 5.
 • Newyorský snář. Literární noviny 1, 1990, č. 2, 12. 4., s. 5.
 • Slovník první pomoci (s pěti spoluautory). Tvar 1, 1990, č. 1, 2, 3, 4, 5, s. 16 + č. 7, s. 3 (dodatky).
 • Karel Čapek a náboženství. Velehrad (samizdat, pseudonym Jan Toman) 1, 1989, č. 3.
 • Miloš Pohorský jako editor. Literární měsíčník 18, 1989, č. 2, s. 80-81.
 • Próza Neumannova, nebo Vančurova? Zprávy Spolku českých bibliofilů, 1989, č. 2. (upravená verze příspěvku v rukopisném sborníku Z. Pešatovi)
 • Setkání s Bedřichem Fučíkem. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 8, 1988, č. 3, s. 30-34.
 • O české poezii dvacátého století. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 6, 1986, č. 4, s. 46-49. Znovu in: Kritický sborník 1981-1989. Výbor ze samizdatových ročníků (uspoř. K. Palek). Praha, Triáda 2009, s. 315-318.
 • Dva autoři v dnešní próze střední generace. (Frais, Dušek.) Literární měsíčník 15, 1986, č. 4, s. 56-58.
 • Burianovo Déčko očima Kurta Konrada. Kmen 1985, č. 35, s. 3.
 • Jan Drda. Český jazyk a literatura 35, 1984-85, č. 7, s. 319-321.
 • L. Schücking. Česká literatura 33, 1985, č. 1
 • Jubileum vypravěče Josefa Štefana Kubína. Český jazyk a literatura 35, 1984-85, č. 2, s. 90-92.
 • K pětapadesátinám Miloše Pohorského. Literární měsíčník 14, 1984, č. 1, s. 136-137.
 • K stoletému Haškovu jubileu. Český jazyk a literatura 33, 1982/83, č. 8, s. 372-374.
 • Být kladivem i kovadlinou žití (J. W. Goethe). Literární měsíčník 11, 1982, č. 3, s. 100-102.
 • Nová vydání spisů klasiků. O knihách a autorech, jaro 1982, s. 28.
 • Nikola Šuhaj kouzla zbavený? Literární měsíčník 11, 1982, č. 1, s. 31-32.
 • Nezval v popředí pozornosti. Literární měsíčník 10, 1981, č. 5, s. 112-114.
 • Stále přítomný Vladislav Vančura. Československý voják, 1972, č. 12, 5. 6., s. 13.
 • Jaká byla. Důvěrně o Marii Majerové. Svět v obrazech 28, 1972, č. 4, 28. 1., s. 19.

Recenze

 • Ghetto Terezín – společenství založené na nerovnosti (Anna Hájková). Slovo a smysl, 18, 2021, č. 37, s. 175-179.
 • Vyhnání sudetských Němců v literatuře (Václav Smyčka). Svět literatury, 30, 2020, č. 62, s. 167-171.
 • Reiner Neubert (Hg.): Liegt Böhmen am Meer? Ein literarisches Lesebuch. Germanoslavica, 30, 2019, č. 1, s. 81-83. ISSN 1210-9029
 • Filozofie a také literatura ve stínu Osvětimi (Miroslav Petříček). Slovo a smysl, 16, 2019, č. 31, s. 247-250. ISSN 1214-7915
 • Princezna se zlatou hvězdou. Odložený život Dity Krausové. (Dita Krausová: Odložený život. Praha, Ikar 2018). A2, 15, č. 3, s. 6.
 • Kantorské řemeslo i život jako dobrodružství (Miloš Hoznauer: Lodní kufr. Praha, Dokořán 2017). Český jazyk a literatura68, 2017/18, č. 3, s. 152.
 • Jiří Opelík: Uklizený stůl aneb aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi. Česká literatura 65, 2017, č. 2, s. 313-318. ISSN 0009-0468
 • Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu (Adam Bartoš: Obřezaná republika II. První republika a Židé. Praha, Adam Benjamin Bartoš 2015.). Slovo a smysl 12, 2015, č. 24, s. 247–251
 • Netradiční kniha Miloše Hoznauera. Český jazyk a literatura, 66, 2015/16, č. 1, s. 50–51  ISSN 00090786
 • Pozoruhodná publikace o Konstantinu Bieblovi. Česká literatura, 62, 2014, č. 1, s. 107–110. (Milan Blahynka / David Voda, eds.: Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech. Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. Olomouc, Burian a Tichák 2011. Knihovna Listů, sv. 8. 226 stran) ISSN 0009-0468
 • Italské inspirace české literatury. (Nella Mlsová: I já jsem byl v Itálii…) Česká literatura, 60, 2012, č. 2, s. 285-288. ISSN 0009-0468
 • Walter Koschmal: Der Dichternomade. Česká literatura, 59, 2011, č. 1, s. 105-108.
