Jiří Holý


prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Ústav české literatry a komparatstiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 455 (4. patro)

E-mail: jiri.holy@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 253

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborný životopis

 

Odborné zaměření

 • nová česká literatura, židovská studia

Ukončené VŠ vzdělání

 •  1977 FF UK, čeština a němčina

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2001 profesor české literatury, FF MU, Brno
 • 1994 docent české literatury, FF UK, Praha
 • 1993 DrSc, Ústav české literatury AV ČR, Praha

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2014/2015 zastupující profesor v Ústavu slavistiky, Universität Leipzig
 • 2004, 2008/2009, 2011 hostující docent v Ústavu slavistiky, Universität Wien
 • 1999/2000 hostující profesor v Ústavu slavistiky, Humboldt-Universität, Berlín
 • od 1997 docent, profesor v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK
 • 1994/1995 asistent v Ústavu slavistiky, Universität Regensburg
 • 1982/1997 aspirant, vědecký pracovník, vedoucí oddělení teorie v Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 1978/1982 redaktor v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1977/1978 vojenská služba

Granty, výzkumné záměry

 • 2019/2020 MŠMT ČR Holokaust v popkultuře – v polské a české populární literatuře a umění (spoluřešitel s Agatou Firlej)
 • 2018/2020 ERASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships: United in Diversity (hlavní kordinátor a řešitel, spolu s Marcelou Zoufalou)
 • 2014/2015 MŠMT ČR Czesko-polskie workshopy. Kulturowe reprezentacje Shoah/Zagłady (spoluřešitel s Agatou Firlej)
 • 2014/2015 Fond budoucnosti The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe (spoluřešitel s Reinhardem Iblerem)
 • 2013/2016 GA ČR Reprezentace Židů a židovství v literatuře v českých zemích (řešitel)
 • 2012 Fond budoucnosti Der Holocaust in Literatur, Theater und Film in Mitteleuropa (spoluřešitel s Reinhardem Iblerem)
 • 2009/2011 GA ČR Téma holokaustu v české a slovenské literatuře (řešitel)
 • 2008 MK ČR Dílo Konstantina Biebla (řešitel)
 • 2006 GA ČR Česká přízvučná metra: ivarianty a varianty (dokončení grantu po smrti Miroslava Červenky)
 • 2003/2005 GA ČR Lexikon teorie literatury a kultury (řešitel Jiří Trávníček)
 • 2002/2003 Bosch-Stiftung Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (řešitel)
 • 2001/2003 Fond budoucnosti Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (spoluřešitel s Dominique Fliegler)
 • 1995/1997 GA ČR Česká literatura 20. století (řešitel)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Člen redakčních rad časopisů Česká literatura, Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Kritický sborník, Balagan (do zániku obou posledních časopisů)
 • Vedoucí Centra pro studium holokaustu a židovské literatury při ÚČLK FF UK
 • Člen rady Pražského centra židovských studií
 • Správní rada (do roku 2016 předseda) a vědecká rada (předseda) Nadačního fondu Česká knižnice
 • Člen oborových rad oborů Komparatistika (FF UK), Slovanské literatury (FF UK), Česká literatura (FF MU Brno), Soudobé evropské dějiny (FHS UK)
 • Akreditační komise ÚČL AV ČR
 • Pražský lingvistický kroužek
 • Společnost přátel bratří Čapků
 • Spolek českých bibliofilů
 • Šaldova společnost

Publikační činnost

 

Samostatné knižní publikace

 • Tschechische Literatur 1945-2000. Strömungen, Autoren, Werke. Ein Handbuch. Wiesbaden, Harrassowitz 2011. 230 s.  ISBN 978-3–447-06575-7
 • Writers Under Siege. Czech Literature Since 1945. Eastbourne, Sussex Academic Press 2008. 360 s. ISBN 978-1-84519-190-0. 2. upravené vyd. 2010 978-1-84519-440-6
 • Ozvuky času. Rozhovor (s Vladimírem Justlem). Praha, Akropolis 2007. 309 s. ISBN 978-80-86903-57-6
 • Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Wien, Edition Praesens 2003. 436 s.  ISBN 3-7069-0145-5
 • Možnosti interpretace. Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Olomouc, Periplum 2002. 294 s.  ISBN 80-86624-02-1
 • Česká literatura IV. Od roku 1945 do současnosti. Praha, Český spisovatel 1996. 312 s.  ISBN 80-202-0620-5
 • Problémy nové české epiky. Praha, Ústav pro českou literaturu 1995. 99 s.  ISBN 80-85778-08-04
 • Česká literatura 1910-1945. Příručka pro III. ročník středních škol. Praha, SPN 1991. 127 s.  ISBN 80-04-25 972-3
 • Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury. Praha, Československý spisovatel 1990. 200 s.  ISBN 80-202-0134-3
 • Novinář Kurt Konrad. Praha, Novinář 1985. 236 s.

