Jan Wiendl

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Funkce
 • ředitel (vedoucí) - Ústav české literatury a komparatistiky
Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 415

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Literární historik a editor; zabývá se zejména problematikou české literatury první poloviny 20. století v souvislostech umělecké moderny a avantgardy.
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1993: ukončení magisterského studia český jazyk a literatura – historie (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • 1999: ukončení postgraduální studium oboru Dějiny české literatury na Katedře české literatury a literární vědy FF UK (školitel PhDr. Vladimír Binar). Ph.D. a PhDr. 1999 na základě obhajoby disertační práce Kapitoly z předválečné poezie Jana Zahradníčka. Poetika a kontext.
Habilitační řízení a udělení vědecké hodnosti
 • 2008: jmenován docentem Univerzity Karlovy v Praze pro obor dějiny české literatury na základě obhajoby habilitační práce Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století.
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 2009 − dosud: ředitel Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 2006 – dosud: vědecký pracovník Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2000 – 2009: zástupce ředitele Ústavu české literatury a literární vědy
 • 1997 – 2008: odborný asistent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 1997 – 2002: redaktor časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR)
 • 1994 – 1997: odborný pracovník ÚČL AV ČR (Oddělení současné české literatury)
Granty, výzkumné záměry
 • 2015 – 2017 spoluřešitel standardního projektu GA ČR 15-04068S Básnické dílo Jana Zahradníčka (s Josefem Vojvodíkem)
 • 2013 – 2016: řešitel grantového úkolu GA ČR 13.37296S Soubor díla F. X. Šaldy2012 – dosud: řešitel podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09.
 • 2012 – dosud: koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), konkrétně jeho devátého programu Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (P09)
 • 2012 – 2014: člen realizačního týmu projektu Výzkum modelů reprezentací v literárních diskursech (CZ.1.07/2.3.00/20.0125 OPVK) při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 2006 – 2011: člen realizačního týmu samostatného Centra výzkumu české umělecké avantgardy (LC06053) při ÚČLLV FFUK
 • 2006 – 2011: člen realizačního týmu výzkumného záměru MSM 6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech
 • 2005 – 2011: člen realizačního týmu grantového úkolu GAČR 405/05/H562 Nadnárodní dimenze české národní literatury
 • 2001 – 2002: řešitel grantového úkolu GAČR 405/02/0268 50. let časopisu Česká literatura
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • 2015 – dosud: místopředseda správní rady Nadačního fondu České knižnice
 • 2015 – dosud: člen redakční rady Literárního archivu, sborníku Památníku národního písemnictví
 • 2015 – dosud: člen vědecké rady časopisu Tekstualia (Warszawa)
 • 2014 – dosud: člen komise pro vědu Filozofické fakulty UK
 • 2014 – dosud: člen Akademického senátu FF UK
 • 2014 – dosud: člen koncepčního grémia děkanky FF UK
 • 2013 – dosud: člen Oborové rady doktorského studia, studijního programu Česká literatura Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
 • 2013 – dosud: člen vědecké redakce ediční řady Lezioni e letture (Universtità di Udine)
 • 2011 – dosud: člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2011 – dosud: člen Oborové rady doktorského studia, studijního oboru Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2010 − dosud: spoluzakladatel a místopředseda správní rady Institutu pro studium literatury
 • 2010 – 2014: člen Rady Památníku Národního písemnictví v Praze
 • 2010 – 2012: člen komise pro vědu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2009 – dosud: člen správní rady Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy
 • 2008 – dosud: člen oborové rady doktorského studia, studijního oboru Dějiny české literatury a teorie literatury v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK
 • 2007 – 2009: člen etické komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2007 – 2010: člen Rady Ústavu české literatury Akademie věd, v.v.i.
 • 2006 – dosud: člen redakční rady Sborníku Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie
 • 2006 – 2008: člen poroty pro udílení Státní ceny za literaturu
 • 2005 – 2011: člen Rady programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR pro obor literatury
 • 2005 – 2008: člen Literární komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR
 • 2004 – dosud: spoluzaložil (s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem) a rediguje časopis Slovo a smysl/Word and Sense (Časopis pro mezioborová bohemistická studia)
 • 2004 – dosud: řídí ediční literárněvědnou řadu Opera literarum bohemicarum magistrorumque při Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 2003 – 2004: člen redakčního kruhu časopisu Dějiny a současnost
 • 2002 – 2004: místopředseda Akademického senátu FFUK
 • 2002 – 2006: člen Akademického senátu Filozofické fakulty UK
 • 2000 – 2006: místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR
 • 2000 – 2004: člen správní rady Nadačního fondu Františka Langera
 • 1998 – 2010: člen Poradního sboru pro archiválie Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově
 • 1997 – 2002: člen redakce časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR)
 • 1997 – 2009: předseda Společnosti F. X. Šaldy