 • Divadlo v terezínském ghettu. Česká literatura, 58, 2010, č. 2, s. 256-258.
 • Vypravěč, autor a bůh. (Mircea Dan Duta: Vypravěč, autor a bůh.) A2 6, 2010, č. 5, s. 15. 1803-6635
 • O české poezii dvacátého století. (Z. Pešat: Dialogy s poezií, 1986.) In: Kritický sborník 1981-1989. Výbor ze samizdatových ročníků (uspoř. K. Palek). Praha, Triáda 2009, s. 315-318. Původně Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 6, 1986, č. 4, s. 46-49.  ISBN 978-80-87256-02-2
 • Lexikon české literatury dokončen. Český jazyk a literatura 59, 2008/09, č. 4, s. 197-203.
 • Robert Pynsent mýtoborný – a mýtotvorný. Česká literatura 57, 2009, č. 1, s. 95-99.
 • Pozoruhodná naratologická publikace. Česká literatura 56, 2008, č. 3, s. 433-437. ISSN 0009-0468
 • Jak se Češi filmují? Český film a společnost očima Jana Čulíka. A2, 4 2008, č. 9, s. 13.  ISSN 1801-4542
 • Pavel Jiráček: Lyrický rytmus. Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, s. 259-262. ISSN 0084-0041
 • Fedor Matejov: Lektúry. Slovenská literatúra 54, 2007, č. 5, s. 406-408. ISSN 0037-6973
 • Schamschula, Walter: Geschichte der tschechischen Literatur. Bd III: Von der Gründung der Republik zur Gegenwart. Zeitschrift für Slavische Philologie65, 2007/08, seš. 1, s. 212-222. ISSN 0044-3492
 • Prokletá i požehnaná. Česká literatura viděná z exilu (I. Hájek, Prokletá i požehnaná). A2, 3, 2007, č. 19, s. 6.
 • Pohyb textu a odkrývání řádu (M. Jankovič, Cesty za smyslem literárního díla). A2, 2, 2006, č. 19, s. 31.
 • O meziválečné literatuře (J. Poláček, Tvorba a recepce). Český jazyk a literatura 56, 2005/06, č. 1, s. 51-52.
 • Encyklopedie literárních žánrů. Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 272-276.
 • Učitelství, jež se vyvinulo v dobrodružný podnik (M. Hoznauer, Cesta do hlubin kantorovy duše). Lidové noviny, 18, č. 11, 14. 1. 2005, s. 24.
 • Jiří Trávníček: Příběh je mrtev? Zagadnienia rodzajów literackich (Poznaň), 47, 2004, seš. 1-2, s. 194-198.
 • Inspirativní úvahy Vladimíra Svatoně (V. Svatoň, Z druhého břehu). Česká literatura 52, 2004, č. 3, s. 420-425.
 • Knížka studií a dokumentů k literatuře přelomu 19. a 20. století (L. Kuchař, Dialogy o kráse a smrti). Česká literatura 52, 2004, č. 1, s. 133-134.
 • Znovuzrození příběhu (J. Trávníček, Příběh je mrtev?) Host 20, 2004, č. 2, s. 57-58.
 • Dvakrát o poúnorové podzemní literatuře. (G. Zandová, Totální realismus a trapná poezie; E. Bondy, Prvních deset let) Souvislosti 14, 2003, č. 4, s. 310-314.
 • Pádný argument proti omezování literární výchovy. (J. Blažke, Kouzelné zrcadlo literatury) Lidové noviny, 16, č. 255, 31. 10. 2003, s. 8.
 • Německá monografie o Válce s mloky. Zprávy Společnosti bratří Čapků 28, 2003, č. 69, s. 11.
 • Hrabal – Sartre – Camus (J. Pelán, Bohumil Hrabal). Lidové noviny, 10. 4. 2003, s. 29.
 • Možnosti a meze faktografie (L. Machala). Literární noviny 13, 2002, č. 38, s. 8.
 • Winczer, Pavol: Súvislosti v čase a priestore. Zeitschrift für Slavische Philologie 60, 2001, č. 2, str. 485-488.