Příspěvky v monografiích, sbornících a kolektivních publikacích

 • Téma židovství v díle Egona Hostovského a román Dům bez pána, in: Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Praha, Filozofická fakulta UK 2018, s. 13–21. ISBN 978-80-7308-887-3
 • Misie jezuitů v Japonsku očima filmu Mlčení, in: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Eds. Gertraude Zand a Stefan Michael Newerkla. Brno, Host 2018, s. 435–445. ISBN 978-80-7577-698-3
 • (s Hanou Nichtburgerovou) Jurek Becker: Jakob der Lügner (1969), in: Holocaust. Zeugnis. Literatur. 20 Werke wieder gelesen. Eds. Markus Roth a Sascha Feuchert. Göttingen, Wallstein Verlag 2018, s. 152-168. ISBN 978-3-8353-3292-8.
 • Nontraditional images of the Holocaust in Czech literature and cinema: comedy and laughter, in: Kubátová, Hana; Láníček, Jan (eds.): Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. London, Routledge 2018, s. 208-  221. Původně  Holocaust Studies 23, 2017, issue 1–2 (special issue: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust in History and Memory), s. 208-221
 • Die Namen auf den Mauern der Pinkas-Synagoge in Prag, in: Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Eds. Kenneth Hanshew, Sabine Koller und Christian Prunitsch. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2017, s. 415-432.
 • Das Thema Holocaust/Shoa in der tschechischen Literatur, in: Zugänge zur Literatur und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Bd. 2. Eds. Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme und Jan Jiroušek. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag 2017, s. 93-126. ISBN 978-3-487-15575-3
 • Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu, in: Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Eds. Zbyněk Tarant a Věra Tydlitátová. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2017, s. 116–127. ISBN 978-80-261-0654-8 (Přetisk příspěvku v časopise Slovo a smysl.)
 • (s Hanou Nichtburgerovou) Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění, in: Kultura a totalita 4. Každodennost. Ed. Jan Wiendl. Praha, FF UK 2016, s. 69–87. ISBN 978-80-7308-701-2
 • Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 925–944.
 • Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 841–854.
 • „Antisionismus“ jako skrytý i zjevný antisemitismus doby komunistického režimu, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 761–796.
 • Šoa ve fikční próze do konce šedesátých let, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 573 – 600.
 • (se Štěpánem Balíkem) Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 431–519.
 • Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 315–368.
 • Podoby Židů a antisemitismu v Poláčkově cyklu o okresním městě, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 293–313.
 • Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 23–70.
 • Úvod, in: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 7–19. 978-80-7470-125-2
 • Milena Jesenská a ti druzí, in: Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Eds. Marcela Zoufalá a Jiří Holý. Praha, Academia 2016, s. 99–133. ISBN 978-80-200-2597-5
 • Untraditional Images of Aufschwitz in Literature, in: Images of Rupture between East and West. The Perception of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media. Eds. Urs Heftrich, Robert Jacobs, Bettina Kaibach a Karoline Thaidigsmann. Heidelberg, Universitätsverlag 2016, s. 451-466. ISBN 978-3-8253-6548-6
 • Arnošt Lustig’s Colette, dívka z Antverp – Between Historical Facts and Fiction, in Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung / The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem 2016, s. 231–241. ISBN 978-3-8382-0952-4.
 • Komunistická revoluce proti Židům. Marginalizace židovské tematiky po únoru 1948 v české kultuře, in Kultura a totalita 3. Revoluce. Eds. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha, FF UK 2015, s. 364–385. ISBN 978-80-7308-637-4
 • Druhá světová válka a perzekuce Židů v hrách Arnošta Goldflama, in Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv 47, 2015, s. 199–214 ISBN 978-80-87376-26-3 ISSN 0231-5904
 • The Six Versions of The Shop on Main Street, in The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2015, s. 97–113. ISBN 978-80-7470-092-7
 • Deníky z Terezína a deník Willyho Mahlera jako způsoby hledání ztracené identity, in Kultura a totalita 2. Válka. Eds. Jan Wiendl a Ivan Klimeš. Praha, FF UK 2014, s. 350–370. ISBN 978-80-7308-550-6
 • Umění versus morálka. Jak hodnotit provokující obrazy šoa?, in Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Ed. Tomáš Jelínek, Blanka Soukupová. Praha, Spolek akademiků Židů 2014, s. 251–264. ISBN 978-80-260-7335-2
 • Jiří Weils Roman Život s hvězdou und seine kritische Rezeption, in Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Eds. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko, Paweł Rutkiewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 11, 2014, s. 65–74. ISSN 0860-7443
 • The Negative Stereotypes of Jews in Czech Prose at the Turn oft the 20th Century, in Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Ed. Marcela Zoufalá. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, s. 113–130. ISBN 978-3-447-10128-8
 • Willy Mahler’s Theresienstadt Diary and Arnošt Goldflam’s Play Sweet Theresienstadt (Sladký Theresienstadt), in Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem-Verlag 2014, s. 227-243. ISBN 978-3-8382-0512-0
 • Antisemitismus, nacionalismus a židovská tematika v české literatuře na konci 19. a na začátku 20. století. Pokus o nové čtení Kosmáka, Dyka a Mrštíka, in Kultura a totalita. Národ. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013, s. 283–300. ISBN 978-80-7308-488-2
 • Vilém Mrštík jako antisemita?, in Literární archiv Památníku národního písemnictví, 45 (Vilém Mrštík – od realismu k moderně), Praha, PNP 2013, s. 111–117. ISBN 978-80-87376-08-9
 • Karel Čapek a „škola Lidových novin“, in Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla. Praha, Lidové noviny 2013, s. 19–20. Nemá ISBN
 • Ke genezi Havlovy Zahradní slavnosti, in Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache. Festschrift für Wolfgang Schwarz zum 65. Geburtstag. Edd. Grit Melhorn, Hans-Christian Trepte, Alina Jurasz a Danuta Rytel-Schwarz. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag 2013, s. 188–197. ISBN 978-3-487-14876-2  ISSN 1860-4692
 • The Elephants in Mauthausen: Jewish Topics in Ján Johanides‘s Works, in The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 131–143; ISBN 978-80-7470-022-4
 • Spalovač mrtvol (The Cremator) as a Novel and as a Film, in: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 143–151; ISBN 978-80-7470-004-0
 • Die Juden und die Shoah in der tschechischen Nachkriegsliteratur, in: Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur: Materialien des Internationalen Workshops in Gießen, 27.–28. Mai 2010. Ed. Reinhard Ibler. München/Berlin, Otto Sagner 2012, s. 17–34; ISSN 0170–1320
 • „Auschwitz ist existent…“ Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa, in Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge 19/1-2 (2011). Eds. Steffen Höhne aj., s. 291–303. ISSN 1803-456X ISBN 978-80-7422-160-6
 • „U nás v Auschwitzu“… Osvětimský tábor v literatuře a v reflexi filozofů, in: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie . Ed. Miroslav Petříček. Praha, Hermann & synové 2011, s. 201–224. ISSN 978-80-87054-28-4)
 • Trauma návratu a šoa v literatuře „druhé generace“, in Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 169-202.
 • Šoa vnímané očima viníka, in Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 137-168.
 • Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce, in Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 7-65. ISBN 978-80-87481-14-1
 • Obraz šoa v české literatuře, in Česká literatura rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Ed. Lenka Jungmannová. Praha, Akropolis 2010, s. 99-110. ISBN 978-80-85778-71-7
 • Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník + Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, in: Interpretace textů. Ed. Robert Ibrahim. Praha, Akropolis 2010, s. 88-100. ISBN 978-80-87481-05-09  152 stran VZ 6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech
 • Jan Hus in der deutschsprachigen Geschichtsschreibung und Romanliteratur, in: Praha – Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen. Eds. Peter Becher a Anna Knechtel. Passau, Verlag Karl Stutz 2010, s. 267-279. ISBN 978-3-88849-150-4    310 stran VZ 6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech
 • Życie z gwiazda Jiříego Weila i temat Holocaustu w literaturze czeskiej, in: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, eds. Tomasz Majewski a Anna Zeidler-Janiszewska. Łódż, Officyna Company 2009, s. 753-760.
 • Kalendárium, in: Tato fakulta bude rudá!, eds. Jiří Holý a Katka Volná. Praha, Akropolis 2009, s. 590-691.
 • Katedra v proměnách času, in: Tato fakulta bude rudá!, eds. Jiří Holý a Katka Volná. Praha, Akropolis 2009, s. 10-34.
 • Markéta Lazarová, literární předlohy filmu, jazyk literární a filmový, in: Markéta Lazarová, ed. Petr Gajdošík. Praha, Casablanca 2009, s. 79-106 . ISBN 978-80-87292-00-6
 • Čtyři německé romány o Husovi, in: Literatura na hranici jazyků a kultur, eds. Vladimír Svatoň a Anna Housková. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2009, s. 152-158.
 • Die tschechische Vorkriegs- und Nachkriegsavantgarde, in: Kapitel zur Poetik. Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde, eds. Birgit Krehl a Herta Schmid. München, Otto Sagner 2008, s. 268-279.
 • Téma šoa očima viníka, in: Vyprávění v kontextu, ed. A. Jedličková/O. Sládek. Praha, Ústav pro českou literaturu AVČR 2008, s. 168-205. ISBN 978-80-85778-60-1
 • Das Trauma der Wiederkehr. Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa, in: Krajina bez vlastností. Literatura a Střední Evropa / Lansdschaft ohne Eigenschaften. Literatur und Mitteleuropa. Eds. Petr Bílek a Tomáš Dimter. Praha, Gutenberg 2007. Dotisk 2010, s. 62-78.
 • Karel Čapek a Jaroslav Durych, in: V průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana, red. V. Košnarová. České Budějovice, Tomáš Halama 2007, s. 33-39
 • Předmluva + Smrt Horsta Schillingera. Možnosti zobrazení lágru a šoa, in: Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře, ed. J. Holý. Praha, Karolinum 2007, s. 7-15, 29-54.
 • K jednomu kontextu Holanovy Cesty mraku, in: Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě II. Vladimír Holan a jeho souputníci, red. V. Färber. Praha, Ústav pro českou literaturu AV 2006, s. 126-133.
 • Josef Čapek, avantgarda a kontexty expresionismu, in: Hledání expresionistických poetik, ed. M. Bauer. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 175-182.
 • Wolfgang Iser, pražská škola a některé souvislosti, in: Český strukturalismus po poststrukturalismu, red. O. Sládek. Brno: Host, 2006, s. 96-105.
 • Kostnická škola a její souvislosti, in: Aleš Haman / Jiří Holý / Vladimír Papoušek: Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha: ARSCI 2006, s. 107-148.
 • Milo Urbans „Živý bič“ und „Hmly na úsvite“ im Kontext der tschechischen Literatur, in: Slowakische Kultur und Literatur im Selbst- und Fremdverständnis, red. A. Kliems. Stuttgart 2005, s. 105-128.
 • Typy vyprávění, in: Na cestě ke smyslu. Literární dílo a skutečnost, red. D. Hodrová, Z. Hrbata a M. Vojtková. Praha 2005, s. 643-709.
 • Vodička, Vančura a kostnická škola – kontexty pojetí konkretizace, in: Felix Vodička 2004, red. A. Jedličková. Praha 2004, s. 59-69.
 • Ota Filips Lojzek-Lapáček-Roman, in: Vertreibung. Aussiedlung. Transfer. / Transfer. Vyhnání. Odsun, red. G. Zand-J. Holý. Brno 2004, s. 107-125.
 • Obrazy selství v polské a české literatuře, in Srovnávací poetika v multikulturním světě, red. V. Svatoň a A. Housková. Praha 2004, s. 193-201.
 • B. Čapek a Vladislav Vančura, in J. B. Čapek. Jubilejní sborník 1903-2003, red. J. Štěpán. Brno 2004, s. 76-84. 80-86263-48-7
 • Apokalyptické a křesťanské motivy ve Vančurově díle, in Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, red. D. Vojtěch. Praha 2001, s. 519-524.
 • Pražská a Kostnická škola: mezi teorií a textem, in Slovo – struktura (lismus) – příběh. Pocta Květoslavu Chvatíkovi, red. J. Schneider. Olomouc 2001, s. 69-74.
 • Objektivní text?, in U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové k 70. narozeninám, uspoř. A. Jedličková a I. Kraitlová. Praha, soukromý tisk 2000, s. 152-156. Přetištěno in Česká literatura 48, č. 6, s. 578-580.
 • František Langer a předválečná avantgarda, in František Langer na prahu nového tisíciletí, uspoř. M. Vojtková a V. Justl. Praha 2000, s. 75-80.
 • Skaz a hospodská historka, in Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky, uspoř. V. Svatoň, A. Housková, O. Král. Pardubice 1999, s. 121-132.
 • Durychovo Bloudění, baroko a Komenského Labyrint, in Tschechisches Barock – České baroko, uspoř. G. Zand a J. Holý. Frankfurt a. M. – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien, 1999, s. 279-293.
 • Česká literatura po roce 1945, in Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, s. 711-923. Rozšířeno v 2. vyd. 2002, s. 711-939.
 • Od počátku století po světovou válku, in J. Lehár – A. Stich – J. Janáčková – J. Holý, Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, s. 443-709.
 • Onomatopoetik literarischer Gestalten, in Prager Schule. Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration, uspoř W. Schwarz, J. Holý a M. Jankovič. Frankfurt a.M. 1997, s. 383-398.
 • Das Problem der Interpretation: Prager Strukturalismus und Hermeneutik in Prager Schule. Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration, uspoř. W. Schwarz, J. Holý a M. Jankovič. Frankfurt a.M. 1997, s. 233-239. (Překlad upravené verze příspěvku č. 15.)
 • Funkce fantastiky v současné próze, in O poetice literárních druhů, uspoř. M. Kubínová. Praha 1995, s. 114-128.
 • Proměny autorského vypravěče, in Proměny subjektu II, uspoř. D. Hodrová, Pardubice 1994, s. 6-23.
 • Problém interpretace: pražský strukturalismus a hermeneutika, in Česká slavistika 1993. České přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1993, s. 411-415.
 • Česká literatura 1970-1990; Karol Sidon, Brány mrazu; Václav Havel, Pokoušení, in Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů, uspoř. J. Holý a J. Táborská. Praha 1993, s. 9-30, 148-152, 315-320.
 • Selbstreflexion der Kultur, in I. Bock – W. Schlott – H. Trepper aj., Kultur im Umbruch. Bremen 1992, s. 145-154.
 • Jan Drda, Němá barikáda; Josef Kainar, Nové mýty; František Halas, A co?; Miroslav Holub, Achilles a želva; Vladimír Holan, Příběhy; Václav Havel, Zahradní slavnost, in Česká literatura 1945-1970, uspoř. J. Táborská a M. Zeman. Praha 1992, s. 15-22, s. 23-31, 131-141, 216-222, 249-257, 268-278.
 • Česká samizdatová literatura v uplynulém dvacetiletí, in J. Brabec – J. Holý – A. Zach, Tabuizovaná literatura posledních dvaceti let. Praha 1990, s.3-20.
 • Spolupráce s historiky ve Vančurových Obrazech, in Po zarostlém chodníčku. Jaroslavě Janáčkové k narozeninám, uspoř. A. Jedličková a I. Kraitlová. Praha, Ústav pro českou literaturu 1990 (strojopis uložený v ÚČL AV ČR jako bibliofilie 1/186), s. 84-88.
 • Konradova polemika se surrealismem a Záviš Kalandra, in Kurt Konrad, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky, a literární kritika na Moravě. Brno, Státní vědecká knihovna 1989, s.59-64.
 • Vančurovy filmové texty, in Laudatio Milan Jankovič, uspoř. J. Holý. Praha 1989 (strojopis uložený v ÚČLAV ČR  jako bibliofilie), s. 37-49.
 • Čapkův Loupežník, in Jaroslavu Kolárovi k šedesátým narozeninám, uspoř. P. Čornej a M. Stádníková. Praha 1989 (strojopis uložený v ÚČL AV ČR jako bibliofilie 1/177), s. 15-19.
 • Záhada Okénka z malého města, in Zdeňku Pešatovi k šedesátinám, uspoř. J. Kolár a J. Holý. Praha 1987 (strojopis uložený jako bibliofilie v ÚČL AV ČR 1/172), s. 39-42.
 • Poéma – příběh – zpráva, in Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. uspoř. D. Hodrová. Praha 1987, s. 291-311.
 • František Gellner: Radosti života, in M. Zeman a kol., Rozumět literatuře I. Interpretace základních děl české literatury. Praha 1986, s. 183-188, 2. vyd. 1989.
 • Epizace Holanovy poezie a Skupina 42, in Úderem tepny. Sborník ze semináře k interpretaci básnického díla Vladimíra Holana, uspoř. V. Justl. Praha 1986, s. 118-122.
 • Pojetí imaginace u Novalise, in Souvislosti. Růženě Grebeníčkové k šedesátinám a pořád, uspoř. J. Kolár. Praha, Ústav pro českou literaturu 1985 (strojopis uložený jako bibliofilie v ÚČL AV ČR), s. 49-57.
 • Prolegomena k perspektivám sémiologické analýzy cerevizuálního motivu v české literatuře a zvláště literární vědě, in Sborník příspěvků k narozeninám Vladimíra Macury. Praha, Ústav pro českou literaturu 1985 (strojopis uložený jako bibliofilie v ÚČL AV ČR), s. 60-63.