Publikace v OBD

 • Vojvodík J., Wiendl J.: "Priests in prisons": Religious Experience in Extreme Circumstances - the Theopoetics of Jan Zahradníček's (1951-1960) Poem Written behind Bars. In The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the context of Postsecular Thought. Warszawa, Wydawnictwa Universitetu Warszawskiego, 2018, s. • p. 198-243. ISBN 978-83-235-3717-5.
 • Wiendl J., Wiendlová Z.: Ve znamení "jadis"... Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937-1950. Příbram, Pistorius-Olšanská, 2018. 204 s. • p. ISBN 978-80-7579-029-3.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence. Praha, Institut pro studium literatury, 2018. 388 s. • p. ISBN 978-80-87899-79-3.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930-1960. Praha, Institut pro studium literatury, 2018. 578 s. • p. ISBN 978-80-87899-80-9.
 • Wiendl J.: Podněty Karla Teigeho. Fraktál, 2018, č. • no. 1, s. • p. 85-89. ISSN 2585-8912.
 • Wiendl J., Vojvodík J.: Dwa akordy apokalipsy. La Saletta (La Salette) i Znamení moci (Znak mocy) Jana Zahradníčka. Tekstualia, 2017, č. • no. 51, s. • p. 267-295. ISSN 1734-6029.
 • Wiendl J.: Metamorfózy básnického obrazu. Poezie, vize, skepse a angažovanost. In Dějiny "nové" moderny. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947. Praha, Academia, 2017, s. • p. 323-384. ISBN 978-80-200-2736-8.
 • Wiendl J.: V závěru stati. Litikon, 2017, č. • no. 2, s. • p. 21-22. ISSN 2453-8507.
 • Wiendl J.: F. X. Šalda a idea češství v období Zápisníku. In "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. • p. 25-32. ISBN 978-80-7394-672-2.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: "Qui la finestra nonfinestra / li la porta nonporta". Le metamorfosi di spazio e temponella poesie del carcere di Jan Zahradníček. Romania orientale, 2017, č. • no. 25, s. • p. 234-259. ISSN 1121-4015.
 • Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 9-27. ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Wiendl J.: Miroslav Červenka: Deset let poté... Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 167-168. ISSN 1214-7915.
 • Wiendl J.: Paul Claudel a hledání pravé moderny v meziválečné české literatuře. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 133-138. ISSN 1214-7915.
 • Wiendl J.: Úvodník. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 7-10. ISSN 1214-7915.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: "Krev k hrdlu stoupá, s mým se mísí slovem": lidské mimo lidskost a poetika nesnesitelného. K válečné poezii Jana Zahradníčka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 30-61. ISSN 1214-7915.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Wiendl J.: Kilka refleksji na temat wiersza Jana Zahradníčka "Žalm roku dvaačtyřicátého" jako typu czeskiej poezji wojennej. In Goszczyńska J.: Wojna – rétorika walki. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. • p. 77-96. ISBN 978-83-64111-18-1.
 • Wiendl J.: "Of the Time, Yet Timeless": A Sketch on the Subject of Art and Religion in the Work of. F. X. Šalda. Russian Literature, 2015, č. • no. 77, s. • p. 135-150. ISSN 0304-3479.
 • Wiendl J.: Čtení o Karlu Teigovi. Vize, realizace, divergence 1919-1938. Praha, Institut pro studium literatury, 2015. 209 s. • p. ISBN 978-80-87899-27-4.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Wiendl J.: Jan Zahradníček. Universum. Revue České křesťanské akademie, 2015, č. • no. 25, s. • p. 35-37. ISSN 0862-8238.