 • Užitečná příručka literární teorie. (J. Peterka, Teorie literatury pro učitele.) Česká literatura 49, 2001, č. 5, s. 552-554.
 • Objevitel s citem pro estetickou hodnotu (L. Engelking). Literární noviny 12, 2001, č. 41, s. 9.
 • Ko Balty – vyprávění a podobenství (F. Rachlík). Literární noviny 12, 2001, č. 30, s. 9.
 • Přehled české literární kritiky (Haman). Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 104-105.
 • Umění interpretace (Kožmín-Trávníček, Na tvrdém loži z psího vína). Česká literatura 48, 2000, č. 1, s. 88-90.
 • Významná publikace rakouské bohemistky (Zand, Totaler Realismus und Peinliche Poesie). Česká literatura 47, 1999, č. 6, s. 667-670.
 • Nová kniha o českém surrealismu (Čulakovová, Český surrealismus 30. let). Lidové noviny 12, 20. 8. 1999, s. 20.
 • Odraz od zrcadla (Kratochvil, Noční tango). Respekt 10, 1999, č. 28, s. 19.
 • Monografie o Janu Čepovi (M. Trávníček, Pouť a vyhnanství. Život a dílo Jana Čepa). Česká literatura 47, 1999, č. 2, s. 221-224.
 • Paměti Boženy Neumannové (Neumannová, Byla jsem ženou slavného muže). Literární noviny 10, 1999, č. 6, s. 7.
 • Česká divadelní kultura v datech a souvislostech (rozšíření recenze č. 66). Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino 4, 1998, seš. 1, s. 111-118.
 • Hrabal v podání Milana Jankoviče (Jankovič, Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala). Český jazyk a literatura 48, 1997/98, č. 9-10, s. 235-236.
 • Schamschula, Walter: Geschichte der tschechischen Literatur II. Zeitschrift für Slavische Philologie 57, 1998, č. 1, s. 222-227.
 • Magisches Brünn (Kratochvil, Inmitten der Nacht Gesang). Wiener Zeitung, 25. 4. 1997, příloha Extra, S. 7.
 • Lesk a bída českého divadla (Česká divadelní kultura v datech a souvislostech 1945-1989). Respekt 7, 1996, č. 51, s. 18.
 • Interpret posledních možností. (Trávníček, Poezie poslední možnosti). Respekt 7, 1996, č. 39, s. 18.
 • Inspirativní Dějiny české literatury (Dějiny české literatury IV). Literární noviny 7, 1996, č. 27, s. 7.
 • Slovník české prózy. Zeitschrift für Slavische Philologie 40, 1995/96, seš. 1, s. 210-213.
 • Kniha studií Mojmíra Otruby (Otruba, Znaky a hodnoty). Český jazyk a literatura 46, 1995/96, č. 5-6, s. 142-143.
 • Nová knížka o Vančurovi (Poláček, Portréty a osudy). Česká literatura 43, 1995, č. 6, s. 668-669.
 • Knížka pražského a heidelberského germanisty. Česká literatura 43, 1995, č. 4, s. 443-444.
 • Zaujaté, leč zajímavé svědectví o Čapcích (Koželuhová, Čapci očima rodiny). Lidové noviny 8, 1995, příloha Národní 9, 27. 5., s. 2.
 • Dvě strany Václava Černého – polemika (Černý, Skutečnost svoboda). Lidové noviny 8, 1995, příloha Národní 9, 15. 4., s. 3.
 • Petr Holman: Frenquenzwörterbuch des lyrischen Werks von Otokar Březina. Urs Heftrich: Otokar Březina. Wiener slavistisches Jahrbuch 40, 1994, s. 181-183.
 • Ivo Bock: Die Spaltung und ihre Folgen. Wiener slavistisches Jahrbuch 40, 1994, s. 171-172.
 • Průvodce literaturou německých zemí (Stromšík, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi). Lidové noviny 7, 1994, příloha Národní 9, 12.11., s. 2.
 • Koschmalova kniha o dramatické trilogii Suchovo-Kobylina (Koschmal, Dramatische Trilogie von Suchovo-Kobylin). Svět literatury 1994, č. 8, s. 88-91.
 • Epické zdroje románu Vladimíra Svatoně (Svatoň, Epické zdroje románu). Svět literatury 1994, č. 7, s. 108-10.
 • Slovenská literatúra. Literární noviny 4, 1993, č. 42, s. 7.
 • Durychovy básně ano i ne (Durych, Osamělé květy). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 30.8., s. 6.