Příspěvky ve slovnících

 • Průvodce po světové literární teorii 20. století (přepracované vydání). Eds. V. Macura a A. Jedličková. Brno, Host 2012. (Příspěvky Beda Allemann: Ironie a básnictví, s. 51–55; Martin Heidegger: Zrození uměleckého díla, s. 313–319; Hans Robert Jauß: Dějiny literatury jako výzva literární vědě, s. 380–386; Werner Kraus: Dějiny literatury jako historická instance, s. 413–418; Siegfried Johannes Schmidt: Sebeorganizace sociálního systému literatura v 18. století, s. 648–655; Levin Ludwig Schücking: Sociologie literárního vkusu, s. 656–660. ISBN 978-80-7294-848-2
 • Dictionary of Literary Biography 353. Twenty-First-Century Central and Eastern European Writers. Ed. Steven Serafin a Vasa D. Mihailovich. Detroit – New York – San Francisco – New Haven – London 2010. (Příspěvek Daniela Hodrová, s. 112-117.) 978-0-7876-8171-5//1000//446
 • Lexikon české literatury 4/II. Red. L. Merhaut a kol. Praha, Academia 2008. (Příspěvky Bohumil Zahradník Brodský, s. 1668-1671; Letáky, s. 1943-1944.)
 • Lexikon české literatury 4/I. Red. L. Merhaut a kol. Praha, Academia 2008. (Příspěvek Josef  Šváb-Malostranský, s. 821-824.)
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Ed. A. Nünning, české vydání eds. J. Trávníček a J. Holý. Brno, Host 2006. (Příspěvky Karel Čapek, s. 105-106; Miroslav Červenka, s. 109-110; Bohuslav Havránek, s. 287-288; Milan Jankovič, s. 362-363; Karel Kosík, s. 410-411; poetismus, s. 607-608; socialistický realismus, s. 658-659; samizdat, s. 693-695; Oleg Sus, s. 751-752; František Xaver Šalda, s. 759-760; Karel Teige, s. 762-763; Felix Vodička, s. 850-851.
 • Dictionary of Literary Biography 217. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series, uspoř. Steven Serafin. Detroit – San Francisco – London – Boston 2001. (Příspěvky Miroslav Holub /s J. Čulíkem/, s. 139-145; Ivan Klíma /s J. Čulíkem/, s. 173-179.)
 • Slovník českých spisovatelů, uspoř. V. Menclová, B. Svozil a V. Vaněk. Praha 2000. (Hesla Karel Josef Beneš, s. 82-83; František Hrubín, s. 266-267; Eda Kriseová, s. 376-377; Jiří Mahen, s. 418-419; Zdeněk Němeček, s. 467; Antonín Matěj Píša, s. 520-521; Karel Poláček, s. 529-530; Jaroslav Seifert, s. 571-573; Zdeněk Urbánek, s. 679-680.) 2. doplněné vyd. 2005.
 • Concise Dictionary of World Literary Biography 4. South Slavic and Eastern European Writers, uspoř. Vasa D. Mihailovich a Steven Serafin. Detroit. The Dale Group 2000. (Příspěvky Karel Čapek, s. 111-125; Miroslav Holub /s J. Čulíkem/, s. 263-268; Ivan Klíma /s J. Čulíkem/, s. 305-310; Vítězslav Nezval, s. 431-442.)
 • Lexikon české literatury III/1. Praha, Academia 2000 (Heslo Josef Mach, s. 97-99.)
 • Dictionary of Literary Biography 215. Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series, uspoř. Steven Serafin. Detroit – San Francisco – London – Boston 1999. (Příspěvky Karel Čapek, s. 43-53; Vladimír Holan, s. 107-112; Vítězslav Nezval, s. 289-294; Jiří Orten, s. 300-303.)
 • Encyclopedia of the Essay, ed. Tracy Chevalier, London – Chicago, Fitzroy Dearborn 1997. (Heslo Václav Havel, s. 377-378.)
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945 I. Praha 1995 (Hesla Přemysl Blažíček, s. 51-52, Jiří Brabec, s. 66-67, Jan Grossman, s. 207-208.)
 • Lexikon české literatury II/1. Praha 1993 (Hesla Karel Hlaváček, s.197-200, Jožka Jabůrková, s. 431-432, Karel Jiráček, s. 539.)
 • Průvodce po světové literární teorii. Praha 1988. (Příspěvky Beda Allemann, Ironie a básnictví, s.25-30; Martin Heidegger, Zrození uměleckého díla, s.180-186; Hans Robert Jauss, Dějiny literatury jako výzva, s.225-234; Werner Krauss, Dějiny literatury jako historická instance, s.253-259; Manfred Naumann a kol., Společnost, literatura, čtení, s. 376-382; Levin Ludwig Schücking, Sociologie literárního vkusu, s. 443-448.)
 • Slovník světových literárních děl I-II. Praha 1988. (Příspěvky Ludwig Achim von Arnim-Clemens Brentano: Chlapcův kouzelný roh, s. 81-82, Ingeborg Bachmannová: Třicátý rok, s. 87-88, Johannes Robert Becher: Hledač štěstí, s. 101-102, Bertolt Brecht: Domácí postila, s. 123-124, Georg Büchner: Vojcek, s. 132-133, Hendrik Conscience: Flanderský lev, s. 172-173, Joseph von Eichendorff: Ze života darmošlapa, s. 240, Johann Wolfgang Goethe: Trilogie vášně, s. 296-297, Günther Grass: Plechový bubínek, s. 319-320, Franz Grillparzer: Vlny moře a lásky, s. 323, Friedrich Hebbel: Gygův prsten, s. 340-341, Friedrich Hölderlin: Básně Diotimě, s. 357, Franz Kafka: Proces, s. 404-405, Egon Erwin Kisch: Pražský pitaval, s. 419-420, Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas (s Gabrielou Veselou), s. 421-422, Heinrich von Kleist: Rozbitý džbán, s. 422-423, Jakob Michael Reinhold Lenz: Domácí učitel, s. 452-453, Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti, s. 460-461, Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, sv. II, s. 96-97, Novalis: Hymny noci, sv. II, s. 100-101, Friedrich Schiller: Balady, sv. II, s. 249, Friedrich Schiller: Úklady a láska (s Milanem Tvrdíkem), sv. II, s. 250-251, Friedrich Schiller: Valdštejn, sv. II, s. 251-252, Felix Timmermans: Pallieter, sv. II, s. 313, Christoph Martin Wieland: Příběh Abdéřanů, sv. II, s. 372-373.)
 • Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských. Praha 1987. (Hesla Walter Benjamin, s. 124, Max Bense, s. 125, Herbert Cysarz, s. 178, Wilhelm Emrich, s. 209, Eugen Fink, s. 227-228, Georg Gervinus, s. 259-260, Karl Goedecke, s. 262-263, Friedrich Gundolf, s. 286, Hermann Hettner, s. 333, Hans Robert Jauss, s. 367, Carl Gustav Jung, s. 375, Max Kommerell, s. 419, Werner Krauss, s. 430, Golo Mann, s. 478-479, Walter Muschg, s. 518, Josef Nadler, s. 527, Wilhelm Scherer, s. 607, Erich Schmidt, s. 615-616, Levin Ludwig Schücking, s. 627-628, Emil Staiger, s. 643, Fritz Strich, s. 655-666, Karl Vietor, s. 686-687, Max Wehrli, s. 705-706, Heinrich Wölfflin, s. 742.)

Předmluvy a doslovy

 • Nachwort des Herausgebers, in: Vladislav Vančura: Felder und Schlachtfelder. Ed. Jiří Holý. Přel. Kristina Kallert. Wuppertal, Arco 2017, s. 201–214. ISBN 978-3-938375-70-9
 • Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama, in: Arnošt Goldflam: Horror a další hrůzy. Ed. Josef Kovalčuk. Brno, Větrné mlýny 2016, s. 619-648. ISBN 978-80-7443-132-6
 • Komentář, in: Konstantin Biebl: Básně. Ed. Jiří Holý. Brno, Host 2014, s. 287-417. ISBN 978-80-7491-156-9
 • Komentář, in: Karel Čapek: Tři hry. Ed. Jiří Holý. Brno, Host 2014, s. 253–279. ISBN 978-80-7491-153-8
 • Předmluva, in: Jiří Mordechaj Langer: Hebrejské básně v překladu a s komentáři Denisy G. Goldmannové. Pijutim ve-širej jedidut / Básně a písně přátelství, Meat cori / Trocha balzámu. Dvojjazyčné vydání. Praha, P3K 2013, s. 5–6. ISBN 978-80-87343-25-8
 • Ediční poznámka, in: Marie Majerová: Přehrada (ed. Jiří Holý). Brno, Host 2010, s. 310-317. ISBN 978-80-7294-362-3
 • Úvodem, in: František Langer slovem a obrazem (ed. Milena Vojtková). Praha, Akropolis 2008, s. 7-8.
 • Předmluva k českému vydání (s Jiřím Trávníčkem), in: Lexikon teorie literatury a kultury. Uspoř. A. Nünning, české vyd. J. Trávníček a J. Holý. Brno, Host 2006, s. 20-21.
 • Jazz-Inspiration. Erzählungen und Novellen von Josef Škvorecký, in Josef Škvorecký, Baßsaxophon. Jazz-Geschichten. München 2005, s. 339-360.
 • Errantes’ de Durych, el Barroco y el ’Laberinto’ de Comenius, in: Jaroslav Durych, Errantes. Buenos Aires, Ekumene 2004. 987-9484-09-6
 • Komentář, in: Václav Řezáč, Rozhraní. Praha 2004, s. 468-480.
 • Egon Hostovský und seine Romanwelt, in: Egon Hostovský, Siebenmal in der Hauptrolle. München 2004, s. 293-305.
 • Ediční doslov, in: František Langer, Byli a bylo. Vzpomínky. Praha 2003, s. 325-339.
 • Komentář, in: Poetistická próza. Vladislav Vančura, Karel Konrád, J. J. Paulík. Praha 2002, s. 578-616.
 • Poznámky ke koncepcím „kostnické školy“ a českého strukturalismu, in Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, uspoř. M. Sedmidubský, M. Červenka a I. Vízdalová. Brno 2001, s. 271-294.
 • De el „trabajo“ y la „poeticidad“ el proyecto estético del mundo de Vladislav Vančura, in Vladislav Vančura, Marketa Lazarová. Buenos Aires 2000, s. 121-136.
 • Komentář, in: Vladislav Vančura, Amazonský proud, Pekař Jan Marhoul, Pole orná a válečná, Poslední soud. Praha 2000, s. 433-474.
 • Ediční doslov, in: František Langer, Tvorba z exilu. Praha 2000, s. 271-276.
 • Komentář, in: Jiří Weil, Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn, Žalozpěv za 77 297 obětí. Praha 1999, s. 481-505.
 • Komentář, in: Karel Čapek, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život. Praha 1998, s. 435-456.
 • Nachwort, in: Zbyněk Havlíček, Die dreiundsechzigste Art. Sulzbach 1998, s. 93-97.
 • Vyprávění o historii – básnivá vize minulosti, in: Vladislav Vančura, Obrazy z dějin národa českého. Praha 1995, s. 471-474.
 • Svět Františka Langera, in: František Langer, Byli a bylo. Praha 1992, s. 301-306.
 • Divadlo světa v hrách Karla Čapka, in: Karel Čapek, Dramata. Praha 1992. 2.vyd. 1994, s. 443-465.
 • Případ Grossman (s Terezií Pokornou), in: Jan Grossman, Analýzy. Praha 1991, s. 421-434.
 • Novalisovy úvahy a fragmenty, in: Novalis, Zázračná hra světa. Praha 1991, s. 250-259.
 • Doslov, in: František Langer, Prodavač snů. Praha 1988, s. 351-356.
 • Předmluva, in: Josef Štefan Kubín, Kudrnaté povídanky. Praha 1988, s. 7-13.
 • Smrt proměněná v poezii, in: Jiří Orten, Veliké stmívání. Praha 1987, s. 189-196.
 • Doslov, in: Vladislav Vančura, Markéta Lazarová. Praha 1986, s. 147-159.
 • Zbojnická balada Ivana Olbrachta, in: Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník. Praha 1986, s. 149-153.
 • Erotické verše S.K. Neumanna, in: Stanislav Kostka Neumann, Kniha erotiky. Praha 1985, s.129-143.
 • Předmluva, in: Josef Čapek, Kulhavý poutník. Praha 1985, s. 7-15.
 • Křižovatky Slezských písní, in: Petr Bezruč, Slezské písně. Praha 1985, 2. vyd. 1989, s. 157-165.
 • Čapkovy dobrodružné výpravy za lidmi, in: Karel Čapek, Věčné dobrodružství. Praha 1984, s. 333-343.
 • Doslov, in: Bohuslav Březovský, Čistá duše. Praha 1983, s. 248-251.
 • Čapkovy výpravy za člověkem, in: Karel Čapek, Loupežník – RUR – Bílá nemoc. Praha 1983, 2. vyd. 1988, s. 315-334.
 • Předmluva, in: Jaromír John, Moudré laškoviny. Praha 1983, s. 7-13.