 • Wiendl J.: Úvodník. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 9-12. ISSN 1214-7915.
 • Wiendl J.: Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století. Ptaha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014. 305 s. • p. ISBN 978-80-7308-505-6.
 • Wiendl J.: Syntézy v poločase rozpadu. Generačně založené kritické a básnické koncepty let 1924-1934. In Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1934-1934. Praha, Academia, 2014, s. • p. 322-386. ISBN 978-80-200-2296-7.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M., Wiendl J. , et al.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Wiendl J.: International an National Horizon in Generational Re-presentations of Members od Avant-garde Art During 1920s. In Jazyky reprezentace. Praha, Nakladatelství Akropolis, 2014, s. • p. 136-145. ISBN 978-80-7470-073-6.
 • Wiendl J.: Sulla via per l'arte di Jan Čep. Udine, Editrice Universitaria Udinese Forum, 2013. 45 s. • p. ISBN 978-88-8420-786-9.
 • Wiendl J.: Karel Hynek Mácha v zrcadle české meziválečné poezie 20. století. Ricerche slavistiche, 2013, č. • no. 57, s. • p. 185-205. ISSN 0391-4127.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J., Wiendl J. , et al.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Wiendl J.: Hledání "pravé" moderny. Tvar, řád a tradice jako výzvy české literatuře a umění v meziválečném období. In Moderna/moderny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 170-201. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Wiendl J.: O użyciu symboliki poetyckiej w czeskiej poezji międtywijennej. "Spragnione lato" ("Žíznivé léto") a "Pozdrowienuie słońcu" ("Pozdravení slunci") Jana Zahradníčka. Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 107-118. ISSN 1642-9893.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H., Wiendl J. , et al.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 511 s. • p. ISBN 978-80-7308-374-8.
 • Wiendl J.: O jednej z form czeskiej poezji więziennej lat pięćdziesątych. Profil poetyki więźnia nr 25060 - Jana Zahradníčka. In Goszczyńska J.: Doświadczenie i dziedzictwo totalitarizmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 2011, s. • p. 182-196. ISBN 978-83-7151-013-7.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H., Wiendl J. , et al.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Togga, 2011. 477 s. • p. ISBN 978-80-87258-56-9.
 • Wiendl J.: Literární "druhá republika". Ceska Literatura, 2011, č. • no. 59, s. • p. 604-613. ISSN 0009-0468.
 • Wiendl J.: František Svejkovský. In Sto českých vědců v exilu. Praha, Academia, 2011, s. • p. 498-500. ISBN 978-80-200-1915-8.
 • Wiendl J.: Obraz člověka v literatuře. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 1-135. ISBN 978-80-7308-324-3.
 • Wiendl J.: Chvála elitářství. A2, 2010, č. • no. 6, s. • p. 18-23. ISSN 1803-6635.
 • Wiendl J.: Vězeňská korespondence Jana Zahradníčka. Svět literatury, 2010, č. • no. 20, s. • p. 254-257. ISSN 0862-8440.
 • Wiendl J.: F. X. Šalda Bohumíra LIfky. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.), 2010, č. • no. 55, s. • p. 90-93. ISSN 0036-5351.
 • Wiendl J.: Vězeňská korespondence básníka Jana Zahradníčka. Svět literatury, 2010, č. • no. 20, s. • p. 254-257. ISSN 0862-8440.
Kompletní bibliografie

 

Závěrečné práce

 

Předměty