 • Opožděné vydání? (Doležel, Narativní způsoby v české literatuře) Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 26. 8. 1993, s. 2.
 • Roman Jakobson zase v Čechách (Jakobson, Dialogy). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 12. 8., s. 2.
 • Pražská moderna německy (Prager Moderne). Svět literatury 3, 1993, č. 5, s. 91-92.
 • Z magnetických pólů české kultury (Sus, Estetické problémy pod napětím). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 22. 4., s. 2.
 • Úvod do filosofie a populární učebnice (Petříček, Úvod do současné filosofie). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, l. 4., s. 2.
 • Perličky ze života (Školní četba na dlani). Respekt 3, 1992, č. 50, s. 14.
 • Česká literatura 1945-1948. Literární noviny 3, 1992, č. 46, s. 5.
 • O Karlu Poláčkovi. (Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním.) Literární noviny 3, 1992, č. 45, s. 4.
 • Nové hovory s TGM (Čapek, Nové hovory s TGM). Lidové noviny 5, 1992, příloha Národní 9, 29. 10., s. 4.
 • Pozdě, ale přece (I. svazek Ortenova díla). Lidové noviny 5, příloha Národní 9, 17.9. 1992, s. 2.
 • Pešatův Seifert (Pešat, Jaroslav Seifert). Literární noviny 3, 1992, č. 27, 9. 7., s. 7.
 • Interpretace jako provokace. (Blažíček, Haškův Švejk) Literární noviny 3, 1992, č. 8.
 • Základní práce. (J. Posset, Česká samizdatová periodika 1968-1989.) Lidové noviny 5, 1992, 12. 3., příloha Národní 9, č. 11, s. 2.
 • Nasliním a jedu. O jedné nové učebnici. (M. Zeman, Teorie literatury.) Respekt, 1992, č. 7, s. 14.
 • Chvatíkova edice Mukařovského (Mukařovský, Kunst, Poetik, Semiotik) Česká literatura 39, 1991, č. 5, s. 468-469.
 • Kritiky Milana Jungmanna. Česká literatura 39, 1991, č. 4, s. 379-381.
 • Exil a samizdat (Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu). Literární noviny 2, 1991, č. 43.
 • Moskva-hranice (Jiří Weil). Literární noviny 2, 1991, č. 38, 19. 9., s. 5.
 • Kniha Jana Lopatky. Tvar 2, 1991, č. 34, s. 6.
 • V Melantrichu… (M. Mravcová, Literatura ve filmu.) Literární noviny 2, 1991, č. 25, 20. 6., s. 5.
 • Pocta Hrabalovi (Hrabaliana). Literární noviny 2, 1991, č. 3, s. 4.
 • Hostovský ještě po dvaceti letech (Hostovský, Dobročinný večírek). Literární noviny 1, 1990, č. 37, s. 5.
 • Cesty a cestičky zavádějící. (Navrátil, Cestičky a cesty.) Literární revue 19, 1990, č. 6. s. 133-134.
 • Česká literatura 1785-1985. (Měšťan, Česká literatura 1785-1985). Iniciály 1, 1990, č. 7, s. 44-45.
 • Bohumil Hrabal známý a neznámý. (S. Roth, Laute Einsamkeit und bitteres Glück.) Literární revue 19, 1990, č. 4, s. 152-154.
 • Helena Kosková: Hledání ztracené generace. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman), 9, 1989, č. 3, s. 59-64. Přetištěno v Literárních novinách 1, 1990, č. 4, 26. 4., s. 5.
 • Hrabaliana. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 9, 1989, č. 3, s. 54-59; přetištěno zkráceně Literární noviny 1991, 2, č. 3, s. 4.
 • Nad jedním skriptem (Z. Bastlová). Tvorba, 1988, č. 52, 28. 12., s. 20.
 • Kassandra Christy Wolfové. Literární měsíčník 17, 1988, č. 10, s. 123-124.
 • Pětkrát česká klasika z nakladatelství Československý spisovatel. Literární měsíčník 17, 1988, č. 9, s. 90-93.
 • Nový výbor z Nezvalovy poezie. Literární měsíčník 17, 1987, č. 6, s. 123-124.
 • Bratři Čapkové známí i neznámí. (H. Čapková, Moji milí bratři.) Literární měsíčník 16, 1987, č. 4, s. 129-130.
 • Neznámý František Langer (Langer, Divadelníkem ze své vůle). Kmen 1987, č. 24, s. 11.