Edice

 • (s Hanou Nichtburgerovou) Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016. 124 stran. ISBN 978-80-7308-683-1
 • The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Praha, Akropolis 2015. 272 s; ISBN 978-80-7470-092-7
 • Konstantin Biebl, Básně. Brno, Host 2014. 432 stran. ISNM 978-80-7491-156-9
 • Karel Čapek, Tři hry. Brno, Host 2014. 288 stran. ISBN 978-80-7491-153-8
 • The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Praha, Akropolis 2012. 244 s; ISSN 978-80-7470-022-4
 • The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Praha, Akropolis 2012. 188 s; ISSN 978-80-7470-004-0
 • Marie Majerová, Přehrada. Brno, Host 2010. 318 stran.
 • Tato fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy očima pamětníků a v dokumentech (za spolupráce Katky Volné). Praha, Akropolis 2009. 726 stran.
 • Holokaust – Šoa – Zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Praha, Karolinum 2007.
 • Miroslav Červenka, Kapitoly o českém verši (s Květou Sgallovou). Praha, Karolinum 2006. 284 stran.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Ed. A. Nünning, české vydání eds. J. Trávníček a J. Holý. Brno, Host 2006. 912 stran.
 • Josef Škvorecký, Baßsaxophon. Jazz-Geschichten. München , Deutsche Verlags-Anstalt 2005.
 • Vertreibung. Aussiedlung. Transfer. / Transfer. Vyhnání. Odsun (s Gertraude Zand). Brno, Host 2004.
 • František Langer, Byli a bylo. Vzpomínky. Praha, Akropolis 2003.
 • Poetistická próza. Vladislav Vančura, Karel Konrád, J. J. Paulík, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002.
 • Kniha textů 4. Druhá polovina 20. století (s Emilem Lukešem). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
 • František Langer, Tvorba z exilu. Povídky a eseje, BBC Londýn, Články a promluvy. Praha, Akropolis 2000.
 • Kniha textů 3. První polovina 20. století (s Emilem Lukešem). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999.
 • Tschechisches Barock – České baroko. Sprache, Literatur, Kultur (s Gertraude Zand). Frankfurt a. M. – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien, Peter Lang 1999.
 • Prager Schule. Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration (s Wolfgangem F. Schwarzem a Milanem Jankovičem). Frankfurt a.M., Vervuert Verlag 1997.
 • Čítanka české literatury IV. Od roku 1945 do současnosti (s Emilem Lukešem). Praha, Český spisovatel 1996.
 • Ianua. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků (s Jindřichem Pokorným a Václavem Bokem). Praha, Aula 1996.
 • Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů (s Jiřinou Táborskou). Praha, Galaxie 1993.
 • Čítanka české literatury pro III. ročník středních škol (s Emilem Lukešem a Vladimírem Forstem). Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992.
 • František Langer, Byli a bylo. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992.
 • Jan Grossman, Analýzy (jiný titul než 1988; s Terezií Pokornou). Praha, Českolovenský spisovatel 1991.
 • Marginálie 1988-1990 (s Františkem Proškem). Praha, Spolek českých bibliofilů 1991.
 • Laudatio Milan Jankovič. Praha, samizdat 1989.
 • František Langer, Prodavač snů. Praha, Československý spisovatel 1988.
 • Jan Grossman, Analýzy. Praha, samizdat (pseudonym Jan Toman), Edice Expedice 1988.
 • Zdeňku Pešatovi k šedesátinám (s Jaroslavem Kolárem) Praha, samizdat 1987.
 • Josef Štefan Kubín, Kudrnaté povídanky. Praha, Československý spisovatel 1988.
 • Stanislav Kostka Neumann, Konfese a konfrontace I (s Jiřím Brabcem /neuveden/ a Miladou Chlíbcovou). Praha, Československý spisovatel 1988.
 • Jiří Orten, Veliké stmívání. Praha, Odeon 1987.
 • Jaromír John, Moudré laškoviny. Praha, Československý spisovatel 1983.

 Studie

 • Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica Litteraria 21, 2018, č. 1, s. 101-112. ISSN 1213-2144
 • Conventions of Radka Denemarková’s Novel Peníze od Hitlera (Money from Hitler) along with its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne 12, 2017 (Recepja literackich i artystycznych dzieł o Szoa), s. 371-380 ISSN 2084-3011
 • Nontraditional Images of the Shoah in Literature and Film: Comedy and Laughter. Holocaust Studies 23, 2017, issue 1–2 (special issue: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust in History and Memory), s. 208-221 ISSN: 1750-4902 Též in:  Kubátová, Hana; Láníček, Jan (eds.): Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust. London, Routledge 2018.
 • Čtyřikrát o holokaustu (se Šárkou Sladovníkovou). Slovo a smysl 12, 2015, č. 23, s. 66–79. ISSN 1214-7915
 • The Jews and the Shoah in Czech Literature after World War II. Russian Literature 77 (2015), issue 1, pp. 35-53 ISSN 0304-3479
 • Negativní stereotypy Židů v české próze na přelomu 19. a 20. století. HOP 2013, č. 1, s. 27–42. ISSN 1804-1132
 • Lesk a bída příruček k české literatuře. Český jazyk a literatura, 62, 2011/12, č. 4, s. 164-172. ISSN 0009-0786
 • Židé, antisemitský diskurz a dvojí zpracování tématu šoa ve střední Evropě.  Česká literatura 59, 2011, č. 6, s. 889-896.
 • Jak psát a nepsat dějiny české literatury. Česká literatura, 57, 2009, č. 6, s. 775-801.
 • Téma holocaustu v české literatuře, Český jazyk a literatura, 59, 2008/09, č. 1, s. 9-14.
 • Šoa/holocaust ve středoevropských literaturách. Host, 24, 2008, č. 6, příloha Host do školy, s. 15-18. ISSN 1211-9938
 • Chór moravských učitelů v javánské džungli. Bieblova exotická sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu. Literární archiv Památníku národního písemnictví 39, 2007, s. 235-271.
 • Dalle prime raccolte all‘ Orologio cecho. Alcune considerazioni sulla poesia di Karel Šiktanc. Hebenon (Torino) 11-12, 2006-2007, č. 7-8, s. 27-38.
 • Konstantin Biebl a jeho Nový Ikaros. Český jazyk a literatura 56, 2005/06, č. 1, s. 1-10.
 • Pražkata škola i školata v Konstanc: meždu teorijata i texta. Homo bohemicus (Sofia) 1, 2004, s. 84-88.
 • Shoah als Thema in der polnischen, tschechischen und slowakischen Literatur. Zeitschrift für Slavische Philologie, 63, 2004/2, S. 363-75.
 • Halbzeit für die „Tschechische Bibliothek“. Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft (Wien) 33, 2002, č. 2, s. 378-385.
 • Česká literární historiografie, její formování a její obrazy německojazyčné literatury v českých zemích. Estetika 37, 2002, č. 2-4, s. 207-222.
 • Loupežníci a láska /upravená verze studie č. 18/. Vladislav Vančura: Markéta Lazarová. Program Národního divadla připr. Josef Kovalčuk. Praha 2002, s. 20-32.
 • Živý bič a Hmly na úsvite v českých souvislostech. Slovenská literatúra 48, 2001, č. 6, s. 472-484.
 • Die Medienkultur im modernen tschechischen Theater: die Filminspiration bei Burian, Radok und Lébl. Balagan (Regensburg-Potsdam) 7, 2001, č. 1, s. 22-36.
 • „Zpovědní“ vyprávění v ich-formě. Aluze 5, 2001, č. 1, s. 32-39.
 • Subjektivizované vyprávění v er-formě. Česká literatura 49, 2001, č. 3, s. 227-242.
 • Die Prager strukturalistische Schule: zwischen Theorie und Text. Wiener Slavistisches Jahrbuch 46, 2000, s. 137-144.
 • Autorský vypravěč. Česká literatura 48, 2000, č. 2, s. 132-153.
 • Der tschechische utopische Roman der Zwischenkriegszeit und Pale Paryz von Bruno Jasienski. Zagadnienia rodzajów literackich (Poznaň), 17, 1999, č. 1-2, s. 61-72.
 • Die Reflexion der tschechischen Tradition bei Václav Havel. Zeitschrift für Slavische Philologie 58, 1999, č. 1, s. 139-149.
 • Možnosti fantastiky. Česká literatura 46, 1998, č. 5, s. 469-481.
 • Witkacy, jego czeski odpowiednik Ladislav Klíma i fantastyka o znamionach utopii. Tygiel kultury (Lódž), 30, 1998, č. 6-8, s. 126-133.
 • Znovunalezené dětství – Nezval, Schulz, Hostovský. Česká literatura 46, 1998, č. 1, s. 3-14.
 • Kulturní situace na počátku 20. století. Český jazyk a literatura 48, 1997/98, č. 5-6, s. 97-103.
 • Německá literatura v českých zemích od počátku 20. století. Český jazyk a literatura 47, 1996/97, č. 9-10, s. 199-204.
 • Léta šedesátá. Český jazyk a literatura 46, 1995/96, č. 9-10, s. 193-199.
 • Generace šedesátých let. Česká literatura 44, 1996, č. 2, s. 146-159.
 • Gespaltene Kultur? Zeitschrift für Slavische Philologie (Heidelberg) 40, 1995/96, č. 1, s. 124-138.
 • Neoficiální literatura padesátých let. Český jazyk a literatura 46, 1995/96, č. 1-2, s. 1-5.
 • Fantastické motivy v české próze od šedesátých let. Kritický sborník 15, 1995, č. 1-2, s. 26-34.
 • Temná léta padesátá? Český jazyk a literatura 45, 1994/95, č. 5-6, s.97-101.
 • Otázky kolem literární interpretace, hermeneutiky a strukturalismu. Text (Bratislava) 1, 1994, č. 1, s. 26-40.
 • Literární interpretace jako umění dialogu. Kritický sborník 13, 1993, č. 2, s. 18-24.
 • Jan Drda: Němá barikáda. Český jazyk a literatura 43, 1992-93, č. 5-6, s.104-110.
 • O českém literárním samizdatu. Literární archív Památníku národního písemnictví 25, 1991 (vyšlo 1992), s. 25-40.
 • Mitteleuropa in der Auffassung von Milan Kundera und Václav Havel. Wiener Slavistisches Jahrbuch 37, 1991 (vyšlo 1992), s. 27-36.
 • Konkretizace v pojetí Vladislava Vančury. Česká literatura 40, 1992, č. 2-3, s. 144-148.
 • Proměny autorského vypravěče. Svět literatury 2, 1992, č. 3, s. 39-52.
 • Il messaggio teatrale di Karel Čapek. Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo (Roma), 1991, č. 22-23, s. 61-77.
 • Vančurovy Obrazy z dějin. Česká literatura 39, 1991, č. 5, s. 424-436.
 • Pohádkové a lidové prvky v Čapkově díle. Slovenská literatúra 38 (Bratislava), 1991, č. 4, s. 294-308.
 • Václav Havel: Zahradní slavnost. Česká literatura 39, 1991, č. 2, s. 167-171.
 • Ľ ode à la joie de Holan. La Revue de Belles-Lettres (Geneve) 114, 1991, č. 1-2, s. 173-180.
 • Vladislav Vančura v zajetí filmu. Iluminace 3, 1991, č. 1, s. 69-90.
 • Malý průvodce samizdatovou literaturou. Čtenář 42, 1990, č. 3, s. 68-73, a č. 4, s. 103-107.
 • Čapkova Bílá nemoc. Literární archív Památníku národního písemnictví 24, 1990, s. 129-135.
 • Poznámky k samizdatové literatuře. Iniciály 1, 1990, č. 4, s. 2-4 a 5, s. 9-11.
 • Poznámky k Zahradní slavnosti. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 9, 1989, č. 3, s. 28-39.
 • Vančurova Markéta Lazarová a česká historická próza. Česká literatura 37, 1989, č. 2, s. 136-146.
 • Interpretace v literární vědě a Vančurova „estetika čtenáře“. Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia 32, 1988, s. 269-275.
 • Vančurův estetický model ve druhém období jeho díla. Česká literatura 36, 1988, č. 4, s. 328-339.
 • Vančurova Markéta Lazarová. Literární archív Památníku národního písemnictví 19-20, 1987, s. 77-100.
 • Zum Begriff „Einbildungskraft“ bei Novalis. Acta Universitatis Carolinae. Germanistica Pragensia 9, 1987, s. 49-58.
 • Epika Horova Jana houslisty. Literární měsíčník 15, 1986, č. 9, s. 89-92.
 • K dnešní středogenerační próze. Literární měsíčník 15, 1986, č. 4, s. 56-58.
 • Jivínské rapsódie J.Š. Kubína. Literární měsíčník 15, 1986, č. 2, s. 102-104.
 • Věcnost a heroismus v díle Kurta Konrada. Literární měsíčník 14, 1985, č. 5, s. 112-115.
 • Funkce jmen postav v dílech Karla Čapka a Vladislava Vančury. Česká literatura 32, 1984, č. 5, s. 459-476.
 • Zikmund Winter aneb Člověk a dějiny. Literární měsíčník 13, 1984, č. 10, s. 95-98.
 • Nástin estetické koncepce Vladislava Vančury v první polovině dvacátých let. Česká literatura 31, 1983, č. 6, s. 505-513.
 • Těžká křídla Josefa Čapka. Literární měsíčník 12, 1983, č. 10, s. 75-78.
 • Civilní romantismus Václava Duška. Literární měsíčník 12, 1983, č. 9, s. 61-63.
 • Donkichotský motiv v díle Vladislava Vančury. Literární archív Památníku národního písemnictví 13-15, 1982, s. 37-50.
 • Les opinions esthétiques de Mme de Stael et les conceptions des premiers romantiques allemands. Philologica Pragensia 25, 1982, č. 1, s. 18-25.
 • Práce jako základní složka prvního období Vančurova díla. Literární měsíčník 10, 1981, č. 6, s. 54-59.
 • K Nezvalově tvůrčí metodě. Literární měsíčník 9, 1980, č. 4, s. 154-157.

Články

 • Vančurovy Obrazy z dějin. Grand biblio 3, 2009, č. 6, s. 32 ISSN 1802-3320
 • Vančurova dětská próza. Grand biblio 3, 2009, č. 9, s. 49.
 • Česká knižnice – řada základních děl české literatury nověGrand biblio 3, 2009, č. 10, s. 37.
 • Vančura a historický román. Grand biblio 3, 2009, č. 11, s. 49.
 • Vančura a dnešek. Grand biblio 3, 2009, č. 12, s. 38.
 • Česká knižnice, pokus číslo tři. O vydávání kánonu české literatury. A2 6, 2010, č. 2, s. 6.
 • Vzpomínky nacisty Alberta Speera. Listy 40, 2010, č. 5, s. 96-99.
 • Filmový dokument z varšavského ghetta. Listy, 42, 2012, č. 3, s. 101-102. ISSN 1210-1222
 • Pozoruhodná kniha Lukáše Přibyla a Michala Plzáka. Listy 43, 2013, č. 6, s. 89-90. ISSN 1210-1222
 • Ke kritice nezvalovské edice v České knižnici od Ivy Málkové. Česká literatura, 63, 2015, č. 2, s. 328–332. ISSN 0009-0468
 • Cena pro Malou tmu Radka Malého. Host 25, 2009, č. 7, s. 5-6. ISSN 1211-9938
 • Pynsent’s Representative Publication. Europe-Asia Studies (Glasgow) 61, 2009, July, č. 5, s. 875-880.
 • Spisy Františka Langera dokončeny. Zprávy Společnosti bratří Čapků 34, 2009, č. 92, s. 9.
 • Zweite Halbzeit für die Tschechische Bibliothek. Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft (Wien) 39, 2008, č. 2, s. 199-202.
 • Emil Lukeš, učitel a přítel. Listy 38, 2008, č. 2, s. 107-108.
 • Pierrot lunaire české avantgardy Konstantin Biebl a jeho pád. A2 4, 2008, č. 6, 6.2., s. 18.
 • Páté sympozium Interfaces. Česká literatura 56, 2008, č. 1, s. 143-145.
 • Před sto lety se narodil Egon Hostovský. Český jazyk a literatura 58, 2007/08, č. 5, s. 212-214.
 • Zdeněk Pešat osmdesátiletý. Česká literatura 55, 2007, č. 6, s. 861-868.
 • Edice, jaká nemá obdoby. Lidové noviny, 11. 5. 2007, s. 18.
 • Peter Glotz proti srsti. Listy 37, 2007, č. 2, s. 70-72.
 • Laudatio pro Tomáše Halíka. Dokořán 10, 2006, č. 38, s. 32-33.
 • Laudatio auf Uljana Wolf (s Ursem Heftrichem). Ostra-Gehege. Zeitschrift für Literatur, Kunst (Dresden) 43, 2006, seš. 3, s. 22-23.
 • Deset let České knižnice. Český jazyk a literatura 57, 2006/07, č. 1, s. 35-38.
 • Za Miroslavem Červenkou. Česká literatura 54, 2006, č. 2-3, s. 3-9.
 • Setkání s bratry Čapky. Zprávy Společnosti bratří Čapků 31, 2006, č. 80, s. 6.
 • Rozloučení s Miroslavem Červenkou. Dokořán 9, 2005, č. 36, s. 40-42. Přetištěno in Svět literatury XXX
 • Dvě drobné vzpomínky na Vladimíra Macuru. Tvar 16, 2005, č. 18. s. 19. (3.11. 2005).
 • Samé subverzivní osobnosti. O literární historii. A2 1, 2005, č. 3, s. 6.
 • Laudatio na Aleše Pelána a bratry Reynkovy. Dokořán 9, 2005, č. 34, s. 32-33.
 • Nejbližší přítel bratří Čapků. Zprávy Společnosti bratří Čapků 30, 2005, č. 77, s. 7. ISSN neuvedeno
 • Vzpomínky bez sebeklamů (Sebastian Haffner). Listy 35, 2005, č. 1, s. 70-74.
 • Premia Bohemica dla Leszka Engelkinga. Tygodnik powszechny 2003, č. 20, s. 10.
 • Červenkův volný verš. Česká literatura 50, 2002, č. 6, s. 575-581.
 • Nezval a nezvalovští vykladači. Česká literatura 50, 2002, č. 4, s. 410-413.
 • Bilanční kniha Aleše Hamana. Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 316-319.
 • Česká knižnice je běh na dlouhou míli. Literární noviny 12, 2001, č. 50, s. 2.
 • Václav Řezáč, jeho dílo a román Rozhraní. Český jazyk a literatura 51, 2000/2001, č. 9-10, s. 209-213.
 • Literatura a morálka. Český jazyk a literatura 51, 2000/2001, č. 7-8, s. 185-188.
 • Jubileum profesorky Jaroslavy Janáčkové. Lidové noviny 13, 23. 11. 2000, s. 20.
 • Devatero řemesel Jiřího Opelíka. Česká literatura 48, 2000, č. 5, s. 532-536.
 • Předválečná moderna a Langerovo Nové umění. Dokořán 4, 2000, č. 14, s. 18-22.
 • Nové vydání studií Jana Mukařovského. Literární noviny 11, 2000, č. 25, 14. 6., s. 8.
 • Spory kolem Karla Čapka. Tvar 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 10-11.
 • K sedmdesátinám Jiřího Brabce. Český jazyk a literatura 50, 1999/2000, č. 5-6, s. 142-143.
 • Výročí Konstantina Biebla a Karla Konráda. Český jazyk a literatura 50, 1999/2000, č. 3-4, s. 94-96.
 • Předobrazy Tanečních hodin. Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 470-473.
 • Zu Vratislav Effenbergers Balagan. Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino (Regensburg – Postdam) 4, 1998, seš. 2, s. 118-120.
 • K výročí Karla Čapka. K revue, podzim ’98, s. 17.
 • Stav výzkumu. Kritická Příloha Revolver Revue 7, 1997, s. 104-108.
 • Kolář. Český jazyk a literatura 47, 1996/97, č. 3-4, s. 97-99.
 • Literatura v katakombách. Literární noviny 7, 1996, č. 32, 7. 8., s. 7.
 • Kritická Příloha a kultúrne časopisy v Česku. Kultúrny život (Bratislava) 29, 1995, č. 4,s. 2.
 • Případ Julius Fučík. Literární noviny 6, 1995, č. 32, s. 6.
 • Exil z temnot se vynořující? Kritická Příloha Revolver Revue, 1995, č. 2, s. 67-70. Přetištěno Tvar 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 16-17 (s polemickou reakcí v časopise českého exilového PEN klubu v Německu).
 • Samizdatová literatura v 70. a 80. letech. Tvar 6, 1995, č. 6, 23. 3., s. 8-9.
 • Přemysl Blažíček. Česká literatura 42, 1994, č. 6, s. 643-644.
 • Tři proudy dnes. Scriptum, 1994, č. 7-8, s. 15-19.
 • Česká literatura v Německu podruhé. Literární noviny 5, 1994, č. 51-52, s. 8.
 • Třikrát Skácel. Literární noviny 5, 1994, č. 49, s. 6.
 • Česká literatura/O české literatuře německy. Literární noviny 5, 1994, č. 30, s. 6-7.
 • Třetí kniha Jiřího Kratochvila. Literární noviny 5, 1994, č. 28, s. 6.
 • Pravopis jako světový názor. Literární noviny 5, 1994, č. 33, s. 4.
 • Úvodní slovo ke studii Renaty Lachmannové. Česká literatura 42, 1994, č. 1, s. 3-6.
 • Jan Grossman. Česká literatura 41, 1993, č. 6, s. 699-701.
 • Jeden z problémů – doba vzniku a doba vydání. Scriptum (Olomouc), 1994, č. 9, s. 13-14.
 • Čapkovská výročí a americký čapkovský sborník. Česká literatura 41, 1993, č. 3, s. 344-346.
 • Jiří Brabec. Česká literatura 41, 1993, č. 2, s. 204-205.
 • Paní překladatelka (J. Fučíková). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 2. 9., s.2.
 • Časopis Prostor o deníku. Literární noviny 4, 1993, č. 35, s. 7.
 • Literárněvědné studie Přemysla Blažíčka. Český jazyk a literatura 44, 1993-94, č. 7-8, s. 184-6.
 • Příběh Lexikonu (Lexikon české literatury). Respekt 4, 1993, č. 23, s. 14.
 • Nejenom na okraj jednoho výročí (B. Havránek). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 8.4, s. 2
 • Kdo je v čítankách. Respekt 4, 1993, č. 15, s. 14.
 • Setkání s Janem Grossmanem. Literární noviny 4, 1993, č. 9, s. 10.
 • Za Janem Grossmanem (s Terezií Pokornou). Telegraf 10. 2. 1993, s. 10.
 • Slovenská literatúra Janu Mukařovskému. Česká literatura 40, 1992, č. 2-3, s. 311-312.
 • Dvacáté číslo Prostoru. Literární noviny 3, 1992, č. 32, s. 4.
 • O Sidonovi. Literární noviny 3, 1992, č. 26, s. 4.
 • Jindřich Pokorný. Lidové noviny 5, 9. 4. 1992, s. 3.
 • Strukturalismus redivivus. Kritický sborník 11, 1991, č. 4, s. 42-46.
 • Václav Havel. Čtenář, 1991, č. 11, příloha Kartotéka spisovatelů.
 • Konference o pražském strukturalismu. Literární noviny
 • Z nepaměti do paměti (s J. Kolárem). Česká literatura 38, 1990, č. 5, s. 461-469.
 • František Langer. Lidové noviny 3, 27. 10. 1990, s. 10.
 • Dílo Bedřicha Fučíka. Česká literatura 38, 1990, č. 4, s. 352-355.
 • Outsider české kultury Záviš Kalandra. Lidové noviny 3, 23. 6.1990, s. 8.
 • Zapomenutá kniha (Ladislav Radimský). Literární noviny 1, 1990, č. 17, 26. 7., s. 4.
 • Učebnice z doby ledové (Milan Zeman). Literární noviny 1, 1990, č. 13, 28. 6., s. 5.
 • Newyorský snář. Literární noviny 1, 1990, č. 2, 12. 4., s. 5.
 • Slovník první pomoci (s pěti spoluautory). Tvar 1, 1990, č. 1, 2, 3, 4, 5, s. 16 + č. 7, s. 3 (dodatky).
 • Karel Čapek a náboženství. Velehrad (samizdat, pseudonym Jan Toman) 1, 1989, č. 3.
 • Miloš Pohorský jako editor. Literární měsíčník 18, 1989, č. 2, s. 80-81.
 • Próza Neumannova, nebo Vančurova? Zprávy Spolku českých bibliofilů, 1989, č. 2. (upravená verze příspěvku v rukopisném sborníku Z. Pešatovi)
 • Setkání s Bedřichem Fučíkem. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 8, 1988, č. 3, s. 30-34.
 • O české poezii dvacátého století. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 6, 1986, č. 4, s. 46-49. Znovu in: Kritický sborník 1981-1989. Výbor ze samizdatových ročníků (uspoř. K. Palek). Praha, Triáda 2009, s. 315-318.
 • Dva autoři v dnešní próze střední generace. (Frais, Dušek.) Literární měsíčník 15, 1986, č. 4, s. 56-58.
 • Burianovo Déčko očima Kurta Konrada. Kmen 1985, č. 35, s. 3.
 • Jan Drda. Český jazyk a literatura 35, 1984-85, č. 7, s. 319-321.
 • L. Schücking. Česká literatura 33, 1985, č. 1
 • Jubileum vypravěče Josefa Štefana Kubína. Český jazyk a literatura 35, 1984-85, č. 2, s. 90-92.
 • K pětapadesátinám Miloše Pohorského. Literární měsíčník 14, 1984, č. 1, s. 136-137.
 • K stoletému Haškovu jubileu. Český jazyk a literatura 33, 1982/83, č. 8, s. 372-374.
 • Být kladivem i kovadlinou žití (J. W. Goethe). Literární měsíčník 11, 1982, č. 3, s. 100-102.
 • Nová vydání spisů klasiků. O knihách a autorech, jaro 1982, s. 28.
 • Nikola Šuhaj kouzla zbavený? Literární měsíčník 11, 1982, č. 1, s. 31-32.
 • Nezval v popředí pozornosti. Literární měsíčník 10, 1981, č. 5, s. 112-114.
 • Stále přítomný Vladislav Vančura. Československý voják, 1972, č. 12, 5. 6., s. 13.
 • Jaká byla. Důvěrně o Marii Majerové. Svět v obrazech 28, 1972, č. 4, 28. 1., s. 19.