 • Antologie veršů Vladimíra Holana (Holan, Strom kůru shazuje). Literární měsíčník 15, 1986, č. 8, s. 130-131.
 • Výbor z veršů Josefa Hory. (Hora, Prsty bílého hvězdáře.) Literární měsíčník 17, 1986, č. 7, s. 132-134.
 • Monografie o Karlu Tomanovi. (F. Buriánek, Karel Toman.) Literární měsíčník 17, 1986, č. 7, s. 124-125.
 • Výbor z prózy Josefa Čapka. Literární měsíčník 15, 1986, č. 5, s. 132-133.
 • Z neznámých rukopisů J. Š. Kubína (Kubín, Na vaši radost). Literární měsíčník 15, 1986, č. 5, s. 124-125.
 • Možnosti reflexívní prózy (Christa a Gerhard Wolfovi). Literární měsíčník 15, 1986, č. 2, s. 128-129.
 • Monografie o Vladimíru Neffovi (Hofmann, Vladimír Neff). Česká literatura 34, 1986, č. 1, s. 90-93.
 • Studie o moderní české poezii (Pešat, Dialogy s poezií). Literární měsíčník 16, 1986, č. 1, s. 130-131.
 • Vančurovy první prózy (Vančura, První prózy a první pokusy). Literární měsíčník 16, 1986, č. 1, s. 127-128.
 • Nový výbor z veršů Konstantina Biebla. Literární měsíčník 14, 1985, č. 1, s. 124-125.
 • Nový výbor z básní Jiřího Wolkra (Wolker, Zasvěcování srdce). Literární měsíčník 14, 1985, č. s. 126-127.
 • Studie o české literatuře 20. století. (A. Hájková, Nejen o humoru.) Tvorba, 1984, 5. 12., příloha Kmen, č. 49, s. 10.
 • Výbor z fejetonistiky Jana Nerudy (Neruda, Obrázky z domova i z ciziny). Literární měsíčník 13, 1984, č. 5, s. 131-132.
 • Antologie veršů Fráni Šrámka. Literární měsíčník 13, 1984, č. 4, s. 119-120.
 • Setkání s knihami a autory (Buriánek, Setkání s literaturou). Kmen, 1984, č. 5, s. 10-11.
 • Marijka nevěrnice po padesáti letech (Vančura, Marijka nevěrnice). Literární měsíčník 13, 1984, č. 1, s. 127-128.
 • Román v dopisech a dopisy o románech (Jaromír John, Polohy srdce; Jaromír John, Děti). Česká literatura 31, 1983, č. 6, s. 560-563.
 • Živý Machar (Machar, Pravdy znak). Literární měsíčník 12, 1983, č. 9, s. 129-130.
 • Literární esejistika Josefa Hory (Hora, Duch stále se rodící). Literární měsíčník 11, 1982, č. 8, s. 113.
 • Výbor z prózy Jana Nerudy (Neruda, Obrazy ze života). Literární měsíčník 11, 1982, č. 7, s. 113-114.
 • Kniha o Osvobozeném divadle (Pelc, Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo). Literární měsíčník 11, 1982, č. 6, s. 113-114.
 • Nový výbor z Byronovy poezie (Byron, Poutník z Albionu). Literární měsíčník 11, 1982, č. 5, s. 119.
 • Dvakrát o Vladislavu Vančurovi (Blahynka, Vladislav Vančura). Literární měsíčník 11, 1982, č. 3, s. 107-110.
 • Slezské písně v zrcadle svého vzniku (Bezruč, Zásilky Času). Literární měsíčník 11, 1982, č. 1, s. 115-116.
 • Nové vydání Wintrova Pekla. Literární měsíčník 10, 1981, č. 10, s. 117.
 • Německé lidové písně v podání romantiků (Arnim-Brentano, Chlapcův kouzelný roh). Literární měsíčník 10, 1981, č. 6, s. 115-116.
 • Realita slova Machova (Mach, Života běh). Literární měsíčník 10, 1981, č. 3, s. 115.
 • Schiller básník redivivus (Schiller, Óda na radost). Literární měsíčník 10, 1981, č. 2, s. 116-117.
 • Paulíkova Arizona. Nové knihy, 1981, č. 6, 4. 2., s. 2.
 • Nový výbor z Bieblovy poezie (Biebl, Básně). Nové knihy, 1979, č. 41, 10. 10., s. 4.
 • Recepce v popředí pozornosti (Naumann a kol., Gesellschaft, Literatur, Lesen). Česká literatura 26, 1978, č. 4, s. 379-380.
 • Malevičova monografie o Vladislavu Vančurovi. (O. M. Malevič, Vladislav Vančura.) Československo-sovětské vztahy, sv. 4, red. Č. Amort, Praha 1976, s. 199.
 • Tvůrčí čin mladé prózy. (J. Medek, Příběh.) Rudé právo, 55, 8. 7.  1975, s. 5.

Rozhovory, glosy

 • Zemřel Vladimír Justl. Česká literatura, 59, 2011, č. 1, s. 133-135.
 • Řekl, že jde o téma podstatné. (vzpomínka na Z. Kožmína) Host 24, 2008, č. 5, s. 49.
 • Xavier Galmiche v Praze. Dokořán, 11, 2007, č. 44, s. 64.
 • Polemika v Listech s A. Wagnerovou (Napřed naši vlastní démoni), Listy 37, 2007, č. 4, s. 3
 • Polemika s Knappem Host 2008/4: Mnoho povyku pro nic kolem Tschechische Bibliothek, s. 90-91
 • Hledání druhého levelu. Anketa o podobách současné literární vědy a jejího smyslu (odpověď v anketě). A2, 2007, č. 48, s. 4.
 • Němčina otevírá českým knihám cestu do světa (rozhovor s Alicí Horáčkovou). MF Dnes, 1. 9. 2007, s. E5.
 • rozhovor v Hostu 2006/6
 • „Milí přátelé…“ (odpověď na anketu o strukturalismu). Slovo a smysl 2, 2005, č. 3, s. 257-259.
 • Ad: Otázky nad komparatistikou (polemika s M.C. Putnou). A2 1, 2005, č. 2, s. 2.
 • Sympozium (zpráva o sympoziu o holokaustu). Roš chodeš 67, 2005, č. 6, s. 9.
 • Dobové tance podle Gogola (polemika s Pospíšilem). Host 20, 2004, č. 3, s. 85.
 • Tzv. protoexistencialismus a Skupina 42. Odpověď v anketě. Česká literatura 51, 2003, č. 6, s. 715-716.
 • „Řekl bych, že těch třináct let…“ Odpověď v anketě. Host 19, 2003, č. 6, s. 10-11.
 • Můj vztah k dílu Jaroslava Haška (?) Odpověď v anketě. Tvar 14, 2003, č. 8, s. 8.
 • Předložená práce… /lekt. posudek na Stichův rukopis/. Souvislosti 14, 2003, č. 1-2, s. 61.
 • S Alexandrem Stichem jsem poprvé… Souvislosti 14, 2003, č. 1-2, s. 19-21.
 • Zemřel Přemysl Blažíček. Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 316-319.
 • Rozhovor se Zdeňkem Mathauserem (s M. Jankovičem). Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 320-327. Přetištěno in: Zdeněk Mathauser: Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha 2005, s. 311-319.
 • Představujeme: časopis Balagan. Česká literatura 50, 2002, č. 1, s. 108-110.
 • Poznámka ke kritice Petra Švece a k České knižnici (odpověď na kritickou glosu P. Švece), Česká literatura 49, 2001, č. 3, s. 332-334
 • Vážená redakce Neonu…, Neon 1, 2000, č. 4, s. 84 (polemická glosa k otištění básně M. Červenky)
 • Umět číst pro rozkoš (rozhovor s M. Červenkou a M. Titzlovou). MF dnes, 23. 5. 1999, příloha Víkend, s. 4
 • Profesor slavistiky hostem UK (W. F. Schwarz). Fórum 1998, č. 6, s. 8
 • Poklady řazené do knihovny (rozhovor s M. Červenkou a M. Špiritem). Učitelské noviny 101, 1998, č. 13, 12. 1.
 • Zasláno (replika na článek J. Blažkeho). Literární noviny 8, 1997, č. 46, 19. 11., s. 5.
 • V 19. čísle Tvaru… (polemika s V. Novotným). Tvar 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 2.
 • Ad: Petr Král, Nekryluju. Literární noviny 7, 1996, č. 6, 8. 2., s. 4.
 • Nový slavistický časopis „Balagan“. Ianua 1, 1996, s.
 • Edice českých klasiků, pokus dvě (rozhovor s P. Matouškem). Lidové noviny 14. 7. 1995, s. 18.
 • Ad: Opakování z němčiny (polemická glosa k článku L. Vaculíka). Literární noviny 6, 1995, č. 20, 18. 5., s. 2.