Recenze

 • Princezna se zlatou hvězdou. Odložený život Dity Krausové. (Dita Krausová: Odložený život. Praha, Ikar 2018). A2, 15, č. 3, s. 6.
 • Kantorské řemeslo i život jako dobrodružství (Miloš Hoznauer: Lodní kufr. Praha, Dokořán 2017). Český jazyk a literatura68, 2017/18, č. 3, s. 152.
 • Jiří Opelík: Uklizený stůl aneb aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi. Česká literatura 65, 2017, č. 2, s. 313-318. ISSN 0009-0468
 • Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu (Adam Bartoš: Obřezaná republika II. První republika a Židé. Praha, Adam Benjamin Bartoš 2015.). Slovo a smysl 12, 2015, č. 24, s. 247–251
 • Netradiční kniha Miloše Hoznauera. Český jazyk a literatura, 66, 2015/16, č. 1, s. 50–51  ISSN 00090786
 • Pozoruhodná publikace o Konstantinu Bieblovi. Česká literatura, 62, 2014, č. 1, s. 107–110. (Milan Blahynka / David Voda, eds.: Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech. Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla. Olomouc, Burian a Tichák 2011. Knihovna Listů, sv. 8. 226 stran) ISSN 0009-0468
 • Italské inspirace české literatury. (Nella Mlsová: I já jsem byl v Itálii…) Česká literatura, 60, 2012, č. 2, s. 285-288. ISSN 0009-0468
 • Walter Koschmal: Der Dichternomade. Česká literatura, 59, 2011, č. 1, s. 105-108.
 • Divadlo v terezínském ghettu. Česká literatura, 58, 2010, č. 2, s. 256-258.
 • Vypravěč, autor a bůh. (Mircea Dan Duta: Vypravěč, autor a bůh.) A2 6, 2010, č. 5, s. 15. 1803-6635
 • O české poezii dvacátého století. (Z. Pešat: Dialogy s poezií, 1986.) In: Kritický sborník 1981-1989. Výbor ze samizdatových ročníků (uspoř. K. Palek). Praha, Triáda 2009, s. 315-318. Původně Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 6, 1986, č. 4, s. 46-49.  ISBN 978-80-87256-02-2
 • Lexikon české literatury dokončen. Český jazyk a literatura 59, 2008/09, č. 4, s. 197-203.
 • Robert Pynsent mýtoborný – a mýtotvorný. Česká literatura 57, 2009, č. 1, s. 95-99.
 • Pozoruhodná naratologická publikace. Česká literatura 56, 2008, č. 3, s. 433-437. ISSN 0009-0468
 • Jak se Češi filmují? Český film a společnost očima Jana Čulíka. A2, 4 2008, č. 9, s. 13.  ISSN 1801-4542
 • Pavel Jiráček: Lyrický rytmus. Wiener Slavistisches Jahrbuch 54, 2008, s. 259-262. ISSN 0084-0041
 • Fedor Matejov: Lektúry. Slovenská literatúra 54, 2007, č. 5, s. 406-408. ISSN 0037-6973
 • Schamschula, Walter: Geschichte der tschechischen Literatur. Bd III: Von der Gründung der Republik zur Gegenwart. Zeitschrift für Slavische Philologie65, 2007/08, seš. 1, s. 212-222. ISSN 0044-3492
 • Prokletá i požehnaná. Česká literatura viděná z exilu (I. Hájek, Prokletá i požehnaná). A2, 3, 2007, č. 19, s. 6.
 • Pohyb textu a odkrývání řádu (M. Jankovič, Cesty za smyslem literárního díla). A2, 2, 2006, č. 19, s. 31.
 • O meziválečné literatuře (J. Poláček, Tvorba a recepce). Český jazyk a literatura 56, 2005/06, č. 1, s. 51-52.
 • Encyklopedie literárních žánrů. Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 272-276.
 • Učitelství, jež se vyvinulo v dobrodružný podnik (M. Hoznauer, Cesta do hlubin kantorovy duše). Lidové noviny, 18, č. 11, 14. 1. 2005, s. 24.
 • Jiří Trávníček: Příběh je mrtev? Zagadnienia rodzajów literackich (Poznaň), 47, 2004, seš. 1-2, s. 194-198.
 • Inspirativní úvahy Vladimíra Svatoně (V. Svatoň, Z druhého břehu). Česká literatura 52, 2004, č. 3, s. 420-425.
 • Knížka studií a dokumentů k literatuře přelomu 19. a 20. století (L. Kuchař, Dialogy o kráse a smrti). Česká literatura 52, 2004, č. 1, s. 133-134.
 • Znovuzrození příběhu (J. Trávníček, Příběh je mrtev?) Host 20, 2004, č. 2, s. 57-58.
 • Dvakrát o poúnorové podzemní literatuře. (G. Zandová, Totální realismus a trapná poezie; E. Bondy, Prvních deset let) Souvislosti 14, 2003, č. 4, s. 310-314.
 • Pádný argument proti omezování literární výchovy. (J. Blažke, Kouzelné zrcadlo literatury) Lidové noviny, 16, č. 255, 31. 10. 2003, s. 8.
 • Německá monografie o Válce s mloky. Zprávy Společnosti bratří Čapků 28, 2003, č. 69, s. 11.
 • Hrabal – Sartre – Camus (J. Pelán, Bohumil Hrabal). Lidové noviny, 10. 4. 2003, s. 29.
 • Možnosti a meze faktografie (L. Machala). Literární noviny 13, 2002, č. 38, s. 8.
 • Winczer, Pavol: Súvislosti v čase a priestore. Zeitschrift für Slavische Philologie 60, 2001, č. 2, str. 485-488.
 • Užitečná příručka literární teorie. (J. Peterka, Teorie literatury pro učitele.) Česká literatura 49, 2001, č. 5, s. 552-554.
 • Objevitel s citem pro estetickou hodnotu (L. Engelking). Literární noviny 12, 2001, č. 41, s. 9.
 • Ko Balty – vyprávění a podobenství (F. Rachlík). Literární noviny 12, 2001, č. 30, s. 9.
 • Přehled české literární kritiky (Haman). Česká literatura 49, 2001, č. 1, s. 104-105.
 • Umění interpretace (Kožmín-Trávníček, Na tvrdém loži z psího vína). Česká literatura 48, 2000, č. 1, s. 88-90.
 • Významná publikace rakouské bohemistky (Zand, Totaler Realismus und Peinliche Poesie). Česká literatura 47, 1999, č. 6, s. 667-670.
 • Nová kniha o českém surrealismu (Čulakovová, Český surrealismus 30. let). Lidové noviny 12, 20. 8. 1999, s. 20.
 • Odraz od zrcadla (Kratochvil, Noční tango). Respekt 10, 1999, č. 28, s. 19.
 • Monografie o Janu Čepovi (M. Trávníček, Pouť a vyhnanství. Život a dílo Jana Čepa). Česká literatura 47, 1999, č. 2, s. 221-224.
 • Paměti Boženy Neumannové (Neumannová, Byla jsem ženou slavného muže). Literární noviny 10, 1999, č. 6, s. 7.
 • Česká divadelní kultura v datech a souvislostech (rozšíření recenze č. 66). Balagan. Slavisches Drama, Theater und Kino 4, 1998, seš. 1, s. 111-118.
 • Hrabal v podání Milana Jankoviče (Jankovič, Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala). Český jazyk a literatura 48, 1997/98, č. 9-10, s. 235-236.
 • Schamschula, Walter: Geschichte der tschechischen Literatur II. Zeitschrift für Slavische Philologie 57, 1998, č. 1, s. 222-227.
 • Magisches Brünn (Kratochvil, Inmitten der Nacht Gesang). Wiener Zeitung, 25. 4. 1997, příloha Extra, S. 7.
 • Lesk a bída českého divadla (Česká divadelní kultura v datech a souvislostech 1945-1989). Respekt 7, 1996, č. 51, s. 18.
 • Interpret posledních možností. (Trávníček, Poezie poslední možnosti). Respekt 7, 1996, č. 39, s. 18.
 • Inspirativní Dějiny české literatury (Dějiny české literatury IV). Literární noviny 7, 1996, č. 27, s. 7.
 • Slovník české prózy. Zeitschrift für Slavische Philologie 40, 1995/96, seš. 1, s. 210-213.
 • Kniha studií Mojmíra Otruby (Otruba, Znaky a hodnoty). Český jazyk a literatura 46, 1995/96, č. 5-6, s. 142-143.
 • Nová knížka o Vančurovi (Poláček, Portréty a osudy). Česká literatura 43, 1995, č. 6, s. 668-669.
 • Knížka pražského a heidelberského germanisty. Česká literatura 43, 1995, č. 4, s. 443-444.
 • Zaujaté, leč zajímavé svědectví o Čapcích (Koželuhová, Čapci očima rodiny). Lidové noviny 8, 1995, příloha Národní 9, 27. 5., s. 2.
 • Dvě strany Václava Černého – polemika (Černý, Skutečnost svoboda). Lidové noviny 8, 1995, příloha Národní 9, 15. 4., s. 3.
 • Petr Holman: Frenquenzwörterbuch des lyrischen Werks von Otokar Březina. Urs Heftrich: Otokar Březina. Wiener slavistisches Jahrbuch 40, 1994, s. 181-183.
 • Ivo Bock: Die Spaltung und ihre Folgen. Wiener slavistisches Jahrbuch 40, 1994, s. 171-172.
 • Průvodce literaturou německých zemí (Stromšík, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi). Lidové noviny 7, 1994, příloha Národní 9, 12.11., s. 2.