 • Utajené dějiny poválečné literatury na stanici Vltava. Literární noviny 6, 1995, č. 9, s. 7.
 • Ještě ke knize V. Ambrosové o P. Kohoutovi. Divadelní revue, 1994, č. 4, s. 42-43.
 • Rozhovor se Zdeňkem Kožmínem. Česká literatura 42, 1994, č. 3., s. 311-317. Přetištěno v knize Z. K., Studie a kritiky, Praha 1995, s. 566-572 a znovu v knize Z. K., Interpretace básní, 2. vyd., Brno 1997, s. 177-181.
 • O postgraduálním studiu české literatury (rozhovor s J. Slomkem). Literární noviny 4, 1993, č. 41, s.7.
 • „Hraje se tu divná hra…“ Nejistá budoucnost Ústavu pro českou a světovou literaturu (rozhovor se Z. Pešatem, V. Macurou, J. Brabcem aj.). Literární noviny 4, 1993, č. 5, s. 6-7.
 • Sborník Devětkrát o Karlu Čapkovi (nevydaný soubor studií). Česká literatura 40, l992, č. 5, s. 541-543.
 • O překládání, Parzivalovi a českém charakteru (rozhovor s Jindřichem Pokorným). Svět literatury 1992, č. 4, s. 68-73.
 • Vzpomínky Františka Langra. Český jazyk a literatura 42, 1991-1992, č. 5-6, s. 137-138.
 • Ad: Jaroslav Anděl (polemika s jeho statí). Literární noviny 2, 1991, č. 1, 3. 1., s. 5.
 • Stankovič, nebo Unzeitig? Literární noviny 1, 1990, č. 9, 31. 5., s. 5.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Balcárková, Tereza 2023 Manipulace postav i čtenáře ve vybraných dílech české literatury
Hradecká, Andrea 2023 Krátké prózy Ladislava Grosmana
Hrnčárková, Anna 2023 Detektivní prózy Hany Proškové
Polívková, Barbora 2023 Seifertova publicistika v letech 1929-1938
Čechová, Lucie 2022 Dvojí přístup k lidovému vyprávění: Emanuel Horký a Josef Štefan Kubín
Gorenčíková, Johana 2022 Intertextualita v Jedličkově novele Kde život náš je v půli se svou poutí
Málková, Tereza 2022 Edice časopisu Bonaco
Veber, Pavel 2022 Motivy holokaustu v dílech Ludvíka Aškenazyho
Bartošová, Pavla 2021 Karlovy Vary očima Adolfa Branalda a Zdeňka Šmída
Klaus, Jan 2021 Mediální obraz románu Kosmonaut z Čech a jeho interpretace
Mikolášková, Jana 2021 Filmové scénáře Zbabělců
Salačová, Michaela 2021 Weilův Život s hvězdou a Radokova Daleká cesta. Dvojí narušení kánonu
Svobodová, Tereza 2021 Prvky popkultury ve fikční próze s tematikou holokaustu
Šťastná, Martina 2021 Trojí ženská zkušenost z terezínského ghetta
Ali, Sabina 2020 Prózy Josefa Bora
Dokoupil, Kryštof 2020 Přesah baroka do české literatury druhé poloviny 20. století. Durychova novela Boží duha
Kršňáková, Kristýna 2020 Egodokumenty s tematikou holokaustu. Od intimního deníku k memoárům
Kvasnicová, Michaela 2020 Sportovní reportáže Oty Pavla v šedesátých letech
Pavlík, Ondřej 2020 Obrazy chasidů u Olbrachta, Langera a Hostovského
Vlková, Kateřina 2019 Povídky Ladislava Fukse z padesátých a šedesátých let
Švejkovský, Jakub 2016 Samizdatový časopis Revolver Revue
Bálková, Anna 2015 Detektivní trilogie Josefa Škvoreckého
Matoušková, Anna 2015 Antisemitské stereotypy a časopis Arijský boj
Šaršeová, Michaela 2015 „Generace ukradeného příběhu“ (Hodrová, Kratochvil, Jamek, Richterová)
Šoltésová, Tereza 2015 Počátky české detektivky
Beaumont, Soňa 2014 Bieblova sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu v kontextu avantgardního exotismu
Bohuslavová, Renáta 2014 Odsun/vyhnání sudetských Němců v reflexi dobového tisku a v české poválečné literatuře
Borůvková, Marianna 2014 Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika
Fürstová, Alena 2014 Netradiční historická próza šedesátých let
Gričová, Andrea 2014 Téma pomsty v díle Norberta Frýda a Viktora Fischla
Horáková, Kristýna 2014 Téma mezilidských vztahů v hrách Václava Havla
Hanyková, Martina 2013 Židovská trilogie v díle Arnošta Lustiga
Hladíková, Martina 2013 Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964–1979.