 • Koschmalova kniha o dramatické trilogii Suchovo-Kobylina (Koschmal, Dramatische Trilogie von Suchovo-Kobylin). Svět literatury 1994, č. 8, s. 88-91.
 • Epické zdroje románu Vladimíra Svatoně (Svatoň, Epické zdroje románu). Svět literatury 1994, č. 7, s. 108-10.
 • Slovenská literatúra. Literární noviny 4, 1993, č. 42, s. 7.
 • Durychovy básně ano i ne (Durych, Osamělé květy). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 30.8., s. 6.
 • Opožděné vydání? (Doležel, Narativní způsoby v české literatuře) Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 26. 8. 1993, s. 2.
 • Roman Jakobson zase v Čechách (Jakobson, Dialogy). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 12. 8., s. 2.
 • Pražská moderna německy (Prager Moderne). Svět literatury 3, 1993, č. 5, s. 91-92.
 • Z magnetických pólů české kultury (Sus, Estetické problémy pod napětím). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, 22. 4., s. 2.
 • Úvod do filosofie a populární učebnice (Petříček, Úvod do současné filosofie). Lidové noviny 6, 1993, příloha Národní 9, l. 4., s. 2.
 • Perličky ze života (Školní četba na dlani). Respekt 3, 1992, č. 50, s. 14.
 • Česká literatura 1945-1948. Literární noviny 3, 1992, č. 46, s. 5.
 • O Karlu Poláčkovi. (Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním.) Literární noviny 3, 1992, č. 45, s. 4.
 • Nové hovory s TGM (Čapek, Nové hovory s TGM). Lidové noviny 5, 1992, příloha Národní 9, 29. 10., s. 4.
 • Pozdě, ale přece (I. svazek Ortenova díla). Lidové noviny 5, příloha Národní 9, 17.9. 1992, s. 2.
 • Pešatův Seifert (Pešat, Jaroslav Seifert). Literární noviny 3, 1992, č. 27, 9. 7., s. 7.
 • Interpretace jako provokace. (Blažíček, Haškův Švejk) Literární noviny 3, 1992, č. 8.
 • Základní práce. (J. Posset, Česká samizdatová periodika 1968-1989.) Lidové noviny 5, 1992, 12. 3., příloha Národní 9, č. 11, s. 2.
 • Nasliním a jedu. O jedné nové učebnici. (M. Zeman, Teorie literatury.) Respekt, 1992, č. 7, s. 14.
 • Chvatíkova edice Mukařovského (Mukařovský, Kunst, Poetik, Semiotik) Česká literatura 39, 1991, č. 5, s. 468-469.
 • Kritiky Milana Jungmanna. Česká literatura 39, 1991, č. 4, s. 379-381.
 • Exil a samizdat (Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu). Literární noviny 2, 1991, č. 43.
 • Moskva-hranice (Jiří Weil). Literární noviny 2, 1991, č. 38, 19. 9., s. 5.
 • Kniha Jana Lopatky. Tvar 2, 1991, č. 34, s. 6.
 • V Melantrichu… (M. Mravcová, Literatura ve filmu.) Literární noviny 2, 1991, č. 25, 20. 6., s. 5.
 • Pocta Hrabalovi (Hrabaliana). Literární noviny 2, 1991, č. 3, s. 4.
 • Hostovský ještě po dvaceti letech (Hostovský, Dobročinný večírek). Literární noviny 1, 1990, č. 37, s. 5.
 • Cesty a cestičky zavádějící. (Navrátil, Cestičky a cesty.) Literární revue 19, 1990, č. 6. s. 133-134.
 • Česká literatura 1785-1985. (Měšťan, Česká literatura 1785-1985). Iniciály 1, 1990, č. 7, s. 44-45.
 • Bohumil Hrabal známý a neznámý. (S. Roth, Laute Einsamkeit und bitteres Glück.) Literární revue 19, 1990, č. 4, s. 152-154.
 • Helena Kosková: Hledání ztracené generace. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman), 9, 1989, č. 3, s. 59-64. Přetištěno v Literárních novinách 1, 1990, č. 4, 26. 4., s. 5.
 • Hrabaliana. Kritický sborník (samizdat, pseudonym Jan Toman) 9, 1989, č. 3, s. 54-59; přetištěno zkráceně Literární noviny 1991, 2, č. 3, s. 4.
 • Nad jedním skriptem (Z. Bastlová). Tvorba, 1988, č. 52, 28. 12., s. 20.
 • Kassandra Christy Wolfové. Literární měsíčník 17, 1988, č. 10, s. 123-124.
 • Pětkrát česká klasika z nakladatelství Československý spisovatel. Literární měsíčník 17, 1988, č. 9, s. 90-93.
 • Nový výbor z Nezvalovy poezie. Literární měsíčník 17, 1987, č. 6, s. 123-124.
 • Bratři Čapkové známí i neznámí. (H. Čapková, Moji milí bratři.) Literární měsíčník 16, 1987, č. 4, s. 129-130.
 • Neznámý František Langer (Langer, Divadelníkem ze své vůle). Kmen 1987, č. 24, s. 11.
 • Antologie veršů Vladimíra Holana (Holan, Strom kůru shazuje). Literární měsíčník 15, 1986, č. 8, s. 130-131.
 • Výbor z veršů Josefa Hory. (Hora, Prsty bílého hvězdáře.) Literární měsíčník 17, 1986, č. 7, s. 132-134.
 • Monografie o Karlu Tomanovi. (F. Buriánek, Karel Toman.) Literární měsíčník 17, 1986, č. 7, s. 124-125.
 • Výbor z prózy Josefa Čapka. Literární měsíčník 15, 1986, č. 5, s. 132-133.
 • Z neznámých rukopisů J. Š. Kubína (Kubín, Na vaši radost). Literární měsíčník 15, 1986, č. 5, s. 124-125.
 • Možnosti reflexívní prózy (Christa a Gerhard Wolfovi). Literární měsíčník 15, 1986, č. 2, s. 128-129.
 • Monografie o Vladimíru Neffovi (Hofmann, Vladimír Neff). Česká literatura 34, 1986, č. 1, s. 90-93.
 • Studie o moderní české poezii (Pešat, Dialogy s poezií). Literární měsíčník 16, 1986, č. 1, s. 130-131.
 • Vančurovy první prózy (Vančura, První prózy a první pokusy). Literární měsíčník 16, 1986, č. 1, s. 127-128.
 • Nový výbor z veršů Konstantina Biebla. Literární měsíčník 14, 1985, č. 1, s. 124-125.
 • Nový výbor z básní Jiřího Wolkra (Wolker, Zasvěcování srdce). Literární měsíčník 14, 1985, č. s. 126-127.
 • Studie o české literatuře 20. století. (A. Hájková, Nejen o humoru.) Tvorba, 1984, 5. 12., příloha Kmen, č. 49, s. 10.
 • Výbor z fejetonistiky Jana Nerudy (Neruda, Obrázky z domova i z ciziny). Literární měsíčník 13, 1984, č. 5, s. 131-132.
 • Antologie veršů Fráni Šrámka. Literární měsíčník 13, 1984, č. 4, s. 119-120.
 • Setkání s knihami a autory (Buriánek, Setkání s literaturou). Kmen, 1984, č. 5, s. 10-11.
 • Marijka nevěrnice po padesáti letech (Vančura, Marijka nevěrnice). Literární měsíčník 13, 1984, č. 1, s. 127-128.
 • Román v dopisech a dopisy o románech (Jaromír John, Polohy srdce; Jaromír John, Děti). Česká literatura 31, 1983, č. 6, s. 560-563.
 • Živý Machar (Machar, Pravdy znak). Literární měsíčník 12, 1983, č. 9, s. 129-130.
 • Literární esejistika Josefa Hory (Hora, Duch stále se rodící). Literární měsíčník 11, 1982, č. 8, s. 113.
 • Výbor z prózy Jana Nerudy (Neruda, Obrazy ze života). Literární měsíčník 11, 1982, č. 7, s. 113-114.
 • Kniha o Osvobozeném divadle (Pelc, Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo). Literární měsíčník 11, 1982, č. 6, s. 113-114.
 • Nový výbor z Byronovy poezie (Byron, Poutník z Albionu). Literární měsíčník 11, 1982, č. 5, s. 119.
 • Dvakrát o Vladislavu Vančurovi (Blahynka, Vladislav Vančura). Literární měsíčník 11, 1982, č. 3, s. 107-110.
 • Slezské písně v zrcadle svého vzniku (Bezruč, Zásilky Času). Literární měsíčník 11, 1982, č. 1, s. 115-116.
 • Nové vydání Wintrova Pekla. Literární měsíčník 10, 1981, č. 10, s. 117.
 • Německé lidové písně v podání romantiků (Arnim-Brentano, Chlapcův kouzelný roh). Literární měsíčník 10, 1981, č. 6, s. 115-116.
 • Realita slova Machova (Mach, Života běh). Literární měsíčník 10, 1981, č. 3, s. 115.
 • Schiller básník redivivus (Schiller, Óda na radost). Literární měsíčník 10, 1981, č. 2, s. 116-117.
 • Paulíkova Arizona. Nové knihy, 1981, č. 6, 4. 2., s. 2.
 • Nový výbor z Bieblovy poezie (Biebl, Básně). Nové knihy, 1979, č. 41, 10. 10., s. 4.
 • Recepce v popředí pozornosti (Naumann a kol., Gesellschaft, Literatur, Lesen). Česká literatura 26, 1978, č. 4, s. 379-380.
 • Malevičova monografie o Vladislavu Vančurovi. (O. M. Malevič, Vladislav Vančura.) Československo-sovětské vztahy, sv. 4, red. Č. Amort, Praha 1976, s. 199.
 • Tvůrčí čin mladé prózy. (J. Medek, Příběh.) Rudé právo, 55, 8. 7.  1975, s. 5.