Kárná, Michaela 2013 Téma holokaustu v díle Norberta Frýda
Bartoňová, Barbora 2012 Básně T. R. Fielda 1954–1955
Hušáková, Barbora 2011 Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let
Škubalová, Marta 2011 Téma odsunu/vyhnání Němců v české próze
Levorová, Eva 2010 Textové proměny Lustigovy prózy Tma nemá stín
Diplomové práce
Svítilová, Lucie 2023 Židovské motivy v detektivních prózách Petra Eidlera
Janošík, Milan 2023 Vznik Grosmanova románu Z pekla štěstí a jeho interpretace
Vlková, Kateřina 2023 Varianty Jarišových povídek Oni přijdou a Burianových Osm odtamtud
Dokoupil, Kryštof 2023 Rýmy v básnických knihách pozdního Mikuláška
Zikmundová, Karolína 2023 Deníky z terezínského, varšavského a lodžského ghetta
Šebestová, Markéta 2020 Pojetí identity československých Židů v Židovské ročence (1954–1968)
Bálková, Anna 2019 Časopis Scéna a předválečná avantgarda
Bohuslavová, Renáta 2019 Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Kuřeová, Petra 2018 Venkovští Židé v prózách Vojtěcha Rakouse
Borůvková, Marianna 2017 Obrazy jiných a cizinců v díle Františka Sokola Tůmy
Fürstová, Alena 2017 Žánrové podoby v historické próze Oldřicha Daňka
Soukupová, Veronika 2017 Venkov v oficiální próze 70. a 80. let
Fottová, Magdalena 2015 Obraz východního Žida v českých židovských časopisech 20. stol. (do r. 1938)
Stříbrná, Anežka 2015 Jak je modelován svět románu Kámen a bolest
Brožová, Ladislava 2014 Téma manipulace v literatuře
Hrdinová, Dagmar 2014 Dítě a dětství v tvorbě Jaromíra Johna
Pazderová, Alice 2014 Holocaust v hodinách české literatury na středních školách
Hozman, Václav 2013 Poetika míst v románech Oty Filipa
Burešová, Hana 2012 Téma lidské identity v díle Václava Havla
Goldmannová, Denisa 2012 Dílo Jiřího Mordechaje Langera
Horáčková, Kristýna 2012 Kriminální a dobrodružné motivy v románech Pavla Kohouta
Hrabalová, Lucie 2012 Rukopisy VBF
Janeš, Petr 2012 Spisovatel a novinář Edvard Valenta po roce 1945
Lacina, Štěpán 2012 Pomocí ničeho chceme změnit svět
Sladovníková, Šárka 2012 Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
Tomášová, Tereza 2012 Holokaust očima dítěte
Zitová, Olga 2012 Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy
Beránková, Jana 2010 Pacientka doktora Hegla a dobový dívčí román
Kmochová, Radka 2010 Exilový časopis Sklizeň
Maršíková, Lucie 2010 Ohlas severských literatur v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Dusíková, Arna 2009 Holokaust očima viníků
Hulíková, Dana 2009 Obrazy komunistických lágrů v české literatuře
Pašková, Štěpánka 2009 Podoby grotesknosti v české krátké próze dvacátých let 20. století
Stillerová, Jana 2009 Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan
Borovička, Lukáš 2008 Česká literatura ve stínu hákového kříže
Hronová, Barbora 2008 Téma paktu s ďáblem v české literatuře
Střítecká, Veronika 2008 Pobyt a působení bratrů Mannů v Praze v letech 1933-1938
Sýkora, Petr 2007 Cesta pravdy J.S. Machara. (Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století)
Švecová, Alena 2007 Mýtus fantastické Prahy v románech F. M. Crawforda, P. Leppina a G. Meyrinka
Taušová, Jana 2006 Sovětský, svaz 30. let očima české levice a předválečná tvorba J. Weila
Disertační práce
Soukup, Jiří 2018 České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Laiblová Urban, Izabela 2013 Václav Havel a Slawomir Mrozek – absurdní divadlo za železnou oponou
Tomáš, Filip 2011 Holokaust jako fikce
Šámal, Petr 2006 Kapitoly z budovatelské literární kultury
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jiří Holý