Rozhovory, glosy

 • Zemřel Vladimír Justl. Česká literatura, 59, 2011, č. 1, s. 133-135.
 • Řekl, že jde o téma podstatné. (vzpomínka na Z. Kožmína) Host 24, 2008, č. 5, s. 49.
 • Xavier Galmiche v Praze. Dokořán, 11, 2007, č. 44, s. 64.
 • Polemika v Listech s A. Wagnerovou (Napřed naši vlastní démoni), Listy 37, 2007, č. 4, s. 3
 • Polemika s Knappem Host 2008/4: Mnoho povyku pro nic kolem Tschechische Bibliothek, s. 90-91
 • Hledání druhého levelu. Anketa o podobách současné literární vědy a jejího smyslu (odpověď v anketě). A2, 2007, č. 48, s. 4.
 • Němčina otevírá českým knihám cestu do světa (rozhovor s Alicí Horáčkovou). MF Dnes, 1. 9. 2007, s. E5.
 • rozhovor v Hostu 2006/6
 • „Milí přátelé…“ (odpověď na anketu o strukturalismu). Slovo a smysl 2, 2005, č. 3, s. 257-259.
 • Ad: Otázky nad komparatistikou (polemika s M.C. Putnou). A2 1, 2005, č. 2, s. 2.
 • Sympozium (zpráva o sympoziu o holokaustu). Roš chodeš 67, 2005, č. 6, s. 9.
 • Dobové tance podle Gogola (polemika s Pospíšilem). Host 20, 2004, č. 3, s. 85.
 • Tzv. protoexistencialismus a Skupina 42. Odpověď v anketě. Česká literatura 51, 2003, č. 6, s. 715-716.
 • „Řekl bych, že těch třináct let…“ Odpověď v anketě. Host 19, 2003, č. 6, s. 10-11.
 • Můj vztah k dílu Jaroslava Haška (?) Odpověď v anketě. Tvar 14, 2003, č. 8, s. 8.
 • Předložená práce… /lekt. posudek na Stichův rukopis/. Souvislosti 14, 2003, č. 1-2, s. 61.
 • S Alexandrem Stichem jsem poprvé… Souvislosti 14, 2003, č. 1-2, s. 19-21.
 • Zemřel Přemysl Blažíček. Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 316-319.
 • Rozhovor se Zdeňkem Mathauserem (s M. Jankovičem). Česká literatura 50, 2002, č. 3, s. 320-327. Přetištěno in: Zdeněk Mathauser: Báseň na dosah eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě. Praha 2005, s. 311-319.
 • Představujeme: časopis Balagan. Česká literatura 50, 2002, č. 1, s. 108-110.
 • Poznámka ke kritice Petra Švece a k České knižnici (odpověď na kritickou glosu P. Švece), Česká literatura 49, 2001, č. 3, s. 332-334
 • Vážená redakce Neonu…, Neon 1, 2000, č. 4, s. 84 (polemická glosa k otištění básně M. Červenky)
 • Umět číst pro rozkoš (rozhovor s M. Červenkou a M. Titzlovou). MF dnes, 23. 5. 1999, příloha Víkend, s. 4
 • Profesor slavistiky hostem UK (W. F. Schwarz). Fórum 1998, č. 6, s. 8
 • Poklady řazené do knihovny (rozhovor s M. Červenkou a M. Špiritem). Učitelské noviny 101, 1998, č. 13, 12. 1.
 • Zasláno (replika na článek J. Blažkeho). Literární noviny 8, 1997, č. 46, 19. 11., s. 5.
 • V 19. čísle Tvaru… (polemika s V. Novotným). Tvar 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 2.
 • Ad: Petr Král, Nekryluju. Literární noviny 7, 1996, č. 6, 8. 2., s. 4.
 • Nový slavistický časopis „Balagan“. Ianua 1, 1996, s.
 • Edice českých klasiků, pokus dvě (rozhovor s P. Matouškem). Lidové noviny 14. 7. 1995, s. 18.
 • Ad: Opakování z němčiny (polemická glosa k článku L. Vaculíka). Literární noviny 6, 1995, č. 20, 18. 5., s. 2.
 • Utajené dějiny poválečné literatury na stanici Vltava. Literární noviny 6, 1995, č. 9, s. 7.
 • Ještě ke knize V. Ambrosové o P. Kohoutovi. Divadelní revue, 1994, č. 4, s. 42-43.
 • Rozhovor se Zdeňkem Kožmínem. Česká literatura 42, 1994, č. 3., s. 311-317. Přetištěno v knize Z. K., Studie a kritiky, Praha 1995, s. 566-572 a znovu v knize Z. K., Interpretace básní, 2. vyd., Brno 1997, s. 177-181.
 • O postgraduálním studiu české literatury (rozhovor s J. Slomkem). Literární noviny 4, 1993, č. 41, s.7.
 • „Hraje se tu divná hra…“ Nejistá budoucnost Ústavu pro českou a světovou literaturu (rozhovor se Z. Pešatem, V. Macurou, J. Brabcem aj.). Literární noviny 4, 1993, č. 5, s. 6-7.
 • Sborník Devětkrát o Karlu Čapkovi (nevydaný soubor studií). Česká literatura 40, l992, č. 5, s. 541-543.
 • O překládání, Parzivalovi a českém charakteru (rozhovor s Jindřichem Pokorným). Svět literatury 1992, č. 4, s. 68-73.
 • Vzpomínky Františka Langra. Český jazyk a literatura 42, 1991-1992, č. 5-6, s. 137-138.
 • Ad: Jaroslav Anděl (polemika s jeho statí). Literární noviny 2, 1991, č. 1, 3. 1., s. 5.
 • Stankovič, nebo Unzeitig? Literární noviny 1, 1990, č. 9, 31. 5., s. 5.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Ali, Sabina 2020 Prózy Josefa Bora
Dokoupil, Kryštof 2020 Přesah baroka do české literatury druhé poloviny 20. století. Durychova novela Boží duha
Kršňáková, Kristýna 2020 Egodokumenty s tematikou holokaustu. Od intimního deníku k memoárům
Kvasnicová, Michaela 2020 Sportovní reportáže Oty Pavla v šedesátých letech
Pavlík, Ondřej 2020 Obrazy chasidů u Olbrachta, Langera a Hostovského
Vlková, Kateřina 2019 Povídky Ladislava Fukse z padesátých a šedesátých let
Švejkovský, Jakub 2016 Samizdatový časopis Revolver Revue
Bálková, Anna 2015 Detektivní trilogie Josefa Škvoreckého
Matoušková, Anna 2015 Antisemitské stereotypy a časopis Arijský boj
Šaršeová, Michaela 2015 „Generace ukradeného příběhu“ (Hodrová, Kratochvil, Jamek, Richterová)
Šoltésová, Tereza 2015 Počátky české detektivky
Beaumont, Soňa 2014 Bieblova sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu v kontextu avantgardního exotismu
Bohuslavová, Renáta 2014 Odsun/vyhnání sudetských Němců v reflexi dobového tisku a v české poválečné literatuře
Borůvková, Marianna 2014 Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika
Fürstová, Alena 2014 Netradiční historická próza šedesátých let
Gričová, Andrea 2014 Téma pomsty v díle Norberta Frýda a Viktora Fischla
Horáková, Kristýna 2014 Téma mezilidských vztahů v hrách Václava Havla
Hanyková, Martina 2013 Židovská trilogie v díle Arnošta Lustiga
Hladíková, Martina 2013 Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964–1979.
Kárná, Michaela 2013 Téma holokaustu v díle Norberta Frýda
Bartoňová, Barbora 2012 Básně T. R. Fielda 1954–1955
Hušáková, Barbora 2011 Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let
Škubalová, Marta 2011 Téma odsunu/vyhnání Němců v české próze
Levorová, Eva 2010 Textové proměny Lustigovy prózy Tma nemá stín
Diplomové práce
Bálková, Anna 2019 Časopis Scéna a předválečná avantgarda
Bohuslavová, Renáta 2019 Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Kuřeová, Petra 2018 Venkovští Židé v prózách Vojtěcha Rakouse
Borůvková, Marianna 2017 Obrazy jiných a cizinců v díle Františka Sokola Tůmy
Fürstová, Alena 2017 Žánrové podoby v historické próze Oldřicha Daňka
Soukupová, Veronika 2017 Venkov v oficiální próze 70. a 80. let
Fottová, Magdalena 2015 Obraz východního Žida v českých židovských časopisech 20. stol. (do r. 1938)
Stříbrná, Anežka 2015 Jak je modelován svět románu Kámen a bolest
Brožová, Ladislava 2014 Téma manipulace v literatuře
Hrdinová, Dagmar 2014 Dítě a dětství v tvorbě Jaromíra Johna
Pazderová, Alice 2014 Holocaust v hodinách české literatury na středních školách
Hozman, Václav 2013 Poetika míst v románech Oty Filipa
Burešová, Hana 2012 Téma lidské identity v díle Václava Havla
Goldmannová, Denisa 2012 Dílo Jiřího Mordechaje Langera
Horáčková, Kristýna 2012 Kriminální a dobrodružné motivy v románech Pavla Kohouta
Hrabalová, Lucie 2012 Rukopisy VBF
Janeš, Petr 2012 Spisovatel a novinář Edvard Valenta po roce 1945
Lacina, Štěpán 2012 Pomocí ničeho chceme změnit svět
Sladovníková, Šárka 2012 Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech
Tomášová, Tereza 2012 Holokaust očima dítěte
Zitová, Olga 2012 Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy
Beránková, Jana 2010 Pacientka doktora Hegla a dobový dívčí román
Kmochová, Radka 2010 Exilový časopis Sklizeň
Maršíková, Lucie 2010 Ohlas severských literatur v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
Dusíková, Arna 2009 Holokaust očima viníků
Hulíková, Dana 2009 Obrazy komunistických lágrů v české literatuře
Pašková, Štěpánka 2009 Podoby grotesknosti v české krátké próze dvacátých let 20. století
Stillerová, Jana 2009 Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan
Borovička, Lukáš 2008 Česká literatura ve stínu hákového kříže
Hronová, Barbora 2008 Téma paktu s ďáblem v české literatuře
Střítecká, Veronika 2008 Pobyt a působení bratrů Mannů v Praze v letech 1933-1938
Sýkora, Petr 2007 Cesta pravdy J.S. Machara. (Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století)
Švecová, Alena 2007 Mýtus fantastické Prahy v románech F. M. Crawforda, P. Leppina a G. Meyrinka
Taušová, Jana 2006 Sovětský, svaz 30. let očima české levice a předválečná tvorba J. Weila
Disertační práce
Soukup, Jiří 2018 České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Laiblová Urban, Izabela 2013 Václav Havel a Slawomir Mrozek – absurdní divadlo za železnou oponou
Tomáš, Filip 2011 Holokaust jako fikce
Šámal, Petr 2006 Kapitoly z budovatelské literární kultury
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jiří Holý